Unicef-türkiye GÖrev tanimi (ToR) kisa süreli Bİreysel danişmanlik

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 69.02 Kb.
tarix09.01.2019
ölçüsü69.02 Kb.

unitepluslogo_en_bl_01252008


UNICEF-Türkiye

GÖREV TANIMI (ToR)

KISA SÜRELİ BİREYSEL DANIŞMANLIK
(Bu doküman aşağıda referans numarası verilen İngilizce görev tanımının eki ve gayrı resmi tercümesi olup, iki metin arasında ihtilaf bulunması halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.)


KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU için çocukları ilgilendiren vakalarda izlenecek İLKE, akış ve araçların geliştirilmesi

REF: PRO/TURA/2016-N


Ülke Programı Öncelikleri ile İlişkisi:
SONUÇ 2 - Nitelikli veri, bilgi ve çocuk haklarının güçlendirilmesi için savunuculuk

2020 yılına kadar çocuk hakları izleme sistemleri politika yapım, raporlama ve savunu süreçlerinde somut verilere dayanacak ve çocuklar için telafi edici eylemler ile bunlara başvuru yolları kolaylaştırılacaktır.


ÇIKTI 2.B – 2020 yılı sonuna kadar, uluslararası iyi uygulamalar temel alınarak çocuk hakları ihlalleri ve telafi eylemlerinin etkin hale getirilmesi için ilgili insan hakları izleme mekanizmalarına yönelik kapasitenin güçlendirilmesi.
Çalışma Planı:
Aktivite 1.2. - Çocukların dâhil olduğu vakalara yaklaşım konusunda rehber ve çeşitli araçların geliştirilmesi.

 1. ARKA PLAN

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin “Bağımsız Ulusal İnsan Hakları Kuruluşlarının Çocuk Haklarının Yaygınlaştırılmasındaki ve Korunmasındaki Rolü” başlıklı 2 numaralı Genel Yorumu, çocuk haklarının bağımsız izlenmesinin önemine dikkat çekmekte ve bu amaçla kurulan kurumlara yönelik standartların çerçevesini çizmektedir.


Türkiye’de de çocuk haklarından sorumlu bir bağımsız izleme yapısının kurulması konusu uzun süre tartışılmış, nihayet 2012 yılında 6328 sayılı Kanun ile kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) bünyesindeki beş Kamu Denetçisinden birisinin özel olarak kadın ve çocuk hakları alanında görevlendirilmesi öngörülerek uzmanlaşmış bağımsız izlemenin temelleri atılmıştır.
KDK uygulamalarının uluslararası standartlarla uyumlu olmasını sağlamak adına KDK ile UNICEF arasında 2012 yılından bu yana süregelen güçlü bir işbirliği bulunmaktadır. Bu işbirliği çerçevesinde çocuk dostu tanıtım dokümanlarının hazırlanması, yaş gruplarına uygun başvuru yöntemlerinin geliştirilmesi ve özellikle çocuk hakları konusunda çalışan personel kapasitesinin artırılması gibi konularda çalışmalar yürütülmektedir.
Bununla birlikte, KDK’ya ulaşan ve içinde çocukları ilgilendiren konuların olduğu şikâyet başvurularının tamamı kadın ve çocuk haklarından sorumlu birime gitmemekte, şikâyet başvurusundaki ana temaya göre iş bölümü dağılımı yapılmaktadır. Ancak bu durum, söz konusu başvurulardaki çocuk unsurunun göz ardı edilmesi anlamına gelmemektedir. Tam da bu sebeple, hem kadın ve çocuk haklarından sorumlu birime özgü hem de diğer birimlerin kullanabileceği, KDK’nın tümünde çocuk-dostu usullerin dikkate alınmasını sağlayacak özel işleyiş ve yaklaşım ilkelerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede, UNICEF Türkiye, KDK ile imzalanan 2016 yıllık çalışma planı kapsamında KDK’ya ulaşan ve çocukların dâhil olduğu vakalarda çocukların haklarının daha iyi korunması için gerekli kurum içi yaklaşım ilkelerinin, iş akışlarının ve buna yönelik uygun araçların geliştirilmesi amacıyla kısa süreli ulusal danışman(lar) aramaktadır.


 1. GÖREVLENDİRMENİN AMACI

Görevlendirmenin temel amacı, KDK’ya ulaşan ve çocukların dâhil olduğu vakalarda dikkate alınması gereken temel yaklaşım ilkelerinin belirlenmesi, değerlendirme ve yönlendirme kriterlerinin oluşturulması, buna yönelik kurum içi akış ve araçların geliştirilmesi, geliştirilen araçların uygulama eğitimlerinin verilmesi ve böylelikle de kurumun tamamı içerisinde çocuk dostu usullerin hayata geçirilmesinin sağlanmasıdır.
Bu amaç doğrultusunda Danışman’dan aşağıdaki temel görevleri gerçekleştirmesi beklenmektedir:


 1. Çocukların dâhil olduğu vakalarda esas alınmak üzere KDK’nın tüm birimlerine yönelik temel yaklaşım ilkeleri, değerlendirme/yönlendirme kriterleri ile iş akışların belirlenmesi
 1. Belirlenen ilke, kriter ve akışlara yönelik rehber ve diğer araçların geliştirilmesi
 1. Geliştirilen araçların kurum içi tanıtımı

Görevlendirme, çıktıların Türkçe ve İngilizce olarak raporlanmasını ve gerektiğinde sunulmasını da içerecektir.


Görevlendirmeye ilişkin detaylar aşağıda “Görevlendirmenin Detayları ve Beklenen Çıktılar” bölümünde açıklanmaktadır.


 1. METODOLOJİ

Danışman, UNICEF Türkiye Çocuklar için Adalet ve Çocuk Haklarının İzlenmesi sorumlusu gözetiminde çalışacak ve UNICEF’in standartları, kuralları ve usullerine uygun şekilde işbirliği halinde olacaktır.


Danışmanın, UNICEF ve KDK personeli ile sürekli iletişim halinde olması beklenmektedir. Ayrıca KDK tarafından çalışma sürecine rehberlik etmek için kurum içi birim temsilcilerinin ve diğer ilgili kişilerin katılımıyla bir “çalışma grubu” oluşturacaktır. Danışman(lar)ın oluşturulacak çalışma grubu ile düzenli olarak iletişimde olmaları ve düzenlenecek toplantılara katılarak çalışma süreci hakkında bilgi vermeleri esastır.
İlgili tarafların geribildirimlerinin alınması ve süreçlere yansıtılması süreçlerinde gerekli olan hallerde başka toplantılar düzenlenmesi de gerekebilir.
Çalışma sürecinde ve akışlar belirlenirken anlamlı bir çocuk katılımının sağlanması ve sistematik bir biçimde çocukların da görüşünün alınması esastır.
Doküman geliştirirken, aktiviteler yürütülürken ve bilhassa çocuk görüşünün alınması aşamasında, danışman, UNICEF ve KDK’nın etik ve görünürlük kurallarına uyum sağlamalıdır. Rapor yazımı, terminoloji, yayın ve alıntılarda UNICEF’in kuralları geçerli olacaktır. Gerekli yönergeler UNICEF tarafından verilecektir.
Üretilen tüm dokümanlar cinsiyet eşitliğine duyarlı ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve diğer insan hakları mevzuatı ile uyumlu olmalıdır. Ayrıca danışmanların görev sürecinde BMÇHS’nin 2 numaralı genel yorumunda belirtilen esasları tam olarak dikkate alması beklenmektedir.
Geliştirilen tüm dokümanlar ve ilişkili materyallerin fikri mülkiyeti üzerinde UNICEF ve KDK ayrı ayrı hak sahibi olacak ve bu doküman ve materyaller danışman ve/veya başka üçüncü kişiler tarafından başka bir amaçla kullanılamayacaktır. Doküman ve materyallere referans verilerek kullanılması tarafların yazılı iznine tabi olacaktır.
UNICEF’in kuralları gereği, kontrat yıl bazında verilebilir. Bu nedenle, gerek olması halinde, birden fazla kontrat çıkarılabilir.
Bu ilkeler ışığında, başvuracak adayların teknik ve mali tekliflerini özgeçmişlerini, ilan metninde belirtilen formata uygun olarak UNICEF’e sunmaları gerekmektedir. Teknik teklifte, işin nasıl yürütüleceğine dair yöntemin detaylıca anlatılması beklenmektedir.
Sunulacak teknik teklifte, görevin yerine getirilmesi için kullanılacak yönteme ilişkin detayların ve aşağıdakileri kapsayacak ancak sınırlı olmayacak kısa bilgilerin yer alması beklenmektedir:


 • Genel hedeflerin aktarılması

 • Çalışma ve (uygulanabilir ise) alan araştırmasına ilişkin ilk tasarımı da içeren genel çalışma yöntemi

 • Her görev için gerekli tahmini süre, zaman çizelgesi ve lojistik ihtiyaçlar

 • Danışman ekibi/diğer uzmanlar (varsa) ve kişi/gün olarak netleştirilmiş iş bölümü

 • Riskler ve varsayımlar


IV. ÇALIŞMA YERİ
Ankara (ve gerektiğinde diğer iller – böyle bir durumda seyahat önceden UNICEF tarafından onaylanacak ve danışmanın ulaşım, konaklama, yemek gibi masrafları belge karşılığında kendisine ya da seyahate aracılık eden firmaya ödenecektir. Yapılan seyahat ve konaklama masrafları UNICEF kurallarına aykırı olamaz ve önceden belirlenmiş günlük harcırah miktarlarını aşmamalıdır.)
V. SÜPERVİZÖR
Göktan KOÇYILDIRIM, Çocuklar için Adalet ve Çocuk Haklarının İzlenmesi Sorumlusu
VI. SÜRE & MALİYET


 • Süre: Görevlendirme 5 Aylık (Temmuz- Kasım2016) bir dönemi kapsayacak ve ödeme alınacak çıktıların karşılığında yapılacaktır. Görevlerin tamamlanması için gereken genel insan/gün sayısının 30 - 40 gün arasında olacağı tahmin edilmektedir. Görevlendirme için öngörülen sürenin çeşitli sebeplerle ve beklenmedik bir şekilde (onay süreçleri, mücbir sebep v.b.) uzaması halinde görevlendirme süreleri tarafların karşılıklı iradesiyle ve aynı koşullarla uzatılabilir.
 • Danışmanlığın Tahmini Maliyeti: Danışman adayları, aşağıda sözü edilen program ve çıktılara göre, günlük maliyetle ilgili bilgileri de içeren ve buna bağlı olarak toplam talep edilen tutarı gösteren ayrıntılı bir maliyet teklifi sunacaktır. Planlanan ziyaretlerle ilgili seyahat ve konaklama masrafları UNICEF tarafından ve UNICEF kurallarına uygun olarak ayrıca karşılanacaktır. İdari gereçler, iletişim, vb. gibi ilişkili diğer giderler danışman tarafından karşılanacaktır.
 • Ödeme Çizelgesi: UNICEF’in resmi kuru Amerikan Dolarıdır. Ancak, danışmanla yapılacak kontrat Türk Lirası bazında çıkarılacaktır.


Adayların mali tekliflerinde günlük ücretlerini belirtmeleri, her bir çıktı için gereken gün sayısını belirtmeleri ve her bir çıktı için toplam tutarı ayrı ayrı Türk Lirası üzerinden göstermeleri beklenmektedir.


  • Saklı Haklar: UNICEF, gizlilik, etik ve işleyiş ile ilgili UNICEF ya da ortaklarına ait kurallara aykırılık, performansın başarısız olması, işin/çıktıların tamamlanmamış olması, teslim edilmemesi veya zaman sınırlamalarına uyulmaması durumlarından herhangi biri halinde sözleşmeyi feshetme ve/veya ödemenin tamamını veya bir kısmını alıkoyma hakkını saklı tutmaktadır.


UNICEF ayrıca gerekli görülmesi halinde aynı konuda birden fazla danışmanla çalışma hakkını da saklı tutmaktadır. Böyle bir durumda tüm danışmanların belirlenen amaca uygun şekilde işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışması beklenir.
Birden çok kişinin katılımıyla bir ekip olarak teklif verilmesi halinde, UNICEF önerilen tüm ekip elemanlarını ayrı ayrı değerlendirecek ve kural olarak her biriyle ayrı kontrat yapacaktır.
VII. GÖREVLENDİRMENİN DETAYLARI ve BEKLENEN ÇIKTILAR
Aşağıda görevlendirmenin ve beklenen çıktılar detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

 1. Çocukların dâhil olduğu vakalarda esas alınmak üzere KDK’nın tüm birimlerine yönelik temel yaklaşım ilkeleri, değerlendirme/yönlendirme kriterleri ile iş akışların belirlenmesi

Danışman görevlendirmenin ilk aşamasını KDK’nın farklı düzeylerinde çocukları ilgilendiren vakalarla karşılaşıldığında KDK görevlilerinin izlemesi gereken iç prosedür ve ilkelerin belirlenmesi oluşturmaktadır.


Geliştirilecek ilke, kriter ve akışların asgari olarak aşağıdaki sorulara cevap vermesi gerekmektedir:


 • Farklı düzeylerdeki KDK görevlilerinin çocukları ilgilendiren/içinde çocuk barındıran bir vaka ile karşılaştığında gözetmesi gereken asgari ilkeler nelerdir? (temel yaklaşım ilkeleri)
 • KDK görevlileri böyle bir durumda vakaya çocukla ilgili hangi soruları sormalı (değerlendirme kriterleri) ve hangi durumlarda vakayı başka birimlere (KDK içi ya da dışı) yönlendirmelidir (yönlendirme kriterleri)?
 • Bu ilke ve kriterlerin uygulanmasına yönelik kurum içi iş akışı nasıl olmalıdır?
 • Çocuklarla iletişime geçilmesi gerektiğinde izlenmesi gereken yöntem ve akış nasıl olmalı, nasıl bir kullanılmalıdır?
 • KDK’nın kadın ve çocuk haklarından sorumlu biriminin gözetmesi gereken ek ilke, kriter ve akışlar nelerdir?
 • Vakaların takibi için yürütülmesi gerekli asgari iş ve işlemler nelerdir?
 • Çocukların KDK’ya yapacakları başvuruları kolaylaştırmak için atılması gerekli adımlar nelerdir?


Bu amaçla danışman(lar) asgari olarak aşağıdaki adımlarla uyumlu bir çalışma stratejisi geliştirmeli ve uygulamalıdır:


 • Mevcut durum, mevzuat ve uygulamaların incelenmesi, acil ihtiyaçların belirlenmesi ve önerilerin sunulması (bu aşama çocukların görüşünün alınmasını da içerecektir).
 • Dünyadan farklı iyi uygulama örneklerinin incelenmesi • Geliştirilen ilkelerin, kriter ve akışların belirlenen vakalarda denenmesi ve geri bildirimlerin alınmasının ardından (gerekiyorsa) revize edilmesi.

Danışman(lar) yukarıda da belirtildiği üzere, düzenli olarak oluşturulacak çalışma grubuyla buluşacak ve karşılıklı istişarelerde bulunacaklardır.

 1. Belirlenen ilke, kriter ve akışlara yönelik rehber ve diğer araçların geliştirilmesi

Görevlendirmenin ikinci aşamasında danışmanlarca, geliştirilen, denenen ve onaylanan akışların personel tarafından kolaylıkla anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlayacak araçların oluşturulması beklenmektedir. Bu araçlar asgari olarak aşağıdaki bileşenleri içermeli, ancak bunlarla sınırlı tutulmamalıdır:
 • Rehber kitap ve kurum içi yönerge

 • İş akış şemaları

 • Kolaylaştırıcı diğer araçlar (kontrol listeleri, takip formları vs).

Araçların tasarım ve basımı UNICEF tarafından karşılanacaktır. Ancak danışmanların bu sürece aktif olarak katılımı ve özellikle tasarım konusunda UNICEF’le yakın şekilde çalışması beklenmektedir.
 1. Geliştirilen araçların kurum içi tanıtımı

Görevlendirmenin son aşamasını, geliştirilen ve onaylanan araçların KDK personeline tanıtılması ve ilgili personele eğitimlerin uygulanması oluşturacaktır. Danışman bunun için ilk olarak araçların hangi yöntemle tüm kuruma tanıtılacağını ve hangi personelin, hangi aşamada ve hangi ölçüde eğitilmesi gerektiğine ilişkin bir tanıtım stratejisi hazırlayacaktır.

Stratejinin paydaşlarca onaylanmasını müteakip tanıtım (ve gerekliyse eğitim) içerikleri (sunumlar, dağıtılacak materyaller, değerlendirme araçları – ön/son testler) hazırlanacak ve uygulanacaktır.

Danışman, son aşamada tanıtım faaliyetlerine ilişkin bir rapor sunacaktır.

Danışman(lar)ca tüm görev aşamalarına dair izlenmesi planlanan yöntemsel yaklaşımın (nitel/nicel araştırma, doküman analizi vs) sunulacak teknik teklifte belirtilmesi gerekmektedir.

Görevlendirme aşağıdaki takvime uygun şekilde gerçekleştirilmelidir:GÖREV

ÇIKTI

DİL

TAHMİNİ TESLİM TARİHİ

1

Temel yaklaşım ilkeleri, değerlendirme/yönlendirme kriterleri ile iş akışların belirlenmesi


İhtiyaç analizi, öneriler ve iyi uygulama örnekleri raporu

TR/ENG

TEMMUZ 2016

Yaklaşım ilkeleri, değerlendirme ve yönlendirme kriterleri ve iş akışları

TR/ENG

AĞUSTOS 2016

Araçların denenmesi ve izleme raporu

TR/ENG

EYLÜL 2016

2Geliştirilen ilke, kriter ve akışlara yönelik rehber ve diğer araçların geliştirilmesi


Rehber kitap, iş akış şemaları ve diğer araç/formlar

TR/ENG

EYLÜL 2016

3

Kurum içi tanıtım

Tanıtım stratejisi ve materyallerin oluşturulması

TR/ENG

EYLÜL - EKİM2016

Tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

TR/ENG ÖZET

EKİM-KASIM 2016

Tanıtım Raporu

TR/ENG

KASIM 2016VIII. GÖREVLENDİRME İÇİN GEREKLİ ASGARİ UZMANLIK VE NİTELİKLER:
Danışmanlığa konu görevi yerine getirecek kişi(ler)in asgari olarak aşağıdaki niteliklere bulunması gerekmektedir:


 • Sosyal bilimler alanında en az doktora derecesine sahip olma,

 • Çocuk dostu usullerin geliştirilmesi ve çocuk hakları konusunda yoğun bilgi ve çalışma deneyimi,

 • Üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, yargı mercileri veya kamu kurumlarıyla çalışma deneyimi,

 • Kamu yönetimi ve bilhassa kamu denetçiliği kurumunun işleyişi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak önemli bir avantaj olacaktır.

 • Çocuk haklarıyla ilgili başka konularda profesyonel veya akademik deneyim bir avantaj olacaktır.


Beceriler ve kişisel özellikler:


 • Farklı kültürler, kabul görmüş yerel kurallar, dini inançlar ve uygulamalar, kişisel etkileşim ve cinsiyet rolleri, engellilik, yaş ve etnik kimlik konularına ahlaki hassasiyet gösterme.

 • Güçlü analiz, organizasyon ve iletişim becerileri.

 • Ulusal ve uluslararası aktörler ve çalışma grubu ile sürecin koordine edilmesini kolaylaştırmak için sıkı teslim tarihleri çerçevesinde yakın çalışma yeteneği.

 • Bilgisayar okuryazarlığı.


Dil:
Danışmanın iyi düzeyde İngilizce yazma ve konuşma becerisine sahip olması gerekir.

HAZIRLAYAN

GÖZDEN GEÇİREN

ONAYLAYAN

K

Göktan KOÇYILDIRIM

Çocuklar için Adalet ve Çocuk Haklarının İzlenmesi Sorumlusu

Patrizia BENVENUTI

Çocuk Koruma Bölüm Başkanı

Lieke van de WIELTemsilci Yardımcısı

T


İ


Daha fazla bilgi için lütfen cbilgic@unicef.org veya gkocyildirim@unicef.org adresleriyle iletişime geçiniz.

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə