Bazar iqtisadiyyatı Mikroiqtisadiyyatı iqtisadi münasibәt kimi niyә öyrәnirik?Yüklə 0,77 Mb.
səhifə1/6
tarix27.06.2018
ölçüsü0,77 Mb.
#54994
  1   2   3   4   5   6

Bazar iqtisadiyyatı
1.Mikroiqtisadiyyatı iqtisadi münasibәt kimi niyә öyrәnirik?

A))ictimai istehsalın bütün fazalarını әhatә etdiyinә görә

B)yalnız әmәk haqqı ödәdiyinә görә

C)yalnız istehsal fәaliyyәtinә görә

D) istehlak etdiyinә görә

E)mübadilә (hazır әmtәәlәri) etdiyinә görә


2. Mikroiqtisadi özәklәrin qarşılıqlı fәaliyyәtinin nәticәsi:

A))mәnfәәt

B)dinamiklik

C)sәmәrәlilik

D) faydalılıq

E)qiymәt
3. Mikroiqtisadiyyatın predmetinә daxildir:

A))iqtisadi fәaliyyәt vә iqtisadi nemәtlәr

B)iqtisadi qanunlar

C)iqtisadi kateqoriyalar

D)maddi vә qeyrimaddi istehsal

E)iqtisadi anlayışlar
4. Mikroiqtisadiyyat anlayış (kateqoriya) kimi nәyi öyrәnir?

A))firma (müәssisә) çәrçivәsindә münasibәtlәrin öyrәnilmәsi

B) dünya ölkәlәri ilә iqtisadi әlaqәlәri

C)ictimai tәkrar istehsalı

D)regional әlaqәlәri

E)milli iqtisadiyyatla әlaqәdar hadisә vә proseslәri


5. İqtisadi sistem nәzәriyyәsi kim tәrәfindәn işlәnib?

A))K.Marks

B)P.Samuelson

C) U.Rostou

D) A.Marşal

E)E.Sluçkim


6. Aşağıdakılardan nә iqtisadi sistemin vәzifәlәrinә aid deyil?

A))mәhsul vә xidmәtlәrin istehsalının harada tәşkil olunmasını müәyyәnlәşdirmә

B)istehsalın nәticәlәrinin insanlar arasında bölgüsünü müәyyәnlәşdirmә

C)iqtisadi artımı tәmin etmә

D)cәmiyyәt üzvlәrinin rifah halını yüksәltmә

E)iqtisadiyyatda tam mәhsulluğu tәmin etmә


7. İqtisadi sistem aşağıdakı mәsәlәlәri hәll edir:

A)) nә, necә, kimin üçün

B)nә vaxt, niyә, harada vә kim

C) nә, harada, kim üçün

D)niyә, harada, nә vaxt

E)işsizliyin vә inflyasiyanın sәbәsi nәdәn ibarәtdir


8. Mәhdudluq bunlardır:

A))insan tәlәbatlarının tam ödәnilmәsinin qeyrimümkünlüyünü

B)ancaq sәnayelәşmә sistemin sәciyyәsi

әks etdirәn konsepsiya

C)ancaq sәnayelәşmәyә qәdәrki sistemin sәciyyәsi

D)bazar sisteminin sәciyyәsi

E)inzibati amirlik sisteminin sәciyyәsi
9. Rәqabәtin, istehsalçiların hәvәslәndirilmәsi sisteminin motivlәrinin olmadığı, istehsal vasitәlәri üzәrindә dövlәt mülkiyyәtinin olduğu iqtisadiyyat necә adlanır

A)) inzibati amirlik iqtisadiyyatı

B )әnәnәvi iqtisadiyyat

C)qarışıq iqtisadiyyat

D)qәrb inkişaf yolu

E)bazar iqtisadiyyatı


10. İqtisadi sistemdә seçim problemi necә müәyyәnlәşir?

A))nә, necә, kimin üçün

B)nә vaxt, niyә, harada vә kim

C )nә, harada, kimin üçün

D)niyә, harada, nә vaxt

E)işsizliyin vә inflyasiyanın sәbәsi nәdәn ibarәtdir


11. Bu mülkiyyәt formaları xüsusi mülkiyyәtin bir qolu kimi tәzahür edirlәr:

A)şәxsi vә fәrdi

B) fәrdi vә xüsusi

C)xüsusi vә şәxsi

D)xüsusi vә birgә

E)xüsusi vә kooperativ


12. Mülkiyyәt iqtisadi kateqoriya olmaqla yanaşı, hәm dә:

A))hüquqi kateqoriyadır

B)qanuni kateqoriyadır

C)fәlsәfi kateqoriyadır

D)heç biri düz deyil

E)ictimai kateqoriyadır


13. Mülkiyyәtin iqtisadi cәhәtdәn reallaşması:

A))sahibinә gәlir gәtirir

B)sahibi mәnimsәyir

C)sahibi istifadә edir

D)sahibi sәrәncam verir

E)sahibi onu bağışlayır


14. Sәhmdar cәmiyyәti idarәsinin ali orqanı hansıdır:

A)) sәhmçilәrin ümumi iclası

B)vәkalәtçilәrin iclası

C)direktorlar şurası

D)heç biri düz deyil

E) samballı sәhmdarların iclası


15. Mülkiyyәt obyektlәrinin ictimai mülkiyyәtdәn xüsusi mülkiyyәtә keçmәsi prosesi:

A))özәllәşdirmә

B)invertenlaşma

C)millilәşdirmә

D)dövlәtsizlәşdirmә

E) müsadirә


16. Mülkiyyәtin subyeklәrinә aid deyil:

A)) resurslar

B)iqtisadi subyektlәr

C)istehlakçıların maraqları

D)hüquqi vә fiziki şәxslәr

E)dövlәt


17. Mülkiyyәtin әsas tiplәri hesab edilir:

A)) dövlәt vә xüsusi

B) kooperativ vә sәhmdar cәmiyyәtlәri

C) әmәk vә qeyriәmәk cәmiyyәtlәri

D)xüsusi

E)dövlәt
18. Aşağıda adları çәkilәn amillәrin hansılarını istehsal amillәrinә aid etmәk olar:

A)) bütün göstәrilәn amillәr

B)sәmәrәli qәrar, risk qәbul etmәyi bacaran insan

C)insanın fiziki vә әqli qabiliyyәti. Hansı ki, bunlar әmtәә vә xidmәtlәrin istehsalında işlәnir

D)torpaq, faydalı qazıntılar, su resursları

E) әmtәә vә xidmәtlәr istehsalı üçün texnologiya
19. ki birbirini әvәz edәn әmtәәnin mәsәlәn, kәrә yağı ilә bitki yağı, әgәr kәrә yağının qiymәt artarsa nә olar:

A)) bitki yağına tәlәbin artması

B)kәrә yağına tәlәb hәcminin artması

C) bitki yağına tәlәb aşağı düşәcәk

D)bütün cavablar doğru deyil

E)bitki yağına tәlәbin miqdarının azalması


20. Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı qeyriiqtisadi

nemәt hesab olunur?

A))külәyin enerjisi

B)bilik

C) sualti qayıqD) maşın

E)paltar
21. Tamamlayıcı nemәtlәrә aiddir:

A))fotoaparat vә plyonka

B)pivә vә kvas

C) çörәk vә paltar

D)qoyun әti vә balıq әti

E)kabab vә qoyun әti
22. Tәbii resurslar iqtisadi resurslar qrupundan hansılarına aiddir:

A))torpaq

B)texnologiya

C)sahibkarlıq qabiliyyәti

D) әmәk

E)capital


23. Bütün istеhsal amillәrinin sәmәrәlliyini özündә әks еtdirәn, istеhsal amillәrinin komplеks göstәricisi:

A))mәnfәәt

B) gәlir

C) rеnta


D)әmәk haqqı

E)faiz
24. İstehsal sәmәrәlidirәgәr:

A))bütün resurslardan tam istifadә edilib

B)istehsal resurslarından tam istifadә olunub

C) әmәk resurslarından tam istifadә olunması tәmin olunub

D)tәbii resurslardan tam istifadә olunması tәmin olunub

E)istehsal amillәrinin mәhsuldarlığının azalması qanunu istehsalda fәaliyyәt göstәrir
25. Qlobal iqtisadiyyatın әsas göstәricilәrindәn biri olub, әhali faizi, hansı ki, gәlirlә vә istehlak sәviyyәsi ilә әlaqәdardır, bu:

A))Yoxsulluq

B)istehsalın artımı

C)beynәlxalq әmәk bölgüsü

D)әtraf mühitin çirklәnmәsi

E)xәstәlik


26. İnflyasiya vә işsizliyin nәticәlәri iqtisadiyyatın hansı sәviyyәsinin problemidir:

A)) makroiqtisadiyyatın

B)qlobal iqtisadiyyatın

C)regional iqtisadiyyatın

D)dünya iqtisadiyyatının

E) meqaiqtisadiyyatın27. Uzunmüddәtli işsizliyә aiddir:

A))tsiklik, struktur

B)friksion, struktur

C)mövsümi, friksion

D)tsiklik friksion

E)mövsümi, tsiklik


28. Qısamüddәtli işsizliyә aiddir:

A))mövsümi, friksion

B)mövsümi, tsiklik

C)friksion, tsiklik

D)tsiklik, friksion

E)struktur, tsiklik


29. Xarakterinә görә inflyasiyanın növlәri:

A)) açıq-gizli

B)uyğunlaşan-gözlәnilәn

C)tәlәb vә tәklif

D)heç biri düz deyil

E) hipermülayim30. Qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsi durmadan yüksәlir, pulun alıcılıq qabiliyyәti durmadan aşağı enir:

A)) açıq inflyasiya

B) gizli inflyasiya

C)tәlәb inflyasiyası

D)tәklif inflyasiyası

E)xәrclәr inflyasiyası


31. әhalinin hәr nәfәrinә düşәn maddi nemәtlәrin vә xidmәtlәrin kәmiyyәt vә keyfiyyәtini әks etdirәn göstәrici:

A)) hәyat sәviyyәsi

B) yaşayış vasitәlәri

C)hәyat tәrzi

D)әmәk haqqı

E)hәyat göstәricisi
32. İnflyasiya ilә işsizlik arasında әlaqәni ilk dәfә kim araşdırmışdır?

A)) O.Filips

B)M.Fridman

C) V.Oyken

D)K.Marks

E)C.Keyns


33. İnflyasiyanın әksi olub qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin davamlı vә ardıcıl olaraq aşağı düşmәsi:

A))deflyasiya

B)qiymәt indeksi

C)inflyasiya tempi

D)staqflyasiya

E) qiymәtin ümumi sәviyyәsinin dәyişmәsi34. Xidmәt vә әmtәәlәrin istehsalı üçün mövcud resurslardan iqtisadiyyatın istifadә etmәk qabiliyyәtindә olmaması:

A)yoxsulluq

B))işsizlik

C)mәşğulluq

D)savadsızlıq

E)potensial


35. Qiymәt artımı vә işsizlik dinamikası arasında qrafik asılılıq:

A)) Filips әyrisi

B)Lorens әyrisi

C) Laffer әyrisi

D)Engel әyrisi

E)Valras әyrisi


36. Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar iqtisadi artmın amillәrinә aiddir?

A)) işçilәrin sayının artması, әmәk mәhsuldarlığının artması, becәrilәn torpaqların

B)әmәk mәhsuldarlığının artması

C)mәhsulların qiymәtinin artması

D) işçilәrin sayının artması

E)hәcminin azalması becәrilәn torpaqların hәcminin azalması
37. C.Keynsin multiplikator nәzәriyyәsi hansı әlaqәni nәzәrdә tutmuşdur?

A))investisiyanın artımı ilә milli gәlirin artımı arasında әlaqәni

B)ümumi daxili mәhsulun artımı ilә milli gәlirin arasında әlaqәni

C)milli gәlirlә hәyat sәviyyәsi arasında әlaqәni

D)istehsalla istehlak arasında әlaqәni

E)yığımla istehlak arasında әlaqәni


38. Qiymәt indeksinin növlәri:

A))istehlak şeylәrinin, istehsalın topdansatış vә real ümumi milli mәhsulun qiymәt indeksi

B)istehlak şeylәrinin vә milli mәhsulun qiymәt indeksi

C)real ümumi milli mәhsul göstәricisi

D) istehsal sәviyyәsinin vә istehlak sәviyyәsinin qiymәt indeksi

E)istehsalın vә xidmәtin qiymәt indeksi


39. Cinni әmsalının daha da çox olması:

A))әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da çoxalır

B)әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik bәrabәrlәşir

C)әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da azalır

D)әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sabitdir

E)әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sıfra bәrabәr olur


40. әhali qrupları arasında gәlirlәrin bölgüsündәki bәrabәrsizliyi ölçmәk üçün:

A))Lorens әyrisindәn istifadә olunur

B) yoxsulluq sәviyyәsini müәyyәn edirlәr

C)yaşayış minimumundan istifadә edilir

D)real әmәk haqqını müәyyәnlәşdirirlәr

E)Filips әyrisindәn istifadә olunur


41. İnvestisiyanın hәcm vә dinamikasına tәsir edәn amillәr:

A)) milli gәlirin real hәcminin dәyişmәsi vә real faiz dәrәcәsi

B) ümumi daxili mәhsulun real hәcminin dәyişmәsi C)C,D düzdür

D)mәcmu ictimai mәhsulun real hәcminin dәyişmәsi

E)xalis mәhsulun real hәcminin dәyişmәsi vә faiz dәrәcәsi
42. İstehlakın hәcminә tәsir edәn amillәr:

A)) gәlirlәrin sәviyyәsi, qiymәtlәrin sәviyyәsi, psixoloji amil

B)psixoloji amil, alıcının zövqü

C) psixoloji amil, yığımın hәcmi

D)gәlirlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü, qiymәt

E)qiymәtlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü


43. stehlak mәhsulları vә xidmәtlәrin qiymәtinin dәyişmәsini ölçmәk üçün istifadә olunan qiymәt indeksi:

A))istehlak şeylәrinin qiymәt indeksi

B) istehlak vә xidmәt qiymәt indeksi

C)qiymәt indeksi

D)infrastruktur mәhsulların qiymәt indeksi

E)xidmәt qiymәt indeksi


44. İqtisadi artım nәdә ifadә olunur?

A)) real ÜMMinartım tempindә

B) ÜMMin dәyәrindә

C)ÜMMin mütlәq artımında

D)neft hasilatının artımında

E)әmәk haqqının artımında


45. Hәr bir ölkәnin milli sәrhәdlәri çәrçivәsindә tәşәkkül tapmış iqtisadiyyat:

A)) milli iqtisadiyyat

B)qapalı iqtisadiyyat

C) açıq iqtisadiyyat

D)mikroiqtisadiyyat

E)mezoiqtisadiyyat


46. Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar makroiqtisadiyyata aiddir?

A))son bir ildә ölkәdә inflyasiyanın sәviyyәsi 2% tәşkil etmişdir

B) 2001ci lidә AR Dövlәt neft şirkәti tәrәfindәn 8 mln. ton xam neft istehsal olunub

C)keçәn tәdris ilindә ADİUya 1500 nәfәr tәlәbә qәbul olunub

D)rentabellik sәviyyәsinin yüksәlmәsi

E)bu il Bakı şәhәrinin Yasamal rayonunda 500 yeni iş yeri açılıb


47. ÜDMi necә ölçmәk olar?

A))gәlirlәrә vә istehlaka görә

B)gәlirlәrә vә xәrclәrә görә

C) xәrclәrә vә istehsala görә

D)hamısı düzdür

E)istehsala vә istehlaka görә


48. Müasir makroiqtisadi nәzәriyyәnin banisi:

A))C.Keyns

B)N.D.Kondratyev

C)A.Marşal

D)V.V.Kosova

E)L.Valras


49. Hәr bir ölkәnin milli sәrhәdlәri çәrçivәsindә tәşәkkül tapmış iqtisadiyyat:

A))milli iqtisadiyyat

B)mezoiqtisadiyyat

C)açıq iqtisadiyyat

D) mikroiqtisadiyyat

E)qapalı iqtisadiyyat


50. Milli gәlirin istehlaka getmәyәn hissәsi:
A)) ümumi yığım (әmanәt)

B) ümumi gәlir

C)ümumi daxili mәhsul

D)mәcmu tәlәb

E)ümumi xәrclәr
51. Xәrclәr üzrә ÜMM hesablandıqda, aşağıdakı növ xәrclәr cәmlәnir

A))şәxsi istehlak xәrclәri, ümumi xüsusi daxili investisiyalar vә әmtәә vә xidmәtlәrin dövlәt alışı

B)transfert xәrclәri, şәxsi istehlak xәrclәri, büdcә xәrclәri

C)dövlәtin büdcә xәrclәri, müәssisәnin xәrclәri

D)şәxsi istehlak xәrclәri, әmtәә vә xidmәtlәrin dövlәt alışı vә xarici investisiyalar

E)daxili investisiya xәrclәri, büdcә xәrclәri, şәxsi istehlak xәrclәri


52. Nәticә göstәricilәrini qiymәtlәndirmәk üçün istifadә olunan әsas göstәrici:

A)) milli sәrvәt

B)xalis milli mәhsul

C)ümumi mәhsul

D) milli gәlir

E)ümumi daxili mәhsul


53. ÜDMi müәyyәn edәrkәn aşağıdakılardan hansılar nәzәrә alınır?

A)) işlәnmiş malların alqısatqısı

B) әlavә olunmuş dәyәr

C)transfer ödәmәlәri

D)hes biri aid deyil

E)yuxarıda göstәrilәnlәrdәn hamısı54. Mütlәq torpaq rentasının hәcmini müәyyәn edin:

A)) mәcmu gәlirlә istehsal qiymәti arasındakı fәrq

B)qiymәtlә mәhdud torpaqların qiymәti arasındakı fәrq

C) qiymәtlә istehsal xәrclәri arasındakı fәrq

D)heç biri

E)mәcmu mәnfәәtlә dәyişәn xәrclәr arasındakı fәrq


55. Aşağıdakılardan hansı torpaq vergisidir?

A))xәrac


B) cizyә

C) fitrә


D)xüms

E)zәkat
56. Torpaq vә onun tәki, bitki vә heyvanat alәmi, meşә vә su resursu, hava baseyni vә iqlim bu:

A)) tәbii resurs

B)tükәnmәz resurslar

C)istehsal olunmuş resurslar

D)iqtisadi resurs

E) istehlak olunmuş resurslar
57. әmәk, kapital, torpaq vә sahibkarlıq qabiliyyәti kateqoriyalarını birlәşdirәn ümumi әlamәt hansıdır?

A))istehsal amili

B)istehsal vasitәsi

C)milli sәrvәt

D)hamısı düzdür

E) istehsal funksiyası


58. Iqtisadi rentanın ölçüsü әmәk tәklifinin:

A)) elastikliyindәn asılıdır

B) fәrdi әmәk tәklifindәn asılıdır

C)fәrdi әmәk tәlәbindәn asılıdır

D)bütün cavablar düzdür

E)qeyrielastiklikdәnasılıdır


59. Kapitalı özözünә artan dәyәr kimi izah edәn iqtisadçı kim olmuşdur?

A)) K.Marks

B)D.Rikardo

C)A.Smit


D) F.Kene

E)J.B.Sey


60. Bazar iqtisadiyyatının sosial yönümlüyünü әks etdirәn model:

A)) Alman modeli

B) Amerika modeli

C)Isveç modeli

D)heç biri doğru deyil

E)Yapon modeli


61. Sosialdemokratik bazar iqtisadiyyatı modeli üçün aşağıdakı amillәrdәn hansı xarakterikdir:

A))sosial xidmәtlәrin pulsuz ödәnilmәsi

B)dövlәt mülkiyyәtin yüksәk xüsusi çәkisi

C)dövlәt mülkiyyәtin yüksәk xüsusi çәkisi

D)dövlәt büdcәsindә sosial yönümlü vәsaitlәrin xüsusi çәkisi

E)dövlәtin aktiv sosial siyasәti


62. Hansı inkişaf etmiş bazar ölkәsi liberal modelә әsasәn iqtisadiyyatını inkişaf etdirir?

A)) ABŞ


B)Yaponiya

C)Isveç


D)Çin

E) Almaniya63. Bunlardan hansını milli bazara aid hesab etmәk olar?

A))daxili bazar

B)dünya bazarı

C)xarici bazar

D)rәqabәtli bazar

E)beynәlxalq bazar


64. Bazar mexanizminin әsas ünsürlәri hansılardır?

A)) qiymәt, tәlәb, tәklif, rәqabәt

B)tarazlıq, elastiklik, çeviklik

C) sәrbәstlik, bәrabәrlik, mülkiyyәt azadlığı

D)subsidiyalar, kreditlәr, stimullar

E)planlaşdırma, tәnzimlәmә, tәşkilatlanma


65. Bazar:

A)) әmtәә vә xidmәtlәrin alqı vә satqısı proseslәrinin baş verdiyi mәkan

B)alıcılar arasında qarşılıqlı münasibәtlәr

C) tәklifin mәcmusudur

D)satış proseslәrinin mәcmusu

E)mülkiyyәt münasibәtlәridir


66. әmtәә vә xidmәtlәrin istifadә tәyinatına görә bazarı hansına aid etmәk olar?

A))istehlak şeylәri vә xidmәt әşyaları

B)kapital

C)әmәk


D)oliqapolik bazar

E)mәnzil
67. Bazar iqtisadiyyatının genetik әsaslarına bunlardan hansıları aid etmәk olar?

A)) inkişaf etmiş әmәk bölgüsü vә xüsusi mülkiyyәt

B)xüsusi mülkiyyәt

C) Kolxozkooperativ tәsәrrüfat

D)dövlәt mülkiyyәti

E)ümumi xalq mülkiyyәti
68. A.Smitin bazar haqqında tәliminin әsas müddәası:

A))görünmәz әl nәzәriyyәsi

B)әmәk bölgüsü

C) әmәk dәyәr nәzәriyyәsi

D)yeniliklәrin tәtbiqi

E)iqtisadi ehtiyatların mәhdudluğu


69. Azәrbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünә başlanmışdır:

A) 1991


B)1989

C)1990


D)1992

E) 1988
70. Bazar iqtisadiyyatının liberal modelinә әsaslanan ölkәlәrdә ümumi milli mәhsulun (ÜMM) neçә faizi vә yaxud da neçәdә bir hissәsi dövlәt büdcәsindәn sosial xәrclәr üçün nәzәrdә tutulur?

A))20 faiz

B)40 faiz

C)50 faiz

D)10 faiz

E)30 faiz
71. Sosialdemokratik bazar iqtisadiyyatı modeli üçün aşağıdakı amillәrdәn hansı xarakterikdir:

A) milli gәlirin böyük bir hissәsinin dövlәt tәrәfindәn bölüşdürülmәsi

B)dövlәt mülkiyyәtin yüksәk xüsusi çәkisi

C) sosial siyasәtin qalıq prinsipi әsasında hәyata keçirilmәsi

D)dövlәt büdcәsindә sosial yönümlü vәsaitlәrin xüsusi çәkisi

E)dövlәt mülkiyyәtin yüksәk xüsusi çәkisi


72. әmәkdәyәr nәzәriyyәsinin ilk müәllifi kim olmuşdur?

A) A.Smit

B)K.Menger

C) K.Marks

D)F.Vizer

E)D.Rikardo


73. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi nәzәriyyәnin prеdmеti hеsab еdilә bilәr?

A) stеhsal münasibәtlәri vә iqtisadi qanunlar

B)istеhsal amillәri

C) ölkәnin sәrvәti

D)mәhsuldar qüvvәlәr

E)iqtisadi rеsurslar


74. Urbanizasiyanın meydana gәlmәsinin, inkişaf edib qlobal prosesә çevrilmәsinin başlıca amillәrindәn biri:

A))Elmitexniki tәrәqqi

B)etnik çәkişmәlәr

C)tәbii resursların tükәnmәsi

D)әtraf mühitin qorunması

E)elmi-texniki gerilik


75. İqtisadi artım nәdir?

A) )real ÜMMin mütlәq hәcminin vә adambaşına düşәn real ÜMMin artımı

B)istehsal amillәrinin sahәlәr arasında bölgüsü

C)amortizasiya ayırmaları hesabına istehsalı genişlәndirmәkÜDMin amillәrinin kәmiyyәtinin saxlanması

D)resursların sahәlәr arasında bölgüsü

E) bank faizlәrini aşağı salıb, istehsalı genişlәndirmәk


76. İqtisadi artımın hansı әsas tiplәri var?

A)) ekstensiv vә intensiv tipi

B)sabit inkişaf tipi

C)intensiv tip

D) ekstensiv tip

E)sürәtli inkişaf tipi


77. әhali gәlirlәri:

A))milli gәlirin pul, mәhsul vә xidmәtlәr şәklindә ev tәsәrrüfatlarının sәrәncamına keçәn hissәdir

B) pul gәlirlәrindәn ibarәtdir

C)әmәk haqqından ibarәtdir

D)natural gәlirlәrdәn ibarәtdir

E)nominal vә real gәlirlәrdәn ibarәtdir


78. Gәlirin istehlak edilmәyәn, yığıma yönәldilәn hissәsi:

A))Әmanәt

B)izafi mәhsul

C)istehlak

D)gәlirin hәcmi

E)izafi dәyәr


79. Gәlirlәrin dәyişmәsinin investisiyaların dәyişmәsindәn asılılığını xarakterizә edәn әmsal:

A)) investisiya arzusu

B) istehlakçı arzusu

C)akselerator

D)yığım etmәk arzusu

E)multiplikator


80. Müәyyәn vaxt әrzindә alınan vә istehlak edilәn әmtәәlәrin ümumi miqdarı:

A)) istehlak

B)yığım

C) investisiyaD)hamısı düzdür

E)bölgü
81. Qiymәt dәyişmәz qaldıqda tәklifә tәsir edәn amillәr:

A)) qeyri-qiymәt amillәri

B)tәlәb amili

C)qiymәt amili

D)xәrc amili

E) tәklif amili
82. Mәcmu tәklif aşağıdakılardan hansına bәrabәrdir?

A))ÜMDinpotensial hәcminә

B)bazara çıxan mәhsulların nominal hәcminә

C)bazara çıxarılan bütün mәhsulların dәyәrinә

D)ÜMM hәcminә

E) xalis milli mәhsulun real hәcminә


83. ÜDMnin real hәcmini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunan qiymәt indeksi:

A)) ÜDM deflyatoru

B) qiymәt deflyatoru

C)ÜMM deflyatoru

D)yığım deflyatoru

E)mәcmu gәlir deflyatoru


84. Ümumi daxili mәhsul (ÜDM) vә Ümumi milli mәhsul (ÜMM) hansı metodla hesablanır?

A))gәlir, sahә vә xәrc metodu

B)balans vә gәlir metodu

C)hesab vә xәrc metodu

D)balans metodu

E) hesab metodu85. ÜDMdan xalis milli mәhsula (XMM) keçmәk üçün nә etmәk lazımdır?

A)) amortizasiya xәrclәrini çıxmaq lazımdır

B) müstәqim (dolayı) vergilәri cıxmaq lazımdır C)xalis investisiya xәrclәrini әlavә etmәk lazımdır

D)birbaşa vergilәri çıxmaq lazımdır

E)әsas fondların aşınması dәyәrini ÜDMa әlavә etmәk lazımdır
86. Ümumi milli mәhsul ilә ümumi daxili mәhsul arasında nominal fәrq adәtәn neçә faiz tәşkil edir:

A))1%dәn artıq olmur

B)4%dәn artıqdır

C)5%dәn artıqdır

D)milli iqtisadiyyatın qloballaşma vә inteqrasiyası nәticәsindә 1%dәn çox artmağa meyllidir

E)6%dәn artıqdır


87. Milli iqtisadiyyatın beynәlxalq inteqrasiya sәviyyәsinә görә formaları:

A))açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat

B) asılı vә zәif inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat

C)asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyat

D)çıq vә inkişaf etmәkdә olan iqtisadiyyat

E)qapalı vә sәnaye yönümlü iqtisadiyyat


88. Ümumi daxil mәhsul nә demәkdir?

A)) istehlak üçün nәzәrdә tutulmuş bütün hazır mәhsulların kәmiyyәti

B) bütün satılmış әmtәә vә xidmәtlirn hәcmi

C)bütün istehsal edilәn әmtәә vә xidmәtlәrin cәmi

D)bütün son mәhsul vә xidmәtlәrin bazar dәyәri

89. Makroiqtisadiyyatın yarımsistemi birbirilә üzvi surәtdә bağlı olan sahәlәr kompleksi:

A)) mezoiqtisadiyyat

B)mikroiqtisadiyyat

C)makroiqtisadiyyat

D)meqoiqtisadiyyat

E) qlobal iqtisadiyyat


90. Tarixi olaraq makroiqtisadiyyatın predmeti vә metodu nә vaxt formalaşmışdır?

A))XX әsrin 30cu illәri

B) XIX әsrin 50ci illәri

C)XX әsrin 20ci illәri

D)XX әsrin 50ci illәri

E)XIX әsrin 30cu illәri


91. әmtәәlәrin satışından әldә edilәn pul vәsaiti ilә hәmin әmtәәlәrin satınalınma qiymәtlәrinin cәmi arasındakı fәrq:

A)) ümumi gәlir

B)ümumi tәlәbat

C) ümumi mәhsul

D)ümumi xәrc

E)ümumi satış hәcmi


92. İstehsal funksiyası nә demәkdir?

A)) әmәk vә kapital mәsrәflәrinin mәhsulun hәcminә tәsiri

B)inflyasiya vә işsizliyin qarşılıqlı әlaqәsi

C) xalis milli mәhsulun istehsalı amillәri

D)ÜMMun nominal hәcmi

E)ÜDM vә milli gәlirin nominal hәcmi


93. Əgәr Azәrbaycanın vәtәndaşı Türkiyәnin özәl müәssisәlәrinin birindә çalışırsa onun әldә etdiyi gәlir aid edilir:

A)) Azәrbaycanın ÜMMna vә Türkiyәnin ÜDMna

B)Azәrbaycanın ÜDMna vә Türkiyәnin ÜMMna

C) Azәrbaycanın vә Türkiyәnin ÜMMna

D)Azәrbaycanın ÜMMna vә ÜDMna

E)hәm Azәrbaycanın vә Türkiyәnin ÜDİna


Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin