Azərbaycan dili Çərçivədə verilmiş feilləri quruluşuna görə qruplaşdırınYüklə 267,31 Kb.
səhifə1/4
tarix13.03.2020
ölçüsü267,31 Kb.
#102296
  1   2   3   4

Azərbaycan dili


 1. Çərçivədə verilmiş feilləri quruluşuna görə qruplaşdırın.

Dinləmək, hallanmaq, məsləhətləşmək, güləşmək, işləmək, sataşmaq, təmizləmək, nizamlamaq, oyanmaq, anlamaq, sabitləşmək, savaşmaq, bozarmaq, bağışlamaq

Sadə feillər: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________

Düzəltmə feillər: ______________________________________________________

______________________________________________________
 1. Uzanmaq” sözü hansı mənada düzəltmə sözdür?

 1. “Üfiqi vəziyyət almaq” mənasında

 2. “Uzun olmaq” mənasında

 3. “Boy atmaq” mənasında

 4. Heç bir mənada düzəltmə söz deyil.
 1. İki leksik şəkilçisi olan feilləri göstərin.

 1. dayandırdı 2) səsləndi 3) yoruldu 4) qarşılandı 5) qanadlandı 6) həvəsləndi

 1. 2,4,5 B) 1,3,5 C) 2,4 D) 5,6 E) 1,3,6
 1. Eyniköklü feilləri göstərin.

 1. ağırlaşmaq, ağartmaq

 2. bölünmək, bölüşmək

 3. güldürmək, gülmür

 4. yaratmaq, yaranmaq

 5. işıldamaq, işıqlanmaq
 1. Biri tərkibinə görə fərqlidir.

 1. qarışdırmaq b) barışdırmaq c) dalaşdırmaq d) görüşdürmək e) güləşdirmək

 1. 2-ci sütundakı feillər 1-ci sütundakı feillərdən nə ilə fərqlənir?

I II

gizləndi qaldıra bilmədim

açacaqlar saymayacağıq

deyib-gülürsən almadılar

şənləndirdik tutmadı

saralıb soldular anlamırlar 1. Quruluşuna görə

 2. Hərəkət bildirmədiyinə görə

 3. Bildirdiyi hərəkət icra olunmadığına görə

 4. Zamana görə

 5. Qrammatik məna növlərinə görə
 1. Quruluşuna görə mürəkkəb, inkarda olan feillər yazıb göstərin.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Verilən fikirlərin qarşısında aid olduqları məna növlərini göstərin.

 1. Cümlənin mübtədası yoxdur və hərəkətin subyekti məlum deyil. _________________

 2. Cümlənin mübtədası var, lakin hərəkətin subyekti məlum deyil. _________________

 3. Subyekt hərəkəti öz üzərində icra edir. __________________________

 4. Subyekt başqasını hərəkəti icra etməyə məcbur edir. __________________________

 5. Hərəkət bir neçə subyekt tərəfindən icra olunur. __________________________
 1. Burada səhvə yol verilib” cümləsində feilin qrammatik məna növünü müəyyən edin.

 1. məchul b) şəxsiz c) məlum d) icbar e) qayıdış
 1. Verilmiş sözləri həm isim, həm də feil kimi cümlələrdə işlədin.

görüş __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

qaçış ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

döyüş ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 1. Cədvəli tamamla.

Məlum növ- - - - - -İş iş görənin üzərində icra olunur.

-ıl4, -ın4, (-n)

İcbar növsildirtmək

bellətdirmək


İş müştərək və ya qarşılıqlı görülür
yazış(maq)

gülüş(mək)Şəxsiz növ-ıl4, -ın4 1. Feillərdən biri –ış4 (ş) şəkilçisi ilə düzəlib, lakin qarşılıq-birgəlik növdə deyil:

 1. qarışmaq d) toplaşmaq

 2. qaçışmaq e) hazırlaşmaq

 3. dərdləşmə


Ədəbiyyat
13.“Koroğlu” dastanında şeirlər:

 1. Qəzəl və qəsidələrdən ibarətdir.

 2. Qoşma və gəraylılardan ibarətdir.

 3. Müxəmməslərdən ibarətdir.

 4. Dastanda şeir nümunələri yoxdur..

14.Bədii təsvir və ifadə vasitələri hansılardır?

Təsvir vasitələri: __________________________________________________________

İfadə vasitələri: ___________________________________________________________

15.“Dərzi şagirdi Əhmədin nağılı”:


 1. Sehirli nağıldır. B) Qorxulu nağıldlr. C) Ailə-məişət mövzusunda olan nağıldır.

D )Nağıl yox, əfsanədir.


 1. Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şeirinin bir bəndində olan həmqafiyə sözləri yazın.Həmqafiyə sözlər 1. Dastanla bağlı düzgün olmayan fikri göstərin.

 1. Şifahi Xalq Ədəbiyyatının irihəcmli əsəridir.

 2. Nəsrlə nəzmin bir-birini əvəzləməsi dastanın mühüm xüsusiyyətləridir.

 3. Dastanlarda bədii ifadə vasitəsi olan mübaliğəyə yer verilmir.

 4. “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Koroğlu” dastanlarının əsasını qəhrəmanlıq motivləri təşkil edir. 1. Mirzə İbrahimovun “Azad” əsərində Azad obrazına münasibət bildirin.

Yazıçının ona münasibəti: _________________________________________________

_______________________________________________________________________


Sizin ona münasibətiniz: ___________________________________________________

________________________________________________________________________ 1. Nümunədə hansı bədii təsvir vasitələri işlənib?

Dəli külək göz açmağa imkan vermir, acı şaxta nəfəsimi kəsirdi.

_____________________________________________________________ 1. Cavanşirdən bəhs edən əsər:

 1. Mirzə İbrahimov “Azad”

 2. Mehdi Hüseyn “Odlu qılınc”

 3. Səməd Vurğun “Azərbaycan”

 4. Bəxtiyar Vahabzadə “Vətəndaş” 1. Nağıllarımız hansı növə aiddir? 1. lirik növə b) epik növə c) epik-lirik növə d) dramatik növə 1. Şifahi Xalq Ədəbiyyatı janrları deyil:

 1. Laylalar və əfsanələr

 2. Nağıllar və bayatılar

 3. Hekayələr və təmsillər

 4. əmək nəğmələri və bayatılar

RİYAZİYYAT

23.. A və B nöqtələri arasındakı məsafəni tapın: A(-214,6) və B(202,1)

___________________________________________________________________________24. Verilmiş kəsrləri onluq kəsr şəklində yazın. Dövri onluq kəsrin növünü yazın:25. Dövri onluq kəsrləri adi kəsrə çevirin:

2,(5) = 0,9(1) = 3,01(3) =26. Hesablamanı yerinə yetirin:

24,(7) + 10,(1) - 9,0(4) =

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27. Verilmiş bucağın tənbölənini pərgarla qurun:

A

O B28. KA, NC və MB parçaları MNK üçbucağın tənbölənləridir. N

∠MNK = 66°, ∠MKA=32° olarsa, NMB, MBN, NCK A B

bucaqlarını tapın. O

__________________________________________ M C K

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________29. ABC üçbucağının A təpəssindən çıxan hündürlüyünü A

və medianını çəkin.

B C

30. Üçbucağın tərəflərinin uzunluğu 12,4 sm, 164 mm və 1,52 dm olarsa, onun medianları çəkildiyi tərəfləri hansı uzunluqlara ayırar?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

31. İfadəni sadələşdirin:

(26)2 : 210 + 38 : (32)4 - 125∙253 : 55 =

__________________________________________________________________________

32. Hüseyn ildə qoyulan məbləğin 12 %-i qədər artım verən banka 3000 manat pul qoydu. 5 ildən sonra bank Hüseynə nə qədər pul qaytarmalıdır?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

33. Bərabəryanlı üçbucağın bucaqlarından biri 50° olarsa, bu üçbucağın digər bucaqlarını təyin edin. ( İki hala baxın.)

__________________________________________

__________________________________________

34. Verilmiş ifadəni qüvvətə yüksəldin:

(- 8a3bc6 )2 = _______________________________________________35. m = -2 olarsa, ifadəsinin qiymətini hesablayın.

____________________________________________________________________36) -4 < ≤ 3 bərabərsizliyinin tam həllərini yazın.

___________________________________________________________________37) n(A) = 30, n(B) = 40 və n(AB) = 15 olarsa, n(AB) = ?

___________________________________________________________________İNFORMATİKA
38. Aşağıdakı mühakimələrdən hansı doğrudur?
A) Mikroprosessor çıxış qurğusudur
B) Printer kodlaşdırma qurğusudur
C) Monitor giriş qurğusudur
D) Klaviatura giriş qurğusudur


39. Aşağıdakılardan hansı sistem lövhəsi üzərində yerləşir
1. Mərkəzi Prosessor 2. Sərt disk (Vinçester) 3. Operativ yaddaş kartı

4. Genişləndirmə yuvası 5. Qida bloku 6. Fləş kart

A) 1,4,5 B) 1, 3, 4 C) 4,5,6 D) 3,5,6


40. Görüntüləri kompüterə daxil etmək üçün onları koda çevirən qurğu:

A) plotter B) skaner C) taçpad D) digitayzer


41. Mətn redaktorunda diaqramı sənədə daxil etmək üçün hansı menyudan istifadə olunur?

A) Table B) Insert C) Edit D) Format42. Təqdimat proqramlarında slaydın dublikatını yaratmaq üçün hansı menyudan

istifadə olunur?

A) File B) Edit C) Insert D) FormatFİZİKA.

43. Sürətin düsturunu göstərin.

a) = t b) t = c) = d) =


Yüklə 267,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə