TekniK ŞartnameYüklə 27,22 Kb.
tarix06.11.2017
ölçüsü27,22 Kb.
#30939

TASNİF DIŞI

GÖLCÜK TERSANESİ KOMUTANLIĞI 95 SİLAH SİSTEMLERİ FABRİKASI
ENDÜSTRİYEL YANA KAYAR KAPI ve ALÜMİNYUM PERSONEL KAPISI
HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK İSTERLER DÖKÜMANI


1.KONU:

Bu Teknik İsterler Dökümanı, Gölcük Tersanesi Komutanlığı Savaş Sistemleri Grup Müdürlüğü 95 Silah Fabrikası Endüstriyel Yana Kayar Kapı ve Kartlı Geçiş Sistemli Isı Yalıtımlı Alüminyum Personel Kapısı Yapılması Hizmet Alımı ile ilgili hususları kapsar.
2.İSTEK VE ÖZELLİKLER:
2.1. Anahtar teslimi olmak üzere, Teknik İsterler Dökümanında belirtilen hususlara uygun olarak 95 Silah Fabrikasına Endüstriyel Yana Kayar Kapı ve Alüminyum Personel Kapısı yapılacak olup İşin süresi 60 takvim günüdür. Bu maksatla;


   1. Mevcut kapıların demontajı Tersane Komutanlığı tarafından yapılacak montaj sonrası kapı kasasında onarım ve düzeltme işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
   1. Yerinde ölçü alınacak ve idarenin onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır.
   1. Montajı yapılacak Endüstriyel Yana Kayar Kapı akıllı elektronik kontrol ünitesi vasıtası ile açılıp kapanacak, en az 2 takım emniyet fotoseli olacaktır.
   1. Kapı, elektrik kesintisi durumunda mekanik kilit vasıtasıyla el ile açılabilir özellikte olacaktır.
   1. İdare tarafından gösterilecek enerji kaynağından devre çekilecek, kazı beton kırımı kanal ve kablolama, sıva ve onarım işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

2.2. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:
   1. Yüklenici, sözleşmeye bağlanan işi, ihale dosyasında bulunsun veya bulunmasın sözleşmenin doğal eki olan;
    a. Hizmet İşleri Genel Şartnamesine,
    b. Özel Teknik Şartnamesine,
    c. Genel Teknik Şartnameye,
    d. Hizmet İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğine,
    e. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İşleri Kontrol Yönetmeliğine
    f. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tariflerine,
    g. Fenni Şartnamelere,
    h. Yürürlükte olan Türk Standartlarına,
    i. Yürürlükteki tüm yönetmelik ve şartnamelere uygun yapmayı taahhüt eder.
   1. Yapımda kullanılacak inşaat, makine ve elektrik tesisat malzemelerinin seçiminde idare yetkilidir. Yüklenici, İdarenin seçim yapmaya gerek gördüğü malzemeler için en az üç firmaya ait katalog ve standarda uygunluk belgelerini idareye sunacaktır.
   1. Projeleri imalatçı firmaya göre değişkenlik gösteren işlerin (Yana Kayar Kapı ve Alüminyum Personel Kapısı ) sadece teknik özellikleri gösterilmiştir. Bunların imalat projeler yüklenici tarafından hazırlatılacak ve idarenin onayına müteakip imalata başlanacaktır. Bu işler için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
   1. Şantiyeye getirilen malzemelerde öncelikle ulusal yoksa uluslararası standartlara uygunluk belgesi aranır. Bir malzemenin TSE, TSEK veya uluslararası malzeme kalite belgesinin olması onun kullanılması için yeterli değildir. İdare istediği takdirde malzemenin standardına uygun imal edilip edilmediğini tüm masrafları yükleniciye ait olmak üzere test ettirir ve uygun olmayan malzemeyi kullandırmaz.
   1. Yüklenici inşaat esnasında hem kendi yaptığı hem de çevre binalarla ilgili her türlü emniyet tedbirleri almak zorundadır. Bu emniyet tedbirleri kapsamında proje gerektirecek bir imalat varsa önce projeleri idareye onaylatacak sonra imalatı yapacaktır. Emniyet tedbirleri almak yüklenicinin sorumluluğunda olduğundan bu çerçevede yapılan imalat için ilave bir bedel ödenmeyecektir.
   1. Proje ve Teknik İsterler Dökümanında gösterilmemiş olsa bile tesisin hizmete açılabilmesi için gerekli tüm bağlantılar ihale bünyesinde yaptırılacaktır ve bunlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
   1. Yüklenici sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. Çalıştırması halinde meydana gelecek her türlü hukuki durumdan yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici ve çalıştıracağı işçiler iş yerinde ve çalışma sırasında iş güvenliğini ve iş sağlığını sağlamak, ilgili yasa, tüzük, yönetmeliklere, ikaz ve işaret tabelalarına uymak zorundadır. Yüklenici, iş güvenliği sağlamadığı takdirde meydana gelecek herhangi bir iş kazasından sorumlu olacaktır.
   1. İşin devamı süresince su, elektrik, telefon, fiberoptik kablo, gaz vb. yeraltı tesisatlarına zarar verildiği takdirde, bu aksamda yapılacak hasarın onarılması yükleniciye ait olacak ve hafriyat sahası kapatılıncaya kadar bunları muhafaza ve zayiinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumlu olacaktır.
   1. Yüklenici işyerinde 4857 Sayılı İş Kanunu ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüklerine uygun olarak gerekli önlemleri alacak ve doğabilecek İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili maddi ve manevi zararlardan doğrudan sorumlu olacaktır.
   1. İnşaat faaliyetleri sırasında ortaya çıkacak atıklar ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen hususlara göre bertaraf edilecektir.   2. İhale konusu iş için belirlenen her bir iş kalemi, teknik şartname ve EK’i olan iş kalemi tariflerinde ve Genel Teknik Şartnamelerde açıklandığı şekilde olacaktır.
   1. Yüklenici, her türlü makine/araç/gereç/malzeme/işgücü ihtiyacını kendi imkanları ile karşılayacak, İdareden bu konu ile ilgili hiçbir yardım talebinde bulunmayacaktır. Yükleniciye işyeri olarak teslim edilen kısımlarda, iş için getirilmiş malzemenin taşınması sırasında meydana gelecek zararlar, yüklenici tarafından bir ücret talep edilmeden yapılacaktır.

   2. Yüklenici firma iş yeri teslimini takiben iş planını idare onayına sunacak, iş bitiminde standartlara göre hazırlanmış son durumu gösterir asbuilt imalat projelerini 5 nüsha olarak idareye sunacaktır.
   1. Firma görevlendireceği elemanların, idarece uygulanan gizlilik kurallarına ve bu konuda yürürlükte bulunan ve yürürlüğe konacak yönergelere uyacağını taahhüt edecektir.
   1. İhale kapsamında yapılacak her türlü hizmetler için kullanılacak alet, cihaz, araç, gereç ve avadanlıklar yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
   1. İhale kapsamında yapılacak her türlü hizmet esnasında kullanılacak koruyucu, temizleyici malzeme ve bunlar gibi her türlü sarf malzemesi, projesinde/metraj cetvelinde belirtilen noktalar dışında ihtiyaç duyulması durumundaki ek malzemesi firmaca tedarik edilecek ve bu gibi malzemeler için ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir.
   1. Çalıştırılan elemanların İdare için uygunluğu kontrol edilecektir.
   1. İmalatlarda çalıştırılacak usta ve vasıfsız elemanlar, İdarenin gerekli gördüğü hallerde değiştirilecektir.
   1. Firma personeli idarenin kural ve talimatlarına uygun davranacaktır.
   1. Firma yapım/onarım işine başlamadan önce bütün iş ve can güvenliği tedbirlerini alacaktır.
   1. Yapım/onarım hizmetleri saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında idare ve firma arasında mutabık kalınacak zaman içersinde yapılacaktır.
   1. Bu sözleşmenin süresi içinde idare tarafından mesai saatlerinde yapılacak değişiklik bu şartnameye dayalı sözleşmede aynen uygulanacaktır. Mecburi sebeplerden dolayı ve kritik zamanlarda yapım-onarım hizmeti normal çalışma saatleri (saat08.00-17.00 arası)dışına çıkabilecek böyle durumlarda firma idarenin belirleyeceği saate kadar çalışabilecektir.3.NUMUNE ALMA :
3.1. Kullanılan her bir malzeme ve yapılan hizmet bir numunedir.

4.DENETİM VE MUAYENE METODLARI :


  1. Kontrol ve muayeneler, Hizmet İşleri Muayene ve Kontrol Yönetmeliğine uygun yapılacaktır.
  1. Yüklenici kullanılacak malzemelerin yukarıda istenilen özellikleri/şartları sağladığını gösteren belgeleri idareye teslim edecektir.

  2. Kalite kontrol ve muayene yüklenici firmaya aittir.
  1. Kalite kontrol ve muayene sırasında lüzumlu her türlü personel, malzeme, test cihazları yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
  1. Muayene esnasında dizayn veya imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.
  1. Muayene işlemlerine ait her türlü masraf ve giderler firmaya aittir.


5.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :


  1. Yüklenici firma tarafından temin edilecek ihale konusu malzemeler nakliye ve montaj esnasında dış etkenlerden korunacak şekilde ambalajlanmış olacaktır.
  1. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar İdari Şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
  1. Kullanılacak malzemeler yeni, sağlam ve hiç kullanılmamış olacaktır.
  1. Tüm taşıma giderleri firma tarafından karşılanacaktır.


6.GARANTİ ŞARTLARI :


  1. Garanti süresince (Geçici kabul tarihinden itibaren 2 YIL ) her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından şifahi veya yazılı olarak tebliğinden itibaren en çok 2 (iki) gün içerisinde müdahale edilip onarımına başlanacak ve 7 (yedi) iş günü içerisinde onarım bitirilecektir.


7. EKLER:


  1. İş kalemi tarifleri
 1. YARARLANILAN DÖKÜMANLAR:
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi
  1. Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Birim Fiyat Analizleri
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2016 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları ve Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri.

Halis DEDE Ersin GÖZOĞLU Nilgün ŞAHİN

İnşaat Teknikeri İnşaat Mühendisi Elektrik MühendisiPlan Keşif Amiri

TASNİF DIŞI
--

Yüklə 27,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin