Yardimci hizmet biRİmleri yardimci Hİzmet biRİmleri Personel Genel MüdürlüğüYüklə 445 b.
tarix09.01.2019
ölçüsü445 b.
#93911


YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ


YARDIMCİ HİZMET BİRİMLERİ

 • Personel Genel Müdürlüğü

 • İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 • Savunma Sekreterliği

 • Özel Kalem Müdürlüğü

 • Yüksek Sağlık Şurası

 • Bilgi İşlem Daire BaşkanlığıPersonel Genel Müdürlüğü

 • Personel Genel Müdürlüğü , 1929 yılında 1452 sayılı kanunla “Sicil ve Memurlar Müdürlüğü” adı altında kurulmuş, 1936 yılında 3017 sayılı kanunla “Zatişleri ve Muamelat Genel Müdürlüğü” adları altında görev yapmıştır.

 • Sağlık Bakanlığının yeniden düzenlenmesine ilişkin 14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile adı “Personel Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

 • Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları, personelin atama, özlük ve emeklilik işleri, tıp ve yardımcı sağlık personeli diplomalarının tescil ve kayıtları Personel Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.Görevleri

 • Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, açılacak veya kapasitesi artırılacak sağlık kurum veya kuruluşlarının ihtiyacı olan personelin temini amacıyla kadro ihdas çalışmaları yapmak,

 • Bakanlığımıza ihdas edilen kadrolar için Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nden açıktan atama izni almak, • Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’na ve Maliye Bakanlığı’na dolu-boş kadro değişikliğini bildirerek, kadro hareketlerini belirtilen kurumlara ve Sayıştay Başkanlığı’na vizeletmek,

 • Bakanlık personelinin “Sağlık Bakanlığı Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği, Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği” çerçevesinde atama ve nakillerinin yapılmasını sağlamak,

 • Çalışan personelin derece terfilerinin yapılabilmesi ve gereksinim duyulan kadroların temini için 190 sayılı Yasa Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde kadroların sınıf, unvan ve derece bazında kadro değişikliği çalışmalarını yapmak, • Emeklilik süreleri gelmiş veya emekliliği uygun görülen personele ait yazışmaları vilayetle veya Emekli Sandığı ile yapmak,

 • “Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği” kapsamına alınan unvanlarda, unvan değişikliği yapılabilmesi için sınav yapmak,

 • Türkiye genelinde fakülte, yüksekokul ve liselerden mezun olan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin diplomalarının tescil işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve bunlarla ilgili işleri izlemek,

 • Atamaları Bakanlıkça yapılan personelin özlük dosyasını tutmak, kişi ile ilgili mal bildirim formlarının takibini yapmak,

 • Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.TEŞKİLAT YAPISIİdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 • İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 25.04.1963 tarih ve 225 sayılı Kanunla “DONATIM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ” adı altında kurulmuş, bu tarihten 13.12.1983 tarihine kadar faaliyetini bu isim altında sürdürmüştür.

 • Ancak, 14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 181 sayılı “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı”nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile (teşkilat ve görevleri aynı kalmak üzere) ismi önce “DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI”, daha sonra da 18.06.1984 tarih ve 18435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 210 sayılı, “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile “İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI” olarak değiştirilmiştir.Görevleri

 • 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (18.06.1984 tarih ve 18435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 210 sayılı Kanun Hükmü’nde Kararname ile değişik) belirtildiği şekliyle Başkanlığımız görevleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

 • İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

 • Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

 • Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek,

 • Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, • Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

 • Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşar’a sunulmasını sağlamak,

 • Bakan ve Müsteşar’ın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

 • Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

 • Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

 • Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

 • Bakan ve Müsteşar’ca verilecek diğer görevleri yapmak. • 30.06.2006 tarih ve 4684 sayılı makam onayı ile yürürlüğe girmiş olan “Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereğince adı geçen Başkanlıkça yürütülmekte olan bazı görevler Başkanlığımıza devredilmiştir. Bu görevler şunlardır;

 • a)Bakanlık hizmetleri ile ilgili ortaya çıkan sorunları tespit ederek, periyodik koordinasyon kurulu toplantılarında gündeme alınmasını sağlamak ve sekretarya görevini yürütmek.

 • b) Bakanlık içi koordinasyonu sağlamak.

 • c) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak. • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesi ile Kanunun Harcama Yetkisi ve Yetkilisi başlıklı 31. maddesinde “Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkili olduğu”, Kanunun 60. maddesinde ise “Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri mali işlemlerden, idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimini ilgilendiren ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir” hükmü yer almıştır.Bu hüküm çerçevesinde, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin talepleri üzerine Daire Başkanlığımızca yürütülen satın alma iş ve işlemlerinde yeni bir düzenleme yapılmıştır.

 • Bu hüküm çerçevesinde, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin talepleri üzerine Daire Başkanlığımızca yürütülen satın alma iş ve işlemlerinde yeni bir düzenleme yapılmıştır.

 • Buna göre; Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin ihtiyacı olan ve sadece kendilerini ilgilendiren mal, malzeme, hizmet, yapım, danışmanlık, makine teçhizat, yedek parça, bakım, onarım v.b. iş ve işlemler, makamın 04.01.2006 tarih ve 110 sayılı olurlarına istinaden ihtiyaç sahibi birimlerce yürütülmektedir.

 • Ancak, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin talebi ve üst yöneticinin(Müsteşar) onayı ile harcama yetkililiği görevi harcama biriminin uhdesinde kalmak şartıyla bu işlemler Daire Başkanlığımızca yerine getirilmektedir.

Savunma Sekreterliği

 • Savunma Sekreterliği, 108 sayılı “Savunma Sekreterliği Kurulmasına Dair Kanun” gereği kurulmuştur.

 • Savunma Sekreterliği görevi Savunma Sekreteri Şube Müdürlükleri kurumda varsa Savunma Uzmanları yoksa Sivil Savunma Uzmanları tarafından yürütülür.

 • Sivil Savunma Şubesi Sivil Savunma Uzmanınca yürütülür.

 • Savunma Sekreterliği; Milli Güvenlik Politika esasları, Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama Direktifi ve diğer ilgili mevzuatların öngördüğü görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Bakan ve Müsteşar’a karşı sorumludur.Bakanlığın, Topyekun Savunma ve Milli Seferberlik hizmetlerini (Silahlı kuvvetler hariç), Milli Güvenlik amaçlarına uygun şekilde, 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununa istinaden çıkarılan 22.11.2005 tarihli Seferberlik ve Savaş Hali Direktif gereği, Ülkenin barış durumundan gerginlik ve buhran durumuna, müteakiben savaş durumuna süratle geçilebilmesi için; Seferberlik ve Savaş Hazırlıklarının Sivil Savunma ve Koruyucu Güvenlik konularında yürütülecek faaliyetlerin barıştan itibaren planlanmasını, tatbikatlarla denenmesini ve seferberlik ve savaş haline geçişte aksaklıklara meydan verilmeden kısa sürede uygulanmasının sağlanmasıdır.

 • Bakanlığın, Topyekun Savunma ve Milli Seferberlik hizmetlerini (Silahlı kuvvetler hariç), Milli Güvenlik amaçlarına uygun şekilde, 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununa istinaden çıkarılan 22.11.2005 tarihli Seferberlik ve Savaş Hali Direktif gereği, Ülkenin barış durumundan gerginlik ve buhran durumuna, müteakiben savaş durumuna süratle geçilebilmesi için; Seferberlik ve Savaş Hazırlıklarının Sivil Savunma ve Koruyucu Güvenlik konularında yürütülecek faaliyetlerin barıştan itibaren planlanmasını, tatbikatlarla denenmesini ve seferberlik ve savaş haline geçişte aksaklıklara meydan verilmeden kısa sürede uygulanmasının sağlanmasıdır.

 • Topyekun Savunma ve Milli Seferberlik Hazırlıklarının Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama Direktifindeki esaslar içerisinde planlanması ve uygulanması sırasında bütün resmi, özel kurum kuruluşlar; Savunma Sekreterliklerinin bu konudaki işbirliği, koordine, sekreterya hizmetlerini yürütürken talep ettikleri isteklerini yerine getirmek, her türlü istatistiki veri ve diğer bilgileri vermekle yükümlüdürler. • Tanım : 7126 sayılı kanunda Sivil Savunma; Düşman taarruzlarına, tabi afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyete haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami suretle desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder, denilmektedir.Görevleri

 • a) Bağlı bulundukları kurumlarca yapılması gereken topyekun savunma ve milli seferberlik hizmet, görev ve yükümlülüklerine ait plan ve diğer çalışmaları ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, talimat ve Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama Direktifine göre hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, kontrol ve koordine etmek.

 • b) Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları planlamasıyla ilgili Milli ve NATO tatbikatlarının gereği şekilde planlamasını ve yürütülmesini kurum içinde düzenlemek.Görevleri

 • c) Başbakanlık Milli Alarm Sisteminin uygulanmasına ilişkin olarak, kendi kurumlarında gerekli alarm talimatını hazırlamak ve bu talimatın gerektirdiği önlemleri almak, konuyla ilgili koordine ve sekretarya hizmetlerini yürütmek,

 • d) Kurumların koruyucu güvenlik hizmetlerini planlamak, ilgili birimler arasında işbirliğini sağlamak ve uygulanmasını kontrol etmek ve raporlamak.

 • e) Sivil savunma hizmetlerini, ilgili mevzuat Sivil Olağanüstü Hal Planlama Direktifi doğrultusunda yürütmek.

 • f) Kurumların Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıklarını Planlama ve Koordinasyon Kurulunun çalışmalarını ve her türlü yazı işlerini hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.TEŞKİLAT YAPISIÖzel Kalem Müdürlüğü

 • Bakan’ın resmi ve özel yazışmalarını yapar, her türlü protokol ve tören işlerini yürütür; randevularını, ziyaretlerini ve davetlerini düzenler.Yüksek Sağlık Şurası

 • Yüksek Sağlık Şurası; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevlerine Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili hükümlerine göre faaliyet göstermektedir

 • Yüksek Sağlık Şurası’nın Sağlık Bakanlığı’na önemli sağlık meseleleri hakkında görüş vermek yanında tababet ve şubeleri san’atlarını ifadan doğan, adli nitelik kazanmış konularda ve adli mercilere sunulmak üzere bilirkişilik görüşü vermek üzere görevlidir.Yüksek Sağlık Şurası 15 (onbeş) üyeden oluşmaktadır. Seçim yolu ile seçilen 11 (onbir) Şura Üyesi Sağlık Bakanlığınca ülkede sağlık hizmetleri veya eserleri ile tanınmış kişiler arasından seçilir. Seçilen bu üyelerin görev süreleri bir yıldır. Görev süreleri biten seçilmiş üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

 • Yüksek Sağlık Şurası 15 (onbeş) üyeden oluşmaktadır. Seçim yolu ile seçilen 11 (onbir) Şura Üyesi Sağlık Bakanlığınca ülkede sağlık hizmetleri veya eserleri ile tanınmış kişiler arasından seçilir. Seçilen bu üyelerin görev süreleri bir yıldır. Görev süreleri biten seçilmiş üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

 • Görev süreleri biten ve tekrar seçilmeyen üyeler “Yüksek Sağlık Şurası Fahri Üyesi” ünvanını ömür boyu kullanabilirler.

 • Yüksek Sağlık Şurası’nın tabi üyeleri ise; Bakanlık Müsteşarı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü ve I. Hukuk Müşaviri ’dir.

 • Yüksek Sağlık Şurası yılda bir defa toplanmakla birlikte, Bakanlığımızın lüzum görmesi halinde toplanmakta ve Bakanlığımızın uygun gördüğü konuları görüşmektedir.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Makamın 20.07.1995 tarih ve 837 sayılı oluru ile doğrudan Müsteşarlık Makamı’na bağlı, Müstakil Daire Başkanlığı olarak kurulmuştur.

 • Kuruluş amacı; Sağlık Enformasyon Sistemleri ve Bilişim teknolojileri ile ilgili politika ve stratejileri tespit etmek, bu alandaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygun teknolojilerin kullanılmasını sağlamaktır.Görevleri

 • Sağlık Bakanlığı’nın bilişim politikalarını belirlemek, geliştirmek ve yönetmek suretiyle; etkin politika geliştirme sürecine destek olmak. Bu çerçevede;

 • e-Dönüşüm Türkiye projesi, Bilgi Toplumu Stratejisi çerçevesinde ve sağlık kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda e-Sağlık projeleri için politika ve strateji geliştirmek,

 • Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumların veri ve ağ güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan politikaları geliştirmek, • Tüm sağlık kurumlarının elektronik ortamda entegrasyonunu sağlamak ve tüm vatandaşların yaşam boyu sağlık kayıtlarını oluşturmak,

 • Sağlık bilgi sistemleri alanında Bakanlık birimleri, sağlık hizmetinin paydaşları (ödeyici kurumlar, sağlık kurumları, diğer devlet kurumları, vatandaşlar...vb), ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu ve veri alış-verişini sağlamak,

 • Bakanlığın izleme-değerlendirme, kalite, hizmet ve performans ölçüm, strateji geliştirme, istatistik ve analiz vb. gibi konularda faaliyet gösteren birimlere bilişim konusunda lojistik destek sağlamak, Bakanlığın daha etkin politika üretebilmesi için gerekli bilişim altyapısını kurmak ve işletmek • Türkiye sağlık enformasyonu konusunda ülke çapında kullanılması amacıyla ulusal ve uluslararası standartların belirlenmesi ve yönetilmesi faaliyetlerinde bulunmak. Bu çerçevede;

  • Kodlama, sınıflama, haberleşme ve güvenlik standartlarının belirlenmesi,
  • Sağlık alanında kullanılacak veri sözlüklerini oluşturarak ulusal çapta veri bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlamak,
  • Sağlık kurumlarında kullanılmakta olan bilgi sistemlerinin veri, süreç, haberleşme, güvenlik ve mahremiyet konularında uymaları gereken ulusal ve uluslararası standartları ve protokolleri belirlemek, bu standartları yaygınlaştırmak ve kullanımlarını denetlemek,


Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarının bilişim sistemi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sistem geliştirme ve yönetim faaliyetlerinde bulunmak. Bu çerçevede;

 • Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarının bilişim sistemi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sistem geliştirme ve yönetim faaliyetlerinde bulunmak. Bu çerçevede;

  • Proje geliştirme, sistem çözümleme, sistem analiz, sistem
  • tasarım, programlama, veritabanı tasarımı ve ağ geliştirme,
  • eğitimleri planlama, proje devreye alma, test ve
  • yaygınlaştırma,
  • Proje yönetimi, uygulama geliştirme yönetimi, sistem
  • yönetimi, iletişim yönetimi, veritabanı yönetimi, destek
  • hizmetleri yönetimi faaliyetlerini yerine getirmek,
  • Sağlık Bakanlığı birimlerinin kendi hizmetlerini
  • görmelerinde ortaya çıkan bilgi sistemleri ihtiyaçlarını
  • koordine ederek, bunların gerekli yazılım ve donanım
  • altyapısı ile oluşturulacak ortak veri havuzundan birimlerin
  • yetki ve sorumlulukları çerçevesinde karşılanmasını
  • sağlamak,


Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarına, bilişim sistemleri konusunda sistem işletim ve teknik destek sağlamak. Bu çerçevede;

 • Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarına, bilişim sistemleri konusunda sistem işletim ve teknik destek sağlamak. Bu çerçevede;

  • Bilgi sistemlerini işletilme, iyileştirme, geliştirme, gerekli eğitimleri planlama ve verme,
  • E-posta ve benzer haberleşme sistemlerini işletme, Bakanlığın Internet hizmetlerini sağlama, belge-doküman arşiv sistemlerini işletme, bakım onarım yapma faaliyetlerini yerine getirmek.


Bilgi ve iletişim teknoloji alanlarında AR-GE faaliyetlerinde bulunmak, sistemlerin sürekli iyileştirilmesi çalışmalarını sürdürmek.

 • Bilgi ve iletişim teknoloji alanlarında AR-GE faaliyetlerinde bulunmak, sistemlerin sürekli iyileştirilmesi çalışmalarını sürdürmek.

 • Bilişim standartlarının ve politikalarının etkin verimli bir şekilde hayata geçirilmesi için Bakanlık ve bağlı kurumlarda eğitim faaliyetlerinde bulunmak. Ayrıca kurum bünyesinde geliştirilen yazılımlar, genel bilgisayar, bilgisayar ağları, güvenlik vb. konularında yapılacak yerinde ve uzaktan eğitimleri de içermektedir.

 • Bakanlıkça verilecek benzer görevleri yapmaktır.TEŞEKKÜRLER…Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin