Şcoala cu clasele I-VIII nr. 9 „Constantin Brâncoveanu“ CĂLĂRAŞi proiect de dezvoltare instituţională

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 445 b.
tarix27.07.2018
ölçüsü445 b.


Şcoala cu clasele I-VIII nr. 9 „Constantin Brâncoveanu“ CĂLĂRAŞI

 • PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

 • 2006 – 2010


„Toţi oamenii mari au fost mai întâi copii. Dar puţini dintre ei îşi mai aduc aminte”. Antoine de Saint ExuperyCUPRINS

 • Argument

 • Diagnoza instituţională

 • Viziunea

 • Misiunea

 • Ţinte strategice

 • Opţiuni strategice

 • Rezultate aşteptateArgument

 • Educaţia este unul dintre instrumentele cele mai puternice de care dispunem pentru a modela viitorul.

 • Urmărind ca scop fundamental pregătirea tinerilor pentru integrarea în societate, pe de o parte, şi dezvoltarea maximă a potenţialului lor, pe de altă parte, şcoala trebuie să-i ajute pe tineri să se cunoască şi să se accepte, să-şi proiecteze idealuri şi să le interiorizeze în identitatea lor, să-i ajute să conştientizeze şi să-şi asume responsabilitatea pentru a se implica în dezvoltarea societăţii.

 • Toate marile teorii sociologice subliniază importanta calităţii experienţelor şcolare în integrarea socială a indivizilor, ceea ce argumentează interpretarea: şcoala şi problemele sociale reprezintă cele doua feţe ale aceleiaşi monede.Diagnoza instituţională Analiza PEST

 • Aşezată în estul Municipiului Călăraşi, la intersecţia străzilor I.L.Caragiale şi Griviţa, Şcoala cu clasele I-VIII nr.9 “Constantin Brâncoveanu “ domină cartierul numit în alte vremuri “Manolache”.

 • Cu ajutorul învăţătorului Râmboiu Ştefan, a fost găsită clădirea din strada Griviţa nr. 343 – proprietatea avocatului Nicolescu Athanasie, în care, din septembrie 1951, a funcţionat Şcoala Elementară Mixtă nr.6 Călăraşi;

 • Un nou local cu parter + 1 se va da în folosinţă în 1967, având 10 săli de clasă, pentru ca în 1976 să fie finalizată aripa de vest a şcolii, când se vor adăuga alte 4 săli de clasă; vor fi amenajate un laborator de fizică-chimie, o sală de sport, un laborator de biologie.

 • Între 1978 - 1979,se va construi atelierul-şcoală;după 2006, în acest spaţiu a fost amenajată o sala de sport cu suprafaţa de aproximativ 170 m²

 • În anul 1992 s-a ridicat clădirea care găzduieşte Grădiniţa cu Program Normal nr.10 „PIPO”

Personal didactic şi nedidactic

 • An şcolar 2003-2004

 • Învăţatori: 12

 • Profesori : 19.4

 • Didactic auxiliar : 3.5

 • Nedidactic : 6

 • Total norme: 40.9

 • An şcolar 2004-2005

 • Învăţatori:11

 • Profesori : 17.53

 • Didactic auxiliar : 3.5

 • Nedidactic : 6

 • Total norme : 38.03B) RESURSE MATERIALE

 • Săli de clasă :10;

 • Laboratoare:

 • - fizică-chimie;

 • - biologie;

 • Cabinet de informatică;

 • Bibliotecă şi sală de lectură;

 • Sală de sport şi o bază

 • sportivă în aer liber;

 • Cabinet medical şcolar.Dotarea cu echipamente:

 • Dotarea cu echipamente:

  • diaproiector;
  • retroproiector;
  • TV cablat la reţeaua locală UPC;
  • 22 calculatoare din care 12 procurate prin contribuţia consiliului reprezentativ al părinţilor şi 10 în reţea, procurate prin fonduri guvernamentale în 2005;
  • un copiator;
  • scaner;
  • 3 imprimante
  • fond de carte – aprox. 8000 volume.


Analiza SWOT

 • PUNCTE TARI

 • personalul didactic este calificat în proportie de 99 %;

 • pregătirea profesională de calitate este sustinută de preocupări pentru formarea continuă a cadrelor didactice;

 • prezenţa unui număr mare de cadre didactice cu pregătire în domeniul operării pe computer;

 • un cadru educativ deschis, stimulativ favorizat de relaţiile existente la nivelul unităţii;

 • repartizarea optimă a responsabilităţilor;

 • participarea la activităţi extracurriculare;

 • rezultate bune şi foarte bune la concursurile aplicative( “Sanitarii pricepuţi”, “Cu viaţa mea apăr viaţa” – apărare civila, Patrule şcolare de circulaţie);

 • un număr semnificativ de elevi care absolvă examenul de capacitate şi urmează cursurile liceale;

 • starea fizică a spaţiilor şi încadrarea în normele de protecţie a muncii şi de igienă şcolară;

 • conectarea la internet;PUNCTE SLABE

 • PUNCTE SLABE

 • existenţa unui număr de catedre cu număr insuficient de ore, cadrele didactice fiind nevoite să îşi completeze norma didactică cu ore de la o altă şcoală (chimie, educaţie religioasă, limba engleză, biologie, istorie, geografie, educaţie tehnologică);

 • slaba angajare a cadrelor didactice în derularea proiectelor educaţionale;

 • număr redus de parteneri educaţionali până la nivelul anului 2005;

 • uzura fizică şi morală a unor materiale didactice la biologie, fizică, matematică, geografie, chimie;

 • implicarea unui număr mic de părinţi în rezolvarea problemelor clasei şi ale şcolii;

 • imposibilitatea asigurării într-o mai mare masură a securităţii elevilor şi profesorilor, instituţiile responsabile orientându-şi atenţia mai mult spre liceele din zona apropiată;

 • slaba motivare materială a cadrelor didactice .OPORTUNITĂŢI

 • OPORTUNITĂŢI

 • existenţa unor programe guvernamentale

 • de dotare cu materiale didactice a laboratoarelor de biologie şi fizică-chimie;

 • implicarea şcolii în unele proiecte educative: Eco Şcoala, Young Energy;

 • posibilitatea de informare rapidă prin utilizarea tehnicilor moderne dar şi a celor tradiţionale;

 • cooperarea cu Primăria Municipiului Călăraşi pentru continuarea programelor de reabilitare termică a şcolii;

 • extinderea utilizării programului AeL;

 • susţinerea financiară a bazei materiale de la bugetul local, precum şi prin sponsorizări, donaţii

 • participarea cadrelor didactice la programele de formare organizate de CCD;

 • parteneriate cu poliţia de proximitate, Muzeul Dunării de Jos, Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu”, Pompierii, Jandarmeria, Parohia „Sf. Gheorghe”, Direcţia de Sănatate Publică;AMENINŢĂRI

 • AMENINŢĂRI

 • situaţia economică a unor familii;

 • indiferenţa unor părinţi faţă de situaţia şcolară a copiilor;

 • conservatorismul unor familii, dar şi înţelegerea deformată a conceptului de libertate, care dând drepturi egale tuturor, nu exclude şi existenţa unor îndatoriri faţă de comunitate;

 • dezinteresul unor elevi legat de păstrarea unor bunuri ce aparţin comunităţii;

 • criza de timp a părinţilor care acordă fenomenului educaţional un timp din ce în ce mai mic plasând multe din responsabilităţi exclusiv pe seama şcolii;

 • plecarea părintilor la muncă în străinătate şi plasarea copiilor în grija bunicilor sau a altor rude (64 elevi din 451, adică 14% se află în grija rudelor sau bunicilor în urma plecării părinţilor la muncă în străinătate);

 • oferta societăţii este de multe ori în discrepanţă cu obiectivele şcolii.Din analiza SWOT se desprind următoarele nevoi de dezvoltare:

 • Din analiza SWOT se desprind următoarele nevoi de dezvoltare:

  • dezvoltarea profesională a angajaţilor;
  • extinderea activităţilor în vederea atragerii de fonduri extrabugetare necesare dezvoltării bazei materiale a instituţiei;
  • îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare cu comunitatea locală şi alte unităţi de învăţământ;


Viziunea

 • „…ŞCOALA este prima instituţie care ia contactul cu viitorul, proiectându-şi în prezent „producţia” nu numai pentru deceniile imediat următoare, ci şi pentru primele decenii ale secolului XXI.” Şcoala este căldură, lumină şi izvor de armonie pentru cei din jur, oferă calitate sporită, climat intelectual deosebit şi realizarea educaţiei pentru viată.Misiunea

 • formarea unui elev competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre nou şi spre respectul valorilor social-democratice;

 • adaptarea procesului instructiv-educativ la realităţile comunităţii;

 • asigurarea transferului la generaţiile viitoare aŢinte strategice

 • optimizarea managementului, a activităţii de formare şi dezvoltare profesională continuă;

 • formarea cadrelor didactice pentru a utiliza metode activ-participative şi tehnici moderne;

 • asigurarea accesului la informaţie pentru toţi elevii, în vederea diminuării eşecului şcolar;

 • crearea unui climat de siguranţă fizică şi spirituală pentru elevi;

 • dezvoltarea unor parteneriate şcolare în cadrul unor proiecte educaţionale;

 • conturarea unor direcţii de reînnoire şi extindere a activităţii în vederea atragerii de surse extrabugetare;Opţiuni strategice

 • formarea continuă a cadrelor didactice în direcţia creşterii calităţii actului educaţional, precum şi a creşterii accesului la educaţie al grupurilor dezavantajate;

 • participarea la activităţile culturale, ştiinţifice şi metodice organizate de I.S.J. sau alte instituţii;

 • participarea cu lucrări şi comunicări la manifestările organizate la nivel judeţean, regional sau naţional.

 • organizarea de schimburi de ex­perienţă cu cadre didactice din alte unităţi de învăţământ;

 • organizarea activităţilor metodice pe arii curriculare şi comisii me­todice;

 • sprijinirea şi monitorizarea carierei profesorilor debutanţi;

 • derularea unor activităţi opţionale care să răspundă interesului mereu crescând al elevilor;

 • implicarea în mai mare măsură a bibliotecii în actul educaţional;

 • instruirea cadrelor didactice în tehnica realizării şi implementării de proiecte educaţionale;modernizarea bazei materiale; procurarea de noi soft-uri educaţionale, cărţi, abonamete la reviste de specialitate, aparatură optică şi electronică;

 • modernizarea bazei materiale; procurarea de noi soft-uri educaţionale, cărţi, abonamete la reviste de specialitate, aparatură optică şi electronică;

 • asigurarea, organizarea şi amenajarea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii

 • găsirea unor surse pentru sustinerea financiară a proiectelor aflate în derulare: Eco – Scoala şi Yong Energy; identificarea în cadrul comunităţii a unor resurse extrabugetare;

 • sensibilizarea comunităţii la problemele şcolii;

 • organizarea unui program de educare şi informare pe diverse teme de educaţie a părinţilor, în vederea unei mai bune colaborări cu şcoala;

 • consilierea unor elevi şi a familiilor acestora;

 • asigurarea unui climat de siguranţă ;

 • realizarea unor parteneriate cu comunitatea locală;

 • realizarea paginii WEB a şcolii;

 • editarea revistei şcolii;Rezultate aşteptate

  • Creşterea calităţii procesului instructiv educativ, oglindită în rezultatele obţinute de elevii şcolii la examenul de capacitate, precum şi la diverse concursuri şi manifestări cu caracter educativ;
  • Formarea profesională a angajaţilor şi optimizarea rezultatelor la catedră, dar şi la concursurile de obţinere a gradelor didactice;
  • Implicarea tuturor cadrelor didactice în derularea unor proiecte educaţionale;
  • Modernizarea bazei materiale şi dotarea bibliotecii cu carte şcolară, psihopedagogică, didactică, de specialitate;
  • Creşterea numărului de cititori ai bibliotecii;
  • Ameliorarea relaţiilor cu comunitatea locală;
  • Creşterea veniturilor extrabugetare;
  • Găsirea unor noi parteneri şi implicarea acestora în activităţile şcolii.Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə