ŞƏXSİ MƏlumat formasi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 38.08 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü38.08 Kb.


SƏNAN MƏMMƏDƏLİ oğlu İBRAHİMOV

Filologiya elmləri doktoru, professor
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru

İş telefonu: 012-539-09-29

İmeyl:  senan.59@mail.ruQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1959-cu ildə aprelin 18-də Naxçıvan MR Culfa rayonu Ərəzin kəndində anadan olub.

 • 1966-1976-cı illərdə Ərəzin kənd orta məktəbində təhsil alıb.

 • 1977-1979-cu illərdə Leninqradda hərbi xidmətdə olub və Leninqrad aviasiya məktəbini bitirib.

 • 1980-1985-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində ali təhsil alıb.

 • 1985-1987-ci illərdə Əfqanıstanda hərbi müşavir-tərcüməçi olub.

 • 1988-ci ildən BDU-da çalışır.

 • Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1988-1992-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının qiyabi aspirantı olub.

 • 1992-ci ildə «Suli Fəqih və onun “Yusif və Züleyxa poeması» mövzusunda namizədlik dissertasiyasımüdafiə edib və filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi alıb.

 • 2008-ci ildə «Klassik poeziyada ideya-mövzu problemləri» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2012-ci ildə professor elmi adı alıb.

 • ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1988-1992-ci illərdə BDU-da xarici tələbələrin inspektoru.

 • 1992-1994-cü illərdə Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər məktəbində dosent.

 • 1994-2008-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında dosent.

 • 2008-ci ildən BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru.

 • TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi

 • Bədii mətnin poetik təhlili

 • Divan ədəbiyyatının poetikası

 • Orta əsrlərdə ədəbi proses

 • Azərbaycan ədəbiyyatı ümumşərq kontekstində

 • Azərbaycan epik poeziyası (orta əsrlər)

 • Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının tarixi və metodologiyası

 • Əruz vəzni

 • Ədəbiyyatın tədrisi tarixi

  • TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Klassik Şərq və Azərbaycan ədəbiyyatı

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KEÇDİYİ KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. A.Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2012, Hüseyn Cavidin anadan olmasının 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. İ.Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2014, Türkmənistan, M.Fəraqinin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş Məxtumqulu Fəraqi və ümummilli mədəni dəyərlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans.

 • 2016, Moskva, Rusiya. “Türkologiyanın müasir problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi-təcrübi konfrans.

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi konfransı.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • 1999, Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında ideya və mövzu qaynaqları və onların tipologiyası. Bakı, Elm, 152 s.

 • 2001, مشخصات موضوعات در شعر کلاسک خاور نزدیک (Yaxın Şərq ədəbiyyatında mövzuların tipologiyası) (fars dilində) (monoqrafiya), Tehran, Firuzan, 1380, 40 s.

 • 2002, Əsədi Tusi və Fəxri Gürgani (monoqrafiya), Bakı, Ağrıdağ, 150 s.

 • 2002, İdeya düşüncədən, mövzu maraqdan doğur (monoqrafiya), Bakı, Xaqani, 76 s.

 • 2003, سبک آذربایجانی در شعر فارسی زبان و موضوعت آن (Farsdilli poeziyada Azərbaycan səbki və onun ideya-mövzu aspektləri) (fars dilində) (monoqrafiya), Tehran, Firuzan, 1381, 197 s.

 • 2003, Əsirəddin Əxsikəti Turani (monoqrafiya), Bakı, 150 s.

 • 2004, Mətnşünaslıq (dəsrlik), Bakı, 128 s.

 • 2006, Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı ümumşərq kontekstində (dərs vəsaiti), Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 272 s.

 • 2007, Klassik ədəbiyyatda vəhdəti-vücud (monoqrafiya), Bakı, MBM MMC, 148 s.

 • 2008, Hatif İsfahani Ordubadi (monoqrafiya). Bakı, MBM, 120 s.

 • 2008, Suli Fəqih. Yusif və Züleyxa (monoqrafiya). Bakı, MBM,

 • 2009, Divan ədəbiyyatının poetikası (dərslik). Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 90 s.

 • 2009, Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı (XIII əsrədək) (dərslik). Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 400 s.

 • 2009, Ələkbər xan Dehxuda (monoqrafiya). Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 77 s.

 • 2010, Mətnşünaslıq (dərslik). Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 200 s.

 • 2011, İran, Əfqanıstan, Tacikistan ədəbiyyatı (XIII əsrədək) (dərslik). Bakı, Ağrıdağ, 375 s.

 • 2012, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının tarixi, metodologiyası və problemləri (dərslik). Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 180 s.

 • 2013, Nizami Gəncəvi. Divan (kitab). Bakı, İqra, 191 s.

 • 2014, Orta əsrlər Azərbaycan romantik ədəbiyyatı (dərslik). Bakı; MBM, 304 s.

 • 2015, Divan ədəbiyyatının poetikası (dərslik), Bakı, 92 s.

 • 2015, Тюркство Низами (monoqrafiya). Берлин, 66 s.

 • 2015, Qədim və orta əsrlər İran, Əfqanıstan və Tacikistan ədəbiyyatı (dərslik). Bakı, 608 s.

 • 2016, Azərbaycanda ədəbiyyatın tədrisi tarixi (dərslik) (M.Saraçlı ilə birlikdə). Bakı, MBM, 400 s.

 • 2017, Əruz vəzni. Bakı, Ecoprint, 48 s.

 • 2018, Orta əsrlər vahid Şərq ədəbi prosesi, üç cilddə, I cild, Bakı, 1117 s.


Metodik göstəriş və proqramlar

 • 2010, Azərbaycan intibah ədəbiyyatı (magistr pilləsi üçün proqram)

 • 2010, Azərbaycan ədəbiyyatı ümumşərq kontekstində (magistr pilləsi üçün proqram)

Məqalələr

 • 2009, Vəhdəti-vücud dini-fəlsəfi düşüncəsinin qneseologiyası və antologiyası / Dövlət və din, № 6, s. 121-129.

 • 2010, İsfahani Ordubadi yaradıcılığında islam fəlsəfəsi / Dövlət və din, № 2, s. 52-56.

 • 2010, Xətai irsinin davamçısı Şeyx Xiyabani və onun bədii ədəbiyyatda təcəssümü / Xətai, s. 49-55.

 • 2011, IX-X əsrdə İranda, Əfqanıstanda, Tacikistanda siyasi durum və ədəbiyyata qayğı / Xətai, s. 78-100.

 • 2011, Abbas müəllim şəxsiyyətin meyarı idi / .Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, “Elm və təhsil”, s. 64-70.

 • 2011, Fəridəddin Əttar sufi şair kimi / Dövlət və din, № 3, 183-191.

 • 2011, Türk dövlətçilik tarixinə dair qaynaqlar / Dövlət və din, № 4, s. 124-128.

 • 2012, Nizami Gəncəvi – 870 / «Təhsil» jurnalı, № 1, s. 30-35.

 • 2012, Bəxtiyar müəllimi xatırlayarkən (Bəxtiyar Məmmədzadə haqqında) / Xatirələrdə yaşayan Bəxtiyar, Bakı, 2012, s. 184-188.

 • 2012, Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan” pyesinin ideya qaynağı olan Fəridəddin Əttar yaradıcılığı / Hüseyn Cavidin anadan olmasının 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, 28-29 noyabr, 2012, s. 60-70.

 • 2013, Tərcümə çələngi – dünyaya baxış / Məsiağa Məmmədi. Mən və başqaları. Bakı, “Oğuz çap” nəşr., 228 s., s. 184-186.

 • 2013, Elman müəllim əsl ziyalıdır / Professor Elman Quliyev 55. Ömür səhifələri. Bakı, “Apostrof”, 400 s., s. 136-138.

 • 2014, Osmanlı sarayı ilə bağlı olan orta əsr Azərbaycan şairləri / İ.Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, Bakı Universiteti nəşr., s. 377-383.

 • 2014, Поэтический мир Махтумкули Фраги в трудах Азербайджанских ученых / Türkmənistan, M.Fəraqinin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş Məxtumqulu Fəraqi və ümummilli mədəni dəyərlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, s. 48-49.

 • 2016, Современные проблемы тюркологии. Язык - литература – культура материалы. Международной научно – практической конференции. Москва, 17 – 18 ноября.

 • 2016, Актуальные проблемы гуманитарным и естественным наук. Журнал научный публикаций №04 (апрел), часть II, Москва.

 • 2018, Nəsrəddin Tusinin pedaqoji görüşləri / Dil və ədəbiyyatın tədrisi, Bakı, № 7.

ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI, FƏXRİ ADLARI
 • Hərbi əməliyyatlarda göstərdiyi rəşadətə görə 2 döyüş ordeni, 5 medalla təltif olunmuş  və   hərbi bacarığına görə iki dəfə xüsusi təltifata layiq görülmüşdür.


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə