Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısıYüklə 0,59 Mb.
səhifə3/4
tarix20.01.2017
ölçüsü0,59 Mb.
#699
1   2   3   4

Uçan aparatların uçuş istismarı

Hava gəmilərinə yanacaq-sürtkü materialları ilə xidmət


6.11.

T 110000

Texnoloji maşınlar və avadanlıqlar

T 110100

T 110200

T 110300

T 110400


T 110500
T 110600
T 110700

Texnoloji maşın-lar və avadanlıqlar (sahələr üzrə)

Poliqrafiya maşın-ları və avtomatlaş-dırılmış kompleksləri

Qaldırıcı-nəqliy-yat maşınları və avadanlıqları

Kimya müəssisələ-rinin avtomatlaşdı-rılmış istehsalatları

İmpulslu istilik maşınları

Qazodinamik impuls qurğuları

İmpuls qurğuları və avtomatik rotor xətləri


T 110101

T 110601


Texnoloji maşın-lar və avadanlıq-lar (sahələr üzrə)

Qazidinamik im-puls qurğuların texniki xidmət6.12.

T 120000

Elektritexni- ka və elektro- mexanika

T 120100
T 120200

T 120300


T 120400
T 120500
T 120600

T 120700


T 120800

T 120900


T 121000

T 121100


T 121200

T 121300
T 121400Elektrik aparatları
Elektroizolyasiya, kabel və konden-sator texnikası

Sənaye qurğuların və texnoloji komplekslərin avtomatikası və elektrik intiqalı

Elektrotexnoloji və elektrotexniki qurğular və sistemlər

İşıq texnikası və işıq mənbələri

Elektrik nəqliyyatı

Nəqliyyat vasitə-lətinin elektroni-kası və elektrik avadanlığı (sahələr üzrə)

Gəmilərin elektrik avadanlıqları və avtomatikası

Uçan aparatların idarəedici, pilotaj- naviqasiya, elektroenergetik kompleksləri

Uçan aparatların elektrik avadanlıqları

Naviqasiya, stabil-ləşdirmə və istiqa-mətvermə sistem-ləri və hiposkopik cihazlar

Zavoddaxili elektrik avadanlıqları
Elektromexanika (sahələr üzrə)

Liman yük mexanizmləri və onların istismarıT 120101
T 120201

T 120401
T 120402


T 120501
T 120601


T 120602

T 120603


T 121101

T 121102
T 121201

T 121202

T 121301


Elektrik maşın və aparatları

Elektroizolyasiya, kabel və konden-sator texnikası


Elektrotexniki qurğular

Elektrotermiki sistemlər

İşıq texnikası və işıq mənbələri

Nəqliyyat elekt-rik avadanlıqları

Nəqliyyat elekt-rik avadanlığı və avtomatikasının istismarı (nəqliy-yat növləri üzrə)

Nəqliyyat ener-getik qurğularının istismarı (nəqliy-yat növləri üzrə)

Aeroportların elektrik sistemlərinin istismarı
Hiposkopik cihazlar

Zavoddaxili elek-trik avadanlıqla-rının istismarı

Elektrik və elek-tro-texniki ava-danlıqların texniki istismarı və təmiri (sahələr üzrə)

Elektromexani-ka (sahələr üzrə)6.13.

T 130000

Cihazqayırma

T 130100

T 130200
T 130300

T 130400

T 130700


T 130800

T 130900

T 131000
T 131100


Cihazqayırma

Keyfiyyətə nəzarət və diaqnostika üsul və cihazları

Aviasiya cihazları və ölçmə-hesab-lama kompleksləri

Akustik cihazlar və sistemlər

Optik-elektron ci-hazlar və sistemlər

Metrologiya və metroloji təminat


Kompüterli informasiya-ölçmə texnikası və texnologiyası

Aerokosmik monitorinq

Gömrük idxal, ixrac nəzarətinin cihaz və sistemləri


T 130101

T 130102
T 130201


T 130202
T 130301

T 130401
T 130501

T 130502
T 130503

T 130504
T 130601

T 130602
T 130701

T 130702
T 130801
T 130802
T 130803
T 130804

T 130901

T 131001


Cihazqayırma

Elektromexaniki cihaz qurğuları

Keyfiyyətə nəzarət üsulları və cihazları (sahələr üzrə)

Diaqnostika üsul və cihazları

Aviasiya cihazları və kompleksləri

Akustik cihazlar və sistemlər

Biotexniki aparatlar və sistemlər

Tibbi aparatlar və sistemlər

Protez istehsalı

Ortopedik və bərpa texnikası

Bioloji praktikada mühəndis işi

Tibbi praktikada mühəndis işi

Optiki və optik elektron cihazlar və sistemlər

Radioelektron cihaz qurğuları

Metrologiya və metroloji təminat

Radiotexniki ölçmə

Elektroistilik ölçmə

Mexaniki ölçmə

İnformasiya-ölçmə texnikası və texnologiyası istehsalı

Aerokosmik monitorinq6.14.

T 140000

Elektron texnikası

T 140100

T 140200

T 140300
T 140400

T 140500
T 140600

T 140700

T 140800


Elektron texnika-sının materialları və komponentləri (sahələr üzrə)

Elektron cihaz və qurğuları

Sənaye elektronikası

Mikroelektronika və yarımkeçirici cihazlar

Elektron maşınqayırma

Fiziki qurğuların elektronikası və avtomatikası

Fotooptoelektron qurğu və sistemlə-rin fizikası və texnikası

İntroskopiyanın fiziki üsul və cihazlarıT 140101

T 140201
T 140202


T 140301
T 140401

Elektron texnika-sının materialları və komponentləri (sahələr üzrə)

Elektron cihaz və qurğuları

Elektron texnikası

Sənaye elektronikası

Mikroelektronika və yarımkeçirici cihazları


6.15.

T 150000

Radiotexnika

T 150100
T 150200

T 150300


T 150400

T 150500

T 150600

T 150700


Radiotexnika
Radiorabitə, radioverilişləri və televiziya

Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı


Məişət radioelektron aparatları

Radioelektron sistemləri

Radioelektron mübarizə vasitələri

Audiovizual texnika


T 150101
T 150102

T 150201


T 150202

T 150301
T 150302


T 150501


T 150701

Radiaparatqa-yırma

Meteoroloji radiotexniki sistemlərin istismarı

Radiorabitə, radioverilişləri və televiziya

Radiosiqnalların generasiya və identifikasiya qurğuları

Nəqliyyat radioelektron avadanlıqlarının texniki istismarı (nəqliyyat növləri üzrə)

Gəmilərin radio-rabitə və elektro-radionaviqasiya avadanlıqlarının istismarı


Radioelektron texnikasının tex-niki xidməti və təmiri (sahələr üzrə)

Audiovizual texnika


6.16.

T 160000

Telekommuni-kasiya

T 160100

T 160200
T 160300

T 160400

T 160500


T 160600

T 160700


Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri

Elektron və poçt rabitəsi

Çoxkanallı telekommunikasi-ya sistemləri

Şəbəkələr, rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması

Hərəkət edən obyekti olan rabitə vasitələri

Rabitə sistemləri-nin idarə olunma-sının informasiya hesablama vasitələri

Telekommunikasiya sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi


T 160101

T 160201


T 160202

T 160301


T 160401

T 160501


T 160601

Rabitə qovşaqla-rı və kommuta-siya sistemləri

Poçt rabitəsi

Elektron rabitəsi

Çoxkanallı telekommunika-siya sistemləri

Şəbəkələr, rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması

Hərəkət edən obyekti olan rabitə vasitələri

Rabitə sistemlə-rinin idarə olun-masının informa-siya hesablama vasitələri


6.17.

T 170000

Avtomatika və idarəetmə

T 170100

T 170200


T 170300

T 170400

T 170500

T 170600
T 170700

T 170800

T 170900

T 171000


Texniki sistemlər-də idarəetmə və informatika

Texnoloji proseslərin və istehsalatların avtomatlaşdırılması (sahələr üzrə)

Robotlar və robototexniki sistemlər
Energetika sistemlərinin avtomatik idarə edilməsi

Uçan aparatların avtomatik idarə-etmə sistemləri

Gəmi idarəetmə sistemləri

Çevik avtomatlaş-dırılmış istehsallar (sahələr üzrə)

Radioelektron və elektromexaniki cihaz qurğuları

Uçuşlara avtomat-laşdırılmış nəzarət sistemlərinin istismarı

Avtomatlaşdırıl-mış sistemlərin informasiya təhlükəsizliyinin kompleks təminatı


T 170101

T 170201


T 170301

T 170401

T 170501


Avtomatik idarəetmə sistemləri

Texnoloji proseslərin və istehsalatların avtomatlaşdırılması (sahələr üzrə)

Robotlar və robototexniki sistemlərin quraşdırılması

Energetika sistemlərinin avtomatik idarə edilməsi

Nəqliyyatda av-tomatika, teleme-xanika və idarə-etmə (nəqliyyat növləri üzrə)


6.18.

T 180000

İnformatika və hesablama texnikası

T 180100

T 180200

T 180300
T 180400

T 180500

T 180600
T 180700Hesablama ma-şınları, kompleks-ləri, sistemləri və şəbəkələri

Avtomatlaşdırıl-mış layihələndir-mə sistemləri (sahələr üzrə)

İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri (sahələr üzrə)

Avtomatlaşdırıl-mış sistemlərin və hesablama texnika-sının proqram təminatı

Məlumatların mühafizəsinin texnologiyası və təşkili

Kompüter təhlükəsizliyi

Avtomatlaşdırma və informasiya texnikası


T 180101

T 180301


T 180401

T 180402
T 180501Hesablama ma-şınları kompleks-ləri, sistem və şəbəkələri

İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdı-rılmış sistemləri (sahələr üzrə)

Avtomatlaşdırıl-mış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı

Avtomatlaşdırıl-mış sistemlərin və hesablama texnikasının istismarı və servis xidmətis

Məlumatların mühafizəsinin texnologiyası və təşkili


6.19.

T 190000

Memarlıq

T 190100

T 190200


T 190300

T 190400


T 190500

Memarlıq

Memarlıq mühitinin dizaynı


Memarlıq abidə-lərinin bərpası və yenidən qurulması
Bağ-park və landşaft quruculuğu

ŞəhərsalmaT 190101

T 190201


T 190301

T 190401


Memarlıq

Memarlıq mühitinin dizaynı

Memarlıq abidə-lərinin bərpası və yenidən qurulması

Bağ-park və landşaft quruculuğu6.2.

T 200000

İnşaat

T 200100

T 200200


T 200300

T 200400
Sənaye və mülki tikinti
Hidrotexniki tikinti
Şəhər bələdiyyə tikintisi və təsərrüfatı

Meliorasiya mü-həndis sistemləri-nin tikintisiT 200101

T 200201


T 200301


Bina və qurğula-rın tikintisi və istismarı

Hidrotexniki tikinti


Şəhər tikintisi və təsərrüfatı

6.21.

T 210000

Mühəndis sistem-lərinin və qurğu-larının tikintisi

T 210100

T 210200
T 210300

T 210400


İstilik-qaz təchizatı və ventilyasiya

Su təchizatı və su ayırma

Xüsusi mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi

Buxar və qaz turbinli istilik elektrik stansiya- larının avadanlıq-larının quraşdırıl-ması, təmiri və sazlanmasıT 210101

T 210102
T 210201


T 210301

Qaz təchizatı siste-mi və avadanlıqla-rının quraşdırılması və istismarı

Daxili sanitar-texniki və ventilyasiya qurğularının quraşdırılması və istismarı

Su təchizatı və su ayırma

Xüsusi mühən-dis sistemləri qurğularının tikintisi6.22.

T 220000

Nəqliyyat tikintisi

T 220100
T 220200

T 220300


Dəmir yolu tikin-tisi və təsərrüfatı

Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi


Körpülər və nəq-liyyat tunellərinin tikintisi

T 220101
T 220201

T 220301

T 220302

T 220303


Dəmir yolu tikintisi

Avtomobil yol-ları və aerodrom-ların tikintisi, istismarı və təmiri

Tunel, metropo-liten və digər yeraltı qurğu-ların tikintisi

Körpü və digər süni qurğuların tikintisi

Şəhər rabitə yol-larının tikintisi və istismarı


6.23.

T 230000

Tikinti material-ları və məmulat-larının texnologiyası

T 230100

T 230200
T 230300

T 230400


Tikinti material-ları, məmulatları və konstruksiya-ları istehsalı

Ağac emalı texnologiyası

Oduncaq və odun-caq materialları-nın kimyəvi-mexaniki emal texnologiyası

Çətinəriyən qeyri-metal və silikat materiallar texnologiyasıT 230101

T 230102


T 230201
T 230301

T 230401


Tikinti məmulatları və konstruksiya-larının istehsalı

Metal konstruk-siyaların hazırlanması

Ağac emalı texnologiyası

Oduncağın emalı texnologiyası


Çətinəriyən qeyri-metal və silikat material-lar texnologiyası6.24.

T 240000

Geodeziya və xəritəçilik

T 240100
T 240200
T 240300

T 240400


T 240500

Tətbiqi geodeziya
Astronomogeo-deziya

Aerofotogeodeziya

Xəritəçilik

Kosmik geodeziyaT 240101

T 240301
T 240302


T 240303

T 240401
T 240401Tətbiqi geodeziya

Aerofotogeo-deziya

Aerofotoqrafiya

Aerofotoqramet-riya

Xəritəçilik


6.25.

T 250000

Kimya texnologiyası

T 250100

T 250200


T 250300

T 250400


T 250500
T 250600

T 250700

T 250800

T 250900


T 251000

T 251100


T 251200

T 251300


T 251400

T 251500


T 251600

T 251700

T 251800


Üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası

Qeyri-üzvi mad-dələrin kimyəvi texnologiyası

Elektrokimyəvi istehsal texnologiyası

Neft-qaz və alternativ enerji texnologiyası

Yüksək molekullu birləşmələrin kimyəvi texnologiyası

Plastik kütlə və elastomerlərin kimyəvi texnologiyası


Kinofotomaterial və maqnit daşıyıcıları texnologiyası

Qalvanik elementlər və qalvanik örtüklərin kimyəvi texnologiyası

Müasir energetika materialların kim-yəvi texnologiyası

Elektron texnikası materiallarının və məmulatlarının kimyəvi texnologiyası

Polimer kompo-zisiyalar barıt və bərk raket yana-cağını kimyəvi texnologiyasın

Enerji tutumlu məmulatlar texnologiyası

Pirotexniki vasitələr texnologiyası

Sintetik bioloji aktiv maddələrin kimyəvi texnologiyası

Kimyəvi mühafizə vasitələrinin texnologiyası

Nadir element-lərin və onların əsasında materi-alların kimyəvi texnologiyası

Kimyəvi istehsa-latların əsas pro-sesləri və kimyəvi kibernetika

Sintetik boyalar və örtüklərin kimyəvi texnologiyasıT 250101

T 250102

T 250103
T 250201

T 250301


T 250401

T 250501
T 250601

T 250701

T 250801


T 151301

T 252401

T 251801


Üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası

Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə analitik nəzarət

Neft və qaz emalı

Qeyri-üzvi mad-dələrin kimyəvi texnologiyası

Elektrokimyəvi istehsal texnologiyası

Neft-qaz və alternativ enerji texnologiyası

Yüksək molekul-lu və yüksək sə-mərəli birləşmə-lərin kimyəvi texnologiyası və qurğuları

Polimer material-lardan məmulat və örtüklərin istehsalı


Kinofotomaterial və maqnit daşıyıcıları texnologiyası

Qalvanik ele-mentlər və qalva-nik örtüklərin kimyəvi texnologiyası

Pirotexniki vasitələr texnologiyası

Sintetik bioloji aktiv maddələrin kimyəvi texnologiyası

Sintetik boyaqlar və örtüklərin kimyəvi texnologiyası


6.26.

T 260000

Meşə təsərrüfatı və meşə ehtiyat-larının bərpası


T 260200Meşə və meşəpark təsərrüfatı

T 260201Meşə və meşəpark təsərrüfatı

6.27.

T 270000

Qida məhsulları-

nın texnologiyasıT 270100

T 270200


T 270300

T 270400

T 270500

T 270600


T 270700

T 270800

T 270900

T 271000


T 271100

T 271200


T 271300

T 271400


Taxıl və taxıl məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

Çörək, makaron, unlu qənnadı məmulatlarının və qida konsentranla-rının texnologiyası

Şəkər və şəkərli məhsullar texnologiyası
Şərabçılıq və qıc-qırma istehsala-tının texnologiyası
Subtropik və tamlı məhsullar texnologiyası

Yağ-piy texnologiyası


Konserv və qida konsentratları texnoloqiyası

Ət və ət məhsulları texnologiyası


Balıq və balıq məhsulları texnologiyası
Süd və süd məhsulları texnologiyası

İaşə məhsulları texnologiyası

Bitkiçilik məhsullarının saxlanılması və emalı texnologiyası

Meşə qida məh-sullarının və dər-man bitkilərinin saxlanılması, emalı texnologiyası və əmtəəşünaslığı


Qida sənayesi və iaşə sistemində bədii layihələndir-mə və tərtibat

T 270101

T 270201


T 270202

T 270301

T 270401

T 270402
T 270403

T 270501

T 270601
T 270602

T 270701
T 270702

T 270703


T 270704

T 270705


T 270801

T 270802


T 270901

T 271001


T 271101
T 271102

T 271103

T 271104
T 271105

T 271106


T 271201

T 271301

T 271401


Taxıl və taxıl məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

Çörək, bulka-maya və makaron məmulatlarının texnologiyası

Qənnadı məmulatların və şirniyyatının texnologiyası

Şəkər və şəkərli məşsullar texnologiyası


Şərabçılıq texnologiyası
Spirt və araq-lik-yor texnologiyası

Pivə və alkoqol-suz içkilər texnologiyası

Subtropik bitkilərin emalı texnologiyası (bitkilər göstərilməklə)

Yağ-piy texnologiyası

Bioloji fəal mad-dələr və ətriyyat-kosmetik məmulatlar texnologiyası

Konservləşdirmə texnologiyası

Qida konsen-trantları və tamlı məhsullar texnologiyası

Uşaq və pəhriz qidası texnologiyası

Qida sənayesi, iaşə və ticarət sistemində sanitar-gigiyena təhlükəsizliyi

Qida və iaşə məhsullarının orqanoleptik ekspertizası və dequstasiyası

Ət və ət məhsulların texnologiyası

Heyvandarlıq məhsullarının ilkin emalı və saxlanması texnologiyası

Balıq və balıq məhsullarının texnologiyası
Süd və süd məhsullarının texnologiyası

İaşə məhsulları texnologiyası

Milli kulinariya və mətbəxşünaslıq

Yeməklərin hazırlanma texnologiyası və iaşənin təşkili

Kulinariya və evşünaslıq

Kafe-bar və restoran təsərrüfatı

Qida məhsulları-nın daşınması, saxlanması və bölüşdürülməsi texnologiyası

Bitkiçilik məhsullarının saxlanılması və emalı texnologiyası

Meşə qida məh-sullarının və dər-man bitkilərinin saxlanılması, emalı texnologi-yası və əmtəəşünaslığı
Qida sənayesi və iaşə sistemində bədii layihələn-dirmə və tərtibat


6.28.

T 280000

Çoxişlənən malların texnologiyası

T 280100

T 280200


T 280300
T 280400
T 280500

T 280600
T 280700

T 280800

T 280900


T 281000

T 281100


T 281200

T 281300


T 281400


Təbii liflərin isteh-salı texnoloqiyası və avadanlıqları
Kimyəvi liflər və onların əsasında kompozisiya materialları istehsalının texnologiyası və avadanlığı

Əyiricilik texnologiyası

Toxuculuq texnologiyası

Trikotaj istehsalatının texnologiyası

Toxunmayan tekstil materiallar texnologiyası

Bəzəkvurma istehsalatının texnologiyası və avadanlıqları


Tikiş məmulatlarının texnologiyası


Tikiş məmulatla-rının konstruksiya edilməsi

Gön-dəri və xəz texnologiyası

Gön-dəri məmulatlarının konstruksiya edilməsi
Toxuculuq və yüngül sənaye mallarının bədii layihələndirilməsi


Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin