“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan eğer, tohum ek, “Bir yıl sonrasını düşünüyorsan eğer, tohum ekYüklə 446 b.
tarix18.11.2017
ölçüsü446 b.


“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan eğer, tohum ek,

 • “Bir yıl sonrasını düşünüyorsan eğer, tohum ek,

 • On yıl sonrası ise tasarladığın, ağaç dik,

 • Ama yüz yıl sonrası için, halkı eğitmeye dikkat et,

 • Bir kez tohum ekersen bir kez ürün alırsın,

 • Bir kez ağaç dikersen on kez ürün alırsın,

 • Yüz kez olur bu ürün, eğitilirse ulus.

 • Birisine bir balık verirsen, doyar bir kezinde,

 • Balık tutmayı öğret, doysun her kezinde.”


BAZI TEMEL KAVRAMLAR

 • Eğitim

 • Yaşantı

 • Davranış

 • Öğretim

 • ÖğrenmeEğitim,

 • bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir ( ERTÜRK, 1974,S:12 ).Yaşantı

 • İnsanın diğer insanlarla ve çevresiyle etkileşiminin bireyde bıraktıklarıdır. Yaşantıyı, insan ile çevresi arasındaki etkileşimin insandaki izleri olarak görmek de mümkündür.Davranış

 • Genel anlamda, organizmanın her hareketi davranış olarak kabul edilebilir. Organizmanın etkiye karşı gösterdiği tepki yada tepkiye karşı gösterdiği etkiye davranış diyebiliriz. Eğitim açısından davranışın gözlenebilir, ölçülebilir ve istenilir olması gerekir.ÖĞRETİM

 • “Önceden belirlenmiş hedeflere ulaşılmak ,için gereken davranışı (bilgi, beceri, tutum) öğrenciye kazandırma sürecine denir ( BAŞARAN, 1996,S:169 ).”

 • Öğretim, öğretme ile gerçekleşir. Öğretim yapılırken, öğretmen öğrenciye kılavuzlama sağlar. Böylece öğretimin kalitesi artırılır. Öğretim öğretimin yapıldığı sürecin adıdır.ÖĞRENİM

 • Öğrenme süreci ile elde edilen yaşantıdır. Öğrenim, öğretim sürecinin sonunda elde edilendir. İnsanlar öğrenim düzeylerini ifade ederken kimi kez eğitim, öğrenim yerine kullanılır ( BAŞARAN, 1996,S:168 ). “Ben lisans düzeyinde sistem mühendisliği eğitimi aldım,” demek yerine; “Ben lisans düzeyinde sistem mühendisliği öğrenimi gördüm,” denildiğinde kavram daha doğru kullanılmış olunur.ÖĞRETME

 • Eğitmen (özellikle öğretmen) tarafından hedeflenen davranışları eğitilenlere (öğrencilere) kazandırmak için planlı yaşantılar sunma sürecidir ( VARIŞ, 1995,S:174 ).ÖĞRENME & ÖĞRETME

PROGRAM (CURRICULUM, MÜFREDAT)

HEDEFHEDEFLERİN AŞAMALI SINIFLAMASI (TAKSONOMİ)

 • Bilişsel Alan (cognitive domain)

 • Duyuşsal Alan (affective domain)

 • Devinişsel Alan (psychomotor domain)Bilişsel Alan

 • Bilgi

 • Kavrama

 • Uygulama

 • Analiz

 • Sentez

 • Değerlendirme

 • Bu alan, B.Bloom tarafından kodlanmıştır.Duyuşsal Alan

 • Alma

 • Tepkide Bulunma

 • Değer Verme

 • Örgütleme

 • Kişilik Haline Getirme

 • Bu alan, Krathwohl tarafından kodlanmıştır.

Devinişsel Alan

 • Algılama

 • Kurulma

 • Kılavuzla Yapma

 • Mekanikleşme

 • Beceri Haline Getirme

 • Uyum

 • Yaratma

 • Bu alan, Sönmez tarafından kodlanmıştır.HEDEFLERİN NİTELİKLERİ

 • Hedefler, öğretmenin değil, öğrencinin neler yapması gerektiğini belirtmelidir.

 • Hedefler, öğrenme sürecine değil, öğrenme ürününe dönük olmalıdır.

 • Hedefler, öğrenme ürününü gösterecek biçimde olmalıdır.

 • Hedef, içeriğe değil, öğrenme ürününe dayalı olmalı. Konu başlığı hedef ifade etmez.

 • Hedef, tek tip öğrenme ürününü ifade etmelidir.

 • Hedef, öğrencilerin kazanacağı davranışı gösteren bir eylemle ifade edilmelidir.HEDEF YAZMA İLKELERİ

 • Hedef cümlesinin sonunda ‘ bilgisi, becerisi, gücü, yeteneği, oluş, ilgililik, farkındalık, hoşgörürlük’ gibi sözcüklerden biri bulunmalı

 • Hedefler öğrenci davranışına uygun olarak ifade edilmeli

HEDEFLERİN DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİHedeflerin davranışa dönüştürülmesinde ilkeler:

Hedef ve davranış yazmada farklı yaklaşımlarBELİRTKE TABLOSU (Hedef –İçerik Tablosu)

DERS İÇERİĞİNİN SEÇİMİ VE ORGANİZAYONU

 • BELLİ BİR DERSE AİT KONULARIN BELİRLENMESİNDE, ÖNCEDEN ORTAYA KONMUŞ OLAN HEDEF DAVRANIŞLARDAN YARARLANILIR.

   • HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYİ
   • AŞAMALILIK … VB İLKELERE UYULMALIDIR


SEÇİMDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

 • ÖĞRETİM HEDEFLERİ,

 • HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYİ

 • AŞAMALILIK

 • BİLİMSELLİK, GÜNCELLİK

 • DÜŞÜNME YETENEĞİNİ GELİŞTİRME

 • UYGULANABİLİRLİK

 • YARARLILIK

 • SINIF İÇİ UYGULAMALARA UYGUNLUK

 • YETERLİ MATERYALLERE ERİŞEBİLİRLİK

 • BİLGİYE ULAŞMA VE BİLGİYİ İŞLEME YETENEĞİNİ GELİŞTİRMEİÇERİK SEÇİMİ KRİTERLERİ

 • KANUNİ KISITLAMALAR Bazı kararlar programları geliştirenlerin görüşlerinin ötesinde planlanırlar. Dolayısıyla, içeriğin düzenlenmesinin önünde öncelikle kanuni olarak yaptırım veya özel durumların olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.İÇERİK SEÇİMİ KRİTERLERİ

 • İÇERİĞİN ÖNEMİ:

   • Daha sonraki gelişim dönemlerine yönelik hazırbulunuşluk
   • Sınıfın dışındaki ortamlara taşınabilecek bilgi
   • Geniş kavramları anlamaya elverişlilik
 • KONU ALANI UZMANLARI-EĞİTİM PSİKOLOGLARININ KARAR VERİCİLİK ÖZELLİKLERİİÇERİK SEÇİMİ KRİTERLERİ

 • İÇERİĞİN ORJİNALLİĞİ:

   • Alan uzmanlarının görüşlerinin alınması.
   • Araştırma sonuçlarından, kaynaklardan ve dokümanlardan yararlanma
 • GÜDÜLEYİCİLİK ÖZELLİĞİ:

   • Konunun özelliğine göre güdüleyici özellikleri bir araya getirme (öğrenme teorilerinden yararlanma; öğrencilerle ön-görüşmeler; pilot test ve izleme)
 • İÇERİĞİN KARMAŞIKLIĞI

   • Öğrencilerin düzeyine uygunluk- bireysel farklılıklara uygunluk-kitapların okunabilirlik düzeyi


İÇERİK DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI

 • KRONOLOJİK

  • İçeriği oluşturan elementler takvim zamanına bağlı olarak oluşturulur (tarih ya da edebiyat)
 • TEMATİK

  • Ana konular etrafında organize olurlar
  • Düzenli bir sıra izlemek zorunda değildir
  • Bazen ön çalışma gereksinimi duyulabilir (roman okunmadan önce kısa hikayelerin okunması gerekliliği gibi),


İÇERİK DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI (devam)

 • PARÇADAN BÜTÜNE (Tümevarım)

   • Örneklerden genellemelere
   • Genellikle fen bilimlerinde öğrencilerin bazı kavramları kendilerinden keşfetmelerine yönelik olarak düzenlenir
 • BÜTÜNDEN PARÇAYA (Tümdengelim)

   • Önce genel bilgiler; içeriğe genel bir bakış; sonra daha özel ve detaylı bilgiler (Coğrafya dersinde önce kıtalar, sonra ülkeler, bölgeler ve şehirler…)
 • İLGİ

   • Öğrencilerin ilgilerine ve tercihlerine göre içerik düzeni
   • Öğrenci merkezli içerik düzeni


İÇERİK DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI (devam)

 • ZORLUK

   • Basitten karmaşığa, somuttan soyuta
   • Basit öğeler önce, karmaşık olanlar daha sonra… (present tense present perfect tense)
   • Bütünü parçalara bölerek açıklama (Matematikte önce tek bilinmeyenli, daha sonra çok bilinmeyenli denklemler / Davr. Yaklş)
 • EKLEKTİK

   • Birden fazla yaklaşımdan yararlanılır (tematik ve kronolojik yaklaşımlar bir arada kullanılabilir)
EĞİTİM DURUMU NELERİ KAPSAR

SÜREÇ

 • SÜREÇ

 • İSTENDİK DAVRANIŞLARIN KAZANIMI

 • ÖĞRENME YAŞANTILARI

 • ÖĞRETME YAŞANTILARI

PROGRAM

 • PROGRAM

 • GELİŞTİRMEPROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

 • PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

 • EĞİTİM PROGRAMI (CURRICULUM) = İZLENCE = YETİŞEK

 • “ÖĞRENENE, OKULDA VE OKUL DIŞINDA PLANLANMIŞ ETKİNLİKLER YOLUYLA SAĞLANAN ÖĞRENME YAŞANTİLARI DÜZENEĞİ OLARAK TANIMLANABİLİR.”

 • PROGRAM GELİŞTİRME

 • “EĞİTİM PROGRAMININ HEDEF, İÇERİK, ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ VE DEĞERLENDİRME ÖĞELERİ ARASINDAKİ DİNAMİK İLİŞKİLER BÜTÜNÜ OLARAK TANIMLANABİLİR.”EĞİTİM PROGRAMI, ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS PROGRAMI

 • EĞİTİM PROGRAMI, ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS PROGRAMI

 • EĞİTİM PROGRAMI, ÖĞRENENE, OKULDA VE OKUL DIŞINDA PLANLANMIŞ ETKİNLİKLER YOLUYLA SAĞLANAN ÖĞRENME YAŞANTILARI DÜZENEĞİ OLARAK TANIMLANABİLİR.”

 • ÖĞRETİM PROGRAMI, OKULDA YA DA OKUL DIŞINDA BİREYE KAZANDIRILMASI PLANLANAN BİR DERSİN ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ TÜM ETKİNLİKLERİ KAPSAYAN YAŞANTILAR DÜZENEĞİDİR.

 • DERS PROGRAMI, BİR DERS SÜRESİ İÇİNDE PLANLANAN HEDEFLERİN BİREYE NASIL KAZANDIRILACAĞINI GÖSTEREN TÜM ETKİNLİKLERİN YER ALDIĞI BİR PLANDIR. • EĞİTİM PROGRAMI VE ÖĞRETİM

 • EĞİTİM PROGRAMI BİR PROGRAMLAMA SÜRECİ (NE?),

 • ÖĞRETİM İSE (NASIL?) BİR YÖNTEMDİR.

 • ÖRTÜK (GİZLİ) PROGRAM

 • Örtük Program etkinlikleri düzenlenirken;

 • Örgütsel: zaman, olanaklar, materyaller

 • İlişkiler: öğretmen-öğrenci, öğretmen-aile ve öğrenci-öğrenciler

 • Kurumsal: politikalar, ders dışı faaliyetlerPROGRAM GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
Yüklə 446 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə