Biznes әlaqәlәri Bütün cavablar A


Dövlәt lisenziyalaşdırmanı hәyata keçirәrkәn hansı prinsiplәri rәhbәr tutmur?Yüklə 0,82 Mb.
səhifə6/9
tarix19.06.2018
ölçüsü0,82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Dövlәt lisenziyalaşdırmanı hәyata keçirәrkәn hansı prinsiplәri rәhbәr tutmur?

 1. lisenziatın әmәllәrindә tam azadlığı

 2. ölkәnin müdafiәsinin vә dövlәtin tәhlükәsizliyinin tәmini

 3. vәtәndaşların azadlıqlarının, hüquqlarının, qanuni maraqlarının müdafiәsi

 4. lisenziyalaşdırmanın hәyata keçirilmәsi zamanı qanuniliyә riayәt olunması

 5. lisenziyalaşdırmanın açıqlığı vә şәffaflığı
 1. Lisenziyalaşdırma haqqında qanunvericilikdә nәyә icazә verilmir?

 1. lisenziyanın başqa hüquqi şәxsә vә ya sahibkara verilmәsinә

 2. lisenziyalaşdırılan fәaliyyәt növlәrinin vahid siyasının tәsdiq edilmәsinә

 3. lisenziyalaşdırmanın açıqlığına vә şәffaflığına

 4. lisenziyaya xitam verilmәsinә vә onun lәğvinә

 5. Azәrbaycan dövlәti әrazisindә iqtisadi mәkanın vahidliyinin tәmin edilmәsinә
 1. Lisenziyanın fәaliyyәt dairәsi nә ilә mәhdudlaşır:

 1. müddәt, әrazi, lisenziya alan subyekt, habelә göstәrilmәsi üçün lisenziya alınan fәaliyyәtlә

 2. hüquqi şәxsin lәğvi vә ya lisenziyaya xitam verilmәsi ilә

 3. lisenziyalaşdırılan fәaliyyәt növü ilә bağlı tәlәblәr vә şәrtlәrlә

 4. doğru cavab yoxdur

 5. lisenziyalaşdırılan fәaliyyәt növü ilә bağlı әlavә tәlәblәr vә şәrtlәrin siyahısı ilә
 1. Bunlardan hansı AR İqtisadi inkişaf Nazirliyinin tәşkil etdiyi dövlәt yardımını almaq üçün müsabiqәdә iştirak etmәk hüququ ilә bağlı tәlәblәrә cavab verәn layihә deyil?

 1. müәssisә vә tәşkilatların vәtәndaşların öz vәsaiti hesabına hәyata keçirilәnlәr

 2. investisiya layihәsi biznes planı vә dövlәt ekoloji ekpertizadan rәyi olanlar

 3. investor layihәlәrinin reallaşdırılmasına 20% vәsaitin qoyulmasını üzәrinә götürәnlәr

 4. investisiya layihәsi “İqtisadiyyatın inkişafı ilә bağlı olanlar”

 5. bir qayda olaraq layihәnin öz xәrcini çıxartması 2 ildәn artıq olmaya
 1. Bunlardan hansı layihә qabağı mәrhәlәyә aid deyil?

 1. Araşdırma

 2. İlkin tәhlilin aparılması

 3. Nәzarәt

 4. Layihәnin qiymәtlәndirilmәsi

 5. Son tәhlilin aparılması
 1. Meqolayihә nәdir?

 1. Layihәnin son mәhsulu ilә çoxsaylı әlaqәsini әks etdirәn mәqsәdli investisiya proqramı

 2. Mövcud mәhsul istehsalının texnika ilә yenidәn silahlandırılması layihәsidir

 3. Bir qayda olaraq iri müәssisәlәr obyektidir

 4. Qeyri-material aktivlәrә qoyulan investisiyadır

 5. İstehsalın genişlәndirilmәsi vә buraxılan mәhsul növünün artırılması planını ifadә edir
 1. Müsabiqәdә iştirakı üzrә vә dövlәt yardımı göstәrilmәsinә görә A kateqoriyası üzrә layihә hansıdır?

 1. Xarici analoqu olmayan mәhsul istehsalını tәmin edәn vә ölkә potentlәri vә müvafiq xarici sәnәdlәrlә müdafiә olunan layihәlәr

 2. Daxili bazarda tәlәbatı olan mәhsulların istehsalını tәmin edәn layihәlәr

 3. Qeyri-xammal sahәlәrindә ixrac mallarının istehsalını tәmin edәn xarici bazarda tәlәbat olan әn yaxşı dünya nümunәlәri sәviyyәsindә olan layihәlәr

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. Xarici mәhsullar әvәzi istehsalı tәmin edәn, idxal olunan mәhsullarla müqayisәdә daha aşağı qiymәtә malik olan layihәlәr
 1. Sahibkarlar firmadaxili maliyyәlәşmә sәrhәdlәrinin aradan qaldırmağa çalışırlar:

 1. B+ C

 2. investisiyalaşdırma hәyata keçirmәklә

 3. yeni mәhsulu bazara çıxarmaqla

 4. әldә olunan gәliri әmәk haqqı kimi ödәmәklә

 5. düzgün cavab yoxdur
 1. Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

 1. “B” kateqoriyası – xarici mәhsullar әvәzi istehsalını tәmin edәn, idxal olunan mәhsullarla müqayisәdә daha aşağı qiymәtә malik olan layihәlәr

 2. “Ç” kateqoriyası – bu daxili bazarda tәlәbatı olan mәhsulların istehsalını tәmin edәn layihәlәr

 3. “B” kateqoriyası – qeyrixammal sahәlәrindә ixrac mallarının istehsalını tәmin edәn xarici bazarda tәlәbat olan әn yaxşı dünya nümunәlәri sәviyyәsindә olan layihәlәr

 4. “A” kateqoriyası – bu xarici analoqu olmayan mәhsul istehsalını tәmin edәn vә ölkә patentlәri vә müvafiq xarici sәnәdlәrlә müdafiә olunan layihәlәr

 5. “C” kateqoriyası – xarici mәhsullar әvәzi istehsalını tәmin edәn, idxal olunan mәhsullarla müqayisәdә daha aşağı qiymәtә malik olan layihәlәr
 1. Əgәr iki vә daha çox tәhlil edilәn layihәlәr eyni vaxtda reallaşdırıla bilmirsә, onda belә layihәlәr neçә adlanır?

 1. alternativ vә ya birbirini

 2. kiçik layihәlәr

 3. meqolayihәlәr

 4. inkar edәn layihәlәr bütün cavablar doğrudur

 5. iri layihәlәr
 1. Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

 1. “A” kateqoriyası – bu daxili bazarda tәlәbatı olan mәhsulların istehsalını tәmin edәn layihәlәr

 2. “Ç” kateqoriyası – bu daxili bazarda tәlәbatı olan mәhsulların istehsalını tәmin edәn layihәlәr

 3. “B” kateqoriyası – qeyrixammal sahәlәrindә ixrac mallarının istehsalını tәmin edәn xarici bazarda tәlәbat olan әn yaxşı dünya nümunәlәri sәviyyәsindә olan layihәlәr

 4. “A” kateqoriyası – bu xarici analoqu olmayan mәhsul istehsalını tәmin edәn vә ölkә patentlәri vә müvafiq xarici sәnәdlәrlә müdafiә olunan layihәlәr

 5. “C” kateqoriyası – xarici mәhsullar әvәzi istehsalını tәmin edәn, idxal olunan mәhsullarla müqayisәdә daha aşağı qiymәtә malik olan layihәlәr
 1. Avropa İqtisadi Birliyinin tәlәblәrinә görә, investisiya layihәlәrinin tәrkibindә vacib olan yeddi әsas bölmәyә aiddir:

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. istehsalın hәcmi

 3. marketinq tәdqiqatı planı

 4. istehsal edilәcәk mәhsulun xarakteristikası

 5. işçi heyәti
 1. Bunlardan hansı investisiyanın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin әmәliyyat prinsipinә aid deyil?

 1. razılaşdırma

 2. interaktiv rejim

 3. modellәşdirmә

 4. simplifikasiya

 5. kompüter yardımı
 1. Bunlardan hansı layihәlәrin 7 bölmәsindәn biri deyil?

 1. Risklәrin qiymәtlәndirilmәsi

 2. Maliyyә planı

 3. İstehsal proqramı

 4. İşçi heyәti

 5. İstehsal edilәcәk mәhsulun xarakteristikası
 1. Müәssisәnin başlanğıc dövründә qoyulan investisiya hansıdır?

 1. Netto investisiya

 2. Qeyri-nәzarәt investisiyası

 3. Reinvestisiya

 4. Brutto investisiyası

 5. ekulyativ investisiya
 1. Şirkәtin әsas hüquqlu sәhmlәrinin 50%-dәn az hissәsinә sahibliyi tәmin edәn hansı investisiyadır?

 1. Qeyrinәzarәt

 2. investisiyası İstehsal investisiyası

 3. İntellektual investisiya

 4. Dövlәt investisiyası

 5. Nәzarәt investisiyaları
 1. Bunlardan hansı layihәnin sәmәrәliliyini qiymәtlәndirәrkәn müәyyәn prinsiplәrә cavab verәn meyar deyil?

 1. büdcә uçotu

 2. prinsiplәrin uçotu

 3. vaxta görә pulun dәyәrinin tәsiri

 4. alternativ xәrclәrin uçotu

 5. inflyasiyanın uçotu
 1. Hansı investisiya netto-investisiyası ilә reinvestisiyanın cәminә bәrabәrdir?

 1. Brutto investisiyası

 2. İntellektual investisiya

 3. Spekulyativ investisiyası

 4. Portfel investisiyası

 5. Real investisiya
 1. İnvestisiya layihәsinin mәqsәdindәn asılı olaraq real investisiya qruplara ayrılır. Aşağıdakılardan hansı bu qruplara aid deyil?

 1. Qeyri-material aktivlәrә investisiya

 2. Әlavә işçi yeri açmağa investisiya

 3. İstehsalın genişlәndirilmәsinә investisiya

 4. İstehsalın sәmәrәliliyinә yüksәldilmәsinә yönәldilәn investisiya

 5. Prinsipcә әn yeni mәhsul yaradılmasına investisiya
 1. Kiçik müәssisәlәr üçün qeyri-mümkündür:

 1. B+C

 2. Maliyyәlәşmә çәtinliyini aradan qaldırmaq

 3. yeni mәhsulu bazara çıxarmaq

 4. maliyyәlәşmә çәtinliyini azaltmaq

 5. düzgün cavab yoxdur
 1. Layihәnin miqyasını müәyyәn edәn amillәr hansıdır?

 1. Layihәnin әsaslığı sәviyyәsi vә onun reallaşmasına çәkilәn xәrclәr

 2. Mәhsulun keyfiyyәt vә kәmiyyәtinә çәkilәn xәrclәr

 3. Layihәnin son mәhsulu ilә çoxsaylı әlaqәsini әks etdirәn proqram

 4. Buraxılan mәhsulun növünün artırılması planı

 5. Mәhsul istehsalının texnika ilә yenidәn silahlandırılması
 1. Lisenziya müqavilәlәri neçә illiyә bağlanır?

 1. 5-10 illiyә

 2. 15-20 illiyә

 3. 1-5 illiyә

 4. 20-25 illiyә

 5. 10-15 illiyә
 1. Düzgün fikri seçin.

 1. Lisenziat buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinin texniki sәnәdlәrdә göstәrilmiş standartlara uyğun olmasına görә mәsuliyyәt daşıyır

 2. Lisenziya müqavilәsindә 3 tәrәf çıxış edir

 3. Lisenziya müqavilәsi müddәti әrzindә lisenziat lisenziya mәhsuluna oxşar, onunla rәqabәt apara bilәcәk ayrıca mәhsul istehsalı ilә mәşğul ola bilәr

 4. Lisenziya mәhsulu üzrә reklam işlәri lisenziar tәrәfindәn hәyata keçirilir

 5. Lisenziya müqavilәsi 10-15 illiyә bağlanır
 1. Lisenziyanın neçә növü var?

 1. 3

 2. 5

 3. 2

 4. 6

 5. 4
 1. Lisenziyanın növlәrinә aiddir:

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. Düzgün cavab yoxdur

 3. Müstәsna

 4. Qeyri-müstәsna

 5. Tam
 1. Düzgün fikri seçin.

 1. Düzgün cavab yoxdur

 2. Lisenziya müqavilәsindә 3 tәrәf çıxış edir

 3. Lisenziya müqavilәsi müddәti әrzindә lisenziat lisenziya mәhsuluna oxşar, onunla rәqabәt apara bilәcәk ayrıca mәhsul istehsalı ilә mәşğul ola bilәr

 4. Bütün cavablar doğrudur

 5. Lisenziyanın 4 növü var
 1. Lisenziyanın verilmәsi, әmtәәnin çatdırılması vә ya müxtәlif mәzmunlu xidmәtlәrin göstәrilmәsi haqqında şәrtlәr hansı müqavilәlәrdә irәli sürülә bilәr?

 1. Sәnaye әmәkdaşlığı üzrә beynәlxalq müqavilәlәrdә

 2. Elmi-texniki әmәkdaşlıq barәdә beynәlxalq müqavilәlәrdә

 3. Beynәlxalq lisenziya müqavilәlәrindә

 4. Alqı-satqı üzrә beynәlxalq sazişlәrdә

 5. Sәnaye obyektlәrinin layihәlәşdirilmәsi vә tikintisi üzrә beynәlxalq müqavilәlәrdә
 1. Hansı müqavilәlәr elmi-texniki nailiyyәtlәr, ixtiralar, elmi-texniki biliklәr vә s. Haqqında informasiya mübadilәsini әhatә edir?

 1. Elmi-texniki әmәkdaşlıq barәdә beynәlxalq müqavilәlәr

 2. Beynәlxalq lisenziya müqavilәlәr

 3. Sәnaye әmәkdaşlığı üzrә beynәlxalq müqavilәlәr

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Sәnaye obyektlәrinin layihәlәşdirilmәsi vә tikintisi üzrә beynәlxalq müqavilәlәr
 1. Lisenziar nәdir vә ya kimdir?

 1. Mülkiyyәtindә olan elmi-texniki biliklәri digәr tәrәfin istifadәsi üçün tәqdim edәn şәxsdir

 2. Müqavilә predmetidir

 3. Elmi-texniki biliklәrin istifadәsi üçün icazәni müәyyәn müddәtә әldә edәn vә ondan istifadәyә görә lisenziar müәyyәn edilmiş ödәnişi ödәyәn şәxsdir

 4. Lisenziyanın bir növüdür

 5. Düzgün cavab yoxdur
 1. Lisenziat nәdir vә ya kimdir?

 1. Elmitexniki biliklәrin istifadәsi üçün icazәni müәyyәn müddәtә әldә edәn vә ondan istifadәyә görә lisenziar müәyyәn edilmiş ödәnişi ödәyәn şәxsdir

 2. Lisenziyanın bir növüdür

 3. Müqavilә predmetidir

 4. Mülkiyyәtindә olan elmi-texniki biliklәri digәr tәrәfin istifadәsi üçün tәqdim edәn şәxsdir

 5. Düzgün cavab yoxdur
 1. Bunlardan hansı preambulada qeyd olunur?

 1. Müqavilәnin әsasında duran patentin verilmәsi nömrәsi

 2. Lisenziya müqavilәsinin әsas şәrtlәri

 3. Lisenziarın vә lisenziatın vәzifәlәri

 4. Әmtәә nişanı

 5. Tәrәflәr haqqında mәlumat
 1. Layihәnin miqyasını müәyyәn edir:

 1. düzgün cavab yoxdur

 2. bütün cavablar doğrudur

 3. müәssisәnin ümumi sahәsi

 4. Әmtәә nişanı

 5. onun әsaslığı sәviyyәsi vә onun reallaşdırılmasına çәkilәn xәrclәr mәhsul istehsalı
 1. İnvestisiya fәaliyyәti haqqında AR-nın qanunu neçәnci ildә qәbul edilib?

 1. 1991

 2. 1993

 3. 2000

 4. 1995

 5. 2001]
 1. Avropa iqtisadi birliyinin tәlәblәrinә görә investisiya layihәlәrinin tәrkibindә neçә bölmәnin olması vacibdir?

 1. 8

 2. 5

 3. 3

 4. 7

 5. 10
 1. Banklardan kredit alınan zaman sahibkarı çәkindirәn sәbәblәr:

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. düzgün cavab yoxdur

 3. kredit müddәtinin qisa olması

 4. böyük faiz stavkaları

 5. girov tәlәb edilmәsi
 1. Bunlardan hansı investisiyanın növü deyil?

 1. Ticarәt investisiyaları

 2. İstehsal investisiyaları

 3. Nәzarәt investisiyaları

 4. Dövlәt investisiyaları

 5. İntellektual investisiyaları]
 1. Bunlardan hansı investisiya layihәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi statistik metodu deyil?

 1. Dinamik metodu

 2. Gәlirlilik metodu

 3. Ödәmә dövrü metodu

 4. Xәrclәr metodu

 5. Mәnfәәt metodu
 1. İnvestisiyanın aşağıdakı növlәri fәrqlәndirilir:

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. düzgün cavab yoxdur

 3. maliyyә investisiya

 4. real investisiya

 5. qeyri-material aktivlәrә investisiya
 1. Xarici investisiyaların qorunması haqqında AR qanunu neçәnci ildә qәbul edib?

 1. 1992

 2. 1989

 3. 2000

 4. 2004

 5. 2001
 1. Aşağıdakılardan hansı investisiya layihәsinin mәqsәdindәn asılı olaraq real investisiyanın qruplaşmalarına aid deyil:

 1. bazarda mәhsulu satmaq

 2. istehsalın genişlәndirilmәsinә investisiya

 3. әlavә işçi yeri açmağa investisiya

 4. istehsalın xammal vә yarımfabrikatla tәmin edilmәsindә sabitliyә nail olunmasına yönәldilәn investisiya

 5. istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә yönәldilәn investisiya
 1. Aşağıdakılardan hansı investisiyalaşmanın mәqsәdinә aiddir?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. bazarda mәhsulu saxlamaq

 3. istehsalın hәcminin genişlәndirilmәsi vә mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması

 4. yeni mәhsul buraxmaq

 5. sosial-iqtisadi vәzifәlәri hәll etmәk
 1. Bunlardan hansı metodoloji prinsipә aid deyil?

 1. Kapitalın strukturu

 2. obyektivlik

 3. sistemlilik

 4. komplekslilik

 5. resursların mәhdudluğu
 1. İstehsalın genişlәndirilmәsi vә buraxılan mәhsulun növünün artırılması planını ifadә edir:

 1. kiçik layihәlәr

 2. orta layihәlәr

 3. iri layihәlәr

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. meqolayihә
 1. Kiçik bizneslә böyük biznesin fәrqli cәhәtlәrindәn biri:

 1. maliyyәlәşmә üsulları

 2. bank kreditlәri

 3. biznesin iştirakçıları

 4. bütün cavablar doğrudur

 5. düzgün cavab yoxdur
 1. B kateqoriyalı layihәlәr üçün nәzәrdә tutulan faiz dәrәcәsi neçә faizdәn artıq ola bilmәz?

 1. 40%

 2. 30%

 3. 50%

 4. 60%

 5. 20%
 1. Dövlәt tәminatı şәklindә yardımın hәcmi layihәnin kateqoriyasından asılı olaraq müәyyәn edilir vә onun hәyata keçirilmәsi üçün lazım olan borc alınmış vәsaitin hәcmi neçә faizdәn çox ola bilmәz?

 1. 60%

 2. 40%

 3. 30%

 4. 20%

 5. 50 %
 1. Dövlәt büdcәsi hesabına qaytarılmaq şәrtilә verilәn dövlәt yardımının hәcmi layihәnin hәcmindәn asılı olaraq müәyyәn edilir. Bu halda aşağıdakılardan hansı doğrudur?

 1. bütüb cavablar doğrudur

 2. “Ç” kateqoriyalı layihә üçün – 20%

 3. “A” kateqoriyalı layihә üçün – 50%

 4. “B” kateqoriyalı layihә üçün – 40%

 5. “C” kateqoriyalı layihә üçün – 30%
 1. C kateqoriyalı layihәlәr üçün nәzәrdә tutulan faiz dәrәcәsi neçә faizdәn artıq ola bilmәz?

 1. 30%

 2. 20%

 3. 60%

 4. 50%

 5. 40%
 1. A kateqoriyalı layihәlәr üçün nәzәrdә tutulan faiz dәrәcәsi neçә faizdәn artıq ola bilmәz?

 1. 50 %

 2. 60%

 3. 20%

 4. 30%

 5. 40%
 1. Şirkәtin sәs hüquqlu sәhmlәrinin 50%dәn çoxuna sahibliyi tәmin edәn investisiya hansıdır?

 1. Nәzarәt investisiyaları

 2. Qeyri-nәzarәt investisiyaları

 3. Özәl investisiyalar

 4. Xarici investisiyalar

 5. İntellektual investisiyalar
 1. Reallaşdırılması bilavasitә iştirakçılarına mәnfәәt gәtirәn layihәlәr necә adlanır?

 1. Kommersiya layihәlәri

 2. Riskli layihәlәr

 3. Regional layihәlәr

 4. Maliyyә layihәlәri

 5. Konsultativ layihәlәr
 1. Orta sahibkarlıq meydana gәlir:

 1. B+D

 2. iri biznesin maliyyә çatışmazlığı üzündәn

 3. kiçik müәssisәnin maliyyә çatışmamazlığı üzündәn

 4. kiçik müәssisәnin iqtisadi inkişafı yolu ilә

 5. iri biznesin iqtisadi inkişafı yolu ilә
 1. Müsabiqәdә iştirakı üzrә vә dövlәt yardımı göstәrilmәsimә görә layihәlәr hansı kateqoriyalar üzrә tәsniflәşdirilir?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. “A” kateqoriyası – bu xarici analoqu olmayan mәhsul istehsalını tәmin edәn vә ölkә patentlәri vә müvafiq xarici sәnәdlәrlә müdafiә olunan layihәlәr

 3. “B” kateqoriyası – qeyrixammal sahәlәrindә ixrac mallarının istehsalını tәmin edәn xarici bazarda tәlәbat olan әn yaxşı dünya nümunәlәri sәviyyәsindә olan layihәlәr

 4. “C” kateqoriyası – xarici mәhsullar әvәzi istehsalını tәmin edәn, idxal olunan mәhsullarla müqayisәdә daha aşağı qiymәtә malik olan layihәlәr

 5. “Ç” kateqoriyası – bu daxili bazarda tәlәbatı olan mәhsulların istehsalını tәmin edәn layihәlәr
 1. Mülkiyyәt növlәrinә görә investisiyalaşdırma mәnbәlәri fәrqlәndirilir:

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. düzgün cavab yoxdur

 3. xarici investorların vәsaitlәri

 4. kommersiya vә qeyrikommersiya tipli tәsәrrüfat subyektlәrin, ictimai tәşkilatların vә fiziki şәxslәrin maliyyә resursları

 5. dövlәt maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri
 1. Mülkiyyәt münasibәtlәrinә görә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinә aiddir:

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. xüsusi vәsaitlәr

 3. borcalınmış vәsaitlәr

 4. cәlb edilmiş vәsaitlәr

 5. düzgün cavab yoxdur
 1. Mövcud mәhsul istehsalının rekonstruksiyası vә texnika ilә yenidәn silahlandırılması layihәlәridir:

 1. orta layihәlәr

 2. kiçik layihәlәr

 3. iri layihәlәr

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. meqolayihә
 1. Layihәlәri realladırmaq üçün hansı investisiya mәnbәlәrindәn istifadә edilir?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. xüsusi vәsaitlәr vә habelә digәr növ aktivlәr, eyni zamanda cәlb edilmiş vәsaitlәr

 3. birgә müәssisәlәr nizamnamә kapitalında maliyyә vә ya digәr iştirak formasında verilәn xarici investisiyalar vә habelә birbaçşa qoyulmuş şәkildә beynәlxalq tәşkilatların vә maliyyә institutlarının, dövlәtlәrin, müxtәlif mülkiyyәt formalı müәssisәlәrin vә tәşkilatların vә vәtәndaşların vәsaitlәri

 4. dövlәt vә yerli büdcәlәrdәn verilәn tәxsisatlar, qaytarılmamaq şәrtilә verilәn sahibkarlıq fondları

 5. müxtәlif formalı borc alınmış vәsaitlәr, o cümlәdәn qaytarılmaq şәrtilә verilәn kreditlәr

 1. Yüklə 0,82 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə