Özel tekniK ŞartnameYüklə 208,36 Kb.
səhifə1/3
tarix12.09.2018
ölçüsü208,36 Kb.
#81193
  1   2   3

GÖLBAŞI İSTASYONUNDA BULUNUN UMUMİ WC VE LOJMANLARIN KANALİZASYON TADİLATI İŞİ’NE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1-GİRİŞ,TANIM VE KAPSAM : Bu şartnamede talimatlar sözleşme ve genel teknik şartname bir bütün olarak değerlendirilecektir. Bu teknik şartname 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa göre yeni yapımlarla ilgili gerekli teknik düzenlemeleri içermektedir. Kapsam: Bu teknik şartname Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı prensiplerine göre hazırlanmış olup, yeni yapımlara ilişkin imalatları kapsamaktadır.
2-MALZEME VE İŞÇİLİK : ‘malzeme’ terimi yüklenici tarafından temin edilen ve yapılan işe giren her cins malzeme, teçhizat ve makine anlamına gelir. İşçilik birinci sınıf, teknik donanımlara sahip, profesyonel kalitede olacaktır. Teknik şartnamedeki standartlara tam uyum sağlanacaktır.

3-STANDARTLAR VE İMALATLAR: Aksi belirtilmedikçe tüm malzeme (1. sınıf) ,işçilik ve imalatlar TSE, ISO 9001:2000 standartlarına veya genel teknik şartnamesine uygun olacaktır. İmalatlarda kullanılacak tüm malzeme ve gereçlerde CE, TSE ve TSEK uygunluk belgesi bulunacaktır. Ayrıca iş kapsamında kullanılacak malzemelerden kontrol teşkilatının uygun göreceği seçeneklerden en az 3 adet numune temin edilip kontrollerin uygun göreceği malzeme imalatta kullanılacaktır.

4-YÜKLENİCİ

1) Teklif edilen fiyat haricinde hangi hususta olursa olsun herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir.

2) Yüklenici makinelerin arızalanması halinde işin aksamaması için tamirini zaman geçirmeden yaptıracak; arızanın ıslah edilmemesi halinde derhal yerine başka makine temin edecektir.

3) Çalışan personelin barınmasından ve yapılan işler için kullanılacak malzemeler ile makinaların korunmasından yüklenici sorumlu olacaktır.

4) Çalışmalar süresince Kurumumuza ve 3. şahıslara verilecek her türlü hasar ve zararlar yüklenici firmaya fatura edilecek olup hakedişinden kesilecektir.

5) Yüklenici, hakediş ödemesi yapılabilmesi için kesilecek fatura ile birlikte herhangi bir borcu(Maliye, SGK vb.) olmadığına dair belgeleri İdareye sunmakla yükümlüdür.

6) İş yerinin iş başlamadan önceki, imalat devam ederken ve son hali fotoğraflandırılıp iş bitiminde CD ortamında Kurumumuza teslim edilmesi gerekmektedir.

7) Yüklenici bütün çalışmaların akabinde son durum projesini Kuruma geçici kabulden önce teslim edecektir. Son durum projesi teslim edilmeden geçici kabul işlemlerine başlanmayacaktır.

8) Kontrol elemanlarının işyerine gidiş gelişleri için gerektiğinde araç yüklenici tarafından temin edilecektir.

9) Hafriyat, moloz v.b işe yaramayan malzemeler yükleniciye ait olup Belediyenin gösterdiği uygun yerlere nakledilecektir. Bunun için ayrı bir ödeme yapılmayacaktır. Nakliye ve fiyat farkı verilmeyecektir.

10) İşin yapılacağı mahal ve çevresi görüldükten sonra teklif verilecektir. İstekliler teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş kabul edilecek ve daha sonra bu konuda itiraz edemeyeceklerdir.

11) İmalatlar birim fiyat tarifleri ve teknik şartnameye göre yapılacaktır. Kontrol elemanının ayrıca vereceği talimatlara da uyulacaktır. Projede çelişki olduğu takdirde kontrol teşkilatının verdiği karar doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

12) Hakedişler kontrol teşkilatınca verilecek formata göre, her ayın ilk beş günü arasında yüklenici tarafından yapılıp kontrol teşkilatınca gerekli incelemeler yapıldıktan sonra onaylanacaktır.

13) Çalışmalar esnasında Gar ve Lojman alanına giriş çıkışlar düzenli bir şekilde sağlanacak, ulaşıma engel olmayacak şekilde çalışmalar yapılacaktır.


14) Tüm binalarda yapılacak olan imalatlar sırasında sökülmesi gereken her türlü tabela, levha vb. materyaller yüklenici firma tarafından sökülerek imalattan sonra aynı şekilde yerine monte edilecektir.
15) İş tamamlandıktan sonra geçici kabulden önce tüm uygulama yapılan yerler ve çevresi temizlenecek ve her türlü kalıntı çevreden uzaklaştırılacak olup yüklenici bu hususta herhangi bir bedel talep etmeyecektir.
16) Söz konusu işte çalışan işçilerin sigorta girişlerinden yüklenici sorumludur. Sigorta girişi yapılmayan işçilerin çalışmasına müsaade edilmeyecektir. Bu konuda tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Söz konusu iş için kontrol teşkilatının iş mahallinde yaptığı incelemelerde SGK girişleri bulunmayan çalışanlar tespit edildiğinde SGK’ ya bildirilecektir.

17) Gerek duyulması halinde kullanılacak malzemelerin laboratuvar test ve analizleri yaptırılarak kullanılacak malzemelerin özgün malzemeyle aynı olup olmadığı, şartnamede belirtilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı vb. özellikleri kontrol edilecektir. Her türlü test ve analiz masrafları yükleniciye aittir. İşin niteliğine bağlı olarak yüklenici firma gerekli imalatçı firma detaylarını idarenin onayına sunmak ve uygulamakla yükümlüdür. Yüklenici firma bu konuda herhangi bir hak iddia edemez.


18) Kontrol heyeti gösterilen numunelerden bazılarının ya da tümünün, işin geçici kabulü yapılıncaya kadar idarede kalmasını isteyebilir. İşin kabulü sırasında daha önceden idareye teslim edilen numunelere uygun olup olmadığı denetlenecek ve uygun olmayan imalatlar yüklenici tarafından bila bedel kırılıp-sökülüp-kazınıp yeniden yapılacaktır.
19) Demontajı yapılan tüm malzemeler Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğünce belirlenecek yere taşınacaktır. Bu taşıma işi demontaj bedeline dâhildir. Bunun için ayrıca bir bedel ödenemez. Demontaj malzemelerin teslim tutanağı kontrol heyetine sunulmadan kesin hakediş yapılmayacaktır.
20) Binaların tarihi dokusuna zarar gelmemesi için her türlü önlem ( Hava şartları, İnsan faktörü, Uygulama sırasında doğacak zararlar vb.) yüklenici tarafından alınacaktır. Çalışmalar esnasında gerekli önlemler alınmayıp söz konusu esere zarar verilmesi, ehliyetsiz işçi ve usta çalıştırılması durumlarında oluşacak her türlü hasarın maddi ve hukuki sorumluluğu yüklenici firmaya aittir. Oluşan zararlar yükleniciden talep edilecek ve hiç bir bedel ödenmeden aslına uygun olarak yaptırılacaktır.
21) Sözleşme kapsamında olmayan, mukayeseli keşif ile sonradan yapılacak imalatlar için fiyat tespiti aşağıda belirlenen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır:

a) Sözleşme kapsamında yeni eklenen iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemi var ise yüklenicinin benzer poza uyguladığı tenzilat oranında tenzilat yapılacaktır.

b) Sözleşme kapsamında yeni eklenen iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemi yok ise yüklenicinin ihale için uygulamış olduğu genel tenzilat oranında tenzilat yapılacaktır.

c) Yeni eklenen iş kaleminin birim fiyat kitaplarında pozunun olmaması halinde kontrol teşkilatının hazırlayacağı birim fiyat analizine yüklenicinin ihale için uygulamış olduğu genel tenzilat oranında tenzilat yapılarak yeni fiyat belirlenecektir.

d) İşin aciliyetine göre kontrol teşkilatı yükleniciden 3 farklı firmadan proforma fatura sunmasını isteyebilir. Yüklenicinin sunmuş olduğu proforma faturaların aritmetik ortalaması alınarak yeni eklenen iş kaleminin fiyatı belirlenir.
22) İş başlamadan önce yapılacak kazı dolgu ve sıkıştırma işlemleri harita mühendisi tarafından ölçülendirilip gerekli kübaj hesapları yüklenici tarafından idareye sunulacaktır.

23) İş kapsamında lojman tadilatı yapılacak ise lojman sakini tadilata izin vermediği takdirde yüklenici, lojman sakini ve kontrol teşkilatı arasında durum tutanak altına alınacak olup İdareye bilgi verilecektir.

24) Yapılacak kazı çalışmaları titizlikle yürütülecek, yeraltı elektrik kablo, telefon, atık su ve temiz su vs. tesisatlara zarar verilmeyecektir. Verilecek her türlü zarardan yüklenici sorumludur.
25)Teklif Birim Fiyat Cetvelinde yer alan tüm malzemelere işçilik, montaj, nakliye ve tüm giderler dâhil olacak şekilde KDV hariç teklif verilecektir.

26)551 sayılı genel emir gereğince iş kapsamında çalıştırılacak personelin hepsinin TCDD 5. Bölge İnsan Kaynakları Servisince verilen “Demiryolu hattında çalışma” eğitimi almaları gerekmekte olup çalışan personelden en az birisinin de refakat eğitimi alması gerekmektedir.


27)Yüklenici, idarece verilen örneklere uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir.

28)Sözleşme imzalandıktan sonra 10 (ON) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır. Yüklenici bu süre dahilinde yer teslimine gelmediği taktirde Yapım İşleri Genel Şartnamesi 47.Madde (b) bendinde atıfta bulunulan 4735 sayılı Kanunun 25.Madde (f) bendi gereği Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.” hükümleri uygulanarak sözleşme feshedilecek ve teminatı gelir kaydedilecektir.29) İşin süresi 20 gündür.

5- YER TESLİMİ ÖNCESİ İDAREYE TESLİM EDİLECEK BELGELER

5.1.Aşağıda belirtilen belgeler sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde temin edilip Kurumumuza sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde yer teslimi yapılmayacak olup sözleşme hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

1) Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirildiğini gösteren yetki belgesi.

2)İSG Eğitim Katılım Formu (Katılımcılar, İşveren, İş Güv. Uzmanı ve İşyeri Hekimi Tarafından İmzalı)

3) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu gereğince çalışma alanında oluşacak her türlü risk ve önlemler bir İş Güvenlik Uzmanı tarafından değerlendirilip hazırlanmış Risk Analizi Raporu (RİSK DEĞERLENDİRMESİ)

4) İşyeri hekimi sözleşmesi,

5) İş Güvenliği Uzmanı sözleşmesi,

6) Kişisel Koruyucu Donanım Teslim Tutanağı (Çalışanlar tarafından İmzalanmış),

7) Çalışanın Yapacağı İşlerle İlgili Güvenlik Talimatları,

8) İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu (İşyeri Hekimi Onaylı)

9) Varsa kullanılan kimyasallarla ilgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS),

10) Yüksekte çalışma yapacak kişiler tarafından imzalanmış "Yüksekte Çalışma İzin Formu"

11) Yer tesliminden önce Yüklenici çalıştıracağı personele, TCDD tarafından verilen “551 Numaralı Genel Emir gereği TCDD EĞİTİMİ” ni aldırmak zorunda olup; çalışan personelden en az birisinin de REFAKAT EĞİTİMİ alması gerekmektedir. Bu eğitimin bedelleri yüklenici tarafından karşılanacak olup, eğitimin ardından eğitimi veren birimin vereceği sertifikalar TCDD onayına sunacaktır. Sertifikaların, geçerliliği 2 (iki) yıldır. Eğitim alamayan personel kesinlikle çalıştırılmayacaktır. Eğitim sertifikalarının eğitimi veren birim tarafından geç verileceği durumlarda geçici olarak verilen imzalı ve onaylı “Eğitim verilmiştir” belgesi de sertifikalar verilene kadar kabul edilecektir.

12) 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek 1 inci maddesi ve 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı resmi gazetede 6645 sayılı “İş sağlığı ve güvenliği kanunu ile bazı kanun ve KHK kararnamelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgeli işçi çalıştırılması zorunluluğuna dayanılarak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilmiş mesleki yeterlilik belgesi bulunan işçiler çalıştırılacaktır. İşçilere ait Mesleki Yeterlilik Belgeleri belirtilen süre içerisinde idaremize teslim edilecektir.

Poz No
Sıra No: 1

Tanımı

Kaldırımcı ustası

Birimi:__MT__Kitap'>Birimi:

SA

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi


Poz No
Sıra No: 2

Tanımı

Ø150 mm ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KAN.BORUSUNUN DÖŞENMESİ

Birimi:

MT

Kitap

İller Bankası 2006 ve Sonrası İşler (İLC)

Tarifi

Pr EN 13476-1 'e uygun imal edilen HDPE esaslı koruge kanalizasyon borularının temin edilmesi, döşenmeden önce her türlü deneyi ve muayenesi yapılmış olarak hendek kenarında veya konulacağı yerde hazırlanmış, HDPE koruge boruların düz işçi ile hendek içerisine indirilmesi, şartnamesine ve ilgili standartlara göre yerleştirilmesi, TS EN 681/1 ve diğer ilgili standartlara uygun olarak lastik contanın temin edilmesi, temin edilen lastik contanın muayenesinin ve deneylerinin yapılmasından sonra sızdırmaz halde boru başlarının manşon ve conta ile bağlanması, döşenmiş boru başlarının veya boru hattının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması için, gerekli her türlü bağlantı elemanı ve müteferrik parçaları ile malzeme ve zayiatı, deney dahil işçilik her türlü masraf, araç ve gereç giderleri, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil (Yalnız, borunun fabrikadan iş başına kadar taşınması ile bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedeli hariç) HDPE esaslı koruge boru döşenmesinin; 1 metre fiyatı

12.2201 Ø 150 mm. anma çaplı HDPE esaslı koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi m.

ÖLÇÜ : Döşenmiş haldeki borunun gerçek uzunluğu üzerinden metre olarak hesaplanır.
Poz No
Sıra No: 3

Tanımı

Ø200 mm ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KAN.BORUSUNUN DÖŞENMESİ

Birimi:

MT

Kitap

İller Bankası 2006 ve Sonrası İşler (İLC)

Tarifi

Pr EN 13476-1 'e uygun imal edilen HDPE esaslı koruge kanalizasyon borularının temin edilmesi, döşenmeden önce her türlü deneyi ve muayenesi yapılmış olarak hendek kenarında veya konulacağı yerde hazırlanmış, HDPE koruge boruların düz işçi ile hendek içerisine indirilmesi, şartnamesine ve ilgili standartlara göre yerleştirilmesi, TS EN 681/1 ve diğer ilgili standartlara uygun olarak lastik contanın temin edilmesi, temin edilen lastik contanın muayenesinin ve deneylerinin yapılmasından sonra sızdırmaz halde boru başlarının manşon ve conta ile bağlanması, döşenmiş boru başlarının veya boru hattının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması için, gerekli her türlü bağlantı elemanı ve müteferrik parçaları ile malzeme ve zayiatı, deney dahil işçilik her türlü masraf, araç ve gereç giderleri, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil (Yalnız, borunun fabrikadan iş başına kadar taşınması ile bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedeli hariç) HDPE esaslı koruge boru döşenmesinin; 1 metre fiyatı

12.2202 Ø 200 mm. anma çaplı HDPE esaslı koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi m.

ÖLÇÜ : Döşenmiş haldeki borunun gerçek uzunluğu üzerinden metre olarak hesaplanır.
Poz No
Sıra No: 4

Tanımı

Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı

Birimi:

M3

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır.

Poz No
Sıra No: 5

Tanımı

Parke,beton plak,adi kaldırım ve blokaj sökülmesi

Birimi:

M2

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi, taşların plaklardan ayrılması, yol kenarına istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesinin 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Sökülen taş ve plaklar alanı ölçülerek hesaplanır.

Poz No
Sıra No: 6

Tanımı

Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 125/3,2 mm (Geçme muflu)

Birimi:

MT

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajıPoz No
Sıra No: 7

Tanımı

Klapeli kilitli tip ;160 Ø mm rogar klapesi

Birimi:

AD

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

Rögar/Fosseptik içine, giriş borusu ağzına takılan, fare, haşarat ve pis kokunun bina tesisatına girmesini engelleyen, kendiliğinden kapanan paslanmaz çelik klape, ABS gövde dışkı içermeyen pissu hatları için kullanılan, fare kemirmesine dayanıklı, elle kumanda edilen kilitleme sistemi ile alet gereksinimi olmadan kolaylıkla açılan kelebek vidalı temizlik kapağı bulunan pis su geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.Poz No
Sıra No: 8

Tanımı

Klapeli kilitli tip ;200 Ø mm rogar klapesi

Birimi:

AD

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

Rögar/Fosseptik içine, giriş borusu ağzına takılan, fare, haşarat ve pis kokunun bina tesisatına girmesini engelleyen, kendiliğinden kapanan paslanmaz çelik klape, ABS gövde dışkı içermeyen pissu hatları için kullanılan, fare kemirmesine dayanıklı, elle kumanda edilen kilitleme sistemi ile alet gereksinimi olmadan kolaylıkla açılan kelebek vidalı temizlik kapağı bulunan pis su geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.Poz No
Sıra No: 9

Tanımı

Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı)

Birimi:

M3

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

Yumuşak ve sert küskülük zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:

ÖLÇÜ:


Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:


1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.

2)Derinlik zammı ödenmez.Yüklə 208,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin