Batider cilt sayı Yıl: 1961Yüklə 432,89 Kb.
səhifə1/6
tarix28.08.2018
ölçüsü432,89 Kb.
#75380
  1   2   3   4   5   6

BANKA ve TİCARET HUKUKU DERGİSİ

(BATİDER)

1961 Cilt: I sayı:1 – 2018 Cilt: 34 sayı:1 İçindekiler Listesi

Ebru Özlük

BTHAE Kütüphanesi

Mayıs, 2018

BATİDER Cilt 1 Sayı 1 Yıl: 1961

1- Bankaların gayrimenkul ikramiyelerinden doğan ihtilaf hakkında bir karar / Nuşin Ayiter

2- Mevzuat: 27 Mayıs 1960-14 Aralık 1960 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

3- Hükmi şahısların anonim şirket idare meclisinde temsili /Tandoğan, Haluk

4- Temyiz Mahkemesi Hukuk Genel Kurulunun bir kararı dolayısıyla hayat sigortalarında Akdin inikadı sırasındaki ihbar Mükellefiyetine dair / Bozer, Ali

5- Anonim şirketin murakabesi yolları /Ansay, Tuğrul

6- Ticari muamelelerin inikadında farklı muamele yapılması yasağı / Wengler

7- Trafik kanununun hukuki mesuliyete dair hükümlerinde yapılan yeni tadillerin tahlil ve tenkidi / Tandoğan, Haluk


BATİDER Cilt 1 Sayı 2 Yıl: 1961

1- Kefilin def'i hakları / Reisoğlu, Seza

2- Türk hukukunda mülkiyeti muhafaza kaydı / Kalpsüz, Turgut

3- Anonim şirketlerde münferit pay sahibinin umumi heyet heyet kararları aleyhine iptal davası açma hakkı / İmregün, Oğuz

4- Kambiyo senetlerinde ehliyetten doğan ihtilaflar / Berki, Osman Fazıl

5- Kitap İncelemesi : Le Contrôleur dans les sociétés Anoymes. yazar: prof. Edouard Folliet /

6- Mal sigortasında akdin yürürlük tarihini ve sigortacının Mes'uliyetinin başlangıcını tayin eden sigorta mukavelesi hükümleri / Bozer, Ali

7- İsviçre Federal Mahkemesinin markalar arasındaki iktibasla ilgili kararları /

8- Temyiz Mahkememizin Markalarla ilgili birkaç kararı /

9- Anonim şirketlerde sermayenin indirilmesi: (Federal Mahkeme kararı) / Akıntürk, Turgut

10- Kollektif ortaklık / Tekinalp, Ünal

11- Trafik Kanununun 54. maddesi ile ilgili bir karar dolayısıyla / Atabek, Reşat

12- Mevzuat: 15 Aralık 1960-17 Nasan 1961 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

13- Der Eigentumsvorbehalt im Türkischen Recht / Kalpsüz, Turgut


BATİDER Cilt 1 Sayı 3 Yıl: 1962

1- Ticari işletme üzerinde Türk ve İsviçre Hukuku bakımından mukayeseli bir inceleme / Bozer, Ali

2- Cari hesap / Kınacı, Naci

3- Kooperatif ortaklıklar / Tekinalp, Ünal

4- Kararlar (derleme) /

5- Mevzuat: 18 Nisan 1961-30 ekim 1961 tarihleri arasındaki Bankacılık ve Ticaret Hukuku ile ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

6- Kitap İncelemesi : Türk Mesuliyet Hukuku. yazar: Haluk Tandoğan /

7- Kitap incelemesi : Cases and materials on Corporations yazar: Ralph J.Baker ve William L. Cary /

8- Anonim şirketlerde infisahın hukuki neticeleri / Arslanlı, Halil

9- İlk riziko sigortası / Atabek, Reşat

10- Fransız hukukunda ticaret fonu üzerinde ipotek tesisi / Kurtoğlu, Serda

11- Temliki şirketin iznine bağlı nama yazılı hisse senetleri üzerindeki mülkiyetin devri / Schucany, Emil


BATİDER Cilt 1 Sayı 4 Yıl: 1962

1- Anonim şirketlerde kârın ihtiyata alınması ve hakkın suistimali / Belgesay, Mustafa Reşit

2- Türk ve İsviçre hukukunda mukayeseli olarak akdi mesuliyet ve haksız fiil mesuliyetinin telakuku / Tandoğan, Haluk

3- Bankacılıkta risk / Abaç, Sadi

4- Kefilin rücuu ile ilgili meseleler / Reisoğlu, Seza

5- Cezai Şartın hukuki mahiyeti / Tunçomağ, Kenan

6- Sosyal sigorta kurumlarının tacir sıfatı / Bozer, Ali

7- Gayrimenkul satışıda satış bedelinin hakiki değerden aşağı gösterilmesi / Akıntürk, Turgut

8- Kararlar (Derleme) /

9- Mevzuat: 1 Kasım 1961-22 Mayıs 1962 tarihleri arasındaki Bankacılık ve Ticaret Hukuku ile ilgili Mevzuat Sistematik olarak sunulmuştur /

10- İflas davası / Kuru, Baki

11- Limited şirketler hukukuna genel bakış / Arslanlı, Halil


BATİDER Cilt 2 Sayı 1 Yıl: 1963

1- Fransız hukukunda otomobiller üzerinde rehin tesisi / Kurtoğlu, Serda

2- The control of formation of corporations in Turkey: General Remarks / Ansay, Tuğrul

3- Bankaların cari hesap suretiyle ikrazat mukavelelerinin hukuki mahiyeti hakkında içtihad notu / Tandoğan, Haluk

4- Yargıtay ticaret dairesinin bir kararı dolayısiyle / Bozer, Ali

5- Hissedarlık haklarının kullanılması konusunda yapılan anlaşma / Gürdoğan, Burhan

6- Kararlar (Derleme) /

7- Mevzuat: 23 Mayıs-12 Aralık 1962 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

8- Kitap İncelemesi : Doç Dr. Oğuz İmregün : Anonim şirketlerde pay sahipleri arasında umumi heyet kararlarından doğan menfaat ihtilafları ve bunları telif çareleri / Ansay, Tuğrul

9- İcra iflas takiplerinde borçlunun tamamen veya kısmen aczini tespit eden vesikalar / Gürdoğan, Burhan

10- Karşılıksız çek / Yüksel, Ali Sait

11- Anonim şirketlerde umumi heyet kararlarının iptali / Akıntürk, Turgut

12- Ticari mümessil tarifinde şahsi unsur / Birsel, Mahmut Tevfik

13- Anonim şirketlerin kuruluşunda kontrol / Ansay, Tuğrul


BATİDER Cilt 2 Sayı 2 Yıl: 1963

1- İstihsal organlarının yaptıkları sigorta prim tahsilatı cari hesap sözleşmesine konu teşkil edebilir mi? / Bozer, Ali

2- Mevzuat: 13 Aralık 1962-15 Haziran 1963 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılık ile ilgili Mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

3- Kararlar (Derleme) /

4- Katalog Detayları Görüntülemesi

5- Yabancı markaların Türkiye'de himayesi (Bir yargıtay kararı dolayısıyla) / Ansay, Tuğrul

6- Türk Ticaret Kanunu'nun limited şirketlere dair 520. maddesi hükümleri / Arslanlı, Halil

7- Muhammen kıymetli sigorta / Atabek, Reşat

8- Birleşik Devletler'de şirket müdürlerinin ve idarecilerinin sorumluluğu / Conard, Alfred F.

9- Adi ve ticari satım sözleşmelerinde satıcının malı verme borcunu yerine getirmekte direnmesi ve bunun sonuçları / Olgaç, Senai

10- Anonim şirketlerde hissedarlara müteallik rekabet yasağı ve sır saklama mükellefiyeti / Even, Sevin

11- Anonim şirketlerde genel kurul tutanaklarının imzalanması / Bozer, Ali

12- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bir kararı dolayısiyle / Reisoğlu, Seza

13- İlaca ihtira beraatı verilmeyeceği hakkındaki yargıtay kararının incelenmesi / Birsel, Mahmut Tevfik


BATİDER Cilt 2 Sayı 3 Yıl: 1964

1. Kooperatif şirket umumi heyetlerinde ortakların temsili / Tandoğan, Haluk

2. Ticaret ortaklıklarında kefalet / Sengir, Turgut

3. 1962 yılında yayınlanmış borçlar hukuku ile ilgili Yargıtay kararları / Tunçomağ, Kenan

4. Alacağın rehinle temin edilmiş olmasının takip tarzına tesirleri / Guisan, François

5. sigortacının rücu hakkı / Bozer, Ali

6. Kararlar (derleme) /

8. Mevzuat: 16 Haziran 1963-5 Şubat 1964 tarihleri arasındaki tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

9. Anonim şirket idare meclisi kararlarının iptali meselesi / Ansay, Tuğrul

10. Ticari satışlarda satıcının malı teslim borcuna yerine getirmemesinin sonucu tazminatla sorumluluğu ve zararın hesabındaki usuller / Olgaç, Senai

11. Ticari işlere ilişkin faiz hükümlerine toplu bir bakış / Bozer, Ali

11. Trafik Kazalarında zarar görenlerin himayesi / Adal, Erhan

12. Yargıtay genel kurullarında reform meselesi / Bilge, Necip
BATİDER Cilt 2 Sayı 4 Yıl: 1964

1. Fransız Hukukunda kredi teminatı olarak ticari işletmenin rehni / Özsunay, Ergun

2. Avrupai tipte bir şirkete dair / Vasseur, Michel

3. Alman-Türk hukukunda müşterek kusurlu çatmanın hukuki sonuçları / Çelik, Nuri

4. Banka kavramı ve bankaların sınıflandırılması / Birsel, Mahmut Tevfik

5. Satım akdinde satıcının temerrüdü / İşeri, Ahmet

6. Yeni Alman Paylar Kanunu Tasarısı'nın beliren yönleri / Tekinalp, Ünal

7. İflasa tabi şahıslar / Sengir, Turgut

8. Bankaların murakabesinden dolayı devletin sorumluluğu / Kurtoğlu, Serda

9. Kararlar (derleme) /

10. Mevzuat: 6 Şubat 1964–5 Temmuz 1964 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

11. Ticaret hukuku öğretimi üzerinde bazı düşünceler / İmregün, Oğuz


BATİDER Cilt 3 Sayı 1 Yıl: 1965

Reisoğlu, Seza İş (hizmet) akdi yönünden borçlar kanunu ile iş kanunları arasındaki münasebetler

Olgaç, Senai İsbat hukuku yönünden ticari defterler /

Uluç, Mehmet R. İtalyan Hukukunda çekin cezai himayesi /

Oğuzman, M. Kemal İktisadi devlet teşekkülleri ve karma ekonomi teşebbüslerinde çalışan personelin hukuki durumu /

Ayiter, Kudret İktisadi devlet teşekkülleri hakkında 440 sayılı kanun ve anonim şirketler bakımından getirdiği yeni problemler /

Tandoğan, Haluk Anonim şirket idare meclisi azalarına karşı açılacak mesuliyet davalarının müruruzamanı hakkında bazı düşünceler /

Tekinalp, Ünal Yeni alman paylar-kanunu tasarısının getirdikleri /

Abaç, Sadi Çeklerde tasdik (Sertifikasyon) ve karşılığın bloke edilmesi

Adal, Erhan Motorlu taşıtın işletilmesi : (Yargıtay Ticaret Dairesi'nin bir kararı dolayısıyla) /

Mevzuat: 6 Temmuz 1964–25 Şubat 1965 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

Kararlar (derleme) /


BATİDER Cilt 3 Sayı 2 Yıl: 1965

Birsel, Mahmut Tevfik İstikrarlı kar dağıtımını temin için ayrılacak yedek akçeler ile idare meclisi azalarının kazanç payları arasındaki ilişki /

Çenberci, Mustafa Hakem ücretlerinin belli edilmesine ilişkin meseleler /

Erem, Faruk Bankalar Kanunu ve 3005 Sayılı Kanun /

Yüksel, Ali Sait Hesap açılması ve hesapta tasarruf yetkisi /

Brenni, Brenno Atom riski ve sigorta /

Adal, Erhan Mecburi mali sorumluluk sigortası ve kara nakliyatına müteallik karar incelemeleri /

Brunn, Johann Heinrich Avrupa amme intizamı /

Çamoğlu, Ersin Anonim şirket idare meclisi üyelerine karşı açılacak mesuliyet davalarında zamanaşımı /

Mevzuat: 26 Şubat 1965–10 Haziran 1965 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

Kararlar (derleme) /
BATİDER Cilt 3 Sayı 3 Yıl: 1966

Adal, Erhan İsviçre-Türk mevzuatında hukuki sorumluluk sigortasının kaydettiği son gelişmeler /

Ansay, Tuğrul Anonim şirketlerin ehliyeti, idare meclisinin ibrası, idare meclisinin ibrası, idare meclisi aleyhine mesuliyet davası ve Yargıtay hukuk genel kurulu kararı /

Erem, Faruk Bankalar Kanunu'nun 31. maddesinin Anayasaya aykırılığı meselesi /

Uluç, Mehmet R. Borçlar hukuku açısından akreditif /

Baştuğ, İrfan Kollektif şirketin tasfiyesi, tasfiye memurlarının seçimi ve görevlerinin son bulması /

Tekinalp, Ünal Yeni Alman Paylar Kanunu Tasarısı'nın ortaklığın hesapları konusundaki bazı yenilikleri /

Yörükoğlu, Ömer Hava gemisi kumandanının gemi mürettebatı ve yolcular ile olan amme hukuku münasebetleri /

Çamoğlu, Ersin Anonim şirket idare meclisi üyelerinin umumi heyet kararlarının icrasından doğan mesuliyeti /

Simond, William Sigortacının akdin hazırlayıcı müzakerelerini yapan yardımcısının sigorta ettirene yanlış beyanda bulanmasının hukuki sonuçları /

Tandoğan, Haluk Trafik kazalarında mecburi mali mesuliyet sigortası manevi zararı da karşılar mı? /

Mevzuat: 11 Haziran 1965–15 Ocak 1966 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /
BATİDER Cilt 3 Sayı 4 Yıl: 1966

Birsel, Mahmut Tevfik Anonim şirketlerde sermaye payını temsil etmeyen senetler /

Domaniç, Hayri Fatura ve ispat kuvveti /

Flattet, Guy Hava hukukunun uluslararası hale konması /

Çelebican, Gürgan Bankalarla ilişkileri bakımından sermaye piyasası /

Adal, Erhan Motorlu taşıtın, hususiyle otomobilin mahiyetinden meydana gelen tehlikenin tayini

Öztan, Bilge Limited şirkete kayyim tayini /

Öcal, Akar Marka, ticaret unvanı ve işletme adına ilişkin bir federal mahkeme kararı /

Kararlar (derleme) /

Mevzuat: 16 Ocak 1966–28 Haziran 1966 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

Katalog Detayları Görüntülemesi


BATİDER Cilt 4 Sayı 1 Yıl: 1967

Ansay, Tuğrul Adi şirket ortaklarının haksız fiilden doğan sorumlulukları /

Altıok, Akın Kontrgarantiye müstenit teminat mektubu muamelelerinin bankalar kanunu muvacehesindeki durumu /

Federal Mahkeme Kararları: Temsilcinin kendi kendisiyle akit yapması /

Özsunay, Ergun Trafik hukukunda araç sahibinin fiil ve davranışlarından sorumlu olduğu şahıslar /

Çenberci, Mustafa Kollektif şirket hangi halde sona ermiş sayılır? /

Ülgen, Hüseyin Ticari defterlerle ispat /

Mevzuat: 29 Haziran–31 Aralık 1966 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay kararları (derleme) /
BATİDER Cilt 4 Sayı 2 Yıl: 1967

Çernis, Volf Denizde yük boşaltmadan doğan alacağın zamanaşımı /

Yüksel, Ali Sait Bankacılık yönünden Avrupa Ekonomik Topluluğu'na aday üyelik statüsü /

Möller, Hans Menfaat ve değerlendirilmesi /

Damcı, Adnan Karayolları trafik kanununa göre hukuki mesuliyet /

İnan, Nurkut Protestoya ilişkin bazı sorunlar /

Tekinalp, Gülören Türk devletler hususi hukukunda gemi alacaklısı hakkının doğuşu ve buna ilişkin problemler /

Federal Mahkeme Kararları: Kooperatif şirketlerde sona erme kararının geri alınması /

Mevzuat: 1 Ocak–30 Haziran 1967 arasındaki banka ve ticaret hukuku ile ilgili mevzuat /
BATİDER Cilt 4 Sayı 3 Yıl: 1968

Ansay, Tuğrul Anonim şirketler ve tatbikat: 1963-1966 arasında verilen mahkeme kararları /

Tekinalp, Ünal İşçi ve müstahdemler yararına yardım akçeleri ve yardım vakıfları /

Çenberci, Mustafa Yeni iş kanunu açısından iş sözleşmesi ve iş hukukuna ilişkin bazı temel düşünceler /

Uğur, Galip Çeşitli kanunlardaki işçi tarifleri /

Kınacıoğlu, Naci Görüldüğünde ödenecek poliçeler /

Ryn, Jean Van Ticaret hukukunda tek taraflı irade beyanıyla bağlantı /

Sengir, Turgut Fransa’da ticaret hukuku alanında önemli bir kuruluş: Fransız Ticaret Mahkemeleri Başkan ve Üyeleri Genel Konferansı /

Sengir, Turgut İflasın kaldırılması /

Edis, Seyfullah İşveren ve işçi için eşit olmayan feshi ihbar önelleri sözleşmeyle kabul edebilir mi? /

Bozer, Ali Ticaret hukuku alanında son yayınlar /

Karayalçın, Yaşar Mecburi - kanuni yedek akçeler ve kullanılması /

Yargıtay kararları (Derleme) /

Mevzuat: 1 Temmuz–31 Aralık 1967 tarihleri arasındaki bankacılık ve ticaret hukuku ile ilgili mevzuat /
BATİDER Cilt 4 Sayı 4 Yıl: 1968

Bozer, Ali Anonim şirketlerde idare meclisi üyelerinin kazanç payları /

Moroğlu, Erdoğan Bonoda imza /

İnan, Nurkut Kıymetli evrak hukukuna ilişkin bazı Yargıtay kararları /

Tandoğan, Haluk Türk hukukunda kira bedelinin sınırlanması ve tespiti /

Öcal, Akar Huzur hakkı /

Adal, Erhan Motorlu taşıt işleticisinin uğradığı zararla ilgili olarak "sorumluluk çatışmaları" /

Uluç, Mehmet R. Kanunlar ihtilafı meselesi açısından ticari hakemlik /

Doğanay, İsmail Temsil ve imza yetkisini haiz banka memurlarının, bu yetkilerinin geri alınması halinde, keyfiyetin ilanı şart mıdır? /

Göğer, Erdoğan Belgeli akreditifin hukuki mahiyeti ve yargıtayın bir içtihadı /

Sengir, Turgut Anonim ortaklıklarda tasfiye işlemlerinin kapsamı /

Yargıtay kararları (Derleme) /

Mevzuat: 1 Ocak-30 Haziran 1968 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /
BATİDER Cilt 5 Sayı 1 Yıl: 1969

Doğanay, İsmail Limited şirkette ortağın ana mukavelename ile koymağı taahhüt ettiği sermaye borcu ne zaman muaccel olur? /

Lescot, P. Hâkim aval konusunda bazı görüşler /

Öcal, Akar Mahkeme kararlarında gizli yedek akçeler /

İnan, Nurkut İstirdat davasında isbat yükü - çekin iktisadi niteliği /

Uğur, Galip Türk Hukukunda olağanüstü hallerin grev ve lokavt hakları üzerine tesiri /

Akipek, Jale G. Mülkiyet kavramı üzerine bir inceleme /

Akyazan, Sıtkı Yargıtay Ticaret Dairesi Başkanı Banka Teminat Mektupları /

Koenig, W. Sigorta menfaati ve değerlendirilmesi /

İsviçre Federal Mahkeme Kararları /

Yargıtay kararları (Derleme) /

Mevzuat: 1 Temmuz 1968–1 Ocak 1969 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /
BATİDER Cilt 5 Sayı 2 Yıl: 1969

Erem, Turgut S. Anonim şirketlerde kar tevzii doalyısıyla pratikte karşılaşılan bazı meseleler /

Akyazan, Sıtkı Karayolları Trafik Kanunu'na göre hukuki sorumluluk /

Doğanay, İsmail Ticari menkul mal alım satım akdinin unsurları ve alıcının mal bedelini ödeme borcu /

Donay, Süheyl Devletler hususi hukukunda şirketlerin tabiiyeti meselesi /

Öztan, Fırat Para değerindeki değişmeler ve sigorta /

Moroğlu, Erdoğan Ticaret ortaklıklarında sermaye olarak taşınmaz mal veya bunun üzerindeki bir ayni hakkın konulması taahhüdü /

Sengir, Turgut Ticari defterlerin isbat kuvveti /

Öztan, Bilge Atatürk'ün bıraktığı İş Bankası hisse senetleri dolayısiyle CHP ve Türk Tarih ve Dil Kurumları arasında çıkan anlaşmazlık ve benzer bir işteki Federal Mahkeme Kararı /

Kararlar (Derleme) /

Mevzuat: 1 Ocak–30 Haziran tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

BATİDER Cilt 5 Sayı 3 Yıl: 1970

Akyazan, Sıtkı 7129 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 50. Maddesine göre munzam teminat müessesesi /

Çenberci, Mustafa Türk Hukuku açısından toplu iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi anayasal mahiyeti ve toplu iş sözleşmelerine ilişkin bazı sorunlar /

Doğanay, İsmail Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre karada eşya taşınması /

Tesal, Reşat D. Fransız bankacılığı üzerinde hukuk açısından bir inceleme /

Tandoğan, Haluk Yargıtay’ın Bankalar Kanunu md. 50 f. II'ye göre nelerin ön teminat sayılabileceği konusunda içtihadı birleştirme kararı hakkında düşünceler /

Karayalçın, Yaşar Anonim şirket yönetim kurullarında başkanın üstün oyu /

Doğanay, İsmail Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete dair hükümleri yargıtayca nasıl uygulanıyor? /

İlalan, Fuat Akreditif ve kullanılması /

Aybar, Ayhan Sigorta politikası /

Sengir, Turgut Adi ortaklıklarda tasfiye memuru tayini /

Yargıtay Kararları (Derleme) /

Mevzuat: 30 Temmuz 1969–31 Ocak 1970 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /
BATİDER Cilt 5 Sayı 4 Yıl: 1970

Domaniç, Hayri Kıymetli evraka bağlanması mümkün hakların haciz kabiliyeti/

Tunçomağ, Kenan İş Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılmış tüzüklerin kadın işçileri ilgilendiren hükümleri /

Sengir, Turgut Ticari şirketlerde defter yemini /

Even, Sevin Mirasçıların mevduata tasarruf yetkisi /

Öcal, Akar Haksız rekabet hukuku ve ortak pazar /

Baştuğ, İrfan Küçük ve kısıtlıların tacirlik sıfatı /

Kalpsüz, Turgut Poliçelerde ödeme yerinin önemi /

Tandoğan, Haluk Bankaların akdi bir mükellefiyetin yerine getirilmesi için verdikleri teminat mektupları yüzünden muhataba ödemede bulunmaları halinde lehdara rücu edebilmeleri meselesi hakkında /

Akyazan, Sıtkı Karada ve denizde taşıma akitlerinden doğan alacakların zamanaşımı /

Doğanay, İsmail Anonim şirketlerde daha önce alınmış bir karar olmadan idare meclisi azaları aleyhine açılan davalar için, şirket şirket genel kurulunun sonradan icazet vermesi hali, kararsız olarak açılmış olan davayı mutaber hale sokabilir mi? /

Donay, Süheyl Vekilin talimata uyma ve dürüstlükle hareket etme borcu /

Mevzuat: 1 Şubat 1969–31 Aralık 1970 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay kararları (Derleme) /
BATİDER Cilt 6 Sayı 1 Yıl: 1971

Atabek, Reşat Zarar görenin doğrudan doğruya sigortacıya müracaat hakkı /

Escaich, René Avrupa tipi ticaret şirketi bir hayal midir yoksa bir gerçek midir? /

Bozer, Ali Quelques considerations relatives a la nouvelle loi Turque sur les cooperatives et les grandes societes cooperatives /

Doğanay, İsmail Türk Ticaret Kanununun ticari defterlerle ilgili hükümleri üzerinde bir inceleme /

Özsunay, Ergun Trafik Hukukunda zarar giderimi sorumlusu olarak işleten (araç sahibi) kavramına ilişkin bazı sorunlar /

Esener, Turhan La Responsabilite de l'employeur en cas d'accident de travail /

Akyazan, Sıtkı Kollektif şirket ortaklarının şirket alacaklarına karşı sorumlulukları /

Çamoğlu, Ersin Limited ortaklığın sermaye alacaklarının haczi /

Mevzuat: 3 Ocak 1971-30 Nisan 1971 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Kazanç Paylarına ilişkin Federal Mahkeme Kararları /

Kararlar (Derleme) /
BATİDER Cilt 6 Sayı 2 Yıl 1971

Akyazan, Sıtkı Ticari temsilcilik ve ticari vekillik banka şube müdürlerinin hukuki durumları ve yetkilerini aşarak limit dışı kredi tahsisleri /

Göğer, Erdoğan İflas alanındaki kanunlar ihtilafı /

Akev, Sahir Talat Faturadan doğan sorumluluk - eksik teselsül /

Çamoğlu, Ersin Yönetim Kurulu üyelerinin genel kurul kararlarının icrasından doğan sorumluluğu konusunda yeni gelişmeler /

Omağ, Semra Banka teminat mektuplarının mahiyeti ve hükümleri /

Doğanay, İsmail Yazılı şekilde yapılması greken gayrimenkul tellallığı sözleşmesinde, her iki tarafın imzalarının birlikte şart mıdır? /

Tekinalp, Ünal Katılma intifa senetleri : (partizipationsschein) /

Türk, Hikmet Sami Mecburi mali sorum sigortası ve izinsiz kullanmalar /Yüklə 432,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə