Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti «TƏSDİq ediRƏM»Yüklə 86,94 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü86,94 Kb.
#97
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti                     «TƏSDİQ EDİRƏM»

                                                                                           «Politologiya»

                                                                                      kafedrasının müdiri

      «POLİTOLOGİYA»              Məmmədov Z.İ. 

                       fənni üzrə

İŞÇİ TƏDRİS PROQRAMI             İmza:  _____________

                (SİLLABUS)

                                                                       Tarix:  _09.IX.2014_

 

FƏNNİN KODU:                                              2701

 

FƏNNİN NÖVÜ:                                              Seçmə

 

FƏNNİN TƏDRİS SEMESTRİ:                 Payız, Yaz

 

FƏNNİN KREDİTİ:                                    4 kredit

 

FƏNNİN TƏDRİS FORMASI:                          Əyani, qiyabi

 

FƏNNİN TƏDRİS DİLİ:                             Azərbaycan dili,rus dili

                                                      FƏNNİ TƏDRİS EDƏN                                            

MÜƏLLİMLƏR:                                             prof.Z.İ.Məmmədov

                                                                prof.N.M.Cəlilova

                                                                f.d.dos.H.T.Mustafayeva

                                                                b/müəl.T.Ə.Niftaliyev

                                                                f.d.b/müəl.X.S.İbrahimova

                                                                b/müəl.İ.M.Babayev

                                                                f.d.müəl.G.R.Piriyeva

KAFEDRANIN  ƏLAQƏ

NÖMRƏLƏRİ:                                         012 492-59-25

 

E-MAİL                                                           kaf_27@aseu.az

 

PREREKVİZİTLƏR:

 

Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan fənn yoxdur. 

KOREKVİZİTLƏR:

 

Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxta başqa fənlərin də tədris olunması zərurəti yoxdur. 

KURSUN TƏSVİRİ:

 

Bu fənnin tədrisi sosial institut kim siyasətin məqsəd və vəzifələrinin tələbələrə öyrədilməsini onun bir elm kimi meydana gəlməsi zərurətini onlara izah etməkdir. Siyasi fikrin təşəkkülünün tarixi mərhələləri, insan və siyasət problemi, siyasi hakimiyyət, siyasi sistem və onun strukturu, dövlət və siyasi partiyaların siyasi həyatda rolu, demokratiya institutlarının vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülünə göstərdiyi təsir, şəxsiyyətin sosiallaşması prosesi, bu prosesdə ideologiyaların rolu öz əksini tapır. Bundan əlavə, cəmiyyətdə siyasi münaqişələrin həlli yolları, müasir sivilizasiya və qlobal problemlər məsələsi də  kursun tədrisində əsas yerlərdən birini tutur. 

KURSUN MƏQSƏDİ:

 

Gənc nəslin əsas aparıcı dəstələrindən biri olan tələbələrdə siyasət, siyasi münasibətlər və mənafelər haqqında aydın təsəvvür yaratmaq, cəmiyyətin siyasi sisteminə daxil olan struktur elementləri haqqında onları məlumatlandırmaq, siyasi partiyaların və ictimai-kütləvi  təşkilatların işində praktiki surətdə iştirak etmək imkanı əldə edirlər. Bu işdə onların siyasi şüurunun inkişaf etdirilməsi, bu məqsədlə siyasi biliklərə, inamlara siyasi mədəniyyət elementlərinə yiyələnmələri həlledici əhəmiyyət malikdir. 

KURSUN NƏTİCƏLƏRİ:

 

Bu fənni bitirdikdən sonra hər bir tələbə özünə məxsus siyasi biliklərə yiyələnəcək, ölkənin və universitetin siyasi həyatında öz mövqeyinə malik olacaq və siyasi proseslərə müstəqil qiymət verə biləcəkdir. 

FƏNNİN MÖVZULARI:

 


1

Politologiyanın predmeti.

2

Siyasi   fikrin inkişafının əsas mərhələləri.

3

Azərbaycanda siyasi fikrin inkişafı.

4

Siyasi münasibətlər və mənafelər.

5

İnsan və siyasət.         

6

Siyasi hakimiyyət.       

7

Cəmiyyətin siyasi sistemi.

8

Siyasi partiyalar və ictimai-kütləvi təşkilatlar.

9

Demokratiya və siyasi həyatın demokratik əsasları

10

Sosial qruplar və sosial siyasət.

11

Siyasi şüur və siyasi mədəniyyət.

12

Siyasi ideologiyalar.

Siyasi sosiallaşma.13

Milli siyasət.

Cəmiyyətdə  münaqişələr.14

Dünya inkişafının müasir doktrinaları.

Müasir sivilizasiya və qlobal siyasi problemlər. 

 

FƏNNİN MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ

 

Fənnin bütün mövzuları üzrə mühazirə mətnləri hazırlanıb və nümunəvi testlər elektron formada universitetin “Virtual Universitet”ində yerləşdiriləcək. 

Virtual Universitetin ünvanı: vu.aseu.az.

Fənn üzrə testlər bu mətnlərdən tərtib edilib.

 

QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

 

Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımi 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq. 

50 bal – İmtahana qədər

 o cümlədən:10 bal -  dərsə davamiyyət

10 bal – sərbəst iş

30 bal – seminar dərslərindən toplanılacaq ballardır.

Seminar ərzində 3 dəfə kollokvium keçiriləcəkdir (minimum 3).

Kollokviumda iştirak etmədikdə jurnalda “q/b” yazılsa da “0” (sıfır) bal kimi hesablanır.

50 bal  - İmtahanda toplanılacaq.

İmtahan test üsulu ilə keçiriləcəkdir. Test 50 sualdan ibarət olunacaqdır. Hər bir sual bir baldır. Səhv cavablanan suallar, düzgün cavablanan sualların ballarını silmir.

 

Qeyd:       

 

İmtahanda minimum 17 bal toplanmasa, imtahana qədər yığılan ballar toplanılmayacaq.İmtahan və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

 

A -  “Əla”                                - 91 – 100B  -  “Çox yaxşı”                   - 81- 90

C  -  “Yaxşı”                           - 71 – 80

D  -  “Kafi”                             - 61-70

E  - “Qənaətbəxş”                          - 51 – 60

F  -  “Qeyri-kafi”                    - 51 baldan aşağı

 

SƏRBƏST İŞ

 

Semestr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir. Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 ball qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş yazılı formada, word faylı formasında, (şrift 12) həcmi 1-2 səhifə olmalıdır. Sərbəst iş çap olunmuş və ya elektron formada təhvil verilə bilər.

 

Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məcmusu olduğuna görə plagiat yolverilməzdir. 

 

SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI VƏ TƏHVİL VERİLMƏSİNİN SON TARİXİ

 
           Mövzular:

Son tarix

1

Politologiyaın predmetiŞfunksiyaları və tədqiqat metodları

4-cü həftə

2

Siyasi fikir tarixi

5 – ci həftə

3

Qədim dövrdə Azərbaycanda siyasi fikir

6 – cı həftə

4

N. Tusinin siyasi baxışları

7 – ci həftə

5

İdeologiya və siyasətin qarşılıqlı əlaqəsi

8 – ci həftə

6

Hakimiyyət və legitimlik anlayışı

9 – cu həftə

7

Siyasi maraqlar və mənafelər

10 – cu həftə

8

Siyasi prosesin mahiyyəti

11 – ci həftə

9

Siyasi partiyaların formalaşma tarixi

12 – ci həftə

10

Dünya inkişafın əsas istiqamətləri haqqında müasir nəzəriyyələr

13 - cü həftə

 

 

Son tarixdən sonra təqdim olunan sərbəst işlər səbəbindən asılı olmayaraq nəzərə alınmayacaq.Sərbəst işlərin nəticələri jurnala yazılır.

 

 ƏDƏBİYYAT VƏ MATERİALLAR:

  


1

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (Əsas Qanunu). Bakı, 1995.

2

Azərbaycan Demokratik Respubilkası. Bakı, 1990.

3

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Əliyevin «Dövlət dilinin tətbiqinin təkmilləşdirilməsi haqqında» fərmanı. Bakı, 18 iyun, 2001.

4

Politologiya. Dərs vəsaiti. ADİU, Bakı, 2005.

5

M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cumhuriyyəti. Bakı, 1990.

6

Şirəliyev H.İ., Əhmədov Ə.C. Politologiya. Bakı, 1997.

7

Məmmədov Z.İ. Demokratik cəmiyyət şəraitində şəxsiyyət və siyasət.Bakı, 2000.

8

Məmmədov Z. Əhali artımı və ərzaq problemi. Bakı, 1985.

9

M.Məlikova, B.Bayramov. Azərbaycan siyasi-hüquqi nəzəriyyələr tarixi.Bakı 1984.

10

N.Tusi. Əxlaqi-nasiri. Bakı, 1989.

11

Demokratiya.Bakı., 1999.

12

Dinc yanaşı yaşamaq uğrunda. Bakı, 1987.

13

X.H.Orucov. Siyasi hakimiyyət. Bakı, 2003

14

E.Dadaşova. Azərbaycan respublikasında vətaş cəmiyyətinin formalaşmasında demokratik proseslərin rolu. Bakı, 2002.

15

Nizamülmük. Siyasətnamə. Bakı, 1989.

16

Siyasi liderlik. Bakı, 2005.

17

L.S.Sanisteban. Siyasət elminin əsasları. Bakı, 1994.

18

Nəsirəddin Tusi. Əxlaqi-nasiri. Bakı, 1989.

19

Hüseynov H. Azərbaycan fəlsəfi fikir tarixi. Bakı, 1949.

20

Hüseynov H. Gəncə sənaye rayonunda ekologiya problemləri. Gəncə, 1990.

21

Hüseynov H. Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən. Bak, 1985.

22

Cəmiyyət. Siyasət. İdeologiya. Bakı, 1997.

23

R.Ə. Mehdiyev. XX əsrdə milli dövlətçilik. Bakı, 2004

24

«Ekologiya».ASE. III cild. Səh. 587-588.

25

İctimai Birliklər haqqında Qanun. Bakı, 1992.

26

Böyük və kiçik partyialar. Dirçəliş, № 1, 1991.

27

Аристотель. Политика. М., 1983 г.

28

Вебер М. Политика как призвание и профессия. М., 1990.

29

Зеленев Л.А., Владимиров А.А. Основы политологии. М., 2000.

30

Зернин Д.П. Основы Политологии. М., 1991.

31

История политических и. правовых учения. М., 1988.

32

А.И.Демидов. Политология. М., 2004.

33

Шестопал Е.Б. Личность и политика. М., 1999.

34

Шегорцев Б.А. Политическая культура: реальность и модели. М., 1990.

35

Пугачев В.П., Соловьёв А.И. Введение в политологию. М., 2001.

36

Г.Н.Смирнов. Политология. М., 2008.

37

Р.Г.Мухаев. Политология. М., 2008.

38

В.Н.Макаренко. Политология. Концептология. М., 2005.

39

Н.Макиавелли. Государь. М., 1989.

40
KURS İŞİ

 

 Bu fənn üzrə kurs işi nəzərdə tutulmayıb. 

TƏCRÜBƏ

 

Bu fənn üzrə istehsal təcrübəsi nəzərdə tutulmayıb. 

Hazırladı:

 

prof.Z.İ.Məmmədov                 İmza:                              Tarix: 01.11.2014
Yüklə 86,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin