Boğazliyan iLÇe müFTÜLÜĞÜ 2014 yili ‘’peygamberiMİ okuyarak öĞreniyorum’’ konulu biLGİ yarişmasi (ortaokullar) b kitapçIĞIYüklə 98,64 Kb.
tarix04.11.2017
ölçüsü98,64 Kb.
#30175

BOĞAZLIYAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI ‘’PEYGAMBERİMİ OKUYARAK ÖĞRENİYORUM’’ KONULU

BİLGİ YARIŞMASI (ORTAOKULLAR) B KİTAPÇIĞI


KUTLU DOĞUM SINAV SORULARI

1)Uhud savaşında Müslümanlara büyük kayıplar verdiren daha sonra islam safhalarına katılan Allah’ın kılıcı(Seyfullah) lakabını alarak İslama büyük hizmette bulunan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Hz. Osman

 2. Ebu Süfyan

 3. Halid bin Velid

 4. Zeyd bin Harise

2) I- Peygamberimiz hastalandığı son günlerde namazı Hz. Ebubekir kıldırmıştır.

II-peygamberimiz Hz. Aişe’nin odasında vefat etmiştir

III-Kabri Mekke’dedir.

Verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur ?


 1. Yalnız I

 2. I ve II

 3. Yalnız III

 4. II ve III

3) Efendimizin vefatından sonra Müslümanlara hitap eden ve İslam’ın ilk halifesi olan yüce sahabi kimdir?

A) Hz. Ömer

B) Hz. Ali         

C) Hz. Ebu Bekir   

D) Hz. Hz. Osman     

4)Hz.Muhammedin peygamberliğine inanmayan müşrikler O’na çeşitli ifitiralar attılar. Büyücülükle, sihir yapmakla suçladılar ancak hiçbir zaman yalancı diyemediler.

Yukarıda verilen bilgiye göre Peygamberimiz için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


 1. Yaşadığı toplumda kendisine inanan ve inanmayan bütün insanların güvenini kazandığı

 2. Peygamberliğin kendisine hicretten önce verildiği

 3. Zaman zaman ticaret için uzak şehirlere seyahat ettiği

 4. Toplum barışı için müşriklerle anlaşmalar yaptığı

5)Mescidi Haram aşağıdaki kutsal mekanlardan hangisine verilen isimdir?

 1. Kabe-i Muazzama

 2. Suffe

 3. Arafat

 4. Mina

6)Hz. Muhammed insanları hiçbir zaman küçük görmezdi. Bir topluluğa girdiği zaman kendisine aşırı saygı gösterilmesinden hoşlanmazdı. İnsanları ayağa kalkmamaları konusunda uyarırdı. Kendisine ayrıcalıklı bir yer aramaz, boş bulduğu yere otururdu.

Yukarıda verilen açıklamada Peygamberimizin daha çok hangi yönüne dikkat çekilmiştir?

 1. Hoşgörülü olmasına

 2. İnsan sevgisine

 3. Mütevazi oluşuna

 4. İnsanlarla iletişimine

7)Çünkü Mekke’de bu insanlar ayrıcalıklı bir konuma sahipti. İstedikleri her şeyi yapabiliyorlardı. Sergiledikleri olumsuz davranışlardan dolayı kimseye hesap verme gereği duymuyorlardı. İslam’ın getirdiğiinsanlar arası eşitlik prensibi sürdürdükleri hayata uygun düşmediği gibi , sahip oldukları ayrıcalıklı konumu kaybetmek istemiyorlardı.

Yukarıda verilen metin hangi sorunun cevabı olabilir ?

 1. İslam öncesi insanlar nasıl bir yaşam sürdürüyorlardı?

 2. Mekke’de yaşayan soylu insanlar neden İslam’a karşı çıkmıştır?

 3. Peygamberimiz’E karşı çıkan müşriklerin başlıca amaçları nelerdir?

 4. Mekke’de yaşayan zenginlerin islam konusundaki düşünceleri nelerdir?

8)İbadet amacıyla yapılan Mekke’de bulunan kutsal yapıya ne ad verilir?

 1. Mescid-i Nebi

 2. Kabe

 3. Mescid-i Aksa

 4. Suffe

9) Hz. Muhammed(s.a.s)’in kimlik bilgilerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Annesi Vehb kızı Âmine

B) Babası Abdulmuttalip oğlu Abdullah

C) Doğum yeri Medine

D) Doğum tarihi 20 Nisan 571

10) Hz. Muhammed(a.s.v)’in annesinin ve babasının vefat ettiği yerleşim yeri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Annesi Babası

A) Mekke Taif

B) Medine Ebva

C) Ebva Şam

D) Ebva Medine

11) Ashab kimlere denir?

A) Peygamberimizi görenlere

B) İlk Müslüman olanlara

C) Peygamberimizi en az bir kere görüp sohbetinde bulunan müslümanlara

D) peygamberimizle beraber savaşa katılanlara

12) Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

A) Zeyd bin Harise B) Hz. Ebu Bekir

C) Hz. Ömer D) Hz. Ali

13) Hz. Peygamber’in ilk vahyi aldığı mağaranın adı nedir?

A) Ebu Kubeys tepesi B) Sevr mağarası

C) Ebva vadisi D) Hira mağarası
14) Hz. Muhammed’e ilk vahiy hangi yılda gelmiştir ve 2014 yılı kaçıncı yılı olmuştur?

A) 571 - 1443 B) 610-1404

C) 611 - 1424 D) 622-1368
15) İsra ne demektir?

A) Gece yolculuğu

B) Taif yolculuğu

C) Miraca yükselmek

D) Burak ile yolculuk etmek

16) Akabe biatı kimler arasında gerçekleşmiştir?

A) Hz. Muhammed ile Medineli Müslümanlar arasında

B) Hz. Muhammed ile Kureyşliler arasında

C) Mekkeliler ile Medineli Müslümanlar arasında

D) Ensar ile Muhacirler arasında

17) Efendimizin İslamı açıkça ilan etmek amacıyla çıktığı tepenin adı nedir?

 A) Safa        B) Ebu Kubeys      

C)  Hira     D) Merve18) Efendimizin Taif yolcuğunun dönüşünde dinlendiği yerde Müslüman olan Hıristiyan kölenin adı nedir?

A) Addas     B) Sevban  

C) Abdullah    D) Esved

19) Peygamber Efendimizin inşa ettiği ilk mescid hangisidir?

A) Cuma Mescid-i        B) Mescid- i Nebevi   

C) Ğamâme Mescid-i  D) Kuba Mescid-i

20) Uhud Savaşında okçuların terk ettiği ve bu sebeple savaşın seyrinin değiştiği tepenin adı nedir?
A)Ayneyn Geçidi               B) Ebu Kubeys                 

C) Akabe Geçidi                 D) Kanat Vadisi21) Hz. Peygambere verilen mucizelerden en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kur’an-ı Kerim B)Parmaklarından su akması C) Ayın ikiye ayrılması D) İsra ve Miraç Mucizesi22) Hicretin ikinci yılı Şaban ayına kadar Müslümanların yöneldiği ilk kıble hangisidir?
A) Mescid-i Aksa         

B) Mescid-i Haram        

C) Mescid-i Nebevi             

D) Kabe


23) Ebrehe’nin ordusunun hezimeti hangi surede anlatılır?

A) Kafirun B)Nasr C)Kureyş D) Fiil24) Araplar haram aylarda birbirleri ile savaşmazlardı. Bu aylarda kabileler arasında sulh ve selamet hakim olurdu.

Aşağıdaki aylardan hangisi haram aylardan değildir?

 1. Ramazan

 2. Recep

 3. Muharrem

 4. Zilkade

25) Hendek Savaşı’nda Medine’nin etrafına hendek kazmak suretiyle şehrin savunulması teklifini getiren sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nuaym b. Mes’ud B) Ka’b b. Esed

C) Selman-ı Farisi D) Ali b. Ebi Talip26)     Peygamber efendimiz hangi kabileye mensuptur?

A)   Kureyş kabilesi   B) Sakif kabilesi

C) Evs kabilesi  D) Hazrec  kabilesi

27)      Aşağıdakilerden hangisi Araplarda savaşılması haram olan aylardandır?

A) Ramazan            B)Recep               

 C) Şevval            D)Safer

28)      Kâbe duvarına asılan yedi ünlü kasideye ne denir?

A)Mecenne            B)Himyeri             

C)Muallekatü’s-seb’a      D)Ridafe

29)      Kâbe’nin perdedarlığı ve anahtarlarını taşıma görevine ne denir?

A)Kıyade                B)Nedve                

C )Rifade             D)Hicâbe

30)      Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin süt annesinin ismidir?

A)Halime               B)Aişe                    

C)Şeyma            D)Fatma

31)      Peygamberimizin annesi nerede vefat etmiştir?

A) Mekke               B) Medine              

 C ) Ebva               D) Hicaz

32)      Peygamberimiz gençlik döneminde hangi meslekle uğraşırdı?

A)Hayvancılık       B) Ticaret               

C )Şairlik             D) Çiftçilik

33)      Hılfu’l-Fudul cemiyeti neye denir?

A) Erdemliler Cemiyeti

B)Savaşanlar  Cemiyeti

C) Tacirler Cemiyeti

D) Yabancılar Cemiyeti

34)      Peygamberimizin de lakabı olan El-Emin neye denir?

A) Sadakatli kişi B) Temkinli kişi

C) Aceleci kişi D)Her konuda güvenilir kişi

35)  Peygamberimizin ilk eşinin ismi nedir?

A)Aişe                    B)Mariye             

C) Hatice              D)Sümeyye

36)  Peygamberimizin yedi çocuğu vardır. Bunlardan kaç tanesi kız kaç tanesi erkektir?

A)5 kız 2 erkek     B)4 kız 3 erkek       

C)3 kız 4erkek   D)6 kız 1 erkek

37)  Hz. Osman Peygamberimizin 2 kızıyla evlenmiştir.Bu yüzden kendisZine “Zi’n-nureyn” denilmiştir.Zi’n-nureynin  anlamı nedir?

A)Nurlu                 B)Parlak                  

C)İki nur sahibi   D)Işık

38)  Hz. Muhammed’in peygamberlik devri kaç yıl sürmüştür?

A)10          B)15          C)23              D)2539)  İlk vahiy kaç yılında, hangi ayda ve nerede gelmiştir?

A)611, Ramazan, Hira mağarasında

B)610, Ramazan, Hira mağarasında

C)610, Recep, Hira mağarasında

D)612, Ramazan, Hira mağarasında

40)  Peygamberimize Cebrail(a.s)’ın indirdiği ilk ayet hangisidir?

A)Alak suresi (1-5. Ayetler)

B)Müddesir suresi (1-5. Ayetler)

C)Kalem suresi (1-5. Ayeler)

D)Rahman suresi (1-5. Ayetler)

41)  İslama imandan sonra ilk farz kılınan ibadet hangisidir?

A)Hac      B)Oruç      C)Zekat       D)Namaz42)  Hz. Peygamberimize ilk inananlar kimlerdir?

A)Hz. Hatice, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Ebubekir

B)Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Hatice

C)Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Hatice

D)Hz. Hatice, Hz. Ali, Harise oğlu Zeyd, Hz. Ebubekir

43)  3 yıl gizli davetten sonra İslamiyet açıktan davet olunmaya başladı.Bundan sonra halkla daha kolay temas için kimin evi kullanıldı?

A)Hz.Ali           B)Erkam         C)Zeyd                 D)Osman44)  İslamiyet’te ilk hicret nereye yapılmıştır?

A)Mekke          B)Habeşistan      C)Şam                  D)Taif45)  Üç gün arayla Müslüman olmalarıyla Müslümanların destek bulduğu kişiler kimdir?

A)Hz. Ali, Hz. Osman

B)Hz. Ali, Hz. Hamza

C)Hz. Hamza, Hz. Ömer

D)Hz. Osman, Hz. Ömer

46)  Müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları boykot kaç yıl sürmüştür?

A)3         B)4            C)5           D)147)  Hüzün yılı neye denir?

A)Müşriklerin uyguladığı boykota denir.

B)Hz. Hatice ile Ebu Talib’in vefatına denir.

C)Ebu Talib’in vefatına denir.

D)Müşriklerin işkencelerine denir.

48)  Peygamberimizin Zeyd ile yaptığı 10 gün süren sıkıntı ve cefa içerisinde geçirdiği, putperestlerin kendisine inanmadığı yolculuğunu nereye yapmıştır?

A)Sakif          B)Hicaz           C)Taif                    D)Habeşistan49)  Akabe Biatleri nedir?

A) Akabe’ye hicrete denir.

B) Medine sözleşmesidir.

C)Akabe’de Medine’den gelen Müslümanların peygamberimize biadlerine denir.

D) Akabe mevkine denir.

50) Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

A) Zeyd bin Harise B) Hz. Ebu Bekir

C) Hz. Ömer D) Hz. Ali

51)Peygamberimiz Efendimiz hangi gün doğdu?

A)Pazar B) Pazartesi C)Salı D)Cuma52)Babası öldüğünde peygamberimiz kaç yaşında idi?

A)Henüz doğmamıştı. B)4 C)6 D)853)Annesi öldüğünde efendimizi kim himaye etti?

A)Süt annesi B)Amcası C)Dedesi D)ek başına kaldı54)Evlendiklerinde kendisi ve eşi kaç yaşında idi?

A)25-22 B)25-25 C)40-25 D)25-4055) Hz. Hatice Efendimizle niçin evlenmek istedi?

A)Zeki olduğu için B)Peygamber olduğu için C)Güvenilir olduğu için. D)Zengin olduğu için56) Efendimiz Peygamber olmadan evvel hangi topluluğa üye olmuş ve hayırlı işler yapmıştı?

A) Hıtful Füdul B)Ashabı Suffe C)Hulefai Raşidiin D)Babı Ali57) Hacerul Esvedin yerine konulması ile alakalı çıkan tartışmayı Peygamberimizin adaletle halletmesi olayı hangi isimle anılır?

A)Bi’ri Maune Olayı B)Rici Vakası C)Kabe Hakemliği D)Fil Vakası58) Peygamber olmadan evvel peygamberimizin dini ne idi?

A)Haniflik B) Şafilik C)Hanefilik D)Maturudilik59) Alak suresinin ilk beş ayeti ne zaman nazil oldu?

 1. Miraçta B) Regaib Gece

C)Rebiulevvel ayı 12.gece D)Kadir Gecesi

60) İslamdan önce Arapların dini ne idi?

A)Mecusuliik B)Museviilik C)İseviilik D)Putperestlik61) İslama karşı olan Mekkelilerin toplantı yeri neresi idi?

A)Darul Erkam B) Darun Nedve C)Darun Nira D) Darul Hadis62) Hicret ederken Efendimizin saklanmak zorunda kaldığı mağara nerededir?

A)Hİra B) Ranuna C)Arafat D)Sevr63)Efendimizin kabrine ne ad verilir?

A)Cenneti Mualla B) Darus Sadet C)Ravzayı Mutahhara D)Mescidi Aksa64)Efendimizin kabri nerededir?

A)Kabe B) Mescidi Haram C)Mescidi Aksa D) Mescidi Nebi65) Medinede Müslümanlardan başka en çok hangi din mensubu var idi?

A)Hrisityan B)Mecusi C)Sabii D)Yahudi66) Efendimizin dişlerinin dahi kırıldığı savaş hangisidir?

A)Bedir Savaşı B)Uhud Savaşı C) Hendek Savaşı D) Beni Kureyza Savaşı67) Hz. Hamza hangi savaşta şehid oldu?

A)Beni Kaybuka B) Uhud Savaşı C)Hendek Savaşı D)Bedir Savaşı68)Aşağıdakilerden hangisi Kabe hizmetlerinden olup gelen hacıları ağırlayıp konaklamalarını sağlama görevidir ?

 1. Hicabe

 2. Rifade

 3. Sikaye

 4. Nedve

69)Hz .Muhammed’in doğduğu toplumda çocukları süt anneye verme uygulaması vardı. Hz. Muhammed’in annesi ……………… onu emzirmek için ………….. adlı Süt anneye vermiştir.

Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi isimler gelmelidir ?

 1. Hatice-Ayşe

 2. Emine-Amine

 3. Halime-Amine

 4. Amine-Halime

70)İslamdan önce Mekke’yi yıkmaya gelen fil ordusu komutanı habeş valisinin adı nedir?

 1. Ebrehe

 2. Firavun

 3. Nemrut

 4. Karun

71)I- Mekke’nin Fethi

II-Bedir savaşı

III-Hendek savaşı

IV-Uhud SavaşıYukarıdaki olayların tarihi sırası hangi şıkta doğru sıralanmıştır?

 1. I-II-III-IV

 2. II-IV-III-I

 3. IV-III-II-I

 4. II-I-III-IV

72)Hicret esnasında Peygamberimize eşlik eden yakın arkadaşı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Hz. Abbas

 2. Hz. Ali

 3. Hz. Hamza

 4. Hz. Ebubekir

73)Hendek savaşında müşriklerle işbirliği yapan Medine’deki Yahudi kabilesi hangisidir?

 1. Beni Nadir

 2. Kureyza Oğulları

 3. Beni Kaynuka

 4. Hazreç

74)Beni Mustalik Gazvesi dönüşünde gerdanlığı kaybederek ordudan geride kaldığı için Hz. Aişe validemize Münafıklar iftira atarlar. Başta peygamber ailesi olmak üzere tüm Müslümanları bir ay boyunca derinden etkileyen ve Hz. Aişe Validemizin masumiyetine dair ayetlerin inmesiyle son bulan hadisenin ismi aşağıdakilerden hangisidir ?

 1. İfk Olayı

 2. Raci Olayı

 3. Rıdvan Biatı

 4. Hüzün Yılı

75)Hayberin fethinde islam sancaktarlığını yapan, akılları hayrete düşüren kahramanlıklar gösteren Yahudilerin kahramanı Merhab’ı yenen şanlı sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Hz. Ali

 2. Hz. Ömer

 3. Amr bin As

 4. Halid bin Velid

76)  İsra neye denir?

A)Yükseğe çıkmak         B)Gece yolculuğu

C)Uzağa gitmek             D)Karanlık

77)  Aşağıdakilerden hangisi miraç mucizesidir?

A)Oruç    B)Zekat  C)Hac D)Beş vakit namaz78)  Peygamberimizin her söylediğinin doğruluğuna inanan ve Sıddık lakaplı sahabe kimdir?

A)Zeyd B) Hz. Ali 

C)Hz.Ebubekir D) Hz. Ömer

79)  Medine’ye hicret hangi yıl olmuştur?

A)622    B)621        C)623           D)62080)  İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?

A)Taif    B)Ranuna   vadisi 

C)Mekke      D)Medine

81)  Hicretle 23 yıl süren Peygamberlik devrinin kaç yılı Mekke’de kaç yılı Medine’de geçmiştir?

A)Mekke 10 – Medine 13

B)Mekke 11 – Medine 12

C)Mekke 13 – Medine 10

D)Mekke 12 – Medine 11

82)  Ashabı Suffe neye denir?

A)İlim ve ibadetle uğraşan kimsesi olmayan fakir Müslümanlar

B)Ticaretler uğraşan müminler

C)Fakir müminler

D)İlimle uğraşan kişiler

83)  İlk ezanı kim okumuştur?

A)Hz. Ömer       B)Bilal i Habeşi

C)Zeyd oğlu Abdullah     D)Ebu Hureyre

84)  Muhacir kime denir?

A)Medineli yerli halk

B)Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara

C)Hicazda yaşayan yerli halka

D)Mekke’de yaşayan yerli halka

85)  Ensar kime denir?

A)Medineli ev sahibi Müslümanlar

B)Mekke’den hicret edenlere

C)Taif’te bulunan Müslümanlara

D)Medineli Yahudilere

 

  

 

86)  Seriyye neye denir?

A)Rasullah’ın (s.a.s) bulunduğu harplere

B)Rasullah’ın (s.a.s) bulunmadığı küçük harp müfrezesi

C)Hz. Ömer’in katıldığı harplere

D)Hz. Ali’nin katıldığı harplere87)  Gazve neye denir?

A)Peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlara denir.

B)Peygamberimizin katılmadığı savaşlara denir.

C)Hz. Ömer’in katıldığı savaşlara denir.

D)Hz. Ebu Bekir’in katıldığı savaşlara denir.

88)  Medineli Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk savaşın ismi nedir?

A)Hendek   B)Uhud C)Bedir    D)Huneyn89)  Ramazan orucu ne zaman farz kılındı?

A)Hicretin 1. Yılında

B)Hicretin 3. Yılında

C)Hicretten önce

D)Hicretin 2. Yılında

90)  Uhud savaşı hangi tarihte olmuştur?

A)625 B)624 C)623 D)62291)  Hz. Hamza hangi savaşta şehit olmuştur?

A)Bedir                 B)Hendek

C)Uhud                 D)Hudeybiye

92)  Medine’yi savunmak amacıyla çevresine çukurlar kazılarak yapılan savaş hangisidir?

A)Bedir   B)Uhud  C)Hendek   D)Hudeybiye93) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medine’deki ilk etkinlikleri arasında yer almaz?

A) İslam’ı tebliğ için komşu ülkelere elçiler gönderme

B) İlk nüfus sayımı

C) Mescid-i Nebevî’nin inşası

D) Müslümanların kardeş ilan edilmesi

94)  Mekke’nin fetih tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A)629     B)630        C)628           D)62795)  Senetül-Vüfud neye denir?

A)Barış antlaşması

B)Hüzün yılı

C)Arap kabileleri

D)Elçiler yılı

 

 96)  İnsanlık tarihinin en etkili ve önemli hutbesi hangisidir?

A)Cuma Hutbesi B)Veda Hutbesi

C)Arafat Hutbesi D)Son Hutbe

97)  Peygamberimiz hangi tarihte vefat etmiştir?

A)27 Mayıs 632 B)10 Mayıs 630

C)5 Haziran 632 D)7 Haziran 630

98)  Peygamberimizin vefatından sonra ilk halife kim olmuştur?

A)Hz. Ömer B)Hz. Ebu Bekir

C)Hz. Osman D)Hz. Ali

99)  Kuran-ı Kerim’de en güzel ahlak örneği kim gösterilmiştir?

A)Hz. Muhammed B)Hz. Ömer

C)Hz. Ali D)Hz. Osman100)  Rasurullah’ın bizzat katıldığı son gazve hangisidir?

A)Mute    B)Evtas    C)Hayber     D)Tebük

Yüklə 98,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə