Aykome yönergesiYüklə 57,04 Kb.
tarix11.08.2018
ölçüsü57,04 Kb.
#68767

İ L A N

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ(AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NE AYKIRILIK HALLERİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
KISIM I
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1-
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde (r=30km.yarıçap) Altyapı Koordinasyon Merkezi’nin sorumluluğunda olan kentsel altyapı hizmetleri ile; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek her türlü altyapı tesisinin yapılması için ruhsat verilmesi, AYKOME Uygulama Yönetmelik esaslarına ve ruhsat şartlarına uygun olmayan çalışmalar ile bildirimsiz ve ruhsatsız kazı çalışmalarının engellenmesini sağlamaktır.

Hızlı nüfus artışı, yoğun ve düzensiz yapılaşma, altyapı hizmetlerine dolayısıyla altyapı (su, kanalizasyon, gaz, elektrik, telefon, internet vb), üst yapının (asfalt, kaldırım gibi) yapım, bakım ve onarımı için kullanılan kaynakları arttırmaktadır. Kaynakların verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılarak altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi etkin bir planlama ve koordinasyon gerektirmektedir. Altyapı tesislerinin, asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve yenileme çalışmalarının koordineli bir şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesi;

İş tekrarları, zaman ve kaynak israfının,

Araç ve yaya trafiğinde aksamaların önlenmesi,

Altyapı çalışmaları sırasında günlük yaşamın rahat bir şekilde sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır.


Kapsam

MADDE 2-
Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi’nin kuruluş, görev, yetki, çalışma esas ve usulleri ile hizmet ve yatırımlarla ilgili her türlü inşaat ve kazı yapılmasında, bağımsız ve ortak tranşe açılmasında ve benzeri konularda uyulması gereken zaman ve şartlara ilişkin esaslarla birlikte altyapı yatırım hesabının oluşumunu ve gelirini kapsar.


Hukuki Dayanak

MADDE 3-
3.1.2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

3.2.5393 sayılı Belediye Kanunu, 14.madde, 15.madde (b ve c bendi) , 18.madde (f ve m bendi),

3.3.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 8. ve 9. madde,

3.4.15/06/2006 tarih 26199 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği (madde:27),

3.5.Anayasanın 124/1 maddesi,

3.6.2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

3.7.3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevlerine ilişkin Kanun,

3.8.4628 sayılı Elektrik Piyasası Düzenleme Kanunu ve bağlı lisans sözleşme ve şartnameleri,

3.9.4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Düzenleme Kanunu ve bağlı lisans sözleşme ve şartnameleri,

3.10.5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanunu,

3.11. 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu.

Konu ile ilgili diğer mevzuatlar doğrultusunda hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-

Bu Yönetmeliğin Uygulanmasında;

4.1.Alt Yapı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri, elektrik, doğalgaz, telefon, kablolu televizyon bağlantı hatları, mobil elektronik sistem entegrasyonu hatları gibi telekomünikasyon projeleri, hafif raylı toplu taşıma ve metro projeleri, termal ısınma ve enerji besleme projeleri ve benzerleri gibi raylı toplu taşıma sistemleri ile yollar ve kaplamaları, genel olarak yer altından geçebilecek bütün tesisleri kapsar.

4.2.Tranşe: Altyapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını,

4.3.Ortak Tranşeler: Birden fazla kurum ve kuruluşun aynı yerde altyapı yapacağı anlaşılırsa ortak programa alınan altyapı yatırımları teknik bir engel yoksa ortak tranşe ile ilgili bütün işlemler için ilk keşif yapılması ihale dosyasının hazırlanması, kurum ve kuruluşun hisselerine düşen masraf miktarının belirlenmesi ve ortak ruhsatın verilmesi,

4.4.Münferit Tranşeler: Ortak yatırıma girmeyen altyapı yatırımları tranşelerinin, AYKOME Şube Müdürlüğü’nün tespit ettiği programa ve verilen ruhsata uygun olarak yapılan kazılar,

4.5.Galeri: Altyapı tesislerinin yer altında bir arada geçtiği ortak sistemi,

4.6.Yol: İmar planlarında bir parselden karşı parsele kadar olan açıklık, tretuvar, trafik şeritleri ve refüjleri ifade eder.

4.7.İlçe Belediyesi:5747 sayılı yasa ile Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde oluşturulan kamu tüzel kişiliği olan örgüttür.

4.8.Emniyet Şeridi:Tranşe kazısı boyunca yaya ve taşıt trafiğini uyarmak maksadıyla kazı bölgesini çepeçevre saran reflektif şerittir.

4.9.Taslak Program:Altyapı yatırımı yapan kurumlar ve kuruluşlar, belli ise 5(beş) yıllık, değilse kalkınma planı yıllık programlarına uygun taslak programlarını, yol ismi ve öngörülen işe başlama ve bitirme tarihleri ile yatırım metrajını da kapsayacak bir liste halinde yapılan programı tanımlar.

4.10.Kesin Program:Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir dahilinde yapılacak altyapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programların işin önem ve gereğine göre AYKOME tarafından birleştirilmesidir.

4.11.Bariyer:Tranşelerin uygun yerlerine konulan, tranşeden çıkan molozların yola taşmasını önleyen taşıtların yol üzerindeki hareketi sırasında muhtemel hata riskini azaltarak can ve mal emniyeti bakımından kullanılan sistemlerdir. Bariyerler tranşeden çıkan molozları yola taşırmadan kaldırmak şartı ile tranşe boyunca 10 m. ara ile konulan ayaklara çekilen fosforlu şeritler kullanılarak yapılır.

4.12.AYKOME:Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni,

4.13.Büyükşehir Belediyesi:Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni,

4.14.Şube Müdürlüğü:AYKOME Şube Müdürlüğü’nü,

4.15.Genel Yönetmelik:Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’ni,

4.16.Belediye Başkanı:Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını ifade eder.

4.17.Ana Arter: Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16/12/2010 tarih ve 2010/162 Esas, 1022 nolu kararı göz önüne alınarak onaylanan cadde ve sokak listesidir.


İKİNCİ BÖLÜM

Bağlılık ve Bağlayıcılık


Bağlılık

MADDE 5-

Bursa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME), Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına bağlıdır.

Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

Bağlayıcılık

MADDE 6-
6.1.AYKOME Genel Kurul’u tarafından alınan ortak yatırım ile ilgili kararlar Bursa Büyükşehir Belediyesini ve Büyükşehir dahilindeki diğer ilçe Belediyelerini ve Büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

6.2.AYKOME Genel Kurulu tarafından ortak yatırım dışındaki altyapı ile ilgili olarak alınan kararlar da, kamu kurum ve kuruluşlarının, kuruluş kanunlarına, yatırım programlarına aykırı olmamak şartı ile bütün ilçe Belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler için bağlayıcıdır.
KISIM II
BİRİNCİ BÖLÜM


MADDE 7-

7.1.Kamu, kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler altyapı tesisi açım ruhsatı almadan kazı yapamazlar. İzinsiz kazı yapılması halinde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi gereği Belediye Meclisin’ce her yıl belirlenen zemin tahrip ücretlerine ilaveten; işin durumuna göre aşağıdaki maddelerde belirlenen ruhsat şartlarına uygun olmayan çalışmalar ile bildirimsiz ve ruhsatsız işlemlere ait cezai müeyyide bedelini ayrıca öderler.

Ödeme bildiriminden itibaren 30(otuz)gün içerisinde ödenmeyen ruhsat bedeli ve ruhsat şartlarına uygun olmayan çalışmalar ile bildirimsiz ve ruhsatsız işlemlere ait zemin tahrip ücreti yasal faizi ile birlikte ilgilisinden tahsil edilir.

7.2.Altyapı ruhsat formunda kurum ve kuruluşlar ile vatandaş(özel ve tüzel kişiler)çalışacağını belirttiği tranşe alanı(m²)nın gerçekleşen fiili kazı alanına göre %30 teorik hata payı normal ruhsat bedeli alınmak kaydı ile cezai işlem dışında tutulur.Yapılan fazla kazı miktarı %30 sınırını aştığı takdirde aşan kısım için ruhsatsız tranşe açılması halinde uygulanan hükümlere göre işlem yapılır.

7.3.AYKOME Genel kurulunca belirlenen çalışma sezonu dışında arıza halleri hariç bildirimsiz ve ruhsatsız olarak altyapı tesis kazısı yapılamaz, AYKOME Yönetmeliği ve ruhsat şartlarına uygun olmayan çalışmanın tespiti halinde toplam zemin tahrip tutarının 5(beş) katı cezai bedel tahsil olunur. Ruhsatsız çalışmalar ruhsat bedeli tahsil edilerek ruhsatlandırılır. Tespit edilen çalışma toprak alanda yapılmakta ise stabilize zemin olarak işlem yapılır.

7.4.Çalışma yapıp bitirilen yerde üstyapı yapıldıktan sonra, teknik hatadan doğan (tekniğine uygun olmayan dolgu işlemi, bağlantı yanlışlıkları v.b.)sebeplerden dolayı aynı iş için tekrar kazı yapılması durumunda, kazılan yerdeki zemin tahrip ücretinin tüm arterlerde her kazı için 5(beş)katı bedel alınır.Üstyapı düzenlemesine başlanmamış, toprak tesviye kotu seviyesinde olan her kazı için temel tabakası zemin bedeli üzerinden 3(üç)katı hesaplanan bedel alınır.

7.5.Kazılan yerden çıkan malzeme, AYKOME Şube Müdürlüğü veya ilçe Belediye Başkanlığı teknik elemanının yazılı izni olmadıkça tekrar dolgu malzemesi olarak kullanılamaz. Yerine Yollar Fenni Şartnamesine uygun dolgu malzemesi ile doldurulup sıkıştırılacaktır. Bu uygulamanın AYKOME Genel kurul kararı ile Şb.Md.’ye bildirilen uygulama standardı ile yapılmadığı tespit edildiğinde ceza olarak zemin tahrip bedelinin tüm arterlerde 4(dört) katı bedel alınır. Yüzey düzeltmesinin yapılmaması, uygun malzeme ile doldurulmaması, hatalı durumun devamı durumunda çalışma, yazılı tutanak tebliği ile durdurulur.

7.6.İlgili kurum veya yüklenicinin müracaatında üst yapı tamiratının kendileri tarafından yapılacağının belirtilmesi halinde, altyapı tesis kazı ve çalışma izni üst yapılı olarak verilmiş ise üstyapı eski haline getirilir, gün aşırı dolgu takviyesi yapılmak şartı ile üst yapı eski durumuna (Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki mücbir sebepler hariç) acil kazılar ile abone bağlantılarında 5(beş) gün, diğer normal tranşe kazılarında ise 10(on) gün içerisinde getirilmemesi durumunda üstyapı işleri, ilgili belediye tarafından yapılır ve söz konusu çalışmayı yapan kurum, kuruluş veya yükleniciden Meclis’ce onaylanmış 1.keşif birim fiyatın %100 arttırılmış olarak bedeli tahsil edilir.

7.7.Bütün arıza kazılarında AYKOME Şube Müdürlüğü’ne yazı, telefon, faks veya

e-posta adresi aracılığı ile bildirilmek kaydı ile acil müdahale yapılabilir. Söz konusu çalışma ile ilgili olarak olayın meydana geldiği tarihten itibaren 2=iki gün içinde bu durum bildirilir ise kaçak kazı işlemi uygulanmaz. Ancak 2(iki)gün(tatil günleri hariç)içerisinde bildirilmez veya aynı yerde mükerrer kazı yapılması durumunda kaçak kazı işlemi uygulanır.

7.8.Kazı ruhsatında belirtilen miktar ve cinsten 1.keşfin % 30’unun fazlası kadar zorunlu haller dışında zemin açımı halinde, çalışma yerinde düzenlenecek tutanak tebliği ile iş durdurulur.1.keşfin %30 fazlası içinde kalan ruhsatlar ilgili kurum veya kuruluş tarafından keşif artışı öngörüldüğü zaman kazıyı yapmadan önce, yazı ile AYKOME Şube Müdürlüğü’ne bildirilecektir.

Ayrıca geciken her gün için toplam zemin tahrip bedelinin günlük bedele tekabül eden miktarının 2(iki)katı bedel ödenir.

7.9.Altyapı çalışmasının devam ettiği süre içerisinde kazıdan çıkan hafriyat yol ve tretuvara bırakılmayıp kazı alanından hafriyat döküm alanına aynı gün nakledilecektir.Tranşeden çıkan toprak ve/veya molozların aynı gün içerisinde hafriyat döküm alanına yükleme ve nakil olmadığının tespit edilmesi halinde işi yapan firmanın yada kurumun iş makineleri,araç ve gereçler zabıta marifeti ile otoparka alınacaktır.İlgili Belediyesince mahsur giderilerek işçilik, taşıma bedeli Karayolları Fenni Şartnamesindeki taşıma formüllerine göre belirlenen bedel toplamı %20 ilavesiyle ilgilisinden ayrıca tahsil edilir.Ancak kazı alanından çıkan hafriyatın döküm alanı dışına dökülmesi halinde bu oran %100 olarak uygulanır.

7.10.Altyapı Ruhsat Formunda belirtilen süre bittikten sonra ve Kabul Komisyonu tarafından kabul işlemlerine başlanıldığında mücbir sebepler dışında çalışma mahallinde moloz ve inşaat artığının bırakılması durumunda ilgili belediyesince kaldırılır.Bu durumda müeyyidelerin 38.9.maddesinde belirlenen toplam bedelin 3(üç)katı fazlası bedel alınır. Ayrıca vatandaş isteği ile değerlendirilmek üzere komşu parsellerde bırakılması istenen tranşeden çıkan malzeme için vatandaştan muvafakatname ile Tarım İl Müdürlüğünden yazılı izin alınarak işlem tamamlanır.

7.11.Çalışmalarda asfalt veya beton kesme makinesi kullanılmadığı taktirde (sathi kaplamalar hariç) metre başına asfalt zemin tahrip bedeli ilgilisinden 3(üç)kat fazlası ile tahsil edilir.

7.12.Kazılan ve dolgusu yapılan yerin bir süre sonra çökmesi halinde, üstyapı düzenlemesi bitmiş ise çöken kısma tekabül eden zemin cinsine göre tahrip bedelinin metrekare olarak 5(beş)katı bedel alınır.Üstyapı tamamlanmamış ise gün aşırı dolgu takviyesi yapılacak aksi taktirde yazılı olarak uyarılır, yapılmaması halinde stabilize zemin bedeli üzerinden 3(üç)katı bedel alınır.

7.13.AYKOME tarafından açık kazı yapılmadan farklı metodlar uygulanarak (sürme boru, çakma boru veya yatay sondaj gibi)verilecek ruhsatlı çalışmalarda ruhsatta belirtilen kurallara uyulmadığı takdirde zemin tahrip bedelinin 3(üç)katı bedel ceza alınır.Zemin cinsine göre yeni hesaplanacak bedeli ilgilisinden ayrıca tahsil edilir.

7.14.Çalışmalar esnasında trafik ve yol emniyet tedbirleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun’da belirtilen esaslar ile diğer ilgili kanun ve mevzuata göre alınacaktır.Tedbirlerin alınmadığı işaret ve işaretlemeler ile bilgilendirme levhalarının olmadığı tespit edildiğinde çalışma durdurulacaktır.Çalışma süresi dikkate alınarak yatırılan toplam zemin tahrip tutarının günlük bedele tekabül eden miktarının 5(beş)katı bedel ilgilisinden ayrıca tahsil edilecektir.

7.15.Kazı ve çalışma izninde belirtilen süre dolduğu halde çalışma devam ediyor ve AYKOME Şube Müdürlüğü’nden mücbir sebepler dışında süre uzatımı alınmaması halinde çalışma yerinde düzenlenecek tutanak tebliği ile iş durdurulur.Ayrıca geciken veya iş bitim dilekçesi verilmeyen her gün için toplam zemin tahrip bedelinin günlük bedele tekabül eden miktarın 2(iki) katı bedel alınır.

7.16.AYKOME’den görüş alınmaksızın güzergâh değiştirilerek yapılacak çalışmalar ruhsatsız çalışma gibi kabul edilerek zemin tahrip bedelinin 3(üç)katı bedel ceza alınır.

7.17.Altyapı ve üstyapı çalışmalarında ilgili kurum ve müteahhit firması; müştereken ve müteselsilen sorumludur. Çalışmalar sırasında altyapı tesislerine zarar verilmesi durumunda çalışmayı yapan ve yaptıran kurum, kuruluş ve/veya şahıslar hasara maruz kalan kurumun tutacağı hasar tespit tutanağında belirtilen hasarı onarmak veya hasarın ilgili kurumunca yapılması halinde tespit edilen hasar bedelinin 30(otuz)gün içinde ilgili kuruma ödemekle yükümlüdürler.Ödenmemesi halinde ilgili kuruma yasal yollardan rücu hakkı doğacaktır.

Altyapı kurumlarının hatlarına zarar verildiği andan itibaren acil müdahale süresinde müdahale edilmesi gerekmekte olup;

-BUSKİ Genel Müdürlüğü için müdahale süresi; hafta içi 30 dakika, hafta sonu 45 dakika,

-UEDAŞ Bursa İl Müdürlüğü için acil müdahale süresi hafta içi 20 dakika, hafta sonu 40 dakika,

-Doğalgaz için acil müdahale süresi;15 dakika,

-Telekomünikasyon Şirketleri için acil müdahale süresi;30 dakikadır.

7.18.Çalışmalara başlamadan önce hiçbir trafik ve emniyet tedbirinin alınmadığı tespit edildiğinde 5000 TL ceza bedeli tahsil edilir.Bu bedel her yıl Maliye Bakanlığı’nca açıklanan yeniden değerlendirme oranında arttırılır.

7.19.Menhol, vana odası, rögar v.b yapılar çevresinde gece ve gündüz şartlarında gerekli emniyet tedbirleri alınmadan işe başlanmayacaktır.Burada yapılan çalışmalarda bu imalatların üzeri iş bitene kadar emniyetli ve çalışma riski olmayan bir malzeme ile kapatılacaktır.

Aksi durumda yazılı ve sözlü uyarı yapıldıktan sonra, hatanın devam ettirilmesi halinde zemin tahrip bedelinin 3(üç)katı bedel ceza alınır ve gerekli emniyet tedbirlerini alana kadar geçecek sürede, yerinde düzenlenecek tutanak tebliği ile işe ait tüm ruhsat çalışmaları durdurulur.

7.20.Menhol, baca, ek odası ve bağlantı odaları gibi yerlerde yapılan temizlik ve kontrol çalışmaları içinde AYKOME Şube Müdürlüğü’nden kazı ve çalışma izni alınması zorunludur.Bunlar için ayrıca zemin tahrip, kazı ve çalışma izni bedeli alınmayacaktır.

Ancak izinsiz çalışmalarda yol, tretuvar, yeşil alan ve çevreye vereceği zarar ve ziyan için her bir menhol, rögar, baca, ek odası ve bağlantı noktası için söz konusu ruhsattaki toplam zemin tahrip bedelinin tüm arterlerde 2(iki)katı bedel ceza alınır.

7.21.Altyapı kazı uzunluğu menhol, bacalar, ek odaları, bağlantı noktaları hariç tranşeler günlük açılıp kapatılır.Ancak kurumların bu yönetmeliğin 21.6 maddesindeki mesafeler dikkate alınarak tranşelerin açık kalmasına izin verilir.

Uygulamaya uyulmaması durumunda her metre için zemin tahrip bedeli kadar ceza uygulanır.

7.22.Altyapı çalışmalarında hatların belirlenmesi ve emniyeti için tamamı beton dolgulu mini tranşeler hariç, döşenen boruların kum yataklamasından sonra 20 cm. üzerine, kurumun standartlarına göre ikaz bandı kullanılması gerekir.İkaz bandının konulmadığının tespiti halinde derhal ikaz bandının konulması için bu husus yazılı ve sözlü olarak tebliğ olunur.Tebliğe rağmen ikaz bandı konulmaması halinde geçen her gün için, toplam zemin tahrip bedelinin günlük bedele tekabül eden miktarı ceza olarak alınır.Tranşe kapatılmış olsa dahi açtırılır ve ikaz bandı konulması sağlanır.

7.23.Mevcut veya yeni yapılmakta olan yollarda altyapı kurumlarınca yapılan baca, ızgara, menhol, vana odası v.b tesislerin üst kotları, hali hazırdaki mevcut yol düzey kotuna göre yapılacak, daha sonra kaplama üst kotuna göre ayar halkaları ile yükseltilerek uyarlanacaktır. Altyapı tesisleri, tamamlanan yol üst kotuna uygun olarak uyarlanmadığı takdirde söz konusu işlemler ilgili belediyesince yapılıp; zemin tahrip bedelinin tüm arterlerde 5(beş)katı bedel ceza olarak alınır.

7.24.Açılan test çukurlarının aynı gün kapatılması gerekir.Kapatılmaması durumunda tutanak başına 38.20’de ki gibi müeyyide(yaptırım)uygulanır.

7.25.Müeyyide gerektiren kazı çalışmalarının tespit edilmesi durumunda iş durdurularak tutanak tanzim edilir.Araç ve gereçleri Zabıta marifeti ile otoparka çekilir.Tutanak ilgilisine tebliğ edilerek bir sureti idareye sunulur.

AYKOME’ nin yazılı izni alınarak ilgili otopark v.s ücretleri yatırıldıktan sonra araç ve gereçler ilgilisine teslim edilir.

Yapılan bildirime rağmen ilgilisinin 7(yedi)iş günü içinde tutanakta belirtilen şartları yerine getirmemesi durumunda Müeyyideler bölümünün ilgili maddesine göre işlem başlatılarak yasal yollara başvurulur.

NOT:Uygulama yılı cezai zemin tahrip bedeli belirlenmesinde:İlk altı ay için bir önceki yıl analizli zemin tahrip bedeli ve yıl sonu Üretici Fiyat Endeksi(ÜFE) katsayısı baz alınarak, ikinci 6(altı) ay için ise Bayındırlık,Karayolları vb. kurumların söz konusu yıla ait fiyatları analiz yapılarak uygulama fiyatı belirlenir.

7.26.Bu yönetmelikte belirtilen müeyyideleri süresi içinde yerine getirmeyen kişi, kurum ve kuruluşlara yeni kazı ve çalışma izni verilip verilmeme hususu AYKOME Şube Müdürlüğü’nün yetkisinde olacaktır.
7.27.Tüm cezai hükümler ile ilgili işlemlerde; ruhsat sahibine (kurum-kuruluş-vatandaş v.b.) derhal yazılı olarak uyarı yapılarak sorunun çözümü için maksimum 7 (yedi) güne kadar verilecek süre sonunda, belirlenen aksaklıkların giderilmemesi halinde ilgili cezaların işlemlerine Şb.Md.’lüğünce derhal başlatılacaktır.Ruhsat sahipleri ve yükleniciler peşinen bu yükümlülüklerini kabul etmiş sayılacaklardır.
7.28.Altyapı kurum-kuruluş ve vatandaşların yaptığı altyapı çalışmalarında 2863 sayılı yasa hükümleri göz önünde bulundurularak çalışılacaktır.Bu kanundan doğan yükümlülüklerini peşinen kabul etmiş sayılacaklardır.

İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler


Geçici Madde 1.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ihaleleri kesinleşmiş yatırımlara ait kazı ruhsatlarında bu yönetmeliğin aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 2.

AYKOME Şube Müdürlüğü yapılacak bildirimlerin irtibatı için yazışma adresi, telefon, faks veya e-posta adreslerini kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirecektir.

Geçici Madde 3.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanmakta olan önceki yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

MADDE 8-

Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce kabul edildikten sonra mahalli bir gazetede ve Belediye web sayfasında yayınlanarak yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 9-

Bu yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.


Altyapı Kazı Ruhsatı İşlemleri ve ekleri
Zemin Cinsi Birim fiyatları ve harçlara ait tarifeler; her yıl olmak üzere 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu’nun 97.maddesi ile 5393 sayılı kanunun 18.maddesi uyarınca Belediye Meclisi kararına göre belirlenerek uygulanacaktır.

Teminat bedelleri, Altyapı Tesisleri ruhsat işlemleri Zemin Açımı bölümünde belirtilen şartlara göre iade edilir.
EKLER:

Ek1-Altyapı Kazı ve Çalışma İzni Ruhsat Formu(1ad.)(F01)

Ek2-AYKOME 1.Keşif Hesap Cetveli(2adet)

Ek3-AYKOME Tarafından Uygulanacak Zemin Tahrip Bedeli 2011 Yılı Birim Fiyat Listesi (1ad .)

Ek4-Taahhütname Formu(1ad.)(F04)

Ek5-İş Bitimi ve İlişiği Kesildi Belgesi(1ad.)(F08)

Ek6-Kabul Tutanağı(1ad.)(F06)

Ek7-Bildirimsiz, Ruhsatsız ve Ruhsat şartlarına uygun olmayan işlemlere ait Cezai

Müeyyide Tahakkuk Hesabı Formu(1ad.)(F07)

Ek8-Altyapı Kazı Tespit Formu(1ad.)(F05)

Ek9-Dolgu Tespit Tutanağı(1 ad.)(F09)

Ek10-Altyapı Kazı ve Çalışma İzni Süre Uzatım Talep Formu(1 ad.) (F.10)


Yüklə 57,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin