Archief Veghel – inv nr. R48 (1648-1650)Yüklə 0,56 Mb.
səhifə1/9
tarix06.11.2017
ölçüsü0,56 Mb.
#30858
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Archief Veghel – inv. nr. R48 (1648-1650)

Regesten door Martien van Asseldonk
Dit register is grotendeels geschreven door secretaris Dirck Rutten van der Hagen. Sommige akten zijn geschreven door zijn assistent Johan van Heessel.

Regesten:


Veghel R48 fol. 1 Akte 001 Transport 14-05-1648

Jan Cornelisen van Deursen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan den Jongen Micgiel Micgielssen een 'heytvelt', groot ontrent 2 loopensaten, gelegen tot Vechel onder Eert • e.z. en e.e.: het goed van Willem Roeffen

 • a.z. en a.e.: het goed van Goort Lenderts

Getuigen: Goijart Peeter Rutten en Daniel Jan Tonissen, schepenen

Veghel R48 fol. 1-3 Akte 002 Accoord 14-05-1648

Henric Jan Jacobs en zijn broer Peter, Dirck Aertsen van Eerdt, Antonis Henricxsen namen zijn 'schoonsoon' Jan Wouters, mede optredend voor de minderjarige kinderen van wijlen Jan Jan Jacobs en Aert Jan Jacobs, aan de ene zijde, en Cornelis Jacopsen, Willem Jacobsen, Gerlinck Henricx, Willem Jan Aertsen en Laureyns Joosten, 'woonende tot Aelst', Marten Herberts, Frans Huyberts en Jan Roeffen, mede optredend voor de afwezige personen, aan de andere zijde, allen erfgenamen van wijlen Henric Jacob Roelofs, zijn het volgende overeengekomen.
Henric Jan Jacobs met zijn erfgenamen zal 118 gulden betalen aan de voorgenoemde erfgenamen van de eerste vrouw van Henric Jacobs, uit hun goed gelegen opt Sontvelt. De erfgenamen zijn hiermee 'scheydende ende blijvende vuyt seecker huijs, hoff', gelegen in de Straet, genoemd den Dorren Hengxst


 • e.z.: het goed van Anna weduwe van Willem Jansen

 • a.z.: het goed van Nicolaes Pouwelsen

 • e.e.: de gemijne straet

 • a.e.: de Laeck

Getuigen: Goijart Peter Rutten en Daniel Jan Tonisen, schepenen

Veghel R48 fol. 3-4 Akte 003 Transport 18-05-1648

Henric Aertssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Matijs Jacob Tyssen een 'acker teulants, gelegen op de Hoog Boeckt, groot ontrent 2 1/2 lopensaets, zoals Henric door ruil van Matijs heeft verkregen


 • e.z.: Phlips Peters cum suis

 • a.z.: het goed van Lambert Jan Lamberts cum suis

 • e.e.: de gemijnen straet

 • a.e.: het goed van Nicolaes Gerytssen 'metten Ouden Kerckhoff'

'Synde ongedeylt tegens Henric Ariens van Eerdt'.

Getuigen: Gerit Handrix en Wijllem Meussen, schepenen

Veghel R48 fol. 4-5 Akte 004 Vernaardering 18-05-1648

Henric Aertssen heeft vernaarderd een 'acker teulants', gelegen op Hamme, groot ontrent 3 loopensaets, 'gelegen tot twee parcelen, den eenen parceel'


 • e.z.: het goed van Matijs Jacob Tyssen

 • a.z.: de erfgenamen van Anneken Jan Rutten

 • e.e.: voorschreven Anneken

 • a.e.: de gemyndt van Vechel

' Den anderen parceel' • e.z.: het goed van voorgenoemde Matijs

 • a.z.: Geryt Cornelis

 • e.e.: het goed van Jan Tijs Daniels

 • a.e.: de Aabempden

Zoals Matijs Jacob Tyssen, schepenen op 12-2-1648 heeft gekocht van Jacob Cornelissen.

Getuigen: Gerit Handrix, Wijllem Meeussen, Jan Janssen van Asten en Anthonis Hendricxsen

Veghel R48 fol. 6 Akte 005 Transport 18-05-1648

Henric Aertsssen heeft overgegeven aan Matijs Jacob Tijssen de vernaardering die hij op 18-05-1648 had gedaan van 2 percelen, gelegen op Hamme, zoals Matijs Jacobs Tijsen die door opdracht had verkregen van Jacob Cornelissen.

Getuigen: Gerit Handrix, Wijllem Meussen en Anthonis Hendricxsen, schepenen

Veghel R48 fol. 7 Akte 006 Fragment

Doorgestreept fragment.

Joorden Jan Goortssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven ...

Veghel R48 fol. 7-8 Akte 007 Transport 21-05-1648

Peeter Martens heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Meriken weduwe van Henric Jacob Roeloffen een erfcijns van 5 gulden, te betalen uit een 'streep landts', groot ontrent 2 loopensaets


 • e.z.: Henric Ariens

 • a.z.: het goed van Jan Jan Diricx Cruysbruer

 • e.e.: Henric Peterssen Verdussen Cloot

 • a.e.: Geryt Heymans Leegen Hoff

De erfcijns is aflosbaar met 100 gulden.

Getuigen: Anthonis Hendricxsen en Daniel Jan Thonisen, schepenen

Veghel R48 fol. 8-9 Akte 008 Transport 21-05-1648

Joorden Jan Goortssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Meriken weduwe van Henric Jacob Roeloffs een erfcijns van 5 gulden, te betalen uit een 'acker teulants', groot ontrent 2 loopensaets, gelegen ter plaatse genoemd de Eerde


 • e.z.: het goed van Dirick Corsten

 • a.z.: de erfgenamen van Thonisken Jan Diricx

 • e.e.: het goed van Heylken Janssen

 • a.e.: het goed van Josina Houbraken weduwe van 'capiteyn van Heetvelt'

Het goed is belast met een cijns van 2 stuivers min 1 negenmenneken aan de heer van Helmond. De erfcijns van 5 gulden is aflosbaar met 100 gulden.

Getuigen: Anthonis Hendrcxsen en Daniel Jan Thonis, schepenen

Veghel R48 fol. 10 Akte 009 Transport 03-06-1648

Peeter Laureynssen heeft verklaard betaald te zijn door de erfgenamen van Arien Arien Leesten voor zijn verkocht erfdeel, en deels ook gekocht goed, aan Jan Jan Diricxsen, 'tegen den voorschreven Arien, sijnen swager, dijer tijt gedeijlt'. Voornoemde Arien had dit erfdeel door vernaarderding verkregen.

Anthonis Hendricxsen en Daniel Jan Thonis, schepenen

Veghel R48 fol. 11 Akte 010 Transport 04-06-1648

Willem Jan Dirick Willems heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirick Martens een 'hoijbempt', groot ontrent 3 kerren hoijwas, gelegen achter Ham, rijdende tegen de erfgenamen van Symon Willemsen en hooiende en delende met Henric Janssen • e.z.: het goed van Joncker Grevenbroeck

 • a.z.: het goed van Boudewijn Petersen cum suis

 • e.e. em a.e.: het goed van Joncker Grevenbroeck voorschreven

Getuigen: Jan Janssen van Asten en Anthonis Hendricxsen, schepenen

Veghel R48 fol. 12 Akte 011 Transport 13-06-1648

Henric Jan Jacobs, Peeter Jan Jacobs, voor henzelf, en Henric Jan Jacobs en Dirick Aertsen van Eerde als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Jan Jacobs, Peeter Jan Jacobs voorschreven en Jan Woutersen Verstegen als voogden over het minderjarige dochtertje van Aert Jan Jacobs, hebben met authorisatie van schepenen van 26-05-1648 verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Willemssen den Jongen, 'smidt', een 'huijs, hoff, met alle de gerechticheden', gelegen tot Vechel in de Straet


 • e.z.: Nicolaes Pouwelssen

 • a.z.: het goed van de erfgenamen van Jan Willem Lambertsen

 • e.e.: de gemyne straet

 • a.e.: de Laecke

Getuigen: Anthonis Hendricxsen en Daniel Jan Thonissen, schepenen

Veghel R48 fol. 13-14 Akte 012 Verklaring 13-06-1648

Cornelis Jacobs, Willem Jacobs, Gerlinck Henricx, Willem Jan Aertsen, Marten Herbertsen, met procuratie van zijn moeder gepasseerd voor schepenen van Nuenen, Cornelis en Marten voorschreven mede optredend voor meester Vincent Staessen, hebben verklaard 500 gulden schuldig te wezen aan Jan Roeffen, Frans Huijbertsen, Andries Henricxsen, 'molder tot Stiphout', Andries van Wijck cum suis, Laureyns Janssen, Jacob Driessen en Laureyns Joosten.
Met welk bedrag Jan Roeffen, Frans Huyberts, Jan Roeffen mede optredend voor Andries den molder, 'ende bij soo verre Andries van Wijck cum suis met de liberale gifte hem niet ende houdt gecontenteert beneffens zynde andere vrienden, blijvende in sijnen geheel', Laureijns Jansen, Jacob Driesen ende Laureyns Joosten, 'ende bij soo verre de onmundige kynderen van Laureyns Jacopsen niet de selve als voor niet en houden gecontenteert blyven in hen geheel', beloven gezamenlijk de voorschreven Cornelis Jacobs, Willem Jacobs, Gerlinck Henricx, Willem Jan Aerts en Marten Herbertssen van verkochte goederen, 'ten deele hen competerende, gecomen synde van Henric Jacobs ende Heylken syn huysvrouwe, soo by hen geconquesteert als oude stock goederen, soo rentten als andersints, egenen vuijtgescheyden, by hen achter gelaten, soo tot Vechel als anderen plaetsen, op de selve goederen int minste egenen actie pretenderen'.

Getuigen: Goijart Peeter Rutten, Anthonis Hendricxsen en Daniel Jan Thonis, schepenen

Veghel R48 fol. 14-15 Akte 013 Transport 13-06-1648

Cornelis Jacobs, Willem Jacobs, Willem Jan Aertsen, Gerlinck Henricx, Cornelis voorschreven mede optredend voor meester Vincent Staessen, Marten Herberts met procuratie van Meriken Herbert Wouters, zijn moeder, op 01-06-1648 gepasseerd voor schepenen van Nuenen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henric Jan Jacobs, Peeter Jan Jacobs en Dirick Aertssen van Eerde en Jan Wouters Verstegen ten behoeve van de minderjarige kinderen van Jan Jan Jacobs, als mede ten behoeve van de minderjarige kinderen van Aert Jan Jacobs het 1/8 deel in 'eenen hoijbemptt genoemd den Gelijcken Bempt, gelegen achter het Cruysbrueren Houdtt • e.z.: de Elshorst

 • a.z.: het goed van Rut Jan Willems van der Hagen

 • e.e.: de gemijne Aa aldaer vlietende

 • a.e.: het goed van Dielis Willems cum suis

Het goed is belast met het 1/8 deel met de rente van een kapitaal van 100 gulden.

Getuigen: Goijart Peeter Rutten, Anthonis Henricxsen en Daniel Jan Tonis, schepenen

Veghel R48 fol. 16 Akte 014 Transport 12-06-1648

Jan Cornelissen Tijbosch heeft beloofd aan Cornelis Janssen Tybosch met zijn broer Josep, Gijsbert Henric Gijsberts als man van Maijken dochter van Jan Cornelis Tibosch, verwekt bij Agnees dochter van Herman Ariens, met Jacob Peeter Aelberts als man van Jenneken dochter van Jan Cornelis Tibosch voorschreven, verwekt bij Agneta voorschreven, samen optredend voor Marten, minderjarige zoon van wijlen Micgiel Wouters, tijdens zijn leven man van Barbara dochter van Jan Cornelissen Tibosch, allen kinderen en kleinkinderen van voorgenoemde Jan Cornelisen Tibos, 'te sustineren seecker proces tusschen hennen ende de erfgenamen van heer Jan Henskens, in synen leven scholaster tot Roy, onder 't capitael van eenen rentte van sess hondert gulden'. Welke rente zal vererven op zijn genoemde erfgenamen, zonder door hem verkocht te worden. De kinderen van Jan Cornelis Tibossch verklaren dat Jan Cornelis Tibosch het levenslange vruchtgebruik van deze erfcijns heeft, mits de kosten van de rechtszaak op het kapitaal in mindering gebracht wordt.

Getuigen: Gerit Handrix en Anthonis Hendrixsen, schepenen

Veghel R48 fol. 17-18 Akte 015 Transport 18-06-1648

Aert Henric Roeffen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Nicolaes Roelofs van Kilsdonck en Jan Thonis Jacobs, 'als provisoiren der taffele van Vechel', een erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers, te betalen uit een 'huys, hoff, bomgaert ende aengelegen lande', groot ontrent 18 loopensaten, gelegen aen de Leege Heyde • e.z.: de gemynte van Vechel

 • a.z.: het goed van Daniel Henric Dandels

 • e.e.: het goed van Nicolaes Gerytssen

 • a.e.: het goed dat toebehoord aan Joncker Lockergeen

De erfcijns is aflosbaar met 50 gulden.

Getuigen: Wijllem Meussen en Matijs Peters, schepenen

Veghel R48 fol. 18-19 Akte 016 Transport 22-06-1648

Willem Willemssen den Jongen, 'smidtt', als man van Lendertken dochter van Jan Tyssen, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Geryt Stevensen een 'acker teulants', groot ontrent 4 loopensaeten, gelegen ter plaatse genoemd Sjitert


 • e.z. en e.e.: het goed van Joncker Box

 • a.z. en a.e.: het goed van Meriken weduwe van Gijsbert Joosten

Getuigen: Gerit Handrix en Jan Janssen van Asten, schepenen

Veghel R48 fol. 19-20 Akte 017 Transport 22-06-1648

Geryt Stevens heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Willemssen den Jongen, 'smidtt', een 'acker teulants', groot ontrent 1 loopendaets en 10 roijen, gelegen int Russelt


 • e.z.: het goed van Herman Ariaenssen

 • a.z.: het goed van de koper

 • e.e.: de gemyne straet

 • a.e.: het goed van Melis Gerijtsen

Getuigen: Gerit Handrix en Jan Janssen van Asten, schepenen

Veghel R48 fol. 20-21 Akte 018 Transport 23-06-1648

Deze akte is doorgestreept.

Jan Cornelissen van Deursen heeft verkocht, opgedagen en overgegeven aan Jan Jan Vreynsen een erfcijns van 13 gulden en 10 stuivers, te betalen uit een 'acker teulants, gekegen te Vechel, groot ontrent 6 lopensaeten, gelegen in de Brugge • e.z.: het goed van Henric Cornelisen van Deursen

 • a.z.: het goed van Anneken weduwe van Thonis Diricx

 • e.e.: het goed van Jan Dirick Willems

 • a.e.: het goed van de erfgenamen van Seger Aert Donckers

Getuigen: Anthonis Hendricxsen en Dandel Jan Thonis, schepenen
Bjschrift: deze erfcijns is op 06-01-1678 afgelost in aanwezigheid van Deenis Jacobs en Dielis Aelberts van Gestel, mede optredend voor de minderjarige kinderen van Goort Daendels van Beerendonck. Getuigen: Jan Aerts van der Mee en Wouter van der Santvort, schepenen

Veghel R48 fol. 22 Akte 019 Transport 25-06-1648

Den eerwaarde heer Johan Houbraken, 'pastoor tot Vechel', en Nicolaes Roeloffs van Kilsdonck, optredend voor de afwezige Jan Thonis Jacobs, samen 'heyligeest meesters der arme taffelen van Vechell', geven aan Meriken Jan Pouwelssen 'alle hare goederen met allen houdtwasse ende gerechticheden, soo ende gelyck de voorschreven Meriken met haren momboren bij hennen voorsaten eertyts de selve goederen an den heyligengeest hadde overgegeven haer tochte der goederen om te gebruycken haren leven gedurende ende het erffrecht haer twee soonen competerende, om daer voor wegens der arme taffele van Vechel onderhouden te wordden, annullerende ende casserende alle voorgaende acte dyen aengaende'.

Getuigen: Gerit Handrix, Wijllem Meussen en Anthonis Hendricxsen, schepenen

Veghel R48 fol. 23-24 Akte 020 Transport 25-06-1648

Deze akte is doorgestreept.

Nicolaes Roeloffs van Kilsdonck heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Janssen Leesten een erfcijns van 20 gulden, te betalen uit een 'acker teulants', gelegen int Dorshout, groot ontrent 13 loopensaten


 • e.z.: Cornelis den Roijen

 • a.z.: Anthonis Jacobs bempt cum suis met de steegde

 • e.e.: het goed van Dirick Diricx

 • a.e.: de steegde voorschreven

Het goed is belast met een erfcijns van 12 gulden en 10 stuivers aan Lijsken Lendert in de Sonne tot Shertogenbosche.

Getuigen: Anthonis Hendricxsen en Matijs Peters, schepenen
Bijschrift: deze erfcijns is op 08-05-1676 afgelost door Claes van Kilsdonck aan de erfgenamen van Jan Leesten. Getuige: Aert Gorts

Veghel R48 fol. 24-25 Akte 021 Transport 29-06-1648

Henric Wolff als man van Neelken dochter van Thonis Diricxsen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Dirick Thonissen het deel dat hij erfde van Luijcas soone Thonis Diricxsen. Het betreft een deel in een 'huijs, hoff ende erffenis gelegen aent Beuckelaer'


 • e.z.: het goed van Roeloff Jan Daniels

 • a.z.: het goed van de erfgenamen van Aert Dirick Tonis

 • e.e.: de gemijne straet

 • a.e.: het goed van Aert Diricx voorschreven

Getuigen: Gerit Handricx en Wijllem Meussen, schepenen

Veghel R48 fol. 25-27 Akte 022 Transport 29-06-1648

Henric Jan Jacobs, Peeter Jan Jacobs voor henzelf, Henric Jan Jacobs voorschreven en Dirick Artsen van Eerde als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Jan Jacobs, Peeter Jan Jacob Roeloffsen voorschreven en Jan Wouterssen Verstegen als voogden over her minderjarige kind Aert Jan Jacobs Roeloffs, met authorisatie van schepenen gegeven op 36-05-1648, Marten Herbertssen met procuratie van zijn moeder Meriken Herbert Wouterssen, gepasseerd voor schepenen van Nuenen op 01-06-1648, Willem Jacobs Driessen, Cornelis Jacob Driessen, Willem Jan Ariens als man van Sijken Jacob Driessen, en Gerlinck Henricx als man van Catarina Jacob Driessen, mede optredend voor de afwezige meester Vincent Staessen, allen erfgenamen van Henrick Jacob Roeloffen en zijn vrouw Heylken, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonis Jan Gerytsen een 'huys, hoff, schuer, esthuys mette landerijen, groese, weije ende hoijbempden daer teijnen aen liggende, tsamen groot sijnde de landerijen met het spery stuck daer inne gerekent' 14 loopensaten, gelegen ter plaatse genoemd het Leegh Sontvelt


 • e.z.: Lambert Petersen en den Kerckenbemptt

 • a.z.: het goed van Aert Diricxen en Aert Peeter Aertssen

 • e.e.: de gemijnte van Vechel

 • a.e.: den Branscamp

'Het Sperij stuck' is gelegen • e.z.: het goed van Aert Peter Aertsen

 • a.z.: het goed van de weduwe van Jan Arien Willemsen met haar kinderen

 • e.e.: het goed van Aert Petersen

 • a.e.: het goed van Jan Jan Diricxsen

Het goed is belast met: • een erfpacht van 12 vaten rogge, Veghelse maat, 'aen den heyligen geest'

 • een erfpacht van 4 vaten rogge, Veghelse maat, 'aen de pastorije'

 • een erfpacht van 2 vaten rogge, Veghelse maat, 'aen de ceusterije'

 • een erfcijns van 3 pond paijments 'aen den heyligen geest voorschreven'

 • een cijns van 3 ganzen aan Joffrouw Halmerts

 • een cijns van 17 1/2 stuivers aan Joffrouw Halmerts

 • een cijns van 3 1/2 stuivers aan Joffrouw Halmerts

 • een erfcijns van 14 stuivers aent gatshuijs tot Shertogenbosch'

 • een cijns van 1 stuiver 'aent boeck van Antwerpen'

Getuigen: Goijart Peeter Rutten en Anthonis Hendricxsen, schepenen

Veghel R48 fol. 28-29 Akte 023 Transport 29-06-1648

Thonis Jan Gerytssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Cornelissen van Deursen een 'huijs, hoff, erffenisse met allen gerechticheden, houdtwassen, pooterijen', gelegen int Achterste Dorshoudt, genoemd het Vossenhool, groot 12 loopensaets


 • e.z.: het goed van Jan Jan Leesten

 • a.z.: Lambert Henricxsen en Heijlken weduwe van Willem Martens

 • voorts: de gemijnte van Vechel

Getuigen: Goijart Peeter Rutten en Daniel Jan Thonissen, schepenen

Veghel R48 fol. 29-30 Akte 024 Transport 01-07-1648

Dielken dochter van Jan Janssen Coppens, geassisteerd door haar voogd Jan Gerijt Ariens, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan haar broer Arien Janssen Coppens een 'acker teulant', gelegen opt Sytert, groot ontrent 2 loopensaten


 • e.z.: d koper

 • a.z.: het goed van Aert Jan Lamberts

 • e.e.: het goed van de weduwe van Goossen Arienssen

 • a.e.: de gemynt van Vechel

Getuigen: Jan Janssen van Asten en Anthonis Hendricxsen, schepenen

Veghel R48 fol. 30-31 Akte 025 Transport 06-07-1648

Henric Henricx heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Matijs Jan Tijssen een 'stuck teulants', groot otrent 2 1/2 loopensaets, gelegen op Hamme


 • e.z. en e.e.: het goed van Micgiel Arien Donckers

 • a.z.: de gemijne steegde

 • a.e.: het goed van Bartholomeeus Bastiaens

Getuigen: Goijart Peeter Rutten en Anthonis Hendricxsen, schepenen

Veghel R48 fol. 31-37 Akte 026 Deling 08-07-1648

Jan Wynants, Henrick Peeter Elis als man van Anneken dochter van Wijn Jan Ceelen, Jan Thonis Arien Leesten als man van Jenneken dochter van Wijn Jan Celen voorschreven, Lijsken dochter van WIjnant Jan Celen met haar voogd Jan Jan Diricxsen Cruijsbroeder, Willem Matijssen en Geryt Aert Gerlings als voogden over het mindejarige dochtertje van Peeter Tijssen, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van wylen Wynant Jan Celen en zijn vruw Meriken dochter van Henric Martens.
Willem Tijs Goortsen en Geryt Aert Gerlings als voogden over het minderjarige dochtertje van Peeter Tyssen Goortsen krijgen toebedeeld een 'acker teulants', gelegen opt Creytenborgh, groot ontrent 3 loopensaten


 • e.z.: de weduwe van Aert Gerlings

 • a.z.: Lijsken weduwe van Jan Jacobs

 • e.e.: het goed van Aert Evertsen

 • a.e.: de Crommen Thuijn

Ook een 'hoijbempt', gelegen in de Sijterse bempden, hooiende met Arien Claessen en Jan Jan Diricx Cruijsbruer • e.z.: de kinderen van Arien Geryt Ariensen

 • a.z.: het goed van Henric Jan Willemsen

 • e.e.: den Appelenwerdt

 • a.e.: het goed van Arien Claessen

Ook een bedrag van 50 gulden, met een jaarlijkse rente van 2 gulden en 10 stuivers, te betalen door Henric Peeter Elis en Jan Tonis Arien Leesten.


Ook een bedrag van 50 gulden te betalen door de weduwe van Marten Corsten.
Dit deel is beast met een erfpacht van 1 vat rogge, Veghelse maat, 'aen de kerck tot Vechel'.

Lijsken dochter van Wijnant Jan Ceelen met haar voogd Jan Jan Diricxsen Cruijsbroeder, krijgt toebedeeld een 'halven acker teulants, gelegen in den Biesen', groot ontrent 2 1/2 loopensaten • e.z.: de weduwe van Aert Gerlings

 • a.z.: het goed van haar mede condividenten

 • e.e.: het goed van Jan Jan Diricx Cruysbruer

 • a.e.: het goed van Aert Evertsen

Ook 'een groesveldeken int Bosch' • e.z.: de weduwe van Goort Jan Claesen

 • a.z.: haar mede condividente

 • e.e.: het goed van Aert Evertsen

 • a.e.: het goed van haar mede condividenten

Ook 'een stuck lants in Geryts Camp' • e.z.: naest den Bergh

 • a.z.: het goed van Marcelis Arien Luycas

 • e.e.: het goed van de weduwe van Marten Donckers

 • a.e.: het goed van haar mede condividenten

'Midts de gerechticheyt int vijerdendeel van den Bergh'.


Ook 'de halff schuer staende opt erffenis' te ruimen voor aanstaande april.
Ook een jaarlijkse rente van een kapitaal van 100 gulden, die wordt betaald door de weduwe van Jan Geryt Jan Gerytsen.
Dit deel is belast met een erfpacht van 2 vaten rogge, Vechelse maat, 'aen de pastorije tot Vechel'.

Henric Peeter Elis als man van Anneken dochter van Wijn Jan Celen, en Jan Tonis Arien Leesten als man van Jenneken dochter van Wijnant voorschreven, krijgen toebedeeld een 'huys, hoff met esthuijs met het landt, groesvelt te langst door 't erffenis met een hopveldeken daer teijnen aen gelegen int Bosch' • e.z.: de weduwe van Aert Gerlijngs

 • a.z.: het goed van Lijntken Jan Aertsen

 • e.e.: het goed van de weduwe van Aert Gerlings

 • a.e.: de gemynte van Vechel

Ook 'een stuck teulants genoemt in den Achterste Gerijts Camp metten houdttbergh, volgens den gesteken pael daer van sijnde' • e.z.: de gemijnte van Vechel

 • a.z.: het goed van Marcelis Arien Luijcas

 • e.e.: het goed van hun mede condividenten

 • a.e.: de gemijnte van Vechel

Ook een rente van een kapitaal van 125 gulden, die wordt betaalt door Lijksken weduwe van Henrick Henricxsen.


Ook 'een stuck lans 'vercregen bij beleeninge' van Henric Jan Jacob Roeloffsen, af te lossen met 125 gulden.
Dit deel is belast met:


Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə