Acatistul Noului Mărturisitor, Părintele Gheorghe CalciuYüklə 44,51 Kb.
tarix31.12.2018
ölçüsü44,51 Kb.
#88670

Acatistul Noului Mărturisitor,

Părintele Gheorghe Calciu
Troparul, glasul al 3-lea

Purtătorule de chinuri al lui Hristos, slăvite mărturisitor al Învierii Lui, alăută a Duhului, podoaba pravoslaviei, Părinte Gheorghe, cel ce ai biruit întunericul aces- tei lumi cu puterea Crucii, îndrăznire câş- tigând către Dumnezeu, roagă-te să se dă- ruiască nouă pace şi mare milă.


Condac 1

Pe sfeşnicul cel luminos al Bisericii lui Hristos, trâmbiţa cea apostolească, slava şi podoaba noilor mucenici, pe mângâietorul şi apărătorul celor din nevoi, pe luminătorul şi învăţătorul nostru cel prea iscusit, veniţi toate cetele dreptslăvitorilor să-l lăudăm, aducându-i cântare de bucurie: Bucură-te, Părinte Gheorghe, mult pătimitorule!


Icos 1

Făclie minunată te-ai arătat, Părinte Gheorghe, în noaptea necredinţei vremurilor de pe urmă, că ai luminat cu strălucirile harului lui Hristos până la marginile lumii, pentru care noi, nevrednicii cu inimi înfrânte te lăudăm aşa:

Bucură-te, sfinţite slujitor al Evangheliei Mântuitorului Hristos;

Bucură-te, că ai rodit ca un măslin frumos;

Bucură-te, că ai răsărit din pământul sfinţit de paşii celui Întâi chemat;

Bucură-te, că lăsând ape şi luntre, mai pe urmă, pescar de suflete te-ai arătat;

Bucură-te, că de mic a urma sfinţilor de demult te-ai nevoit;

Bucură-te, că vieţile lor spre rugăciune adâncă te-au povăţuit;

Bucură-te, că din copilărie lumina dumnezeiască ţi s-a arătat;

Bucură-te, că după aceasta toată viaţa ta ai însetat;

Bucură-te, al tainelor cereşti văzătorule;

Bucură-te, Părinte Gheorghe, mult pătimitorule!


Condac 2

Vrut-a Domnul să te adape pe tine, mieluşelul cel nevinovat, cu apa umilinţei şi porţile închisorilor nemiloase ţi s-au deschis, căci nedreptatea a minţit sieşi; însă tu pe toate le-ai primit ca din mâna lui Dumnezeu, Căruia acum strigi împreună cu toţi Sfinţii: Aliluia!


Icos 2

Împreună cu tine mii de tineri credincioşi şi curaţi la suflet au fost aruncaţi în temniţe, la Aiud, Gherla, Piteşti şi Jilava, pentru dragostea de Dumnezeu şi neam, iar voi, ca nişte bărbaţi duhovniceşti nu v-aţi înspăimântat, ci mai vârtos aţi prefăcut temniţa în mănăstire cu rugăciunile voastre către Domnul, pentru care primeşte acum aceste smerite graiuri de laudă:

Bucură-te, stea preafrumoasă între stelele noilor mucenici;

Bucură-te, că şi în închisoare voi lucraţi ale lui Hristos sfinte porunci;

Bucură-te, împreună cu Valeriu şi Ioan, noii mărturisitori;

Bucură-te, împreună cu cuvioşii Gherasim, Marcu şi Daniil, cei mult pătimitori;

Bucură-te, că rugăciunea lui Iisus cu dulceaţă o rosteai;

Bucură-te, că după harul lui Dumnezeu ca un cerb însetai;

Bucură-te, că nădejdea numai în mila lui Hristos ai avut;

Bucură-te, că neîncetat în El ai crezut;

Bucură-te, sfinţite mucenice şi bun nevoitorule;

Bucură-te, Părinte Gheorghe, mult pătimitorule!


Condac 3

Ca un leu ce răcneşte şi caută să înghită sufletele s-a ridicat asupra voastră vrăjmaşul diavol în închisoarea Piteşti, vrând să vă piardă pe voi şi să strice curăţia sufletelor voastre feciorelnice, ca să nu mai fie cine să strige din întunericul temniţei, împreună cu îngerii: Aliluia!


Icos 3

„Duşman al ţării” pentru care sufereai erai numit şi „bandit” erai strigat tu, minunatule, având sufletul ca un crin neprihănit, dar nici umilinţele, nici bătăile, nici foametea, nici frigul nu te-au despărţit de dragostea lui Hristos, căci El a izbăvit sufletul tău din moarte, ochii tăi din lacrimi şi picioarele de la alunecare, pentru care primeşte acum şi ale noastre cântări neştiutoare şi prunceşti, ce se înalţă către tine aşa:

Bucură-te, că ai cunoscut a firii omeneşti neputinţă;

Bucură-te, că toată viaţa ta mai pe urmă a fost o neîncetată pocăinţă;

Bucură-te, că îngerii îşi acopereau feţele când voi eraţi schingiuţi;

Bucură-te, că pentru credinţa în Hristos eraţi prigoniţi;

Bucură-te, că nădejdea-n Dumnezeul cel tare şi viu ai avut;

Bucură-te, că prin dureri, în iubire şi milă ai crescut;

Bucură-te, că deşi ai căzut ca un om, ca un înviat din morţi te-ai ridicat;

Bucură-te, că satana prin tine a fost ruşinat;

Bucură-te, prin har al iadului biruitorule;

Bucură-te, Părinte Gheorghe, mult pătimitorule!


Condac 4

Temere şi cutremur a venit asupra ta şi te-a acoperit întunericul, dar aşteptând pe Domnul, Biruitorul iadului, fără de glas erai şi împreună cu Proorocul numai cu inima mărturiseai: „În umbra aripilor Tale voi nădăjdui, până ce va trece toată fărădelegea” şi „Aşteptat-am pe Dumnezeu, Cel ce mă mântuieşte de împuţinarea sufletului şi de vifor”, iar îngerii în locul tău înălţau cântarea: Aliluia!


Icos 4

Pus-a Domnul lacrimile tale înaintea Sa, multpătimitorule şi nemaisuferind trufia diavolului ce se înălţa asupra sufletelor voastre, v-a ridicat pe voi din adâncul pierzării, ca să fiţi martori ai slăvitei Sale Învieri, pentru care cu evlavie îţi strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, că ai fost pălmuit pentru sfânta credinţă;

Bucură-te, că mai presus de puteri ai primit suferinţă;

Bucură-te, că-n biruinţa Sfintei Cruci ai crezut;

Bucură-te, că din pescari, apostoli şi din păgâni, mucenici ea a făcut;

Bucură-te, că firea omenească prin dureri ţi-ai curăţit;

Bucură-te, că inima ta pe crucea răstignirilor s-a sfinţit;

Bucură-te, că în temniţă de multe ori sufletul tău pentru ceilalţi ţi-ai pus,

Bucură-te, că de-acum înainte ardere de tot lui Dumnezeu te-ai adus;

Bucură-te, prin dragoste lui Hristos următorule;

Bucură-te, Părinte Gheorghe, mult pătimitorule!


Condac 5

Vrând Domnul să te înalţe la Sine, mai adânc în întunericul Jilavei te-a coborât, ca împreună cu noul mucenic Constantin să pătimeşti şi toată viaţa ta să mărturiseşti împreună cu toţi Sfinţii: „Unde-ţi este moarte boldul tău, unde-ţi este iadule, biruinţa ta?”, strigând Stăpânului vieţii şi morţii: Aliluia!


Icos 5

Ca în pântecele chitului aţi stat trei ani în bezna Casimcăi şi ca nişte răniţi ce dorm în mormânturi, aţi fost voi, neştiuţilor robi ai lui Dumnezeu, nefiind cine să vă plângă, căci numai îngerii priveau pătimirea voastră, de care noi aflând peste ani, cu inimi înfrânte te cinstim cântându-ţi aşa:

Bucură-te, grâu îngropat ce rod însutit ai adus;

Bucură-te, că te-ai mutat cu mintea la cele de sus;

Bucură-te, că firea omenească ai biruit;

Bucură-te, că harul în inima ta s-a sălăşluit;

Bucură-te, că mult ţi s-a iertat şi mai mult ai iubit;

Bucură-te, că ai ieşit din temniţă preacurăţit;

Bucură-te, că de dragostea ta, ceilalţi pătimitori s-au spăimântat;

Bucură-te, că de moarte nu te-ai mai înfricoşat;

Bucură-te, doar de Dumnezeu temătorule;

Bucură-te, Părinte Gheorghe, mult pătimitorule!


Condac 6

A slobozit Domnul sânge şi apă din coasta Sa şi a hrănit Biserica, Mireasa Sa, cu viaţă veşnică, iar tu, slăvite, în mormântul Casimcăi, pilda Stăpânului tău urmând, ţi-ai desfăcut vinele de sânge ca să nu moară cel pe care îl iubeai, arătând că dragostea în Hristos e mai puternică decât moartea, iar noi, pentru aceasta, nu vom înceta a slăvi pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!


Icos 6

„De aş grăi în limbile omeneşti şi îngereşti, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător; de aş da trupul meu să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte”, zice Apostolul, iar tu, preaviteazule, acestor cuvinte ai urmat toată viaţa ta, iertând şi iubind până la moarte, pentru care noi, nevrednicii, te lăudăm aşa:

Bucură-te, părinte al mângâierii;

Bucură-te, chip întreg al răbdării;

Bucură-te, ramură frântă dar apoi înmugurită frumos;

Bucură-te, al celor bolnavi doctor duios;

Bucură-te, că ai cunoscut a suferinţei binecuvântare;

Bucură-te, că-n primejdii ne eşti strajă prea tare;

Bucură-te, că Domnul cu untdelemnul suferinţei te-a uns;

Bucură-te, că de dragostea Lui, inima ta s-a străpuns;

Bucură-te, al nostru ocrotitor şi grabnic ajutătorule;

Bucură-te, Părinte Gheorghe, mult pătimitorule!


Condac 7

Cine va număra, Părinte Gheorghe, de câte ori, în închisoare, de sine te-ai lepădat şi chinuri şi bătăi fără preget pentru dragostea aproapelui ai răbdat, cu inimă înfrântă şi smerită, ca o slugă credincioasă a Celui blând şi smerit cu inima, întru Care odihnă ai aflat cântând: Aliluia!


Icos 7

Cu mult mai strălucit decât aurul din topitoare şi mai luminos decât diamantul cel îndelung şlefuit ai ieşit tu, purtătorule de chinuri, după şaisprezece ani din temniţă, iar noi, proslăvind pe Cel ce te-a întărit pe tine într-o nevoinţă ca aceasta, grăim către tine aşa:

Bucură-te, că Domnul te-a îmbrăcat peste zeghe cu veşmânt preoţesc;

Bucură-te, că ai slujit cu cinste, ca un înger, Împăratului Ceresc;

Bucură-te, preot al lui Dumnezeu, preaminunat;

Bucură-te, propovăduitorule luminat;

Bucură-te, păstor al cărui glas mieluşeii l-au cunoscut;

Bucură-te, că prin tine în Cuvântul cel Viu au crezut;

Bucură-te, cel ce tinerilor ai fost făclie preastrălucitoare;

Bucură-te, că sufletele lor le cuprindeai în inima ta iubitoare;

Bucură-te, dascăl iscusit şi înţelepte povăţuitorule;

Bucură-te, Părinte Gheorghe, mult pătimitorule!


Condac 8

„Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face binele, nu este până la unul”, căci dărâmându-se bisericile lui Hristos, nu era nimeni să stea împotriva tiranului nebun care zicea întru inima sa: „Nu este Dumnezeu!”, Căruia numai tu singur, Părinte, ai strigat în noaptea împuţinării credinţei multora: Aliluia!


Icos 8

Şapte cuvinte, ca şapte trâmbiţe apostoleşti ai lăsat comoară Bisericii lui Hristos, căci nu înţelepciunea acestei lumi ai propovăduit, ci nebunia Crucii, care este puterea lui Dumnezeu pentru cei ce se mântuiesc şi pecetluind aceste cuvinte cu însuşi sângele tău, primeşti de la noi cântare cu umilinţă aşa:

Bucură-te, că ale tale cuvinte erau argint în foc curăţat;

Bucură-te, că în toată viaţa înşelăciunea rătăcirilor ai surpat;

Bucură-te, că ai propovăduit iubirea lui Hristos fără teamă;

Bucură-te, că ai spus tinerilor că Iisus pe fiecare îi cheamă;

Bucură-te, că inimile lor spre dragostea lui Dumnezeu le-ai deschis;

Bucură-te, că pentru aceasta din nou în temniţă ai fost închis;

Bucură-te, că ai învăţat pe tineri că numai în Adevăr este libertate;

Bucură-te că pentru Evanghelia lui Hristos ai mers până la moarte;

Bucură-te, al vremurilor noastre mărturisitorule;

Bucură-te, Părinte Gheorghe, mult pătimitorule!

Condac 9

„Unde vom pleca de la Tine, căci Tu ai cuvintele vieţii veşnice!” întrebau iară cu lacrimi ucenicii cei noi privind cum în lanţuri era pus învăţătorul lor, dar înţelegând ei că sluga nu poate să fie mai mare decât Stăpânul, au cântat lui Dumnezeu cu smerenie laudă: Aliluia!


Icos 9

Auziţi aceasta toate neamurile, ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume, pământenii şi fiii oamenilor, împreună bogatul şi săracul, că robul lui Hristos, Gheorghe se încinge iar ca un viteaz ostaş şi îndrăznind, biruieşte din nou lumea cu puterea Celui Răstignit, pentru care şi noi cu dragoste îi grăim aşa:

Bucură-te, cel cu adevărul încins şi cu coiful mântuirii încununat;

Bucură-te, că-n zalele dreptăţii te-ai înveşmântat;

Bucură-te, că slava acestei lumi întru nimic ai socotit;

Bucură-te, că dulceţile pământeşti pe toate le-ai biruit;

Bucură-te, că mai presus de dragostea pentru casnicii tăi, pe Domnul L-ai iubit;

Bucură-te, că pătimirea ta pentru Hristos până la marginile pământului s-a vestit;

Bucură-te, că mărturisindu-ne dragostea pentru noi, ne-ai spus în taină că nu vom muri;

Bucură-te, că ne-ai învăţat după iubirea Domnului a dori;

Bucură-te, al secerişului Domnului vrednic lucrătorule;

Bucură-te, Părinte Gheorghe, mult pătimitorule!

Condac 10

Iarăşi lanţuri şi chinuri, iarăşi temniţă şi prigoană au venit asupra ta, slujitorule al lui Hristos, căci numai pe Cruce, asemenea Lui, sufletul tău s-a odihnit, strigând lui Dumnezeu pentru toate cu mulţumire: Aliluia!

Icos 10

Urmat-ai calea Apostolului Pavel, mărite mărturisitorule al Adevărului că prigonit ai fost dar nu nimicit, asuprit dar nu părăsit, iar în temniţa Aiudului intrând tu, ai prefăcut-o în altar sfinţit pe care pe tine însuţi te aduceai dar cinstit, rugându-te cu umilinţă Domnului şi spunând: „Ale Tale dintru ale Tale, Ţie îţi aducem de toate şi pentru toate...”, iar noi, din focul dragostei tale pentru Dumnezeu aprinzându-ne, te lăudam cu graiuri ca acestea:Bucură-te, că din întunericul închisorii mai aprins ai strălucit;

Bucură-te, că rugăciunile tale, stâlp de foc la cer s-au suit;

Bucură-te, că de glasul îngerului Învierii ai fost cercetat;

Bucură-te, că la cuvântul lui, celula întreagă ţi s-a luminat;

Bucură-te, cel mângâiat de Domnul Mângâierii;

Bucură-te, că te-ai făcut nou apostol al Învierii;

Bucură-te, că pe cei năimiţi a fi ucigaşi ai tăi i-ai îmblânzit;

Bucură-te, că aceştia înaintea ta au îngenuncheat smerit;

Bucură-te, al pământului celor blânzi moştenitorule;

Bucură-te, Părinte Gheorghe, mult pătimitorule!

Condac 11

Curse şi ciulini sunt căile viclenilor oameni, întru care piciorul tău, noule pătimitor, nu s-a poticnit, ci având nădejde în rugăciunile Bisericii celei vii, nu te-ai coborât de pe cruce până când Domnul nu te-a slobozit, Căruia împreună cu toţi Sfinţii strigi acum în cer: Aliluia!


Icos 11

Nu ai vrut milă de la cei fără de Dumnezeu, binecuvântatule purtător de chinuri, şi ştiind că ei nu ar avea nici o putere asupra ta dacă nu le-ar fi fost îngăduită de Sus, ai băut din nou până la fund paharul durerilor, cunoscând că acela este ceasul întunericului şi al stăpânitorilor lui, iar noi, de noua ta pătimire înfricoşându-ne, te lăudăm aşa:

Bucură-te, urmaş vrednic al sfinţilor mucenici dobrogeni;

Bucură-te, cel de care s-au bucurat Sfinţii Martiri Brâncoveni;

Bucură-te, că biserici voievodale de dărâmare ai apărat;

Bucură-te, că Voievozii români pentru tine s-au rugat Cerescului Împărat;

Bucură-te, împreună cu martirii de la Canal, Târgu-Ocna şi Periprava;

Bucură-te, că ai sângerat laolaltă cu cei din Gherla, Piteşti, Aiud şi Jilava;

Bucură-te, că pe vrăjmaşii tăi din suflet i-ai iertat şi iubit;

Bucură-te, că Domnului te-ai adus grâu sfinţit;

Bucură-te, al semnelor lui Hristos în trupul tău purtătorule;

Bucură-te, Părinte Gheorghe, mult pătimitorule!


Condac 12

Cel ce a păzit pe Daniel în groapa cu lei te-a păzit şi pe tine, minunatule pătimitor şi te-a scos întreg şi a doua oară din temniţă, ca să mărturiseşti până la marginile pământului dragostea lui Dumnezeu pentru oameni şi neîncetat să-I cânţi cântarea îngerească: Aliluia!


Icos 12

Ca un nou Apostol în pământul Americii ai fost trimis, ca să cauţi oaia cea pierdută şi să luminezi sufletele cele însetate de viaţă veşnică cu râurile harului, iar tu cu smerenie ai primit acest surghiun prea amar şi aducând multă roadă duhovnicească, secerător treaz şi neobosit te-ai arătat, pentru care cu evlavie îţi cântăm aşa:

Bucură-te, părinte al nostru şi bun învăţătorule;

Bucură-te, al sufletelor zdrobite tămăduitorule;

Bucură-te, a eresurilor aspră mustrare;

Bucură-te, a greşiţilor blândă îndreptare;

Bucură-te, că ne eşti în primejdii, liman puternic şi lin;

Bucură-te, nufăr înflorit din adâncuri de chin;

Bucură-te, că niciodată n-ai obosit a ne povăţui;

Bucură-te, că până la moarte n-ai încetat pe fiecare cu smerenie a sluji;

Bucură-te, al Sfintei Treimi iubit slujitorule;

Bucură-te, Părinte Gheorghe, mult pătimitorule!

Condac 13

O, preaminunate mărturisitorule al lui Hristos, Părinte Gheorghe, care în toată viaţa credinţa curată ai păzit şi cu putere ai ruşinat rătăcirile cele pierzătoare de suflet, cu umilinţă te rugăm să mijloceşti la Dumnezeu pentru noi, păcătoşii, să aflăm milă înaintea Lui, ca ridicându-ne din adâncul patimilor şi neştiinţei, împreună cu tine şi cu toţi Sfinţii să-I strigăm în veci: Aliluia! (de trei ori)


(se spune iar Icosul 1)
Rugăciune
Alesule păstor al Bisericii româneşti, iubitorule de Dumnezeu, Părinte Gheorghe, cine va putea să te laude pe tine după vrednicie, sau cine va putea spune ostenelile şi pătimirile ce le-ai răbdat pentru Domnul Hristos? Nu poate mintea noastră de ţărână a privi spre slava cerească pe care ai dobândit-o tu, cel ce ai mărturisit înaintea oamenilor pe Hristos, Adevărul şi Lumina lumii, căci Însuşi Fiul te mărturiseşte şi te slăveşte pe tine înaintea Tatălui şi a îngerilor Lui, după nemincinosul Său cuvânt.

Însă cunoscând iubirea ta pentru noi nevrednicii, îndrăznim a-ţi aduce aceste smerite graiuri de bucurie, rugându-te să mijloceşti înaintea Domnului pentru mântuirea sufletelor noastre. Vezi, Părinte Gheorghe, norii necredinţei şi ai patimilor, vezi viforul ispitelor şi rătăcirilor celor de multe feluri ce întunecă soborul Bisericii lui Hristos. Înalţă glasul tău către Stăpânul şi roagă-L să ridice şi astăzi păstori luminaţi, ca să povăţuiască norodul Său, călăuzindu-l prin întunericul acestui veac către limanul mântuirii. Roagă-te, iubitorule Părinte, pentru toţi fiii Bisericii, pentru ierarhi, preoţi şi monahi, ca întru sfinţenie să petreacă înaintea Domnului cu dreaptă credinţă şi întreagă curăţie. Roagă-te, iubitorule Părinte, pentru tineri, povăţuindu-i ca şi altădată întru dragostea lui Dumnezeu; roagă-te pentru toţi cei aflaţi în nevoi, boli şi suferinţe, pentru cei închişi şi prigoniţi, ca unul ce ştii neputinţa şi slăbiciunea firii omeneşti. Roagă-te, iubitorule Părinte, pentru întreaga lume, ca să afle pe Hristos, Viaţa şi Învierea şi să nu mai rătăcească în pustiul deşertăciunilor pământeşti. Nu lăsa nici un suflet care aleargă la ajutorul tău fără întărire, căci ştim că Domnul ascultă rugăciunile tale, numai de vei întinde glasul către El, pentru că lanţurile tale muceniceşti strălucesc în cer ca nişte podoabe de mărgăritare de mult preţ. Dăruieşte-ne Părinte, ca un bun şi milostiv, să ne aprindem din focul dragostei tale pentru Dumnezeu şi astfel să nu ne ruşinăm a-L mărturisi pe Hristos înaintea oamenilor, în toată viaţa noastră, după pilda ta neînfricată şi dumnezeiască, spre care cu evlavie şi smerenie abia cutezăm a privi.Învaţă-ne, Părinte, să ne iertăm şi să ne iubim unii pe alţii, învaţă-ne smerenia şi umilinţa, dar totodată şi curajul mărturisirii lui Hristos în Duh şi Adevăr, ca astfel petrecând viaţa noastră să dobândim milă înaintea lui Dumnezeu în ceasul Înfricoşatei Judecăţi, Căruia se cuvine toată slava în veci. Amin.


Yüklə 44,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə