4-sinf matematika fanidan o’quv dasturi necha bo’lim va soatdan iborat?Yüklə 174,18 Kb.
tarix01.01.2022
ölçüsü174,18 Kb.
#106474
2.2
2.2

4-sinf matematika fanidan o’quv dasturi necha bo’lim va soatdan iborat?

c. 170 soat, A1+: 238 soat, 6 bo’lim; 

2-sinf matematika darsligi necha bo’limdan iborat?

a. 6-bo’lim 

1-sinf Matematika darsligi mualliflari kim?

c. M.Ahmedov va boshqalar 

2-sinf Matematika darsligi muallifi berilgan qatorni toping

a. N.Abdurahmonova, L.О‘rinboyeva 

4-sinf "Matematika" fani yangi dasturida Geometriyaga oid qanaqa mavzular ko'rsatilgan?

c. Kub, shar 

3-sinfda Matematika fanidan ixtisoslashtirilgan sinflarda necha soat dars mashg’ulotlari olib boriladi?

b. 238 soat 


4- sinf matematika fani uchun berilgan o’quv dasturining qaysi bo’limi “Kasrlar” mavzusini o’z ichiga olgan?

c. 4- bo’lim;


2-sinfda Matematika fanidan ixtisoslashtirilgan sinflarda necha soat dars mashg’ulotlari olib boriladi?

a. 204 soat 


4-sinflarda o’quv yili davomida nechta nazorat ishi olib boriladi?

a. 8 ta 
Boshlang’ich ta’lim dasturiga ko’ra konsentrlar to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping.

a. o’nlik, yuzlik, minglik,ko’p xonali sonlar 
3-sinf matematikadan o’quv dasturi necha bo’lim va soatdan iborat?

a. 170 soat, A1+:238 soat, 5 bo’lim;


4-sinf A1+ matematika darslarining hajmi

a. Haftasiga 7 soat, 1 yilda 238 soat 

3-sinf "Matematika" fani yangi dasturi bo'yicha o'quv yili oxirida o'quvchilar geometric shakllar bo'yicha nimalarni bilishlari darkor?

d. Shaklning yuzini topish 

2,3,4- sinflarda nazorat ishlari uchun necha soatdan ajratilgan?

b. 8, 8,8 soatdan; 

2- sinf matematikadan o’quv dasturi necha bo’lim va soatdan iborat?

a. 170 soat, A1+: 204soat, 6 bo’lim; 


Ta'limni integratsiyalashning asosiy maqsadi - ...

d. tabiat va jamiyat haqida yaxshi tasavvur asoslarini qoʻyishi va ularning rivojlanishi qonunlariga oʻz munosabatini shakllantirishdir 

Murakkab masalalar deganda nimani tushunasiz?

c. Yechilishi uchun bir necha o’zaro bog’liq amallarni bajarishni talab qiladigan masala 


… uygʻunlashishi bolalarning adabiy asarlarni badiiy qabul qilishlariga yordam beradi.

c. oʻqish va tasviriy san’at


Birinchilardan boʻlib boshlangʻich maktabga atrofdagi jonli va jonsiz dunyo haqidagi boʻlinmagan kursni kirgizishgan olimlar?

b. A.Y. Gerd, D.N. Kaygorodov, A.P, Pavlov 


Integral yondashuvni amalga oshirishga yordam beruvchi usul va vositalar: ...

a. barchasi toʻgʻri 


Koʻproq fanlar integratsiyalansa ...

b. barcha javoblar toʻgʻri 


Qaysi javobda 2009 – X=1432 tenglamaning yechimi to'g'ri berilgan?

a. 577


O‘quvchilar tafakkurini charxlashga yo‘naltirilgan masala turi?

b. mantiqiy 


Masala yechishning qanday usullari mavjud?

d. arifmetik, algebrik 

Oʻqituvchi berilgan masaladan kelib chiqib, oʻquvchilarni bogʻbon, sohibkor, haydovchi, sut sogʻuvchi, quruvchi, tikuvchi kabi kasblarga boʻlgan qiziqishlarini oʻstirishi qaysi fanlar integratsiyasi hisoblanadi?

c. matematika-texnologiya 

Integratsiya so‘zi qanday ma’noni anglatadi?

c. lotincha “tiklash, toʻldirish, butun” 

Mazmuniga ko‘ra masala turlari?

d. sodda va murakkab 

Murakkab masalalami algebraik usul bilan yechish nechanchi sinfdan boshlab kiritiladi?

a. 4-sinfda

Matematika fanini o’qitishning negizini nima tashkil etadi.

a. masala 

Qisqa shart tuzishdan maqsad?

b. o‘quvchi masalani aniq mohiyatini tushunadi 

Masalaning sharti qanday ko'rinishlarda bo'lishi mumkin?b. Qisqa yozuv, chizma yoki sxema va jadval ko'rinishida 
Dono 480 so'mga kitob sotib oldi. Bu pul undagi jami pulning oltidan ikki qismiga teng. Donoda nech so'm bo'lgan?

c. 1440 so'm 

Oʻquchilarga oʻzining tabiatga boʻlgan estetik munosabatini til vositasida ifodalashga oʻrgatadi. Ushbu gap bilan qaysi fanlar integratsiyasini tushinish mumkin?d. tabiatshunoslik-oʻqish 

«Oltin kuz», «Zumrad bahor», «Yoz – oʻtmoqda soz» kabi mavzulardan foydalanib, insho yozdirish qaysi fanlar integratsiyasi deb tushinish mumkin?a. tabiatshunoslik-ona tili 

Masala yechimini tekshirish usullarini ko'rsating. 1. Masalaga teskari masala tuzish va uni yechish 2.Masalani turli xil usullar bilan yechish 3. Javoblar chegarasini aniqlash 4. Olingan javoblar bilan masala sharti orasidagi bog'lanishni o'rnatish 5.Grafik tekshirishd. 1,2,3,4,5

“Bir uychada mingta yigitcha” topishmogʻida qaysi fanlar integratsiyalashgan?c. matematika-oʻqish 

O‘quvchilar tafakkurini charxlashga yo‘naltirilgan masala turi?b. mantiqiy 

Matematika fanini o’qitishning negizini nima tashkil etadi.d. masala 

Murakkab masalalar deganda nimani tushunasiz?c. Yechilishi uchun bir necha o’zaro bog’liq amallarni bajarishni talab qiladigan masala 
Masalaning sharti qanday ko'rinishlarda bo'lishi mumkin?

a. Qisqa yozuv, chizma yoki sxema va jadval ko'rinishida 

Matematika darslarida o'qituvchining eng asosiy vazifasi nima?b. O'quvchilarni matematika faniga qiziqtirish 

Masalaga teskari bo'lgan masala qanday tuziladi?d. Masala sharti va savolini o’zaro almashtirib tuziladi. 

Qisqa shart tuzishdan maqsad?d. o‘quvchi masalani aniq mohiyatini tushunadi 

Umumiy oʻrta taʼlimning Milliy oʻquv dasturi nechta komponentdan iborat?b. 6 

Boshlang`ich ta`lim ona tili faniga oid shakllangan nutqiy kompetentsiya elementlariga nimalar kiradi?d. Tinglab tushunish, so`zlash, o`qish, yozish

Lingvistik kompetensiyalar to`g`ri berilgan qatorni toping.b. nutqda so`zlarning grammatik shakllardan to`g`ri foydalanish 

Ona tili fanini o`qitishning asosiy maqsadi nima?:c. o`z fikrini og`zaki va yozma tarzda to`g`ri va ravon bayon qiladigan, kitobxonlik madaniyati shakllangan, mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan, o`zgalar fikrini anglaydigan — muloqot va nutq madaniyati rivojlangan shaxsni kamol toptirishdan iborat 

Boshlang`ich ta`limning “Ona tili” o`quv dasturi nechta bo`limdan iborat?c. Savod o`rgatish va nutq o`stirish. Fonetika, grammatika, imlo va nutq o`stirish 

2-sinf «O‘qish kitobi»dagi savol-topshiriqlar, asosan, qaysi guruhga mansub?d. Qayta xotirlash va qisman izlanuvchanlik 

Oʻzbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 2006 yil 31-maydagi “Umumta’lim maktablarini darsliklar bilan ta’minlashni takomillashtirish borasidagi qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-362-sonli qarorining 2-bandi bilan 1-sinf darsliklari qanday yangilanadi?c. har yili 

Boshlang‘ich sinf «O‘qish kitobi» darsliklaridagi savol-topshiriqlar o‘quvchilarni izlanishga o‘rgatish jihatdan nechta guruhga bo‘linadi?b. 4 guruhga 

4-sinf «O‘qish kitobi»dagi savol-topshiriqlar, asosan, qaysi guruhga mansub?c. Qayta xotirlash va ijodiy 

Oʻzbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 2006 yil 31-maydagi “Umumta’lim maktablarini darsliklar bilan ta’minlashni takomillashtirish borasidagi qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-362-sonli qarorining 2-bandi bilan 2-4 sinf darsliklari qanday yangilanadi?d. 2 yildan 

Sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish turlari.a. Barcha javoblar to`g`ri 

Sinfdan tashqari ishlar orqali....d. Bilimlar va amaliy ko'nikmalarni chuqurlashtirish,kengaytiriladi. 

Matematik ekskursiyalarning maqsadi...c. Konkret hayotiy tasavvurlar hosil qilish 

Sinfdan tashqari ishlar darslarga nisbatan qanday farq qiluvchi xusuiyatlarga ega?d. O’z mazmuni bo’yicha matematika dasturiga bo’g’liq emas. 

Matematik to’garakning asosiy vazifasi qanday?d. Matematikaga alohida qiziqish ko’rsatgan o’quvchilar bilan bajariladigan chuqurlashtirilgan ish. 

Ikkita natural sonni 5 ga bo`lganda, mos ravishda 1 va 3 qoldiq hosil bo`ladi.Bu sonlar kvadratlarinig yig`indisini 5 ga bo`lganda qoldiq nechiga teng bo`ladi?a. 0

Qaysi javobda 2009 – X=1432 tenglamaning yechimi to'g'ri berilgan?

Выберите один ответ:

a. 577 

b. 567

c. 230

d. 443

Вопрос 2

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00Отметить вопрос

Текст вопроса

Ikkita natural sonni 5 ga bo`lganda, mos ravishda 1 va 3 qoldiq hosil bo`ladi.Bu sonlar kvadratlarinig yig`indisini 5 ga bo`lganda qoldiq nechiga teng bo`ladi?

Выберите один ответ:a. 4

b. 3

c. 0 

d. 2

Вопрос 3

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00Отметить вопрос

Текст вопроса

Oʻqituvchi berilgan masaladan kelib chiqib, oʻquvchilarni bogʻbon, sohibkor, haydovchi, sut sogʻuvchi, quruvchi, tikuvchi kabi kasblarga boʻlgan qiziqishlarini oʻstirishi qaysi fanlar integratsiyasi hisoblanadi?

Выберите один ответ:a. matematika-texnologiya 

b. matematika-tabiatshunoslik

c. matematika-tarbiya

d. matematika-tasviriy san’at

Вопрос 4

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00Отметить вопрос

Текст вопроса

«Oltin kuz», «Zumrad bahor», «Yoz – oʻtmoqda soz» kabi mavzulardan foydalanib, insho yozdirish qaysi fanlar integratsiyasi deb tushinish mumkin?

Выберите один ответ:a. tabiatshunoslik-oʻqish

b. tarbiya-ona tili

c. texnologiya-oʻqish

d. tabiatshunoslik-ona tili 

Вопрос 5

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00Отметить вопрос

Текст вопроса

Murakkab masalalar deganda nimani tushunasiz?

Выберите один ответ:a. Yechilishi uchun bitta amal talab qilinadigan masala

b. Yechilishi uchun bir necha o’zaro bog’liq amallarni bajarishni talab qiladigan masala 

c. Teskari masala tuzib masala yechish

d. Tenglama tuzib yechiladigan masala

Вопрос 6

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00Отметить вопрос

Текст вопроса

Nisbatan eng koʻp integratsiyalashuvchi fan qaysi?

Выберите один ответ:a. ona tili

b. tabiatshunoslik

c. oʻqish 

d. matematika

Вопрос 7

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00Отметить вопрос

Текст вопроса

“Bir uychada mingta yigitcha” topishmogʻida qaysi fanlar integratsiyalashgan?

Выберите один ответ:a. matematika-tarbiya

b. matematika-oʻqish 

c. matematika-tabiatshunoslik

d. matematika-tasviriy san’at

Вопрос 8

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00Отметить вопрос

Текст вопроса

Dono 480 so'mga kitob sotib oldi. Bu pul undagi jami pulning oltidan ikki qismiga teng. Donoda nech so'm bo'lgan?

Выберите один ответ:a. 960so'm

b. 160so'm

c. 342so'm

d. 1440 so'm 

Вопрос 9

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00Отметить вопрос

Текст вопроса

Masala yechimini tekshirish usullarini ko'rsating. 1. Masalaga teskari masala tuzish va uni yechish 2.Masalani turli xil usullar bilan yechish 3. Javoblar chegarasini aniqlash 4. Olingan javoblar bilan masala sharti orasidagi bog'lanishni o'rnatish 5.Grafik tekshirish

Выберите один ответ:a. 1,4,5

b. 1,3,4,5

c. 1,2,3,4,5 

d. 1,3,5

Вопрос 10

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00Отметить вопрос

Текст вопроса

Qisqa shart tuzishdan maqsad?

Выберите один ответ:a. o‘quvchi masalani aniq mohiyatini tushunadi 

b. vaqt kam sarflanadi

c. masala yechimini topish tezlashad

d. qisqa yozuv shart emas

Вопрос 11

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00Отметить вопрос

Текст вопроса

Masala yechishning qanday usullari mavjud?

Выберите один ответ:a. arifmetik geometrik

b. algebrik, geometrik

c. algebrik, amaliy

d. arifmetik, algebrik 

Вопрос 12

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00Отметить вопрос

Текст вопроса

Mavzu she’r yoki qoʻshiq yordamida oʻrgatiladi. Chunki kutilgan qofiya oldindan oʻquvchini keyingi kelishik qoʻshimchasiga tayyorlaydi. Ushbu gap bilan qaysi fanlar integratsiyasini tushinish mumkin?

Выберите один ответ:a. matematika - musiqa

b. oʻqish- musiqa

c. ona tili-musiqa 

d. tarbiya - musiqa

Вопрос 13

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00Отметить вопрос

Текст вопроса

Masalaning sharti qanday ko'rinishlarda bo'lishi mumkin?

Выберите один ответ:a. Qisqa yozuv va jadval xolida, savol qo'yib yechish usulida

b. Chizma yoki sxema, tenglama ko'rinishida

c. Chizma yoki tenglama usulida

d. Qisqa yozuv, chizma yoki sxema va jadval ko'rinishida 

Вопрос 14

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00Отметить вопрос

Текст вопроса

Integratsiya so‘zi qanday ma’noni anglatadi?

Выберите один ответ:a. lotincha “to’ldirish”

b. yunoncha “tiklash, yasash”

c. lotincha “tiklash, toʻldirish, butun” 

d. inglizcha “butun, yaxlit”

Вопрос 15

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00Отметить вопрос

Текст вопроса

… uygʻunlashishi bolalarning adabiy asarlarni badiiy qabul qilishlariga yordam beradi.

Выберите один ответ:a. texnologiya va oʻqish

b. oʻqish va tasviriy san’at 

c. oʻqish va musiqa

d. ona tili va tasviriy san’at

Вопрос 16

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00Отметить вопрос

Текст вопроса

Ta'limni integratsiyalashning asosiy maqsadi - ...

Выберите один ответ:a. juda muhim boʻlgan oʻqish, yozish va sanoq koʻnikmalarini shakllantirish zaruratidir

b. eng ma'qul uslublarni ishlab chiqarishda hamda oʻqituvchilar tayyorlashning maxsus tizimidir

c. asosiy fanlarni oʻzlashtirish va olamdagi bor narsalar qonuniyatlarini tushunish

d. tabiat va jamiyat haqida yaxshi tasavvur asoslarini qoʻyishi va ularning rivojlanishi qonunlariga oʻz munosabatini shakllantirishdir 

Вопрос 17

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00Отметить вопрос

Текст вопроса

Birinchilardan boʻlib boshlangʻich maktabga atrofdagi jonli va jonsiz dunyo haqidagi boʻlinmagan kursni kirgizishgan olimlar?

Выберите один ответ:a. A.Y. Gerd, D.N. Kaygorodov, A.P, Pavlov 

b. Y. Komenskiy, D. Lokk, I, Gerbart

c. I.D. Zverev, M.A. Danilov, V.N. Maksimova

d. N.F. Talizina, Y.A. Samarina, G.I. Vergeles

Вопрос 18

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00Отметить вопрос

Текст вопроса

Oʻquchilarga oʻzining tabiatga boʻlgan estetik munosabatini til vositasida ifodalashga oʻrgatadi. Ushbu gap bilan qaysi fanlar integratsiyasini tushinish mumkin?

Выберите один ответ:a. tarbiya-ona tili

b. tabiatshunoslik-ona tili

c. tabiatshunoslik-oʻqish 

d. texnologiya-oʻqish

Вопрос 19

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00Отметить вопрос

Текст вопроса

Masalaga teskari bo'lgan masala qanday tuziladi?

Выберите один ответ:a. Masalaning faqat savolini o'zgartirib tuziladi

b. Masala sharti va savolini o’zaro almashtirib tuziladi. 

c. Masalani grafik usulda yechish va tekshirish

d. Masalaning faqat shartini o'zgartirib tuziladi

Вопрос 20

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00Отметить вопрос

Текст вопроса

Murakkab masalalami algebraik usul bilan yechish nechanchi sinfdan boshlab kiritiladi?

Выберите один ответ:a. 2-sinfda

b. 4-sinfda 

c. 1-sinfda

d. 3-sinfdan
Yüklə 174,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə