Elektrik materiallar Keçirici bərk cisimlərə hansı materiallar aiddir?Yüklə 318,29 Kb.
səhifə1/4
tarix08.06.2018
ölçüsü318,29 Kb.
#53016
  1   2   3   4

Elektrik materiallar

 1. Keçirici bərk cisimlərə hansı materiallar aiddir?

 1. Metallar, metal ərintiləri, korbonun bəzi modifikasiyası

 2. O2, Na, H2, N

 3. F, Cl, Fe, J

 4. Na, K, Fe, Cr, He

 5. F, B, Mn, P

 1. Kristallitlər öz xassələrinə görə hansı cisimlərə daha yaxın olurlar?

 1. İzotrop cismlərə

 2. İzobar cismlərə

 3. İzoxor cismlərə

 4. Plastik cismlərə

 5. Kristal cismlərə

 1. Metal və ərintilərin elektrik keçiriciliyinin azalmasına səbəb hansıdır?

 1. Sıxlaşmağa məruz qalması

 2. Dartılmağa məruz qalması

 3. Genişlənməyə məruz qalması

 4. Əriməyə məruz qalması

 5. Qaynamağa məruz qalması

 1. Güclü ionlaşmış qazın vahid həcmində olan elektron və mənfi yüklü ionların sayı müsbət yüklü ionların sayına bərabər olduqda yaranmış keçirici mühit necə adlanır?

 1. Plazma

 2. Bərk

 3. Maye

 4. Qaz

 5. Elektron

 1. Metallar hansı keçiricilər qrupuna ayrılır?

 1. Yaxşı, pis

 2. Normal, yaxşı

 3. İfrat, normal

 4. Pis, normal

 5. İfrat, yaxşı

 1. Əlvan metallara hansılar aiddir?

 1. Mis, gümüş, qızıl

 2. Gümüş, qızıl, Natrium

 3. Mis, qızıl, yod

 4. Qızıl, Natrium, Mis

 5. Polad, qızıl, Mis

 1. Potensiallar və ya temperaturlar fərqi nəticəsində yüklü zərrəciklər və enerji selinin yaranması hadisəsi necə adlanır?

 1. Kinetik hadisəsi

 2. Potensial hadisəsi

 3. Qravitasiya hadisəsi

 4. Maqnitlənmə hadisəsi

 5. Polyarlaşma hadisəsi

 1. Kinetik hadisələr sırasında ən mühümləri hansılardır?

 1. Elektrik və İstilik

 2. Elektrik, Vakum

 3. İstilik, Dielektrik

 4. Polyarlaşma, Vakum

 5. Yarımkeçirici, İstilik

 1. Kinetik hadisələr kəmiyyətcə hansı qanunlara tabedir?

 1. Om və Furye

 2. Om və Nyuton

 3. Furye və Paskal

 4. Lorens, Paskal

 5. Furye, Lorens

 1. Metallarda sərbəst elektronların konsentrasiyası hansı kəmiyyətdən aslı deyil?

 1. Temperatur

 2. Təzyiq

 3. Kütlə

 4. Zaman

 5. Qüvvə

 1. Praktikada keçiriciləri xarakterizə etmək üçün nədən istifadə olunur?

 1. Müqavimət

 2. Cəryan

 3. Gərginlik

 4. Faza

 5. Qüvvə

 1. Düzgün quruluşa malik olan təmiz metallarda temperatur 0oK-ə yaxınlaşdıqca müqavimət neçə olur?

 1. 0

 2. dəyişmir

 3. artır

 4. azalır

 5. normal

 1. Temperaturun 1 K-dəyişməsi zamanı xüsusi müqavimətin nisbi dəyişməsi necə adlanır?

 1. Temperatur əmsalı

 2. Xüsusi müqavimət

 3. Cərəyan

 4. Qaynama temperaturu

 5. Otaq temperaturu

 1. Sıfırdan fərqli maqnit momentinə malik olan materiallar necə adlanır?

 1. maqnit materialları

 2. maqnetiklər

 3. ferromaqnitlər

 4. yarımkeçiricilər

 5. naqillər

 1. Maddənin maqnitlənməsini xarakterizə edən əsas parametr hansıdır?

 1. maqnitlənmə vektoru

 2. maqnitlənmə əyrisi

 3. maqnit nüfuzluğu

 4. maqnit induksiyası

 5. maqnit histerezisi

 1. - ifadəsi necə adlanır?

 1. maqnitlənmə vektoru

 2. maqnitlənmə sahəsinin cərəyanı

 3. maqnit intensivliyi

 4. maqnit nüfuzluğu

 5. maqnit qütbü

 1. Maqnitlənmə vektorunun ölçü vahidi hansıdır? 1. Maqnitlənmə vektoru hansı kəmiyyətlə düz mütənasibdir

 1. maqnit sahəsinin intensivliyi

 2. maqnit sahəsinin induksiyası

 3. maqnit seli

 4. maqnit nüfuzluğu

 5. maqnit müqaviməti

 1. Maqnit induksiyası ilə maqnit intensivliyi arasında hansı əlaqə doğrudur

 1. B = μo (H+J)

 2. B = μo (H–J)

 3. B = μo (J–H)

 4. H = μo (B+J)

 5. H = μo (B–J)

 1. Maddənin maqnitlənmə əmsalı ilə maqnit nüfuzluğu arası əlaqə hansıdır?

 1. μ = 1+χ

 2. μ = 1-χ

 3. μ = B(1+χ)

 4. μ = H(1+χ)

 5. μ = HB·χ

 1. Maqnitlənmə xassələrinə görə maddələr hansı qruplara ayrılır

 1. diamaqnit, paramaqnit, ferromaqnit, antiferromaqnit və ferrimaqnit

 2. diamaqnit, paramaqnit, ferromaqnit

 3. ferromaqnit, antiferromaqnit

 4. ferromaqnit, ferrimaqnit

 5. diamaqnit, paramaqnit, ferrimaqnit

 1. Maqnitlənmə əmsalı diamaqnitlər üçün doğru olanı hansıdır

 1. μ˂1

 2. μ≈1

 3. μ˃1

 4. μ>>1

 5. μ=0

 1. Diamaqnit xassəsi hansı maddələrə xasdır

 1. Bunların hamısına

 2. H2, N, neft, qızıl

 3. Cu, Ag, benzin, H2

 4. Zn, şüşə, İn, Au, H2

 5. Au, Ag, Cu, Be, Zn

 1. Diamaqnitlər üçün μ-nün qiyməti belədir

 1. χ = 10-6÷10-7

 2. χ = 1÷3

 3. χ = -5÷0

 4. χ = 100÷1000

 5. χ = [-∞; +∞]

 1. Diamaqnitlər üçün μ hansı parametrlərdən asılı deyil?

 1. temperaturdan

 2. təzyiqdən

 3. nisbi rütubətdən

 4. sıxlıqdan

 5. cərəyanın tezliyindən

 1. Paramaqnitlər üçün μ-nün qiyməti hansı halda doğrudur

 1. μ≈1

 2. μ˂1

 3. μ>1000

 4. μ>>1

 5. μ≈-1

 1. Normal şəraitdə paramaqnitlər üçün maqnitlənmə əmsalı hansı halda doğrudur

 1. χ = 10-3÷10-6

 2. χ = 0,1÷1

 3. χ = 10÷1000

 4. χ = 100÷1000

 5. χ = [0÷+∞]

 1. Paramaqnitlər hansılardır

 1. O2, NO2, dəmir duzları, kobalt, Ni, qələvi, qələvi-torpaq metalları

 2. H2, O2, NO

 3. O2, NO, Cu

 4. plastmas, rezin və neft

 5. O2, rezin və neft

 1. Vakum cihazlarında keçirici materiallar hansı şəraitdə istifadə olunur

 1. aşağı təzyiq və yuxarı temperatur

 2. yuxarı təzyiq və aşağı temperatur

 3. aşağı təzyiq və aşağı temperatur

 4. yuxarı təzyiq və yuxarı temperatur

 5. normal təzyiq və normal temperatur

 1. ifadəsilə nəyi tapmaq olar.

 1. Materialın doymuş buxarının təzyiqini

 2. Materialın doymuş buxarının gücünü

 3. Materialın doymuş buxarının impulsunu

 4. Maddənin molekulyar kütləsini

 5. Materialın işçi temperaturunu

 1. Materialların əsas xarakteristikaları hansılardır?

 1. Xüsusi müqavimət, müqavimətin temperaturunun əmsalı və çıxış işi

 2. Xüsusi müqavimət və çıxış işi

 3. Müqavimət temperatur əmsalı və çıxış işi

 4. Xüsusi müqavimət və müqavimət temperatur əmsalı

 5. Temperatur, təzyiq, xüsusi müqavimət

 1. Nikelin fiziki xassələri hansıdır

 1. ərimə temperaturu 14500, gümüşü ağ rəngli, xüsusi müqaviməti 6,8·10-4

 2. ərimə temperaturu 11400, qara rəngli

 3. ərimə temperaturu 14500, şəffaf rəngli, xüsusi müqaviməti 6,8·10-4

 4. ərimə temperaturu 15400, gümüşü qara rəngli, xüsusi müqaviməti 6,8·10-2

 5. ərimə temperaturu 14500, gümüşü qara rəngli

 1. Volframın fiziki xassələri hansılardır

 1. ərimə temperaturu 33950, xüsusi müqaviməti 0,055·10-6. Müqavimətin temperatur əmsalı 4,8 ·10-3K-1

 2. xüsusi müqaviməti 0,055·10-6, ərimə temperaturu 32000. Müqavimətin temperatur əmsalı 4,9 ·10-3K-1

 3. ərimə temperaturu 33950, xüsusi müqaviməti 0,055·10-4. Müqavimətin temperatur əmsalı 4,8 ·10-3K-1

 4. ərimə temperaturu 32400, xüsusi müqaviməti 0,055·10-6. Müqavimətin temperatur əmsalı 4,8 ·10-3K-1

 5. ərimə temperaturu 33950, xüsusi müqaviməti 0,055·10-2. Müqavimətin temperatur əmsalı 4,8 ·10-3K-1

 1. Elektrotexniki materiallar hansı qrupa ayrılır?

 1. keçiricilər, yarımkeçiricilər, dielektriklər, maqnit materiallar

 2. yarımkeçiricilər, dielektriklər, maqnit materiallar

 3. keçiricilər, dielektriklər, maqnit materiallar

 4. keçiricilər, dielektriklər, yarımkeçiricilər

 5. keçiricilər, yarımkeçiricilər, maqnit materiallar

 1. Praktiki olaraq ETM hansı təsirlərə məruz qalır?

 1. həm elektrik, həm maqnit, həm də elektromaqnit

 2. həm elektrik, həm də maqnit

 3. maqnitə məruz qalırlar

 4. elektrik

 5. heç birinə

 1. ETM maqnit sahəsindəki xüsusiyyətlərə görə hansı qrupa ayırırlar?

 1. güclü maqnit və zəif maqnit

 2. güclü maqnit

 3. zəif maqnit

 4. Ferro maqnit

 5. Dia maqnit

 1. Elektrik sahəsindəki xüsusiyyətlərinə görə ETM hansı qruplara ayrılır?

 1. keçiricilər, yarımkeçiricilər və dielektriklər

 2. yaxşı keçiricilər və pis keçiricilər

 3. naqillər və dielektriklər

 4. naqillər, izolyatorlar və yarımkeçiricilər

 5. heç biri doğru deyil

 1. Keçiricilərin əsas elektrik xassəsi hansıdır?

 1. Normal temperaturda xüsusi elektrik keçiricilik qiyməti yüksək olur

 2. Normal temperaturda xüsusi elektrik keçiricilik qiyməti aşağı olur

 3. Normal təzyiqdə xüsusi elektrik keçiricilik qiyməti yüksək olur

 4. Normal təzyiqdə xüsusi elektrik keçiricilik qiyməti aşağı olur

 5. heç biri doğru deyil

 1. Yarımkeçiricilər harada tətbiq olunur?

 1. düzləndirici qurğularda və gücləndirici qurğularda

 2. transformatorlarda

 3. avtotransformatorlarda

 4. kabel istehsalında

 5. mikroprosessor texnikasında

 1. Dielektriklərin əsas elektrik xassəsi hansıdır?

 1. Polyarlaşmaya uğrama qabiliyyəti

 2. Maqnitləməyə meyilliyi

 3. Yüksək keçiriciliyi

 4. Yüksək xüsusi müqavimətə malik olması

 5. Elektrikləməyə və maqnitləməyə məruz qalması

 1. Keçiricilərin xüsusi müqaviməti nə qədərdir?

 1. 10-5 Om·m

 2. 1

 3. 100

 4. 1000

 5. 10000

 1. Dielektriklərin xüsusi müqaviməti nə qədərdir?

 1. 108 Om·m

 2. 100

 3. 1000

 4. 10-5

 5. 1

 1. Yüksək keyfiyyətli keçiricilərdə və dielektriklərin xüsusi elektrik müqaviməti nə qədərdir?

 1. 10-8 Om·m və 1016 Om·m

 2. 10-2 Om·m və 1013 Om·m

 3. 1

 4. 10

 5. 100

 1. Elektrotexniki materialların əsas xassələri hansılardır?

 1. mexaniki, istilik, maqnit və elektrik

 2. mexaniki, istilik və elektrik

 3. istilik, maqnit və elektrik

 4. mexaniki, maqnit və elektrik

 5. istilik, mexaniki və maqnit

 1. Elə maqnit maddələri mövcuddur ki, onların qonşu atomlarının maqnit momentləri qiymətcə bərabər olub, istiqamətcə antiparalel yönəlir. Belə maddələr necə adlanır?

 1. antiferromaqnitlər

 2. antimoment ferromaqnitlər

 3. antidəmir

 4. antoferritlər

 5. antoferrimaqnitlər

 1. Elektron texnikasında istifadə olunan maqnit materialları hansı iki qrupa ayrılır?

 1. yumşaq və sərt maqnitlər

 2. bərk və yumşaq maqnitlər

 3. amorf və plazma maqnitlər

 4. ferritlər və antiferritlər

 5. ferromaqnitlər və antiferromaqnitlər

 1. Ən çox maqnit materialların əsas komponenti hansı elementdir?

 1. Dəmir

 2. Aliminium

 3. Qızıl

 4. Gümüş

 5. Civə

 1. Maqnit həssaslığının temperaturdan asılılığı hansı qanuna tabedir?

 1. Küri qanununa

 2. Amper qanununa

 3. EM induksiya qanununa

 4. Faradey qanununa

 5. Coul-Lens qanununa

 1. Ferromaqnitin maqnitlənmə əmsalının temperaturdan asılılığı hansı qanuna tabedir?

 1. Küri-Veys qanununa

 2. Küri qanununa

 3. EMİ qanununa

 4. Faradey qanununa

 5. Amper qanununa

 1. Ferromaqnitlər qızdırılarkən müəyyən temperaturdan sonra paramaqnit materiala çevrilir. Bu temperatur necə adlanır

 1. Küri temperaturu

 2. Kelvin temperaturu

 3. Selsi temperaturu

 4. Ərimə temperaturu

 5. Vander-Vals temperaturu

 1. Paramaqnit effekti hansı polyarlaşma növünə bənzəyir

 1. dipol-relaksasiya polyarlaşması

 2. ion polyarlaşması

 3. ion-elektron polyarlaşması

 4. bunların üçünə də oxşardır

 5. düzgün cavab yoxdur

 1. Dielektriklərin xarici elektrik sahəsinin təsiri ilə yüksək elektrik keçiriciliyinə malik olması necə adlanır

 1. dielektriklərin elektrik deşilməsi

 2. elektroizolyator

 3. antiizotropiya

 4. elektrik qığılcımı

 5. izotropiya

 1. Dielektriklərin deşilməsinin hansı iki forması vardır

 1. istilik və elektrik deşilməsi

 2. elektrik və maqnit deşilməsi

 3. ion və aşqar deşilməsi

 4. ion və elektron deşilməsi

 5. istilik və maqnit deşilməsi

 1. Dielektriklərin deşilmə nəzəriyyəsi kimlər tərəfindən araşdırılmışdır

 1. Fok, Valter və Semenov

 2. Nyuton, Amper və Hers

 3. Amper, Hüygens və Valter

 4. Fok, Volt və Amper

 5. Faradey, Maksvell və Hüygens

 1. Elektrik cərəyanın gücünün izolyatorda və ya dielektrik materiallarda istiliyə çevrilməsinə nə deyilir

 1. dielektrik itkisi

 2. dielektrik pozulması

 3. dielektrik gərginliyi

 4. dielektrik boşalması

 5. dielektrik qızması

 1. Slyuda, keramika və şüşə nə kimi istifadə olunur

 1. elektroizolyator və kondensator materialları

 2. izolyator materialları

 3. kondensator materialları

 4. radiotexniki materiallar

 5. elektrotexniki materiallar 1. İcazəli keçid şərti hansı halda ödənilir?

 1. elektronun dalğa vektoru sabit qalanda

 2. yüksək temperaturda

 3. yüksək təzyiqdə

 4. normal şəraitdə

 5. heç biri

 1. Çəp keçidin baş verməsində hansı 3 zərrəcik iştirak edir?

 1. elektron, foton, fonon

 2. proton, neytron, elektron

 3. foton, proton, elektron

 4. fonon, neytron, proton

 5. foton, neytron, proton

 1. Çəp keçidin ehtimalı düz keçidə nisbətən necə olur?

 1. kiçik

 2. böyük

 3. yüksək təzyiqli

 4. yüksək temperaturlu

 5. heç biri

 1. Bir-biri ilə bağlı olan elektron deşik cütü necə adlanır?

 1. eksiton

 2. proton

 3. elektron

 4. neytron

 5. heç biri

 1. Eksiton udulma nə zaman müşahidə olunur?

 1. düzünə keçid zamanı

 2. çəp keçid zamanı

 3. yüksək temperaturda

 4. normal təzyiqdə

 5. heç biri

 1. Eksitonların yaranması nəyə təsir etmir?

 1. materialın elektrik keçiriciliyinə

 2. düzünə keçidə

 3. çəp keçidə

 4. yarım keçiricilərə

 5. heç biri

 1. Aşqar atomları ionlaşması və ya həyəcanlanması ilə əlaqədar udulma necə adlanır?

 1. Aşqar udulma

 2. Eksiton udulma

 3. Qəfəs udulma

 4. Sərbəst yükdaşıyıcı udulma

 5. Yarımkeçirici udulma

 1. Aşqar udulmanın spektri harda yerləşir?

 1. infraqırmızı oblastda

 2. kristal qəfəsdə

 3. yükdaşıyıcılarda

 4. qəfəsdə

 5. elektromaqnit rəqslərdə

 1. Optik şualanmanın təsiri altında materialın elektrik keçiriciliyini dəyişkən hadisəsi necə adlanır?

 1. foto keçiricilik

 2. foto effekt

 3. intensivlik

 4. konsentrasiya

 5. generasiya

 1. İşığın təsiri kəsildikdən sonra keçiriciliyi dəyişməsi necə təyin olur?

 1. rekombinasiya sürəti ilə

 2. intensivliklə

 3. temperaturla

 4. konsentrasiya ilə

 5. heç biri

 1. Məxsusi fotokeçiriciliyin sərhədi nəyə uyğun gəlir?

 1. məxsusi udulmanın sərhəddinə

 2. fotoelektronlara

 3. neytronlara

 4. protonlara

 5. heç biri

 1. Yarımkeçiricinin üzərinə düşən fotonun enerjisi artdıqda fotokeçiriciliyin qiyməti necə dəyişir?

 1. azalır

 2. artır

 3. həm artır, həm də azalır

 4. dəyişmir

 5. heç biri

 1. Lüminessensiya edən maddələr necə adlanır?

 1. lüminofor

 2. spektr

 3. süalanma

 4. lazer süaları

 5. heç biri

 1. Qeyri-üzvi kristal lüminofor necə adlanır?

 1. kristallofosfor

 2. lüminofor

 3. fotolüminessensiya

 4. elektrolüminessensiya

 5. heç biri

 1. İşığın təsiri ilə yaranan fotolüminessensiya hansı qanuna tabedir?

 1. Stoks

 2. Kirxov

 3. Faradey

 4. Nyuton

 5. Paskal

 1. Enerji səviyyələrini yaradan asqarlar necə adlanır?

 1. aktivatorlar

 2. süalanma

 3. ionlaşma

 4. spektr

 5. heç biri

 1. Kristal silisiumun quruluşu necədir?

 1. Kubik qəfəs

 2. Kristallik qəfəs

 3. Sadə

 4. Mürəkkəb

 5. Heç biri

 1. Planar tranzistorların yaradılmasında nədən istifadə olunur?

 1. Silisiumdan

 2. Germaniumdan

 3. Qələvidən

 4. Aliminiumdan

 5. Heç biri

 1. Karbonun digər elementlərlə birləşməsi necə adlanır?

 1. Karbit

 2. Qələvi

 3. Turşu

 4. Əsas

 5. Duz

 1. İşıq mənbəyi kimi nədən istifadə olunur?

 1. işıq diodu

 2. spektr

 3. qəbuledici

 4. lazer

 5. heç biri

 1. Yüklə 318,29 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin