Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Malın mənşəyi haqqında sertifikat

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 331.14 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü331.14 Kb.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2012-ci il 10 iyul

tarixli 152 nömrəli qərarı iləsdiq edilmişdir
1 nömrəli əlavə
Malın məəyi haqqında sertifikat

(Forma CT-1)

1. Yükgöndərən/İxracatçı

(adı və ünvanı)


4. №


Malın mənşəyi

haqqında sertifikat

Forma CT-1

2. Yükalan/İdxalatçı

(adı və ünvanı)

Verilmişdir

(ölkənin adı)
Təqdim etmək üçün

(ölkənin adı)
3. Nəqliyyat vasitəsi və hərəkət marşrutu

(məlum olduğu dərəcədə)

5. Xidməti qeydlər üçün


6. №

7. Yerlərin sayı və qablaşdır-manın növü

8. Malın təsviri

9. Mənşə meyarı

10. Malın miqdarı

11.Hesab- fakturanın nömrəsi və tarixi

12. Təsdiqetmə

Bununla təsdiq olunur ki, ərizəçinin bəyannaməsi həqiqətə uyğundur

......................................................

İmza Tarix Möhür

13. Ərizəçinin bəyannaməsi

Aşağıda imza edən bildirir ki, yuxarıda göstərilən məlumatlar həqiqətə uyğundur, bütün mallar

____________________________

(ölkənin adı)

istehsal olunmuş və ya kifayət qədər emal edilmişdir və onlar bu mallar üçün müəyyən edilmiş mənşə tələblərinə cavab verir


...................…..................................

İmza Tarix Möhür

Утверждено
Постановлением Кабинета Министров

Азербайджанской Республики

от 10 июля 2012 года №152
Приложение № 1
Сертификат о происхождении товара

(Форма СТ-1)

 1. Грузоотправитель/Экспортер
  (наименование и адрес)

 1. № ______Сертификат
о происхождении товара
Форма СТ-1
 1. Грузополучатель/Импортер
  (наименование и адрес)


Выдан в __________________

(наименование страны)


Для предоставления в ___________________________

(наименование страны)

 1. Средства транспорта и маршрут следования (насколько это известно)

 1. Для служебных отметок

6. №

7. Коли-чество мест и вид
упаковки

8. Описание
товара

9. Критерий
происхож-дения

10. Коли-чество товара

11. Номер и дата счета-фактуры


 1. Удостоверение
  Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

...............................................................

Подпись Дата Печать


 1. Декларация заявителя
  Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности: что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в ______________________________

(наименование страны)

и что они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров


...................….....................................

Подпись Дата Печать
Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2003-cü il 7 avqust

tarixli 100 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmişdir

2 nömrəli əlavə
MALIN Ə HAQQINDA

SERTİFİKAT

Forma A1. Göndərən/İxracatçı (adı, ünvanı, ölkə)№_________________________
ÜMUMİ İMTİYAZLAR SİSTEMİ
MALIN Ə HAQQINDA SERTİFİKAT

(Bəyannamə və sertifikat)FORMA A

Verilmişdir ___________________________________

(ölkənin adı)2. Alan/ İdxalatçı (adı, ünvanı, ölkə)


3. Nəqliyyat vasitələri və hərəkət marşrutu

(məlum olduğu dərəcədə)
4. Xidməti qeydlər üçün


5. №


6. Markalama və yük yerlərinin sayı7. Qablaşdırmanın növü, yük yerlərinin sayı,

malların təsviri8. Malın mənşə meyarları (arxadakı qeydə baxın)


9. Brutto çəkisi və ya digər göstərici10. Hesab fakturanın

nömrəsi və tarixi
11. Təsdiq etmə

Bununla təsdiq olunur ki, yoxlamaya əsasən ixracatçının bəyannaməsi həqiqətə uyğundur

12. İxracatçının bəyannaməsi

Aşağıda imza edən bildirir ki, yuxarıda göstərilən məlumatlar həqiqətə uyğundur, bütün mallar

(ölkənin adı)
tam istehsal olunmuş və ya kifayət qədər emal edilmişdir və bu mallar

_______________________________________________________

(idxalçı ölkənin adı)
ixrac olunmaq üçün onlar üçün müəyyən edilmiş ümumi üstünlüklər sisteminin mənşə tələblərinə cavab verir.


Tarix, yer, məsul şəxsin imzası və möhür

Tarix, yer, məsul şəxsin imzası, möhür

It is confirmed with Decree of

the Cabinet of Ministers of Azerbaijan Republic,

date 07.08.03, number 100


Supplement 2
COMBINED DECLARATION AND CERTIFIKATE

Form A


1. Goods consigned from (exporter’s bussines name, address, country)


Reference № __________________
GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES
CERTIFICATE OF ORIGIN

(Combined declaration and certificate)FORM A
Issued in ________________________________________

(country name)2. Goods consigned to (consignee’s name, address, country)

3. Means of transport and route (as far as know)


4. For official use


5. Item number

6. Marks and numbers of

packages
7. Number and kind of packages; description of goods

8.Origin criterion

(see notes overleaf)9.Gross

weight or other quantity

10. Number and date of invoices


11. Certification

It is hereby certfied, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.12. Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were
produced in_________________________________________

(country)


and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of prefererces for goods exported to
__________________________________________________

(importing country)
Place and date, signature and stamp of certifying authority

Place and date, signature and stamp of certifying authority

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 7 avqust 2003-cü il

tarixli 100 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

3 nömrəli əlavə

MALIN Ə HAQQINDA SERTİFİKAT

Ümumi forma

1. İxracatçı (adı, ünvanı, ölkə)ORİJİNAL

MALIN MƏNŞƏYİ HAQQINDA SERTİFİKAT

Verilmişdir ____________________________________

(ölkənin adı)
2. İdxalatçı (adı, ünvanı, ölkə)


3. Nəqliyyat vasitələri və hərəkət marşrutu4. Xidməti qeydlər üçün

5. Mənşə ölkəsi6. Əlavə məlumatlar

7. №


8. Yerlərin sayı və qablaşdırmanın növü


9. Malın təsviri

10. Ümumi çəki və ya digər göstərici

11. Hesab fakturanın

nömrəsi və tarixi
12. Təsdiq etmə

Bununla təsdiq olunur ki, ixracatçının bəyannaməsi həqiqətə uyğundur

13. İxracatçının bəyannaməsi

Aşağıda imza edən bildirir ki, bütün malların mənşəyi 5-ci

qrafada göstərilən ölkədir və mallar

_______________________________________________

(idxalçı ölkənin adı)
ixrac olunur.


Tarix, yer məsul şəxsin imzası, və möhür

Tarix, yer, məsul şəxsin imzası, və möhür

Утверждено постановлением Кабинета Министров

Азербайджанской Республики

от 7 августа 2003 года №100

Приложение 3

СЕРТИФИКАТ

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

Общая Форма


1. Отправитель (наименование, адрес, страна)


ОРИГИНАЛ

Сертификат о происхождении товара

Выдан в _______________________________________

(наименование страны)2. Получатель (наименование, адрес, страна)


3. Средства транспорта и маршрут4. Для служебных отметок

5. Страна происхождения


6. Дополнительные сведения


7. №

8. Количество мест

и вид упаковки
9.Описание товара


10. Общий вес или другое количество


11. Номер и дата счета фактуры

12. Удостоверение

Настоящим удостоверяется, что декларация экспорта верна

13. Декларация экспорта

Нижеподписавшийся заявляет, что все товары имеют происхождение страны, указанной в графе 5 настоящего сертификата и товары экспортируются в

__________________________________________________

(импортирующая страна)Место, дата, подпись уполномоченного лица, наименование и печать удостверяющей организаци

Место, дата, подпись уполномоченного лица, наименование и печать удостверяющей организаци экспортера

It is confirmed with Decree of

the Cabinet of Ministers of Azerbaijan Republic, date 07.08.2003, 100 number

Supplement 3
CERIFICATE OF ORIGIN1. Exporter (name, address, country)


ORIGINAL

CERTIFICATE OF ORIGIN

Issued in _______________________________________

(country)


2. Consigned (name, address, country)


3. Means of transport and route


4. For official use

5. Country of origin

6. Supplementary details


7. Item number


8. Number

and kind of packages
9. Description of goods

10. Gross

weight or

other quantity


11. Number and date of invoices


12.Certification

It is hereby certfied, that the declaration by the exporter

is correct13. Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the goods are of origin of the country show in box 5;

that the goods are exported to

__________________________________________________

(importing country)

Place, date, signature, name and stamp of certifying authority

Place, date, stamp and signature of authorized singnatoru

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2012-ci il 10 iyul

tarixli 152 nömrəli qərarı iləsdiq edilmişdir

4 nömrəli əlavə
Malın məəyi haqqında sertifikatın (Forma CT-1) əlavə vərəqi

_________ nömrəli sertifikatın əlavə vərəqi


6.7. Yerlərin

sayı və qablaşdırmanın növü8. Malın təsviri

9. Mənşə meyarı

10. Malın miqdarı

11.Hesab-

fakturanın nömrəsi və tarixi

12. Təsdiqetmə

Bununla təsdiq olunur ki, ərizəçinin bəyannaməsi həqiqətə uyğundur

.......................................................

İmza Tarix Möhür

13. Ərizəçinin bəyannaməsi

Aşağıda imza edən bildirir ki, yuxarıda göstərilən məlumatlar həqiqətə uyğundur, bütün mallar ____________________________

(ölkənin adı)
istehsal olunmuş və ya kifayət qədər emal edilmişdir və onlar bu mallar üçün müəyyən edilmiş mənşə tələblərinə cavab verir

.........................................................

İmza Tarix Möhür


Утверждено
Постановлением Кабинета Министров

Азербайджанской Республики

от 10 июля 2012 года №152
Приложение № 4


Дополнительный лист сертификата о происхождении товара Форма СТ-1

Дополнительный лист сертификата № _______

6. №

7. Количество мест и вид
упаковки

8. Описание
товара

9. Критерий
происхож-дения

10. Коли-чество товара

11. Номер и дата счета-фактуры12. Удостоверение
Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

............................................................

Подпись Дата Печать13. Декларация заявителя Ниже-подписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соот-ветствуют действительности: что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной пере-работке в _______________________

(наименование страны)

и что они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров

................…...........................................

Подпись Дата Печать


Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2003-cü il 7 avqust

tarixli 100 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

5 nömrəli əlavə


Malın əyi haqqında Sertifikatın (Forma A) əlavə vərəqi
___________ nömrəli sertifikatın əlavə vərəqi5. №


6. Yerlərinin sayı və qablaşdırma növü


7. Malların təsviri

8. Malın mənşə meyarları

9. Brutto/ netto çəkisi (kq)10. Hesab fakturanın

nömrəsi və tarixi
11. Təsdiq etmə

Bununla təsdiq olunur ki, yoxlamaya əsasən ixracatçının bəyannaməsi həqiqətə uyğundur

12. İxracatçının bəyannaməsi

Aşağıda imza edən bildirir ki, yuxarıda göstərilən məlumatlar həqiqətə uyğundur,

bütün mallar

(ölkənin adı)


tam istehsal olunmuş və ya kifayət qədər emal edilmişdir onlar və bu mallar üçün üçün müəyyən edilmiş mənşə tələblərinə cavab verir.


Yer tarix imza möhür

Yer, tarix, imza, möhür

It is confirmed with Decree of

the Cabinet of Ministers of Azerbaijan Republic, date 07.08.2003, 100 number

Supplement 5
Supplement to Certifikate

(Form A)
Supplement to certifikate № _______


5. Item number

6. Marks and numbers of

packages
7. Description of goods

8. Origin criterion9. Weight brutto/netto (kq)


10. Number and date of invoices


11. Certification

It is hereby certfied, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.12. Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were
produced in_________________________________________

(country)


and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of prefererces for goods exported to

__________________________________________________

(importing country)Place, date, signature, stamp

Place, date, signature, stamp

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2003-cü il 7 avqust

tarixli 100 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmişdir

6 nömrəli əlavə


Malın əyi haqqında Ümumi Forma sertifikatının əlavə vərəqi

__________ nömrəli sertifikatın əlavə vərəqi
7. №


8. Yerlərin sayı və qablaşdırmanın növü


9. Malın təsviri

10. Ümumi çəki və ya digər göstərici

11. Hesab fakturanın

nömrəsi və tarixi

12. Təsdiq etmə

Bununla təsdiq olunur ki, ərizəçinin bəyannaməsi həqiqətə uyğundur

13. İxracatçının bəyannaməsi

Aşağıda imza edən bildirir ki, bütün malların mənşəyi 5-ci

qrafada göstərilən ölkədir və mallar

__________________________________________________

(idxalçı ölkənin adı)
ixrac olunur.Yer, tarix, səlahiyyətli şəxsin imzası, ixracatçı təşkilatı təsdiq edən adı və möhür


Yer, tarix, səlahiyyətli şəxsin imzası, möhür


It is confirmed with Decree of

the Cabinet of Ministers of Azerbaijan Republic, date 07.08.2003, 100 number

Supplement 6
Supplement to Certificate of Origin

Supplement to certificate № ___________


7. Item number


8. Number and

tape of packages
9. Description of goods

10.Gross weight

or other quantity11. Number and date of invoices


12. Certification

It is hereby certfied, that the declaration by the exporter

is correct13. Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the goods are of origin of the country show in box № 5;

that the goods are exported to

__________________________________________________

(importing country)
Place, date, signature, name and stamp of certifying authority

Place, date, stamp and signature of authorized signature


Dostları ilə paylaş:

Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə