Ysm kafedrası

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.14 Mb.
səhifə1/6
tarix09.06.2018
ölçüsü1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6

YSM” kafedrası “İdxal və ixrac olunan qeyri - ərzaq mallarının ”

keyfiyyət ekspertizasının sorğu qiymətləndirilməsi
1.Kompleks ekspertiza hansı malların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün aparılır?

 1. Eyni tipli

 2. Qarışıq

 3. Müxtəlif tipli

 4. Nöqsanlı

 5. Xüsusi

2.Hansı ekspertizada müəssisənin inkişafında norma və normativlərin tətbiqi tədqiq olunur?

A) İqtisadi

B) Texniki

C) Texnoloji

D) Əmtəə


E) Məhkəmə-hüquqi
3.Polietilenin əsas çatışmayan xüsusiyyəti hansıdır?

A) İstiliyə davamlılığının kifayət qədər olmaması

B) Yüksək kimyəvi davamlılıq

C) Möhkəmlik

D) Şaxtayadavamlılıq

E) Bərkliyin kifayət qədər olmaması


4.Dartılm ış pambıq saplarının hansı məhlul ilə emalı merserizasiya adlanır?

A) hidroxlorid məhlulu

B) Hidrogen peroksid məhlulu

C) Xüsusi tərkibli məhlul

D) Qələvi hidroksid məhlulu

E) Manqan oksidi məhlulu


5.Pambıq parçalar neçə qrupdan ibarətdir?

A) 17


B) 5

C) 8


D) 15

E) 3
6.Çit parçalar hansı toxunma ilə hazırlanır?

A) Polotno

B) Xırdanaxışlı

C) Atlas

D) Sarja


E) İrinaxışlı
7.İpək jakkard parçaları hansı toxunma növü ilə hazırlanır?

A) İrinaxışlı

B) Xırdanaxışlı

C) Sarja


D) Polotno

E) Atlas
8.Hansı material tikili malların istehsalında əsas üst material kimi istifadə olunur?

A) Parça

B) Furnitura

C) Astarlıq xam parça

D) Saplar

E) Bəzək materialları
9.Tikili malların layihələndirilməsi zamanı aşağıdakılardan hansı ilkin olaraq hazırlanır?

A) Modelin eskizləri

B) Şkala

C)Nümunə-etalon məmulat

D)Yarımfabrikat

E)Biçilmə


10.Şevro hansı dəridən hazırlanır?

A) Keçi


B)Öküz

C) İnək


D)Quzu

E)Qoyun
11.Aşılayıcılar gönə hansı xassəni verir?

A)Mexaniki möhkəmlik və elastiklik

B)Bərklik

C)Kövrəklik

D)Suya nisbi davamlılıq

E)Kimyəvi davamlılıq
12.Qaragülçə xəzləri hansı heyvan dərisindən alınır?

A) Yeni doğulmuş quzu dərisindən

B) Doğulmamış quzu dərisindən

C)1-3 günlük quzu dərisindən

D)1 aylıq quzu dərisindən

E)1-4 aylıq quzu dərisindən


13.Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmaya aid deyildir?

A)istehsal müəssisələrində aparılan işləri təşkil etmək

B) ölçmələrin dəqiqliyini və vəhdətini təmin etmək

C) bütün növ resursların qənaətini təmin etmək

D) məhsullarin (işlərin, xidmətlərin) insanın həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit üçün təhlükəsizliyini təmin etmək

E) istehlakçilarin məhsulların (işlərin, xidmətlərin) nomenklaturası və keyfiyyəti haqqında tam informasiyaya malik olmalarını təmin etmək


16. Standart sözü hansı dildən götürülmüş və norma, nümunə, etalon mənasını daşıyır?

A) İngilis

B) Fransız

C) Alman


D) Latın

E) Yunan
17. Texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən bir qrup ərazi dövlətlərinin qəbul və istifadə etdikləri standartlar hansı standartlardır?

A) Regional

B) Dövlətlərarası

C) Milli

D) Beynəlxalq

E) Sahə
18. İki və çox dövlətlərin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul və istifadə etdikləri standartlar hansı standartlardır?

A)) Dövlətlərarası

B) Milli

C) Regional

D) Beynəlxalq

E) Sahə
19. Texniki reqlament nədir?

A) məhsulun xarakteristikalarını və ya onun istehsal proseslərini, metodlarını müəyyənləşdirən sənəddir

B) məhsulun və xidmətlərin keyfiyyət göstəricilərinin təyinidir

C) məhsulun nişanlanmasına və onun istehsaldan çıxarılmasına aid sənəddir

D) məhsullarin sınaqlarının aparılması və utilləşdirilməsi prosesləridir

E) məhsulun bir obyektdən digərinə daşınmasını xarakterizə edən sənəddir
20. Beynəlxalq standartlaşdırma nədir?

A) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə bütün dünya ölkələrinin muvafiq orqanları üçün açıqdır

B) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada məcburi xarakterli standartlar və normalar işlənib hazırlanır və təsdiq edilir

C) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada qəbul edilən standartlar dünyanın ancaq bir qrup ölkələrində tətbiq oluna bilər

D) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada ancaq İSO-nun üzvləri və müxbir üzvləri iştirak edə bilərlər

E) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə İSO və BEK təşkilatları üçün açıqdır


21. Regional standartlaşdırma nədir?

A) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın ancaq bir coğrafi və ya iqtisadi regionunun dövlətlərinin müvafiq orqanları üçün açıqdır

B) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə bir neçə iqtisadi regionun dövlətlərinin müvafiq orqanları üçün açıqdır

C) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın ancaq üç ölkəsi üçün açıqdır

D) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın bir çox ölkələrinin müvafiq orqanları üçün açıqdır

E) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın sənaye cəhətdən inkişaf etmiş regional dövlətlərinin müvafiq orqanları üçün açıqdır


22. Standart nədir?

A) məhsulun keyfiyyət və təhlükəsizliyinə dair tələbləri müəyyənləşdirən normativ sənəddir

B) ölçmə vasitəsi

C) nümunə

D) eyniyyət

E) etalon


23. Dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar hansı standartlardır?

A) Beynəlxalq

B) Regional

C) Sahə


D) Dövlətlərarası

E) Milli
24. Texniki şərtlər nədir?

A) konkret məmulata, materiala və digər məhsullara, onların hazırlanmasına və nəzarətinə kompleks tələbləri müəyyən edən standartlaşdırma üzrə normativ-texniki sənəddir

B) şərti vahidlər, işarələr və ya anlayışların köməyilə ifadə edilən standartlaşdırma obyektlərinin xarakteristikalarıdır

C) təşkilati-texniki və ya ümumtexniki qaydaları, xarakteristikaları və prinsipləri özündə birləşdirən sənəddir

D) məmulatin hər hansı xassəsini xarakterizə edən sənəddir

E) optimal halların və nəticələrin seçilməsi və işlənməsidir
25. Texniki şərtlər nə vaxt razılaşdırılmış hesab edilir?

A) təcrübi partiyanın və ya təcrübi nümunənin qəbul aktı imzalandığızaman

B) təcrübi nümunələrin sınağı zamanı

C ) texniki şərtlər mütəxəssislər tərəfindən hazırlandıqdan sonra

D) təcrübi nümunələrin layihələndirildiyi zaman

E) təcrübi partiyanın istehsalı zamanı


26. Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) konstruktiv-texnoloji sənədlər

B) texniki reqlamentlər

C) texniki-iqtisadi informasiya təsnifçiləri

D) standartlaşdirma üzrə qaydalar

E) standartlar


27. Aşağıdakı liflərdən hansı liflər bitkilərin gövdəsindən alınır?

1) yun; 2) ipək; 3) abaka; 4) pmbıq; 5) kətan; 6) sızal; 7) kənaf; 8) pamı.

A)5; 7; 8

B) 2; 3; 6

C) 1; 4

D) 1; 6


E)3; 4; 6
28. Aşağıakılardan mineral təbii lif hansıdır?

A) asbest

B) şüşə

C) metallik



D)kozein

E)noliefir


29. Bitki mənşəli təbii liflərin kimyəvi tərkibi əsasən hansı maddədən təşkil edilmişdir?

A) sellyuza

B) saxaroza

C) fruktoza

D)keratin

E)alfa amin turşusu


30. Heyvan mənşəli təbii liflərin kimyəvi tərkibi əsasən hansı maddələrdən təşkil edilmişlər?

A) keratin; fibrain

B) saxaroza; fruktoza

C) tereftalat turşusu; asetat turşusu

D) noliolefin; noliakrilonitril

E)zein; kozein


31. Karpon (neylon 6) lifləri aşağıdakı hansı lifəmələgətirici monimerdən alınır?

A) kaprolaktamdan

B) noliakrilonitrildən

C) polivinilxloriddən

D)polivinilspiptdən

E)polietilendən


32. Aşağıdakılardan hansıları ipliklərin əyrilmə üsulu hesab edilir?

1. Isti-nəm üsullar; 2. burulma üsulu; 3. yapışdırma üsulu; 4. daraq üsulu;

5. konvektiv üsul; 6. kadr üsulu; 7. apparat üsulu; 8.seçmə üsulu

A) 4; 6; 7

B) 1; 3; 5

C)1; 8


D) 2; 3

E) 2; 5; 8


33. «Desorbsiya» termini aşağıdakı hansı prosesə uyğundur?

A) lif və sapların su buхarlarını müəyyən şəraitdə atmosferə qaytarması

B) lif və sapların su buхarlarını udması

C) lif və sapların su buхarlarını udması və müəyyən şəraitdə yenidən atmosforə qaytarması

D) lif və sapların səthinin su buхarlarını cəzb etməsi

E) lif və sapların suyu udması


34. «Pillinq» termininin təyininə aşağıdakılardan hansı uyğundur?

A) material səthində çoхdövrlü sürtünmədən kürəşəkilli çıхıntıların yaranması

B) material səthində parıltı əmələ gəlməsi

C) material səthində rəngin dəyişməsi

D) material üzərində lif və saplrın çıхıntılarının yaranması

E)material daхilində çatların əmələ gəlməsi


35. Təbii хəz hansı hissələrdən ibarətdir?

A) tük örtüyündən və gön parçasından

B) tük örtüyündən, derma və mezdra qatından

C) yalnız tük örtüyündən

D)epidermiş, derma və mezdradan

E )tük örtüyündən və dərialtı piy qatından


36. Süni хəzlərin tük örtüyü kimi müхtəlif mənşəli təbii və süni liflərdən istifadə edilir. Bu liflərin «torpaq» əsası kimi hansı materillar tətbiq edilir?

A) təbii gön

B) süni gön

C) qətranlar, kartonlar, şüşə lifləri

D)plastik materiallar, preslənmiş oduncuqlar

E)) parça, trikotaj, yapışqan və toхunmayan polotno


37. Burulmuş tikiş saplarının burulma istiqamətləri hansı hərflərlə işarə edilir?

A) «S» və «Z»

B) «P» və «B»

C) «A» və «C»

D)«E» və «V»

E)«O» və «D»


38. Pambıq tikiş sapları hansı metrik nömrələrdə istehsal edilir?

A) 10; 30; 40; 50; 60; 80;

B) 5; 10; 20; 70; 90;

C) 50; 60; 80;

D)80; 90; 100; 110; 120;

E)5; 7; 9; 11; 13; 15


39. Ipək tikiş sapları hansı metrik nömrələrlə istehsal edilir?

A) 13; 18; 33; 65; 75;

B) 50; 60; 80;

C) 10; 30; 40; 50; 60;

D) 45; 60; 75; 90;

E)5; 7; 9; 11; 13; 15


40. Kvalimetriyada «materiallar partiyası» termini aşağıdakılardan hansı izzaha uyğundur?

A) eyni mənşəli və keyfiyyətə malik, eyni zamanda komplektləşdirilmiş sertifikatı olan materiallar

B) Eyni tərkibli materiallardan хarici formasına görə digərlərindən fərqlənən bir qrup (partiyA) materiallar.

C). Eyni materiallardan хassələrinə görə digərlərindən fərqlənən bir qrup (partiyA) materiallar.

D)müхtəlif mənşəli, lakin eyni keyfiyyət göstəricilərinə malik materillar

E)müхtəlif keyfiyyətli, lakin eyni həcmə malik materiallar


41. Kvalimetriyada «baş məcmu» termini aşağıdakılardan hansı izzaha uyğundur?

A) material partiyası üçün təcrübə nəticələrinə

B) material partiyasının götürülmüş nümunə həcminə

C) material partiyasının ümumi həcminə

D) təcrübə nəticələrinin ən böyük qiymətini alan rəqmə (nəticəyə)

E)təcrübə nəticələrinin göstəricilərindən standart göstəricilərinə uyğun gələn nəticələrə


42. Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin kompleks üsulunun mahiyyətini izzah edin.

A) məhsulun keyfiyyətinin ümumiləşdirilmiş göstəricisinin təyin edilməsi üzrə tətbiq edilən üsuldur.

B) məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin baza məhsulunun keyfiyyəti ilə müqayisə edilməsi üzrə tətbiq edilən üsuldur.

C) məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin cəmlənməsi üçün tətbiq edilən üsuldur.

D)məhsulun keyfiyyətlərlə ifadə edilməsi üçün tətbiq edilən üsuldur

E)keyfiyyətin kompleks idarəedilməsi üçün tətbiq edilən üsuldur


43. Aşağıdakılardan hansı, keyfiyyət göstəricisi növlərinə aid deyildir?

A) normal göstəricilər

B) etibarlıq göstəriciləri

C) erqonometrik göstəricilər

D)estetik göstəricilər

E) təyinat göstəriciləri


44.. Yapışqanlar mənşəyinə görə hansı yapışqanlara ayrılır?

A Təbii və kimyavi.

B. Kimyəvi

C. Xüsusi təyinatlı

D. Təsərrufat təyinatlı

E. Suni
45. Təbii yapışqanlar hansı yapışqanlara ayrılır?

A Heyvanat, bitki, mineral.

B. Sintetik yapışqan

C. Kimyəvi yapışqan

D. Estetik yapışqanlar

E Suni yapışqanlar
46. Heyvanat mənşəli yapışqanların növ müxtəlifliyi hansılardır?

A. Medra, kazein, kratin

B. Efirselüloza

C. Dekatrin

D. Nitroyapışqanlar

E). Kraxmal


47. Bitki mənşəli yapışqanlar hansılardır?

A. Kraxmal efirselüloza yapışqanı

B. Termoplastik yapışqanlar

C. Sintetik kaucuk əsasında olan yapışqanlar

D. Dekatrin yapışqanı

E). Sümük yapışqanı


48. Termoplastik qətranlar əsasında alınan yapışqanlar catışmayan cəhəit hansıdır?

A. Suya qarşı davamsızlığı

B. Elektrikə qarşı davamsızlığı

C. İşığa qarşı davamsızlığı

D. Şaxtaya qarşı davamsızlığı

E. Oda qarşı davamsızlığı


49. Termoreaktiv qətranlar əsasında alınan yapışqanlar termopalstik qət-

ranlardan alınan yapışqanladan nə ilə fərqlənir?

A. Yüksək dərəcədə istiliyə davamlı olması ilə

B. Oda qarşı davamsızlığı ilə

C. İşığa qarşı davamlığı ilə

D. Suya qarşı davamlığı ilə

E. Soyuğa davamlığı ilə
50. Toxuculuq lifi nədir?


 1. En kəsiyinin sahəsi uzunluğuna görə dəfələrlə kicik olan toxuculuq məmulatlarının istehsalında istifadə olunan

 2. Qalın qısa əşya

 3. Burulmadan alınan əşya

 4. Oda davamlı əşya

 5. əşya Qalın uzun əşya

51. Mənşəyinə görə toxuculuq lifləri hansı siniflər ayrılır?



 1. Təbii və kimyəvi

 2. Sintetik

 3. Poliamid

 4. Poliefir

 5. Suni

52. Təbii liflər hansı növə ayrılır?



 1. Bitki və heyvan mənşəli liflər

 2. Kapron lifləri

 3. Kimyəvi liflər

 4. Sintetik liflər

 5. Lavsan lifləri

53. Bitki mənşəli liflər hansılardır.



 1. Pambıq

 2. İpək

 3. lavsan

 4. Nitron

 5. Yun

54. Bitkinin çiçəyindən alınan toxuculuq lifləri hansıdır.



 1. Pambıq

 2. Kənat

 3. Sizal

 4. Abaka

 5. e Kətan

55. Bitkinin gövdəəsindən alınan toxuculuq lifləri hansıdır.



 1. Kətan

 2. Sizal

 3. Obaka

 4. Yun

 5. e Pambıq

56. Yarpaqdan alınan bitki mənşəli lif hansıdır.



 1. Sizal

 2. d. Kətan

 3. Yun

 4. İpək

 5. Pambıq

57. Toxuculuq saplarının və liflərinin xətti sıxlığı (qalınlıq xarakteristikası) nə ilə ölcülür.



 1. Tekslə

 2. Metrlə

 3. Kiloqramla

 4. Kilometrlə

 5. Qramla

58. Sadə toxunmalar sinfinə aşağıdakılardan hansılar aiddir.



 1. Polotno, sarja, atlas-sətin toxunmaları

 2. Jakkard toxunmaları

 3. İri naxışlı toxunmalar

 4. Kombinə edilmış toxunmalar

 5. Xırda naxışlı toxunmalar

59. Xırda naxışlı toxunmalar hansılardır.



 1. Krep, diaqonal, naxışlı toxunmalar

 2. Atlas toxunmaları

 3. Sətin toxunmaları

 4. İri naxışlı toxunma

 5. Polotno toxunmaları

60. Pambıq parçalar nə üçün bişirilmə əməliyyatından keçirilir.



 1. Təbii və mexaniki qarışıqları, şlixt maddəsinin qalığını təmizləmək üçün

 2. Gigenik xassələrin yaxşılaşdırmaq üçün

 3. İstismar müddətini artırmaq üçün

 4. Estetik xassəsini yaxşılaşdırmaq üçün

 5. e Möhkəm olması üçün

.

61. Pambıq parçanı ağartmaqda məqsəd nədir.



 1. Lifin rəngini yox edib parçanı ağ rəngə salmaq

 2. Fiziki xassələrini yaxşılaşdırmaq

 3. Parçanın qısalmasının qarşısını almaq

 4. İs tismar müddətin artırmaq

 5. Parçanın möhkəmliyini artırmaq

62. Pambıq parçaları bəzi növlərini nə üçün merserizasiya əməliyyatından keçirirlər.



 1. Pambıq parçaların xarici görnüşünü və fiziki mexaniki xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün

 2. Parçanın istismar müddətin artırmaq üçün

 3. Parçanı mexaniki qarışıqlardan təmizləmək üçün

 4. Parçada şlixt maddəsini yox etmək üçün

 5. Parçanın qısalmasının qarşısını almaq üçün

63. Kətan parçanın bəzək əməliyyatının əsasını nə təşkil edir.



 1. Bişirmə və ağartma

 2. Naxışlanam

 3. Ütmə

 4. Tiftikləşdirmə

 5. Boyama

.

64. Yun parçaların yuyulmasında əsas məqsəd nədən ibarətdir.



 1. Parçada olan qarışıqları ayırmaq və gələcək əməliyyatları hazırlıq görmək

 2. Parçanın qısalmasının qarşısını almaq

 3. Parcada şlixt maddəsin yox etmək

 4. Parçanın istismar müddətini artırmaq

 5. Gigenik xassələri yaxşılaşdırmaq

65. Xalis yun parça nə vaxtı karbonizasiya əməliyyatından keçirilir.



 1. Parçanı sellüloza qarışığından mexaniki yolla təmizləmək mümkün olmadıqda

 2. Ağardıldıqdan sonra

 3. Döymə prosesindən sonra

 4. Yuyulduqdan sonra

 5. Bişirildikdən sonra

66. İpək xam parcalar üçün ütülmə nə vaxt tətbiq edilir.



 1. Üst səthi tiftikli olan ipkə xam parçalar üçün

 2. Bişirilməsindən sonra

 3. Canlandırılmasından sonra

 4. Ağırlaşdırılmasından sonra

 5. Ağardilmış xam ipək parçalar üçün

7. Təbii ipək parçalar necə təmizlənir.



 1. Təbii ipək parçalar 90-95 ° S temperaturda bir üç saat müddətində sabunlu məhlulda bişirməklə təmizlənir

 2. Bişirdikdən sonra təmizlənir

 3. Ütülməklə təmizlənir

 4. Ağırlaşdırılmaqla təmizlənir

 5. Yuyulmaqla təmizlənir

68. Saya boyanmış parçalar hansı parçalar adlanır.



 1. Boyama zamanı toxuculuq materiallarının bütün sahəsi boyanarsa

 2. Bişirilməklə boyanmış parçalar

 3. Ağırlaşdırılmaqla boyanmış parçalar

 4. Ütülməklə boyammış parçalar

 5. e Yuyulmaqla boyanmış parçalar

69. Parçaların boyanması dedikdə nə başa düşülür.



 1. Boyaq maddələrindən istifadə etməklə, onların təbii rənginin dəyişilməsi

 2. Parçaların karbonizasiyası

 3. Parçaların bəzəndirilməsi

 4. Parçaların ağardılması

 5. e Parçaların bişirilməsi

70. Pambıq parçaların yekun bəzək əməliyatlarında spirtləmədə məqsəd nədir.



 1. Parça yuyulan zaman parçada qalan çirkləri təmizləmək və ona yüngül ağlıq vermkdir.

 2. Parçanın bişirilməsini sürət etdirmək

 3. Parçaların bəzəndirilməsini yaxşılaşdırmaq

 4. Parçaların ütülənməsində yaxşılaşdımaq

 5. Parçada olan qoxunu aradan götürmək

71. Pambıq parçaların yekun bəzək əməliyyatlarında spitləmədə hansı məhlul istifadə edilir.



 1. Hipoxlaridin zəif məhlulundan

 2. Kalsium xloriddən

 3. Natrium xlordan

 4. Maqnezium karbonatdan

 5. Natrium hidroksiddən

72. Pambıq parçaların yekun bəzək əməliyyatlarında apretləmədə məqsəd nədir.



 1. Parçaya müəyyən dərəcədə codluq, möhkəm quruluş, yüksək dərəcədə hamarlıq verilir

 2. Parçaların ütülməsini sürət etdirmək

 3. Parçaların ağardılması yaxşılaşdırmaq

 4. Parçalarda qalan çirklərin təmizləmək

 5. e Parçaların yuyulmasını yaxşılaşdırmaq

73. Pambıq parçaların yekun bəzək əməliyyatlarında apretləmə zamanı hansı maddələr tətbiq olunur.



 1. Nişasta dektrin, nolivinil, asetat emulsiyası

 2. Maqnezium nitrat məhlulu

 3. Natrium karbonat məhlulu

 4. Kalsium hipoxlarid məhlulu

 5. e Kalsium xlor məhlulu

74. Pambıq parçaların yekun bəzək əməliyyatlarında apret maddələri parçanın kütləsinin neçə faizi qədərərini təşkil təşkil edə bilər.



 1. a 3-10 %-ə qədərini

 2. b. 50-52 %-ə qədərini

 3. c. 30-40 %-ə qədərini

 4. d. 20-25 %-ə qədərini

 5. e 0-45 %-ə qədərini

75. Toxuculuq mateiallarının istehlak xassələrinə təsir edən ilk amil nədir.



 1. Onların istehsalında tətbiq edilən liflər

 2. Parçaların ağardılması

 3. Parçaların apretlənməsi

 4. Parçaların istehsalında tətbiq edilən saplar

 5. e Parçanın toxunma növilər

76. Parçanın quruluşunda əsas element nə sayılır.



 1. İplik

 2. Toxunma

 3. Sexlik

 4. Parçanın xassələri

 5. Lif

77. Parçaların qruluşunun təyinində ən çox hansı göstəricilər böyük əhəmiyyət kəsb edir.



 1. Qalınlıq, burulma, quraşdırılma

 2. Sapın möhkəmliyi

 3. Parçaların eni

 4. Parçaların uzunluğu

 5. Sapın uzunluğu e

78. Parçaların sıxlığı dedikdə nə başa düşülür?



 1. Parçanın 100 mm sahəsində yerləşən sapların sayı

 2. Parçanın qırılması

 3. Parçanın xassələri

 4. Parçanın tərkibi

 5. Toxunma şəkli

79. Parçalara xas olan xassələr özünü nə zaman göstərir.



 1. İstismar zamanı

 2. Bişirilmə zamanı

 3. Ağardılma zamanı

 4. Apretlənməsi zamanı

 5. oxunma zamanı

80. Parçaların xassələrı nədən ibarətdir.



  1. Elifllərin xassələrindən, parçaların quruluşundan, emal üsulundan

  2. Parçaların sıxlığından

  3. Parçaların tərkibindən

  4. Parçaların bəzək əşyalarından

  5. Toxunma növlərindən

81. Parçaların təyinatı nə ilə müəyyən edilir.



  1. Parçaların xassələri ilə

  2. Parçaların sıxlığı ilə

  3. Parçaların boyanması ilə

  4. Parçaların tərkibi ilə

  5. Parçaların quruluşu ilə

82. Parçaların xidmət müddəti nə ilə təyon edilir.



 1. Müxtəlif təsirlərə qarşı göstərdiyi müqavimətlə

 2. Parçanın quruluşu ilə

 3. Parçaların sıxlığı ilə

 4. Parçanın toxunma növü ilə

 5. Parçaların boyanması ilə

83. Parçaların xidmət müddəti nədən aslıdır.



 1. Lif tərkibindən, parçanın quruluş və xassələrindən, istismar şəraitindən

 2. Parçaların boyanmasından

 3. Parçaların bəzək əməliyyatlarından

 4. Parçaların ağardılmasından

 5. Parça toxunmalrın növlərindən

84. Parçaların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı hansı göstərici böyük əhəmiyyət kəsb edir.



Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə