Sığorta fəaliyyəti haqqında

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.52 Mb.
səhifə7/9
tarix22.10.2017
ölçüsü0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Maddə 84. Sığorta vasitəçiliyi fəaliyyətinə lisenziya verilməsi üçün tələb olunan

sənədlər

84.1. Sığorta vasitəçisi olmaq istəyən şəxs müvafiq lisenziyanı almaq üçün

bu Qanunun 83.2-83.5-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğunluğu

təsdiq edən sənədlər və məlumatlardan başqa aşağıdakı sənədləri sığorta nəzarəti

orqanına təqdim etməlidir:

84.1.1. Fiziki şəxslər:

84.1.1.1. daimi yaşayış yeri haqqında arayış;

84.1.1.2. bu Qanunun 84.3-cü maddəsi nəzərə alınmaqla, müvafiq vergi

orqanında qeydiyyata alınma haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş

surəti;

84.1.2. hüquqi şəxslər:

84.1.2.1. dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında

təsdiq edilmiş surəti;

84.1.2.2. nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

84.1.2.3. rəhbər vəzifəyə təyin edilən şəxsin bu Qanunun 91-ci maddəsinin

tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən sənədlər;

84.1.2.4. bu Qanunun 83.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş işçinin müvafiq

lisenziyaya malik olmasını təsdiq edən sənəd. 54

84.2. Şəxsin bu Qanunun 83.2.4-cü maddəsində nəzərdə tutulan tələbə

uyğunluğuna dair sənədi sığorta nəzarəti orqanının sorğusu əsasında daxili işlər

orqanı təqdim edir.

84.3. Müvafiq sığorta vasitəçiliyi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün təsis

edilmiş hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri kimi namizədliyi verilmiş fiziki

şəxslərə, həmçinin bu Qanunun 83.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş işçiyə

müvafiq lisenziyanın verilməsi ilə bağlı hüquqi şəxsin müraciətinə baxılarkən bu

Qanunun 84.1.1.2-ci maddəsində göstərilmiş sənədin təqdim edilməsi tələb

olunmur.


Maddə 85. Sığorta vasitəçiliyi fəaliyyətinə lisenziya verilməsi üçün müraciətə

baxılması

85.1. Müvafiq sığorta vasitəçiliyi fəaliyyətinə lisenziya verilməsi üçün

müraciətlə bağlı sənədlər tam həcmdə təqdim olunmadıqda, yaxud sənədlərdəki

məlumatlar tam olmadıqda və ya yanlış olduqda sığorta nəzarəti orqanı sənədlərin

tam həcmdə təqdim edilməsini, məlumatların tamamlanmasını və ya

düzəldilməsini tələb edə bilər.

85.2. Sığorta nəzarəti orqanı müvafiq sığorta vasitəçiliyi fəaliyyətinə

lisenziya verilməsi üçün müraciətə bu Qanunun 84.1-ci maddəsinə əsasən tələb

olunan sənədlərdən, 85.1-ci maddəsinə uyğun olaraq tələb olunduqda isə, əlavələr

və ya düzəlişlər edilmiş sənədlərdən sonuncusunun təqdim edildiyi tarixdən

etibarən 1 ay ərzində baxmalıdır.

85.3. Sığorta vasitəçilərinə lisenziya verilməsi üçün ödənilən dövlət

rüsumunun məbləği qanunvericiliklə müəyyən edilir.

Maddə 86. Sığorta vasitəçiliyi fəaliyyətinə lisenziya verilməsi

86.1. Sığorta nəzarəti orqanı lisenziya verilməsi üçün müraciət zamanı

təqdim olunan sənədləri və məlumatları bu Qanunun tələblərinə uyğun hesab edib

bu barədə müraciət edənə bildirdikdən və lisenziya verilməsi üçün dövlət

rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən bank sənədi təqdim olunduqdan sonra

müvafiq olaraq sığorta agenti və ya sığorta brokeri fəaliyyətinə lisenziya verir.

86.2. Sığorta nəzarəti orqanı lisenziyanın verilməsi və ya lisenziya

verilməsindən imtina olunması barədə məlumatı müraciət edənə bu Qanunun 85.2-

ci maddəsində göstərilən müddətdə yazılı bildiriş göndərməklə çatdırır. Lisenziya

sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən fiziki şəxs olan sığorta vasitəçisinin özünə və ya

hüquqi şəxs olan sığorta vasitəçisinin səlahiyyətli nümayəndəsinə şəxsən təqdim

edilir.


Maddə 87. Sığorta vasitəçilərinin lisenziyalarının forması, yenilənməsi və

reyestri 55

87.1. Bu Qanunun 87.2-ci maddəsi nəzərə alınmaqla, sığortaçıların

lisenziyasının forması ilə bağlı 53-cü maddəsinin, reyestri ilə bağlı 54-cü

maddəsinin və yenilənməsi ilə bağlı 60-cı maddəsinin müvafiq tələbləri sığorta

agentlərinin və sığorta brokerlərinin lisenziyalarının formasına, reyestrinə və

yenilənməsinə də tətbiq edilir.

87.2. Sığorta vasitəçilərinə verilən lisenziyada fəaliyyət növü kimi müvafiq

olaraq «sığorta agenti fəaliyyəti» və ya «sığorta brokeri fəaliyyəti» qeyd edilir.

Maddə 88. Sığorta brokerinə dair əlavə tələblər

88.1. Sığorta brokeri müvafiq lisenziya aldıqdan 15 gün müddətində öz peşə

məsuliyyətini sığorta nəzarəti orqanının müəyyən etdiyi məbləğdə sığorta etdirməli

və belə sığorta onun fəaliyyətinin bütün müddəti ərzində təmin olunmalıdır.

88.2. Sığorta müqaviləsinin bağlanmasında vasitəçilik və ya məsləhət

xidməti göstərmiş sığorta brokerinin həmin müqavilə üzrə risklərin

təkrarsığortalanması zamanı vasitəçilik və ya məsləhət xidmətinə cəlb edilməsi

qadağandır. Bu tələbə riayət etməməyə görə həm sığorta brokeri, həm də müvafiq

sığortaçı məsuliyyət daşıyır.

Maddə 89. Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta

agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin təsisçiləri və ya

iştirakçılarına dair tələblər

89.1. Aşağıda göstərilən şəxslər istisna edilməklə, hər bir şəxs sığorta

brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi

şəxsin təsisçisi və iştirakçısı ola bilər:

89.1.1. bu Qanunun 89.1.2-ci maddəsinin tələblərinə cavab verməyən xarici

hüquqi şəxsin törəmə cəmiyyəti olan yerli hüquqi şəxs;

89.1.2. aşağıdakı tələblərə cavab verməyən xarici şəxs:

89.1.2.1. ən azı son 5 il ərzində sığorta brokeri fəaliyyəti ilə məşğul olması;

89.1.2.2. öz ölkəsində sığorta brokeri fəaliyyəti ilə məşğul olmasının

qadağan edilməməsi.

89.1.3. siyasi partiyalar;

89.1.4. qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar).

89.2. Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin təsisçisi və iştirakçısı eyni

zamanda sığortaçıda vəzifə tuta bilməz.

89.3. Xarici sığorta brokerlərinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində

filial açması qadağandır.

Maddə 90. Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta

agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin adı 56

90.1. Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agenti

fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin adı Azərbaycan dilində müəyyən

edilməlidir.

90.2. Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agenti

fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin adında məna ifadə etməyən sözlərdən, o

cümlədən hərf birləşmələrindən ibarət olan adlardan istifadə edilməsi qadağandır.

90.3. Hüquqi şəxs olan sığorta brokeri və müstəsna olaraq sığorta agenti

fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxs adının əks olunduğu lövhələrdə, blanklarda,

möhürlərdə və kargüzarlıqla bağlı rəsmi xarakterli bütün digər ləvazimatlarda,

reklam və elanlarda nizamnaməsində müəyyən olunan tam və ya qısaldılmış addan

istifadə etməlidir.

90.4. Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agenti

fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin adında müvafiq olaraq «sığorta brokeri»

və «sığorta agenti» sözləri olmalıdır.

90.5. Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agenti

fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin adında «Azərbaycan», «dövlət», «milli»,

«mərkəzi», «büdcə», yaxud «respublika» sözlərindən qanunvericiliklə müəyyən

edilmiş qaydada istifadə olunur.

90.6. Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agenti

fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin öz adında əvvəllər təsis edilmiş və

fəaliyyət göstərən sığorta vasitəçilərinin, habelə xarici sığorta vasitəçilərinin adları

ilə eyni olan, yaxud bir-biri ilə dəyişik salınacaq dərəcədə oxşar olan söz və ya söz

birləşmələrindən istifadə etməsi qadağandır.

90.7. Bu Qanunun 90.1-ci və 90.6-cı maddəsinin tələbləri öz adında

nizamnamə kapitalının əlli faiz və ya daha çox hissəsinə malik olan xarici hüquqi

şəxsin adından istifadə edən sığorta vasitəçisinə şamil olunmur.

Maddə 91. Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta

agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin rəhbər işçilərinə

dair tələblər

91.1. Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agenti

fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri, onun müavinləri və

baş mühasibi onun rəhbər işçiləridir.

91.2. Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agenti

fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin rəhbər işçisinin ali təhsili olmalıdır.

91.3. Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agenti

fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin rəhbər işçiləri aşağıda göstərilən iş

təcrübəsinə malik olmalıdırlar:

91.3.1. icra orqanının rəhbəri və onun müavinləri - maliyyə sahəsində ştat

işçisi kimi ən azı 2 il;

91.3.2. baş mühasibi – mühasib kimi ən azı 2 il. 57

91.4. Müvafiq sığorta vasitəçisi lisenziyasına malik olmayan fiziki şəxs

hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə

məşğul olan hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri ola bilməz.

Maddə 92. Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta

agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin rəhbər işçilərinin

təyin edilməsi

92.1. Hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agenti

fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin rəhbər işçisi vəzifəyə sığorta nəzarəti

orqanının razılığı ilə təyin edilir.

92.2. Sığorta nəzarəti orqanının razılığı olmadan hüquqi şəxs olan sığorta

brokerinin və müstəsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi

şəxsin rəhbər işçisi vəzifəsinə təyinat, o cümlədən müvəqqəti təyinat barədə qərar

qəbul edildiyi andan etibarsızdır.

92.3. Sığorta nəzarəti orqanı şəxsin rəhbər işçi vəzifəsinə təyinatı ilə bağlı

müvafiq sənədlər və məlumatlar hüquqi şəxs olan sığorta vasitəçisi tərəfindən

təqdim edildiyi tarixdən 10 iş günü müddətində təyinata razılıq, yaxud bu Qanunun

91-ci maddəsinin tələblərinə uyğunsuzluq aşkar etdikdə razılıqdan imtina barədə

hüquqi şəxs olan sığorta brokerinə yazılı bildiriş göndərir.

92.4. Sığorta nəzarəti orqanının hər hansı şəxsin hüquqi şəxs olan sığorta

vasitəçisinin rəhbər işçisi vəzifəsinə təyinatı ilə bağlı bu Qanunun 92.3-cü

maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətdə həmin maddəyə uyğun olaraq hər hansı

bir yazılı münasibət bildirməməsi qeyd olunan təyinata bu orqanın razılığı kimi

qiymətləndirilir.

92.5. Razılığın verilməsi üçün əsas kimi götürülmüş məlumatların yanlış

olması sonradan aşkar edildikdə sığorta nəzarəti orqanı hüquqi şəxs olan sığorta

brokerinin və ya müstəsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi

şəxsin rəhbər işçisinin təyin edilməsinə verdiyi razılığın geri alınması və onun

əsasında vəzifəyə təyin edilmiş şəxsin vəzifəsindən kənarlaşdırılması ilə bağlı

təqdimat verə bilər.

Maddə 93. Sığorta vasitəçilərinin hesabatları və məlumatları

93.1. Sığortaçıların hesabatları və məlumatları ilə bağlı bu Qanunun

tələbləri hüquqi şəxs olan sığorta brokerlərinə də şamil edilir.

93.2. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallardan başqa hüquqi şəxs olan

sığorta brokerlərinin maliyyə hesabatlarının müstəqil auditor tərəfindən

yoxlanılması tələb olunmur.

93.3. Sığorta vasitəçilərinin hesabatları və ya məlumatları ilə bağlı əlavə

tələblər sığorta nəzarəti orqanının qəbul etdiyi müvafiq təlimat və ya qaydalarda

nəzərdə tutula bilər.58

Maddə 94. Sığorta vasitəçilərinin digər fəaliyyət növləri ilə məşğul olması

94.1. Sığorta brokeri fəaliyyəti sığorta brokerinin, sığorta agenti fəaliyyəti

isə müstəsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin əsas

fəaliyyət növüdür.

94.2. Sığorta vasitəçisi fəaliyyəti ilə yanaşı başqa vəzifə tutan və ya başqa

fəaliyyətlə məşğul olan fiziki şəxs, bu vəzifə və ya fəaliyyətlə bağlı maraqlarının

sığorta vasitəçisi kimi qərar qəbul etməsinə, səlahiyyətlərini həyata keçirməsinə

xələl gətirməsinə imkan verməməlidir.

94.3. Fiziki şəxs olan sığorta brokeri eyni zamanda sığortaçıda vəzifə tuta

bilməz.


94.4. Hüquqi şəxs olan sığorta brokeri və müstəsna olaraq sığorta agenti

fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxs əsas fəaliyyətindən başqa yalnız aşağıdakı

fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilər:

94.4.1. sığorta sahəsində mütəxəssislərin ixtisasının artırılması məqsədilə

təlimin təşkili və keçirilməsi;

94.4.2. sığortaya və əlaqəli fəaliyyət sahələrinə aid xüsusi ədəbiyyatın

müxtəlif növ məlumat daşıyıcılarında hazırlanması və satışı;

94.4.3. sığorta ilə bağlı xüsusi proqram təminatının hazırlanması və satışı;

94.4.4. öz müştərilərinin sənədlərinin hüquqi ekspertizasının keçirilməsi.

XII Fəsil

Sığorta sektorunda dövlət tənzimləməsi və nəzarəti

Maddə 95. Sığorta sektorunda dövlət tənzimləməsi və nəzarətinin vəzifələri

95.1. Sığorta sektorunda dövlət tənzimləməsinin və nəzarətinin əsas

vəzifələri aşağıdakılardır:

95.1.1. Azərbaycan Respublikasında sığorta bazarının inkişaf etdirilməsi və

sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirmək;

95.1.2. sığorta işini, həmçinin sığorta bazarını tənzimləmək və sığorta

fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək;

95.1.3. sığorta işinin qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi üzrə

tədbirlər həyata keçirmək, icbari sığorta növlərini və beynəlxalq sığorta sistemində

Azərbaycan Respublikasının iştirakının prinsiplərini müəyyən etmək;

95.1.4. sığortaçıların, sığortalıların, sığorta olunanların, faydalanan şəxslərin

və sığorta bazarının digər iştirakçılarının hüquqlarının və qanuni mənafelərinin,

habelə dövlətin maraqlarının qorunması üçün tədbirlər həyata keçirmək;

95.1.5. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın

leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə əməl edilməsini təmin

etmək.


7

7

Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 30 iyun tarixli 856-IIIQD nömrəli Qanunu ilə əlavə edilmişdir. 5995.2. Sığorta nəzarəti orqanı, onun vəzifəli şəxsi, əməkdaşı, təyin edilmiş

müvəqqəti inzibatçı sığorta sektorunda tənzimləmə və nəzarətlə bağlı

səlahiyyətlərini, habelə ləğvetmə ilə bağlı funksiyalarını həyata keçirərkən

qanunazidd olması və qəsdən zərər vurmağa yönəldilməsi qanunvericiliyə uyğun

qaydada sübuta yetirilməyən hərəkəti (hərəkətsizliyi) nəticəsində yaranan zərərlərə

görə məsuliyyət daşımırlar.

95.3. Sığorta nəzarəti orqanı sığortaçıların, sığorta vasitəçilərinin, o

cümlədən xarici təkrarsığortaçıların və xarici sığorta brokerlərinin, habelə sığorta

sahəsində yardımçı fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin və müvafiq müstəqil

ekspertlərin reyestrini aparır. Bu reyestrlərin aparılması qaydalarını sığorta nəzarəti

orqanı müəyyən edir.

Maddə 96. Sığorta nəzarətinin həyata keçirilməsinin maliyyələşdirilməsi

96.1. Sığorta nəzarəti orqanının sığorta sektorunda tənzimləmə və nəzarət

funksiyalarını həyata keçirməsinin maliyyələşdirmə mənbələri aşağıdakılardır:

96.1.1. dövlət büdcəsinin vəsaitləri;

96.1.2. sığortaçıların hər birinin daxil olan sığorta haqlarından və xaricdən

aldığı təkrarsığorta haqlarından onların 0,3 faizi həcmində aparılan məcburi

ayırmalar.

96.2. Bu Qanunun 96.1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş ayırmalar yalnız

aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edilə bilər:

96.2.1. sığorta nəzarəti orqanının sığorta sektorunda tənzimləmə və nəzarət

funksiyalarının həyata keçirilməsinə cəlb edilmiş dövlət qulluqçusu olan işçilərinin

əlavə maddi həvəsləndirilməsi;

96.2.2. sığorta nəzarəti orqanının sığorta sektorunda tənzimləmə və nəzarət

funksiyalarını həyata keçirməsi üçün maddi-texniki imkanlarının genişləndirilməsi;

96.2.3. sığorta nəzarəti orqanının sığorta sektorunda tənzimləmə və nəzarət

funksiyalarının həyata keçirilməsinə cəlb edilmiş mütəxəssislərinin ixtisasının

artırılması, o cümlədən sığorta və sığorta nəzarəti ilə bağlı beynəlxalq

konfranslarda, seminarlarda, təlim kurslarında və digər tədbirlərdə iştirakı üçün

əlavə vəsaitin təmin edilməsi;

96.2.4. sığorta sahəsində ixtisas artırma, təbliğat və təşviqat işlərinin həyata

keçirilməsi.

96.3. Sığortaçılar bu Qanunun 96.1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş

məcburi ayırmaları maliyyə ilinin hər rübü üzrə həmin rüb başa çatdıqdan sonra 20

gün ərzində sığorta nəzarəti orqanının müvafiq hesabına köçürməlidirlər.

Maddə 97. Səyyar yoxlamalar

97.1. Sığorta nəzarəti orqanı sığortaçılar və sığorta vasitəçiləri tərəfindən

sığorta qanunvericiliyinə əməl edilməsini, həmçinin sığortaçının maliyyə60

sabitliyini yerində araşdırma aparmaqla yoxlamaq məqsədi ilə növbəti və ya

növbədənkənar səyyar yoxlama keçirir.

97.2. Sığortaçıda və sığorta vasitəçisində növbəti səyyar yoxlamalar iki ildə

bir dəfədən az olmayaraq, sığorta nəzarəti orqanının müəyyən etdiyi qrafik üzrə

aparılır. Növbəti səyyar yoxlama sığortaçının və ya sığorta vasitəçisinin sığorta

qanunvericiliyi ilə bağlı olan bütün fəaliyyətini əhatə edir.

97.3. Növbədənkənar səyyar yoxlama aşağıdakı hallarda aparıla bilər:

97.3.1. sığortaçının maliyyə sabitliyi, o cümlədən ödəmə qabiliyyəti

göstəricilərində azalma müşahidə edildikdə;

97.3.2. maliyyə ilinin yekununa görə sığortaçının balans üzrə zərəri

yarandıqda;

97.3.3. təqdim edilmiş hesabatlardakı göstəricilərlə müvafiq əməliyyatların

real xüsusiyyəti və ya mövcud vəziyyəti, həmçinin əldə edilmiş digər məlumatlar

arasında uyğunsuzluqlar aşkar edildikdə;

97.3.4. bu Qanuna əsasən verilmiş təqdimatların və ya sanksiyaların icra

vəziyyətinin yoxlanılması məqsədilə; bu zaman səyyar yoxlamaya müvafiq

təqdimatın və ya sanksiyanın icrası üçün müəyyən edilmiş son tarixdən etibarən 60

iş günündən gec olmayan müddətdə başlanılmalıdır;

97.3.5. daxil olan şikayətlər və qanunazidd əməliyyatlar haqqında mənbəyi

məlum olan məlumatlarla bağlı halların yerində yoxlanılması məqsədilə;

97.3.6. bu Qanuna əsasən verilmiş hər hansı təqdimata və ya sanksiyaya

səbəb olmuş hallar, həmin təqdimat və ya sanksiyanın verildiyi tarixdən 2 il

ərzində yenidən aşkar edildikdə;

97.3.7. sığorta qanunvericiliyinin yerinə yetirilməsi və ya hər hansı

təcrübənin tətbiqi vəziyyətinin araşdırılması məqsədilə sığorta bazarı üzrə ümumi

monitorinq keçirildikdə.

Maddə 98. Səyyar yoxlamanın təyin edilməsi haqqında qərar

98.1. Səyyar yoxlama sığorta nəzarəti orqanının müvafiq qərarı ilə təyin

edilir.

98.2. Səyyar yoxlamanın təyin edilməsi haqqında qərarda aşağıdakılar

göstərilməlidir:

98.2.1. səyyar yoxlanılması təyin edilən sığortaçının və ya sığorta

vasitəçisinin adı;

98.2.2. səyyar yoxlamanın növbəti və ya növbədənkənar olması;

98.2.3. səyyar yoxlama növbəti olduqda yoxlanılacaq fəaliyyət dövrü;

98.2.4. səyyar yoxlama növbədənkənar olduqda onun təyin edilməsinə əsas

verən hal;

98.2.5. səyyar yoxlamanın başlanma tarixi, müddəti və başa çatdırılma

tarixi;

98.2.6. səyyar yoxlama aparılması tapşırılan yoxlayıcının (yoxlayıcıların)

adı, soyadı, atasının adı və sığorta nəzarəti orqanında tutduğu vəzifə.61

Maddə 99. Səyyar yoxlamanın müddəti

99.1. Səyyar yoxlama 45 iş günündən çox olmayan müddətə təyin edilir.

99.2. Səyyar yoxlamanın aparılması üçün müəyyən edilmiş müddət

yoxlamanın başa çatdırılması üçün kifayət etmədikdə sığorta nəzarəti orqanının

müvafiq qərarı əsasında yoxlama ən çoxu növbəti 60 iş günü müddətinə qədər

uzadıla bilər.

Maddə 100. Səyyar yoxlama apararkən yoxlayıcıların hüquq və vəzifələri

100.1. Səyyar yoxlama aparan yoxlayıcıların aşağıdakı hüquqları var:

100.1.1. sığortaçıların və sığorta vasitəçilərinin fəaliyyəti ilə bağlı sənədləri,

mühasibat sənədlərini, o cümlədən ilkin uçot sənədlərini, mühasibat uçotu

registrlərini, kitablarını, jurnallarını, hesablama texnikasında, mühasibat uçotu

proqramlarında və başqa məlumat daşıyıcılarında olan məlumatları yoxlamaq;

100.1.2. yoxlamaya aid olan məsələlərlə bağlı sığorta fəaliyyətinə aid

olmayan sahələr üzrə xüsusi bilik və təcrübəyə malik olan ekspert və

mütəxəssisləri, o cümlədən tərcüməçiləri müvafiq xidmət göstərmələri üçün cəlb

etmək;

100.1.3. yoxlanılan subyektdən sənədlərin əslinin təqdim edilməsini tələbetmək, müvafiq sənədlərin surətini götürmək;

100.1.4. aşağıda göstərilən şəxslərə yazılı sorğu verməklə yoxlamanın

aparılması üçün lazım olan sənədləri, məlumatları, rəyləri, izahatları, arayışları

əldə etmək:

100.1.4.1. yoxlanılan subyektin rəhbər və adi işçilərinə, yoxlanılan subyekt

fiziki şəxs olduqda isə, onun özünə;

100.1.4.2. yoxlanılan subyektin törəmə cəmiyyətlərinə, bu subyektə

əhəmiyyətli nəzarəti həyata keçirən və ya subyektin əhəmiyyətli nəzarəti həyata

keçirdiyi şəxslərə, mühüm iştirak payının sahiblərinə, asılı cəmiyyətlərə;

100.1.4.3. yoxlanılan subyektə sığorta vasitəçiliyi xidmətləri göstərən və ya

göstərmiş sığorta vasitəçilərinə;

100.1.4.4. yoxlanılan subyektin auditini aparan və ya aparmış auditorlara.

100.2. Yoxlayıcı sığorta sirri, yaxud kommersiya sirri hesab edilən

məlumatları yaymağa görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət

daşıyır.

100.3. Fəaliyyəti yoxlanılan sığortaçı və ya sığorta vasitəçisi sığorta

nəzarəti orqanına yoxlamanın aparılmasında kömək etməli, yoxlayıcıların

maneəsiz bütün sənədlərlə tanış olmasına və məlumat mənbələrinə daxil olmasına,

işçilərinin tələb edilən məlumat, izahat və rəy verməsinə şərait yaratmalıdır.

100.4. Səyyar yoxlamanın davam etdirilməsi yoxlayıcının sorğusuna və ya

müraciətinə cavab verilənədək, müvafiq rəy təqdim olunanadək, yaxud müvafiq

mütəxəssislərin xidməti başa çatdırılanadək mümkün olmadıqda, sığorta nəzarəti

orqanının qərarı ilə səyyar yoxlamanın müddəti dayandırılır. Bu halda səyyar

yoxlamanın başa çatma tarixi dayandırılma müddəti qədər uzadılır.62

Maddə 101. Səyyar yoxlamanın nəticələri

101.1. Yoxlayıcı səyyar yoxlamanın nəticələrinə dair yoxlama aktı tərtib

edir. Yoxlama aktı yoxlanılan subyektin icra orqanı, o fiziki şəxs olduqda isə, özü

ilə müzakirə edilir, yoxlayıcı və yoxlanılan subyektin səlahiyyətli şəxsləri

tərəfindən imzalanaraq rəsmiləşdirilir.

101.2. Yoxlanılan subyekt yoxlama aktı ilə və ya onun hər hansı hissəsi ilə

razılaşmadıqda, aktı imzalamaqla orada etirazı barədə qeyd-şərt edir. Yoxlanılan

subyekt etirazını əsaslandıran sənədlərin əlavə olunduğu yazılı izahatı sığorta

nəzarəti orqanına verə bilər.

101.3. Sığorta nəzarəti orqanı yoxlama başa çatdığı tarixdən 20 iş

günündən gec olmayaraq yoxlama sənədlərinə baxmalı və bu Qanunda nəzərdəDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə