Sosyolojiye Giriş IYüklə 177.81 Kb.
səhifə3/3
tarix30.07.2018
ölçüsü177.81 Kb.
1   2   3

Ders Kitabı:

 • Gençlik Sosyolojisi Yazıları, Mahmut Tezcan, Gündoğan Yayınları, İstanbul, 1996

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Göç ve Gençli, Vildan Akan, Toplum ve Göç içinde Sosyoloji Derneği Yayınları s:521-532. Ankara

 • The Cultural Contradictions of Capitalism, D. Bell, Heinmann. London, 1978,

 • Adolescence: The Farewell to Childhood, L. Kaplan Simon-Schuster, New York, 1984

SOS 318 TOPLUMSAL CİNSİYET, KADIN VE TOPLUM (4-0 ) 4 4 AKTS

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımı, bir kategori olarak kadın, toplumsal cinsiyet kuramları, kadın hakları, feminist kuramlar, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e feminizm, kimlik politikaları, millet üretme pratikleri ve ideolojileri temelinde kadın, kimlik ve cinsiyet, yapısalcılık ve toplumsal cinsiyet, kadın ve beden politikaları, erkekliğin toplumsal inşası, küresel cinsiyet rejimi, demokrasi-iktidar ve cinsiyet, eril tahakküm ve habitus olarak toplumsal cinsiyet, din ve kadın.Ders Kitabı:

 • Erkek Akıl-Batı Felsefesinde Erkek ve Kadın, Genevieve Lloyd, çev. Muttalip Özcan, Ayrıntı Yayınları, 1996.

 • Toplumsal Cinsiyet ve İktidar-Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, R.W. Connell, çev. Cem Soydemir, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998.

 • Cinsiyet ve Millet, Nira Yuval-Davis, çev. Ayşin Bektaş, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003.

 • 1980’ler Türkiyesinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, yn.haz.Şirin Tekeli, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995.

 • Tarihin Cinsiyeti, Fatmagül Berktay, 3.basım, Metis Yayınları, İstanbul, 2010.

 • Cinsiyet Belası, Judith Butler, çev. Başak Ertür, Metis Yayınları, İstanbul, 2008.

 • Cins Cins Mekan, der. Ayten Alkan, Varlık Yayınları, İstanbul, 2009.

 • Cinsiyet Halleri, der. Nil Mutluer, Varlık Yayınları, İstanbul, 2008.

 • Erkeklik: İmkansız İktidar, Serpil Sancar, Metis Yayınları, İstanbul, 2009.

 • Tek Tarnrılı Dinler Karşısında Kadın, Fatmagül Berktay, Metis Yayıncılık, üçüncü basım, İstanbul, 2009.


Yardımcı Ders Kitapları:

 • Feminist Teori, Josephine Donovan, çev. Aksu Bora, Fevziye Sayılan, Meltem Ağduk Gevrek, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001.

 • Türk Kadınının Sorunları: Çözüm Önerileri, Deniz Kandiyoti, der.Türköz Erder, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, Ankara, 1981.

SOS 320 SOSYOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR (4-0 ) 4 4 AKTS

Bu dersin temel amacı toplumsal araştırmalarda önemli bir yere sahip olan sosyoloji kuramlarında son dönemde meydana gelen gelişmeler hakkında temel bilgiler vermektir. Çağdaş toplumların sorunlarının hangi perspektiflerden ve nasıl incelenip değerlendirildiği konusu öne çıkmaktadır. Bu bağlamda güncel yaklaşımlar dersinde günümüz sosyolojisinin önemli kuramcılarından Bourdieu’nün alan teorisi, Habermas’ın iletişimsel eylem kuramı ve Giddens’ın yapı/fail ilişkisinin ortaya çıkardığı düşünümselliğin ele alındığı yapılaşma kuramı ele alınacaktır. Beck’in sanayileşme ve aşırı üretimle ilişkilendirildiği risk toplumu kuramı, Castells’in bilgisayarla iletişimin günümüzde yaşanan dönüşümleri ifade eden ağ toplumu kuramı ve Sennett’in yeni kapitalizmle ilişkilendirilebilir karakter aşınması yaklaşımı ana hatları ile ele alınacaktır. Zizek’in Hegel felsefesinin ve Lacan’ın psikanalizinin güçlü etkilerini taşıyan yaklaşımı ve son olarak günümüzün önde gelen önemli sosyal kuramcılarından Harvey’in postmodernizmle ilgili yaklaşımı temel özellikleri açısından ele alınacaktır Sosyolojide güncel yaklaşımlar dersinde adı geçen bu sosyologların günümüz toplumlarına farklı perspektiflerden nasıl baktıkları konusunda bir çerçeve sunulacaktır.Ders Kitabı:

 • Çağdaş Sosyoloji Kuramları Klasik Geleneğin Genişletilmesi, Ruth A. Wallance, Alison Wolf, Çev. Leyla Elburuz, M. Rami Ayas, Doğu Batı Yayınları, Sosyoloji Dizisi, 2013.


Yardımcı Ders Kitapları:

 • Toplum Kuramı-Tarihsel Bir Bakış, Alex Callinicos, Çev. Yasemin Tezgiden, İletişim Yayıncılık,2007


SOS 407 SOSYAL PROBLEMLER (3-0 ) 3 4 AKTS

Sosyal problem kavramı, sosyal problemlerin nedenleri, sosyal çatışma- sosyal çöküş- sosyal düzensizlik- sosyal sapma kavramları ile ilişkisi bağlamında sosyal problemler, sosyal problemlerin teorik açıklamaları, sosyal problemlerin sonuçları, yoksulluk, işsizlik, suç, sosyal adalet ve eşitsizlik, birlikte yaşama, şiddet, kentleşme ve göç, nüfus artışı, sosyal anomi ve anlam-değer kaybı, kadın ve çocuğun statüsü, çalışan çocuklar, sokak çocukları, çocuk emeğinin sömürülmesi, kadına ve çocuğa cinsel şiddet, nüfus planlaması, anne ve bebek ölümleri, erken evlilikler ve erken gebelikler, sağlık hizmetlerinden eşitlik ilkesine göre yararlanamama, etnik-dinsel kimlik çatışmaları, kültürel sorunlar, eğitim hakkından yararlanamama, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, değişen aile yapıları, gençlik sorunları, beden algılamaları: güzellik, estetik, yeme problemleri, madde kullanımı, sosyal problemlere yönelik çözümler ve sosyal politikalar, sosyal problemler temelinde sosyal devlet anlayışının sorgulanması, sosyal problemler ile ilgili temel kurum ve kuruluşlar.Ders Kitabı:

 • Türkiye'de Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politikalar, Sami Güven, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 1996.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Sosyal Problemler Sosyolojisi: Dünyadan ve Türkiye'den Örnekler, der. Nurşen Adak, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2010.

SOS 408 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI (4-0 ) 4 4 AKTS

Çağdaş felsefenin başlıca düşünürleri ve onların felsefeleri hakkında temel bilgi ve anlayışlar, çağdaş felsefe içerisindeki temel kavramlar ve düşünceler, metinlerdeki tartışmalara ilişkin eleştirel değerlendirmeler.

Ders Kitabı:

 • Postmodernliğin Durumu, David Harvey, çev. Sungur Savran, Metis Yayınları, İstanbul, 2006.

 • Küreselleşme ve Kültür, John Tomlinson, çev. Arzu Eker, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004.

 • Bireyselleşmiş Toplum, Zygmunt Bauman, çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005.

 • Postmodern Analiz ve Postmodern Eleştiri, John W. Murphy, çev. Hüsamettin Arslan, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2000.

 • Post-Modernizm ve Toplum Bilimleri, Pauline Marie Rosenau, çev.Tuncay Birkan, Ark Yayınları, Ankara, 1992.

 • Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, Madan Sarup, çev. A. Baki Güçlü, Ark Yayınları, Ankara, 1993.

 • Modernliğin Eleştirisi, Alain Touraine, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1995.

 • Modernliğin Sosyolojisi, Peter Wagner, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1996.

 • Modernleşme ve Çokkültürlülük, ed.Melek Ulagay, Nazan Aksoy, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark, der. Fuat Keyman, Mahmut Mutman, Meyda Yeğenoğlu, İletişim Yayıncılık, İstanbul, 1996.

 • Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, David West, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1998.

 • Kimlik ve Farklılık, William E.Connolly, çev. Ferma Lekesizalın, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1995.

SOS 409 BİLGİ FELSEFESİ VE TOPLUMSAL DÜŞÜNCE (3-0 ) 3 4 AKTS

Bilgi türleri (gündelik bilgi, dini bilgi, teknik bilgi, sanat bilgisi, bilimsel bilgi, felsefe bilgisi), bilgi felsefesinin içeriği, bilgi kuramının temel kavramları, doğruluk gerçeklik ve temellendirme, bilginin kaynağı ve bilginin temeli, bilgi felsefesinin temel soruları, doğru bilginin imkansızlığı, doğru bilginin imkanı, bilgi felsefesinin temel problemleri.Ders Kitabı:

 • Kadir Çüçen, Bilgi Felsefesi, Asa yayınları, 2001.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Denkel, Arda, (1984), Bilginin Temelleri, İstanbul: Metis Yayınları.

 • Mustafa Günay, Metinlerle Felsefeye Giriş, Karahan Kitabevi, 2010

SOS 410 KENT SOSYOLOJİSİ (3-0 ) 3 4 AKTS

Kent sosyolojisinin başlıca konuları; Kentlerin genel tarihi, İlk uygarlıklarda kentler, Antik Yunan ve Roma kentleri, Ortaçağ’da kent, İslamiyet öncesi Türk toplumunda yerleşik hayat, Selçuklu döneminde kentler, Osmanlı döneminde kentler ve mahalle kültürü; Göç, kentleşme ve kentlileşme; Kentleşme kuramları; Kentleşme ve siyasal davranışlar, kentsel siyaset ve yerel yönetimler; Kent yaşamında sorunlar, Anomi ve sapma davranışları, toplumsal kutuplaşmalar, Gecekondular ve sorunları; Kentte tutunma çabaları ve hemşehri dernekleri, Korumalı kent siteleri, çevre sorunları.Ders Kitabı:

 • Kent Sosyolojisi, H. Bal, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2004.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Bitmeyen Göç, N. Abadan-Unat, İstanbul Bilgi Ün..Yay. İstanbul, 2002.

 • Kentleşme Yazıları, M.B. Kıray, Bağlam Yay, İstanbul, 1998.

SOS 411 KİMLİK, BENLİK VE TOPLUM (3-0 ) 3 4 AKTS

Kimlik, kişisel kimlik, bireysel kimlik ve kültür, sosyal ortamda kendimize dair bilgileri nasıl oluştururuz, başkalarının bizim hakkımızdaki düşünceleri bizi nasıl etkiler, diğerleri ile birlikte iken kendimizin farkına nasıl varırız, sosyal ortam kimliğimiz üzerinde nasıl ve ne yönde etkiler oluşturur gibi konuları içerir.Ders Kitabı:

 • Sosyal Bilimler Kavşağında Kimlik Sorunu, Nuri Bilgin, Ege Yayıncılık, İzmir, 1998

 • İnsan İlişikleri ve Kimlik, Nuri Bilgin, Sistem yayıncılık, İstanbul, 1996

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Kimlik İnşası, Nuri Bilgin, Aşina Kitaplar, Ankara, 2007

 • İnsan Davranışının Kültürel Temelleri, P.K. Bock, İmge Kitapevi, Ankara, 2001

 • Kendini Bilmek, M. Foucault, H. Gutman, P hutton, Om yayınevi, İstanbul, 2001

 • Sosyal Psikoloji, J.L. Freedman, D.O. Sears, J.M. Carlsmith, İmge yayınevi, Ankara, 2003

SOS 412 SUÇ TEORİLERİ, ŞİDDET VE TOPLUM (3-0 ) 3 4 AKTS

Suç ve sapma davranışın tanımı, sosyolojik açıdan normal ve anormal davranış, bir sosyal olgu olarak suçun nedenleri, suç sosyolojisinde teoriler, suç türleri, kadın suçuluğu, cinsel suçlar, çocuk suçluluğu, bilgisayar suçları, Türkiye'de suçluluk, kentleşmenin suç olgusuna etkisi, sosyal kontrol ve suç.Ders Kitabı:

 • Kriminoloji, Sulhi Dönmezer, 8.baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 1994.

 • Kriminoloji, Tülin Günşen İçli, Seçkin Yayınevi, genişletilmiş 7.baskı, 2007.

 • Türkiye'de Suçlular: Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Özellikler, Bizim Büro, Ankara, 1992.


Yardımcı Ders Kitapları:

 • Toplumsal İnsanın Evrensel Doğası, Cahit Can, Seçkin Yayıncılık, 2002.

 • Türkiye'de Kadın Suçluluğunun Bazı Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Belirleyicileri, T.C. Adalet Bakanlığı Yarıaçık Cezaevi Matbaası, Ankara, 2000.

 • Kentleşme ve Suç, Serkan Gölbaşı, On İki Levha Yayıncılık, 2008.

 • Çocuk ve Suç, Haluk Yavuzer, Altın Kitaplar, Ankara, 1982.

 • Bilgisayar Suçları, Kriminolojik, Sosyolojik ve Hukuki Boyutları ile, R. Yılmaz Yazıcıoğlu, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1997.

SOS 413 ÇOCUK, TARİH, TOPLUM (3-0 ) 3 4 AKTS

Çocuk ve çocukluk kavramları, çocukların sosyolojik açıdan incelenmesi, çocukluk düşüncesinin oluşumu, çocukluk tarihi, çocukluk kavramının ortaya çıkışı: burjuvazi ve modern bilim, antik dönemlerde çocuk ve çocukluk, ortaçağda çocuk ve çocukluk, modern dönemde çocuk ve çocukluk, postmodern dönemde çocuk ve çocukluk, çocuk dünyası ve çocuk kültürü, çocuk oyunları, çocuk edebiyatı, çocuk giysileri, çocuk şarkıları, çocuk oyuncakları, tüketim kalıpları ve çocuk davranışları, çocukluğu etkileyen sosyal süreçler, çocukluğun yokoluşu ile ilgili tartışmalar, çocuklar ve sosyal problemler, kapitalizm-modernizm ve çocuk hakları, Türkiye'de çocuklar ve çocukluk, çocuk araştırmaları.Ders Kitabı:

 • Toplumsal Tarihte Çocuk, yay. haz. Bekir Onur, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1994.

 • Çocuk, Tarih ve Toplum, Bekir Onur, İmge Kitabevi, Ankara, 2007.

 • Türk Modernleşmesinde Çocuk, Bekir Onur, İmge Kitabevi, Ankara, 2009.

 • Modernizm ve Çocuk, Kemal İnal, Sobil Yayıncılık, Ankara, 2007.

 • The Sociology of Childhood, W. Corsaro, Pine Forge Publications, NY, 1997.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Çocuk ve Ergen Gelişimi, Mary J. Gander, Harry W. Gardiner, 4.baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 2001.

 • Doing Research With Children, A.Greig ve J.Taylor, Sage Publications, London, 1999.

 • Theorizing Childhood. A. James, C. Jenks ve A.Prout, Polity Publications, UK, 1998.

SOS 414 YAŞLILIK VE TOPLUM (3-0 ) 3 4 AKTS

Bu ders kapsamında yaşlılığa ilişkin kavramsal tanımlar ve kuramlar; farklı toplum ve kültürlerde yaşlılık imgeleri; toplumsal bir kurgu olarak yaşlılık tezi ve modern yaşlılık paradigmasının oluşumu; sınıflar arası imge ve temsil alışverişlerinde yaşlılığın yeniden kurgulanması; farklı aile tiplerinde yaşlılık; okulda, dinsel ilişkilerde ve medyada yaşlılık imgelerinin temsili; terk edilmiş ya da bakım evlerinde yaşayan yaşlılar; toplumsal sorunlar-sağlık, savaş, göç, yoksulluk, istismar, beslenme, kentleşme-bağlamında yaşlılık; post-modern koşullarda yeni yaşlılık imge ve temsilleri gibi konular ele alınacaktır.Ders Kitabı:

 • Sosyal yönleriyle Yaşlılık, Ayşe Canatan, Palme Yayıncılık, Ankara, 2008

Yardımcı Ders Kitabı:

 • “Türkiye’de Yaşlılık Politikalarının Sosyolojik Analizi”, I. Ulusal Yaşlılık Kongresi Kitabı, 2001, 10 11 Ekim, Ankara: 256 277.

 • T. Ünalan, “The Status of the Old Age Population in Turkey” in Nüfusbilim Dergisi, 2000, 22 (1) pp. 25 35,

SOS 415 SANAT, FELSEFE VE TOPLUM (3-0 ) 3 4 AKTS

I.aşama - Felsefe açısından sanatın temel ilgi alanı, metodu ve temel yaklaşımlar. Sanatın felsefe perspektifinden olgusal özellikleri, sanat ve sanatçının değişen konumu, statüsü, anlamı, rolü ve toplumsal evrim sürecinde sanat nitelemesi ve estetik değerler. Sanat nitelemesinde estetik değerlerle diğer sosyal kurumlar arası (ekonomi, siyaset, din vb gibi) ilişki. Sanatın evrenselliği sorunsalı ve bu çerçevede literatürdeki belli başlı teoriler. II. Aşama – Taklit (mimesis) kuramı, yaratma kuramı, oyun kuramı, sanatın orijini ve fonksiyonları üzerine temel teorik bakış açıları, sanat nitelemesinin açık uçlu paradoksal bir vaziyet alış sergilediğinin anlaşılması, estetik ve estetiğin temel kavramları.Ders Kitabı:

 • Demet Ulusoy (2006) Sanatın Sosyal Sınırları Ankara: Ütopya Yayınları

 • Şaylan, Gencay ( 2006   ) Postmodernizm, İmge Kitabevi.

 • Arnold, Houser (1984), Sanatın Toplumsal Tarihi,  Remzi Kitabevi

SOS 416 DİN FELSEFESİ, KUTSAL VE TOPLUM (3-0 ) 3 4 AKTS

Din felsefesinin içeriği ve temel kavramları, Tanrının varlığına ilişkin farklı yaklaşımlar (teizm, deizm, panteizm) Tanrının varlığını reddedenlerin iddiaları, ateizm, agnostisizm, din felsefesi ve teoloji, dinin bireysel ve sosyal anlamı ve önemi, kutsal ve kutsal olmayan, kutsal ve tabu, kutsal mekânlar, simgeler, simgelerin işlevleri, felsefi bakımdan din olgusunun açıklanması, dinin bireysel ve sosyal anlamı, dinin işlevleri, dinin pratikteki görünümleri, din ve toplum ilişkisi, din ve sosyal değişme, din sınıflamaları ve felsefe ilişkisi, din ve modernlik, dinsel hareketler ve felsefe.Ders Kitabı:

 • Dinler Tarihine Giriş, Mircea Eliade, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000.

 • Din Sosyolojisi, Emile Durkheim, R. Kehrer, R. Robertson, çev. M. Emin Köktaş, Abdullah Topçuoğlu, Vadi Yayınları, Ankara, 1996.

 • Türkiye’de Din ve Siyaset, Şerif Mardin, der. Mümtaz’er Türköne, Tuncay Önder, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.

 • İslam ve Modernlik Üzerine Melez Desenler, Nilüfer Göle, Metis Yayınları, İstanbul, 1986.

 • Kutsal ve Dindışı, Mircea Eliade, Gece Yayınları, Ankara, 1991.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Din Sosyolojisi, Joachim Wach, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1990.

 • Din Sosyolojisi, Gustav Mensching, Teknik Kitabevi, Konya 1994.

 • Din Sosyolojisi, Günter Kehrer, Vadi Yayınları, Ankara 1996.

SOS 417 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ (3-0 ) 3 4 AKTS

Bu ders modern toplumda önceki dönemlerden farklı olarak bedenin, sağlığın ve hastalığın nasıl anlaşıldığını ve modern tip üzerine temel yaklaşımları bilgi ve iktidar ilişkisi bağlamında tartışmayı amaçlamaktadır.Ders Kitabı:

 • Cirhinlioğlu Z. Sağlık Sosyolojisi. Nobel yayınevi, 2001, Ankara

 • Cockerham WC. Medical Sociology, eighth ed. Prentice Hall. New Jersey, 2001.

SOS 418 ENGELLİ VE TOPLUM (3-0 ) 3 4 AKTS

Engellilik sosyolojisinin konusu ve önemi; Engelliliğin fiziksel ve toplumsal tanımı, çeşitleri; Bedensel ve zihinsel engelliler; Dünyada ve Türkiye’de engellilik araştırmalarının tarihçesi ve gelişimi; engellilik sosyolojisindeki teorik yaklaşımlar; Engellilerin sorunları.Ders Kitabı:

Yardımcı Ders Kitapları

 • E. Burcu, Türkiye'de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Yay., Ankara, 2006.

 • T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Türkiye Özürlüler Araştırması, Ankara Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2002.

SOS 419 YOKSULLUK VE AZ GELİŞMİŞLİK (3-0 ) 3 4 AKTS

Derste eğitim, sağlık, barınma, işgücü, nüfus, suç, göç, kentleşme ve aile gibi toplumsal konularla doğrudan ilişkili olan yoksulluk ve azgelişmişlik kavramları analiz edilecektir. Küreselleşmenin yaygınlaşması sonrasında yoksulluk araştırmalarında artış gözlenmiştir; yoksulluk ve azgelişmişlik nedenlerinin ortaya çıkarılması ve çözümler üretilmesi açısından Türkiye açısından da önem arz etmektedir. Derste yoksulluğun nedenleri, yoksulluğun artmasının ortaya çıkaracağı sorunlar ile yoksullukla mücadelede getirilen çözüm ve önerilerin neler olduğu ele alınacaktırDers Kitabı:

 • Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk, Zafer Şenses, İletişim Yayınevi, Ankara, 2001

 • Türkiye’de Yoksulluğun Ölçülmesi ve Sosyo-Ekonomik Yapılarla İlişkisi,   Ercan Darsuk, DPT, 1997

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Yoksulluk ve Türkiye’deki Boyutları, R. Dumanlı, DPT. Ankara: 1997

 • Culture of Poverty-A Sociological Study, H.S Jha, Ganga Kaveri Publishing House. Varanasi, 1994

 • Poverty and Social Securit, Concepts and Principles, Paul Spicker, Routledge Press. London: 1993

SOS 420 ZONGULDAK ÜZERİNE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR (3-0 ) 3 4 AKTS

Bu ders üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kentin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel hayatı, tarihsel bir anlatı ile sunulmaktadır. İkinci bölümde, bu tarihsel anlatıyı, günümüz Zonguldak’ının temel sosyolojik araştırma başlıkları ile ilişkilendirmek için, göç, kimlik, sosyal mekan, kentsel dönüşüm, kentsel ayrışma, siyasal eğilimler, sosyal politikalar ve kent kimliği gibi konular öne çıkarılmaktadır. Dersin üçüncü bölümünde ise öğrencilerin Zonguldak üzerine yapacakları küçük araştırmalar planlanacak ve bulgular paylaşılacaktır.SOS 422 MEKAN VE TOPLUM (3-0 ) 3 4 AKTS

Tüm diğer pratikler gibi, mekansal pratiklerin de toplumsal rollerle bağlantısı vardır. Toplumsal kimlikler ve mekansal deneyimler, karşılıklı olarak birbirlerini belirler ve dönüştürürler. Bu ders kapsamında, mikro mekandan makro mekana uzanan deneyimlerimizin, aidiyetlerimizin ve dışlanmışlıklarımızın izi sürülerek, toplum ve mekan arasındaki ilişki biçimleri analiz edilmeye çalışılacaktır. Bunu yaparken belli bir literatür takip edileceği gibi, derinlemesine görüşmeler aracılığıyla mekansal pratikler hakkında tanıklıklara da başvurulacaktır.Ders Kitabı:

 • Henri Lefebvre, 2014, Mekanın Üretimi, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Ayten Alkan (Der.), 2009, Cins Cins Mekan, İstanbul: Varlık Yayınları

Ortak Zorunlu Dersler
TUR181 Türk Dili I- (2-0) 2 ..................... ...................... .....................AKTS: 2

Dil nedir? Dilin bir sosyal kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’de ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar; Hece bilgisi; İmla kuralları ve uygulaması; Noktalama işaretleri ve uygulaması konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
TUR182 Türk Dili II- (2-0) 2 ..................... ...................... ......................AKTS: 2

Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması; Kompozisyonla ilgili genel bilgiler; Kelime türleri; Cümlenin unsurları; Cümle tahlili uygulaması; Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi; Dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri; Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
AİT281 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- (2-0) 2 ................. ...................... AKTS: 2

İnkılap tarihinin anlamı; Türk inkılabının önemi; Türk inkılabına yol açan nedenlere toplu bakış; I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’ nin parçalanma süreci; İşgaller karşısında memleketin durumu; Mustafa Kemal Paşa’nın tutumu; Kurtuluş için ilk adım-Kongreler yolu ile örgütlenme; Cemiyetler; Kuva-yı Milliye; Misak-i Milli; TBMM’nin açılışı; Ulusal ordunun kurulması; İki öenmli olay- Sevres Antlaşması ve Gümrü barışı; Sakarya savaşına kadar kurtuluş mücadelesi; Sakarya Savaşı; Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a; Siyasal alanda iki büyük inkılap, “Takrir-i sükun” dönemine geçiş konuları dersin bu dönemki konularını içermektedir.


AİT282 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II- (2-0) 2 .................. ...................... AKTS: 2

Türk inkılabının yürütülmesindeki özellikler; Hukuk sisteminin kurulması; Eğitim sisteminin kurulması; Ekonomi ve Maliye alanında harcanan çabalar; Toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler; Atatürk döneminde T.C.'nin iç siyaseti; Atatürk döneminde T.C.’nin dış siyaseti; Atatürk’ün vefatı; Atatürk döneminden sonra T.C..’nin iç ve dış siyaseti (1939-1983 özet); Atatürk ilkelerinin tek tek ele alınarak tanıtımı ve son olarak da genel değerlendirme, dersin içeriğini oluşturmaktadır.


YDL185 Yabancı Dil I- (2 0) 2..................... .........................................AKTS: 2

Ders, dilbilgisi konuları ile (edatlar, zamirler, yeterlilik kipleri, şimdiki, geniş zaman kipleri vb.) yabancı dil olarak İngilizce’ye giriş niteliği taşımaktadır. Ders süresince öğrenciler dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramatik bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştireceklerdir. Dersi, öğrenilen dili pekiştirmek için okuma, konuşma, yazma ve dinlemeden oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını içerir.


YDL186 Yabancı Dil II (2 0) 2..................... .........................................AKTS: 2

YDL I’in devamı olarak ders süresince öğrenciler dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramatik bilgilerini pekiştirerek çeşitli öğretme etkinlikleriyle gerekli beceri ve stratejileri geliştirir. Ders, öğrenilen dili pekiştirmek için okuma, konuşma, yazma ve dinlemeden oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını içerir. Detaylı okuma ve hızlı okuma stratejilerinin kullanılması ve geliştirilmesi, metinlerin yorumlanması için zihinsel yetilerin harekete geçirilmesi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ders süresince edinilecek diğer konulardır.


Dostları ilə paylaş:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə