Bu Çerçevede, Aşağıdakiler Öncelikli Alanlar Olarak Seçilmiştir Mevcut turizm ve çevre altyapısının geliştirilmesiYüklə 445 b.
tarix27.10.2017
ölçüsü445 b.
#15376

Bu Çerçevede, Aşağıdakiler Öncelikli Alanlar Olarak Seçilmiştir

 • Mevcut turizm ve çevre altyapısının geliştirilmesi

 • Ulaşım ve çevre altyapısı darboğazlarının aşılması

 • Turizm alanlarına ve pazarlara bağlantıların geliştirilmesi

 • Bölgenin cazibesini artırmaya yönelik projelerin desteklenmesi

 • Turizm tesislerinin ve faaliyetlerinin desteklenmesi ve çeşitlendirilmesiBu Çerçevede, Aşağıdakiler Öncelikli Alanlar Olarak Seçilmiştir

 • Çevre kirliliğini önlemeye yönelik küçük ölçekli yerel altyapı hizmetlerinin (atıksu arıtma ve tasfiye, katı atık arıtma, depolama ve geri-dönüşüm, kanalizasyon sistemleri vb.) geliştirilmesi

 • Halka ve yerel işletmelere verilen kamu hizmetlerin kalitesinin artırılmasına ve yatırımların bölgeye çekilmesine katkıda bulunulması

 • Kentsel ve tarihi yenileme ve restorasyon projelerinin desteklenmesi

 • Fiziki turizm yatırımlarının desteklenmesi (danışma merkezleri, turist konaklama tesisleri vb.)

 • Kırsal altyapının sağlanmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunulması.Hibelerin TutarıBütçe Tahmini İle İlgili FarklılıklarKimler BaşvurabilirKimler Başvurabilirİl Müdürlükleri ve kar amacı güden kuruluşlar yalnız “İştirakçi” sıfatı ile projeye katılabilirler. İştirakçiler, projenin uygulamasında gerçek bir rol üstlenmekle birlikte eş finansmana katkıda bulunabilir ancak hibeden fon alamazlar

 • İl Müdürlükleri ve kar amacı güden kuruluşlar yalnız “İştirakçi” sıfatı ile projeye katılabilirler. İştirakçiler, projenin uygulamasında gerçek bir rol üstlenmekle birlikte eş finansmana katkıda bulunabilir ancak hibeden fon alamazlar

 • Siyasi partiler ve bunlara bağlı yapılar başvuruda bulunamazlar.İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar; veya ulusal mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar;

 • İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar; veya ulusal mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar;

 • Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkum olanlar;Görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıkları, Sözleşme Makamının haklı gösterebileceği herhangi bir yoldan ispat edilenler;

 • Görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıkları, Sözleşme Makamının haklı gösterebileceği herhangi bir yoldan ispat edilenler;

 • Bulundukları ülkenin, Sözleşme Makamının bulunduğu ülkenin veya projenin uygulandığı ülkenin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerDolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Avrupa Topluluğu mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkum olanlar;

 • Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Avrupa Topluluğu mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkum olanlar;

 • Topluluk bütçesinden finanse edilen bir satın alma prosedürüne veya diğer bir hibe yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.Çıkar ilişkisi içinde olanlar;

 • Çıkar ilişkisi içinde olanlar;

 • Teklif Çağrısı’na katılım koşulu olarak Sözleşme Makamı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler;

 • Mevcut veya daha önceki Teklif Çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde Değerlendirme Komitesini veya Sözleşme Makamını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.Bir projenin süresi 12 ayı geçemez.

 • Bir projenin süresi 12 ayı geçemez.

 • Sektörler ve konular

 • Projeler aşağıdaki sektörlerle ve konularla ilgili olmalıdır:

 • Turizm ile ilgili altyapı

 • Çevre Altyapısı

 • Ulaşım Altyapısı

 • Yer: Projeler Türkiye’de; Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon illerinden birinde veya birden fazlasında gerçekleştirilmelidir:Uygunluk için aşağıda belirtilen gerekli genel şartlar göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Uygunluk için aşağıda belirtilen gerekli genel şartlar göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Turizm ve çevre altyapısı projeleri, hedef bölgede altyapının geliştirilmesine ilişkin genel AB hedeflerine ve ulusal hedeflere ulaşılmasına katkı sağlamalıdır.

 • Projeler bölge halkının ihtiyaçlarından birisini karşılamalı ve bölgenin önceliklerini yansıtmalıdır.Projenin sosyal faydaları kayda değer olmalı; özellikle ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımları Program bölgesine çekme amacıyla sanayinin, hizmetlerin ve turizmin gelişmesi ve hedef bölgelerde kentsel altyapının iyileştirilmesi için olumlu bir ortam yaratarak ve ekonomik yapıların bölgesel gelişimini destekleyerek, etkilenen tüm taraflar için sosyal açıdan kabul edilebilir olmalıdır.

 • Projenin sosyal faydaları kayda değer olmalı; özellikle ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımları Program bölgesine çekme amacıyla sanayinin, hizmetlerin ve turizmin gelişmesi ve hedef bölgelerde kentsel altyapının iyileştirilmesi için olumlu bir ortam yaratarak ve ekonomik yapıların bölgesel gelişimini destekleyerek, etkilenen tüm taraflar için sosyal açıdan kabul edilebilir olmalıdır.Proje tam olarak hazırlanmış olmalıdır; maliyetleri belirlenmeli ve uygun bir fizibilite çalışması (lütfen bkz. Ek-E) ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu ile desteklenmelidir. ÇED, tablonun (lütfen bkz. EK F-4, ÇED Gerektiren Yatırımlar Listesi) ikinci sütununda yer alan projeler için zorunludur. Buna göre tablonun ikinci sütununda sıralanan projeler için hibe talebinde bulunan Başvuru Sahipleri, ÇED raporlarını Başvuruları ile birlikte teslim etmelidirler.

 • Proje tam olarak hazırlanmış olmalıdır; maliyetleri belirlenmeli ve uygun bir fizibilite çalışması (lütfen bkz. Ek-E) ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu ile desteklenmelidir. ÇED, tablonun (lütfen bkz. EK F-4, ÇED Gerektiren Yatırımlar Listesi) ikinci sütununda yer alan projeler için zorunludur. Buna göre tablonun ikinci sütununda sıralanan projeler için hibe talebinde bulunan Başvuru Sahipleri, ÇED raporlarını Başvuruları ile birlikte teslim etmelidirler.Tablonun üçüncü sütununda, tarama yapılması gereken projelerin listesini göreceksiniz. Belli bir proje için tarama süreci iki şekilde sonuçlanabilir: ÇED gereklidir veya ÇED gerekli değildir. Proje için yapılan taramanın sonucunda ÇED’e ihtiyaç olmadığı ortaya çıkarsa, Başvuru Sahibi, yapılan tarama sonucunda o proje için ÇED’e ihtiyaç olmadığını açıkça beyan eden ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen bir yazı vermelidir. Aksi halde, Başvuru Sahipleri başvuruları ile birlikte ÇED raporlarını da teslim etmelidirler.

 • Tablonun üçüncü sütununda, tarama yapılması gereken projelerin listesini göreceksiniz. Belli bir proje için tarama süreci iki şekilde sonuçlanabilir: ÇED gereklidir veya ÇED gerekli değildir. Proje için yapılan taramanın sonucunda ÇED’e ihtiyaç olmadığı ortaya çıkarsa, Başvuru Sahibi, yapılan tarama sonucunda o proje için ÇED’e ihtiyaç olmadığını açıkça beyan eden ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen bir yazı vermelidir. Aksi halde, Başvuru Sahipleri başvuruları ile birlikte ÇED raporlarını da teslim etmelidirler.Projeler herhangi bir özel hizmet sağlayıcısı veya finans kaynağı ile rekabet etmemeli veya bunların yerini almamalıdır.

 • Projeler herhangi bir özel hizmet sağlayıcısı veya finans kaynağı ile rekabet etmemeli veya bunların yerini almamalıdır.

 • Projenin teknik şartnameleri, keşif - metraj ve çizimler gibi, teknik ve mali belgeleri eksiksiz ve doğru olmalıdır (EK-F olarak sunulmalıdır). Başvuru Formunda; projenin keşif-metraj bilgileri Proje Ön Teklifinde yer alan ilk tahmini değerin %20’sinden az veya çok olamaz.Olumsuz çevresel etkiler, mümkün olduğunca maliyet-etkin şekilde asgariye indirilmelidir. Etkilerin çevre açısından ciddi ölçüde zarar verici olması durumunda, planlanan faaliyetler için gerekli rehabilitasyon önlemleri dahil edilmelidir. Bunun yanı sıra, kentsel altyapının iyileştirilmesi için çevresel altyapının rehabilitasyonu ve modernizasyonu planlanan faaliyetlere dahil edilmelidir.

 • Olumsuz çevresel etkiler, mümkün olduğunca maliyet-etkin şekilde asgariye indirilmelidir. Etkilerin çevre açısından ciddi ölçüde zarar verici olması durumunda, planlanan faaliyetler için gerekli rehabilitasyon önlemleri dahil edilmelidir. Bunun yanı sıra, kentsel altyapının iyileştirilmesi için çevresel altyapının rehabilitasyonu ve modernizasyonu planlanan faaliyetlere dahil edilmelidir.

 • Mevcut veya öngörülen kurumsal yapı, projenin uygulanmasını ve işletilmesini yürütebilecek kapasitede olmalıdır. Projeler yerel toplumun güçlendirilmesini desteklemeli ve uygun hallerde ortaklıkları temel almalıdır.Genel kabul görmüş uygulama standartları (kanun, yönetmelik vb. ile belirlenen standartlar), proje uygulanırken yerel koşulları ve özellikleri de dikkate alarak gerekli istisnaları içerecek biçimde kullanılmalıdır.

 • Genel kabul görmüş uygulama standartları (kanun, yönetmelik vb. ile belirlenen standartlar), proje uygulanırken yerel koşulları ve özellikleri de dikkate alarak gerekli istisnaları içerecek biçimde kullanılmalıdır.

 • Mümkün olduğunca, çevreyle uyumlu olmak şartıyla, en az maliyetli teknikler kullanılmalıdır.

 • Projenin uygulanması (uzun vadede) işletme ve bakım maliyetlerinin kayda değer şekilde azalması ile sonuçlanmalıdır. Proje, hibe desteği sonrasında da sürdürülebilmelidir. Projenin mali riskleri yönetilebilir düzeyde olmalı ve açıkça tanımlanmalıdır.Projenin uygulanmasıyla bağlantılı olumsuz etkiler asgari düzeyde olmalıdır.

 • Projenin uygulanmasıyla bağlantılı olumsuz etkiler asgari düzeyde olmalıdır.

 • Proje, bağımsız bir proje olduğu ve alınan hibe başka bir finansal kaynağın yerine geçmediği sürece, inşaatı başlamış ve halen devam eden etaplandırılmış bir altyapı projesinin parçası olabilir.

 • Proje birden fazla idari birimin (belediyelerin veya illerin) yetki alanına girebilir.Çevre Altyapısı

 • Çevre Altyapısı

 • Kirliliğin (hava, gürültü, su veya katı atık) azaltılması, doğal veya doğal olmayan çevrenin korunması için gerekli sistemlerin inşası veya rehabilitasyonu,

 • Kanalizasyon sistemlerinin inşası veya geliştirilmesi,

 • Katı atık depolama ve atık su arıtma tesislerinin inşa edilmesi veya geliştirilmesi. Katı atık yönetim sistemlerinin kurulması,Sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla, içme suyu sisteminin (toplama, depolama, arıtma ve dağıtım) inşa edilmesi veya geliştirilmesi,

 • Sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla, içme suyu sisteminin (toplama, depolama, arıtma ve dağıtım) inşa edilmesi veya geliştirilmesi,

 • Hastane atıkları ve tehlikeli atıklar dahil olmak üzere kentsel ve endüstriyel atık bertaraf tesislerinin inşa edilmesi veya geliştirilmesi.

 • Çevre dostu ve ucuz enerji temin etmek amacı ile altyapı inşası veya rehabilitasyonu.Küçük ölçekli sulama göletlerinin, sulama kanallarının ve sulama sistemlerinin, AB normları ile uyumlu olarak (damla sulama sistemleri gibi), inşa edilmesi veya iyileştirilmesi,

 • Küçük ölçekli sulama göletlerinin, sulama kanallarının ve sulama sistemlerinin, AB normları ile uyumlu olarak (damla sulama sistemleri gibi), inşa edilmesi veya iyileştirilmesi,

 • Köy düzeyinde içilebilir su temini için altyapının inşası ve iyileştirilmesi, örneğin, çiftlik evlerine, binalarına, havyan su içme suvatlarına (yalaklarına) veya çeşmelerine içme suyu boru hatlarının çekilmesi, su depoları, su klorlama sistemleri ve çeşme yapılması,

 • Toprak verimliliğinin ve yapısının iyileştirilmesi için tarım alanlarında geri dönüşüm yoluyla köy atık maddelerinden gübre elde edilmesini sağlayan tesislerin yapımı ve iyileştirilmesi,Dere / Nehir yatağı ıslahı, havza rehabilitasyonu ve erozyonun önlenmesi.

 • Dere / Nehir yatağı ıslahı, havza rehabilitasyonu ve erozyonun önlenmesi.

 • Toprak erozyonunun önlenmesi, sel baskınlarına karşı korumanın geliştirilmesi ve ağaçlandırma

 • Kıyı bölgelerde, turizm faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki çevre dostu peyzaj ve kentsel tasarım projelerinin desteklenmesiTurizmle İlgili Altyapı

 • Turizmle İlgili Altyapı

 • Turizmle ilgili küçük ölçekli kamusal altyapı (turist bilgi noktası dahil);

 • Müze, kültür merkezi gibi turizm amaçlı kamusal binaların yenilenmesi

 • Turizm alanlarına ve pazarlara bağlantıların geliştirilmesi

 • Tarihi ve kültürel anıtların restorasyonuKentsel ve tarihi alanların yenilenmesi ve restorasyonu

 • Kentsel ve tarihi alanların yenilenmesi ve restorasyonu

 • Kaplıca ve termal gibi sağlık turizmi alanlarının inşaası veya rehabilitasyonu

 • Yayla turizmi aktivitelerinin geliştirilmesiUlaşım Altyapısı

 • Ulaşım Altyapısı

 • Turizm merkezlerine, turistik bölgelere, sanayi bölgelerine, ticari fuar alanlarına, rıhtımlara /iskelelere olan bağlantı yollarının yapımı veya rehabilitasyonu

 • Kentsel ulaşım ağının ve çevre dostu toplu taşım faaliyetlerinin geliştirilmesi ve rehabilitasyonu

 • İskele / rıhtımların yapımı veya rehabilitasyonu

 • Tarımsal turizm (agro-turizm) alanlarına olan bağlantıların geliştirilmesiTamamı veya bir kısmı aşağıdaki faaliyetlerle ilgili projeler:

 • Tamamı veya bir kısmı aşağıdaki faaliyetlerle ilgili projeler:

 • Çalıştaylara, seminerlere, konferanslara ve kongrelere katılım için bireysel destekler,

 • Araştırmalar ya da eğitim kursları için kişisel burslar,

 • Proje hazırlamaya dair faaliyetler; örneğin fizibilite çalışmaları, proje tasarımları, ÇED çalışmaları,Devlet bütçesinden veya diğer kaynaklardan halen finanse edilen veya finansmanın sağlanma sürecinde olduğu projeler,

 • Devlet bütçesinden veya diğer kaynaklardan halen finanse edilen veya finansmanın sağlanma sürecinde olduğu projeler,

 • Sözleşmesi Yüklenici Firma tarafından halihazırda imzalanmış işler,

 • Olumsuz çevresel etkisi olan projeler.Bir Başvuru Sahibi, farklı faaliyetler için olmak üzere birden fazla proje teklifi sunabilir.

 • Bir Başvuru Sahibi, farklı faaliyetler için olmak üzere birden fazla proje teklifi sunabilir.

 • Bu Teklif Çağrısı kapsamında bir Başvuru Sahibine birden fazla hibe verilebilir, ancak bir Başvuru Sahibi tarafından alınacak toplam hibe miktarı 540.000 Avro’yu aşamaz.Hibe için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil (harcirahlar ve dolaylı maliyetler hariç), gerçek maliyetlere (projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır.

 • Hibe için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil (harcirahlar ve dolaylı maliyetler hariç), gerçek maliyetlere (projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır.Aşağıdaki maliyetler uygun maliyet değildir;

 • Aşağıdaki maliyetler uygun maliyet değildir;

 • Borçlar ve zarar veya borç karşılıkları,

 • Faiz borçları,

 • Halihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,

 • Arazi veya bina alımları,

 • Döviz kuru zararları,

 • KDV dahil vergiler,

 • Üçüncü taraflara verilen krediler,

 • Proje hazırlık maliyetleri,

 • Halihazırda gerçekleşmiş harcamalar,

 • Projeyle ilgisi olmayan harcamalar.Proje Ön Teklifi için açılış ve idari uygunluk kontrolünün sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Sözleşme Makamının planladığı tarih 01 Haziran 2007’dir- Bu tarih kesin değildir.

 • Proje Ön Teklifi için açılış ve idari uygunluk kontrolünün sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Sözleşme Makamının planladığı tarih 01 Haziran 2007’dir- Bu tarih kesin değildir.

 • Proje Ön Teklifi değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Sözleşme Makamının planladığı tarih 25 Haziran 2007’dir - Bu tarih kesin değildir.

 • Başvuru Formunun, açılış ve idari uygunluk kontrolü sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Sözleşme Makamının planladığı tarih 31 Ağustos 2007’dir - Bu tarih kesin değildir.

 • Başvuru Formu değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Sözleşme Makamının planladığı tarih 12 Kasım 2007’dir - Bu tarih kesin değildir.

 • Başvuru Sahibinin ve ortaklarının uygunluklarını doğruladıktan sonra Sözleşme Makamının hibe konusundaki kararını açıklaması için planlanan tarih 23 Kasım 2007’dir - Bu tarih kesin değildir.Başvurular kapalı zarf (mühürlü zarf) içinde, taahhütlü posta yoluyla, özel kargo şirketi ile veya elden (teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıdaki adrese gönderilmeli/teslim edilmelidir:

 • Başvurular kapalı zarf (mühürlü zarf) içinde, taahhütlü posta yoluyla, özel kargo şirketi ile veya elden (teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıdaki adrese gönderilmeli/teslim edilmelidir:Posta Adresi:

 • Posta Adresi:

 • Merkezi Finans ve İhale Birimi

 • (SN. MUHSİN ALTUN DİKKATİNE)

 • Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad.

 • (Halk Bankası Kampüsü) No: 63 C-Blok

 • 06580 Söğütözü / Ankara

 • TÜRKİYE

 • İlgi: CFCU/ TR0502.02/TEI

 • TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı

 • Turizm ve Çevre Altyapısı Hibe Programı Teklif Çağrısı 2007Elden veya özel kargo şirketi ile teslim için adres:

 • Elden veya özel kargo şirketi ile teslim için adres:

 • MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ

 • (SN. MUHSİN ALTUN DİKKATİNE)

 • Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad.

 • (Halk Bankası Kampüsü) No: 63 C-Blok

 • 06520 Söğütözü / Ankara

 • TÜRKİYE

 • İlgi: CFCU/ TR0502.02/TEI

 • TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı

 • Turizm ve Çevre Altyapısı Hibe Programı Teklif Çağrısı 2007Başvuruların alınması için son tarih

 • Başvuruların alınması için son tarih

 • 25 Mayıs 2007 saat 16:00’dır.İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…

 • İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə