Beynəlxalq itisadi münasibətlər kursu üzrə test suallarıYüklə 341,25 Kb.
səhifə1/4
tarix04.07.2018
ölçüsü341,25 Kb.
#55708
  1   2   3   4

QARISIQ

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

İqtisadi nəzəriyyə və marketinq” kafedrası


Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər kursu üzrə test sualları.
1. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər nədir?

 1. Beynəlxalq əmək bölgüsünü əhatə edir

 2. Dünya ölkələrinin milli iqtisadiyyatları arasında yaranan təsərüfatçılıq münasibətləri sistemidir

 3. Beynəlxalq siyasi müasibətlər sistemidir

 4. Beynəlxalq təşkilatlar arası münasibətlərdir

 5. Dünya ölkəri arasında olan ticarətlə əlaqədar münasibətlərdir

2. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi münasibvətlərin spesifik xüsusiyyətlərinə aiddir? 1. Himayəçilik siyasətinin getdikcə liberalizmlə əvəz edilməsi

 2. Təsərüfatçılıq münasibətləri milli sərhədlərin çərçivəsindən kənara çıxan daha geniş əraziləri əhatə edir

 3. İdxal tariflərinin birtəfli qaydada dəyişdirlməsi imkanın aradan qaldırlması

 4. Tariflər və ticarət üzrə Baş razılaşmanın xidmətlər ticarətinə şamil edilməsi

 5. Dünya bazarı qiymətlərinin bütün ölkələrə şamil edilməsi

3. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi münasibvətlərin spesifik xüsusiyyətlərinə aiddir? 1. Dünya təsərüfatçılıq əlaqələrini təmin edən xüsusi alətlər və mexanizmlər fəaliyyət göstərir

 2. İdxal tariflərinin birtəfli qaydada dəyişdirlməsi imkanın aradan qaldırlması

 3. Tariflər və ticarət üzrə Baş razılaşmanın xidmətlər ticarətinə şamil edilməsi

 4. Himayəçilik siyasətinin getdikcə liberalizmlə əvəz edilməsi

 5. Dünya təsərrüfatının geosiyasi vektorlarının dəyişməsi

4. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi münasibvətlərin spesifik xüsusiyyətlərinə aiddir? 1. Beynəlxalq miqyasda ayrı-ayrı ölkələr xaricinə istehsal amilləri və onun nəticələrinin yerləşdirilməsi baş verir

 2. İdxal tariflərinin birtəfli qaydada dəyişdirlməsi imkanın aradan qaldırlması baş verir

 3. Kapital idxal edən ölkələrdə bütövlükdə və yaxud da ayrı-ayrı sahələrdə,bölmələrdə,infrastrukturda kapital çatışmamazlığı yaranır

 4. Himayəçilik siyasətinin getdikcə liberalizmlə əvəz edilməsi baş verir

E) Xaricdə hasılat sənayesinə kapital yatırılması xammalla sabit təminat yaradır
5. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi münasibvətlərin spesifik xüsusiyyətlərinə aid deyildir?

 1. Tərkibi və həcminə görə yeni əlavə ehtiyatlar iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilir

 2. Beynəlxalq miqyasda ayrı-ayrı ölkələr xaricinə istehsal amilləri və onun nəticələrinin yerləşdirilməsi baş verir

 3. Beynəlxalq ticarət getdikcə daha sürətlə artır

 4. Dünya təsərüfatçılıq əlaqələrini təmin edən xüsusi (maliyyə,valyuta, kömrük və i.a.)alətlər və mexanizmlər fəaliyyət göstərir

 5. Təsərüfatçılıq münasibətləri milli sərhədlərin çərçivəsindən kənara çıxan daha geniş əraziləri əhatə edir

6. Müasir dövrün başlıca qanunauyğunluqlarından biri aşağıdakılardan hansıdır? 1. Ölkələrin siyasi təşkilatlarda birləşməsi meylinin güclənməsi

 2. Hər bir ölkənin dünya təsərrüfatından asılılığının güclənməsi

 3. Ölkələrin bir qrupunun daha sürətli inkişafı,

 4. Ayrı-ayrı ölkələrin bir- birindən iqtisadi asılılığının güclənməsi

 5. Ekoloji tarazlığın pozulması

7. Beynəlxalq ictimai əmək bölgüsü nədir?

A) Ayrı-ayrı ölkələrin müvafiq məhsul və xidmət növlərinin istehsalı üzrə ixtisaslaşmasıdır

B) Ölkələr arasında müxtəlif istehsal sahələrində koopreasiyanın yaranmasıdır.

C) İnsanların müxtəlif peşələr üzrə ixtisaslaşmasıdır

D) Dünyanın hər hansı regionunda inteqrasiya prosesləridir

E) Hər bir ölkədə bütün məhsul və xidmət növlərindən istehsal etməkdir
8. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq əmək bölgüsünün tiplərinə aiddir?


 1. əşya

 2. detal

 3. mərhələ

 4. ümumi

 5. koperasiyalaşma

9. Aşağıdakılardan hansı istehsalın beynəlxalq ixtisaslaşmasının formasına aiddir?

A) texnoloji

B) xüsusi

C) fərdi

D) ümumi


E) koperasiyalaşma
10. Beynəlxalq əmək bölgüsünün ümumi tipi hansıdır?

 1. ayrı-ayrı ölkələrin müxtəlif istehsal sahələrinin və həmçinin sahə daxilində istehsal olunan hazır məhsulların beynəlxalq mübadiləsinin baş verməsi

 2. sahələrarası beynəlxalq ticarəti baş verməsi

 3. Istehsalın ayrı-ayrı sahələri arasında kooperasiyalaşma

 4. ayrı-ayrı ölkələrin müvafiq istehsal sahələrinin məhsulun bir hissəsinin istehsalı

 5. texnoloji prosesin müəyyən hissəsi üzrə koperasialaşma

11. Beynəlxalq əmək bölgüsünün xüsusi tipi hansıdır?

A) ayrı-ayrı ölkələrin müxtəlif istehsal sahələrinin və həmçinin sahə daxilində istehsal olunan hazır məhsulların beynəlxalq mübadiləsinin baş verməsi

B) sahələrarası beynəlxalq ticarəti baş verməsi

C) layihə-konstruktor, hətta investitsiya prosesi üzrə ixtisaslaşması

D) ayrı-ayrı ölkələrin müvafiq istehsal sahələrinin məhsulun bir hissəsinin istehsalı

E) texnoloji prosesin müəyyən hissəsi üzrə ixtisaslaşma
12. Beynəlxalq əmək bölgüsünün fərdi tipi hansıdır?


 1. sahələrarası beynəlxalq ticarəti baş verməsi

 2. ayrı-ayrı ölkələrin müxtəlif istehsal sahələrinin və həmçinin sahə daxilində istehsal olunan hazır məhsulların beynəlxalq mübadiləsinin baş verməsi

 3. Istehsalın ayrı-ayrı sahələri arasında və sahələrin ayrı-ayrı bölmələri daxilində kooperasiyalaşma

 4. texnoloji prosesin müəyyən hissəsi üzrə koperasialaşma

 5. layihə-konstruktor, hətta investitsiya prosesi üzrə ixtisaslaşması

13. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin öyrənilməsinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? 1. İqtisadi və siyasi birlklərdə təmsil olunaraq ölkənin siyasi təhlükəsliyinin təmin edilməsi yollarını müəyyənləşdirmək

 2. Ölkənin iqtisadi mövqelərini qoruyub saxlamaq üçün beynəlxalq təşkilatlarda iştirak etməyin yollarını və üsullarını mənimsəmək

 3. Xarici ölkələrdə daha iri həcmli investisiyalar yatıraraq daha çox gəlir əldə etməyin yollarını öyrənmək

 4. Beynəlxalq təşkilatların fəaliyyət prisiplərini dərk edərək öz maraqlarını daha yaxşı müdafiə etmək

 5. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkişaf qanunlarını və xüsusiyyətlərini daha daərindən dərk edərək bəşəriyyətin malik olduğu məcmu iqtisadi potensialdan maksimum üstün istifadə etmək

14. Aşağıdakılardan hansı dünya təsərrüfatının yaranmasına təsir göstərən amillərə aid deyildir? 1. Ölkələrarası əmtəə və xidmətlərin çox iri həcmli yerdəyişməsi

 2. Ətraf mühütün qorunmasının zəruriliyi

 3. Kapitalın,əmək və informasiya ehtiyatlarının yerdəyişməsi

 4. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

 5. Beynəlxalq əmək bölgüsündə baş verən struktur əmələgətirən dəyişikliklər

15. Dünya təsərrüfatı nədir? 1. Dünyada informasiya məkanın yaradılmasıdır

 2. İnkişaaf etməkdə olan və ikişaf etmiş ölkələrin təsərufatları

 3. Dünya ölkələri arasında ticarət və elmi-texniki əməkdaşlıqdır

 4. Dünya ölkələrinin cəmidir

 5. Mülli təsərrüfatların qarşılıqlı təsirdə və onların istehsal amillərinin qarşılıqlı asılıqda olan məcmusudur

16. Dünya təsərrüfatının əsas xarakterik cəhətlərinə aşağıdakılardan hansını aid etmək olmaz?

A) müasir sivilizasiyanın problemlərinin gələcəkdə həlli bir qrup ölkələrin, imkanları daxilində olduğundan, onların həlli beynəlxalq miqyasda iqtisadi və digər strukturların fəaliyyətinə kolgə salması

B) Beynəlxalq əsasda müxtəlif ölkələrdə müxtəlif istehsallar və strukturlar o, cümlədən trans milli korporasiyalar yaradılması

C) Ölkələr arasında əmtəə və xidmətlərin ticarətinə və istehsal amillərinin yerdəyişməsinə dövlət və beynəlxalq dəstək sistemin formalaşması və həyata keçirilməsi

D) açıq bazar tipli xüsusi sferaların ayrı-ayrı ölkələrin daxilində və regional beynəlxalq qruplaşmalarda meydana gəlməsi

E) kapitalın, iş qüvvəsinin, texnologiyanın və informasiya ehtiyatlarının miqrasiyası nəticəsində istehsal amillərinin beynəlxalq yerdəyişməsi və tətbiqi
17. BİM -ininkişaf etmiş bazar təsərrüfatı sisteminə aid olduğunu göstərən əsas əlamətlərə aşağıdakılardan hansı aid deyildir?


 1. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin iştirakçılarının iqtisadi cəhətdən xüsusiləşmələri

 2. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsasında əmək bölgüsünün dayanması

 3. Tələb,təklif tam fəaliyyət göstərmir

 4. Rəqabətin daha kəsgin xarakter daşıması

 5. Bazar qanunları və azad qiymətəmələgəlməsi tam fəaliyyət göstərir

18. Bazar münasibətlərinin bir forması olan beynəlxalq iqtisadi münasibətlər aşıdakılardan hansına əsaslanmır? 1. Bazar subyektlərinin və obuektlərinin şoxluğu

 2. Tələb və təklifin təsirinin müəyənediciliyi

 3. Onların çevik qiymətlərlə qarşılıqlı əlaqəsi

 4. Ümumdünya ticarət təşkilatının iqtisadi və siyasi suvernliyinə.

 5. Kəsgin rəqabətə

19. Aşağıdakılardan hansı merkantilizm cərəyanın iqtisadi fikirlərinə uyğundur? 1. . Xarici ticarətin baş verməsinin başlıca səbəbi əmək bölgüsünün dərinləşdməsidir

 2. Ölkədən xaricə aparılan bütün sərvətlər və pulların dəyəri dəqiq müəəyənləşdirlməldir

 3. Xaricdən ölkəyə əmtəələrin gətirilməsinə qadağa qoyulmalıdır

 4. Xarici ticarətin başlıca məqsədi sərvətin ən mühüm forması olan qızıln və qiymətli metalların ölkəyə gətirilməsinə xidmət etməkdir.

 5. Xarici ticarətin baş verməsinin əsas səbəbi ölkələrin təbii şəraitində olan üstünlükləridir

20. Himayədarlıq siyasətinin aradan qaldırılmasına nə səbəb oldu? 1. Azad ticarət siyasətinin mahiyyətinin daha dərindən dərk edilməsi

 2. Dövlətlərdə demokratik qüvvələrinin hakimiyyətə gəlməsi

 3. Daxili bazarların iri maşınlı sənayenin istehsal etdiyi əmtəələrə kifayət etməməsi

 4. Yetgin merkantilizm məktəbinin baxışlarının meydana gəlməsi.

 5. Ölkənin öz məhsullarının daxili təlabatı tamamilə ödəyə bilməməsi

21. Aşağıdakılardan hansı xarici ticarətin baş verməsinin əsas amili kimi mütləq üstünlüyü özündə əks etdirir? 1. İş qüvəsinin daha ucuz olmasına əsasən yaranan üstünlük

 2. Təbii ehtiyatlarda mövcud olan üstünlük

 3. İstehsal amillərinin hər hansı birində mövcud olan üstünlük

 4. İstehsal amillərinin məsrəflərində mövcud olan nisbi üstünlük

 5. İstehsal amillərinin qarşılıqlı qiymətləndirliməsindən əmələ gələn üstünlük

22. Aşağıdakılardan hansı xarici ticarətin baş verməsinin əsas amili kimi nisbi üstünlüyü özündə əks etdirir? 1. İstehsal amillərinin hər hansı birində mövcud olan üstünlük

 1. C).Təbii ehtiyatlarda mövcud olan üstünlük

 1. İş qüvəsinin daha ucuz olmasına əsasən yaranan üstünlük

 2. İstehsal amillərinin məsrəflərində mövcud olan nisbi üstünlük

 3. İstehsal amillərinin qarşılıqlı qiymətləndirliməsindən əmələ gələn üstünlük

23. Aşağıdakılardan hansı xarici ticarətin baş verməsinin əsas amili kimi istehsal amillərinin qiymətləndirlməsindən yaranan üstünlüyü özündə əks etdirir? 1. İş qüvəsinin daha ucuz olmasına əsasən yaranan üstünlük

 2. Təbii ehtiyatlarda mövcud olan üstünlük

 3. İstehsal amillərinin hər hansı birində mövcud olan üstünlük

 4. İstehsal amillərinin məsrəflərində mövcud olan nisbi üstünlük

E) İstehsal amillərinin qarşılıqlı qiymətləndirliməsindən əmələ gələn üstünlük
24. “Amillərin qarşılıqlı nisbəti nəzəriyəsi” tərafdarlarının fikrincə amillərin müqayisəli qiymətləndirilməsinin müəyyənləşdirdiyi şəraitə aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

 1. Ölkələr arası sahədaxili rəqabətin zəifləməsinə və inhisarçılıq meyllərinin güclənməsi baş verir

 2. O məhsul və xidmətlər idxal olunur ki, onların hazırlanması üçün zəruri olan amillər qıtdır

 3. Beynəlxalq ticarətin inkişaf etdirilməsi “amillər”üzrə qüymətlərin və yaxud gəlirlərin tarazlaşmasına gətirib çıxarır

 4. Ölkəlr arasında əmtəə mübadiləsi əvəzində həmin amillərin özlərinin yerdəyişməsi baş verir

 5. O məhsul və xidmət ixrac olunur ki, həmin ölkədə o məhsul və xidmətin hazırlanması üçün istifadə olunan amillər artiqlaması qədərdir

25. Azad ticarər siyasəti nə deməkdir?

A) Beynəlxalq ticarətin məhdudiyətsiz həyata keçirilməsidir

B) Milli istehsalçıların dövlət tərəfindən himayə edilməsidir

C) Ölkədən xaricə azad ixracatı həyata keçirməkdir

D) Ölkə iqtisadiyyatının azad inkişaf etməsi

E) Ölkədə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsidir

26. Himayədarlıq siyasəti nə deməkdir?

A) Milli istehsalçıların müdafiə edilməsi məqsədilə dövlətin xarici ticarətə müdaxilə etməsi

B) Ölkə iqtisadiyyatının azad inkişaf etməsi

C) Ölkədən xaricə azad ixracatı həyata keçirməkdir

D) Beynəlxalq ticarətin məhdudiyətsiz həyata keçirilməsidir

E) Ölkədə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsidir
27. Xarici ticarətə dövlətin müdaxilə etməsini təklif edən ilk nəzəri məktəb hansıdır?


 1. Klassik ingilis siyasi iqtisad məktəbi

 2. Fiziokratlar məktəbi

 3. Merkantilizm məktəbi

 4. Monetarizm məktəbi

 5. Marksizim məktəbi

28. Azad ticarət siyasətinin nəzəri əsaslarını hansı məktəbin nəzəri baxışları təşkil edir? 1. Fiziokratlar məktəbi

 2. Merkantilizm məktəbi

 3. Klassik ingilis siyasi iqtisad məktəbi

 4. Monetarizm məktəbi

 5. Marksizim məktəbi

29. Xarici ticarətin əsasının istehsal amillərində mütləq üstünlük olduğunu göstərən iqtisadçı kimdir?

A) A.Smit

B) A.Monkretyen

C) E.Hekşeer və B.Olin

D) D.Rikardo

E) M.Porter
30. Xarici ticarətin əsasının istehsal amillərində müqyisəli nisbi üstünlük olduğunu göstərən iqtisadçı kimdir?


 1. A.Monkretyen

 2. D.Rikardo

 3. E.Hekşeer və B.Olin.

 4. A.Smit

 5. M.Porter.

31. Xarici ticarətin əsasının amillərin qarşılıqlı nisbəti nəzəriyəsi olduğunu göstərən iqtisadçı kimdir? 1. A.Monkretyen

 2. E.Hekşeer və B.Olin.

 3. A.Smit

 4. D.Rikardo

 5. M.Porter.

32. Xarici ticarətdə “millətin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətliliyi” konsepsiyasının müəllifi kimdir? 1. A.Monkretyen

 2. E.Hekşeer və B.Olin.

 3. M.Porter

 4. D.Rikardo

 5. A.Smit

33. Beynəlxalq ticarətdə ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyi bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə və asılılıqda olan amillərlə müəyyən olunur.Aşağıdakılardan hansı bu amillər qrupuna aid deyildir? 1. Tələb şəraiti

 2. Firmanın qiymət konsepsiyası

 3. Xidmət və ona yaxın olan sahələrin vəziyyəti

 4. Konkret situasiyaya uyğun firmanın strategiyası

 5. İstesal amilləri şəraiti

34. M.Porter ölkənin rəqabət qabiliyyətliliyinin amillərinin kombinasiyasından asılı olaraq ölkənin həyat tisiklinin 4 mərhələsini müəyyən etmişdir.Aşağıdakılardan hansı bu tsiklə aid deyildir? 1. İnvestisiya mərhələsi

 2. Texnologiyanın təzələnməsi mərhələsi

 3. Yeniləşmə mərhələsi

 4. Sərvət mərhələsi

 5. İstehsal amilləri mərhələsi

35. Aşağıdakılardan hansı istehsal mərhələsində olan ölkərə üçün tövsiyələrə aid deyildir? 1. Xarici texnologiyanı qabaqlayan və dəyərlilərin yaradılması zəncirinin bütün mərhələləri üzrə istehsal güclərinin genişlənməsi üçün imkanların yaradılması

 2. Fiziki infrasruktrun və ümumi təhsilin yüksək səviyyəsinə nail olunması

 3. Bazarların açıqlığı

 4. Dünya səviyyəli texnologiyanın assimlyasiya edilməsi üçün şəraitin yaradılması.

 5. Siyasi və makroiqtisadi sabitliyin yaradılması və saxlanılması,qanunun aliliyinə nail olunması

36. Aşağıdakılardan hansı investisiya mərhələsində olan ölkərə üçün tövsiyələrə aiddir? 1. Fiziki infrasruktrun və ümumi təhsilin yüksək səviyyəsinə nail olunması

 2. Bazarların açıqlığı

 3. Dünya səviyyəli texnologiyanın assimlyasiya edilməsi üçün şəraitin yaradılması.

 4. Xarici texnologiyanı qabaqlayan və dəyərlilərin yaradılması zəncirinin bütün mərhələləri üzrə istehsal güclərinin genişlənməsi üçün imkanların yaradılması

 5. Milli şirkətlər üçün nadir strategiyanın və dünyada ən yeni innovasiyaların yaradılması üçün şəraitin yaradılması

37. Aşağıdakılardan hansı yeniləşmə mərhələsində olan ölkələr üçün tövsiyələrə aiddir? 1. Fiziki infrasruktrun və ümumi təhsilin yüksək səviyyəsinə nail olunması

 2. Bazarların açıqlığı

 3. Milli şirkətlər üçün nadir strategiyanın və dünyada ən yeni innovasiyaların yaradılması üçün şəraitin yaradılması

 4. Dünya səviyyəli texnologiyanın assimlyasiya edilməsi üçün şəraitin yaradılması.

 5. Xarici texnologiyanı qabaqlayan və dəyərlilərin yaradılması zəncirinin bütün mərhələləri üzrə istehsal güclərinin genişlənməsi üçün imkanların yaradılması

38. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin obyektlərinə aiddir? 1. Ayrı –ayrı ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının əldə etdikləri informasiya

 2. Beynəlxalq ticarət döbriyyəyəsinə daxil olmayan əmttə və xidmətlər

 3. Elmi-tədqiqat layihə- konstruktor təcrübə işləri

 4. Beynəlxalq inhisarçılığın aradan qaldırlması

 5. Kapital ixracı..

39. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin obyektlərinə aiddir? 1. Beynəlxalq təşkilatların ekoloji və digər qlobal problemlərin həllində çoxtərəfli və müxtəlif əmkdaşlıqları

 2. Ayrı –ayrı ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının əldə etdikləri informasiya

 3. Beynəlxalq ticarət döbriyyəyəsinə daxil olmayan əmttə və xidmətlər

 4. Yeni texnologiyanın iqtisadiyyatın müvafiq sahəsində tətbiqi

 5. Büdcə vəsaiti hesabına infrastrukturun yenidən qurulmasına müxtəlif firmaların iştirakının təmin edilməsi

40. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin obyektlərinə aiddir? 1. Büdcə vəsaiti hesabına infrastrukturun yenidən qurulmasına müxtəlif firmaların iştirakının təmin edilməsi

 2. Büdcə vəsaiti hesabına infrastrukturun yenidən qurulmasına müxtəlif ölkələrin firmaların iştirakının təmin edilməsi

 3. İntellektual mülkiyyətə hüquqların lisenziyalaşdırlması

 4. Milli tele-radio yayımlarının həyata keçirlməsi.

 5. Maliyyə-kredit resurslarından istifadə edilməsi

41. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin obyektlərinə aiddir? 1. Əhalinin müxtəlif səbəblərdən yer dəyişməsi

 2. İntellektual mülkiyyətə hüquqların lisenziyalaşdırlması

 3. Maliyyə-kredit resurslarından beynəlxalq miqyasda istifadə olunması

 4. Qəzet və jurnalların nəşr edilməsi və yayılması

 5. İnformasiyanın toplanması, ümumiləşdirlməsi və sistemləşdirlməsi

42. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin obyektlərinə aiddir? 1. Əhalinin müxtəlif səbəblərdən yer dəyişməsi

 2. İş qüvvəsinin immiqrasiyası

 3. İnformasiyanın toplanması, ümumiləşdirlməsi və sistemləşdirlməsi və ötürülməsi

 4. İqtisadiyyatın müxtəlif sferalarına birbaşa portfel investisiyaları

 5. Yeni texnologiyanın tətbiqi və üstün cəhətlərinin təbliği

43. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin subyektlərinə aid deyildir? 1. Dünya ölkərinə müxtəlif tele yayımları həyata keçirən özəl şirkət

 2. Ancaq ixrac üzrə ixtisaslaşan və öz fəaliyətini həyata keçirən özəl kommersiya şirkəti

 3. Ancaq idxal əmiiyyatları üzrə ixtisaslaşan dövlət şirkəti

 4. İnformasiyanın və texnologiyanın beynəlxalq mübadiləsini həyata keçirən konsaltinq şirkətləri

 1. Təsərrüfatçılıq fəaliyyətində heç bir idxal və ixracı həyata kecirməyən özəl kommersiya şirkəti

44. Ölkənin iqtisadi həyatında BİM yerini və rolunu müəyyənləşdirmək üçün aşağıdakılardan hansı götürülür? 1. ÜDM-həcminin ölkənin xarici ticarət dövriyəsinə olan nisbəti ilə müəəyən olunur

 2. ÜDM-həcminin ölkənin əhalisinin sayına olan nisbəti xarici ölkələrdəki ilə müqayisə olunur

 3. Ölkənin xarici ticarət dövriyyəsinin həcminin ÜDM-nhəcminə nisbəti ilə müəyyən olunur

 4. İxracın həcminin idxalın həcminə nisbəti ilə müəəyən olunur

 5. İdxalın həcminin ixracın həcminə nisbəti ilə müəyyən olunur

45. Ölkənin əhalisinin sayı 8mln. nəfər, ÜDM- həcmi 40mlrd.dol

İdxalın həcmi 5 mlrd, ixracın həcmi 7mlrd olarsa BİM rolu nə qədərdir?


 1. 20%

 2. 30%

 3. 5 %

 4. 12.5%

 5. 17.5%

46. Ölkənin əhalisinin sayı 13.5mln. nəfər, ÜDM- həcmi 90mlrd.dol

İdxalın həcmi 8,1 mlrd, ixracın həcmi 9.9mlrd olarsa BİM rolu nə qədərdir?


 1. 15%

 2. 9%

 3. 20%

 4. 11%

 5. 66.6%

47. Ölkənin əhalisinin sayı 15mln. nəfər, ÜDM- həcmi 120mlrd.dol

İdxalın həcmi 18 mlrd dol, ixracın həcmi 12mlrd dol. olarsa BİM rolu nə qədərdir? 1. 25%

 2. 15%

 3. 2.5%

 4. 10%

 5. 8%

48. Ölkənin əhalisinin sayı 10mln. nəfər, ÜDM- həcmi 12mlrd.dol

İdxalın həcmi 3 mlrd dol, ixracın həcmi 3mlrd dol. olarsa BİM rolu nə qədərdir?


 1. 120%

 2. 50%

 3. 25%

 4. 83.3%

 5. 20%

49. Beynəlxalq təşkilatların ekspertlərinin təklif etdikləri(beynəlxalq ticarətin milli iqtisadiyyatın unkişafında rolunu daha düzgün müəyyən etməyə imkan verən) göstəricilərə aşağıdakılardan hansı aiddir? 1. Ölkə iqtisadiyyatında xarici investitsiyaların həcmi ilə milli istehsalın həcmi arasındakı nisbət

 1. Ölkə ixracının həcmi ilə ölkə idxalın həcmi arasındakı nisbət

 2. Ölkə idxalının həcmi ilə ölkə ixracının həcmi arasındakı nisbət

 3. Ölkənin ÜDM-n həcmi ilə idxalın həcmi arasındakı nisbət

 4. Ölkənin ÜDM-n həcmi ilə ixracın həcmi arasındakı nisbət

50. Beynəlxalq təşkilatların ekspertlərinin təklif etdikləri(beynəlxalq ticarətin milli iqtisadiyyatın unkişafında rolunu daha düzgün müəyyən etməyə imkan verən) göstəricilərə aşağıdakılardan hansı aiddir? 1. Ölkə ixracının həcmi ilə ölkə idxalın həcmi arasındakı nisbət

 2. Ölkə idxalının həcmi ilə ölkə ixracının həcmi arasındakı nisbət

 3. Ölkənin ÜDM-n həcmi ilə idxalın həcmi arasındakı nisbət


  Yüklə 341,25 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə