Xi-xix əsrlərdə geyim formalarının analizi” mövzusunda magistr dissertasiyasiYüklə 367,56 Kb.
səhifə5/5
tarix20.01.2017
ölçüsü367,56 Kb.
#650
1   2   3   4   5

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

1.Atakişiyeva M. Cəbrayılova N. İslamova B. Azərbaycan Milli geyimləri

Albom “İskustva” nəşriyyatı, Moskva, 1972.

2.S.S. Dünyamalıyeva. Azərbaycan Geyim mədəniyyət tarixi, Bakı, “Elm”, 2002.

3.R.Əfəndiyev, S. Dünyamalıyeva. “Azərbaycan geyimləri”, Bakı, “Azərbaycan”

nəşriyyatı, 1997.

4. Rasim Əfəndi. XVI-XVII əsr Azərbaycan geyim və bəzəkləri ''Qobustan jurnalı'', № 2, Bakı, 1977.

5.Əfəndiyev R.S. Azərbaycan geyimləri tarixi. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının məruzələri XV cild № 9, 1959

6. Mustafayev A. H. Azərbaycanın maddi mədəniyyət tarixi (etnoqrafik materiallar əsasında tipolojı tədqiq) Bakı, ''Bakı universiteti'' nəşriyyatı 2009

7. Əliyeva G. Azərbaycan bədii parça və tikmələri Bakı, '' Elm'' 1990, 175 s.

8. Tağıyeva R.C Azərbaycanın dekorativ tətbiqi sənəti Bakı, ''Elm'' 1986, 101 s.

9.KərimKərimovAzərbaycanminiatürləriBakı, 1980.73

10. https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijani_traditional_clothing

11. http://www.advantour.com/azerbaijan/traditions/clothing.htm

12. Эфендиев Т. Декоративно-прикладное искусство Азербайджана XIX начала XX Баку, ''Çaşıoğlu'' 2003, 135 с.

13. Азербайджанский Государственный музей искусства им Р. Мустафаева, ''Азербайджанский костюм'' Баку-1963, 32 с.

14. Измайлова А.А. О народный одежде населения юго-восточных районов Азербайджана. Изв. АН Азерб. ССР. Сер.обшест. наук, 1964, № 4

15. Каракашлы Т.К. Женская одежда населения Малого Кавказа ХIХ начало ХХ вв. - Азербайджанский этнографический сборник, вып. 1. Баку, 1964.

16. Кильчевская З.А. Азербайджанский женский костюм ХIХ в. из Карабаха. Вопросы этнографии Кавказа, Тбилиси, 1952.

17. Кильчевская З.А. Азербайджанский женский костюм ХIХ в. из села Оджах Халданского района. Материальная культура Азербайджана, Баку, 1951.

18. Сазонова Н.В. Мир Сефевидских тканей ХVI-XVII века. Москва Государственный музей Востока 2004.

19. Эфендиев Р.С. Азербайджанский костюм XVI-XVIII вв., Ленинград, 1961 (автореферат канд. дис.) 16. Гулиев Г.А. Азербайджанские вышивки. Советская этнография, №2, М., 1953.

20. Сумбатзаде А.С. Щелкостацкие заведения в Азербайджане ХIХ в. Известия АН Азерб. ССР, 1958, № 6.

21. Герольд Роберт. Костюмы народов мира. Иллюстрированная энцикло- педия, Москва. эксмо-пресс -2002

22. Челеби Эвлия. Книга путешествия, вып. 3, 1983.

23. Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербента Х-ХI вв

24. Путешественники об Азербайджане, т. 1, Баку, 1961.

25. Каминская Н. М. ''История костюма'' Москва, Легпромиздат, 1986. 74 Cavadzadə Günay Əfrasiyab qızı Azərbaycan milli geyimlərinin kompozisiya xüsusiyyətlərinin tədqiqi

26. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. Москва: Изд. «Легпром», 1981

27. Варламов Г.Г., Струков О.Д. Элементы художественного конструирования и технической эстетики. Москва: Сов. Радио, 1980

28. Гамаюнов В.Н., Коробковский Ю.Г. Основы дизайна. Учеб.пособие для студентов худож. граф. фак. пер. инт.– ов. Москва: Альфа, 1993

29. Горина Г.С. Народные традиции в моделировании одежды. Москва: Изд. Легпромиздат, 1994

30. Дмитрук А.Г. По законам кросаты: О дизайнерском творчестве. Киев: Мистецтево, 1985

31. Дюргейм Э. О разделении общественного труда. Москва: Изд. Легпром., 1996

32. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. Москва: Изд. Легпромиздат, 1981

Zülfiqarlı Aysel Ələddin qızı

XI-XIX əsrlərdə geyim formalarının analizi ”


XÜLASƏ

Dissertasiya işində XI-XIX əsrlərdə Azərbaycan milli geyimlərinin və müasir dövrdə olan milli geyimlərinin kompozisiya xüsusiyyətlərinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Aparılan tədqiqatlar və əldə olunmuş məlumatlar bunu göstərirki Azərbaycanın geyim formaları, zəngin dəyərlərə malik tarixi, bölgələr üzrə geyimlərin müxtəlifliyi və maddi-mədəniyyəti müəyyən edilmişdir.

Dissertasiya işi giriş, üç fəsil, nəticə və istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısınnan ibarətdir.

“ Geyim xalqın maddi-mənəvi irsi kimi ” adlı I Fəsildə Azərbaycan milli geyimlərinin xronologiyası araşdırılır və geyim materiallarının təhlili açıqlanır.

“ Azərbaycan milli geyim formaları ” adlanan II Fəsildə kişi və qadın geyim formaları, geyimlərdə forma, biçim, tikilişlər və bədii tikmələr araşdırılır.

“ Azərbaycan geyim xüsusiyyətləri ” adlanan III Fəsildə Azərbaycan geyim materiallarının istehsalı və geyimlərin kompozisiya tərtibatında bəzək əşyalarının və bəzək ünsürlərinin rolu təhlil edilir.

“ Nəticə və təkliflər ” bölümündə tədqiqata yekun vurulur, aparılan tədqiqatlar gələcək nəsil üçün əhəmiyyətli təkliflər irəli sürür. Azərbaycanın zəngin dəyərlərə malik olan geyim xüsusiyyətləri və maddi-mənəvi cəhətləri əks etdirilir.

Зульфигарлы Айсель Алладдин кызы
" Одежда в качестве материального и духовного наследия
РЕЗЮМЕ

Диссертация в одиннадцатом веке и в современную эпоху национальной одежды предназначены для исследования свойств и состава национального костюма . Полученные из этого исследования данные мундиры показывают историю богатых ценностей и материальная культура разнообразия региональных костюмов были идентифицированы .       

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и предложении и списка использованной литератуы. “ Одежда из материалов народного и духовного наследия ” в качестве первой главе исследованы вопросы национального костюма, хронология и анализ одежды.

   Во  второй главе   “ Азербайджанские национальные мундиры ” показывает вопросы мужской и женской униформы, формы одежды , формат и вышивки.

“Азербайджанские особенности одежды ” в третьей главе анализируется дизайн одежды материалов, одежды ювелирных изделий и декоративных элементов в роли композиции.Раздел Выводы и рекомендацииданы исследования , были подведены итоги научно-исследовательской работы, они являются важными предложениями для следующего поколения . Особенности одежды и богатые ценности отражены в финансовых и моральных аспектах.


ZulfigarlyAyselAladdingizi

" Clothing as material and spiritual heritage "
SUMMARY

Dissertation in the eleventh century and the modern era of the national clothes are dedicated to research the properties and composition of the national costume .The data obtained from this research and the uniforms shows rich values ​​history and material culture of the diversity of regional costumes have been identified.

Thesis introduction , three chapters , conclusion and used literature is list.

       “ Clothing of the people 's material and spiritual heritage ” as the first chapter of the national dress of the chronology of the investigation and analysis of the clothes are made of .

       “ Azerbaijani national uniforms ” called the second chapter of male and female uniforms , dress form , format, and embroidery sewing investigated.

“ Azerbaijan clothing features ” chapter third, called the design of the clothing materials , clothes, jewelry and decorative elements of the role of the composition are analyzed.

      “ Conclusions and recommendations ” section of the study, summed up the research work is important proposals for the next generation . The clothing features and the rich values ​​are reflected in the financial and moral aspects .
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

 

MAGİSTRATURA MƏRKƏZİ

 

Əlyazması hüququnda

 

Zülfiqarlı Aysel Ələddin qızı

XI-XIX əsrlərdə geyim formalarının analizi

mövzusunda

REFERAT

 

  İxtisasin şifri və adı:                                                         060321 - “Dizayn”

İxtisaslaşma:                                                          “Dizayn və texniki estetika”

 

Elmi rəhbər:                                      Magistr proqramının rəhbəri:dos. M. İ. İsmayılova                                               dos. İ. M. İsmayılova

 Kafedra müdiri: s.ü.f.d.L.H.MəmmədovaBAKI – 2016

REFERAT

Mövzunu aktuallığı: Azərbaycan milli xalq geyimlərinin təkamülü müəyyən qədər tədqiq edilmişdir. Geyimlərin sağlam və keyfiyətli parçalarla təmin edilməsi, azərabyacanın milli mədəni tarixi olan geyimlərin indiki dövrümüzdədə müəyyən qədər istifadə olunması xalq mədəniyyətimizin göstəricisidir.

Tədqiqatın predmeti və obyekti: Dissertasiyada Azərbaycan milli geyimlərinin təkamülü və xüsusiyyətləri geniş şəkildə tədqiq edilmişdir.

Tədqiqatın əsas məqsədi və vəzifələri:Azərbaycanmilli geyimlərinin elmi və nəzəri analizi, mili geyimlərinin etnoqrafik və bədii xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi.

Dissertasiyada bu məqsədlə aşağıdakı məsələlər araşdırılmışdır:

  1. Geyimin meydana gəlməsi tarixi və xüsusiyətlərinin təhlili.

  2. Milli geyim mədəniyyətinin təhlili.

  3. XI - XIX əsr Azərbaycan geyimlərində baş verən dəyişikliklərinin təhlili.

  4. Azərbaycan geyim mədəniyyəti və geyimə təsir edən amillərin araşdırılması.

Tədqiqatın informasiya bazası və işlənilməsi metodları:Müxtəlif növ elmi əməliyyatlar və son elmi nailiyətlər.

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti:Dissertasiyanın əsası və əldə edilən nəticələri həmçinin Azərbaycan Dövlət İqtisad Univesiteti “Texnologiya və Dizayn” fakultəsinin diplom və kurs işlərində, mühazirə dərslərində istifadə oluna bilər.

Dissertasiya işin strukturu və həcmi: Dissertasiya işi giriş, üç fəsil, nəticə və istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısınnan ibarətdir.
Geyim xalqın maddi-mənəvi irsi kimi ” adlı I Fəsildə Azərbaycan milli geyimlərinin xronologiyası araşdırılır və geyim materiallarının təhlili açıqlanır.

Azərbaycan milli geyim formaları ” adlanan II Fəsildə kişi və qadın geyim formaları, geyimlərdə forma, biçim, tikilişlər və bədii tikmələr araşdırılır.

Azərbaycan geyim xüsusiyyətləri ” adlanan III Fəsildə Azərbaycan geyim materiallarının istehsalı və geyimlərin kompozisiya tərtibatında bəzək əşyalarının və bəzək ünsürlərinin rolu təhlil edilir.

Nəticə və təkliflər ” bölümündə tədqiqata yekun vurulur, aparılan tədqiqatlar gələcək nəsil üçün əhəmiyyətli təkliflər irəli sürür. Azərbaycanın zəngin dəyərlərə malik olan geyim xüsusiyyətləri və maddi-mənəvi cəhətləri əks etdirilir.

Yüklə 367,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin