Təsdiq edilib Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılıb 13 mart 1995-ci il 57 №-li qərarla Üz tərəfiYüklə 172,2 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü172,2 Kb.
#7138

ƏLAVƏ № 1
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının texniki

(baş texniki) əmək inspektorunun vəsiqə forması

AHİK İcraiyyə Komitəsinin 2 noyabr

1994-cü il tarixli 35 №-li qərarı ilətəsdiq edilib
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti ilə

razılaşdırılıb 13 mart 1995-ci il 57 №-li qərarla
1. Üz tərəfi


Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının

Texniki Əmək İnspeksiyası
2. İç tərəf


Azərbaycan Həmkarlar

İttifaqları Konfederasiyası
SİQƏ___________

__________________________

__________________________

__________________________

texniki (baş texniki) əmək inspektoru vəzifəsində işləyir.
Sədr___________________

Şəkil__________________

(şəxsi imza)
Möhür Verildiyi tarix:
“____”_____________199 -cü il.
Vəsiqə______________________

___________________________

___________________________

Həmkarlar ittifaqı xidmətinə daxil olan müəssisələrdə etibarlıdır_________________

_____________________________ ƏLAVƏ № 2

_____________________________ 1 - Tİ forması

TEXNİKİ ƏMƏK İNSPEKSİYASI AHİK İcraiyyə Komitəsinin

2 noyabr 1994-cü il tarixli

35 №-li qərarı ilətəsdiq edilib
Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabineti ilə razılaşdırılıb

13 mart 1995-ci il 57 №-li qərarı
Kimə* __________________________________________________________________________

(müəssisənin adı)

________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı atasının adı)


G Ö S T Ə R İ Ş “_____”____________199 il.

“Əməyin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun 30-cu maddəsinə əsasən, aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması üçün tələb edirəm.
Sıra №-si

T Ə L Ə B L Ə R

Yerinə yetirilmə müddəti

________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Sıra №-si

T Ə L Ə B L Ə R

Yerinə yetirilmə müddəti

________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
“____”_____________ dək göstərişin yerinə yetirilməsi barədə aşağıdakı ünvana xəbər verməyinizi
xahiş edirəm _____________________________________________________________________
Texniki (baş texniki) əmək inspektoru_________________________________________________

(imza, tarix)

Göstəriş aldım ___________________________________________________________________

(imza, tarix)

________________

* Göstərişin surəti nəzarət üçün həmkarlar ittifaqı komitəsinə göndərilir.ƏLAVƏ № 3

2 – Tİ forması

_____________________________ AHİK İcraiyyə Komitəsinin

_____________________________ 2 noyabr 1994-cü il tarixli

_____________________________ 35 №-li qərarı ilə

TEXNİKİ ƏMƏK İNSPEKSİYASItəsdiq edilib

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabineti ilə razılaşdırılıb

13 mart 1995-ci il 57 №-li qərarı


İnzibati hüquqpozmalar haqqında

PROTOKOL-QƏRAR
Mən _______________________________________________________________________

Texniki (baş texniki) əmək inspektorunun tam şəkildə göstərilən adı, soyadı, atasının adı, vəzifəsi

_________________________________________________________________________________

(obyektin, müəssisənin adı)

yoxladıqda ________________________________________________________________________

(əməyin mühafizəsi üzrə qanunverici (normativ) aktın adı)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
pozulması, yəni ____________________________________________________________________

(aşkar edilmiş pozuntuların mahiyyətinin təsviri)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

aşkar etmişəm.

Yol verilmiş pozuntulara görə cavabdeh___________________________________________

(cavabdeh şəxsin

_________________________________________________________________________________

iş yeri, vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

Yol verilmiş pozuntulara görə cavabdeh şəxsin yazılı izahatı vardır.

Texniki (baş texniki) əmək inspektorunun imzası____________________________________

Yol verilmiş pozuntulara görə cavabdeh şəxsin imzası________________________________

_________________________________________________________________________________

(kəsmə xətti)
QEYD: 1. Protokol-qərar tərtib edildikdə yol verilmiş pozuntulara görə cavabdeh şəxsə inzibati hüquqpozmalar haqqında qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş onun hüquqları barədə izahat verilir.

2. Protokol-qərar 3 nüsxədə tərtib olunur, birinci nüsxə yol verilmiş pozuntulara görə cavabdeh şəxsə verilir;

ikincisi – texniki (baş texniki) əmək inspektoruna;

üçüncüsü - əgər cərimə protokol-qərar təqdim olunan gündən 15 gün müddətinə ödənilməyibsə, cərimə olunmuş şəxsin əmək haqqından mübahisəsiz tutulması üçün müəssisənin (təşkilatın) baş mühasibinə göndərilir.

Protokol-qərarın surəti məlumat üçün müəssisənin (yuxarı təsərrüfat orqanının) rəhbərinə göndərilir.
Yol verilmiş pozuntulara görə cavabdeh vəzifəli şəxsin izahatı_________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
“____” ______________ 199 il. İmza _______________________

Texniki (baş texniki) əmək inspektorunun qərarı:

İnzibati hüquqpozmalar haqqında Azərbaycan Respublikası məcəlləsinin 41-ci və 218-ci maddələrinə uyğun olaraq ____________________________________________________________

(cavabdeh şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

_________________________________________________________________________________
Protokol-qərarda göstərilən yol verilmiş əməyin mühafizəsi qaydalarının pozuntularına görə_______

__________________________________ manat məbləğində cərimə olunur.


Göstərilən cərimə _______ gec olmayaraq _______________ №-li cari hesaba köçürülməlidir, cərimənin ödənilməsi haqqında qəbz isə mənə təqdim olunmalıdır.

Protokol-qərardan şikayət inzibati hüquqpozmalar haqqında qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada verilə bilər.

Texniki (baş texniki) əmək inspektoru
“_____”_______________ 199 il İmza _______________________

Protokol-qərarı aldım _________________________________________________________

(cərimə olunanın imzası, tarix)

_____________________ƏLAVƏ № 4

3 – Tİ forması

AHİK İcraiyyə Komitəsinin

2 noyabr 1994-cü il tarixli

35 №-li qərarı ilə

təsdiq edilib

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabineti ilə razılaşdırılıb

13 mart 1995-ci il 57 №-li qərarı


* Texniki (baş texniki) əmək inspektorları tərəfindən AHİK-ə ildə bir dəfə fevralın

1-dək təqdim edilir.


Texniki (baş texniki) əmək inspektorunun 199 -cu ilin işi haqqında

M Ə L U M A T
_________________________________________________________________________________

(Texniki (baş texniki) əmək inspektorunun vəzifəsi,

_________________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı)

_________________________________________________________________________________
Cərimə olunana təqdim etmək üçün protokol-qərarı alan digər şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı və imzası _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Protokol-qərarın sifariş məktubu ilə göndərilməsi haqqında ___________________________

(tarix, qəbz №-сi)

_________________________________________________________________________________

(kəsmə xətti)İnzibati hüquqpozmalara görə cərimənin tutulması haqqında
B İ L D İ R İ Ş
Texniki (baş texniki) əmək inspektoruna___________________________________________
_________________________________________________________________________________

(Texniki (baş texniki) əmək inspektorunun soyadı, adı, atasının adı)


“_____”_____________ 199 ildə _______________ manat məbləğində cərimələnmiş ___________
_________________________________________________________________________________

(müəssisənin adı, vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)


199 ilin _________ ayının əmək haqqından tutulmuş və _________№-li cari hesaba köçürülmüşdür.
“____”_____________ 199 il. Baş mühasib_______________________

__________________Texniki əmək inspektorlarının sayı____________


№ №

Göstəricilər

Hesabat ili

Əvvəlki il

1

2

3

4

1.

İşləyənlərin siyahı üzrə orta sayı2.

Yoxlama aparılmışdır, cəmi2.1.

O cümlədən dövlət nəzarəti orqanları ilə birgə3.

Göstərişlər verilmişdir4.

Əməyin mühafizəsi üzrə qanunvericilik aktlarının, digər normativ aktların, qaydaların aşkar edilmiş pozuntularının sayı4.1.

Onlardan müəyyən edilmiş müddətdə aradan qaldırılmışdır5.

Müəyyən edilmiş qaydada:5.1.

Dəzgahların, maşınların, avadanlığın5.2.

İstehsalat sahələrinin, sexlərin5.3.

Müəssisələrin işi dayandırılmışdır6.

İstismara verilmək üçün təqdim olunmuş obyektlərin sayı6.1.

Onlardan əməyin mühafizəsi üzrə norma və qaydaların pozulmasına yol verildiyi üçün texniki əmək inspektoru tərəfindən qəbul edilmişdir7.

Xüsusi təhqiqat edilməli olan bədbəxt hadisələrin sayı7.1.

Onlardan texniki əmək inspektoru tərəfindən təhqiq edilmişdir8.

İstehsalatda baş vermiş hadisələr haqqında daxil olmuş aktların sayı8.1.

Onlardan yenidən tərtib edilmək üçün qaytarılmışdır9.

Əməyin mühafizəsi üzrə qanunvericilik aktlarının, digər aktların, qaydaların pozulmasına görə

vəzifəli şəxslər məsuliyyətə cəlb edilmişlər (sayı):

9.1.

Cərimə olunmuşlar9.2.

Texniki əmək inspektorunun təklifi ilə işdən azad edilmişlər10.

Müqəssir şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına materiallar göndərilmişdir (istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələrin xüsusi təhqiqat materiallarından başqa) (sayı)11.

Baxılmış zəhmətkeşlərin məktub və şikayətlərinin sayı12.

İstehsalatda bədbəxt hadisələr zamanı zədələnmələrin sayı12.1.

O cümlədən həlak olanlar“_____”__________________ 199 ci il.


________________________________ ___________________________________

(imza) (soyadı, inisiallar)

QEYD:

Rəqəmlə ifadə olunmuş məlumata izahedici əlavələr olunmalı, həmin əlavələrdə istehsalatda zədələnmələrin təhlilinin nəticələri əks etdirilməli, Texniki əmək inspeksiyasının ayrı-ayrı istiqamətlərdə apardığı işlər üzrə (5, 6, 9, 10-cu bəndlər) konkret misallar göstərilməli, həmçinin texniki əmək inspektorlarının işinin, respublikada əməyin mühafizəsi üzrə işin təşkilinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş təkliflər verilməlidir.

___________________

Azərbaycan Respublikası Nazirlər AHİK-in İcraiyyə Komitəsinin

Kabineti ilə razılaşdırılıb 2 noyabr 1994-cü il tarixli

13 mart 1995-ci il 57 №-li qərarla 35 №-li qərarı ilə

təsdiq edilib


Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları texniki əmək

inspeksiyasının ştatlarıəyyən etmək üçün
XİDMƏT NORMALARI
Respublika Həmkarlar İttifaqları orqanları

Bir texniki əmək inspektorunun xidmət etdiyi işçilərin maksimum sayı (min nəfərlə)

1

2

3

1.

Aviasiya işçiləri HİRK

15

2.

Su işçiləri nəqliyyatı HİRK

15

3.

Geologiya, geodeziya və kartoqrafiya işçilərinin HİRK

15

4.

Dəmir yolu işçilərinin HİRK

15

5.

Metallurgiya sənayesi zəhmətkeşlərinin HİRK

15

6.

Neft və qaz sənayesi işçilərinin HİRK

15

7.

Balıq təsərrüfatı işçilərinin HİRK

15

8.

Kimya sənayesi işçilərinin HİRK

15

9.

Avtonəqliyyat və yol təsərrüfatı işçiləri HİRK

20

10.

Meşə sahəsi işçilərinin HİRK

25

11.

Rabitə işçiləri HİRK

25

12.

İnşaat kompleksi işçiləri HİRK

20

13.

Avtomobil və kənd təsərrüfatı maşınqayırma işçilərinin HİRK

25

14.

Maşınqayırma və cihazqayırma işçilərinin HİRK

25

15.

Müdafiə sənayesi işçilərinin HİRK

15

16.

Radioelektron sənayesi işçilərinin HİRK

25

17.

Toxuculuq və yüngül sənaye fəhlələrinin HİRK

25

18.

Ağır maşınqayırma işçilərinin HİRK

20

19.

Elektrostansiyalar və elektrotexnika sənayesi fəhlələrinin HİRK

20

20.

Aqrar sənaye kompleksi işçilərinin HİRK

60

21.

Yerli sənaye və kommunal-məişət müəssisələri işçilərinin HİRK

40

22.

Dövlət idarələri işçilərinin HİRK

60

23.

Sahibkarlıq işçilərinin HİRK

40

24.

Mədəniyyət işçilərinin HİRK

60

25.

Tibb işçilərinin HİRK

60

26.

Xalq təhsili işçilərinin HİRK

60

27.

Elm və istehsalat kooperativləri və müəssisələri işçilərinin HİRK

20

28.

Ticarət, ictimai iaşə və istehlak kooperasiyası işçilərinin HİRK

60

29.

Quşçuluq sənayesi işçilərinin HİRK

60

30.

Çörək məmulatı sənaye işçilərinin HİRK

60

31.

Hidrometeorologiya işçilərinin HİRK

20

32.

Kurort işçilərinin HİRK

60

33.

Bank işçilərinin HİRK

60

34.

AHİK

500

35.

Naxçıvan Muxtar Respublikası İşçi Konfederasiyası

50


_________________
Yüklə 172,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin