Bireysel ve toplu iş ilişkileri alanında emeği koruyucu ve güçlendirici iş hukukuYüklə 445 b.
tarix07.08.2018
ölçüsü445 b.Bireysel ve toplu iş ilişkileri alanında emeği koruyucu ve güçlendirici iş hukuku,

  • Bireysel ve toplu iş ilişkileri alanında emeği koruyucu ve güçlendirici iş hukuku,
  • Asgari ücret ve ücret politikaları,
  • İstihdam politikaları,
  • Kamusal altyapı hizmetleri (konut, ulaşım ve diğer altyapı hizmetleri)
  • Kamusal sağlık, eğitim,
  • Sosyal koruma (sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler)
   • Tarımsal destek politikaları,
   • Bölgesel politikalar vb.


Sosyal Koruma bir ülkede yaşayanların sosyal risklere karşı korunmaları için düzenlenmiş tüm sosyal toplu transfer sistemlerine denir.

 • Sosyal Koruma bir ülkede yaşayanların sosyal risklere karşı korunmaları için düzenlenmiş tüm sosyal toplu transfer sistemlerine denir.

 • Sosyal Koruma= Sosyal Güvenlik + Sosyal Yardımlar + Sosyal HizmetlerBireylerin ve ailelerin

 • Bireylerin ve ailelerin

  • hastalık,
  • analık,
  • iş kazası, meslek hastalığı,
  • malullük,
  • yaşlılık,
  • ölüm,
  • işsizlik v
  • aile sahibi olma durumunda karşılaşacakları
  • gelir kaybı ve gider artışlarının karşılanması için gereksinim duydukları destek ve dayanışmanın, kamu programları aracılığıyla kurumsallaştırılmasıdır.


Serbest ticaret alanı

 • Serbest ticaret alanı

 • Gümrük Birliği

 • Ortak pazar: işgücü ve sermayenin serbest dolaşımını öngörür. İşgücünün serbest dolaşımının olması, sağlık, iş güvenliği, eğitim, sosyal güvenlik gibi alanlarda benzer politikalar uygulanmasını teşvik eder.

 • Ekonomik birlik: sanayi, ulaştırma, enerji, telekomünikasyon, mali ve parasal politikalar ve genel olarak tüm ekonomik ve sosyal politikalarda uyumlaştırmayı öngörür.

 • Siyasi birlik: Dış politika, savunma politikası gibi alanları da kapsar.1957: Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg

 • 1957: Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg

 • 1973 Danimarka, İrlanda ve İngiltere

 • 1981 Yunanistan

 • 1986 Portekiz ve İspanya

 • 1995 Avusturya, Finlandiya ve İsveç

 • 2004 Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Polonya, Estonya, Lituanya, Letonya, Slovenya, Malta, Kıbrıs

 • 2007 Romanya, Bulgaristan

 • Hırvatistan

 • Makedonya

 • Türkiye • 1957, Roma Antlaşmaları

 • 1986 Tek Avrupa Yasası (1986)

 • Sosyal Şart (1989)

 • 1992 Maastricht Antlaşması (Avrupa Birliği Antlaşması) 

 • Maastricht’e kadar sosyal koruma: koordinasyon amacıyla kural konulan bir sosyal politika alanıMaastricht sonrasında sosyal koruma: uyumlaştırma yöntemine açık bir alan

 • Maastricht sonrasında sosyal koruma: uyumlaştırma yöntemine açık bir alan

 • 1997 Amsterdam Antlaşması

  • 2000 Avrupa Birliği Temel Haklar şartı
 • 2001 Nice Antlaşması

 • 2007 Lizbon Antlaşması (onaylanmadı)Sosyal koruma

 • Sosyal koruma

 • İş sözleşmesinin sona erdirilmesi

 • İşçi ve işverenlerin çıkarlarının temsili ve toplu savunulması

 • Üçüncü ülke uyrukluların istihdam koşullarıÜcretler

 • Ücretler

 • Örgütlenme Hakkı

 • Grev hakkı

 • LokavtAB 27’lerin Sosyal koruma harcamaları - 2006: GSYH’nın %26,9 düzeyinde (Fransa %31; Romanya %14; Türkiye: %14.66)

 • AB 27’lerin Sosyal koruma harcamaları - 2006: GSYH’nın %26,9 düzeyinde (Fransa %31; Romanya %14; Türkiye: %14.66)

  • sosyal emeklilik % 46,
  • sağlık % 29,
  • işsizlere yapılan transferler %6
  • özürlülük ve aile/çocuk % 8;
  • sosyal dışlanma % 4
 • Finansmanın %59’u sosyal katkılardan /işveren %38, işçi %21), %38’i ise vergilerden.

 • Nispi yoksulluk (%60) 2006: Hane halklarının %16’sı • Kırsal kesimde %32,18

 • Kentsel alanlarda % 10,61

 • Türkiye geneli %18,56 (4 kişilik hane için gıda ve gıda dışı 619 TL/Ay)

 • Harcama esaslı göreli yoksulluk (%50) %14,43

 • (Eşdeğer fert başına tüketim harcaması medyan değerinin %50'si esas alınmıştır.)

 •  Sosyal güvenlik rejimlerinin istihdam edilenlere ve onların Toplulukta serbest dolaşan aile bireylerine uygulanmasına dair 1408/71 sayılı Tüzük ve bu Tüzüğün uygulanmasına dair 574/72 sayılı Tüzük

 • Sosyal güvenlik rejimlerinin istihdam edilenlere ve onların Toplulukta serbest dolaşan aile bireylerine uygulanmasına dair 1408/71 sayılı Tüzük ve bu Tüzüğün uygulanmasına dair 574/72 sayılı Tüzük

 • 1 Temmuz 1982 tarihinden itibaren bu düzenlemelerin kapsamına bağımsız çalışanlarla onların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin de dahil edilmelerini sağlayan tüzükler

 • Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu üzerine 883/2004 sayılı tüzük (uygulama tüzüğü henüz benimsenmedi)1997 DGXV tarafından hazırlanan Tek pazarda ek emeklilik üzerine Yeşil Kitap

 • 1997 DGXV tarafından hazırlanan Tek pazarda ek emeklilik üzerine Yeşil Kitap

 • 1998 Topluluk içinde hareket eden ücretli ve kendi hesabına çalışanların ek emeklilik haklarının korunmasına ilişkin Konsey Direktifi (98/49EC)

 • 1999 Ek emeklilik için tek pazara doğru başlıklı Komisyon Tebliği COM(99) 134final/2

 • 20000 Avrupa Parlamentosu ve Konseyin Mesleki Emeklilik sağlanmasına ilişkin faaliyetler üzerine Direktif önerisi (COM (2000) 507 final).

 • 2000: Emeklilik Forumu

 • 2001 Mesleki emeklilik sistemlerinin vergilendirilmesine ilişkin Komisyon Tebliği (COM (2001)214 final)

 • 2003 Mesleki emeklilik sağlayan kuruluşların faaliyetleri ve denetimi üzerine 2003/41/EC sayılı Direktif

“Avrupa sosyal modeli”

 • “Avrupa sosyal modeli”

 • 1980’li yıllar: Avrupa ülkelerinde, sosyal modelin unsurlarının daraltılması

 • 1990’lı yıllar: sosyal koruma ile ekonomik etkinlik ve dış rekabet edebilirlik arasında hassas bir denge24 Haziran 1992 tarihli (92/441/EEC), sosyal koruma sistemlerinde yeterli kaynak ve sosyal yardıma ilişkin ortak ölçütler üzerine Konsey Tavsiyesi

 • 24 Haziran 1992 tarihli (92/441/EEC), sosyal koruma sistemlerinde yeterli kaynak ve sosyal yardıma ilişkin ortak ölçütler üzerine Konsey Tavsiyesi

 • 2 Temmuz 1992 tarihli (92/442/EEC) sosyal koruma amaç ve politikalarının benzeşmesine ilişkin Konsey Tavsiyesi

 • 1993 yılından beri düzenli raporlar

 • MISSOC (Mutual Information System on Social Protection Sosyal Koruma Üzerine Karşılıklı Bilgi)1995: Sosyal Korumanın Geleceği: Avrupa Tartışması İçin Bir Çerçeve başlıklı Komisyon Tebliği:

 • 1995: Sosyal Korumanın Geleceği: Avrupa Tartışması İçin Bir Çerçeve başlıklı Komisyon Tebliği:

  • Sosyal koruma –istihdam ilişkisi
  • Kaynak sorunu
  • Hakların ve katkıların bireyselleştirilmesi
  • Kaliteli ve parasız sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği sorunu
  • Sosyal koruma turizmi
  • Ek emeklilik sitemleri


1997: Avrupa Birliğinde Sosyal Korumanın Modernleştirilmesi ve İyileştirilmesi başlıklı Komisyon Tebliği

 • 1997: Avrupa Birliğinde Sosyal Korumanın Modernleştirilmesi ve İyileştirilmesi başlıklı Komisyon Tebliği

  • Değişimin nedenleri
  • Vergi sistemlerinin koordinasyonu
  • İşsizlik ve istihdam, pasif politikalar yerine aktif politikalar
  • Emeklilik yaşının artırılması
  • Sosyal dışlanma
  • Ek emeklilik sistemleri


Yeni 13. Madde:ayrımcılığa karşı hükümler

 • Yeni 13. Madde:ayrımcılığa karşı hükümler

 • Yeni Bölüm VIII, yeni 125-130. Maddeler: İstihdamın geliştirilmesi

 • Yeni Bölüm XI, Yeni 136-145. Maddeler: Sosyal Protokolİşi gelir getirici kılmak ve güvenli gelirler sağlamak,

 • İşi gelir getirici kılmak ve güvenli gelirler sağlamak,

 • Emekli gelirlerini güvenli kılmak ve emeklilik sistemlerini sürdürülebilir yapmak,

 • Sosyal entegrasyonu geliştirmek

 • Yüksek kalitede ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sağlamakLizbon sürecinin sosyal ayakları:

 • Lizbon sürecinin sosyal ayakları:

  • Büyümenin sürdürülebilir ve "daha çok ve daha iyi işler" yaratılarak olması ve AB ülkelerinde sosyal koruma sistemlerinin geliştirilerek modernizasyonu, insana yatırım ve sosyal içermenin sağlanması


Görevi:Üye devletlerde ve Toplulukta sosyal koruma alanında meydana gelen değişiklikleri izlemek,

 • Görevi:Üye devletlerde ve Toplulukta sosyal koruma alanında meydana gelen değişiklikleri izlemek,

 • Bilgi, deneyim ve örnek uygulamaların Üye devletler ve Komisyon arasında paylaşılmasını sağlamak,

 • Konseye sunulmak üzere, sosyal politika alanında, Konseyin belirlediği amaçlar doğrultusunda neler yapıldığını kapsayan yıllık bir rapor hazırlamaktır

 • Yapısı: Her üye devletten ve Komisyondan ikişer temsilciÖncelikli amaçları:

 • Öncelikli amaçları:

 • Emeklilik sistemlerinin sürdürülebilirliğine ağırlık vererek uzun vadeli bir bakış açısı ile sosyal güvenlik sistemlerinin geleceği konusunu ele almak

 • Üye Devletlerin, sosyal içermenin geliştirilmesine yönelik politikalarını desteklemek üzere hedefler ve göstergeler belirlemekAmaçları

 • Amaçları

  • İşi gelir getirici kılmak ve güvenli gelirler sağlamak
  • Emekli aylıklarını güvenli kılmak ve sürdürebilir emeklilik sistemleri sağlamak
  • Sosyal içermeyi geliştirmek
  • Kaliteli ve sürdürebilir sağlık hizmetleri sağlamak


 • Makro ekonomik ilkelerin geliştirilmesi ve uygulanması süreci

 • İstikrar ve Büyüme Paktı'nın kriterlerinin hayata geçirilmesi

 • Sosyal koruma alanları, örneğin emeklilik ve sağlık sistemlerinin reformu, bütçe disiplininin sağlanması ve kamu harcamalarının azaltılması bağlamında gündeme gelmektedir.İstikrar ve Büyüme Paktı'nın amacı: üye bütçe disiplinini gerçekleştirmeleri

 • İstikrar ve Büyüme Paktı'nın amacı: üye bütçe disiplinini gerçekleştirmeleri

 • Üye devletlerin bütçe durumlarının izlenmesi ve ekonomik politikalarının koordinasyonu ve aşırı bütçe açığı durumlarına ilişkin yöntemler üzerinde ayrıntılı teknik düzenlemeli içeren,

 • Bir Konsey kararı (1997)

 • İki Konsey Tüzüğü (1997).Sosyal korumanın prim ve vergi yükünün azaltılması

 • Sosyal korumanın prim ve vergi yükünün azaltılması

 • Bu mali kaynakların kaybını telafi edecek ve sosyal korumanın zayıflamasını engelleyecek alternatif bir kaynak arayışı.Aralık 2000 Nice Zirvesi: 2000-2005 için Sosyal öncelikli amaçlar:

 • Aralık 2000 Nice Zirvesi: 2000-2005 için Sosyal öncelikli amaçlar:

 • İşgücü piyasasına katılım ve herkes için kaynaklara, haklara, mal ve hizmetlere ulaşım,

 • Dışlanma risklerinin önlenmesi,

 • En çok korunmaya muhtaç olanlar için önlemler,

 • Sosyal koruma alanında tüm aktörlerin seferber edilmesi

 •  Sosyal politikanın belirlenmesinde geniş katılımın sağlanması,

 • Sosyal politikanın belirlenmesinde geniş katılımın sağlanması,

 • Farklı düzeylerdeki yönetimlerin koordinasyonu,

 • Bilgi toplanması ve kıyaslamalar yapılmasına önem verilmesi,

 • Çeşitlilik ihtiyacının kabul edilmesi,

 • Komisyon ve Konseyin sistemli ancak müeyyidesiz rehberliğinin sağlanması2003 Lizbon stratejisinin sosyal boyutunun güçlendirilmesi: Sosyal koruma alanında açık işbirliğinin birlikte yürütülmesi başlıklı Komisyon Tebliği

 • 2003 Lizbon stratejisinin sosyal boyutunun güçlendirilmesi: Sosyal koruma alanında açık işbirliğinin birlikte yürütülmesi başlıklı Komisyon Tebliği

 • 2005 Birlikte çalışmak, daha iyi çalışmak: Avrupa Birliği’nde sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarının açık koordinasyonu için yeni bir çerçeve başlıklı Komisyon TebliğiYeterli, ulaşılabilir, mali yönden sürdürülebilir, uyumlanabilen ve etkin sosyal koruma sistemleri ve sosyal içerme politikaları yoluyla, sosyal bütünleşme, kadın erkek eşitliği ve herkes için eşit fırsatlar

 • Yeterli, ulaşılabilir, mali yönden sürdürülebilir, uyumlanabilen ve etkin sosyal koruma sistemleri ve sosyal içerme politikaları yoluyla, sosyal bütünleşme, kadın erkek eşitliği ve herkes için eşit fırsatlar

 • Daha fazla büyüme, daha çok ve daha iyi işler ve daha fazla sosyal bütünleşme öneren Lizbon hedefleri ve AB’nin Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi ile etkileşim

 • Politikaların biçimlenmesi, uygulanması ve izlenmesinde iyi yönetişim, şeffaflık ve katılımHerkesin topluma katılmak için ihtiyaç duyduğu kaynaklara, haklara ve hizmetlere ulaşımının sağlanması, dışlanmaya yol açan ayrımcılık biçimleri ile mücadele.

 • Herkesin topluma katılmak için ihtiyaç duyduğu kaynaklara, haklara ve hizmetlere ulaşımının sağlanması, dışlanmaya yol açan ayrımcılık biçimleri ile mücadele.

 • İşgücüne katılımın geliştirilmesi

 • Sosyal içerme politikalarının koordine edilmesi ve hükümetin tüm düzeylerini ve yoksulluk içindeki kişiler dahil ilgili aktörleri kapsaması; etkili ve etkin olması ve tüm kamu politikalarının içine dahil edilmesi (mainstreaming)İnsanların emekli olduktan sora yaşam standartlarını makul bir ölçüde koruyabilmeleri amacıyla herkes için yeterli emeklilik geliri

 • İnsanların emekli olduktan sora yaşam standartlarını makul bir ölçüde koruyabilmeleri amacıyla herkes için yeterli emeklilik geliri

 • Kamu maliyesi üzerindeki baskılar ve nüfusun yaşlanması göz önünde tutularak, daha uzun çalışma yaşamları ve aktif yaşlanmanın desteklenmesi, yarar ve katkıların dengelenmesi, fonlu ve özel sistemlerin maliyetinin ucuzlatılması ve güvenilirliklerinin artırılması,

 • Emeklilik sistemlerinin kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarına, modern toplumların gereklerine, demografik yaşlanma ve yapısal değişikliğe iyi bir biçimde uyarlanmış olmasıHerkesin yeterli sağlık hizmetleri ve uzun süreli bakıma ulaşabilmesi ve bu hizmetlere ulaşmanın yoksulluk ve mali bağımlılığa yol açmaması

 • Herkesin yeterli sağlık hizmetleri ve uzun süreli bakıma ulaşabilmesi ve bu hizmetlere ulaşmanın yoksulluk ve mali bağımlılığa yol açmaması

 • Sağlık ve uzun süreli bakımda kalite;

 • Kaynakların rasyonel kullanımı2007 tarih ve 458/2007 EC sayılı Tüzük

 • 2007 tarih ve 458/2007 EC sayılı Tüzük

 • ESSPROS Avrupa Bütünleştirilmiş Sosyal Koruma İstatistikleri Sistemi (European System of Integrated Social Protection Statistics)Karşılıklı öğrenme

 • Karşılıklı öğrenme

 • Paydaşların katılımının artması

 • Dışlanma ve yoksulluğun çok boyutluluğunun daha iyi kavranması

 • Sosyal koruma sistemlerinin modernleşmesinin hızlanması

 • Ortak sorunlara ortak yaklaşım

 • Yeni ortak sorunların ön plana çıkarılmasıOrtak amaçlar yolunda ilerlemede yetersizlik ve yavaşlık

 • Ortak amaçlar yolunda ilerlemede yetersizlik ve yavaşlık

 • Siyasi desteğin zayıflığı

 • Sürecin görünmezliği

 • Yatay politka koordinasyonunun eksikliği

 • Sosyal koruma ve içermenin tüm ilgili politka alnlarına dahil edilmesi ihtiyacı

 • Politka analizlerinin daha iyi yapılması ihtiyacı

 • Bölgesel ve yerel aktörlerin daha fazla katılımı ihtiyacı

 • Sivil toplum örgütleri temsilcilerinin daha fazla rol oynaması ihtiyacı

 • Karşılıklı öğrenme sürecini güçlendirme ihtiyacı2008 Sosyal Avrupa için yenilenen bir taahhüt: Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme için Açık İşbirliği Yönteminin Güçlendirilmesi başlıklı Komisyon Tebliği

 • 2008 Sosyal Avrupa için yenilenen bir taahhüt: Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme için Açık İşbirliği Yönteminin Güçlendirilmesi başlıklı Komisyon Tebliği

 • 2007 PROGRESS 2007-2013 İstihdam ve Dayanışma için Topluluk Programı11 Ekim 2000 tarihli güvenli ve sürdürülebilir emeklilik konusunda yeni yaklaşıma ilişkin “Uzun Vadeli bir Bakış Açısı ile Sosyal Korumanın Gelecekteki Evrimi: Güvenli ve Sürdürülebilir Emeklilikler” başlıklı Komisyon Tebliği

 • 11 Ekim 2000 tarihli güvenli ve sürdürülebilir emeklilik konusunda yeni yaklaşıma ilişkin “Uzun Vadeli bir Bakış Açısı ile Sosyal Korumanın Gelecekteki Evrimi: Güvenli ve Sürdürülebilir Emeklilikler” başlıklı Komisyon Tebliği

 • 2001 Gothenburg Zirvesine sunulan “Güvenli ve Sürdürülebilir Sosyal Koruma Sistemlerinin Geleceği Hakkında” başlıklı Komite Raporu • 3 Temmuz 2001: bütüncül bir yaklaşımla güvenli ve sürdürülebilir emeklilik sistemlerine yönelik ulusal politikaların desteklenmesi konusunda Komisyon Tebliği

 • 2001 Sosyal Politika Komitesi ve Ekonomik Politika Komitesi tarafından hazırlanan Ortak RaporSosyal politika Komitesi ve Ekonomik Politika Komitesi tarafından hazırlanan Ortak Raporun benimsenmesi

 • Sosyal politika Komitesi ve Ekonomik Politika Komitesi tarafından hazırlanan Ortak Raporun benimsenmesi

 • Emeklilik sistemlerine ilişkin ortak amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için uygulanacak olan açık işbirliği yönteminin benimsenmesi

  • Raporun içeriği: emeklilik sistemlerinin yeterliliği, mali açıdan sürdürülebilirliği ve modernizasyonuna ilişkin on bir temel amaç


Yeterli ve sürdürülebilir emeklilik üzerine Ortak Komisyon ve Konsey Raporu (CS 7165/03, 18/03/2003

 • Yeterli ve sürdürülebilir emeklilik üzerine Ortak Komisyon ve Konsey Raporu (CS 7165/03, 18/03/2003

 • 2005 Ulusal strateji raporları (Yeterlilik, Sürdürülebilirlik, Modernleşme)

 • 2006 Yeterli ve Sürdürülebilir Emekli Aylıkları Sentez RaporuHaziran 2001 Gothenburg Avrupa Konseyi: sağlık ve yaşlıların bakımı konusunda ve 2002 ilkbaharında yapılacak zirve için bu konularda bir Rapor hazırlanması talebi.

 • Haziran 2001 Gothenburg Avrupa Konseyi: sağlık ve yaşlıların bakımı konusunda ve 2002 ilkbaharında yapılacak zirve için bu konularda bir Rapor hazırlanması talebi.

 • 2001 Sağlık ve yaşlı bakım hizmetlerinin geleceği: erişilebilirliğin, kalitenin ve mali yaşayabilirliğin garantisi başlıklı Komisyon TebliğiHerkesin ulaşabileceği sağlık hizmetleri

 • Herkesin ulaşabileceği sağlık hizmetleri

 • Yüksek kaliteli sağlık hizmetleri

 • Mali yaşayabilirlikHizmetlerin serbest dolaşımı

 • Hizmetlerin serbest dolaşımı

 • Kişilerin serbest dolaşımı

 • Sermayenin serbest dolaşımı2004 Bir üye ülkede geçici bir süre bulunmak durumunda olan bir kişinin, o ülkedeki sağlık güvencesinden yararlanabilmesi

 • 2004 Bir üye ülkede geçici bir süre bulunmak durumunda olan bir kişinin, o ülkedeki sağlık güvencesinden yararlanabilmesi

 • Bu kart 27 AB ülkesinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’de de geçerlidir.2004, kaliteli, erişilebilir ve sürdürülebilir sağlık ve uzun süreli bakım hizmetlerinin geliştirilmesi için ulusal stratejilerin desteklenmesinde “açık işbirliği yöntemini öneren Komisyon Tebliği

 • 2004, kaliteli, erişilebilir ve sürdürülebilir sağlık ve uzun süreli bakım hizmetlerinin geliştirilmesi için ulusal stratejilerin desteklenmesinde “açık işbirliği yöntemini öneren Komisyon Tebliği

 • AİY’ni sağlık ve uzun vadeli bakım alanlarına uygulamayı öngören Konsey kararı

 • 2005, Üye ülkelerin ilk ulusal politika bildirimleriSağlık hizmetlerine erişim

 • Sağlık hizmetlerine erişim

 • Arz sorunları

 • Coğrafi engeller

 • Kadınların eşitsiz erişimi

 • Mali sürdürülebilirlik

 • Maliyet bilinci-paylaşımı

 • Hizmet sunucuları arasında rekabet

 • Sağlık sigortacıları arasında rekabet2003 Sosyal Güvenliğin Daha Fazla ve Daha İyi İşler için Modernleştirilmesi-işin gelir getirici kılınmasına katkı yapan kapsamlı bir yaklaşım, [COM(2003) 842 final] Tebliği

 • 2003 Sosyal Güvenliğin Daha Fazla ve Daha İyi İşler için Modernleştirilmesi-işin gelir getirici kılınmasına katkı yapan kapsamlı bir yaklaşım, [COM(2003) 842 final] Tebliği

 • Sosyal koruma sistemlerinin, beş farklı alanda istihdam üzerine etkileriİşsizlik tuzağı (İşsizlik gelirleri işteki gelirden yüksek)

 • İşsizlik tuzağı (İşsizlik gelirleri işteki gelirden yüksek)

 • Faaliyetsizlik tuzağı (Sosyal yardımlar işteki gelirden yüksek)

 • Düşük ücret tuzağı (brüt kazançlardaki bir artış net kazanca dönüşmüyor)

21 Ocak 1974 tarihli yoksullukla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Kararı

 • 21 Ocak 1974 tarihli yoksullukla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Kararı

 • 1975: yoksullukla mücadele konusunda ilk pilot proje uygulaması yoksullukla mücadeleye 1984:İkinci eylem programı

 • 1989: üçüncü eylem programı

 • 1989 yılında kabul edilen Topluluk Sosyal Şartında, toplumsal yaşamda dezavantajlı konumda olan kişilerin durumlarına değinilmiştir.Sosyal Şartın hükümleri doğrultusunda 24 Haziran 1992 tarihli (92/441/EEC), sosyal koruma sistemlerinde yeterli kaynak ve sosyal yardıma ilişkin ortak ölçütler üzerine Konsey Tavsiyesi

 • Sosyal Şartın hükümleri doğrultusunda 24 Haziran 1992 tarihli (92/441/EEC), sosyal koruma sistemlerinde yeterli kaynak ve sosyal yardıma ilişkin ortak ölçütler üzerine Konsey Tavsiyesi1997 Amsterdam Antlaşması

 • 1997 Amsterdam Antlaşması

 • 136. Madde: sosyal dışlanma ile mücadeleyi Birliğin amaçları arasına dahil etmiş,

 • 137. Madde: Konseyi sosyal dışlanma ile mücadele edecek yaratıcı yaklaşımlar geliştirmek ve bu konudaki deneyimleri değerlendirmekle görevli kılmıştır.2010 yılı itibariyle Avrupa Birliğinde yoksulluk ve sosyal dışlanmaya son vermek için açık işbirliği yönteminin benimsenmesi

 • 2010 yılı itibariyle Avrupa Birliğinde yoksulluk ve sosyal dışlanmaya son vermek için açık işbirliği yönteminin benimsenmesiSosyal dışlanmaya ilişkin olarak dört temel amaç belirlenmiştir:

 • Sosyal dışlanmaya ilişkin olarak dört temel amaç belirlenmiştir:

 • Kaynaklara, mallara ve hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak,

 • Dışlanma risklerini engellemek,

 • En zor durumda olanlara yardım etmek,

 • Tüm tarafları harekete geçirmek.Haziran 2001: üye devletler yoksulluk ve sosyal dışlanmaya karşı iki yıllık (2001-2003) ulusal planlarını hazırlamışlardır.

 • Haziran 2001: üye devletler yoksulluk ve sosyal dışlanmaya karşı iki yıllık (2001-2003) ulusal planlarını hazırlamışlardır.

 • Kasım 2001: Sosyal İçermeye ilişkin Ortak Rapor benimsenmiştir. (Kasım 2001’de, 2002-2006 yılları için Sosyal Dışlanma ile Mücadele için Topluluk Eylem Programı benimsenmiştir.)

 • Aralık 2001: Ortak Göstergeler benimsenmiştir.

 • Üye devletler Temmuz 2003’te, 2003-2005 dönemi için yeni eylem planlarını sunmuşlardır.

 • 2004: Sosyal İçermeye ilişkin ikinci Ortak Rapor benimsenmiştir.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə