Tibbi GÖRÜNTÜleme teknikleri programi öĞretim programi ders iÇERİkleri an103 İnsan anatomiSİYüklə 155,66 Kb.
səhifə1/3
tarix28.10.2017
ölçüsü155,66 Kb.
#18941
  1   2   3

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI

ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
AN103 İNSAN ANATOMİSİ (2+0=2 saat, 2 kredi, 2 AKTS)

Hareket sistemine giriş, Kemikler hakkında genel bilgi, Eklemler hakkında genel bilgi, Kaslar hakkında genel bilgi, Solunum ve dolaşım sistemleri anatomisi, Sindirim sistemi anatomisi, Üriner sistem anatomisi, Genital sistem anatomisi, Endokrin organlar anatomisi, Merkezi sinir sistemi anatomisi, Periferik sinir sistemi anatomisi, Otonom sinir sistemi anatomisi, Duyu organları anatomisiAN103 HUMAN ANATOMY (2+0=2 hours, 2 credit, 2 ECTS)

Introduction to the motion system, general information about the bones, general information about the joints, general information about the muscles, respiratory and circulatory systems, anatomy, digestive system anatomy of the urinary tract anatomy, reproductive system anatomy, endocrine organs anatomy of the central nervous system anatomy of the peripheral nervous system anatomy, autonomic nervous system anatomy, anatomy of the sense organs.


AN105 İNSAN FİZYOLOJİSİ (2+0=2 saat, 2 kredi, 2 AKTS)

İnsan fizyolojisine giriş ve Homeostaz, Hücreye genel bakış ve membranlar, Kan fizyolojisi, Kan proteinleri, Kan hücreleri, Lenf sistemi, Kas fizyolojisi, Solunum fizyolojisi, Sindirim sistemi fizyolojisi, Dolaşım fizyolojisi, Endokrin sistemine giriş, Hormonlar, Boşaltım fizyolojisi, Üreme fizyolojisi, Sinir sistemine genel bakış, Duyu ve özel duyu, Motor sistemler, İstem ve istem dışı hareketler, otonom sinir sistemi, Sinir sisteminin yüksek işlevleri konularını içerir.AN105 HUMAN PHYSIOLOGY (2+0=2hour, 2 credit, 2 ECTS)

Introduction to human physiology and homeostasis, Cell overview and membranes, blood physiology, blood proteins, blood cells, lymphatic system, muscle physiology, respiratory physiology, digestive physiology, Circulatory Physiology, Introduction to the endocrine system, hormones, excretion physiology, reproductive physiology, Nerve An overview of the system, the senses and special senses, motor systems, claims and involuntary movements, autonomic nervous system, includes issues of higher functions of the nervous system.
TG101 TEMEL TIBBİ BECERİLER (2+2=4 saat, 3 kredi, 3 AKTS)

İnsan kavramı ve temel insan gereksinimleri, sağlık, hastalık, hastalık nedenleri, sıklığı, sağlık hizmetleri açısından hastalıklarla ilgili temel ilkeler, sterilizasyon, dezenfeksiyon, asepsi antisepsi, hastane enfeksiyonları, sağlık bakım sistemi ve hasta bakım ilkeleri uygulamalarını içerir.TG101 FUNDAMENTAL OF MEDICAL SKILLS (2+2=4 hours, 3 credit, 3 ECTS)

The human concept and essential human requirements, health, diseases, causes of dieases, incidence, in terms of health services, the basic principles related to the disease, definition of sterilization, disinfection, asepsis and antisepsis, hospital infections, health care system and applications of patient care.


TG103 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I (2+4=6saat, 4 kredi, 6 AKTS)

Bu ders ile öğrenciye Radyoloji ünitesinde; röntgen cihazı, bilgisayarlı röntgen cihazı, dijital röntgen cihazı, taşınabilir röntgen cihazlarını ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda radyografik inceleme için hazırlayarak, radyografi elde etme ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda Radyoloji departmanları içinde bulunan karanlık oda çalışma koşullarına uygun olarak karanlık odanın fiziki ortamını ve malzemelerini, film banyo ve baskı işlemlerini hazır hale getirebilmesi amaçlanmaktadır.


TG103 MEDICAL IMAGING TECHNIGUES I (2+4=6hour, 4 credit, 6 ECTS)

The aim of this course for students is to prepare the x-ray machine, computerized x-ray machine, digital x-ray machine, Portable x-ray devicesfor radiographic examination in accordance with national and international standards and gain proficiency for obtaining radiography in Radiology unit. In addition, it is aimed to be ready. the physical environment of the dark room and equipment, film and printing operations in accordance  to the darkroom working conditions in Radiology departments.

TG105 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME FİZİĞİ (2+0=2 saat, 2 kredi, 3 AKTS)

Radyasyon biyofiziği, elektromanyetik dalgalar, çeşitleri ve radyasyon ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi, radyasyonun biyolojik moleküller üzerine etkilerinin öğrenilmesi, radyasyonun medikal alanda kullanımı ve radyasyondan korunma yollarının öğrenilmesi, hidrostatiğin ve hidrodinamiğin temel kavramlarının öğrenilmesi, kan basıncı ve akımı ölçüm yöntemleri ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi, kan akışı ve damar özelliklerini açıklayan hidrodinamik kavramların öğrenilmesi, membran üzerinden gerçekleşen iyon hareketlerinin ve iyon kanallarının öğrenilmesi, bu geçişleri açıklamak için kullanılan temel yasaların öğrenilmesi, membran potansiyeli ve membranın elektriksel özelliklerinin öğrenilmesi, uyarılabilir hücrelerde zar ve aksiyon potansiyelini öğrenmek, biyopotansiyeller ve klinik açıdan önem taşıyan biyopotansiyellerin öğrenilmesi.TG105THE PHYSICS OF MEDICAL IMAGING (2+0=2 hour, 2 credit, 3 ECTS)

The main objective of this course is to provide the basic understanding of the concepts in physics and its principles as they are applied to the field of medicine, specifically medical imaging and technologies. As a result, the students would better comprehend the subjects in their occupational classes with improved training and skills to be gained in theoretical and applied studies.Measurements, measurement units, conversionsMechanics, force, moment, biomechanicsOptics ve bioimagingAcosutics, biological hearing and soundElectricity and Magnetism and ElectromagnetismCurrent and current flow in living systemsMedical Imaging techniques Nucleer radiation, and its applications and its effects on living orgamisms


TG102 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2+0=2 saat, 2 kredi, 2 AKTS)

İş sağlığı ve güvenliği(İSG) kavramı ve İSG ’nin genel olarak önemi, İSG’ nin taraflar açısından; işçiler, işverenler ve ülke ekonomisi bakımından önemi, İSG’ de temel kavramlar; iş kazası, meslek hastalığı, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, İSGB, OSGB, tehlike sınıfı, risk değerlendirme, İSG çalışan temsilcisi vb.) İSG yönünden çalışanın hak ve yükümlülükleri, İSG yönünden işverenin haklarıTG102 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY(2+0=2 hour, 2 credit, 2 ECTS)

The right to live and work in order to maintain the health and safety measures, parties the duties, powers, responsibilities, rights and obligations to inform about. Labour relationship with the skill to maintain the framework of occupational health and safety legislation.


TG104 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ ANATOMİSİ (2+0=2 saat, 2 kredi, 2 AKTS)

Bu derste öğrencilere konvansiyonel, dijital, floroskopik ve kesitsel olarak elde edilen radyografik görüntüler üzerinde anatomik yapılar hakkında bilgi ve beceri kazandırılmak amaçlanmaktadır. Kafa ve Yüz Radyografilerinde Anatomik Yapılar, Akciğer ve Gövde Radyografilerinde Anatomik Yapılar, Üst ve Alt Ekstremite Radyografilerinde Anatomik Yapılar, Mamografi Görüntüleri Üzerinde Anatomik Yapılar, Baş ve Boyun Bilgisayarlı Tomografileri Kesitsel Anatomi, Gövde (Vertebra, Toraks, Abdomen, Pelvis) Bilgisayarlı Tomografileri Kesitsel Anatomi, Üst ve Alt Ekstremite Bilgisayarlı Tomografileri Kesitsel Anatomi, Baş ve Boyun Manyetik Rezonans Kesitsel Anatomi, Gövde (Vertebra, Toraks, Abdomen, Pelvis) Manyetik Rezonans Kesitsel Anatomi, Üst ve Alt Ekstremite Manyetik Rezonans Kesitsel Anatomi, Serebral Ve Boyun Anjiografilerinde Anatomik Yapılar, Toraks ve AbdominalAnjiografilerde Anatomik Yapılar, Üst ve Alt EkstremiteAnjiografilerde Anatomik Yapılar, Sindirim Sistemi, Biliyer ve Ürogenital Sistem Radyografilerinde Anatomik Yapılar.TG104 THE ANATOMY OF MEDICAL IMAGING TECHNIGUES (2+0=2 hour, 2 credit, 2 ECTS)

Anatomic structures on the Head and Face Radiography Anatomic structures on the Lung and Body Radiography

Anatomic structures on the Upper and Lower Extremity Radiography Anatomic structures on the mammography imagesCross sectional Anatomy of Head and Neck Computed Tomography (CT) Cross sectional Anatomy of Body (Thorax, Abdominal, Vertebrae) CT Cross sectional Anatomy of Upper and Lower Extremity CT Cross sectional Anatomy of Head and Neck Magnetic Resonance Imaging (MRI) Cross sectional Anatomy of Body (Thorax, Abdominal, Vertebrae) MRICross sectional Anatomy of Upper and Lower Extremity MRI Anatomic structures of Cerebral and Neck Anjiography Anatomic structures ofThoracal and Abdominal Anjiography Anatomic structures of Upper and Lower Extremity Anjiography Anatomic structures of Digestive, Biliary and urogenital System .
TG106 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ II (1+8=9 saat, 5 kredi, 12 AKTS)

Öğrencilere derslik ve hastane ortamlarında Floroskopik, Mamografik ve Anjiografik görüntüleme teknikleri ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Floroskopik Görüntüleme, Floroskopik İncelemelerde Kontrast Maddeler, Sindirim Sistemi Floroskopik Görüntülem, Biliyer Sistem Floroskopik Görüntüleme, Üregenital Sistem Floroskopik Görüntüleme Mamografi Cihazlar, Mamografik İncelemeler, Anjiyografi Cihazları, Serebral Anjiografi, Koroner Anjiografi, Stend Uygulamalarında Anjiografi, Abdominal Uygulamalarda Anjiografi, Toraks Uygulamalarında Anjiografi, Üst Ekstremite Uygulamalarında Anjiografi, Diğer Anjiografi UygulamalarıTG106 MEDICAL IMAGING TECHNIGUES II(1+8=9 hour, 5 credit, 12 ECTS)

Fluoroscopic Imaging, Contrast Agents in Fluoroscopic Explorations, Digestive System Fluoroscopic Imaging, Biliary System Fluoroscopic Imaging, Üregenital SystemFluoroscopic Imaging, Mammography Devices, Mammographic Examinations, Angiography Devices, Cerebral Anjiography, Coronary Anjiografi, Anjiographic Stent Procedures, Abdominal Anjiographic Procedures, Thoracal Anjiographic Procedures, Upper Extremity Anjiographic Procedures, Other Anjiographic Procedures.The aim of this course is to gain knowledge and skills related to Fluoroscopic, Mammographic and Anjiografik imaging techniques to the students in the classrooms and hospital environments.
İAY301 İLK YARDIM (2+0=2 saat, 2 kredi, 3 AKTS)

İlkyardım ile ilgili temel kavramlar, hasta / yaralıyı değerlendirme, triyaj, temel yaşam desteği, kanama ve şokta ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, yanıklarda ilkyardım, donmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, böcek sokmalarında ilkyardım, vücut boşluklarına yabancı cisim kaçması durumunda ilkyardım, hasta /yaralıyı taşıma teknikleri.İAY301 FIRST AID (2 + 0 = 2 hours, 2 credits, 3 ECTS)

Basic concepts related to first aid, patient / injured assessment, triage, basic life support, first aid in bleeding and shock, first aid injuries, fractures, first aid dislocations and sprains first aid for burns, first aid freeze, first aid in choking first aid in poisoning, first aid in bug bites, body cavities first aid in case of escape foreign bodies, patient / injured handling techniques.


TG201 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM (2+0=2 saat, 2 kredi, 2 AKTS)

Sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan iletişim kurma yeterlikleri kazandırılması, bireyin öncelikle kendini anlaması ve ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi, daha sonra empati kurarak kişilerarası iletişim becerilerinin geliştirilmesi,sağlık sistemi içerisinde bu iletişim becerilerinin kullanılmasıdır.TG201 COMMUNICATION IN HEALTH CARE(2+0=2 hour, 2 credit, 2 ECTS)

Oral communication, written communication, non-oral communication, formal communication, non-formal communication, non-organization communication, communication in health care.


TG203 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ III (1+8=9 saat, 5 kredi, 14 AKTS)

Manyetik rezonans görüntüleme için Hazırlık, Kranial MR Görüntüleme, Boyun MR Görüntüleme, Toraks MR Görüntüleme, üst Abdomen MR Görüntüleme, Alt Abdomen Mr Görüntüleme, Vertebra MR Görüntüleme, Üst Ekstremite MR Görüntüleme, Alt Ekstremite MR Görüntüleme, MrAnjio Görüntüleme, İleri MRG Yöntemleri, BT Görüntüleme için Hazırlık, Baş ve Boyun BT Görüntüleme, Vertebra BT Görüntüleme, Toraks ve Abdomen BT Görüntüleme, Eksremite BT Görüntüleme, İleri BT Görüntüleme

TG203 MEDICAL IMAGINGTECHNIGUES III(1+8=9 hour, 5 credit, 14 ECTS )

The aim of this course isto gain knowledge and skills related to Magnetic resonance and computed tomography Imaging to the students in the classrooms and hospital conditions. Preparation for magnetic resonance imaging, Cranial MR Imaging, Neck MR Imaging, Thorax MR Imaging, Upper Abdominal MR Imaging, Lower Abdominal MR Imaging, Vertebrae MR Imaging, Upper Extremity MR Imaging, Lower Extremity MR Imaging, MR Anjiography, Advanced MRI Methods, Preparation for Computed Tomography, Head and Neck CT İmaging, Vertebrae CT İmaging, Thoracic and Abdominal CT İmaging, Extremity CT İmaging, Advanced Ct Imaging Methods.
TG205 RADYASYONDAN KORUNMA (2+0=2 saat, 2 kredi, 3 AKTS)

Radyoloji bölümlerinin tasarım özellikleri, iyonize radyasyon kullanılan odaların tasarım özellikleri, radyasyon, radyasyon dozu ve birimleri, iyonize radyasyona insanın vücuduna etkilerinin öğrenilmesi, moleküler ve hücresel radyobiyoloji, radyasyonun erken dönem etkileri, radyasyonun geç dönem etkileri, epidomiyolojik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olunması, radyasyondan korunmada temel ilkeler, çalışanın kendisini radyasyondan koruması, hasta ve hasta yakınını radyasyondan koruma, hastane personelinin radyasyondan korunması, çevrenin radyasyondan korunması hakkında bilgi sahibi olunması, TAEK radyasyon güvenliği mevzuatı, radyasyon güvenliği komitelerini yapısı, radyasyon güvenliği ile ilgili diğer yasal mevzuatın öğrenilmesi, acil durum planlarının yapılması, acil durum planlarının uygulanması.TG205 RADIATION PROTECTION (2+0=2 hour, 2 credit, 3 ECTS)

Design characteristics of the radiology department, ionizing radiation design features of the room is used, radiation, radiation dose and its units, to learn the effects of the body of man to ionizing radiation, molecular and cellular radiobiology, early effects of radiation, the late effects of radiation, to have knowledge about epidemiological studies on radiation protection principles, his radiation protection of workers, patients and protection from radiation close to the patient, the radiation protection of the hospital staff, to have knowledge about the protection of the environment against radiation, TAEA radiation safety legislation, radiation safety committee of the structure, learning the other legislation related to radiation safety, emergency plans made, the implementation of emergency plans


TG202 MESLEKİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ (2+12=14 saat, 8 kredi, 13 AKTS)

Bu dersin amacı; derslik ve hastane ortamlarında DEXA ve US görüntüleme teknikleri ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Hastane ortamlarında kullanılan programlar ile ilgili uygulama çalışmaları yapmakTG202 METHODS OF PROFESSİONAL PRACTİCE(2+12=14 hour, 8 credit, 13 ECTS)

To make the application work related programs used in the hospital environment. The aim of this course; to gain knowledge and skills about DEXA ve U Simaging techniques in the classrooms and hospital environments
TG204 NÜKLEER TIP (2+0=2 saat, 2 kredi, 3 AKTS)

Nükleer Tıp Fiziği, SPECT ve PET uygulamalarında radyasyondan korunma ve dozimetre kullanma, Radyofarmasötikler, Gama Kamera ve PET/BT çalışma prensipleri, Gama kamera ve PET/BT kalite kontrol yöntemleri, Doz kalibratörü ve kalite kontrol yöntemleri, Kemik sintigrafisi, Akciğer Perfüzyon/Ventilasyon sintigrafileri, Endokrin ve Santral Sinir Sistemi Sintigrafileri, Ürogenital Sistem sintigrafileri, Gastrointestinal sistem sintigrafileri, Kalp sintigrafileri ve Kardiyak stres ve görüntüleme protokolleri, Pozitron Emisyon Tomografisi (PET/BT)Uygulamaları.TG204 NUCLEAR MEDICINE(2 + 0 = 2 hours, 2 credits, 3 ECTS)

Gamma Camera and PET in classrooms and hospital environment to acquire knowledge and skills related to CT imaging techniques.Physics of Nuclear Medicine, Radiation protection in SPECT and PET and using dosimetry, radiopharmaceuticals, Gamma Camera and PET / CT operating principles, the gamma camera and PET / CT quality control methods, dose calibrators and quality control methods, bone scan, pulmonary perfusion / ventilation scintigraphy , endocrine and central nervous system scans, Urogenital System scans, gastrointestinal system scans, heart scans and cardiac stress imaging protocols, Positron Emission Tomography (PET / CT) Applications


TG500 YAZ STAJI (0+2=2saat, 1 kredi, 6 AKTS)

Yaz stajında öğrencilere teorik ve pratik derslerinde aldıkları bilgilerini ilgili birim, tesis, laboratuar, izleme noktası vb. uygulama alanlarında kullanabilmelerini sağlamak.TG500 SUMMER PROBATION (0+2=2 hour, 1 credit, 6 ECTS)

To get to be used the knowledge how to teach at the theoretical and practical lessons by the students at the related laboratory, unit or plate.PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
AN 104 ENFEKSİYON HASTALIKLARI (2+0=2 saat, 2 kredi, 3 AKTS )

Anestezi ve reanimasyon ünitelerinde karşılaşılması olası enfeksiyonlar ve korunma yolları.AN104 INFECTİOUS DİSEASES (2+0=2 hour, 2 credit, 3 ECTS)

Possible infections mostly seen in anesthesia and reanimation units and protection.


AN106 SAĞLIKTA İLETİŞİM (2+0=2 Saat, 2 kredi, 3 AKTS)

Meslek yaşantısında karşılaşacağı ve kullanması gereken etkili iletişim.AN106 COMINICATION IN HEALTH (2+0=2 Hours, 2 credits, 3 ECTS)

Effective communication skills that can be used in their professional lives.


AN 301 STERİLİZASYON ESASLARI (2+0=2 Saat, 2 kredi, 3 AKTS)

Sterilizasyon, dezenfeksiyonun tanımı, tarihsel gelişimi, enfeksiyon ve enfeksiyon zinciri, tıbbi ve cerrahi asepsi teknik  ve kuralları, izolasyon ve el hijyeni, sterilizasyon, dezenfeksiyon, dezenfektan ve antiseptiklerin kimyasal ve farmakolojik özellikleri, etki mekanizmaları, steril alan ve özellikleri, hastane enfeksiyonları, korunma yöntemleri ve tıbbi atık.AN301 STERİLİZATİON PRİNCİPLES (2+0=2 Hours, 2 credits, 3 ECTS)

Sterilization, disenfection, medical and surgical asepsi, common infectious diseases that are seen in operating room, intensive care and reanimation units.


AN302 İNSAN BİLİMLERİ (2+0=2 Saat, 2 kredi, 3 AKTS)

Öğrencinin hasta için yaşamın anlamını değerlendirebilmek; sağlık, hastalık, yaşam, ölüm kavramlarının günlük hayatın farklı alanlarındaki yansımalarını görebilmek; mesleğinin önemini ve insani boyutunu kavramak, hasta ile empati kurmayı öğrenebilmek.AN302 MEDICAL HUMANITIES (2+0=2 Hours, 2 credits, 3 ECTS)

Issues about health, disease and death in our daily life.


AN304 SISTEM HASTALIKLARINA GİRİŞ (2+0=2 Saat, 2 kredi, 3 AKTS)

İnsan vücudu, sistemler ve hastalıkları hakkında gerekli temel bilgiler.AN304 ENTRANCE TO SYSTEM DISEASES (2+0=2 Hours, 2 credits, 3 ECTS)

Essential knowledge about human body, diseases and diagnosis.


AN305 HASTANE ENFEKSİYON VE KONTROLÜ (2+0=2 Saat, 2 kredi, 3 AKTS)

Hastane enfeksiyonlarının kaynakları, tanısı, tedavisi, sık görüldüğü birimler, enfeksiyon kontrol komitesi ve işlevleri, kontrol ve önleme için yapılacaklar.AN305 NOSOCOMIAL INFECTION AND CONTROL (2+0=2 Hours, 2 credits, 3 ECTS)

Nosocomial infections’ source, diagnosis, therapy, infection control comitee and its roles.


ÇS001 Sağlık Hizmetleri (2+0=2 Saat, 2 kredi, 3 AKTS)

Hastalık, sağlık, koruyucu sağlık hizmetleri, bulgular, tanı yöntemleri hakkında temel bilgiler.ÇS001 Health Services (2+0=2 Hours, 2 credits, 3 ECTS)

Basic knowledge about diseases, health, diseases and their diagnosis.


ÇS002 DÜNYANIN ÖYKÜSÜ (2+0=2 Saat, 2 kredi, 3 AKTS)

Bing-Bang kuramı, Güneş sisteminin oluşumu, Dünya’nın oluşumu, atmosferin oluşumu, canlılığın ortaya çıkışı, ökaryotların ortaya çıkışı ve çeşitlenmesi, sudan karaya çıkış, bitkilerin çeşitlenmesi, hayvanların çeşitlenmesi, jeolojik zamanlar ve canlıları, primatların ve insanın ortaya çıkışı.

ÇS002 A HİSTORY OF THE WORLD (2+0=2 Hours, 2 credits, 3 ECTS)

Bing-Bang theory, formation of the solar system's, Earth, atmosphere, the emergence of life, eukaryotes, transition from water to land, diversification of plants and animals, geological periods, the emergence of primates and Homo sapiens.


ÇS003 BİYOÇEŞİTLİLİK (2+0=2 Saat, 2 kredi, 3 AKTS)

Türkiye'nin bitki ve hayvanların genetik kaynaklarını ve koruma yollarını öğrenmek

ÇS003 BIYODIVERSITY (2+0=2 Hours, 2 credits, 3 ECTS)

Learning Turkey's genetic sources of plants and animals and conservation methods
ÇS005 TÜRKİYENİN ÇEVRE SORUNLARI (2+0=2 Saat, 2 kredi, 3 AKTS)

Hava kirliliği, su kirliliği, sulak alanların azalması, toprak kirliliği, erozyon ve çölleşme, gürültü kirliliği, sanayi faaliyetleri, madencilik faaliyetleri, enerji faaliyetleri, atıklar, doğal çevrenin tahribatı, plansız kentleşme, turizm faaliyetleri, alınması gereken tedbirler.

ÇS005 TURKEY'S ENVIRONMENTAL PROBLEMS (2 + 0 = 2 hours, 2 credits, 3 ECTS)

Air pollution, water pollution, decreasing of wetlands, soil pollution, erosion and desertification, noise pollution, industrial activities, mining operations, energy operations, waste, destroying the natural environment, unplanned urbanization, tourism activities, precautions to be taken


ÇS006 BİYOLOJİDE TEMEL KONULAR I (2+0=2 Saat, 2 kredi, 3 AKTS)

Canlı- cansız ayrımı, canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik moleküller, hücre ve organelleri, zardan madde geçişi ve metabolizma, hücre bölünmeleri (çeşitleri, görüldüğü hücre ve canlı türleri, vb.)

CS006 BASIC TOPICS IN BIOLOGY I (2+0=2 Hours, 2 credits, 3 ECTS)

Distinction between viability – inanimate, organic and inorganic molecules that form the structure of living cells and organelles, substances through the membrane and metabolism, cell division (types, seen cells and varieties, etc.).
ÇS007 BİYOLOJİDE TEMEL KONULARI II (2+0=2 Saat, 2 kredi, 3 AKTS)

Dokular ve çeşitleri, dolaşım, boşaltım, solunum, sindirim, destek ve hareket, üreme, sinir sistemleri, hormonlar ve beş duyu.

CS007 BASIC TOPICS IN BIOLOGY II (2+0=2 Hours, 2 credits, 3 ECTS)

Tissues and its’ varieties, circulatory, respiratory, digestive, support and movement, reproductive, nervous system, hormones and the five senses.
ÇS008 TIBBİ ATIKLAR (2+0=2 Saat, 2 kredi, 3 AKTS)

Tıbbi Atıkları Tanımı ve Kaynakları, Tıbbi Atıkların Sınıflandırılması, Tıbbi Atıkların Yönetimi.Yüklə 155,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin