Cumhuriyet bassavciligiYüklə 13,44 Mb.
səhifə1/2
tarix03.01.2022
ölçüsü13,44 Mb.
#36357
  1   2

T.C.

ISTANBUL


CUMHURIYET BASSAVCILIGI

Sayi :2009/191 Esas no

Konu :Esas hakkindaki miitalaa 18.03.2013

ISTANBUL 13.AGIR CEZA MAHKEMESI'NE

Mahkemenizin 2009/191 Esas sayih dosyasi hakkinda hazirlamis oldugumuz Cumhuriyet

savcihgi esas hakkindaki mutalaasi asagida sunulmaktadir.

Mutalaa, Mahkemenize a9ilan davalarda sorusturma acilmasina esas olan olaylann, dava

saniklannin sorusturmaya dahil edilme sebeplerinin ve bazi sorusturma isjemlerinin ozet

olarak anlatildigi, sorusturmalann delillerden saniklara ulasilmasi usulii ile yurutiildugunii

gosteren "Sorusturma safahati", dosyaya esas olan iddianameler ve birlestirilen davalann

belirtildigi "iddianameler ve birlestirilen davalar", ilk defa yargilama konusu olmasi

sebebi ile Ergenekon Teror Orgiituniin varhgi konusundaki delillerin ve orgiitun niteliginin

anlatildigi "Ergenekon Teror Orgutunun varhgi tartismasi'', Ergenekon Teror Orgiitiine

isnad edilen eylem ve eylem planlannin, Ergenekon Teror Orgutii ve mensuplannin

sistematik bir orgiit faaliyeti cercevesinde i§ledikleri, Devlet sirlanna ve ozel hayatin

gizliligine karsi eylemler ile silahlanma eylemlerinin anlatildigi "Ergenekon Teror

Orgiitiine isnad edilen eylem ve eylem planlan" ve uygulanmasi talep edilen kanun

maddelerine esas kisa aciklamalar ile her bir sanik icin uygulanmasi talep edilen kanun

maddelerinin ayn ayn belirtildigi netice miitalaanin yer aldigi "Samklarin hukuki

durumlari" bolumleri sistematiginde hazirlanmistir.

Bir ve birden fazla kisi hakkinda dava a?ilan iddianamelerde sorusturmalann kronolojik

gelisimi, Ergenekon Teror Orgutiiniin varhgi, yapisi, vasfi ve eylemleri konusunda genis

anlatimlara yer verilmistir. Bununla birlikte hakkinda dava acilan her bir kisinin asama

ifadelerinin, aramada elde edilen delillerin, bunlara dair sorusturma islemlerinin, orgiit

irtibatlannin anlatildigi ayn bolumlere yer verilerek, uygulanmasi talep edilen kanun

maddelerine esas ahnan hukuki durumlari belirtilmistir. Miitalaada iddianamelerdeki

anlatimlara i§tirak edilmis, bu nedenle bazi konularda iddianamelere atif yapilmakla

yetinilmistir. Kovusturma safahatinda olusan kanaate gore iddianamelerdeki anlatimlardan

farkhhk arz eden bazi hususlar miitalaanin ilgili yerlerinde anlatilmi§tir.

1/2271


BIRINCI BOLUM

SORUSTURMA SAFAHATI

Mahkemenize a9ilan davalarda, sorusturma a9ilmasina esas olan olaylar, dava saniklannin

soru§turmaya dahil edilme sebepleri ve bazi sorusturma islemleri asagida ozet olarak

anlatilacaktir.

1)MEHMET DEMIRTAS, ALI YiGIT, OKTAY YILDIRIM

12.06.2007 tarihinde Trabzon II Jandarma Alay Komutanhgi'na yapilan bir ihbarda verilen

bilgiler iizerine; "Umraniye Cakmak Muhtarhgi'mn onundeki tek kath binanin 9atisinda,

elektrik direginin yaninda el bombasi ve C4 patlayici madde bulundugu, patlayici maddeyi

Mehmet Demirtas'in sakladigi, ona da bir Astsubayin temin ettigi, ayni kisj adres olarak

Mithatpasa Cad Samanyolu Cadde ile birlestigi sokak kardak bahk9isinin yamndaki tek

kath bina diye adresi netlestirmi§tir" seklinde bir ihbar kayit formu diizenlenmistir.

Trabzon II Jandarma Alay Komutanhgi tarafindan bu ihbar once Istanbul II Jandarma Alay

Komutanhgina bildirilmis, Istanbul II Jandarma Alay Komutanhgindan da ilgili adresin

polis bolgesinde yer almasindan dolayi Istanbul Terorle Miicadele Sube Miidiirliigu'ne

intikal ettirilmistir.

Terorle Miicadele Sube Mtidtirliigiince de konu Umraniye Il9e Emniyet Mtidtirliigune

bildirilmis ve ihbarla ilgili Umraniye 2.Sulh Ceza Mahkemesi'nden ahnan 12.06.2006 tarih

2007/959 Degisik is sayih karara gore Cakmak Mah. Gungor Sk. No:2 Umraniye

adresinde Terorle Miicadele Sube Miidiirltigu ile Umraniye Il9e Emniyet Miidiirliigu

gorevlilerince arama yapilmistir. Aramada 9ati arasinda bulunan ahsap kasada 27 adet el

bombasi bulunmustur. Umraniye Nobet9i Savcisindan ahnan talimatta Mehmet Demirtas

ve Ali Yigit'in gozaltina ahnmasi ve konunun Terorle Miicadele Sube Miidtirlugiince takip

edilmesi bildirilmistir. Arama sirasinda Mehmet Demirtas'in sifahi olarak bombalann

Oktay Yildinm'a ait oldugunu soylemesi tizerine Terorle Miicadele Sube Mudiirliigtince

Cumhuriyet Bassavcihgimizdan Mehmet Demirtas, Ali Yigit ve Oktay Yildinm'in

adreslerinde arama yapilmasi i9in karar talep yazisina istinaden 2007/1536 Sorusturma

sayisina kayden sorusturma baslatilmistir. Oktay Yildinm 13.06.2007 tarihinde yakalanmis

ve ahnan Mahkeme kararlanna istinaden kullamminda bulunan adreslerde arama ve el

koyma islemleri yapilmi§tir.

Oktay Yildinm'in 9ahsmakta oldugu "Reina" isimli eglence merkezindeki 9ahsma

odasinda aramada ele ge9irilen Kingston marka flash bellegin incelemesinde "lobi

Ergenekon.doc" isimli Word belgesi bulunmus, i9erisinde "Lobi, Cok Gizli, Arahk 1999"

baslikh bir beige oldugu gorulmustiir.Yine Oktay Yildinm'in ust aramasinda Sarsilmaz

marka ruhsath silah, ikametindeki aramada 6 adet farkh 9aplarda bi9ak, kasatura turu

kesici aletler, Mehmet Demirtas'in ust aramasinda Sarsilmaz marka ruhsath silah ve 14

adet fisek, Ali Yigit'in ikametindeki aramada Walter marka ruhsatsiz silah ve 5 adet fisek

ele ge9irilmistir. Ele ge9irilen 27 adet el bombasinin ayni kafile ve seri numaralanndan

teror orgiitleri ya da baska organize SU9 orgiitlerince kullanihp kullamlmadiginin ar§iv

arastinlmasi Emniyet Genel Miidiirliigiinden istenilmis, hazirlanan irtibat raporunda ayni

kafile ve stok numaralan el bombalannin kullamldigi 13 adet olayin tespit edildigi, bu

olaylardan birinin de 10.05.2006 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'ne patlamamis el bombasi

atilmasi olayimn oldugu bildirilmistir.

2/2271


2)MUZAFFER TEKIN, MAHMUT OZTURK

Ali Yigit Emniyet ve Savcihktaki ifadelerinde; Mehmet Demirtas'in kendisine bombalann

Oktay Yildinm'a ait oldugunu soyledigini, dayisi Mehmet Demirta§'i Oktay Yildinm ve

Mahmut Oztiirk'iin 9ahstigi manava siirekli ziyaret etmeye geldiklerini, Oktay Yildinm'in

manavda bulundugu bir gun Muzaffer Tekin'in de siyah bir Mercedes ara9 ile manava

geldigini ancak bir sure bekledikten sonra ara9tan inmeden devam ettigini, arkasindan

Oktay Yildinm'in da manavdan ayrildigim beyan etmistir. Ali Yigit'in ifadesi ve Muzaffer

Tekin'in medyada Oktay Yildinm'i savunmaya yonelik olarak, ele ge9irilen el bombalann

hurda oldugu yontindeki beyanlan iizerine Muzaffer Tekin ve Mahmut Ozttirk 15.06.2007

tarihinde olayla baglantih olabilecekleri degerlendirilerek gozaltina alliums, ikamet ve

isyerlerinde verilen karar ve ahnan onama karanna istinaden arama ve el koyma islemleri

ger9eklestirilmistir. Muzaffer Tekin'in is. yeri adresinde aramada "Devletin Yeniden

Yapilanmasi 19m Oneriler (Master Plan On Cah§masi)" adh beige bulunarak el konulmus

aynca ikametindeki aramada bulunan IBM marka bilgisayarda "Lobi, Cok Gizli, Arahk

1999" baslikh belgenin 10 sayfahk kismi bulunmustur. Mahmut Ozturk'un ust aramasinda

ise Astra marka ruhsath silah ele ge9irilmistir.

Muzaffer Tekin Emniyetteki ifadesinde, i§ yerindeki aramada bulunan "Devletin Yeniden

Yapilanmasi 19m Oneriler (Master Plan On Cahsmasi)" belgesinin kendisine sorusturma

safahatinda olen Kuddusi Okkir tarafindan verildigini, Kuddusi Okkir ile 2004 yihnda,

"Vatansever Kuvvetler GU9 Birligi Hareketi" nin olusumunda bulunan Hiiseyin Goriim ve

Mehmet Fikri Karadag vasitasiyla tanistigini beyan etmistir.

Muzaffer Tekin Savcihk ifadesinde; Dam§tay saldinsindan sonra esinin arayarak polislerin

geldigini soyleyince eve gitmek istedigini ancak o sira Orduevinde yanmda bulunan

Mehmet Zekeriya Ozttirk ve Ismail Paker (Eksik) tarafindan eve gitmesinin engellendigi,

Mehmet Zekeriya Ozttirk ve Ismail Paker'in Sanyer eski Savcisi Erta9 Giray ile birlikte

evindeki aramaya gittiklerini, Erta9 Giray'in aramadan dondtigtinde gozaltina ahnmasinin

onurunu zedeleyecegini, Savciya birlikte gideceklerini ve kendisini teslim edecegini

soyledigini, daha sonra degisik yerlerde gizlendigini ve son olarak Mahmut Ozturk'un

villasina gittigini, gazetelerde 9ikan haberler iizerine intihara tesebbiis ettigini, 10-15

dakika sonra Mahmut Ozturk'un eve geldigini, Mahmut Ozturk'un Zeki Yurdakul Cagman

isimli arkadasim aradigini, Zeki Yurdakul gagman'in, yaninda bulunan Mehmet Zekeriya

Ozttirk ile birlikte kendisini hastaneye gotiirecekken dolastirdiklanni ve olayi medyatik

hale getirdiklerini, daha sonra Rafet Arslan'in gayretiyle hastaneye gottirduklerini beyan

etmistir.

Muzaffer Tekin Savcihk ifadesinin devaminda; Ismail Paker (Eksik) ile Ankara'da

"Vatansever Kuvvetler GU9 Birligi Hareketi" isimli bir olusumun Istanbul Subesi i9in

goriismelerde bulundugunu, daha sonra soz konusu olu§umda ciddi ve diiriist insanlann

olmadigim goriince ayrildigim, kendi tavsiyesi iizerine ismail Paker (Eksik)'in de

hareketten ayrildigim, Mehmet Zekeriya Ozturk'un de ayni hareketin i9inde oldugunu ve

onun da ayrildigim, kendisiyle birlikte aynlan arkadasjarimn zaman zaman yeni bir olusum

meydana getirip bunun da liderligini kendisinin yapmasini istediklerini, Mehmet Zekeriya

Ozturk'un ozellikle bu konuda israrci oldugunu, bu donemde Hiiseyin Goriim, Ibrahim

Ozcan, Kuddusi Okkir'la tanistigini, bu kisjlerin kendilerini abartih olarak tanittiklanni, is

yerindeki aramada bulunan master plan 9ahsmasi baslikh yaziyi Kuddusi Okkir'in

verdigini ve incelemesini istedigini, Mehmet Zekeriya Oztiirk'iin kendisine karsi

3/2271


fikirlerinde net olmadigini, Erta9 Giray, Mehmet Zekeriya Ozttirk ve Ismail Paker

(Eksik)'in diyaloglan goz ontine ahnarak sorusturma konusu yapilmasinda fayda

gordtigtinti beyan etmistir.

Muzaffer Tekin savcihk ifadesinin devaminda; Mersin'de basina yansiyan silah iizerine el

basip yemin etme gortinttilerindeki Emekli Kurmay Albay Fikri Karadag'in simf arkadasi

oldugunu, kurmus oldugu dernege tiye olmadigini, dernekteki insanlann kuwayi milliye

ruhuyla degil rant elde etmek i^in bu olusumda bulunduklanni duydugunu beyan etmistir.

Muzaffer Tekin'in ikametindeki aramada elde edilen ve 16 ile numaralandinlan CD

i9erisinde Genelkurmay Baskanhgi'na ait oldugu anlasilan, Milli Gtivenlik Kurulu oncesi

Kuvvet Komutanlarmin kendi aralarmda yapmis olduklan gizli ibareli toplantilara ait

askeri ve siyasi gizli bilgiler i9eren bir9ok beige ele ge9irilmis, ayni CD i9erisinde

Muzaffer Senocak'a ait oldugunu anlasilan resimler bulunmustur. Muzaffer Tekin Emniyet

ifadesinde CD'nin nereden geldigini bilmedigini beyan etmis, Savcihk ifadesinde CD

i9erisinde bulunan bir belgede ismi ge9en Aydin Yiiksek'in polis olabilecegini, belgede

ge9en konuyu kendisine Mete Yalazangil'in anlattigini, muhtemelen 2 ay kadar once Mete

Yalazangil'in bu CD'yi biirosuna birakmis olabilecegini beyan etmistir.

3)MEHMET ZEKERIYA OZTURK, MUZAFFER SENOCAK, AYDIN YUKSEK,

RAFET ARSLAN, GAZI GUDER, AYSE ASUMAN OZDEMIR

Muzaffer Tekin'in beyanlan dogrultusunda verilen kararlar ve ahnan onama kararlanna

istinaden sorusturma safahatinda olen Kuddusi Okkir ve Mehmet Zekeriya Ozttirk

20.06.2007 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis ve adreslerinde arama, el koyma

islemleri ger9eklestirilmistir. Kuddusi Okkir'in ikamet adresindeki aramada bulunan 86 ile

numaralandinlan CD i9erisinde Muzaffer Tekin'den beige olarak ele ge9irilen "Devletin

Yeniden Yapilanmasi Igin Oneriler (Master Plan On Cahsmasi)" isimli belgenin dijital hali

bulunmustur. Mehmet Zekeriya Oztiirk'iin ikametindeki aramada bulunan Diplomat marka

siyah 9anta i9erisindeki belgeler arasinda "Lobi Arahk 1999 / Istanbul", "Octopus(State

Organized Crime) Mafia", "Osmanhdan Gtintimtize Masonik Bilderbeg Cetesi" ve

"Sirket& Kostebekler" isimli belgeler bulunmustur.

Yine; Muzaffer Tekin'in beyanlan dogrultusunda Muzaffer Senocak 21.06.2007 tarihinde

yakalanarak gozaltina ahnmis verilen karar ve ahnan onama karanna gore arama ve el

koyma islemleri yapilmis, Aydin Ytiksek ve Rafet Arslan 22.6.2007 tarihinde yakalanarak

gozaltina ahnmis, adreslerinde Mahkeme kararlanna gore arama ve elkoyma islemleri

ger9eklestirilmistir. Muzaffer Senocak'in Bursa ili Osmangazi il9esi Haciilyas Mahallesi

Uluyol Tan SokakGtizeller Is Merkezi K:3 N:23 sayih adresindeki aramada sari renkli koli

bandina sanh toplam 18 gram gri renkli nevi belirsiz madde bulunmus, kriminal

incelemesinde soz konusu maddenin amonyum nitrat oldugu tespit edilmistir. Bunun yam

sira 13 cm uzunlugunda fitil de bulunmus, kriminal incelemesinde patlayici maddeleri

ate§lemede kullamlan saniyeli fitil oldugu belirtilmistir.

Kuddusi Okkir'dan ele ge9irilen dijitallerin incelemesinde; Muzaffer Tekin, Mehmet

Zekeriya Ozttirk, Oktay Yildmm ve Atabeyler operasyonunda islem yapilan sahislarla

alakah derlenmis bilgilerin bulundugu mailler ele ge9irilmis, bu maillerin Ayse Asuman

Ozdemir tarafindan Gazi Gtider'e gonderildigi, Gazi Gtider tarafindan da Kuddusi Okkir'a

iletildigi anlasilmistir. Kuddusi Okkir Savcihk ifadesinde Gazi Gtider'in ordudan istifa

4/2271


etmis bir subay oldugunu, Densan yazihm sirketinde 9ahstigim, Ay§e Asuman Ozdemir'i

Ulusal Koy Ktittiphaneleri Projesinden dolayi tamdigini, Gazi Gtider'in, MuzafferTekin ve

Mehmet Zekeriya Ozttirk hakkinda Asuman Ozdemir'in gonderdigi mailleri kendisine

bilgi olarak gonderdigini beyan etmistir. Kuddusi Okkir'dan ele ge9irilen belgeler ve

beyanlan dogrultusunda Gazi Gtider ve Ayse Asuman Ozdemir 23.06.2007 tarihinde

yakalanarak gozaltina ahnmis, adreslerinde Mahkeme kararma gore arama ve el koyma

isjemleri ger9eklestirilmistir.

4)FIKRET EMEK, ISMAIL EKSIK, HALIL BEHIC GURCIHAN

Muzaffer Tekin'in ikametindeki aramada bulunan 16 nolu CD i9erisindeki gizlilik i9eren

askeri belgelere dair Muzaffer Senocak Emniyetteki ifadesinde. CD i9erisinde bulunan bir

kisim dosyalann kendisine ait oldugunu, bir donem "Odak Gtivenlik" isimli sirkette

9ahstigini, CD'nin sirketten aynldigi sirada sirket kuruculannin asker emeklisi

olmalanndan dolayi kansmis olabilecegini, sirketin kuruculannin Orhan ve Fikret Samil

Emek isimli subaylar oldugunu, Savcihk ifadesinde Aydin Ytiksek'in evinde kaldigi bir

donemde Samil Binbasinin bilgisayanni tamir ederken kendisine ait dosyalan sirketin

bilgisayarmdan aktardigini beyan etmi§tir. Muzaffer Senocak'in beyanlan dogrultusunda

Fikret Emek 25.06.2007 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis, adreslerinde Mahkeme

kararlanna gore arama ve el koyma islemleri ger9eklestirilmistir. Fikret Emek'in Eskisehir

ili Hayriye Mahallesi Dumruloglu Sokak No:22/A D:5 sayih adresindeki aramada, 1 adet

kanas marka uzun namlulu silah ve aparati olan dtirbtin, bu silaha takih vaziyette bulunan

sarjor i9erisinde 10 adet fisek, 1 adet kale§nikof marka uzun namlulu silah, bu silaha takih

vaziyette bulunan sarjor i9erisinde 30 adet fisek, 1 adet Lama marka silah ve bu silaha

takih vaziyette susturucu, 1 adet el yapimi kesik eski ttifek, ^esitli 9ap ve markalarda bol

miktarda fisek, 12 adet savunma ve taarruz tipi el bombasi, 11 kg orijinal kutusunda C-3

(27,5 libre) kutu tizerinde Demolotion Blook MB Compossition yazan C-3 Plastik

Patlayici, 210 gr. agirhginda 12 adet TNT kagidina sanh vaziyette (KK-MU-FB 1950)

dairesel

Ler librelik TNT (tizerinde High Explosive TNT 1 Pound Net Dangereous yazih), 3 adet

1'er librelik MKE imah TNT (tizerinde NET tehlikeli yazih), 1 adet teneke kutu i9erisinde

1360 gram agirhginda tizerinde 3 adet atesleme yuvasi bulunan tahrip kahbi, 1 adet 17 cm.

metalden mamul imha kiti i9erisi patlayicih malzemeler ve 1 adet sustah bi9ak

bulunmustur. Yine Fikret Emek'in 06 YZR 82 plakah Peugeot marka aracinda aramada 2

adet degisik 9apta bi9ak ve 1 adet demir musta ele ge9irilmistir.

Fikret Emek'ten ele ge9irilen 12 adet el bombasinin ayni kafile ve seri numaralanndan

teror orgtitleri ya da baska organize SU9 orgtitlerince kullamhp kullamlmadigimn arsiv

arastinlmasi Emniyet Genel Mtidtirltigti'nden istenilmis, hazirlanan irtibat raporunda ayni

kafile ve stok numaralan el bombalannin kullanildigi 5 adet olayin tespit edildigi, bunlar

arasinda Cumhuriyet Gazetesine 05.05.2006 ve 11.05.2006 tarihinde el bombasi atilmasi

olaylannin oldugu bildirilmistir.

Muzaffer Tekin'in beyanlannda Ismail Paker olarak ge9en kisinin Ismail Eksik oldugunun

anlasilmasi iizerine Ismail Eksik 25.06.2007 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmi§,

kuUammindaki adresinde verilen karar ve ahnan onama kararma gore arama ve el koyma

i§lemi ger9eklestirilmi§tir.

5/2271


Kuddusi Okkir'dan ele ge9irilen dijitallerde Muzaffer Tekin ve Mehmet Zekeriya Ozttirk

ile irtibath olarak ismi ge9en Behi9 isimli kisiyle alakah Ayse Asuman Ozdemir Emniyet

ifadesinde; Halil Behi9 Gtircihan'm a9ik istihbarat.com sitesinin sahibi oldugunu, Halil

Behi9 Gtircihan'm kendisine Danistay olayindan baslayarak bilgi vermeye ba§ladigim,

Mehmet Zekeriya Ozttirk'tin Halil Behi9 Gtircihan ile roportaj yapmak istedigini, konu§ma

sirasinda Mehmet Zekeriya Ozttirk'tin Halil Behi9 Gtircihan"a Muzaffer Tekin'in bittigini,

artik kendi devrinin basladigim, roportaj sonrasi kendisinin ve Halil Behi9 Gtircihan'm

yildizimn parlayacagini soyledigini, bu konusmada Oktay Yildinm'in da bulundugunu

Halil Behi9 Gtircihan'm kendisine soyledigini beyan etmistir. Ayse Asuman Ozdemir'in

beyanlannda ge9en Halil Behi9 Gtircihan 27.06.2007 tarihinde yakalanarak gozaltina

ahnmis, adreslerinde verilen karar ve ahnan onama kararma istinaden arama ve el koyma

islemi ger9eklestirilmisfir.

5)TUGRUL DERME, ISMAIL YILDIZ, FUAT ERMIS, BEKIR OZTURK

Oktay Yildinm'in 9ahstigi "Reina" isimli eglence merkezindeki aramada "Kuwai Milliye

Dernegi" ile ilgili belgeler ve bir9ok kisinin isim listesiyle birlikte 5zge9mis bilgileri

bulunmustur. Oktay Yildinm Savcihk ifadesinde; yeni kurulmakta olan Kuwai Milliye

derneginin Istanbul il temsilcisi oldugunu, is yerindeki aramada ele ge9irilen evrak 9antasi

i9indeki doktimanlarda yer alan 6zge9mis raporlanmn da dernege kaydolma talebinde

bulunan kisilere ait oldugunu beyan etmistir. Bu konuyla alakah olarak Kuwai Milliye

Derneginin Ankara ve diger illerdeki subelerinin adreslerinin tespit edilmesi i9in

Cumhuriyet Bassavcihgimizca Terorle Miicadele Sube Mtidtirltigtine talimat verilmistir.

Bu kapsamda ahnan Mahkeme kararlanna gore Kuwai Milliye Derneginin Ankara ilinde

bulunan merkezinde, Istanbul. Bursa, Konya, Izmir illerindeki subelerinde ve Bekir

Ozttirk'tin Mersin ilindeki ikametinde arama, el koyma islemleri ger9eklestirilmistir.

"Kuwai Milliye Dernegi"nin Ankara ilinde bulunan merkezindeki aramada bulunan Bekir

Ozttirk'e ait bilgisayarda "T.C. Devleti Siz Din Taciri Sahte Din Adamlarimn salyangoz

satisina serh koyacak degildir!" seklinde baslayan Word belgesinin i9eriginde Rahip

Santaro, Hrant Dink ve Alman uyruklu misyonerlerin oldtirtilmesi olaylan isjendikten

sonra Basbakan Recep Tayyip Erdogan veya AK Parti'den herhangi birinin

Cumhurbaskani olmasi durumuna iliskin hazirlanan simtilasyonun bulundugu,

simtilasyonda soz konusu durumda suikastlann olacaginin belirtildigi, birinci olarak Fener

Patrigi Bartholomeos, ikinci olarak Ermeni Patrigi Mutayfan, ti9tincti olarak ishak

Alaton'un isimlerinin yazih oldugu, belgenin sonunda "Fuat Ermis SESAR" yazdigi

gortilmtisttir. Belgenin ele ge^irildigi donem oncesinde meydana gelen olaylar nedeniyle

hedef gosterici oldugu anlasilmistir. Bu yazinin kim tarafindan yazildigina dair

arastirmada, soz konusu yazinin Sesar isimli internet sitesinin sahibi Ismail Yildiz

tarafindan yazilarak kendi sitesinde yayinlandigi, Fuat Ermis'in de bu yaziyi kopyalayarak

Bekir Ozttirk'tin "Kuwai Milliye Dernegi"ne ait sitesinde yayinladigi anlasilmistir.

Yine; "Kuwai Milliye Dernegi"nin Ankara ilinde bulunan merkezindeki aramada bulunan

Bekir Ozttirk'e ait bilgisayarda ele ge9irilen "Bahkesir Gizli Yapilanma Maili" isimli

Word belgesinde, Tugrul Derme tarafindan gonderildigi anlasilan bir mailin bulundugu,

mailin i9eriginde "Kuwai Milliye Dernegi"nin Bahkesir ilindeki yapilanmasim gizli bir

sekilde aktif olarak ytirtitmek istedigini, TSK'ya ve Umit Sayin'a sunmak i9in bekledigi

GTA hareketi ile Kuwai Milliye'nin i9inde 18'li ge^ler olarak aynlmak istegine cevap

6/2271

bekledigini, aktif ancak gizli liderliginde ge^leri toplayacak bir Mere yani toplantiodasina sahip oldugunu belirtilen bir yazmin oldugu gortilmtisttir.

Elde edilen bu bilgi ve belgeler iizerine Tugrul Derme, Ismail Yildiz, Fuat Ermis ve Bekir

Ozttirk 18.07.2007 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis, kullanimlannda bulunan

adreslerinde ahnan Mahkeme kararlanna gore arama ve el koyma isjemleri

gen^eklestirilmistir.

6)MEHMET MURAT YUCEL, FERUDUN REFIK NUHOGLU, KEMAL SAHIN,

HAYRULLAH MAHMUD OZGUR, ERGUN POYRAZ

Ismail Yildiz'in SESAR (Siyasi Ekonomik Sosyal Arastirmalar ve Strateji Gelistirme

Merkezi) isimli is yerindeki aramada bulanan belgeler i9erisinde Ergenekon adi altinda

olusturulmu§ bir yapilanma semasi ele ge9irilmistir. Ele ge9irilen semada Murat Yticel,

Refik Nuhoglu ve Kemal Sahin isimli kisjlerin isimlerinin ge9tigi gortilmtisttir. Ismail

Yildiz'dan ele ge9irilen bilgisayarda "Bu vadi baska vadi! Ultra Ttirkler Geliyor" baslikh

bir yazi bulunmus, i9eriginde 2003 yih Nisan ayinda yapilan bir toplantidan bahsedildigi,

toplantiya katilan kisilerin "Ergenekon" isimli bir olusumda yer aldigi, olu§umun her is

kolundan tiyesi oldugu, dtinyanin her yerine ag gibi sarmis bir yapi oldugundan

bahsedildigi ve yazinin Hayrullah Mahmud Ozgtir tarafindan yazildigi gortilmtisttir. Halil

Behi9 Gtircihan*dan ele ge9irilen 2023 Platformu 23 Ocak 2005 kapakh bilgisayar 9iktisi

belgelerde Genelkurmay istihbarat Baskanhgi tarafindan hazirlandigi iddia edilen bilgilere

dayanarak Ergtin Poyraz'in degerlendirme i^erikli kitap 9ahsmasi oldugu anlasilmis, ele

ge9irilen belgelerin incelenmesi sonucunda Ergtin Poyraz'in da bu olu§umun i9erisinde

olabilecegi degerlendirilmistir.

Ele ge9irilen bu belgeler tizerine Mehmet Murat Yticel, Ferudun Refik Nuhoglu, Kemal

Sahin, Hayrullah Mahmud Ozgtir ve Ergtin Poyraz 27.07.2007 tarihinde yakalanarak

gozaltina ahnmis, kullanimlannda bulunan adreslerde Mahkeme kararlanna gore arama ve

el koyma islemleri ger9eklestirilmistir. Aramalarda Kemal Sahin'den 1 adet Canik 55

marka ruhsath silah, Ferudun Refik Nuhoglu'ndan 1 adet gaz bombasi, Mehmet Murat

Yticel'den 1 adet Browning marka ruhsatsiz silah ele ge9irilmistir.

7)HAKAN SANLI, EMIN SIRIN, METE YALAZANGIL, ZEKI YURDAKUL

CAGMAN, TUNCAY HACIBEKTASOGLU, SAIPIR DEBZLELVIDZE

Gonderici kisminda Ahmet Yilmaz yazan 16.08.2007 tarihinde Cumhuriyet

Bassavcihgimiza APS ile gonderilen ihbar mektubunda; Emin Sirin'in haklannda islem

yapilan Ismail Yildiz, Ergtin Poyraz ve Muzaffer Tekin ile irtibath oldugu, Emin Sirin'in

Lobi yapilanmasinda yer aldigi, btirokratik kademelerde 90k gizli baglantilannin oldugu,

Muzaffer Tekin ile Emin Sirin'in Damstay eylemini birlikte planladigi, Emin Sirin'in

Mecliste verdigi ttim soru onergelerinin gizli orgiit tarafindan kendisine ulastinlan bilgiler

tizerinden oldugu, gizli bulusmalann Sama Anonim Sirketinin sahibi Hakan §anh'nm

btirosunda yapildigi yontinde bilgilere yer verilmis ve ekinde Emin Sirin'in ^esitli yerlerde

9ekilmis fotograflan gonderilmistir. Elde edilen bu bilgiler tizerine Hakan Sanh ve Emin

Sirin'in haklannda islem yapilan orgiit tiyeleriyle irtibatlannin bulundugunun anlasilmasi

tizerine Hakan §anh 17.08.2007 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis, Mahkeme

kararma gore adreslerinde arama ve el koyma islemleri ger9eklestirilmistir. Is yerindeki

aramada 23 adet MKE yapimi fisek ele ge9irilmistir. Emin Sirin ise 18.08.2007 tarihinde

7/2271

yakalanarak gozaltina ahnmis, Mahkeme kararlanna istinaden adreslerinde arama ve elkoyma islemleri ger9ekle§tirilmistir.

Muzaffer Tekin'in ifadesindeki beyanlar dogrultusunda Mete Yalazangil'in

yakalanabilmesi i9in Mahkeme kararlanna gore adreslerinde yapilan aramalarda

bulunamamis, devam eden sorusturma sonucunda 22.8.2007 tarihinde yakalanmishr.

Istihbarat Sube Mtidurltigtince, devlet btiytiklerine ve tist dtizey btirokratlara yonelik

suikast ttirti silahh eylem ger9eklestirmeyi planlayan 9ikar ama9h yasa disi bir tesekktiltin

olusturuldugu ve bu olusumda Zeki Yurdakul Cagman, Tuncay Hacibektasoglu ve Saipir

Debzlelvidze isimli kisilerin yer aldigi yontinde bilgiler elde edildigi bildirilmistir. Bu

kisilerin de Mete Yalazangil ile irtibath olduklannin anlasilmasi tizerine Zeki Yurdakul

Cagman, Tuncay Hacibektasoglu ve Saipir Debzlelvidze 23.08.2007 tarihinde yakalanarak

gozaltina ahnmis, adreslerinde Mahkeme kararlanna gore arama ve el koyma islemleri

yapilmistir. Aramalarda Tuncay Hacibekta§oglu'ndan 1 adet TU-KA marka av ttifegi ele

ge9irilmistir.

8)VELI KUCUK, MEHMET FIKRi KARADAG VE BAGLANTILI KISILER

Yakalanan saniklann beyanlan ve ele ge9irilen belgelerin degerlendirilmesi sonucunda;

orgiit yapisinin geni§ bir alana yayildigmin, bu alanda orgtittin aldigi kararlar 9er9evesinde

bir9ok dernek ve paltformun olusturuldugunun. bu derneklerin orgtittin tabanini

genisletmek ve istihbari yapilanmayi gti9lendirme amacinda olduklannin anlasilmasi,

orgtittin kararlanna istinaden kurulan "Kuvayi Milliye 1919 Dernegi" nin istihbarat

toplama ve mevcut gtivenlik kuwetlerine alternatif bir ordu olusturma amaciyla hareket

ettiklerinin anlasjlmasi, Muzaffer Tekin'in de beyanlan ve irtibatlan iizerine, orgtittin bu

faaliyetlerinin desifresine yonelik olarak Mehmet Fikri Karadag, Hiiseyin Gazi Oguz,

Kahraman Sahin, Htiseyin Gortim'tin kullandiklan telefonlann tespiti istenilmistir.

Devaminda Mehmet Fikri Karadag, Htiseyin Gazi Oguz, Kahraman §ahin hakkinda

Mahkeme kararma istinaden 11.07.2007 tarihinden itibaren teknik takip 9ahsmalanna

baslamlmistir.

Sorusturma kapasimda elde edilen delillere gore bu kisilerle irtibath olduklan anlasilan

Erkut Ersoy, Yasar Arslankoylti, Tanju Okan hakkinda Mahkeme kararma gore 20.07.2007

ve Recep Gokhan Sipahioglu hakkinda Mahkeme kararma gore 03.08.2007 tarihlerinde

teknik takip 9ahsmalanna baslamlmistir. Kahraman $ahin'e yonelik sorusturmada, Raif

Goriim ile yaptigi gortismede Raif Gortim'tin elinde silah oldugundan ve bir takim

olusturarak gtizel isler yapacagindan bahsettigi anlasilmis, bunun tizerine Mahkeme

kararma gore Raif Gortim'e yonelik olarak 23.11.2007 tarihinde teknik takip 9ahsmalanna

baslamlmistir. Htiseyin Gazi Oguz'a yonelik sorusturmada, Oguz Alparslan Abdulkadir ile

yaptigi gortismede, Oguz Alparslan Abdulkadir'in telefon dinlenmesine yonelik tedbir

aldigi ve Kuvayi Milliye Dernegiyle alakah aralarmda konusmalar ge9tigi anlasilmis,

bunun tizerine Mahkeme kararma istinaden Oguz Alparslan Abdulkadir hakkinda

23.11.2007 tarihinden itibaren teknik takip 9ah§malarma basjanilmistir.

Emin Sirin Savcihk ifadesinde; kendisine ihbar mektubu ekinde gonderilen fotograflar

gosterildiginde, sorulan bir kisim fotograflann Ttirk Ortodoks Patrikhanesinin

Karakoy'deki merkezinde 2004-2005 yih Noel ayininde 9ekildigini, fotograflarda yamnda

bulunan sahislar soruldugunda Sevgi Erenerol, Muzaffer Tekin ve diger sahislann

8/2271

I

isimlerini verdigi, ifadesinin devaminda Sevgi Erenerol ile 2004, 2005 yillannda 10 defayayakin gorti§melerinin oldugunu, gortismelerinin 9ogunun patrikhanede ger9eklestigini,

zaman zaman da kendisini ziyarete geldigini, tanismalannin kendisinin talebi tizerine

oldugunu, Fener Rum Patrikhanesi hakkinda televizyondaki konusmalanni dinleyip

kendisi ile konusmak istedigini soyledigini ancak zaman i9inde "Ttirk Ortodoks

Patrikhanesi" nin basin sozctisti Sevgi Erenerol'un dini konulardan ziyade siyasi konularla

mesgul olmasi ve tislubunun sertliginin, patrikhane ile olan mtinasebetini yavaslatmaya

sebep oldugunu, Veli Kii9tik'ti "Gima"da 9ahstigi donemden tanidigini, kendisiyle senede

bir veya iki defa telefon ile gortisttigtinti beyan etmistir.

Emin Sirin'in beyanlan, ihbar mektubu ekinde gonderilen ve Sevgi Erenerol'un basin

sozctiltigtinti yaptigi "Ttirk Ortodoks Patrikhanesi"nde ^ekildigi anlasilan fotograflarda

Mehmet Fikri Karadag, Htiseyin Goriim, Muzaffer Tekin, sorusturma safahatinda olen

Kuddusi Okkir ve Ismail Eksik'in bulundugunun anlasilmasi tizerine Sevgi Erenerol

hakkinda Mahkeme kararma istinaden 21.08.2007 tarihinde teknik takip 9ahsmalarina

baslamlmistir. iletisimi kayit altina ahnan Sevgi Erenerol ile irtibath olan ve zaman zaman

bir araya geldigi anlasilan Veli Kti9tik hakkinda da Mahkeme kararma istinaden

21.09.2007 tarihinde teknik takip 9ahsmalanna baslanilmi§tir.

Sevgi Erenerol'un, Kemal Kerin9siz ile yaptigi gortismelerde Muzaffer Tekin ve Ergtin

Poyraz'in durumlari hakkinda kendisinden bilgi aldigi, bu sahislann cezaevinden

9ikarilmalan igin birlikte 9esitli yontemler uygulamaya 9ahstiklan anlasildigindan Kemal

Kerin9siz hakkinda Mahkeme kararma istinaden 25.10.2007 tarihinde teknik takip

9ah§malanna baslamlmistir.

Iletisimi kayit altina ahnan Kemal Kerin9siz'in 05.11.2007 tarihinde kovusturma

safahatinda olen Sanik Murat Ozkan ile yaptigi telefon gortismesinde, Ali Yigit'in

ifadesinin degi§tirilmesi konusunda kendisini bos birakmamasini istedigi, Murat Ozkan'in

da Kemal Kerin9siz'in talebini kabul ettigi anlasilmis, bunun tizerine Murat Ozkan'a

yonelik olarak Mahkeme kararma istinaden teknik takip 9ah§malarina basjanilmishr.

Kemal Kerin9siz'in Atilla Aksu ile yaptigi gortismelerde, Atilla Aksu'nun 9ahstigi Adliye

i9erisinde Kemal Kerin9siz'in istedigi bilgi ve belgeleri kendisine aktardigi anlasilmis,

bunun tizerine Atilla Aksu'ya yonelik Mahkeme kararma gore 20.11.2007 tarihinde teknik

takip 9ahsmalarina baslamlmistir. Kemal Kerin9siz'e 16.12.2007 tarihinde Satilmis

Balkas'in, "Kemal bey. Bazi vatandaslar. Genelkunnay baskanini darbe yapamayacagin

akp. Iktidarinin. Ipini cekemez diyorlar. Peki, kim ceker. Org.Erdal Ceylanoglu. (EDOK)

ve Org Hasan Igsiz. 2.0rdu Komutani. Bu genarallerden birisi olsa olurdu" seklinde mesaj

gonderdigi tespit edilmis, bunun tizerine Mahkeme kararma istinaden Satilmis Balkas

hakkinda 18.12.2007 tarihinden itibaren iletisimin dinlenmesine baslanilmi§tir.

iletisimi kayit altina ahnan Mehmet Fikri Karadag ve Sevgi Erenerol ile irtibath bulundugu

anlasilan ihsan Goktas hakkinda Mahkeme kararma gore 02.01.2008 tarihinde teknik takip

9ahsmalanna baslamlmi§tir. iletisimi kayit altina ahnan Veli Kti9tik ve Sevgi Erenerol'a

Fuat Turgut'un 19.12.2007 tarihinde "RTE/AB.Dullah G.ve stirekasi eliyle panjalanma

stirecine itilen T.C.'ni korumak i9in; milliyet9i/devrimci ihtilal kacimlmazdr" seklinde

mesaj gonderdigi tespit edilmis, bunun tizerine Mahkeme kararma istinaden 10.01.2008

tarihinden itibaren ietisiminin tespitine baslamlmistir.

9/2271

Aramalarda ele ge9irilen Cok Gizli ibareli Lobi ba§hkh yazi i9erisinde Ergenekon ismindebahsedilen gizli orgtitlenmeyle alakah ge9mi§te herhangi bir 9ahsmanin yapihp

yapilmadigi 10.07.2007 tarihinde Organize Solaria Mticadele Sube Mtidtirltigtine

sorulmustur. Organize Solaria Mticadele $ube Mtidtirltigtince verilen 23.07.2007 tarihli

cevapta, 15.03.2001 tarihinde konuyla alakah projeli 9ahsmaya baslandigi, 14.11.2002

tarihinde ise 9ahsmaya son verildigi bildirilmis, 9ahsma dosyasimn bir sureti

gonderilmistir. Gonderilen dosya suretinde Asayis Sube Mtidtirltigtince gozaltina ahnan,

ifadeleri sirasinda Susurluk olayi ve bir kisim organize SU9 orgtitleri hakkinda beyanlarda

bulunan Tuncay Gtiney'in Organize Su9lar Sube Mtidtirltigtine teslim edildigi, ele ge9irilen

yazih belgelerde, kameraya ahnan ve 96ztimu yapilan mtilakatinda, Veli Kti9tik ve

9evresindeki kisjlerle alakah olarak Ergenekon isimli bir olusumdan bahsettigi, bu

olusumun uyusturucudan akaryakit ka9ak9ihgina, adam oldtirmeden ka9ak silah

sevkiyatina kadar 90k geni§ bir yelpazede faaliyet gosterdigine dair iddialarimn bulundugu

anla§ilmi§tir.

Cumhuriyet Bassavcihgimizca Tuncay Gtiney'den ele ge9irilen belgelerin incelenmesi

neticesinde, orgtittin daha genis bir alana yayildigi, orgtitlenme faaliyetlerinin bir9ok dalda

devam ettigi, sorusturma kapsaminda ele ge9irilen belgeler ile Tuncay Gtiney'den ele

ge9irilen belgelerin uyum gosterdigi, toplanan delillerden orgiit belgelerine uygun orgiit

yapilanmasinm ger9eklestirilerek faaliyetlerin ytirtittildtigti yontinde kuwetli SU9

stiphesinin olusmasmin ardindan sorusturmanin derinle§tirilebilmesi i^in gerektigi takdirde

teknik takibi yapilabilecek §ahislann isim, adres ve telefonlarimn tespit edilmesi

istenilmistir.

Bu kapsamda; 2001 yihnda Tuncay Gtiney'den ele ge9irilen Ergenekon ve Lobi belgeleri,

Tuncay Gtiney'in mtilakat kasetinin 90ztimti tekrar gozden ge9irilmis, Muzaffer Tekin,

Mahmut Ozttirk ve Mehmet Zekeriya Ozttirk'ten elde edilen ajanda ve telefon

rehberlerinde isimleri yer alan ve mafya tipi SU9 yapilanmasi ile irtibath olan kisiler

irdelenmistir. Sorusturmanin devaminda Tuncay Gtiney'in mtilakatinda Ergenekon

yapilanmasinm lider kadrosunda yer aldigi belirtilen Veli Kti9tik ile irtibati bulunan Sedat

Peker, hakkinda daha once islem yapilan Hayrettin Ertekin, Susurluk davasinda yargilanan

ibrahim Sahin, Susurluk davasinda yargilanan ve hakkinda daha once i§lem yapilan Sami

Hostan, Susurluk olayinda ismi ge9en ve hakkinda daha once isjem yapilan Ali Yasak,

Tuncay Gtiney'in bahsettigi Ergenekon yapilanmasi ile irtibath limit Oguztan, Mehmet

Zekeriya Ozttirk ile irtibath olan Erta9 Giray, Mehmet Zekeriya Ozttirk ve Sedat Peker ile

irtibath olan Gtiler Komiircti ve ayni sorusturma kapsaminda daha once gozaltina ahmp

serbest kalan Mehmet Zekeriya Ozttirk'tin irtibatlannin mahiyetinin ortaya 9ikartilabilmesi

i9in Mahkeme kararma istinaden 24.10.2007 tarihinden itibaren iletisimleri kayda

ahnmaya baslamlmistir.

Devam eden sorusturmada, Emin Caner Yigit'in Veli Kti9tik'tin yakin adamlanndan

oldugu ve birlikte hareket ettigi anlasilmis, ahnan Mahkeme kararma istinaden 16.01.2008

tarihinde Emin Caner Yigit ile ilgili teknik takip 9ahsmalanna baslanilmisUr.

Mehmet Fikri Karadag ve birlikte hareket ettigi kisilere yonelik baslatilan sorusturma

devam ederken Cumhuriyet Bassavcihgimizca 2007/360 sayisina kayden yine Mehmet

Fikri Karadag ve arkadasjanyla ilgili ayn bir sorusturma yapildigi ogrenilmistir. Bu

sorusturma evrakinda isimleri ge9en Mehmet Fikri Karadag, Htiseyin Gazi Oguz,

Kahraman §ahin, Erkut Ersoy, Recep Gokhan Sipahioglu, Oguz Alparslan Abdulkadir,

10 / 2271

Raif Goriim, Htiseyin Goriim, Muhammed Ytice, Ali Kutlu ile ilgili bulunan beige ve

deliller 26.12.2007 tarihli karar ile 2007/1536 sayih sorusturma evrakina aktanlmis, daha

sonra da 26.03.2008 tarihli karar ile 2007/1536 sayih sorusturma evrakiyla birlestirilmistir.

Birlestirilen bu sorusturmanin Murat Caglar'in Pendik il9esinde yapilan yol kontroltinde

kullandigi aracin durdurulmasi sonucunda, aracinda bulunan malzemeler tizerine basladigi

anlasilmistir. Murat Caglar'in kullaniminda bulunan 34 AD 4374 plakah aracin 07.01.2007

tarihinde Pendik Ilge Emniyet Mtidtirltigti gorevlilerinin yaptiklan genel yol

uygulamasinda durduruldugu, ara9taki aramada 1 adet CZ 75 marka ruhsatsiz silah, 81 adet

fisek, 27 adet CD ve 9esitli belgeler bulundugu, belgelerin incelemesinde genel olarak SU9

orgtitti mensuplannin davrams ozelliklerini gosteren notlar, CD'lerin incelemesinde

Mehmet Fikri Karadag'in "Bu ugurda olmek var, oldtirtilmek var, oldtirmek var" i9erikli

yemin merasimine ait video, yine Mehmet Fikri Karadag'in katildigi bir televizyon

programinda Orhan Pamuk'u tehdit eder i9erikli konusmalanni i9eren video, Htiseyin

Gortim'tin Ttirkiye'den 480 Milyar Dolar 9ahndigim bahsettikten soma "13.500 tane

serefsizin listesi elimizdedir, bir tek sentine kadar bu memlekete getirmeyi Kuvayi Milliye

olarak ant i9iyoruz" §eklinde yaptigi konusmaya iliskin video dosyalan bulundugu

anlasilmistir. Murat Caglar ifadesinde, kullandigi araci kendisinin kiraladigini, Kuvayi

Milliye Derneginde kaldigi stire i9erisinde aracin dernekte isi olan kisiler tarafindan

kullamldigini, bulunan notlan arabaya kimin biraktigini bilmedigini beyan etmistir.

Bunun tizerine "Kuvayi Milliye 1919 Dernegi" ile ilgili sorusturmada Dernek basjkani

Mehmet Fikri Karadag'in onctiltigtinde bir takim faaliyetlerde bulunan kisilerin,

"Ttirkiye'nin isgal altinda" oldugu fikrinden hareketle teskilatlanma 9abasi i9erisinde

olduklan, Dernegin teskilatlanma faaliyetlerini yiirtiten Htiseyin Gortim'tin organizesinde

ve dernek yoneticilerinin yonlendirmeleriyle vatan haini olan ve dernegin gortisleri ile

ideolojisine uymayan kisilerin arastinlarak tespiti, teror orgtitti yanhsiymis gibi lanse edip

fisjenmesi 9ahsmalannin yapildigi anlasilmishr.

"Kuvayi Milliye 1919 Dernegi" ile iliskili olduklan ve "devletin istihbarat birimlerine

yardimci olmak amaciyla" kurulduklan seklinde 9esitli basin yayin organlannda

haklannda haberler yayinlanan Ozel Btiro grubunun bazi kurum ve kuruluslardan bilgi

toplayarak hedef kurum ve kisileri fisleme 9ahsmalan i9erisinde olduklan belirlenmis, site

ile irtibath Durmus Ali Ozoglu'nun ayni zamanda "Kuvayi Milliye 1919 Dernegi"nin

basin sozctiltigtinti yaptigi, istihbarat iletisim Yoneticisi olarak kendisini tamtan Erkut

Ersoy'un da grup adina internet ortaminda faaliyet ytirtitttigti anlasilmistir. Yapilan

tespitler tizerine 23.02.2007 tarihinde Mahkeme kararma istinaden Mehmet Fikri Karadag,

Htiseyin Goriim ve Erkut Ersoy hakkinda teknik takip 9ahsmalanna basjanmistir.

Sorusturmada Htiseyin Gortim'tin kullandigi seklinde karar ahnan numaramn, yine ayni

yapilanma i9erisinde bulunan YusufGoriim tarafindan kullamldigi, Htiseyin Gortim'tin ise

Damstay olayindan soma telefon kullanmamaya ozen gosterdigi anlasilmistir.

Mehmet Fikri Karadag'a yonelik devam eden teknik takip 9ahsmalarinda Kahraman

Sahin'in stirekli Mehmet Fikri Karadag'in yaninda bulundugu ve Mehmet Fikri Karadag'in

yerine kararlar verdigi anlasilmis, bunun tizerine Mahkeme kararma istinaden Kahraman

§ahin'e yonelik 26.04.2007 tarihinde teknik takip 9ahsmalanna baslamlmistir. Devam

eden sorusturmada Muhammet Ytice'nin Mehmet Fikri Karadag, Coskun Cahk'in da

Muhammet Ytice ile irtibath oldugu ve eylem hazirhgi i9inde bulunduklan anlasilmi§,

bunun tizerine Mahkeme kararma istinaden sahislar hakkinda 06.06.2007 tarihinde teknik

takip 9ahsmalarina baslamlmistir. Muhammed Ytice'ye yonelik sorusturmada telefon

11/2271


gortismelerinde Halil ismini kullanan Selim Akkurt ile birlikte eylem hazirhgina giristigi

anlasilmis, bunun tizerine ahnan Mahkeme kararma gore 14.06.2007 tarihinde Selim

Akkurt'a yonelik teknik takip 9ahsmalanna baslamlmistir.

Kahraman Sahin'e yonelik teknik takip devam ederken, Kahraman §ahin'in Erol Olmez ile

siki bir irtibatimn oldugu, ikili arasinda yapilan gortismelerde, konusan taraflann

anlayabilecegi tarzda sjfreli konustuklan, silah saklanmasiyla ilgili konu§malann ge9tigi

anlasilmis, bunun tizerine Mahkeme kararma istinaden Erol Olmez'e yonelik 18.06.2007

tarihinde teknik takip 9ah§malanna baslamlmistir. Mehmet Fikri Karadag ve Htiseyin

Goriim ile irtibath oldugu anlasilan Erdal irten'e yonelik olarak da ahnan Mahkeme

kararma gore teknik takip sahsmalarina 24.09.2007 tarihinde baslamlmistir. Erdal Irten'in

kullaniminda bulunan telefonu zaman zaman Abdullah Arapogullan'nin kullanmasi

nedeniyle, karar ahmrken telefon numarasimn karsisina Abdullah yazildigi anlasilmistir.

Devam eden sorusturmada Kuvayi Milliye Derneginin Genel Sekreterligini yaptigi

anlasilan Oguz Alparslan Abdulkadir'e yonelik Mahkeme kararma istinaden 11.10.2007

tarihinde teknik takip 9ahsmalanna baslamlmistir. Kahraman §ahin'e yonelik

sorusturmada, Kahraman Sahin ile irtibath olan ve ayni yapilanma i9erisinde yer aldigi

anlasilan Raif Goriim'e yonelik olarak Mahkeme kararma istinaden 16.10.2007 tarihinde

teknik takip 9ah§malanna baslamlmistir.

iletisimleri kayit altina ahnan Mehmet Fikri Karadag, Kahraman Sahin, Muhammed Ytice,

Erkut Ersoy, Oguz Alparslan Abdulkadir'e yonelik sorusturmada, bu kisilerin "Kuvayi

Milliye 1919 Dernegi" adi altinda grup hiyerarsisi i9erisinde halkin milli duygulanm

somtirerek teskilatlanmaya gittikleri, teror eylemlerine kendi gti9 ve iradeleri ile karsihk

vermeleri gerektiginini ifade ettikleri, tilkeyi bir kaos i9erisinde gosterip illegal

faaliyetlerini stirdtirerek 9ikar saglamaya 9ahstiklan ve eylem hazirhginda olduklan

anlasilmistir.

Mehmet Fikri Karadag ve diger kisilere yonelik olarak Mahkemeden ahnan gizli izleme

kararma gore yapilan fiziki takipte, Mehmet Fikri Karadag'in Veli Kti9tik ile 10.11.2007

ve 01.12.2007 tarihlerinde "Ttirk Dtinyasi Vakfi"nda bulustugu, 13.11.2007 tarihinde

Mehmet Fikri Karadag'in Sisli Osmanbey Metro girisinde bulunan bir ankesorlii

telefondan cinayet zanhsi olarak aranan Selim Akkurt'u aramaya 9ahstigi, 03.01.2007

tarihinde yapilan fiziki takipte Mehmet Fikri Karadag'in Sisli il9esinde bulunan 35.

Noterin Mtidtir odasinda Sevgi Erenerol ve Kemal Kerin9siz ile bulusarak gortisttigti tespit

edilmistir.

Selim Akkurt'a yonelik 9ahsmalar devam ederken 16.11.2007 tarihinde sahsin cinayetten

arandigi, sahte kimlik ile dolastigi, DTP'lilere yonelik ses getirecek bir eylem hazirhginda

oldugu ve Si§li il9esinde kaldigim belirten bir ihbar yapilmistir. Bu ihbar tizerine ahnan

Mahkeme kararma istinaden Selim Akkurt 16.11.2007 tarihinde ikamet adresinde tizerinde

sahte kimlik ile yakalanmistir. Selim Akkurt savcihk islemlerinin ardindan hakkinda

"Adam Oldtirme" su9undan dolayi arama karan bulunmasi nedeniyle 9ikanldigi

Mahkemece yol tutuklamasi karan verilerek 17.11.2007 tarihinde cezaevine teslim

edilmistir.

iletisimleri kayit altina ahnan kisilerin yaptiklan gortismeler, fiziki takipler ve daha once

gozaltina ahnan kisilerden ele ge9irilen delillerin degerlendirilmesi sonucunda; Veli Kti9iik

ve Mehmet Fikri Karadag'in birlikte hareket ettigi anlasilmis ve 18.01.2008 tarihinde orgiit

12/2271

ri9inde


yonetici ve tiye konumunda olduklan stiphesine iliskin yeterli deliller bulunan

sahislann kullanimlannda bulunan adreslerin tespiti ve gerekli aramalann yapilabilmesi

i?in karar talep edilmesi talimati verilmistir. 22.01.2008 tarihinde Cumhuriyet

Bassavcihgimizin talimati ile; Veli Kti9tik, Sami Hostan, Ali Yasak, Mehmet Zekeriya

Ozttirk, Gtiler Komtircti, Sevgi Erenerol, Emin Caner Yigit, Kemal Kerin9siz, Omit

Oguztan, Mehmet Fikri Karadag, Erdal irten, Htiseyin Gazi Oguz, Kahraman Sahin, Erkut

Ersoy, Oguz Alparslan Abdulkadir, Raif Goriim, Htiseyin Goriim, Yasar Arslankoylii,

Tanju Okan, Muhammet Ytice, Atilla Aksu, Fuat Turgut, Satilmis Balkas, Yusuf Goriim,

Asim Demir, kovustiirma safahatinda olen Murat Ozkan, 23.01.2008 tarihinde Recep

Gokhan Sipahioglu, 24.01.2008 tarihinde ihsan Goktas, 26.01.2008 tarihinde Abdullah

Arapogullan yakalanarak gozaltina alliums, ve ahnan Mahkeme kararlanna istinaden bu

kisilerin kullanimlannda bulunan adreslerinde arama ve el koyma islemleri

ge^eklestirilmistir. "Kuvayi Milliye 1919 Dernegi" yapilanmasi i9erisinde faaliyet

gosteren Ali Kutlu hakkinda da arama ve yakalama karan verilmis. ancak bu tarihte

adresinde bulunamamasi nedeniyle yakalanamamistir. Aynca daha onceden 20.06.2007

tarihinde gozaltina ahnan ve daha soma iletisimi dinlenen Mehmet Zekeriya Ozttirk bu

tarihte ikinci defa gozaltina ahnmistir.

Aramalarda Veli Ku^uk'ten "Ergenekon Analiz Yeni Yapilanma Yonetim Ve Gelistirme

Projesi istanbul 29 Ekim 1999", "Ulusal Medya 2001 istanbul / Arahk 2000", "Security

A.S." Uluslararasi Gtivenlik §irketi Projesi istanbul / 26 Haziran 2000, "Fabrikator"

Gozlem& Analiz istanbul /§ubat 2000" isimli belgeler basta olmak tizere 33 adet beige ve

2 adet de diskette dijital olmak tizere toplam 35 adet orgiit i9erikli beige, Sevgi

Erenerol'dan "Lobi Cok Gizli Arahk 1999/ istanbul" isimli orgiit belgesi, Omit

Oguztan'dan ele ge9irilen disketler i9erisinde dijital olarak "Lobi Cok Gizli Aralik 1999/

istanbul", "Fabrikator" Gozlem &Analiz istanbul Subat 2001", "Cumhuriyet Gazetesi

Re/Organizasyon Cahsmasi" isimli belgeler basta olmak tizere 39 adet orgiit belgesi, Erkut

Ersoy'dan ele ge9irilen Samsung marka harddisk i9erisinde "Lobi Cok Gizli Aralik 1999/

istanbul" isimli orgiit belgesi ele ge9irilmistir.

Yine; aramalarda Asim Demir'den 1 adet Knallbora-Mk-19 ibareli kurusikidan bozma

silah, Htiseyin Gazi Oguz'dan 1 adet P.B. Mat ibareli tabanca ve 12 adet fisek, Sami

Hostan'dan 1 adet Blow mini mod ibareli kurusikidan bozma silah, 1 adet Heckler & Koch

ibareli tabanca, 1 adet Glock marka tabanca ve 59 adet fisek, Emin Caner Yigit'den 1 adet

VZOR ibareli silah ve 5 adet fisek, 1 adet sok cihazi, Tanju Okan'dan 1 adet Star marka

tabanca ve 8 adet fisek, Ya§ar Arslankoylii'den magnum ibareli kurusiki silah ve 5 adet

fisek, 1 adet sustali bi9ak, Ali Yasak'tan 1 adet Baretta marka silah ve 40 adet fisek, Raif

Gortim'den 1 adet pompah ttifek ve 9 adet av fi§egi, Recep Gokhan Sipahioglu'ndan 55

adet fisek ele ge9irilmistir.

9)VATAN BOLOKBASOGLU

Canakkale Cumhuriyet Bassavcihginca hakkinda sorusturma yapilan ve kendisini Ttirk

intikam Tugayi (TiT) ile Ergenekon orgtitti tiyesi olarak tanitan Vatan Boltikbasoglu'nun

gerek telefon, gerekse msn goriismelerinde, Ergenekon operasyonunda Veli Kti9iik'tin

tutuklanmasi tizerine Emniyet istihbarat Daire Baskanma suikast yapacagi, bunun i9in de

silah ve tetik?! temin etmeye 9ahstigindan bahsettigi anlasilmistir. Soz konusu bilginin

Cumhuriyet Bassavcihgimiza intikal etmesinden soma sorusturma dosyasi Canakkale

Cumhuriyet Bassavcihgindan istenmis, muhtemel bir suikastin onlenmesi i9in 03.02.2008

13/2271


tarihinde Vatan Boltikbasoglu ve irtibath oldugu kisiler yakalanmi§, Mahkeme kararma

istinaden Vatan Boltikbasoglu'nun kullamminda bulunan adreslerde arama ve el koyma

islemleri yapilmistir.

10)EMiN GORSES, HABiB OMiT SAYIN, VEDAT YENERER, MUAMMER

KARABULUT, ORHAN TUNC, COSKUN CALIK, HAYRETTiN ERTEKiN

Sorusturma kapsaminda iletisimleri kayit altina ahnan kisilerle irtibati tespit edilen Habip

Omit Sayin'a yonelik olarak ahnan Mahkeme kararma gore 25.07.2007 tarihinde iletisimin

tespitine baslamlmistir. Habip Omit Savin'in yaptigi gortismelerde Genelkurmay Baskani

ve TSK'nin gorevini yapmadigini, Ankara'da gortisttigti emekli generallerin devrimden

bahsettigini, 1960 darbesinde oldugu gibi darbenin alttan ger9eklesecegini, Martta darbe

olacagini belirten gortismeleri saptanmis aynca 22.01.2008 tarihinde yapilan aramalardan

sonra gozaltina ahnacagi korkusuyla Orhan Tun9'un evinde saklandigi anlasilmistir.

Veli Kti9tik'e yonelik sorusturmada. irtibath oldugu anlasilan Vedat Yenerer hakkinda

ahnan Mahkeme kararma istinaden 07.01.2008 tarihinde teknik takip 9ahsmalarma

baslamlmistir. Sorusturmada Veli Kti9tik"tin gozaltina ahnmasindan soma, sorusturmayi

yiirtiten kurumlara karsi hakaretvari sozler sarf ettigi, kendisinin de gozaltina ahnmasini

bekledigi anlasilmistir.

iletisjmi kayit altina ahnan Sevgi Erenerol'un Emin Giirses ile yaptigi 10.01.2008 tarihli

telefon gortismesinde, bazi irtibatlanyla yapmis oldugu gortismelerde cezaevinde bulunan

Muzaffer Tekin'in yakinda serbest kalacagini ogrendigini, gortisttigti kisilere "§emdinli

meselesini 90zdtintiz buna sira ne zaman gelecek" diye sordugunu, karsi tarafinda "Sira

ona geldi simdi dediler" seklindeki gortismesine istinaden ahnan Mahkeme kararma gore

Emin Giirses hakkinda 11.01.2008 tarihinden itibaren iletisiminin tespitine baslamlmistir.

Sorusturmada Emin Gtirses'in Habip Omit Saym ile irtibatimn bulundugu, Sevgi

Erenerol'un gozaltina ahnmasindan sonra yapmis oldugu gortismelerde Sevgi Erenerol'un

Ttirk Ortodoks Patrikhanesindeki toplantilanna katildigini, aynca gizli toplantilara da

katildigini belirten gortismelerinin bulundugu tespit edilmi§tir.

Habip Omit Sayin ile siki irtibati olan Orhan Tun9'a yonelik olarak Mahkeme kararma

istinaden 21.01.2008 tarihinden itibaren iletisiminin tespitine baslamlmis, Orhan Tun9*un

yapmis oldugu gortismelerde Ergenekon sorusturmasinin seyriyle ilgili olarak Habip Omit

Sayin'a bilgiler verdigi, kendisini MiT ve Genelkunuay gibi yerlerle iliskisi olan biri

olarak tamttigi tespit edilmistir.

Sevgi Erenerol ve Kemal Kerin9siz'e yonelik sorusturmada, Muammer Karabulut'un

www.tepkimiz.net isimli internet sitesinde yayinlanacak yazilan bu ki§ilerin talimatlan

tarafindan se9tigi ve yayinlandigi anlasilmis aynca Sevgi Erenerol ve Kemal Kerimjsiz'in

adreslerindeki aramalarda bulunanlann yam sira Veli Kti9tik'tin ikametindeki aramada da

Muammer Karabulut tarafindan hazirlanan "Noel Baba Vakfi"na ait bildiriler ele

ge9irilmistir.

Sedat Peker ile irtibati bulundugundan dolayi 24.10.2007 tarihinde hakkinda iletisiminin

tespitine baslamlan Hayrettin Ertekin'e yonelik sorusturmada, orgiit yoneticisi olmak

su9undan tutuklu bulunan Semih Tufan Gtilaltay'in firari kardesi Emre Gtilaltay ile

irtibatimn bulundugu ve yaptiklan gortismelerde Muzaffer Tekin'in tutuklanmasindan

14/2271

bahsettikleri, Veli Kti9tik'tin gozaltina ahndigi 22.01.2008 tarihli gortismede "Veli Pasayi

ka9 kere ikaz ettik, dedik ki birak bu isleri yanina aldin bunlar olmaz sen asker adamsin

dinlemedi" dedigi tespit edilmistir.

Elde edilen delliler tizerine Cumhuriyet Bassavcihginuzin talimati ile Habip Omit Sayin,

Vedat Yenerer, Emin Giirses, Orhan Tun9, Hayrettin Ertekin, Mehmet Fikri Karadag,

Muhammed Ytice ve Coskun Cahk 22.02.2008 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis,

ahnan Mahkeme kararlanna istinaden kullanimlannda bulunan adreslerinde arama ve el

koyma islemleri ger9eklestirilmistir.

Aramalarda; Vedat Yenerer'den 1 adet mavzer tabir edilen ttifek, Hayrettin Ertekin'in is

yerlerinde 1adet Glock marka tabanca, 1adet toplu tabanca, 56 adet MKE yapimi fisek, 1

adet av ttifegi, 1 adet gold Star marka kurusiki silah, 2 adet Blow marka kurusiki silah ve

17 adet fisek, 2 adet musta, ikametinde 1 adet sok cihazi, 2 adet pala, 1 adet komando

bi9agi, 1 adet USA stiper knife ibareli bi9ak, 2 adet kili9, 1 adet metal kelep9e, 1 adet

seyyar demir cop, 4 adet MKE yapimi fi§ek, 1 adet Blow marka kurusiki tabanca ve 83

£ adet fisek, Orhan Tun9'dan 1adet VZOR marka ruhsath tabanca ve 7adet GFL ibareli ve

22 adet GECO ibareli toplam 29 fisek, Emin Giirses'den 1 adet KEViN ibareli ruhsath

tabanca ve 194 adet fisek ele ge9irilmistir. Aynca Orhan Tun9'dan ele ge9irilen Maxtor

marka hard disk i9erisinde "Lobi Gizli Arahk 1999/ istanbul" isimli belgenin dijital hali

bulunmustur.

1l)ABDULMUTTALiP TONCER

Hayrettin Ertekin'e yonelik sorusturmada, yakin adami olan ve kendisini Ali olarak

tamttigi anlasilan Abdulmuttalip Ton9er'e yonelik olarak Mahkeme kararma istinaden

teknik takip 9ahsmalanna baslamlmistir. Yakalanan kisilerden Hayrettin Ertekin ifadesinde

22.02.2008 tarihinde is yerinde aramada ele ge9irilen Glock marka silahin Abdulmuttalip

Ton9er'e ait oldugunu beyan etmistir. Bunun tizerine Abdulmuttalip Ton9er 25.02.2008

tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis, ahnan Mahkeme kararma istinaden ikametinde

arama ve el koyma islemi ger9ekle§tirilmistir. Abdulmuttalip Ton9er ifadesinde, Glock

marka silahin kendisine ait oldugunu beyan etmis ise de, yapilan teknik takip

^ 9ahsmalannda Abdulmuttalip Ton9er'in Hayrettin Ertekin'in talimati dogrultusunda

™ silahin kendisine ait oldugunu soyledigi tespit edilmistir.

12)AYHANCELiK

Muhammed Ytice ve Selim Akkurt'a yonelik sorusturmada, bu kisilerle birlikte eylem

hazirhgi i9erisinde bulundugu anlasilan Ayhan Celik'e yonelik olarak Mahkeme kararma

istinaden 24.09.2007 tarihinde teknik takip 9ahsmalanna baslamlmistir. Mahkeme

kararimn almdigi tarihte Ayhan Qelik'in kendi adina kayith telefon numarasi

kullanmamasi nedeniyle a9ik kimligi tespit edilememis ve kararda ismi X §ahis olarak

belirtilmistir. Yakalanan kisilerden Coskun Cahk ifadesinde, Mehmet Fikri Karadag'in

azmettirmesi ile Muhammet Ytice, Selim Akkurt ve Fu9i lakaph Ayhan Celik ile birlikte

Orhan Pamuk'u oldtirmeyi planladiklanm, bunu ger9eklesfirmeleri halinde Mehmet Fikri

Karadag'in kendilerine 2 trilyon verecegini Muhammed Ytice'nin kendisine soyledigini

beyan etmistir. Bunun tizerine Ayhan Celik 26.02.2008 tarihinde Erzurum ilinde

yakalanarak gozaltina ahnmis, Mahkeme kararma istinaden adresinde arama ve el koyma

islemi ger9eklestirilmistir.

15/2271

13)D0GU PERiNCEK, FERiD iLSEVER, MEHMED ADNAN AKFIRAT, SERHAN

BOLLUK, iBRAHiM BENLi, KOVUSTURMA SAFAHATINDA OLEN iLHAN

SELCUK, KEMAL YALCIN ALEMDAROGLU, YUSUF BESiRiK, MAHiR CAYAN

GUNGOR, AYDIN GERGiN, YUSUF TUNCER

Sorusturmada Veli Kti9tik'ten ele ge9irilen "Fabrikator" ve "Ulusal Medya 2001" isimli

orgiit belgelerinde ve Tuncay Gtiney'in mtilakatinda ge9en ifadelerde Dogu Perin9ek ve

Ferid ilsever'in ayni yapilanma i9erisinde bulunduklan ve yakalanan sahislarla da

irtibatlannin bulundugu anlasilmistir. Veli Kti9tik'tin ikametindeki aramada Dogu

Perin9ek'in Veli Kti9tik'e gonderdigi bir mektup bulunmustur. Dogu Perin9ek ise basinda

9ikan a9iklamalannda Veli Kti9tik'den talimat almayacagim ancak Veli Kti9tik'e talimat

verebilecegini beyan etmistir. Mehmet Zekeriya Ozttirk'e 25.01.2008 tarihli savcihk

ifadesinde daha once kendisinden ele ge9irilen "Octopus (State Organized Crime) Mafia",

"Osmanhdan Gtintimtize Masonik Bilderbeg Cetesi" isimli orgiit belgelerini kimden aldigi

soruldugunda, bu belgeleri "Ulusal KanaF'da 9ahstigi donemde aldigim ancak kimden

aldigini hatirlamadigini beyan etmistir. Elde edilen bu bilgiler tizerine Dogu Perin9ek ve

Ferid ilsever hakkinda Mahkeme kararma istinaden 01.02.2008 tarihinden itibaren

iletisimlerinin tespitine baslamlmistir.

Yine; Veli Kti9tik ve Omit Oguztan'dan ele ge9irilen "Ulusal Medya 2001" isimli orgiit

belgesinde Cumhuriyet Gazetesinin reorganizasyonunu ve ilhan Sel9uk ile yapilan

gortismelere dair ifadeler bulunmasi tizerine Mahkeme kararma istinaden ilhan Sel9uk

hakkinda 21.02.2008 tarihinden itibaren iletisiminin tespitine baslamlmistir. ilhan

Sekpuk'un 14.02.2008 ve 03.03.2008 tarihinde yapmis oldugu telefon gorusmelerinde,

Dogu Perin9ek ve Kemal Yal9in Alemdaroglu'nun kendisiyle televizyon kanah hakkinda

gortisttiklerini, 07.02.2008 tarihli telefon gortismesinde ise her seyin elden gittigi, yalniz

iki seyin oldugunu, kapatma davasi a9ihrsa, tisttine ekonomik kriz gelirse Ttirkiye biraz

kansirsa belki umutlann dogabilecegini soyledigi tespit edilmistir.

Habip Omit Sayin ile irtibath olan Kemal Yal9in Alemdaroglu'na yonelik olarak Mahkeme

kararma istinaden 18.12.2007 tarihinden itibaren iletisiminin tespitine baslamlmistir.

Kemal Yal9in Alemdaroglu'nun Habip Omit Sayin ile yaptigi gortismelerde, darbenin

alttan ger9eklesecegini. tist taraftan bu isin olmayacagini, Ferid ilsever ile yaptigi

11.01.2008 tarihli gortismede "bu is bu demokrasiyle olmaz" dedigi, Dogu Perin9ek ile

yaptigi 07.01.2008 tarihli gortismede Kemal Yal9in Alemdaroglu'nun gortilmekte olan

davasiyla ilgili Dogu Perin9ek'in "Tamam. Biz gorevi aldik, yerine getiriyoruz" dedigi

tespit edilmistir.

Gtiler Komtircti'ye yonelik sorusturmada, ibrahim Benli ile irtibatimn bulundugu, ibrahim

Benli'nin de Dogu Perin9ek ve 9evresindeki kisilerle irtibatimn oldugu, Gtiler

Komtircti'nun 09.12.2007, 22.12.2007 ve 27.12.2007 tarihli telefon gorusmelerinde

ibrahim Benli i9inDogu Perin9ek'in sponsoru dedigi tespit edilmistir.

Habip Omit Sayin'in bilgisayannda bulunan msn kayitlan boltimtinde Mehmet Adnan

Akfirat ile gorti§melerinin bulundugu, bu gortisme kaydinda Habip Omit Sayin'in 9esitli

kisiler hakkinda istihbari bilgiler verdigi ve bu bilgileri Mehmet Adnan Akfirat'tan Dogu

Perin9ek'e de iletmesini istedigi aynca Habip Omit Sayin'in istanbul Oniversitesi'nde ise

girebilmek i9in Dogu Perin9ek'in Kemal Yal9in Alemdaroglu ile gortismesini istedigi,

Mehmet Adnan Akfirat'in Dogu Perin9ek ile yaptigi 13.03.2008 tarihli gortismede Tuncay

16/2271


Gtiney'in ifadesini kendisine gonderdigi ve ifadesinin ulasip ulasmadigim sordugu, aynca

Tuncay Gtiney'in mtilakat ifadesinde orgtit belgelerinin yazimiyla alakah Mehmet Adnan

Akfirat'la da ilgili anlatimlanmn bulundugu anlasilmistir.

Dogu Perin9ek'e yonelik sorusturmada Serhan Bolluk ile 07.02.2008 tarihinde yapmi§

oldugu gortismede; Serhan Bolluk'un AK Parti'nin kapatilmasiyla ilgili kapak haberi

yapilmasindan bahsettigi, daha sonra bir B plamndan ve bu B plamnda sokagin

beklendiginden bahsettigi, Dogu Perin9ek'in B planini kimin yaptigim sordugunda, bu

plani ordunun yaptigim soyledigi tespit edilmistir.

iletisimi kayit altina ahnan Dogu Perin9ek'in kendi adina kayitli bir telefon kullanmadigi

ve orgtit i9erikli gortismelerinde Yusuf Besirik adina kayitli telefonu kullandigi, Yusuf

Besirik'in de Dogu Perin9ek'in soforti oldugu anlasilmistir.

Elde edilen deliller tizerine Mahkeme kararma istinaden Dogu Perin9ek, Ferid ilsever,

Mehmet Adnan Akfirat, Serhan Bolluk, ibrahim Benli, ilhan Sel9uk, Kemal Yal9in

Alemdaroglu ve Yusuf Besirik 21.03.2008 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis,

kullanimlannda bulunan adreslerde arama ve elkoyma islemleri ger9eklestirilmistir.

"Ankara Eti Mahallesi Toros Sokak No:9" sayih adresteki i§9i Partisi Genel Merkezinde

Mahkeme kararma istinaden yapilan aramada; binanin 5. katinda bulunan odada Mahir

Cayan Gtingor'tin istirahat ettigi, yatagin yastiginm altinda 1 adet Browning marka

ruhsatsiz silah ve 12 adet fisek, Aydin Gergin'in istirahat ettigi yatagin yastiginm altinda 1

adet Gold marka ruhsatsiz silah ve 14 adet fisek, Yusuf Tuncer'in istirahat ettigi yatagin

yastiginm altinda 1 adet Tariq marka ruhsatsiz silah ve 8 adet fisek bulunmus, bunun

tizerine Mahir Cayan Gtingor, Aydin Gergin ve Yusuf Tun9er de yakalanarak gozaltina

ahnmislardir.

i§9i Partisi Genel Merkezindeki aramada; sekreter odasinda bulunan Princo marka CD

i9erisinde dijital olarak 14 adet, Dogu Perin9ek'e ait Fujitsu marka laptop i9erisinde dijital

olarak 2 adet daha once yakalanan kisjlerle ayni ve benzer olan orgtitsel belgeler, Dogu

Perin9ek'in istanbul ilinde bulunan ikametindeki aramada beige olarak "Masonik

Bilderberg Cetesi istanbul/ 30 Mart 2000", "Usiad Ulusal Sanayici Ve is Adamlan

Dernegi istanbul 12 Nisan 2000", "Televizyon Analiz Yonetim Ve Gelistirme Projesi,

istanbul Temmuz 2000". "Ermeni Sorunu 21. Ytizyihn Avrasya Entrikasi Kilise Devleti

Arastirma / Analiz Raporu istanbul / Ekim 2000", "Orttilti Faaliyetler Bir istanbul/6 Nisan

2000" isimli 5 adet orgtit belgesi, Mehmet Adnan Akfirat'in ikametindeki aramada basih

olarak "Dergi Analiz & Proje istanbul 22 Temmuz 2000", "Ulusal Medya 2001",

"Cumhuriyet Gazetesi Reorganizasyon Cahsmasi", "Orgtitlii Fundamentalist Faaliyetler"

isimli 4 adet orgtit belgesi ele ge9irilmistir.

Bunlann yam sira i§9i Partisi Genel Merkezinde aramada; i§9i Partisinin gizli bir sekilde

TSK i9erisinde orgtiflenmesini anlatan ve tizerinde Cok Gizli Kopya ibaresi bulunan, MiT

Mtistesarhginca hazirlandigi anla§ilan "Karargah Evleri" isimli beige bulunarak el

konulmustur.

17/2271


14)NUSRET SENEM, HiKMET CiCEK, HAYATi OZCAN

i§9i Partisi Genel Merkezindeki aramada; diger CD'lerin yam sira "Elba High Quality",

"CD 3 Princo" ve "Versatile" ibaresi bulunan CD'ler ele ge9irilmis, bu CD'lerin i9erigi ile

ilgili on inceleme tutanagi tanzim edilmi§, somaki tarihlerde daha genis incelemeler

yapilmistir.

i§9i Partisi Genel Merkezinde aramada; ele ge9irilen Elba High Quality ibareli CD'de

bulunan "Yargi-Nusret Senemden" isimli klasorde Yargitay binasimn aynntih krokisi ve

krokinin a9iklamasinm yapildigi metin belgesinin bulundugu, beige i9eriginde Yargitay

binasimn ana giris 9ikis, aydmlatma, gtivenlik kameralannin bulundugu noktalar ve

gtivenlik zafiyetlerinin aynntih olarak anlatildigi tespit edilmistir. Ankara Emniyet

Mtidtirltigii gorevlilerince dtizenlenen tutanakta ele ge9irilen krokide bulunan Yargitay

hizmet binalanna dair yazilan bilgilerin ashna uygun oldugu belirtilmistir.

Yine; ayni adresteki aramada ele ge9irilen Princo marka CD'de bulunan "Hikmet Ci9eke

ulasanlar" isimli klasorde Yasar Btiytikanit'in Kara Kuwetleri Komutam oldugu doneme Jfc

dair koruma plani, Genelkurmay Baskanhginca hazirlandigi anlasilan gizli ibareli i9

istihbarat Raporlannin bulundugu anlasilmistir.

Yine; ayni adresteki aramada ele ge9irilen Caretta ibareli CD'de bulunan "izmirden Hayati

Ozcanin Gonderdigi Belgeler" isimli klasorde Ege Ordu Komutanhginca hazirlandigi

anlasilan gizli ibareli 90k sayida beige oldugu tespit edilmistir.

is9i Partisi Genel Merkezindeki aramada ele ge9irilen malzemelerin incelemesi sonucunda

ve haklannda i§lem yapilan kisilerle irtibath olduklan anlasilan Nusret Senem, Hikmet

Ci9ek ve Hayati Ozcan 25.03.2008 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis, Mahkeme

kararma istinaden kullanimlannda bulunan adreslerde arama el koyma islemleri

ger9eklestirilmistir.

Aramalar neticesinde; Hayati Ozcan'dan ele ge9irilen 53 nolu CD'deki belgelerde, izmir

$irinyer'de bulunan NATO Mtittefik Kuwetlerine ait karargahin gorevlilerine ait kimlik

bilgileri, kimlik kartlannin renkli taranmis. halleri, tesis i9erisindeki binalann resimleri ve g^

krokileri, tesislere ait gtivenlik planlan ve gtivenlik a9isindan zayif yerlerin aynntih bir ™

sekilde belirtildigi gortilmtisttir. Soz konusu CD i9erisinde bir Word belgesinde tutulan

notta "A9ik otoparkin yamndaki bina kiralanacak, 6 ayhk kira pesin verilecek 90k onemli"

yazdigi tespit edilmis, dolayisiyla NATO tesisine yapilmasi dtistintilen muhtemel bir

sabotajin dtizenlenmesine dair patlamave patlama sonrasi yangmmusluklannin nasil devre

disi birakilacagina kadar aynntih bir planin hazirlandigi anlasilmi§tir.

Yine; aramalarda Nusret Senem'in is yerinde 75 adet fisek ve disket i9erisinde dijital

olarak "Devletin Yeniden Yapilanmasi Ozerine 25 Kasim 1999" isimli beige ele

ge9irilmistir.

Hikmet Ci9ek'in ikametindeki aramada; "21. Ytizyilda Casusluk istanbul / Aralik 2000" ve

"Mit Medya &Ajan Gazeteciler istanbul / Aralik 2000" isimli orgtit belgeleri basih olarak,

21.03.2008 tarihinde Ankara ilinde i§9i Partisi Genel Merkezindeki aramada Hikmet

Ci9ek'in kullandigi belirtilen masamn 9ekmecesinde bulunan my flash ibareli flash bellek

i9erisinde dijital olarak "Ttirkti ve Ktirdti Birlikte Orgtitleme Tasanmi", "Cumhuriyet

18/2271


Devrimi iktidar Projesi", "Ulusal Gti9 Birligi Ozerine Gortisler 3 Aralik 2000", "Devletin

Yeniden Yapilanmasi Ozerine 25 Kasim 1999" isimli belgeler bulunmustur.

15)ALiKUTLU

"Kuvayi Milliye 1919 Dernegi'nde faaliyet gosteren kisilerle irtibatimn bulunmasi

nedeniyle hakkinda teknik takip yapilan ve 27.07.2007 tarihinde yapmi§ oldugu telefon

gortismesinde tilkedeki genel gidisatin kotti olmasi konusunda karsisindaki sahsa "§u an

kotti, berbat. iste bakacaz, bi hamle yapacaz yakinda. herseyi haberlerden okursun zaten,

telefonda olmaz" §eklinde gortisme yapan Ali Kutlu 22.01.2008 tarihinde adresinde

bulunamamasi nedeniyle yakalanamamistir. Mersin Emniyet Mtidtirltigti gorevlilerince

13.04.2008 tarihinde yapilan uygulamada durumundan §tiphelenilerek durdurulan ve

kimlik sorgusu yapilan Ali Kutlu'nun, arandiginm anlasilmasi tizerine yakalanmis. ve

kullamminda bulunan adresinde Mahkeme kararma istinaden arama ve el koyma islemi

yapilmistir.

16)RASiMGOROM

Cumhuriyet gazetesi ve Damstay saldinsi eylemleri sanigi Osman Yildinm'in 12.03.2008

ve 13.03.2008 tarihlerinde tanik olarak ifadesi ahnmis olup bu ifadesinde; soz konusu

eylemleri, Veli Kti9tik ve Muzaffer Tekin azmettirmesi sonucu islendigini, Atasehir'de bir

evde Cumhuriyet Gazetesine atilmak tizere Muzaffer Tekin tarafindan kendisine 2 adet,

Alparslan Arslan'a da 1 adet el bombasinm verildigini beyan etmistir. Osman Yildinm'a

17.04.2008 tarihli tanik ifadesinde 3 adet el bombasinm kendisine ve Alparslan Arslan'a

verilmeden once Muzaffer Tekin'e getiren kisiyi teshis etmesi i^in yakalanan sahislardan

ele ge9irilen fotograflar tizerinde teshis yaptinlmistir. Sorusturmada Osman Yildinm'in

teshis ettigi kisinin Rasim Goriim oldugu tespit edilmi§tir. Rasim Goriim 24.05.2008

tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmi§, kullamminda bulunan adreslerde Mahkeme

kararma istinaden arama ve el koyma isjemleri ger9ekle§tirilmistir.

17)MURAT CAGLAR

Yukanda anlatildigi gibi 07.01.2007 tarihinde Pendik il9esinde yapilan yol uygulamasinda

aracindaki aramada ruhsatsiz silah ve birtakim belgeler bulunan Murat Caglar'dan,

16.03.2007 tarihinde Bakirkoy il9esinde yapilan yol uygulamasinda da 1 adet Browning

marka ruhsatsiz silah ele ge9irildigi anlasilmistir. "Kuvayi Milliye 1919 DernegT'ne

yonelik teknik takip 9ahsmalannda soz konusu silahin "Kuvayi Milliye 1919 Dernegi"

Pendik il9esi temsilcisi Htiseyin Gazi Oguz'a ait oldugu tespit edilmis ancak Murat Caglar

ifadesinde bu durumu gizlemis ve silahin kendisine ait oldugunu soylemistir. Gizli Tanik

17'nin 11.06.2008 tarihinde vermis oldugu ifadesinde, bazi sahislann alacakh olduklan

kisilerden tahsilat yapmasi i?in dernege Htiseyin Gortim'tin yanina geldiklerini, Htiseyin

Gortim'tin de bu isi Murat Caglar'a havale ettigini, bir defasinda Murat Caglar'in bor9lu

olan kisileri arabamn bagajinda dernege getirdigini ogrendigini beyan etmistir. Elde edilen

deliller tizerine Antalya ilinde yasadigi ogrenilen Murat Caglar 13.06.2008 tarihinde

yakalanarak gozaltina ahnmi§, kullamminda bulunan adreste Mahkeme kararma istinaden

arama ve el koyma islemleri ger9eklestirilmi§tir. Aramada Murat Caglar'dan 1 adet

ruhsatsiz tabanca ve 9 adet fisek ele ge9irilmistir.

19/2271


18)SELiM AKKURT, SEMiHTUFAN GOLALTAY, SEDAT PEKER

"Kuvayi Milliye 1919 DernegT'ne yonelik sorusturmada sorusturma kapsamindaki bazi

kisilerle irtibat i9erisinde olan ve yapmis oldugu telefon gorusmelerinde Halil ismini

kullanan Selim Akkurt'a yonelik olarak teknik takip 9ah§malari yapilmis, Mehmet Fikri

Karadag'in azmettirmesi sonucu Muhammed Ytice ile birlikte Orhan Pamuk'a yonelik

olarak silahh saldin hazirhgi yaptigi anlasilan Selim Akkurt 16.11.2007 tarihinde yapilan

bir ihbar tizerine yakalanmis ve adam oldtirme su9undan hakkinda yakalama karan

bulunmasi nedeniyle tutuklanmistir. Selim Akkurt'un Erzurum ilinde htiktimlti olarak

yattiginin tespit edilmesi tizerine talimatla Erzurum ilinde stipheli olarak ifadesi ahnmistir.

Aramalarda; Veli Kti9tik ve Omit Oguztan'dan ele ge9irilen "Octopus Mafia istanbul Eyltil

2000" isimli orgtit belgesinde mafyamn yeniden yapilandinlmasindan ve

faydalamlmasindan bahsedildigi anlasilmistir. Yakalanan kisilerden Veli Kti9tik, Mehmet

Fikri Karadag ve Muzaffer Tekin'in 9ikar ama9h SU9 orgtitti kurmak ve yonetmekten

hiiktim giyen ve cezasim onanan Sedat Peker ile irtibath olduklan tespit edilmistir. Sedat

Peker'e yonelik ytirtittilen sorusturma dosyasinda bulunan telefon gortismelerinde Sedat

Peker'in Veli Kti9tik'e "abi" diye hitap ettigi, Tuncay Gtiney'in mtilakatinda da Sedat

Peker'in Veli Kti9tik tarafindan kti9tik ya§tan itibaren yetistirilerek mafya konumuna

getirildigine dair beyanlanmn oldugu anlasilmistir. Bunlara istinaden 9ikar ama9h SU9

orgtitti kurmak ve yonetmek su9undan dolayi cezaevinde htiktimlti bulunan Sedat Peker'in

ifadesi ahnmistir.

Yine; yakalanan samklardan Muzaffer Tekin, Mehmet Fikri Karadag ve Mete

Yalazangil'in, 2007 yihnda hakkinda 9ikar ama9h SU9 orgtitti kurmak ve yonetmekten

islem yapilan, tutuklu yargilanan Semih Tufan Gtilaltay ile irtibath olduklan anlasilmistir.

Semih Tufan Gtilaltay'a ait sorusturma dosyasinda yer alan ve Semih Tufan Gtilaltay'in is

yerindeki bilgisayannda bulunan "Ulusal Birlik Komitesi-Kurucular Kurulu" baslikh

listede Muzaffer Tekin'in isminin yer aldigi gortilmtisttir. Yine ayni dosya kapsaminda

ifadesi ahnan Esra Feride Gok9imen'in 11.07.2006 tarihindeki ifadesinde; Muzaffer

Tekin'in sik sik Semih Tufan Gtilaltay'in is yerine geldigini, Damstay saldinsindan once

de Muzaffer Tekin'in Semih Tufan Gtilaltay'in yamna geldigini ve gorusttigtinti aynca

yine Damstay saldinsindan once Alparslan Arslan'in da Semih Tufan Gtilaltay'in yamna

geldigini gordtigtinti beyan ettigi anla§ilmistir. Tuncay Gtiney'in mtilakatinda, Veli

Kti9iik'tin talimatiyla Semih Tufan Gtilaltay'i Yozgat cezaevinde ziyaret ettigini anlattigi

aynca Semih Tufan Gtilaltay'in kardesi Emre Gtilaltay'in da Veli Kti9tik ile iliskilerine

dair beyanlarda bulundugu anlasilmistir. Hayrettin Ertekin'e yonelik sorusturmada da

Semih Tufan Gtilaltay'in firari olarak aranan ve yurtdisinda bulunan kardesi Emre Gtilaltay

ile irtibatimn bulundugu tespit edilmistir. Bu delillere istinaden 9ikar ama9h su9 orgtitti

kurmak ve yonetmek su9undan dolayi cezaevinde tutuklu bulunan Semih Tufan

Gtilaltay'in da ifadesi ahnmistir.

20 / 2271

19)MEHMET SENER ERUYGUR, AHMET HURSiT TOLON, HASAN ATiLLA

UGUR, MUSTAFA ALi BALBAY. SiNAN AYDIN AYGUN, iLKER GOVEN, BiROL

BASARAN, BARBAROS HAYRETTiN ALTINTAS, EROL MOTERCiMLER, UFUK

MEHMET BOYOKCELEBi, ADNAN TORKKAN, TUNC AKKOC, OSMAN

GORBOZ, DURMUS ALi OZOGLU, iBRAHiM OZCAN, KEMAL AYDIN, NERiMAN

AYDIN, ERCOMENT OVALI, MUHAMMED MURAT AVAR, SiYAMi YALgiN,

LEVENT ERSOZ, HATiCE BAHTiYAR, HALiS YAVUZ ISIKLAR

Cumhuriyet Bassavcihgimiza 16.08.2008 tarihinde APS ile gonderilen bir ihbar

mektubunda; Emin Sirin'in Muzaffer Tekin, Mehmet Fikri Karadag, ismail Yildiz, Ergtin

Poyraz ile iliskilerinden bahsettikten sonra btirokratik kademede irtibatim Ktirsat isimli

§ahsin sagladigi, bununla ilgili gizli bulusmalan Sama Anonim sjrketi sahibi Hakan

Sanh'nin btirosunda ger9eklestirdikleri. Emin Sirin ve Ergtin Poyraz'a gelen gizli bilgi ve

belgelerin genellikle Hasan Atilla Ugur tarafindan kendilerine ulastinldigi ve bu sahsin tist

dtizey askerlerle irtibath oldugu belirtilmistir.

Emin Sirin 19.08.2007 tarihli Emniyet ifadesinde; ihbar mektubunda Ktirsat diye

bahsedilen kisinin bir emekli albay oldugunu ve gen?ek isminin de Hasan Atilla Ugur

oldugunu, Hasan Atilla Ugur'u gorevli oldugu 2002 senesinde tamdigim, bu kisiyi Sama

§irketinin sahibi Hakan Sanh'nin da tanidigimn dogru oldugunu beyan etmistir. Hakan

§anh da 20.08.2007 tarihindeki ifadesinde; Emin Sirin'in ifadesine katildigini, is maksath

olarak Jandarma Genel Komutanhginda katildigi bazi ihale toplantilanndan dolayi Hasan

Atilla Ugur'u tamdigim beyan etmistir. Soz konusu ihbar mektubu, Emin Sirin ve Hakan

Sanh'nin beyanlan dogrultusunda Hasan Atilla Ugur'a yonelik ahnan Mahkeme kararma

istinaden 21.08.2007 tarihinde teknik takip 9ahsmalanna baslamlmis, devam eden

sorusturmada birden fazla telefon hatti kullandigi tespit edilmis ve bu hatlara yonelik de

ahnan Mahkeme kararlanna istinaden teknik takip yapilmistir.

Hasan Atilla Ugur'a yonelik sorusturmada; Barbaros Hayrettin Altinta§'in Hasan Atilla

Ugur'un talimatlan dogrultusunda hareket ettigi, telefon gorusmelerinde gizlilige riayet

ettikleri ve sifreli konusmalar yaptiklan aynca Hasan Atilla Ugur'un Barbaros Hayrettin

Altintas adina kayitli bir hat kullandigi anlasilmis, bunun tizerine Barbaros Hayrettin

Altinta§'a yonelik ahnan Mahkeme kararma istinaden 12.11.2007 tarihinde teknik takibe

ba§lanilmistir.

istihbarat Sube Mtidtirltigtince, "Kuvayi Milliye 1919 Dernegi" eski basin sozctisti olan

Durmus Ali Ozoglu'nun yeni bir hticre yapilanmasina gittigi, irtibatlanndan Hatice

Bahtiyar'in kendisiyle birlikte hareket ettigi, ibrahim Ozcan'in "Kuvayi Milliye 1919

Dernegi" ile irtibatimn bulundugu, Neriman Aydin ve Kemal Aydin'in Ankara ilinde

ikamet ettikleri ve provakatif faaliyetler i9erisinde olduklan, Mehmet Murat Avar'in da

Neriman Aydin'a iletmek tizere istihbarat toplama faaliyetlerinde bulundugu bildirilmistir.

Muzaffer Tekin 19.06.2007 tarihli savcihk ifadesindejbrahim Ozcan ile tamshgi donemde

kendisini asm sol orgtitlerden mahkum olmus ve ceza yatmis biri olarak tamttigini,

kendisine Htiseyin Goriim ile kader birligi yaptiklanni soyledigini beyan etmistir.

Elde edilen bilgiler tizerine Durmu§ Ali Ozoglu, Neriman Aydin, ibrahim Ozcan, Kemal

Aydin, Mehmet Murat Avar ve iletisimi kayit altina ahnan sahislarla irtibati tespit edilen

ilker Gtiven'e yonelik olarak Mahkeme kararma istinaden 28.12.2007 tarihinden itibaren

iletisimlerinin tespitine basjamlmistir. ilker Gtiven'e yonelik sorusturmada; Mehmet Sener

21/2271


Eruygur ile siki bir irtibatimn bulundugu, toplanti ve mitinglerin dtizenlenmesinde birlikte

hareket ettikleri aynca Mehmet Sener Eruygur'un talimatlarim Ahmet Tuncay Ozkan'a

ilettigi, zaman zaman bir araya geldikleri anlasilmistir.

iletisimi kayit altina ahnan ilker Gtiven'e yonelik devam eden sorusturmada; irtibath

oldugu Halis Yavuz Isiklar'a talimatlar vererek kendisini yonlendirdigi, zaman zaman da

toplantilar yaparak bir araya geldikleri anla§ilmi§, bunun tizerine ahnan Mahkeme kararma

istinaden Halis Yavuz Isiklar'a yonelik 02.01.2008 tarihinde iletisiminin tespitine

baslamlmistir.

Kemal Aydin'a yonelik olarak devam eden sorusturmada; 25.01.2008 tarihinde Erctiment

Ovah ile yaptigi telefon gortismesinde, Erctiment Ovah'nin "KemalAbi 9agirdiginda biter,

onun igin bizim i^in onemlidir, onu da yitirirsek her seyimizi yitiririz" dedigi, gortismenin

devaminda Kemal Aydin'in Erctiment Ovah'yi devlet kademesinde gorevli bir kisi ile

gorti§ttirmesi neticesinde daha once kendisinin bile bilmedigi konulara vakif oldugundan

bahsettigi, daha sonra da Erctiment Ovah'ya "Bunlar bundan soma sende kalacak 9tinkti

bize bir sey olursa bana bisey olursa bu isi yapacak insansin" dedigi tespit edilmistir.

09.01.2008 tarihli gortismede Erctiment Ovah'nin kendilerini kamu gorevlisi olarak tanitan

iki sahsin kendisine geldigini, kendisiyle ugrasanlann listesini verdiklerini, Hrant Dink

olayini kendisine sorduklannda onlara cevaben "Kalkanm ben vururdum dedim, devlet is

yapmayinca dedim, o insanlar ktifredip ktifredip yapmasi gereken islerini yapmayinca

elbette ki sokaktaki 9oeuk dedim" seklinde konustugu tespit edilmistir. Bu gortismeler

tizerine ahnan Mahkeme kararma istinaden 14.02.2008 tarihinde Erctiment Ovah'nin

iletisjminin dinlenmesine baslamlmistir.

Habip Omit Sayin'in Mehmet §ener Eruygur ile irtibatimn bulundugu, 19.11.2007

tarihinde Mehmet Sener Eruygur'un Habip Omit Sayin'i aradigi ve kitabi igin tesekktir

ettigi, 24.12.2007 tarihinde Habip Omit Sayin'in Mehmet Sener Eruygur'u aradigi ve

kendisiyle bulusmak istedigini soyledigi tespit edilmistir. Habip Omit Sayin'in ile Kemal

Yal9in Alemdaroglu arasinda 08.12.2007 tarihinde ozetle; Habip Omit Sayin "Yanndagaz

alma operasyonu var Tandogan'da Tuncay Ozkan", Kemal Yal9in Alemdaroglu "O nedir

Tuncay Ozkan mi yapiyor", "Ttirkiye Barolar Birligi mi yapiyor", Habip Omit Sayin

"Onlarla koordineler, §ener Pasa'ya ulasamadim §ener Pasa ile bulusacaktim, herhalde oda

Ankara'da" seklinde bir telefon gorii§mesi ge9tigi tespit edilmistir.

iletisimi kayit altina ahnan Sevgi Erenerol'un Mehmet Sener Eruygur ile irtibatimn

bulundugu anlasilmistir. Sevgi Erenerol ile Turgay isimli kisi arasinda 04.01.2008

tarihinde ozetle; Turgay "§ey var Mehmet §erif Firat'in torunu, dogu illeri varto tarihini

yazan", "Yazdigi i9in de oldtirtilenin torunu gelecek on dokuzunda daha var" "Daha soma

bir de ozel konusturduk onu ktirt meselesi, §ener Pasa vardi ya Veli Pa§a vardi" seklinde

bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

Emin Giirses ile Mustafa isimli kisi arasinda 28.01.2008 tarihinde ozetle; Emin Giirses

"...eger imkan varsa ADD baskani §ener Eruygur Pasa'ya haber gonderin." "Emniyet

teskilatinda onla ilgili dosya hazirlamyor", "...Ergtin Poyraz... bu belgeleri §ener Pasa'mn

verdigi, onun aracihgi ile verildigi soyleniyor", "...Cetenin i9inde 9etenin bir ucu §eyde

kitap yazmis hapiste. Bu 9eteye bu bilgileri saglayan Jandarma Eski Genel Komutam,

Sevgi hanimla baglantih. Ergtin Poyraz her gun Sevgi hanimin yaninda, her gtin onunla

konusuyor" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

22 /2271

Kemal Yal9in Alemdaroglu ile X Bayan arasinda 02.02.2008 tarihinde ozetle; Kemal

Yal9in Alemdaroglu "Ben §6yle bir sey dtistindtim bugtin iste acaba ADD Rektorleri

Ankara'da bir toplantiya 9aginp, Carsamba veya Cuma Meclis'e ytirtitttirebilir mi onlan",

Xbayan "Anladim da yani isterseniz siz Sener Pasa'yla konusun bu konuyu ben kendisiyle

konusmuyorum" , Kemal Yal9in Alemdaroglu "§imdi... ben konusurum konusmasina da

ama yani seydeki yonetimdeki rektorlerle de ben mi konusayim" seklinde bir telefon

gortismesi ge9tigi tespit edilmistir. Mehmet Sener Eruygur'un sorusturma kapsaminda

haklannda isjem yapilan ki§ilerle irtibatimn bulunmasi tizerine Mahkeme kararma

istinaden 08.02.2008 tarihinde teknik takip 9ahsmalanna baslamlmistir.

Habip Omit Sayin'dan ele ge9irilen bilgisayar kayitlannda; 19.06.2005-21.07.2005

tarihleri arasina ait farkh kisilerle yapmis oldugu gortismelerde, Habip Omit Sayin'in

hazirladigi bir rapordan ve bu raporu Hursit Tolon'a vereceginden bahsettigi, askeri

darbeden baska hi9bir seyin bu tilkeyi kurtaramayacagmi soyledigi, devam eden

gortismelerinde Ahmet Hursjt Tolon ile gortisttigtinden, Kemal Yal9in Alemdaroglu ile iyi

dost olduklanndan, Hursit Tolon'un raporu 90k onemsediginden bahsettigi gortilmtisttir.

Habip Omit Sayin'in 28.01.2008 tarihinde Ahmet Hursit Tolon'a "Pasam, Kirli tezgah

sitesi bilgileri TSK'yasaldimak icin Tarafgaztesinde ve basinda isimlerle ve Ergenekon'la

birlestirilip yayinlamyor. Omit" seklinde bir mesaj gonderdigi tespit edilmistir.

iletisimi kayit altina ahnan Gtiler Komtircti'ntin Ahmet Hursit Tolon ile irtibath oldugu,

11.11.2007, 24.12.2007 ve 26.12.2007 tarihinde yapmis olduklan telefon gortisnielerinde,

Gtiler Komtircti'ntin yazacagi yazilarla ilgili Ahmet Hursit Tolon'la bilgi ahs verisi yaptigi,

daha soma yazdigi yaziyla alakah kendisine bilgi verdigi tespit edilmistir. Ahmet Hursit

Tolon'un soru§turma kapsaminda haklannda islem yapilan ve teknik takipteki kisilerle

irtibath oldugunun anlasilmasi tizerine Mahkeme kararma istinaden 14.02.2008 tarihinden

itibaren iletisiminin dinlenilmesine baslamlmistir.

Mehmet §ener Eruygur'a yonelik sorusturmada; Mehmet §ener Eruygur'un 16.02.2008

tarihinde Birol Basaran ile yaptigi gortismede, Birol Basaran'in konusmaci olarak katildigi

panelden bahsettigi, panelde yaptigi konusmayla alakah ADD'yi zor durumda birakmak

istemedigini, Mehmet §ener Eruygur'dan yapabilecegi bir §ey varsa soylemesini istedigi,

devaminda "Yani iste sey dedikleri hukuk disma 9ikilacak gtinler geliyor demisiz yani biz

onu mesela tespit olarak demisim ben", "Hani yani bu soztin zaten arkasindayiz", "...

isgal edilirse hukuk disina 9ikmayacak miyiz yani", "Salon alkislamis, sizin de bir iki

alkismiz goztiktiyor" dedigi tespit edilmistir. Bunun tizerine Birol Basaran hakkinda

Mahkeme kararma istinaden 18.02.2008 tarihinden itibaren iletisiminin tespitine

baslamlmistir.

iletisimi kayit altina ahnan Dogu Perin9ek'e yonelik sorusturmada 27.02.2008 tarihinde

Tun9 Akko9 ile yaptigi gortismedeki talimatlan ile Oniversitede gen9ligini yonlendirmeye

9ah§tigi anlasildigindan, Mahkeme kararma istinaden Tun9 Akko9'a yonelik olarak

07.03.2008 tarihinde teknik takip 9ahsmalanna baslamlmistir.

Ahmet Hursit Tolon'a yonelik sorusturmada; 18.03.2008 tarihinde Ufuk Mehmet

Btiyiik9elebi ile arasinda ozetle; Ufuk Mehmet Btiytik9elebi' "1 numarayi bir ziyaret etmek

istiyorum mtisait olur mu acaba", Ahmet Hursit Tolon "Sormam lazim" , Ufuk Mehmet

Btiytik9elebi "Bir takim bilgiler de var. Bir §eyler konusmam gerekiyor kendisi ile"

seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir. Bunun tizerine Ufuk Mehmet

23 /2271 CJp2-'

Btiytik9elebi'ye yonelik olarak ahnan Mahkeme kararma istinaden 27.03.2008 tarihinde

teknik takip 9ahsmalarina baslamlmistir. Devam eden sorusturmada Ufuk Mehmet

Btiytik9elebi gazetesinde yaptigi haberler ve mansetlerle ilgili Ahmet Hursit Tolon'u

bilgilendirdigi anlasilmistir.

iletisimi kayit altina ahnan kisilerin yaptiklan gortismelerden, Turhan Comez'in mevcut

htiktimetin se9im disi yolla dtistirtilmesinden soma olusturulmasi planlanan yeni bir siyasi

olusumla ilgili 9ahsmalar yaptigi anla§ilmistir. Sevgi Erenerol ile Turhan £omez arasinda

01.09.2007 tarihinde ozetle; Turhan Comez "Valla iyi gidiyor yeni hayatta yeni donemlere

hazirhk yapiyoruz Ttirkiye'nin bize ihtiya9 duyacagi giinlere hazirhk yapiyoruz" seklinde

bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir. Emin §irin ile Turhan Comez arasinda da

25.09.2007 tarihinde ozetle; Turhan Comez "Sana da ge9en birazcik bahsetmistim yani her

tarafimizdan sikistinlmis durumdayiz", Emin Sirin "Senin orda olman bizim i9in hepimiz

i9in 90k onemli bi seydir" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmi§tir.

Gtiler Komtircti ile Turhan Comez arasinda 14.11.2007 tarihinde ozetle; Gtiler Komtircti

"Herhalde bashyor ileri harekat dimi", "Bir birinden cok farkh yorumlar var bir siirii E ^b

pasayla konustum", "E pa§a bir birinden farkh sey soyltiyor onun i^in E olmayan pasaya

sormayi dtistintiyorum o E olmayan pasanin da akh kansik", Turhan Comez "isimiz zor"

seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

Ahmet Hursit Tolon ile Turhan Comez arasinda 27.03.2008 tarihinde ozetle; Ahmet Hursit

Tolon "Haberal'in ofisini aradim sabahleyin", "Sizce de uygunsa bugtinkti toplantida, biraz

sonra katilacagim ben, bizim genel kurula efendim oniimtizdeki hafta zat-i alinizin

isminden bahsederek burada olacaklar 10-15 dakika bizle dersem", "Toplanmis olurlar, sizi

bekletmeyiz" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir. Elde edilen deliller

tizerine Turhan £6mez'e yonelik olarak ahnan Mahkeme kararma istinaden 27.03.2008

tarihinde iletisiminin tespitine baslamlmistir.

Kovusturma safahatinda olen ilhan Sel9uk'un ikametindeki aramada ele ge9irilen el

yazmasi notta; "M. Pamukoglu, Erol Mtitercimler, Erdal Avukat, Mustafa Ha...

M.Pamukoglu, bir ekip kurdum sana yardimci olacak, Btiytik Kltip, Halki Ttirkiye

Cumhuriyeti Htikumetine kar§i silahh isyana tahrik etmek, Pamukoglu, M.Htis....gtiray ^

var, ...Mtitercimler, somadan, Golctik'te bulusacagiz, Erdal'la birlikte.., Erol Mtitercimler W

de geliyor, Oral Celik'le birlikte, izmit Golctik'te toplamnz, M.Pamukoglu o toplantida

yok, Erol Mtitercimler, Erdal'a ..., Erol Mtitercimler, Arabada 500 bin dolar verirsen bu isi

yapanz, Erol'un dagitildigi rapor" yazdigi gortilmiisttir.

Erol Mtitercimler'in Veli Kti9tik ile 19.11.2007 tarihinde bir adet gortismesinin bulundugu,

Emin Giirses ile Erol Mtitercimler arasinda Veli Kti9uk'tin gozaltina ahndigi 22.01.2008

tarihinde ozetle; Emin Giirses "Tetkik edelim Veli Kti9tik Pa§a 21 kisiyle birlikte

gozaltina ahnmis", "Emin degilim bulmaya ugra§iyorum seye bir baksana bulabilir misin",

"Bilgi versene ne olur ben de arastinyorum birbirimize bi haber verelim", Erol

Mtitercimler "Tamam hocam" seklinde bir telefon gortismesi ge^tigi, Erol Mtitercimler'in

Kemal Yal9in Alemdaroglu ile de 04.02.2008 tarihinde bir adet gortismesi yaptigi tespit

edilmistir.

Habip Omit Sayin'a ait bilgisayar kayitlanndan Habip Omit Sayin'in Erol Mtitercimler ile

irtibath oldugu ve beige ahs verisi yaptiklan anlasilmistir. Omit Oguztan Emniyette vermis.

24 /2271


oldugu 25.01.2008 tarihli ifadesinde; "Ergenekon ismini Erol Mtitercimler'in kitaplanndan

ve soylemlerinden tespit ettim. Zaten kendisi eserlerinde kaynak olarak emekli bir

generalin adini vermekte ve bu kaynaga gore Ergenekon'un ordu i9erisinde, silahh

kuvvetler i9erisinde gizli bir gurup, gizli bir cunta oldugunu, iddia ediyordu" seklinde

beyanda bulunmustur. Erol Mtitercimler'in sorusturma kapsaminda haklannda islem

yapilan kisilerle irtibat i9erisinde bulundugu siiphesi tizerine Mahkeme kararma istinaden

01.04.2008 tarihinden itibaren ilesiminin tespitine baslamlmistir.

Osman Yildinm'in 12.03.2008 tarihinde ahnan tanik ifadesinde; Veli Kti9tik'tin de

bulundugu bir ortamda Osman Gtirbtiz'tin kendisine Necip Haplemitoglu'nu oldtirtip

oldtiremeyecegini sordugunu, bunun karsihginda bir milyon dolar teklif ettiklerini, teklifi

kabul etmedigini, bunun tizerine Veli Kti9tik'tin Osman Gtirbtiz'e donerek "Osman bu i§

gene sana dtistti" dedigini, daha soma Osman Gtirbtiz'tin kendisine "Hablemitoglu'nun

parasim masalarda bitirdik" dedigini beyan etmi§tir. Mehmet Fikri Karadag'a yonelik

sorusturmada, Osman Gtirbtiz'tin "Kuvayi Milliye 1919 Dernegi" yoneticisi Mehmet Fikri

Karadag ile de irtibath oldugu tespit edilmistir. Bunun tizerine Osman Gtirbtiz'e yonelik

olarak ahnan Mahkeme kararma istinaden 03.04.2008 tarihinde teknik takip 9ahsmalanna

basdanilmistir.

ilhan Sel9uk'a yonelik sorusturmada; ilhan Sel9uk'un Mustafa Ali Balbay ile 14.03.2008

tarihinde yaptigi telefon gorti§mesinde, Mustafa Ali Balbay'in halkin kipirdamaya ve

eylem yapmaya basladigindan bahsettigi, boyle bir eylemin en son 1991 yilinda

denendigini soyledigi, ayni konuyu kastederek "Bakahm yani Mustafa Ozbek aradi, diyor

ki Ttirk is yonetimine de ben hani perde gerisinde de biraz o var zaten stirekli dtirttiyor,

eylem yapahm §ey yapahm, bu yalanci sozctigtinti yalatacaz ona diyor Basbakan'a" dedigi

tespit edilmistir. ilhan Sel9uk ile Mustafa Ali Balbay arasinda 15.03.2008 tarihinde ge9en

telefon gortismesinde, ilhan Sel9uk'un AK Partiye yonelik a9ilan kapatma davasindan

bahsettigi, parti kapatilmazsa harekat basanh olamazsa felaket olur dedigi, Mustafa Ali

Balbay'in da ilhan Sel9uk'u onayladigi, devaminda bir takim siyasilerle gortisttigtinden

bahsettigi, devaminda ilhan Sel9uk'un "Bir hukuk operasyonu gibi olacak zannediyorum,

herhalde oyle planladilar" , Mustafa Ali Balbay "Oyle abi" dedikleri tespit edilmistir.

Gtiler Komtircti ile Ahmet Hursit Tolon arasinda 11.11.2007 tarihinde ger9eklesen telefon

gortismesinde, Ahmet Hursit Tolon'un bir bildiri yayinladiklarmi, bu bildiriyle alakah

"Ama ozellikle iki arkadasim var benim onlara gonderirsiniz dedim biri Sayin Mustafa

Balbay" dedigi tespit edilmistir.

Emin Giirses ile X §ahis arasinda Veli Kti9tik'tin gozaltina ahndigi 22.01.2008 tarihinde

ozetle; X Sahsin elindeki bir belgeyle alakah "Ben bunu §eye yollayayim mi Colasan'a?",

Emin Giirses "Colasan'a gonder Mustafa Balbay'a gonder Cumhuriyet'ten ikisine de

gonder" seklinde bir gortisme gec;tigi tespit edilmistir. Mustafa Ali Balbay'in sorusturma

kapsaminda haklannda islem yapilan ve teknik takipteki kisiler ile irtibatlannin bulunmasi

iizerine ahnan Mahkeme kararma istinaden 14.04.2008 tarihinden itibaren iletisiminin

dinlenilmesine baslamlmistir.

Hasan Atilla Ugur'a yonelik sorusturmada 18.11.2007 tarihinde Sinan Aydin Aygtin ile

arasinda ozetle; Hasan Atilla Ugur "Mticadelenizi 90k yakindan izliyoruz Allah yolunuzu

a9ik etsin", Sinan Aydin Aygtin "Ama iste tek basimiza yapamiyoruz", Hasan Atilla Ugur

25/2271


"Baskamm her daim yanimzdayiz onu bilesiniz" seklinde bir telefon gortismesi gec;tigi

tespit edilmistir.

Ahmet Hur§it Tolon'un 11.03.2008 tarihinde Sinan Aydin Aygtin ile yaptigi telefon

gortismesinde, Ahmet Hursit Tolon'un "Ulusal Platformlar Gti9 Birligi" olarak hem Sinan

Aydin Aygtin'ti hem Mehmet Haberal'i ziyaret etmek istediklerini soyledigi tespit

edilmistir. 02.04.2008 tarihinde yaptiklan telefon gortismesinde de, dtizenlenecek miting

hakkinda Ahmet Hursjt Tolon'un "Gtinler azahyor", "Ne kadar bayrak ltitfederseniz o

kadar mutlu edeceginizi biliyorsunuz", Sinan Aydin Aygtin'tin de "Tamam Komutamm

mesaj1aldim" seklinde konusmalann ge9tigi tespit edilmistir.

Erol Mtitercimler ile Sinan Aydin Aygtin arasinda 10.04.2008 tarihinde ozetle; Erol

Mtitercimler "Nasil gortiyosun. ne oluyo, ne bitiyo", Sinan Aydin Aygtin "Abi bu, gortis,

herhalde iktidar parti kapanacak", "Asagi yukan 11-12 kisiye ceza gelicek. Ondan soma

tekrar sekillenecek", Erol Mtitercimler "Sen kendin i9in ne dtistintiyosun, yer alma

meselesinde", Sinan Aydin Aygtin "Bakanhk bu falan sey, yani ben seyde yer alma

istiyorum. Bu Ttirkiye'nin 9ikisinda", "Milli Mticadele mi dersin, bunu ben 90k mu

abartiyorum, onu bilemiyorum" seklinde bir telefon gortismesi ge^tigi tespit edilmistir.

Htiseyin Goriim Emniyetteki 23.01.2008 tarihli ifadesinde, Ankara'da "Ulusal Gti9 Birligi

Yeniden Kuwai Milliye Hareketi" adinda bir olusumda yer aldigini, bu olu§umun

Ankara'da ATO'da bir panel dtizenlendigini, paneli ATO ba§kam Sinan Aydin Aygtin'tin

dtizenlendigini, panele Durmus Ali Ozoglu'nun da katildigini beyan etmistir. iletisimi

kayit altina ahnan sahislara yonelik sorusturmada Sinan Aydin Aygtin'tin mevcut

htiktimetin se9im disi yolla dtistirtilmesi ve sonrasinda olusturulmasi planlanan siyasi

olusumun yapilandinlmasi 9ahsmalannda yer aldigimn anlasilmasi tizerine Mahkeme

kararma istinaden 15.04.2008 tarihinden itibaren iletisiminin tespitine baslamlmistir.

i§9i Partisi Genel Merkezinde sekreter odasinda 21.03.2008 tarihinde aramada ele ge9irilen

4 adet CD i9erisinde bir9ok S119 unsuru veri bulunmustur. Bahse konu aramada ele

ge9irilen Princo marka CD i9erisinde bulunan "Ergtin Poyrazin Jitemden Aldigi Para"

isimli klasorde bulunan 5 farkh dijital belgenin incelemesinde, Ergtin Poyraz'a degisik

tarihlerde 9esitli miktarlarda Jandarma istihbarat Daire Baskanhgi tarafindan odenen

paralara dair tutanaklann bulundugu, onaylayan kisminda Levent Ersoz ve Hasan Atilla

Ugur'un isimlerinin bulundugu gortilmtisttir. Yine ayni yerde aramada elde edilen Elba

marka CD'nin incelemesinde bulunan "Yargitay ile ilgili notlarim.doc" isimli belgede,

"AKP dosyasim Eminagaogluna iletelim, gortistinti alahm. Limandaki yemege yetistirelim.

Yemege Eminagaoglu disinda E.Poyrazla Levent Ersoz Pasa da gelecek" yazdigi tespit

edilmistir.

Emin Giirses 25.02.2008 tarihli Savcihk ifadesinde; "Ergtin Poyraz' da bulunan belgeleri

Sener Pasamn verdigini duydum. Bunu da Ergtin Poyraz ile Sevgi'nin kilisesinde

tam§tigim zamanda kendisine bazi dosyalan nereden aldigini sordugumda Jandarmadan

aldigini soyledi. Hatta o zaman arsivlerin kapah oldugunu bildigimden Ust dtizey birinden

aldigini dtistindtim. Kimden aldigini soylemedi" seklinde beyanlarda bulunmustur. Elde

edilen deliller tizerine Levent Ersoz'e yonelik olarak ahnan Mahkeme kararma istinaden

08.05.2008 tarihinde iletisiminin tespitine basjanilmistir.

Mehmet Sener Eruygur'a yonelik devam eden sorusturmada, Mehmet Sener Eruygur'un

26.03.2008 tarihinde Fulya isimli bayan ile yaptigi telefon gortismesinde, Fulya'nin Yeni

26/2271

§afak gazetesinde 9ikan bir haberden sonra Levent Ersoz'tin kalbinin sikistigindan

bahsettigi, devaminda "Olay ondan ibaret simdi bana da bula§acaklar diyor yani hepimize

sira gelecek diyor bu kadar dikkat edin komutamm dedim diyor", "Btittin numaralan

degistiriyor hem size hem kendisine zarar gelecek diye kimse ile gortismtiyor" dedigi tespit

edilmistir. Ayni gtin Fulya isimli bayanin Mehmet Sener Eruygur'a gonderdigi mesajda

"Ltitfen babamdan uzak durun. saghgi iyi degil. Maddi manevi cok yiprandi. Yeter"

yazdigi tespit edilmistir.

Ahmet Hursit Tolon ile Ttirkiye Gen9lik Birligi'nden Seval Yurt9i9ek arasinda 05.05.2008

tarihinde ge9en telefon gortismesinde ozetle; Seval Yurt9i9ek'in, yapacaklan bir ytirtiytisti

haber verdigi, devaminda Ahmet Hursit Tolon'un "Once bir Baskanla filan bir gelin sizinle

gortisecegimiz bazi seyler var", "Benim bazi memnun olmadigim hususlar var yani, mesela

burda gorev verdik size gorevi yapmadiniz", "Beni yanhs anlamayacaksiniz" "Ben sizin

i?in her delige kosuyorum" dedigi tespit edilmistir. Ahmet Hursit Tolon ve Ttirkiye

Gen9lik Birligi Baskani Adnan Ttirkkan arasindaki irtibatin mahiyetinin ortaya

9ikanlabilmesi i^in ahnan Mahkeme kararma istinaden Adnan Ttirkkan hakkinda

08.05.2008 tarihinden itibaren iletisiminin tespitine baslamlmistir.

Neriman Aydin'a yonelik sorusturmada, Neriman Aydin'in 07.03.2008 tarihinde Siyami

Yal9in ile yaptigi telefon gortismesinde; Siyami Yal9in'in Erzurum ilinde yapilan bir

ihaleden bahsettigi, ihalenin Sirnakh PKK'hlar tarafindan alindigim soyledigi, Neriman

Aydin'in da firmalarm isimleri istedigi tespit edilmistir. 14.03.2008 tarihinde yaptiklan

gortismede Neriman Aydin'in Siyami Yal9in'a ihale ile ilgili gonderdigi bilgileri aldigini,

bu bilgiler tizerinde fahsildigim soyledigi anlasilmistir. 27.03.2008 tarihinde yaptiklan

gortismede, Siyami Yal9in'm ihale ile ilgili bir gelisme olup olmadigim sordugunda,

Neriman Aydin'in "Seni arayan soran olacak", "Sabir gostereceksin", "Bak Kemal abin

diyor ki devleti yonetmek devlet dernek sirket dernek degildir" dedigi tespit edilmistir.

Siyami Yal9in'in Erzurum ilinde elde ettigi bilgi ve belgeleri Neriman Aydin ve Kemal

Aydin'a gonderdiginin anlasilmasi tizerine ahnan Mahkeme kararma istinaden Siyami

Yal9in'a yonelik olarak 16.05.2008 tarihinden itibaren teknik takip 9ahsmalanna

baslamlmistir.

iletisimi kayit altina ahnan Kemal Aydin'in 25.02.2008 tarihinde Serkan isimli sahis ile

yaptigi telefon gortismesinde, Kemal Aydin'in "internette simdi yaz", "Toplumsal

Haber.com", "Ordaki herseyi inceliyorsun, orayi biz orayi biz devlet organize ediyor

orasim esas devlete ait anladin mi", "$imdi orda Neriman ablanin da yazilanm goreceksin

orda simdi 3 tane isim yaziyorsun Ali Ozoglu", "Hatice Bahtiyar", "Ve Neriman Aydin'in

o Agustos'ta basladi yayina" dedigi tespit edilmistir. Kemal Aydin'in 21.05.2008 tarihinde

Hatice Bahtiyar ile yaptigi telefon gortismesinde Kemal Aydin "Ben soyleyeceklerimi

soyledim hi? bir seyin yakasim birakmayin", Hatice Bahtiyar "Tamam birakmayahm abi

saldirahm 90k dardayiz", Kemal Aydin "Yani hi? bir seyin yakasim birakmayacaz kimin

islerini yapiyorsunuz yaptigimz isler kimin isi", "Bu milletin isleri degil", "Bu varhgi

yasatmak i?in mticadele etmiyor muyuz", Hatice Bahtiyar "Evet abicigim" seklinde

konustuklan tespit edilmistir. Hatice Bahtiyar'in Kemal Aydin ve Durmus Ali Ozoglu ile

birlikte "toplumsalhaber" isimli internet sitesinde bu kisiler ile birlikte hareket ettiginin

anlasilmasi tizerine ahnan Mahkeme kararma istinaden 30.06.2008 tarihinde teknik takip

9ah§malanna baslamlmistir.

27/2271


Elde edilen deliller tizerine ahnan Mahkeme kararma istinaden Mehmet §ener Eruygur,

Ahmet Hursit Tolon, Hasan Atilla Ugur, Mustafa Ali Balbay, Sinan Aydin Aygtin, ilker

Gtiven, Birol Basaran. Barbaros Hayrettin Altinta§, Erol Mtitercimler, Ufuk Mehmet

Btiytik9elebi, Adnan Ttirkkan, Tun9 Akko9, Osman Gurbtiz, Durmus. Ali Ozoglu, ibrahim

Ozcan, Kemal Aydin, Neriman Aydin, Erctiment Ovah, Muhammed Murat Avar, Siyami

Yal9in 01.07.2008 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis, kullanimlannda bulunan

adreslerde arama, elkoyma isjemleri yapilmistir. Halis Yavuz Isiklar'in adresinde aramada

bulunamamasi, Turhan Comez ve Levent Ersoz'tin ise yurt disinda bulunmalan nedeniyle

yakalanamamislardir. Devam eden sorusturmada Halis Yavuz Isiklar 23.07.2008 tarihinde

Canakkale ilinde, Levent Ersoz ise tizerinde sahte kimlik ile 15.01.2009 tarihinde Ankara

ilinde yakalanarak gozaltina ahnmistir.

Ahmet Hursit Tolon'un Ankara ili Kazakistan caddesinde bulunan adresindeki aramada

bulunan Elba marka M2-C527-ALI0043 seri numarah CD i9erisinde; "Ergenekon Analiz

Yeni Yapilanma Yonetim Ve Gelistirme Projesi istanbul 29 Ekim 1999", "Devletin

Yeniden Yapilanmasi Ozerine 25 Kasim 1999", "Dinamik Anti/Tez istanbul / 09 Aralik

2000", "Olusum Aralik / 1999" isimli 4 adet orgtitsel belgenin dijital hali bulunmustur.

Hasan Atilla Ugur'un Ankara ili Cankaya il?esi Birlik Mahallesinde bulunan is yerindeki

esinin ve kendisinin kullandigi odadaki aramada bulunan 5 ve 6 nolu CD'ler i9erisinde

toplam 22 adetorgtitsel belgenin dijital hali bulunmustur.

Mehmet Sener Eruygur'dan ele ge9irilen 13 nolu CD, Ahmet Hursit Tolon'dan ele ge9en

ELBAmarka M2-C527-ALI0048 seri numarah CD, Hasan Atilla Ugur'dan ele ge9irilen 6

nolu CD i9erisindeki belgelerden, 2003-2004 yillannda Sankiz, Ayisigi, Yakamoz ve

Eldiven kod adh darbe planlan yapildigi ve Jandarma Genel Komutanhgi btinyesinde

illegal olarak kurulan Cumhuriyet Cahsma Grubu ile bu darbe planlan kapsaminda

ger9eklestirilmesi planlanan faaliyetlerin icra edildigi anlasilmishr.

Durmus Ali Ozoglu'nun 01.07.2008 tarihinde gozaltina ahnmasindan soma telefonunu

kullanmaya devam eden Hatice Bahtiyar'in 03.07.2008 tarihinde Yusuf Erikel ile yaptigi

telefon gortismesinde, Durmus Ali Ozoglu'na ait bir hard diski aldigini soyledigi tespit

edilmistir. Soz konusu hard diskin bulunarak el konulabilmesi ve Hatice Bahtiyar'in da

yakalanabilmesi i9in ahnan Mahkeme kararma istinaden Hatice Bahtiyar 04.07.2008

tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis, kullamminda bulunan adreslerde arama ve

elkoyma islemleri ger9eklestirilmistir.

20)FERDA PAKSOT

Anket Ankara Ktilttir Etkinlikleri A.S adina kayitli telefonu kullanan Ferda isimli bayamn,

iletisimi kayit altina ahnan Turhan Comez ile 28.03.2008 tarihinde yaptigi telefon

gortismesinde ozetle; Ferda "..dim Raportor seyi verdi raporu", Turhan Comez "Dogru mu

gazetelere yansiyan", Ferda "Dogru dogru 9ift tarafh", "...esas reddedilme yontinde de",

"Yalmz biz basina oyle deme9 verdik", "Karar Mahkemenin diyor tabi sonu9ta ama yani

kendi gortisii de sey reddedilmesi lazim deliller yetersiz diyor yani", "Ama biz ortahgi

kanstirmak i9in oyle sey yapiyoruz ki biraz kanssin, simdi", "..Raportortin raporu oyle

diye basinda 9ikarsa bunlar iyice rahatlar", "Ama iyice tutusmuslar. Bulgaristan'dan geri

adim atacagim diye deme9 veriyormus" seklinde Adalet ve Kalkinma Partisi ile ilgili

kapatma davasi hakkinda kamuoyunu yamltmaya yonelik gortismeler yaptiklannm tespit

28 / 2271

edilmesi tizerine, bahse konu numara ahnan Mahkeme kararma istinaden teknik takibeahnmistir.

Soz konusu numaraya yonelik devam eden teknik takipte, numaramn Anayasa Mahkemesi

Baskanvekilinin esi olan Ferda Pakstit tarafindan kullandigi anlasilmistir. Ferda Pakstit ile

Turhan Comez arasinda 03.04.2008 saat:17.25'de ozetle; Ferda Pakstit "Naptin dtinkti

gortisme nasil gitti aman bugtinkti", Turhan £6mez "Benim nereye gittigimi biliyorsun

degil mi bugtin", Ferda Pakstit "Anladim iste onu diyorum", Turhan £omez "Tamam

konustuk sizden de bahsettik anlatacagim sana soma", Ferda Pakstit "Olumlu mu?",

Turhan Comez "Qok olumlu ytiz ytize konusahm oldu mu?" seklinde bir telefon

gortismesi ge9tigi tespit edilmi§tir.

Turhan (^omez'in 03.04.2008 tarihinde saat:13.20'de Ahmet Hursit Tolon ile yaptigi

telefon gortismesinde, Ahmet Hursit Tolon'un "O gortisttigtimtiz dostumuzdan hentiz

cevap alamadim", "ikincisi ben 14.30'da belirttigim yerin lobisinde olucam zatialinizle

mtilaki olucam o buyurdugunuz gibi gortistirtiz" dedigi tespit edilmistir. Dolayisiyla

Turhan (^omez'in ilk once Ahmet Hursit Tolon ile bulustugu, sonrasinda Ferda Pakstit'ti

aradigi, Ferda Pakstit'tin de bugtinkti gortisme nasil gitti diye sormasindan Turhan

Comez'in Ahmet Hursit Tolon ile g6rti§ttigtinden bilgisinin oldugu, daha soma soz konusu

gortismeyle alakah ytiz ytize de gortisttikleri anlasilmistir.

Ferda Pakstit'tin kullanimlannda bulunan adreslerinde arama ve el koyma islemi

yapilmamis, Ankara Cumhuriyet Bassavcihginda 28.08.2008 tarihinde talimat yoluyla

ifadesi ahnmistir.

21)ARiF DOGAN, MUZAFFEROZTORK

Sorusturmanin devaminda Organize Solaria Mticadele §ube Mtidtirltigtine 12.08.2008

tarihinde yapilan bir ihbarda; Emekli Albay Arif Dogan'in Beykoz'da bir emlak btirosunun

komiirltigtinde askeri malzemeleri sakladigi, bu malzemeler i9erisinde mtihimmatlar ve

gizli i^erikli yazismalann bulundugu, Arif Dogan'in Ergenekon operasyonlannin medyaya

yansimasindan sonra 90k korktugu yontinde bilgiler verilmistir. Ahnan Mahkeme kararma

istinaden tespit edilen adreste 13.08.2008 tarihindeki aramada 2 adet kalesnikof marka

uzun namlulu silah, 8 adet U9aksavar mermisi, 2 adet tabanca, 3 adet av tiifegi, ele

ge9irilen silahlara ve 9esitli ebatlara haiz 1218 adet fisek, 1034 adet kovan, 9 adet sarjor, 4

adet el telsizi, 1 adet dtirbtin ve 1367 gr. esrar ele ge9irilmistir.

Bunun tizerine is yeri sahibi Muzaffer Ozttirk istanbul ilinde, Arif Dogan ise Ankara ilinde

14.08.2008 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmistir. Arif Dogan ile ilgili 15.08.2008

tarihinde yapilan ihbarda ise; Arif Dogan'in Veli Kti9tik'tin en iyi adami oldugu, ihbarda

isimleri belirtilen kisilerle Veli Kti9tik*tin illegal bir yapilanma i9erisinde bulundugunu,

bir9ok kanunsuz eylemi ger9eklestirdiklerini, Arif Dogan'in da bu kisileri tamdigi yontinde

bilgiler verilmistir.

Muzaffer Ozttirk ifadesinde; ele ge9irilen malzemelerin Arif Dogan'a ait oldugunu, son alti

aydir ele ge9irilen yerde bulunduklanm, Arif Dogan'dan bu malzemeleri deposunda

bulundurmasi karsihginda ayhk 200 TL kira aldigini, sandiklann i9erisinde silah

gormedigini beyan etmistir. Arif Dogan ise ifadesinde; malzemelerin bulundugu depoyu

hatirladigi kadan ile son bir yildir kullandigmi, depoda bulunan esyalarm kendisine ve

29 /2271


Jandarma istihbarat Grubunda birlikte 9ahstigi kisilere ait oldugunu, deponun ismini islam

Ozttirk olarak bildigi Muzaffer Ozttirk'e ait oldugunu. aralarmda herhangi bir ticari

iliskinin bulunmadigim, 1990 yilmda Jandarma istihbarat Grup Komutanhgi gorevini Veli

Kti9tik'e devrettigini, daha soma Veli Kti9tik'tin Jandarma generali olmasi nedeniyle gerek

telefonda gerekse ytiz ytize gortismelerinin oldugunu, Sedat Peker ile 1984-1985 yillarmda

tanistigini, kendisiyle abi kardes gibi gortismelerinin oldugunu beyan etmistir.

22)MEHMET ALi CELEBi, NOYAN CALIKUSU, EREN MUMCU, ONDER KOC,

HASAN HOSEYiN UCAR. YASAR TOZKOPARAN, DOGUKAN YORULMAZ,

HAMZADEMiR, SOLEYMANSOLMAZ,LEVENT TEMiZ

iletisimleri kayit altina ahnan Durmus Ali Ozoglu. Kemal Aydin ve Neriman Aydin'a

yonelik sorusturmada; bu kisilerin Harp Okulu ile ilgili faaliyetlerinin bulundugu, ilk

olarak Kara Harp Okulunda okuduklan sirada Mehmet Ali Celebi ve Noyan Cahkusu ile

irtibat kurduklan, bu asamadan sonra Mehmet Ali Celebi vasitasiyla, Eren Mumcu, Onder

K09, Hasan Htiseyin U9ar ve Yasar Tozkoparan'a da ulastiklan, hafta sonlannda bu

§ahislarla bir araya geldikleri ve toplantilar dtizenledikleri anlasilmistir.

Neriman Aydin ile Mehmet Ali Celebi arasinda 29.01.2008 tarihinde ozetle; Mehmet Ali

Celebi "Raporlara devam ediyoruz da", "Hani istediniz ya", Neriman Aydin "Hah raporu

istiyorum" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi, gorti§menin devaminda Mehmet Ali

Celebi'nin gortismenin devaminda kurmay bir subayin yazdigi makale ile ilgili bilgi

verdikten soma Neriman Aydin "Aynen bunu yaziyorsunuz tamam mi?", Mehmet Ali

Celebi "Ama bu sonata seyin Harp Akademilerinin yeti§tirdigi birisi yani", Neriman

Aydin "Bundan sonra yetismeyecek oyleleri" seklinde konustuklan tespit edilmistir.

Neriman Aydin ile Noyan Cahku§u arasinda 16.04.2008 tarihinde ozetle; Neriman Aydin

"Ali amcanin selami var bugiin... Dersteymis", "Herhalde bu hafta in§allah gorti§ecegiz

dedim, 9ocuklar da seni 90k ozledi gen9 kumandanlar. Valla ben de onlan ozledim diyor.

Yine senden ders gorecekler anlasilan dedim. Sayelerinde bizde derslenmis olacagiz",

"Eger dedi Ozel Kuwetle ilgili bir sonu9 geldiyse tiztilmesin 9tinkti 0 stire9 devam eden bir

stire9 dedi", Noyan Cahkusu "Yok kesinlikle" seklinde bir telefon gortismesi ge?tigi,

gortismenin devaminda Neriman Aydin'in yazdigi bir rapordan bahsettigi ve "Sizin

verdiginiz bilgilerle Neriman teyzenizin kaleminden 90k §ik birsey oldu", "Sayenizde. Biz

size minnet bor9luyuz, sizler bildirdiniz bizde yerine bildirdik" dedigi tespit edilmistir.

Kemal Aydin ile Mehmet Ali Celebi arasinda 25.04.2008 tarihinde ozetle; Mehmet Ali

Celebi "Arkadasjarda beni israria bir yere davet ettiler bugiin ben mtisaade isteyecektim",

Kemal Aydin "Arkadaslanna ne soylecegini biliyorsun mesele yok", Mehmet Ali Celebi

"Tabi tabi Tegmenleri bugiin topluca yakaladim", Kemal Aydin "Tegmenleri topluca

yakaladin mi hepsini lslah et", "Kendilerinin devlet olduklanni Tegmenlere hatirlat"

§eklinde bir telefon gortismesi gec;tigi tespit edilmi§tir.

Kemal Aydm ile Durmus Ali Ozoglu arasinda 12.05.2008 tarihinde ozetle; Kemal Aydin

"Benim Ozel Kuwetlerim, Hizbul Tahrir'in belgelerini falam filam topladilar valla",

"Taksici soforle konusurken Hizbultahrirci oldugunu anladi telefonunu aldi ondan o bizim

9iroz", "Ondan soma o Noyan'la birlikte Pazar gtinti Cumartesi Pazar kayda aldilar

resimlerini 9ektiler adamin", Dunnus Ali Ozoglu "Mehmet Ali mi becerdi bu isi", Kemal

Aydin "He Mehmet Ali", "Abi ben sana soyliyim o 90cuk valla gelecegin genelkurmayi"

30/2271


-.-v

seklinde bir telefon gortismesi gegtigi tespit edilmistir. Bu tespitler tizerine Mehmet Ali

Celebi ve Noyan Cahkusu'na yonelik olarak ahnan Mahkeme kararma istinaden

15.05.2008 tarihinde teknik takip 9ahsmalanna baslamlmistir.

Kemal Aydin ile Eren Mumcu arasinda 04.06.2008 tarihinde ozetle; Eren Mumcu "Hafta

sonu Celebi anlatti biraz problem 9ikti Kemal amca, gelemedik ya", "Bu hafta sonu telafi

edecez", Kemal Aydin "Bak ha Celebi Komutan simdi yanimda gtiltiyon tabi, diyo ki hakh

Kemal amcam hakh diyor" seklinde bir telefon gortismesi gegtigi tespit edilmistir.

Mehmet Ali Celebi ile Yasar Tozkoparan arasinda 16.05.2008 tarihinde ozetle; Mehmet

Ali Celebi "Kemal amcanin selami var bak yanimda", "Ceza filan durumu varmis oyle bir

sey mi var" , Yasar Tozkoparan "Yok benim ceza durumum yok da bir iki olay daha

ogrendim", Mehmet Ali Celebi "Tamam onu konusacaz" seklinde bir telefon gortismesi

ge9tigi tespit edilmistir.

Noyan Cahkusu ile Yasar Tozkoparan arasinda 25.05.2008 tarihinde ozetle; Yasar

Tozkoparan "Degisecek mi?", Noyan Cahkusu "insallah bilmiyom bakicaz yani adamlar

devleti 96kertmeye 9ahsiyolar, iste onla ugrasiyolar sira ona gelirse, en yakin zamanda

insallah bizde onu bekliyoruz yani, bizde 9ahsmalanmizin tirtintinti go'rmek istiyoruz"

seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

Mehmet Ali Celebi ile Hasan Htiseyin U9ar arasinda 25.05.2008 tarihinde ozetle; Mehmet

Ali Celebi "GATA'dan tamdigin var mi senin", "GATA ile ilgili isimiz var da bilgi

almamiz lazim biraz", Hasan Htiseyin U9ar "Ytizde ytiz sey yapmam hani

gtivenebilecegim bir adamim yok" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

Mehmet Ali Celebi ile Hasan Htiseyin U9ar arasinda 23.06.2008 tarihinde de ozetle;

Hasan Htiseyin U9ar "Atattirk'tin yaptigi somadan getirdigi seyler falan filan diye

konusmus ya AK Parti Balkan yardimcisi hayvanoglu hayvan, Amerika da konusuyor",

Mehmet Ali Celebi "Onemli degil bizim i9in o, Amerika da adam oldtirmek daha kolay,

oranin yansi sokaklarda yatiyor verirsin 100 dolan", "$ey ol yani, bu psikolojik seyde diri

ol" , Hasan Htiseyin U9ar "Yok diriyim ben, iste sey 9ikarmisiz, yargi9lan ele ge9irecez,

htiktimeti §6yle yapacaz falan filan, bunla ilgili bisey kurulmus falan filan. ha boyle bisey

vardi eminim de vardir ama ya kalkip ta bunu boyle oraya dtisurenleri de asmak lazim.

bizim i9imizde de hainler var demek ki yani, hah biz affeder miyiz biz kiranz i9imizde

bunlan bi kafalanni kopartinz, ama Celebim o olusumun bi kalkmasi lazim ayaga bi

§eylerin degismesi lazim" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

iletisimleri kayit altina ahnan kisilerin yapmi§ olduklan telefon goriismelerine gore; Eren

Mumcu, Yasar Tozkoparan ve Hasan Htiseyin U9ar'in da Mehmet Ali Celebi ve Noyan

Cahkusu ile birlikte ayni olusum i9erisinde yer aldigimn anlasilmasi tizerine, bu kisiler

hakkinda da ahnan Mahkeme kararma istinaden 25.06.2008 tarihinden itibaren

iletisimlerinin tespitine baslamlmistir.

Mehmet Ali Celebi'nin 26.05.2008 tarihinde Dogukan Yorulmaz'a gonderdigi mesajda

"Kardesim nasilsin irtibati koparmak yok beraber btiytik islere imza atacagiz gortismek

tizere" yazdigi tespit edilmistir. Noyan Cahkusu'nun ile Onder K09 arasinda 01.07.2008

tarihinde ozetle; Onder K09 "Oglum bu ne is Ian Neriman Aydin'1 da almislar, Kemal

Aydin, Neriman Aydin'1 da gozaltina almislar", Noyan Cahkusu "Vallaha mi diyorsun" ,

Onder Ko "Tabi izle hemen a9 kanallan da izle", Noyan Cahkusu "Allah kahretsin isimler

31/2271

dogru mu bak" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir. Noyan Cahkusu'nun

01.07.2008 tarihinde Onder Ko9'a "Ama9lari isimleri duyurmak ortak halki isimlere

ahskin hale getirmek ve bilimum her kesimi ki bunlar hiiktimet yanhlan darbe karsitlan,

inan bana o greenpeaceciler bile isimlere karsi istemli veya degil cephe alacaklar, ne

yapmah acil bu bosluklar doldurulmali" seklinde bir mesaj gonderdigi tespit edilmistir.

Sorusturmada Dogukan Yorulmaz ve Onder Ko9'un da ayni yapilanma i9erisinde yer

aldigimn anlasilmasi tizerine bu kisilere yonelik olarak ahnan Mahkeme kararma istinaden

03.07.2008 tarihinden itibaren iletisimlerinin tespitine baslamlmistir.

Mehmet Ali Celebi'ye yonelik sorusturmada, Hizb-ut Tahrir Teror Orgtitti mensubu

Stileyman Solmaz ile tam§tigi, Stileyman Solmaz ile toplantilara katilmak i9in telefon

gortismeleri yaptigi, daha sonra 9esitli orgtitsel doktimanlar aldigi, elde ettigi bilgi ve

belgeleri Kemal Aydin ile Neriman Aydin'a ilettigi anlasilmistir. Bu kapsamda Mehmet

Ali Celebi'nin Stileyman Solmaz'dan 25.05.2008 tarihinde almis oldugu mesajda, "Kardes

mtisaitsen bizim hocayi ahp gelelim konusahm sohbet edelim cvp bekliyorum. Ben

stilayman" yazdigi, Mehmet Ali Celebi'nin 27.05.2008 tarihinde Stileyman Solmaz'a

gonderdigi mesajda, "Abi arkadaslann gelmeleri yann belli olacak ev degil de kizilayda"

yazdigi tespit edilmistir. Mehmet Ali Celebi'nin Stileyman Solmaz'dan 28.05.2008

tarihinde almis oldugu mesajda, "Kardes persembe saat 6"dan soma msaidim butr sohbetler

evlerde olur yasen ev ayarla biz gelelim yada siz buyrun bizim evde toplanahm" yazdigi

tespit edilmistir. Mehmet Ali Celebi'nin Stileyman Solmaz'a 07.06.2008 tarihinde

gondermis oldugu mesajda "Abi birka9 arkadas daha ilgilendi dergileri okuyorlar hatta

baska bile istediler biraz zaman verebilir misin" yazdigi, 08.06.2008 tarihinde gondermis

oldugu mesajda "Abi amcam dergileri okudu musait olursa hocaya birkac sorusu olacak

gorusuruz" yazdigi tespit edilmistir.

Mehmet Ali Celebi'nin orgtit ama9lan i^in Hizb-ut Tahrir teror orgiitiine sizmaya 9ahstigi,

bu kapsamda da Stileyman Solmaz'i orgtittin ama9lan dogrultusunda kullanmayi

hedefledigi anlasjldigindan Stileyman Solmaz'a yonelik olarak ahnan Mahkeme kararma

istinaden 23.06.2008 tarihinde teknik takip 9ahsmalarina baslamlmistir.

Neriman Aydin'in 01.07.2008 tarihinde ikametindeki aramada; Kara Harp Okulunda

okudugu anlasilan bir kisim kisilerin isimlerinin ve kar§isinda bu kisilerin disiplin notlan

ile haklannda 9esitli bilgilerin bulundugu beige, askeri ogrenci oldugu anlastian 23 kisinin

sabit ve cep telefonlannin yazdigi beige, 1 adet Hizb-ut tahrir ile ilgili kitap ve 1 adet

i9eriginde Hizb-ut tahrir orgtitti mensuplanyla ile ilgili bilgiler i9eren beige bulunmustur.

Neriman Aydin Savcihktaki 03.07.2008 tarihli ifadesinde; i9eriginde disiplin notlan

bulunan belgeyi Mehmet Ali Celebi'nin biraktigim, i9eriginde ge9en hususlann Mehmet

Ali Celebi'nin kendi 9ahsmasi oldugunu, 23 kisinin isminin ve telefonlannin bulundugu

belgenin evine gelip giden askeri ogrencilere ait oldugunu, Hizb-ut tahrir orgtitti ile ilgili

kitap ve belgenin de Mehmet Ali Celebi'ye taksici tarafindan verildigini, Mehmet Ali

Celebi tarafindan eve getirildigini beyan etmistir.

iletisjmi kayit altina ahnan Kemal Aydin'a yonelik devam eden sorusturmada, Kemal

Aydin'in 23.01.2008 tarihinde Hamza Demir ile yaptigi telefon gortismesinde, Kemal

Aydin'in Hamza Demir'den kendilerine dtisman olan kisilerin isim ve telefonlanm

istedigi, bu kisilere fiili eylem yapacaklanm ve bunun zamammn 90k yakin oldugunu.

yakinda hepsini bu tilkeden sileceklerini soyledigi tespit edilmistir. Bunun tizerine ahnan

32 /2271


'

Mahkeme kararma istinaden Hamza Demir'e yonelik 23.01.2008 tarihinde teknik takip

9ahsmalanna baslamlmistir.

iletisimi kayit altina ahnan sahislara yonelik sorusturmada. Levent Temiz'in haklannda

islem yapilan ve teknik takipteki ki§iler ile irtibat i9erisinde bulundugu anlasilmistir. Dogu

Perin9ek ile Emcet Olcaytu arasinda 06.02.2008 tarihinde ozetle; Dogu Perin9ek "Levent

Temiz bey burada da", Emcet Olcaytu "Ben bir gortisme yapmaya gidiyorum", Dogu

Perin9ek "Adil Bey'le mi", Emcet Olcaytu "Evet", Dogu Perin9ek "Adil Bey'e selam

soyle, Levent Temiz'in de onunla gortismek istedigini belirtiver olur mu", "Ctinkti onda da

bazi bilgiler var, yani sey haber yollamislar i9erden Adil Bey'i i9erden tekrar almayi falan

dtistinebilirler diye" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi, gortismenin devaminda Dogu

Perin9ek'in Levent Temiz'in telefon numarasim verdigi ve "Levent israr ediyor beni ararsa

iyi olur diye" dedigi tespit edilmistir. Levent Temiz'in Sevgi Erenerol ile de irtibath

oldugu ve 20.12.2007 tarihinde Levent Temiz'in Sevgi Erenerol'a mesaj attigi tespit

edilmistir.

Elde edilen deliller tizerine Levent Temiz'in irtibatlarimn mahiyetinin anlasilabilmesi i9in

ahnan Mahkeme kararma istinaden 08.02.2008 tarihinde teknik takip 9ahsmalanna

baslamlmistir. Devam eden sorusturmada 16.09.2008 tarihinde tanik olarak ifade veren

Serhat ince, Levent Temiz ile ilgili olarak, Levent Temiz'in Veli Kti9tik'ten emir ve

talimatlar aldigi, istanbul Oniversitesinde olaylann bir90gunun Levent Temiz, Kemal

Yal9in Alemdaroglu ve Dogu Perin9ek'in oglu Mehmet Perin9ek'in istisareleri sonucunda

oldugunu, Oniversitede okudugu donemde zaman zaman PKK'li gruplar ile kavgalannin

oldugunu ve bu kavgalarda yanlannda Alparslan Arslan, Stileyman Esen ve Levent

Temiz'in de bulundugunu, Levent Temiz'in Veli Kti9tik'ti kastederek Pasa ile gortisttim,

Pasadan aldigim talimat geregi diyerek yapilacak eylemleri anlattigim, Veli Kti9tik ile

ozellikle Tophane'nin Karakoy tarafinda en U9 kosede bulunan nargilecide bulustuklanm

beyan etmistir.

Elde edilen deliller tizerine Cumhuriyet Bassavcihgimizin talimati ile Mehmet Ali Celebi,

Noyan Cahkusu, Eren Mumcu, Onder K09, Hasan Htiseyin U9ar, Yasar Tozkoparan,

Dogukan Yorulmaz, Hamza Demir, Stileyman Solmaz ve Levent Temiz 18.09.2008

tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis, ahnan Mahkeme kararlanna istinaden

kullanimlannda bulunan adreslerde arama ve elkoyma islemleri genjeklestirilmistir.

23)AHMET TUNCAY OZKAN, ADiL SERDAR SACAN, EMCET OLCAYTU, TANJU

GOVENDiREN. MURAT AGIREL, SELiM UTKU GOMROKCO, EVRiM BAYKARA,

MESUT OZCAN, GORBOZ CAPAN, MAHiR AKKAR, HOSEYiN NAZLIKUL,

ADNAN BULUT

iletisimi kayit altina ahnan Gtiler Komtircti'ntin 14.11.2007tarihinde Serdar isimli sahis ile

yapmis oldugu telefon gortismesinde, Serdar isimli sahsin Doktor Htiseyin Nazhkulu'ndan

bahsederek "Televizyon da kuruyor Tuncay'la beraber tamam mi ekip dinliyorsa da ta... ,

Doktor Htiseyin Nazhkul'un parasim ahyorlar" "Bu Mit'teki ekipten bizimkiyle beraber

tamam mi paralarla televizyon kuruyorlar ama kurduklan televizyonun paralanni getiren

adamin yamndaki en btiytik para sahibi adam da neden...Ziraat bankasindan maas ahyor",

"Ya bence ekip patladi" seklinde konustugu tespit edilmistir. Gortismede ge9en ve

televizyon sahibi olan Tuncay isimli kisinin Kanalttirk isimli televizyon kanahnin

kuruculanndan olan Ahmet Tuncay Ozkan oldugu anlasilmasi tizerine ahnan Mahkeme

33 /2271


kararma istinaden sahsa yonelik olarak 03.01.2008 tarihinde teknik takip 9ahsmalarma

baslamlmistir. Mehmet §ener Eruygur ile Ahmet Tuncay Ozkan arasinda 19.03.2008

tarihinde ozetle; Mehmet §ener Eruygur "Bir ara bir goruselim diyorum", "Bazi seylerle

ytiz ytize bi konusahm da", "Ontimtizdeki gtinlerle ilgili bi sey yapahm gortiselim", Ahmet

Tuncay Ozkan "Olur pasam", Mehmet §ener Eruygur "Bi de bu sey var Hursit mursit filan

iste bilmem seyin Tuncay Bey'in tiyeligini kabul etmemissiniz gibi laflar etmis", "Bak bu

adamlar kullamyorlar bunu", "Benim biliyosun seninle ilgili dtistincemi, ben sana baska

bisey hazirhyorum" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

Ahmet Hursit Tolon'un Ahmet Tuncay Ozkan ile 13.03.2008 tarihinde yaptigi telefon

gortismesinde ozetle; Ahmet Hursit Tolon'un "Bu 9iktigimiz ama sizin onde gittiginiz

yolda Allah gtictimtize gti9 katsin" dedigi, devaminda Ankara Tandogan'da yapilacak olan

mitingden bahsettigi ve "Ben ayrmtilarini size bilahare verecem", Ahmet Tuncay Ozkan

"Tamam Pasam gerekeni yapacam", Ahmet Hursit Tolon "Ankara'ya geldiginizde

konusacagimiz 90k sey var" seklinde konustuklan tespit edilmistir. Ahmet Hursit Tolon'un

Ahmet Tuncay Ozkan ile 17.03.2008 tarihinde yaptigi telefon gortismesinde, Ahmet

Tuncay Ozkan'in Ankara'da bulundugunu soyledigi ve Yesil Vadi isimli yerde bulusmak

tizere sozlestikleri tespit edilmistir. ilker Gtiven'in §.A. ile 19.04.2008 tarihinde yaptigi

telefon gortismesinde, ilker Gtiven'in "Zaten biz Tuncay'la 90k yakin iliski i9indeyiz tabi

en sonunda btittin bunlar hepsi ADD btittinlesecek" "Biz Ka9 Kisiyizin hepsi ADD tiyesi

olacak" dedigi tespit edilmistir.

Mehmet §ener Eruygur'un ADD Genel Merkezinde bulunan odasinda 01.07.2008

tarihindeki aramada ele ge9en 6 ve 13 nolu CD'ler i9erisinde "Tuncay Ozkan ile Levent

Ersoz.ppt" isimli powerpoint sunusu bulunmustur. Soz konusu sunu i9erisinde Ahmet

Tuncay Ozkan'in Levent Ersoz ile yaptigi gortismeye ait "16 Arahk 2003 tarihinde Tuncay

Ozkan ile yapilan gortisme metni" baslikh 24 sayfahk Gizli ibareli yazi metni bulundugu,

bu belgeye gore Ahmet Tuncay Ozkan'in gortisttigti Levent Ersoz'e, 0 tarihteki siyasi ve

ekonomik gelismelerle, medya organlannin yapisi ve kadrolan ile ilgili aynntih

a9iklamalarda bulundugu, Ahmet Tuncay Ozkan'in Levent Ersoz'ti bir tist makama brifing

sunar sekilde bilgilendirdigi, bu gortismede yoneticisi oldugu yayin grubu i9erisindeki

faaliyetleri, medya gruplan hakkindaki 9ahsmalan hakkinda bilgi sundugu, elde ettigi

istihbari bilgileri aktardigi, bu bilgileri aktanrken Levent Ersoz ile ortak bir strateji

belirleme, diger medya gruplanm orgtittin ama9lan dogrultusunda yonlendirme gayreti

i9erisinde bulundugu anlasilmistir.

iletisimi kayit altina ahnan Dogu Periii9ek'in Emcet Olcaytu ile 06.02.2008 tarihinde

yaptigi yukanda anlatilan telefon gortismesi i9erigine gore Emcet Olcaytu ve Adil Serdar

Sa9an'a yonelik olarak ahnan Mahkeme kararma istinaden 08.02.2008 tarihinde teknik

takip 9ahsmalanna baslamlmistir.

27.06.2007 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnan Halil Behi9 Gtircihan'm ikametindeki

aramada, istanbul Organize Su9lar eski §ube Mtidtirti Adil Serdar Sa9an donemine ait ilgili

kurumca saklanmasi gereken "Gizli" ibareli resmi yazilar bulunmustur. Halil Behi9

Gtircihan 30.06.2007 tarihinde Emniyette vermis oldugu ifadesinde; soz konusu belgelerin

fotokopilerini Adil Serdar Sa9an'dan aldigini, kendisiyle internette tanistigini, bir ara

sahibi oldugu a91kistihbarat.com sitesinde yazilar yazdigim, ytiz ytize de gortismelerinin

bulundugunu beyan etmistir. iletisimi kayit altina ahnan Gtiler Komtircti'ntin Adil Serdar

Sa9an ile irtibath oldugu, 15.01.2008 tarihinde yaptiklan telefon gortismesinde, Adil

34 /2271


3P

Serdar Sa9an'in "Bir bakarsin ki aga9larda sallanmalar var az kaldi 90k az kaldi yani

sabirlan 90k zorluyorlar bunlar", "Bir gecede btittin her sey degi§ebilir yani ha bu millet de

direnir mi bu millet gti9 neredeyse ona tapar" dedigi tespit edilmistir.

iletisimi kayit altina ahnan Ahmet Tuncay Ozkan'in Adil Serdar Sa9an ile 28.01.2008

tarihinde yaptigi telefon gortismede ozetle; Adil Serdar Sa9an'in Milliyet gazetesinde 9ikan

haberden bahsettigi, haberde Veli Kti9tik'tin ikametinde kendisiyle alakah belgelerin

bulundugunun yazdigini, ilk olarak kendisinin Ergenekon'u izledigini, Veli Kii9tik ile

arasimn ordan bozuldugunu soyledigi, devaminda her iki sahsin da sorusturma kapsamina

ahnabileceklerinden bahsettikleri anlasilmistir. Adil Serdar Sa9an'in Bekir Ozttirk'tin

sahibi oldugu "kuvvaimilliye.net" isimli internet sitesinde yazarhk yaptigi, Omraniye'de

yakalanan el bombalanyla ilgili olarak yakalanan Oktay Yildinm'i oven bir yazisinm da

sitede yayinlandigi anlasilmistir.

Emcet Olcaytu'ya yonelik sorusturmada, Emcet Olcaytu'nun Dogu Perin9ek ile Adil

Serdar Sa9an arasinda irtibati sagladigi anlasilmistir. Emcet Olcaytu ile Adil Serdar

A Sacan'in 05.03.2008 tarihinde yaptigi telefon gortismesinde, Emcet Olcaytu'nun "45

dakika kadar once 'Baskan' bir gortismek istemisti... nasil yapahm", Adil Serdar Sa9an'in

"Telefonla zaten gortismeyelim abi, telefona gerek yok" dedikleri tespit edilmistir. Turn?

Akko9'un planladiklan eylemlerde yapacaklan ile ilgili Emcet Olcaytu'nun gortisune

basvurdugu, Emcet Olcaytu'nun da Tun9 Akko9'a yardimci oldugu, aralarmda 28.02.2008

tarihinde bu konuda bir telefon gortismesi ge^tigi tespit edilmistir.

iletisimi kayit altina ahnan Ahmet Tuncay Ozkan'a yonelik sorusturmada; Tanju

Giivendiren ile siki bir irtibatimn bulundugu ve birlikte hareket ettikleri aynca Ahmet

Tuncay Ozkan'in Murat Agirel ile de irtibath oldugu ve Murat Agirel'i sivil toplum

faaliyeti gortintimtindeki eylemlerde emir ve talimatlar vererek yonlendirdigi anlasilmistir.

Ahmet Tuncay Ozkan ile Tanju Giivendiren arasinda 04.01.2008 tarihinde ozetle; Ahmet

Tuncay Ozkan "Efendim bana bir 50 milyar lira Ankara'dan yaratabihr misiniz?", "Ama

90k acil 9tinkti istifa ediyorlar 9ahsanlanm da o ytizden", Tanju Giivendiren "Oyle mi

tamam anladim" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

• Ahmet Tuncay Ozkan ile Tanju Giivendiren arasinda 22.01.2008 tarihinde ozetle; Ahmet

Tuncay Ozkan "Yahu simdi bu yani ge9en gtin bir arkadasim ile ilgili konustum ya ben

televizyonda", "ismail Hakki Karadayi aradi beni". "Evet agzima s... ya", "Ne oldu siz de

mi satildiniz ne bi9im konusmak bu boyle", Tanju Giivendiren "Yok deseydin anlatmadin

mi adama", Ahmet Tuncay Ozkan "Aman dedim komutamm yanhs anhyorsunuz", Tanju

Giivendiren "§ey kafalan basmiyor yani obtirii adam su —§u 9ikiyor bunu boyle one

9ikarma mevcut adam 90k iyi diyor yani" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit

edilmistir. Ahmet Tuncay Ozkan ile Tanju Giivendiren arasinda 29.02.2008 tarihinde de

ozetle; Tanju Giivendiren "Makamda miyiz", Ahmet Tuncay Ozkan "Yok komutamm

disardayiz makama ge9iyoruz", Tanju Giivendiren "iyi ben biraz oralarda olacam geldi mi

alti da toplanti var", Ahmet Tuncay Ozkan "Tamam komutamm", Tanju Giivendiren

"Ddnecem seni de goreyim" seklinde bir telefon gortismesi gec;tigi tespit edilmistir.

Ahmet Tuncay Ozkan ile Murat Agirel arasinda 27.02.2008 tarihinde ozetle; Ahmet

Tuncay Ozkan "Kimler var orda simdi bizden", Murat Agirel "Bizden yaklasik 30-32 kisi

kaldik simdi", "Senin taniyacagin isimlerden Salih Ozkan burda, Egitim-is deki Abidin abi

burda Zeynocan diye giren arkadaslar burda Saliha ... burda Ebru bizim Ebru var ya halkla

35 /2271


iliskilerdeki o burda", Ahmet Tuncay Ozkan "Dim o zaman bu CHP'lilerle yaptiginiz i§i

btitiin ilgeler falan filan duymus. Nedir o kavga hikaye niye yayiyorlar onu her tarafa",

"Kim yapiyor onu", Murat Agirel "Ordaki bitane kadin o kadin kollannda bitane kadin",

Ahmet Tuncay Ozkan "R.Z.'un kansi mi", Murat Agirel "Hi hi, o yapiyor o" seklinde bir

telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir. Elde edilen deliller tizerine Tanju Giivendiren

ve Murat Agirel'e yonelik olarak ahnan Mahkeme kararma istinaden 10.03.2008 tarihinde

teknik takip 9ahsmalanna baslamlmistir.

iletisimi kayit altina ahnan Ahmet Tuncay Ozkan'a yonelik devam eden sorusturmada;

Evrim Baykara ile irtibath oldugu, Evrim Baykara'nin CHP i9erisinde aktif gorevli

bulundugu, Partinin kurultay 9ahsmalan sirasinda parti 9ahsmalari, parti i9i 9ekismeler

konusunda Ahmet Tuncay Ozkan"1 dogrudan bilgilendirdigi, yine Selim Utku

Gtimrtik9ti'ntin sivil toplum kuruluslannin yonlendirilmesi, yonetimlerinin ele ge9irilmesi

amaciyla Ahmet Tuncay Ozkan'la irtibath oldugu, Ahmet Tuncay Ozkan'in televizyon

kanahnin kurulmasi, satin almmasi konusunda Mesut Ozcan ile irtibath oldugu tespit

edilmistir.

Ahmet Tuncay Ozkan ile Evrim Baykara arasinda ozetle; Ahmet Tuncay Ozkan "Suat

once seni si....soma bana laf etmeye kalkti Menemen'de biliyorsun", "Senin genel

baskamn 70 yasinda ben 40 yasindayim i... dedim", "Dedim ki bak Evrim'i 9izdi ", Evrim

Baykara "Ben gordtim listeyi ben yoktum hakketten Onder gosterdi yanhz yani o i...

destek olmamis bu p....yazmamis harbiden". Ahmet Tuncay Ozkan "O senin genel

sekretere ulasip konusacagini boyle bir sonu9 dogacagim hesaplayamadi o", "Mart ayi

gtizel bir ay o Genel baskam satabilecegini soylemis sana", "Kim briittis olmak istiyorsa

ona bi9agi vericez", "Sen su il gen9lik kollan baskanlanm ayarla bana" seklinde bir

telefon gortismesi gegtigi tespit edilmistir.

Ahmet Tuncay Ozkan ile Selim Utku Gtimrtik9ti arasinda 22.02.2008 tarihinde ozetle,

Ahmet Tuncay Ozkan "Ne oldu, binamzi tuttunuz mu ya", "Bak bu gen9lik

orgtitlenmesinde sorun var istanbul da mistanbulda, tiniversitelerde bi b.. olmuyor"

"Ttirkiye deki gen9lik orgtitlenmesini senin eline biraktik", Selim Utku Gtimrtik9ti

"Tamam bu hafta sana iki ti9 tiniversite ayarlicam soz", "Onder'le hareket et demissin",

"Burdaki ama9 kavga btiytistin mti", "Onder'le hareket etmesindeki ama9 baskammizla

genel sekreterimiz arasi a9ilsin diye mi", Ahmet Tuncay Ozkan "Kavga btiytistin btiytistin

ikisi 9tinkti o il baskamndan bi s... olmaz o il baskam egitimsiz cahil hayvamn teki

...9tinkti bundan sonra her degisim sizin daha gu9lu geleceginiz degisim olcak" seklinde

bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

Ahmet Tuncay Ozkan ile Mesut Ozcan arasinda 16.02.2008 tarihinde ozetle; Mesut Ozcan

"Nobetteyim diin aksam ben seni aradim ondan soma senin Ces geliyor ediyorum annesini

ameliyat edicez", "Dalyan organizasyonlan yapiyoruz" , "Bak bir basbakan olmazsan

planlanm yatar", Ahmet Tuncay Ozkan "Yav su 3 milyon dolan bir bulsam", "Basbakan

da olmaktan ote analanna bile ..." seklinde bir telefon gortismesi geQtigi tespit edilmistir.

Elde edilen deliller tizerine Evrim Baykara, Selim Utku Gtimriik9ii ve Mesut Ozcan

hakkinda ahnan Mahkeme kararma istinaden 21.03.2008 tarihinde iletisimlerinin tespitine

baslamlmistir.

Ahmet Tuncay Ozkan'a yonelik devam eden sorusturmada orgtittin ama9lan dogrultusunda

kullamlacak bir televizyon kanahnin kurulmasi ve satin almmasi konusunda Htiseyin

36 /2271

Nazhkul ile birlikte hareket ettigi anlasilmistir. Ahmet Tuncay Ozkan ile Htiseyin

Nazhkul arasinda 01.02.2008 tarihinde bu konuda bir telefon gortismesi yaptiklan tespit

edilmistir. Htiseyin Nazhkul'un bu irtibatimn mahiyetinin ortaya 9ikartilabilmesi igin

ahnan Mahkeme kararma istinaden 13.03.2008 tarihinden itibaren iletisimin tespitine

baslamlmistir.

iletisimi kayit altina ahnan Mesut Ozcan'a yonelik sorusturmada, Mahir Akkar'in orgtittin

ama9lan dogrultusunda kullamlmak tizere Ahmet Tuncay Ozkan'a bilgi ve doktiman temin

ettigi anlasilmistir. Mesut Ozcan ile Mahir Akkar arasinda 09.04.2008 tarihinde bu konuda

bir telefon gortismesi gegtigi tespit edilmistir. Mesut Ozcan ile Mahir Akkar arasinda

12.04.2008 tarihinde ozetle; Mahir Akkar "Sagolun size ula§ti galiba o sey aldimz mi",

Mesut Ozcan "Birakmis Cengiz bey hentiz bakmaya firsatim olmadi" seklinde bir telefon

gortismesi ge?tigi tespit edilmistir. Elde edilen deliller tizerine Mahir Akkar'a yonelik

olarak ahnan Mahkeme kararma istinaden 14.04.2008 tarihinde teknik takip ?ali§malanna

baslamlmistir.

Ahmet Tuncay Ozkan ve Murat Agirel'e yonelik devam eden sorusturmada, Adnan

Bulut'un Ahmet Tuncay Ozkan'in talimatlan dogrultusunda hareket ettigi anlasilmistir.

Murat Agirel ile Adnan Bulut arasinda 01.05.2008 tarihinde ozetle; Adnan Bulut

"Ytirtiyecen mi peki, yani boyle bi organizasyon var mi", Murat Agirel "Var var var da

yani biz sey dedi Tuncay bey hani 30-50 ka9 kisiyseniz orda SisH'de ytirtimeye baslayin

engellendigi yerde geri dontin yani var oldugumuzu gosterecez biraz yaygara kopanp

hemen geri donecez abi fazla durmayacaz" seklinde bir telefon gortismesi ge?tigi tespit

edilmistir.

Ahmet Tuncay Ozkan ile Adnan Bulut arasinda 06.05.2008 tarihinde ozetle; Ahmet

Tuncay Ozkan "...bi sey soylicem sana soracam bu seyin elindeki televizyonun neydi bu

senin adam var ya eski belediyeci i... elindeki televizyon Gtirbtiz'tin elindeki

televizyonun", "Yayim var mi hi?", Adnan Bulut "Radyosu var bir tek elinde, bir de sirket

var baska bir sey yok yani ulusal kanal lisansi televizyon lisansi olmtistti epey ugrastilar bi

Sey tutturamadilar", 01.07.2008 tarihinde de ozetle; Ahmet Tuncay Ozkan "Sunu yay

etrafa", Adnan Bulut "Tamam hemen yayanm peki", Ahmet Tuncay Ozkan "Evinde su an

adamla konustum kapilan kinyolar", "Evet evet Ankara'daki kapilanm kinyolar" seklinde

telefon gortismeleri ge^tigi tespit edilmistir. Elde edilen deliller tizerine Adnan Bulut'a

yonelik olarak ahnan Mahkeme kararma istinaden 07.08.2008 tarihinde teknik takip

9ahsmalanna baslamlmistir.

Yakalanan sahislardan Veli Kii9tik ve Mehmet Adnan Akfirat'dan basih beige olarak,

Omit Oguztan ve Dogu Perin9ek'den dijital olarak ele ge9irilen "Ulusal Medya 2001"

isimli belgede Cumhuriyet Gazetesinin reorganizasyonu 9ah§masinda Gtirbtiz Capan'in ile

yapilan gortismeden bahsedildigi gortilmtisttir. Tuncay Gtiney'in mtilakat beyanlannda.

Cumhuriyet Gazetesinin almmasi i^in Veli Kti9tik'un kendisinden Gtirbtiz Capan ile

gortismesini istedigini, konuyla alakah olarak Veli Kii9tik, Ferid ilsever ve Gtirbtiz

Capan'in Enka tesislerinde birlikte yemek yediklerini ve hisseler konusunda gortisttiklerini

beyan etmistir. iletisimi kayit altina ahnan Ferid ilsever ile Gtirbtiz Capan arasinda

14.03.2008 tarihinde, Ferid ilsever "Ltitfen bak buna a9iklama yap dtizelt kardesim

bunlan. §ayet sen bunlan bak bilincli yapmiyorsan ki bana diyorsun ki hayir yapmiyorum

diyorsun. Ozaman dtizelt bunlan ya", Gtirbtiz Capan "Yav niye bilincli yapayim, hayir

niye bilingli yapayim? Bu ne bi9im tavir yani neyin altinda birakiyorum? Hayir' neyin

37 /2271

altinda birakmisim ki?". Ferid ilsever "Tamam abi bak sen ne diyorsun o yazida ya o

yazida diyorsun ki yalan dogru degil diyorsun. Ne diyorsun sen orda? Veli Kti9tik'le Ferid

ilsever, Kemal Ozden bir araya geldiler Cumhuriyet Gazetesini satin alacaklardi", Gtirbtiz

Capan "Oyle bir sey demedim ben", "Soyledigim sey bu. Oyemekte bunlar da vardilar",

Ferid ilsever "Kardesim ya sen Allah askina yapma ya. Cumhuriyet Gastesini bana satin

aldirdin, Veli Kti9iik'le beraber gazete kurduruyorsun. Yapma ya. Dogru degil bunlar"

Seklinde bir telefon gortismesi gegtigi tespit edilmistir. Elde edilen deliller tizerine Gtirbtiz

Capan'a yonelik olarak ahnan Mahkeme kararma istinaden 20.03.2008 tarihinde teknik

takip 9ahsmalanna baslamlmistir.

Devam eden sorusturmada elde edilen deliller tizerine Ahmet Tuncay Ozkan, Adil Serdar

Sa9an. Emcet Olcaytu, Tanju Giivendiren, Murat Agirel, Selim Utku Gtimrtik9ti, Evrim

Baykara, Mesut Ozcan, Mahir Akkar, Htiseyin Nazhkul, Adnan Bulut ve Gtirbtiz Capan

23.09.2008 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmi§lar, adreslerinde arama ve elkoyma

islemleri ger9eklestirilmistir.

Ahmet Tuncay Ozkan'in e§yalanm koydugu Kti9tik9ekmece il9esi Halkah Dereboyu

Caddesi'nde bulunan depoda aramada ele ge9irilen Philips marka 1691 numarah CD

i9erisinde dijital olarak 64 adet orgtit belgesi bulunmustur. Adil Serdar Sa9an'in

ikametindeki aramada bulunan 58 ve 59 numarah CD'ler i9erisinde dijital olarak 79 adet

orgtit belgesi bulunmustur.

24)HOSEYiN KESKiN. ERTAC GIRAY

Kars ili Sankamis il9esinde Emniyet Mtidtirltigti ontinden ge9tigi sirada 20.10.2008

tarihinde durumundan stiphelenilerek durdurulan Htiseyin Keskin'in tist aramasinda, 1adet

ruhsatsiz Browning marka silah ve 3 adet fisek bulunmus, bunun tizerine yakalanarak

gozaltina ahnmistir. Htiseyin Keskin'in Sankamis Polls Merkezindeki ifadesinde, silahin

eskiden yamnda yakin koruma olarak 9ali§tigi Erta9 Giray'a ait oldugunu soyledigi,

Aktiittin karakol baskimndan sonra kendisinde vatan hainlerine kar?i a§in bir intikam

duygusu olustugunu ve Ttirkiye genelinde vatan hainlerinin izini stirmeye basladigim ve

karsisina ?iktiklan esnada intikamim alacagim beyan etmistir. Htiseyin Keskin Istanbul

iline getirilmis, Erta9 Giray yakalanarak gozaltina ahnmis, ahnan Mahkeme kararma

istinaden Htiseyin Keskin ve Ertac Giray'm kullanimlannda bulunan adreslerde arama ve

el koyma islemleri ger?ekle§tirilmi§tir.

25)MERDAN YANARDAG

Iletisimi kayit altina ahnan Ahmet Tuncay Ozkan'a yonelik sorusturmada, Kanaltiirk

televizyonunu orgtittin ama^an dogrultusunda kullandigi ve Merdan Yanardag ile birlikte

hareket ettigi anlasilmistir. Ahmet Tuncay Ozkan ile Merdan Yanardag arasinda

14 03 2008 tarihinde ozetle; Ahmet Tuncay Ozkan "Merdan'cim su ise biraz mudahil olun

ya" Merdan Yanardag "... AKP'nin kapatilma davasi" "Tamam ben §imdi hater

merkezine incem zaten", Ahmet Tuncay Ozkan "Ona bir inerseniz asagiya, biraz mudahil

olun ltitfen" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

Ahmet Tuncay Ozkan ile Merdan Yanardag arasinda 28.05.2008 tarihinde ozetle; Ahmet

Tuncay Ozkan "Anayasa Mahkemesi raportorti bu bizim belgeselle ilgili olarak CHP den

savunma istemi§", "Bunu ka9 paraya hazirladimz i§te ne yaptimz... falan filan gibi §ey

38 /2271


bunun prodtiksiyonunu nasil olusturduk seslendirmesi dahil ...seyden piyasadan bunlarla

ilgili olarak bi sey hazirlar misin ltitfen ya", Merdan Yanardag "Sadece not olarak

istiyorlar de mi, bilgi notu olarak istiyorlar benden", Ahmet Tuncay Ozkan "Not olarak

istedigi sey resmi degilmis", Merdan Yanardag "Tamam .. Orakami buluruz" seklinde bir

telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir. Bu tespitlere gore Merdan Yanardag'a yonelik

olarak ahnan Mahkeme kararma istinaden 12.09.2008 tarihinde teknik takibe

baslamlmistir.

Merdan Yanardag'a yonelik sorusturma devam ederken 23.10.2008 tarihinde yapilan bir

ihbarda, Tuncay Ozkan'in gizli kasasi ve sag kolunun Merdan Yanardag oldugu, bir9ok

gizli beige, bilginin ve Tuncay Ozkan'in sakladigi evraklarm Merdan Yanardag'da oldugu

belirtilmistir. Bunun tizerine Merdan Yanardag 26.10.2008 tarihinde yakalanarak gozaltina

ahnmis, ahnan Mahkeme kararma istinaden kullamminda bulunan adreslerde arama ve el

koyma islemleri ger9eklestirilmistir.

26)YOKSEL DiLSIZ

Bursa Cumhuriyet Bassavcihginca hakkinda baska bir su9tan sorusturma yapilan Ytiksel

Dilsiz'in yakalanmasi amaciyla Mahkeme kararma istinaden ikametinde 23.10.2008

tarihinde yapilan aramada; Ergenekon Teror Orgtitti ile baglantisi olduguna dair delil te§kil

edecek belgeler bulunmustur. Ytiksel Dilsiz'in ifadesinde, Levent Ersoz ile Bursa

Jandarma Bolge Komutanhginda 9ahstigi donemde tanistigini, kendisiyle irticai gruplara

yonelik olarak 9ahsma yaptiklanm ve bir dosya hazirladiklanm, bu dosyayi donemin

Jandarma Genel Komutam Mehmet §ener Eruygur'un Bursa'ya gelip aldigini ve

kendilerini tebrik ettigini, Levent Ersoz'tin Jandarma Genel Komutanhgi'na atanmasindan

sonra kendisinin de Ankara'da istihbarat Grup Komutanhginda 9ahsmaya basladigini,

burada 9ahsir iken darbe planlannin yapildigini, pek 90k siyasi kisinin fislendigini ve

telefonlannin dinlendigini beyan etmistir. Bunun tizerine Bursa Cumhuriyet

Bassavcihginca Ytiksel Dilsiz hakkinda gonderilen sorusturma dosyasi Ergenekon

sorusturmasiylabirlestirilmistir.

27)FATMA SIBEL YOKSEK

iletisimi dinlenen Halil Behi9 Gtircihan ile irtibati tespit edilen Fatma Sibel Ytiksek

hakkinda ahnan Mahkeme kararma istinaden 20.07.2007 tarihinde teknik takip

9ahsmalanna baslamlmis, 22.07.2007 tarihinde yapmis oldugu telefon gortismesinde;

Fatma Sibel Ytiksek'in "iyi de yani sonunu getir bari bir seyin ya, muhtira verdin bir de

kapatma davasi yakisirdi ardindan, yeniden parti kuracaklar da yasak getireceksin bir stirti

kisiye siyasi yasak bilmem, kolay i§ler degil onlar, iki senede toparlanamazdi AKP, o iki

sene bize zaman kazandinrdi" dedigi tespit edilmistir. Devam eden sorusturmada Fatma

Sibel Ytiksek'in, Oktay Yildirim, Habip Omit Sayin, Mehmet Zekeriya Ozttirk ve Adil

Serdar Sa9an'in da yazdgi Halil Behi9 Gtircihan'a ait a91kistihbarat.com sitesinde yazilar

yazdigi anlasilmistir.

Fatma Sibel Ytiksek'in 09.02.2009 tarihinde Cumhuriyet Bassavcihgimizda supheli olarak

ifadesi ahnmis, kullamminda bulunan adreslerde arama ve elkoyma islemi

ger9eklestirilmemistir.

39 /2271


28)YALCIN KOCOK, HALiL KEMAL GOrOZ, CENGiZ KOYLO, MUSTAFA KOC,

CiHANDAR HASANHANOGLU, ERBAY COLAKOGLU, MUHITTiN ERDAL

SENEL, KOVUSTURMA ARAMASINDA OLEN ENGiN AYDIN, MUSTAFA

LEVENT GOKTAS, MOnOR KEMAL YAVUZ, TUNCER KILINC, HASAN

ATAMAN YILDIRIM, HOSEYiN VURAL VURAL, iLYAS CINAR, iBRAHiM

SAHiN, FATMA CENGiZ, YASAR OGUZ SAHiN, TAYLAN OZGOR KIRMIZI,

MUHAMMED SARIKAYA, MEHMET KORAL, HODAYi UNLOER, OGUZHAN

SAGIROGLU, FAHRi KEPEK, ERDAL SAHiN, ERSiN GONENCi, OGUZ BULUT,

BEKiR CELiK, EMRAH GONENCI, MUSTAFA HOSEYiN BUZOGLU, iLHAMi

OMiT HANDAN, MUSTAFADONMEZ

Sorusturmanin bu asamasina kadar haklannda islem yapilan kisilerin ifadelerine,

aramalarda ve teknik takiplerde ele ge9en delillere ve ttim sorusturma evraki muhteviyatina

gore sorusturma genisletilmistir.

Muzaffer Tekin'den el konulan telefonda 23.07.2006 tarihinde gelen "Damstay olaylan

boyle bitmez komutamm bu sarki boyle bitmez yeni slogammiz (Buda bizim ttirktimtiz

Muzaffer Tekin ger9ek liderimizdir) Saygilar komutamm" seklinde bir mesaj tespit

edilmis, bu mesaj1 ibrahim §ahin'in gonderdigi anlasilmistir. Bunun tizerine ibrahim

§ahin, ahnan Mahkeme kararma istinaden 24.10.2007 tarihinde teknik takip altina

ahnmistir.

iletisimi dinlenen ibrahim §ahin'in, Ergenekon Teror Orgtitti sorusturmasi basladiktan

sonraki donemde sozde terorle mticadele adi altinda "S-l" isimli illegal bir yapilanma

olusturmak i^in faaliyette bulundugu, bu yapida yer almak tizere Emniyet ve Askeriyeden

personel temin etmeye 9ahstigi, Ermeni vatandaslara yonelik eylem plani i9erisinde

bulunduguna dair deliller elde edilmistir.

iletisimi dinlenen ibrahim §ahin'in, 30.08.2008 tarihinde Fatma Cengiz ile ile yaptigi

telefon gortismesinde, ibrahim Sahin'in bu faaliyetlerinde Fatma Cengiz ile irtibath

olduguna dair stipheli konusmalan tespit edilmis. bunun tizerine 02.09.2008 tarihinde

ahnan Mahkeme kararma gore Fatma Cengiz'in iletisiminin tespiti islemlerine

baslamlmistir.

ibrahim §ahin ile Taylan Ozgtir Kirmizi arasinda 04.11.2008 tarihinde; ibrahim §ahin

"§imdi bak telefonda konusamiyorum ama su soylediklerimi yapacaksin, senden istedigim

Sey su, ti9 tane devre arkadasin, ytizde ytiz saglam ve sana sirtim donebilecegin adam

olacak", "Senin rtitbende senin devre arkadaslann tercihimiz, bu isimleri istiyorum, yarin

oglene kadar bu isimleri bana bildir mesaj olarak", "Adi soyadi ve 9ahstiklan kadrolar",

Taylan Ozgtir Kirmizi "Tamam tamam komutamm hemen yarin aranm" seklinde bir

telefon gortismesi ge9tigi,

ibrahim $ahin'e Taylan Ozgtir Kirmizi'nin 05.11.2008 tarihinde gonderdigi mesajlarda;

"Muhammed Sankaya, Jandarma Ozel Asayis Komutanhgi Ankara, Jandarma Ostegmen,

JOAK ta Ozel operasyon taburunda tim komutam, Tel: 0505..., Komutamm iki kisi daha

bulurum, i§in ne oldugunu bilmedigim i^in kimseye bisey diyemedim ama bu 90cuk

sormadan memleket i9in herseye vanm dedi" yazdigi tespit edilmistir.

40 /2271


ibrahim Sahin'e yonelik sorusturmada, Erdal Sahin'in stirekli olarak ibrahim §ahin'in

yamnda bulundugu, zaman zaman ibrahim Sahin'in telefonlanna baktigi, ikisi arasinda

02.03.2008 tarihinde stipheli bir telefon gortismesi gec;tigi tespit edilmistir.

ibrahim Sahin'in olusturmaya 9ahstigi ekipte Taylan Ozgtir Kirmizi ve Muhammed

Sankaya'nin yer alacagimn ve Erdal Sahin'in de ibrahim Sahin ile birlikte hareket ettiginin

anlasilmasi tizerine, Mahkeme kararma istinaden 07.11.2008 tarihinden itibaren Taylan

Ozgtir Kirmizi, Muhammed Sankaya ve Erdal Sahin'in iletisimlerinin tespiti islemlerine

baslamlmistir.

ibrahim Sahin ile Yasar Oguz Sahin arasinda 20.03.2008 tarihinde; ibrahim Sahin "Ben

Ankara'da G6lba§i'ndayim", "Simdi o konustugumuz 5-6 ki§i vardi ya" "...SJmdi Beh9et

te yanimda zaten, onlann isimlerini hemen bana mesaj olarak 9ek, hemen su anda

bekliyoruz", Yasar Oguz Sahin "Tamam tamam amca gonderiyorum amca" seklinde bir

telefon konusmasi ge^tigi, ayni gtin Yasar Oguz Sahin'in ibrahim Sahin'e 6 kisinin isminin

bulundugu bir mesaj gonderdigi tespit edilmistir. Bu sekilde ibrahim Sahin'in olusturmaya

9ahstigi ekip i9erisinde Ozel Harekatta gorevli akrabasi Yasar Oguz Sahin'in de

bulunabilecegi degerlendirilerek, Mahkeme kararma istinaden 17.10.2008 tarihinden

itibaren Yasar Oguz §ahin'in iletisimi dinlenmeye baslamlmistir.

ibrahim Sahin'in 09.10.2008 ve 13.10.2008 tarihlerinde §ttpheli i9erikte telefon

gortismeleri yaptigi kisinin Mehmet Koral oldugu tespit edilmis, Ibrahim Sahin ile olan

irtibati mahiyetinin ortaya konulabilmesi i9in Mahkeme kararma istinaden 23.10.2008

tarihinden itibaren iletisiminin dinlenmesine baslamlmistir.

Taylan Ozgtir Kirmizi ile Oguzhan Sagiroglu/ibrahim Sahin arasinda 18.11.2008 tarihinde;

ibrahim §ahin "...Ozgtir ben ibrahim", "Bak simdi soylediklerim iyi dinle de, sadece

sende kalacak, kimseye a9iklanmiyor", "...simdi MiT'in Askeriye'nin Polis'ten ayn

Genelkurmay 90k ozel bi birim kurdu, biliyorsun belki duydun", "O birimin komutamyim

ben", "...Cok ozel bir birlik kuruyoruz, yani biz yetki olarak ta her seyde herkesin

tisttindeyiz su anda, W9 kimseden de emir emir komuta almiyoruz, sadece komutan benim,

benim soylediklerim yapilacak, baska W9 bi sey yok", "...Ttirkiye'nin 19 temizliginden

sorumluyuz", "SJmdi hafta sonu, dur konusamiyorum iste, hafta sonu en btiytik en btiytik

bir numara ve yardimcilanyla benim Kayseri'de benim toplantim var", "Yani simdi 90k

kisa zamanda harekete ge9ecegiz de, yani bu karma bir birlik oluyor, yani Polis ozel tim,

Jandarma, Asker Mit'9i, neyse yani simdi benim sen buna gore adam bulacaksm yani, 90k

saglam olacak. ytizde ytiz Ttirk olacak tek istedigimiz bu" seklinde bir telefon konusmasi

ge9tigi tespit edilmistir. ibrahim Sahin'in, Oguzhan Sagiroglu ile birlikte oldugu ve bazi

telefon gorusmelerini onun telefonu tizerinden yaptigi anlasildigindan, Oguzhan

Sagiroglu'nun ibrahim Sahin ile irtibati mahiyetinin anlasilabilmesi i^in, Mahkeme

kararma istinaden 20.11.2008 tarihinden itibaren Oguzhan Sagiroglu'nun iletisiminin

tespitine baslamlmistir.

Ibrahim §ahin ile Ersin Gonenci arasinda 01.12.2008 tarihinde; ibrahim Sahin "$u

Kayseri'ye giden kuyumcu Ermeni vardi ya", "Onun adi soyadi ve adresini bana bir mesaj

olarak 9eker misin hemen", Ersin Gonenci "Tamam baskamm tamam" seklinde bir

telefon konusmasi ge9tigi, Ersin Gonenci'nin ayni gtin ibrahim Sahin'e, "Minas g~ler

kepenek cad tatli su yani g~ler kuyumcu, ben Ersin" seklinde mesaj gonderdigi,

41/2271


ibrahim Sahin'in Fatma Cengiz'e 28.12.2008 tarihinde "Yat Asena, gorev var, Ermeni

oldtirtilmeli" seklinde bir mesaj gonderdigi tespit edilmistir.

Ersin Gonenci'nin iletisiminin Sivas 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 04.11.2008 tarih ve

2008/934 sayih karan ile dinlendigi, 11.11.2008 tarihli gortismeleri i9eriklerine gore Bekir

Celik'in Ersin Gonenci ile irtibath oldugu tespit edilmistir.

Ersin Gonenci'nin kuUammindaki telefondan, Emrah Gonenci'nin 01.12.2008 tarihinde

Serdar isimli ki§iyi arayarak Sivas'taki kuyumcunun adresini sordugu, Ersin Gonenci'nin

Oguz Bulut ile irtibath oldugu, Oguz Bulut'un aynca ibrahim §ahin ile de irtibatimn

bulundugu tespit edilmistir.

ibrahim §ahin'in kendisini 30.10.2008 ve 2.12.2008 tarihlerinde stipheli i9erikte telefon

gortismeleri yaptigi ve gortismede kendisini Talat Ertan olarak tamtan kisinin Fatma

Cengiz ile irtibath Fahri Kepek oldugunun tespiti iizerine, Mahkeme kararma istinaden

15.12.2008 tarihinden itibaren Fahri Kepek'in iletisiminin dinlenmesine baslanmistir.

ibrahim §ahin'e yonelik sorusturma kapsaminda, ibrahim Sahin'in Htidayi Unltier ile

irtibath oldugu tespit edilmesi tizerine Mahkeme kararma istinaden Htidayi Onliier'in

20.10.2008 tarihinden itibaren iletisiminin dinlenilmesine baslanmistir. ibrahim §ahin ile

Htidayi Onliier arasinda 01.12.2008 tarihinde; ibrahim Sahin "Simdi konusamiyorum",

"Cok acil bisey istiyorum", "Bu Diyarbakir'daki 10 Villa Serpil Hamm", "Matif Matil

Serpil", "Telefon ve adreslerini istiyorum acil" , Htidayi Onliier "Onun telefon ve adresleri

sana gelmedi mi abi, ben onlar seye gelmisti vermediler mi?", "O bir de su anda bir de

Siirt'e abi bir ka9 ev a9mi$ bilgin olsun", "Bi ka9 tane ev de Siirt'e a9mis abi o", ibrahim

Sahin "Neyse, simdi birak ben simdi Ankara'dayim", "Biraz soma sey Askeriye'ye

gidiyorum, bilgileri acil bana mesaj 9ek" seklinde bir telefon gortismesi ge?tigi tespit

edilmistir.

Htidayi Onliier ile Mehmet Koral arasinda 01.12.2008 tarihinde; Mehmet Koral "...Ne

yaptin sen seyi, ne yaptin Matilda'yi". Htidayi Onliier "Matilda'mn... ben, o adresleri

verdiniz samyodum aga istedi ya" , Mehmet Koral "Kim ibrahim mi?", Htidayi Onliier

"Ankara'daymis he", "Bana acil lazim onlar dedi", "...ben verilmedi mi dedim, yok bana

bi sey gelmedi deyince iyi tamam ben dedim ayarlayip aranm seni", "O 9tinkti yeni bu 10-

15 gtin once de seyde Siirt'te 3-4 tane ev ayarlamis", "Tabi ya acayip, kan ne yapiyor abi

belli degil, yani devlet" , Mehmet Koral "Goz yumuyor abi, goz yumuyor birileri ...",

Htidayi Onliier "Abi neyine goz yumucak, bunlar vatan haini bunlann... ben ya" seklinde

bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

Emin Gtirses ile Mustafa Domuez arasinda 23.01.2008 tarihinde; Emin Gtirses "Muzaffer

ytizbasi yedi aydir i9erde", Mustafa Donmez "Hi9 ses soluk yok dimi", "Vay anasina ya,

Ergtin Poyraz da oyle dogru", "Kerin9siz yalmz bunun altinda kalmaz ya bu olaylarm",

Emin Gtirses "Kanstirmak istiyorlar, beni aradilar bugiin, hoca seni almadilar mi i9eriye,

alamn da... Beni ahrlarsa i9eriye biliyorlar ki Amerikan ve israil Btiytike^ilerini havaya

U9urmak i9in bizimkiler her §eyi yapacak", Mustafa Donmez "SJmdi ben Btiytikamt Pa§a

dondtikten soma bakahm neler olacak ya, ben merak ediyorum yani", "Bu bir sey yam,

hareket yani", "Yani bu devir degisecek ya, bu boyle boyle mi kalacak ya", "Bir de sey

demis savci, Cumhuriyet Gazetesindeki olayda da baglanti arastinlacak" seklinde,

42 / 2271

Yine; Emin Gtirses ile Mustafa Donmez arasinda 28.01.2008 tarihinde; Emin Gtirses

"...Sen baskasin Perin9ek ile konusuyordum mesaj baska", "Sen simdi Sami Hostan'la O

Binbasi Ozttirk var, bir de Astsubay var biliyorsun", Mustafa Donmez "Evet", Emin

Gtirses "Ben Ergtin'e soyledim ben sana ben televizyonda soyledim, dedim ki, ttirban

serbest olsun isteyen 9arsafli gelsin kizissin kavga baslasin diye soyledim, bana diyorlar

deli misin, boyle konusulur mu, yav kardesim dedim kavga baslamasin diyorsun yavas

yavas ahstira ahstira milleti gottirtiyorlar", Mustafa Donmez "Hakikaten kavgaya gidecek

bunun sonu ya" seklinde telefon gortismeler ge9tigi, ayni gortismenin devaminda Mustafa

Donmez'in "Bunu su9layan Cumhuriyet savcilan bunlar afedersin aptal bir insan mi yani,

bunu devrani kendisine donecegini bilmez mi yani" dedigi tespit edilmistir. Bu gortisme

i9eriklerine gore Mustafa Donmez'in irtibatlarimn ortaya konulabilmesi Mahkeme kararma

istinaden 12.02.2008 tarihinden itibaren Mustafa Donmez'in iletisiminin tespitine

baslanmistir.

Ahmet Hursit Tolon ile Muhittin Erdal $enel arasinda 25.03.2008 tarihinde; Ahmet Hursit

Tolon "...Ben seye gidiyorum simdi", "Yani benim eskiden 9ahstigim", Muhittin Erdal

§enel "Ankara disina mi?", Ahmet Hursit Tolon "Hayir hayir", Muhittin Erdal §enel

"Anladim", Ahmet Hursit Tolon "Calistigim yerdeki seye", "Yukandaki, en ust kat yani

en tepesine", Muhittin Erdal §enel "Anladim", Ahmet Hursit Tolon "Bisey var mi benim

soyleyecegim", Muhittin Erdal §enel "Valla iste biliyon yok", Ahmet Hursit Tolon

"Soyle", Muhittin Erdal Senel "Sen biliyorsun", Ahmet Hursit Tolon "Hayir yani senin

ilave edecegin bir sey var mi, ona hazirhk yapiyordum simdi", "Oraya gidiyorum iste,

bika9 sey aktaracam", Muhittin Erdal §enel "Yalmz onun seyi olan, alttaki hani adami",

"Varyaonu benim yerime onu bir soyle nolursun ya bir sekilde yani firsat bulabilirsen 90k

dokunuyor yani... kapiyi kapatti bize birader orayi ya", Ahmet Hursit Tolon "Dur

soyliyim", Muhittin Erdal Senel "Hani soyliyebilirsen yani", Ahmet Hursit Tolon "Bir de

sana bisey soyliyeyim ya, sana bir gorev vermediler filan demistim onu hatirladin mi?",

Muhittin Erdal §enel "Evet yani, hatirlatsan iyi olur ama" seklinde, §iipheli i9erikte bir

telefon gortismesi ge^tigi tespit edilmistir. Muhittin Erdal §enel'in ile Ahmet Hursit Tolon

arasindaki irtibatin mahiyetinin ortaya 9ikartilabilmesi amaci ile Mahkeme kararma

istinaden 27.03.2008 tarihinden itibaren Muhittin Erdal §enel'in iletisiminin tespitine

baslamlmistir.

Ergtin Poyraz'dan ele ge9irilen, korumalan tarafindan tutulan el yazisi notlarda, "10 Ocak

2003 Cuma 15.30, Milli Savunma Bakanhginda Gorevli Erdal Pasaya (15) adet Patlak

Ampul isimli kitabim birakti", "19 Subat 2003 Carsamba 14.45, MSB Erdal Pasanin

yamna gelindi, 15.15 Erdal Pasanin yamndan 9ikis" "11 Mart 2003 Sah, MSB'da

Ttimgeneral Erdal §enel'e Eski Ankara Emniyet Mtid. Yrd. Osman Ak'la birlikte ziyaret

edildi. Bu gortisme 1 saat 15 dakikayi buldu" yazdigi tespit edilmistir.

Mustafa Balbay'dan ele ge9irilen Casper marka diz tistti bilgisaydaki "Masal.txt" isimli

dosyada 29.04.2004 tarihinde yazildigi degerlendirilen notlarda "Aksam Persembe Grubu

toplandi. Erdal Bey, Ttirkiye'de artik demokratik yollardan yapilabilecek 90k az seyin

oldugunu soyledi. Adamlann dini ahp kullandigi, geriye bir sey kalmadigim soyledi.

Hursit Bey i9in 90k oviicti seyler soyledi. Takildim: Hayatta en hakiki mtirsit Hursittir...

Bir numara i9in molla diyoruz dedi..." yazdigi tespit edilmistir.

Veli Kti9tik 25.01.2008 tarihli Emniyetteki ifadesinde; "Adil Serdar Sa9an isimli sahsi

tamyorum. Kendisi ile bir kez Yeditepe Oniversitesi sahibi Bedrettin Dalan'i ziyarete

43 /2271

gitmistim, orada Bedrettin Bey'in odasinda karsilastim" seklinde beyanda bulunmustur.

ismail Yildiz'in telefon rehberinde "Bedrettin Dalan 5544969" seklinde Bedrettin Dalan'in

telefon numarasmin kaydedildigi tespit edilmistir. Bedrettin Dalan'in, sorusturma

kapsaminda haklannda islem yapilan Veli Kti9tik, ismail Yildiz, Dogu Perin9ek, Ferid

ilsever ve Kemal Yal9inAlemdaroglu ile irtibath oldugu anlasilmistir. Bu tespitler tizerine

Bedrettin Dalan'in irtibatlannin mahiyetinin ortaya 9ikartilabilmesi i9inMahkeme kararma

istinaden 16.04.2008 tarihinden itibaren iletisimi tespit edilmeye baslamlmistir.

Bedrettin Dalan'in, tespit edilen 20.04.2008 tarihli telefon gortismesi i9erigine gore Halil

Kemal Gtirtiz ile irtibath olduklan anlasilmistir.

Mehmet Sener Eruygur'dan ele ge9irilen 13 nolu CD i9erisindeki

"17oca04_kivanc_degirmencil.wav" ses kaydinda, Kivan9 Degirmenci ismini kullanan

ismail Yildiz ile Levent Ersoz arasindaki gortismede, ismail Yildiz'in Bedrettin Dalan ile

ilgili olarak "Dalan... Maniptile etmemize yol a9ip enforme etmemize sebeb olacak

kanallan a9ar pasam. Onun oyle bir ozelligi var. Dogan'a yakin, Karamehmet'e yakin,

Din9 Bilgin'e yakin, bunlar Agar'a Dalan'in ofisinde enforme edildi onlara pasam", "Sayin

Dalan diyorum sunu soyle bak, bu arada sen de bizim liderimizsin bir sure sonra, 9tinkti

soma bu alan bosalacak, Agar Cumhurbaskanhgi'na kayar ya da sen kayarsin, onu

Simdiden belirlemek zor, ama sen de M9 degilse senaryodaki yerini al dedik" seklinde

ifadeler kullandigi tespit edilmistir.

Mehmet Sener Eruygur'dan ele ge9irilen 13 nolu CD, Hasan Atilla Ugur'dan ele ge9irilen

5 nolu CD i9erisinde bulunan "Ses Coztim Bdalan.doc" isimli belgede, Levent Ersoz,

Hasan Atilla Ugur, Kivan9 Degirmenci ismini kullanan ismail Yildiz ve Bedrettin Dalan

arasinda yapildigi anlasilan gortismeye ait 90ztim metninin bulundugu anlasilmistir. Soz

konusu metinde Bedrettin Dalan'in sozleri olarak "En btiytik sorumluluktan ka9an

kurumlardan birisi maalesef sizin kurumunuz", "Ben geldigim zaman buraya, kimlerle

yaptigim konusmalan anlatinm, Kivnk Pasadan baslayarak" yazdigi, devaminda da ozetle;

Dogan Gtires'ten bugtine kadar olan ttim Genelkurmay Baskanlannin arkadasi oldugunu ve

hepsine tilkedeki tehlikeyi anlatmaya 9ahstigmi, bir an evvel tedbir almmasi gerektigini

soyledigini, Ttirkiye'nin islamci Federal bir Ktirt yapiya dogru gittigini anlatmaya

9ahstigim, fakat hi9birisine anlatamadigim soyledigi, gortismenin ilerieyen boltimlerinde

de "Almanya'mn olti ordusu diri bir Almanya 9ikardi. Bizim diri ordumuz olii bir

Ttirkiye'mi 9ikaracak. Ben bunu soyltiyorum", "Sen su sopayi goster, yanm saat soma

devletini satan herkesi tamnm. Muhakkak tavsan gibi korkarlar. Su anda Basbakan var,

k... W9 aynlmazlar, oteki Basbakan gelsin ona da aymsim yaparlar. Bunlarm tamdiklan

Sey gti9", "Siz hedefe gittiginiz zaman ohakikaten gelir arkadan ve senden fazla senci olur,

ben bunu soyltiyorum", "Ttirkiye Cumhuriyeti devletinin en eski, en guglu kurumunun

i9erisindesiniz, bunun hakkini verin" dedigi yazilmistir.

is9i Partisi'nin Ankara'da bulunan Genel Merkezindeki aramada; Is9i Partisinin gizli bir

Sekilde TSK i9erisinde orgtitlenmesini anlatan, MiT Muste§arhgina ait Cok Gizli Kopya

ibareli "Karargah Evleri" isimli beige bulunmustur. Bu belgede, "Karargah Evleri" isimli

yapilanmamn ozellikle Hava Harp Akademisi ve Hava Harp Okulu btinyesinde faaliyette

bulundugu, Askeri kesim ile is9i Partisi arasindaki baglantiyi Albay Cengiz Koylti'ntin

sagladigi belirtilmistir. Bu beige i9erigi dikkate ahnarak Mahkeme kararma istinaden

29.04.2008 tarihinden itibaren Cengiz Koylti'ntin iletisiminin tespitine baslamlmistir.

44/2271


Kemal Yal9in Alemdaroglu'nun, 24.01.2008 ve 02.02.2008 tarihli telefon konu§malan

i9erigine gore Halil Kemal Gtirtiz ile irtibath oldugu, Oniversitelerde kadrolasma

faaliyetlerinde bulunduklarma dair supheli konusmalar yaptiklan tespit edilmis,

irtibatlarimn mahiyetinin ortaya 9ikartilabilmesi i9in Mahkeme kararma istinaden

15.05.2008 tarihinden itibaren iletisiminin tespitine baslamlmistir. Halil Kemal Giirtiz'tin

"Ordu Goreve" pankartlannin a9ildigi 25.10.2003 tarihinde Ankara'da dtizenlenen mitinge

Kemal Yal9in Alemdaroglu ile birlikte katildigi anlasilmistir.

Muhittin Erdal $enel ile Engin Aydin arasinda ge9en 02.05.2008 tarihli ve Mustafa Ali

Balbay ile Engin Aydin arasinda ge9en 27.05.2008 tarihli telefon gortismelerinde

toplantilardan bahsettikleri anlasilmistir.

Mehmet §ener Eruygur ile Engin Aydm ge9en 30.05.2008 tarihli telefon gortismesi

i9eriginde, Engin Aydin'in ilhan Se^uk'un talimatlan ile orgtit ama9lan dogrultusunda

toplantilar dtizenledigine dair stipheli konusmalar ge9tigi tespit edilmis, Engin Aydin'in

irtibatlarimn mahiyetinin ortaya 9ikartilabilmesi amaci ile Mahkeme kararma istinaden

05.06.2008 tarihinden itibaren Engin Aydin'in iletisimi dinlenilmeye baslanmistir.

Sorusturma kapsaminda ele ge9en "Ergenekon" isimli orgtit belgesinde "Teror gruplarimn

mutlaka kontrol altinda tutulmasi, gerektiginde naylon teror gruplan olusturularak teror

dtinyasina yon verilmesi", "Panzehir" isimli orgtit belgesinde "Abdullah Ocalan, hentiz

emekli olmamistir. Ve emeklilige de kendisini hazir hissetmemektedir", "Abdullah

Ocalan'in yargi stireci i9inde ger9eklesebilecek olan bu operasyonun temel hareket

noktasimn, PKK yonetim kadrolannin basansizhk nedeniyle tasfiye edilerek, yerlerine

Ttirk Silahh Kuwetleri mensuplanndan se9ilecek olan gen9, donammh ve uygun

subaylann atanmasmdan ibaret oldugu, boylece Pentagon merkezli AB destekli PKK teror

orgtittintin ttimtiyle di§ gti9 odaklannin kontrol ve yonetiminden anndinlmis olacagi"

Seklindeki ifadeler ge9tigi, sorusturma kapsaminda haklannda islem yapilan ve iletisimleri

dinlenen bazi samklarla irtibath oldugu tespit edilen Yal9in Kti9tik'tin PKK Teror

Orgtittintin egitim kamplannda Abdullah Ocalan ile gortismeler yapip teroristlere ders

verdigi, somaki donemlerde de katildigi televizyon programlannda Ttirk Silahh

Kuvvetlerinin darbe yapmasi gerektiginden bahsettigi, Sevgi Erenerol'un 16.12.2007

tarihinde 9e§itli ki§ileri arayarak Yal9in Kti9tik'tin televizyonda programa 9iktigindan

bahsederek seyretmelerini istediginin tespit edildigi, Habip Omit Sayin ile Kemal Yal9in

Alemdaroglu arasinda 07.01.2008 tarihinde ge9en telefon gortismesinde, Habip Omit

Sayin'in "..Dun aksam da Yal9in Kti9tik,...televizyonda bangir bangir darbe yapilacak

baska yolu yok demis, el konmasi lazim demis, simdiye kadar benim her dedigim 9ikti

demis..." dedigi, Yal9in Kti9tik'tin bu faaliyetlerinin sorusturma kapsamindaki kisilerce

takip edildigi, Tuncay Gtiney'in 2001 yihndaki mtilakatinda, Abdullah Ocalan'in

Suriye'den aynldiktan somaki stire9te Ergenekon orgtitti adina Dogu Perin9ek aracihgi ile

Abdullah Ocalan'in Avukatlan ile gortismeler yapildigindan bahsettigi, bunun yaninda

Yal9in Kti9tik ile PKK Teror Orgtitti arasindaki irtibat konusuda anlatimlannin bulundugu

dikkate ahnarak, Yal9in Kii9tik'iin gerek PKK Teror Orgtitti, gerekse sorusturma

kapsamindaki kisilerle olan irtibatimn mahiyetinin ortaya konabilmesi i9in Mahkeme

kararma istinaden 04.06.2008 tarihinden itibaren iletisiminin tespitine baslamlmistir.

iletisimi kayit altina ahnan Bedrettin Dalan'in telefonunu kullanan, Bedrettin Dalan'in

Soforti Coskun Umurile ilhamiOmit Handan arasinda 10.09.2008 tarihinde, Coskun Umur

"Bitti bunun hesabi yok, yani kartlar a9ildi zarlar atildi", ilhami Omit Handan "Bana karsi

7 45/2271

baskamn §eyi yok zaten de", Coskun Umur "Ya bos ver, benim konustugum adamlar en

tepedeki adamlar anladin mi", ilhami Omit Handan "...bak bir gtin bana o agzindan

ka9irdi, dedi ki, konustu dedi ki, ben baskan igin ben adam vurdum, sen vurdun mu

dedi,...Kemal" seklinde bir telefon gortismesi gegtigi tespit edilmistir. Bu gortisme i9erigi

dikkate ahnarak Mahkeme kararma istinaden 11.09.2008 tarihinden itibaren ilhami Omit

Handan'in kuUammindaki telefon hattimn iletisimi tespit altina ahnmistir.

ilhami Omit Handan ile yurt disinda oldugu anlasilan Bedrettin Dalan arasinda 09.12.2008

tarihinde; ilhami Omit Handan "Btiytik patron da Istanbul'da", Bedrettin Dalan

"...anladim 90k selaminu soyle". ilhami Omit Handan "Biraz biraz daha kahn, soylerim

baskamm, hiirmet ediyorum ellerinizden optiyorum bayraminizi kutluyorum baskamm",

Bedrettin Dalan "Ne dedin, biraz daha". ilhami Omit Handan "Biraz daha kahn baskamm",

Bedrettin Dalan "Tamam peki" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

iS9i Partisi'ndeki aramada; Dogu Perin9ek tarafindan Tun9er Kihn9'a gonderildigi

anlasilan, TBMM tarafindan onaylanan uluslararasi sozlesmelerin Cumhurbasmam

tarafindan onaylanmayarak Meclis'e iade edilmesi gerektigine ve bunun gerek9elerine dair

11.06.2003 tarihli bir mektup bulunmustur. Ayni i9erikteki mektubun Dogu Perin9ek

tarafindan Veli Kti9tik, Halil Kemal Gtirtiz ve Kemal Yal9in Alemdaroglu'na da

gonderildigi aramalarda ele ge9irilen diger belgelerden anlasilmistir. is9i Partisi Basin

Btirosundaki aramada bulunan Samsung marka hard disk i9inde "Milli Cephe

Katihmcilar.doc" isimli belgede "Milli Cepheye Cagnlanlar" ba§hgi altinda, Mehmet

$ener Eruygur ve Ahmet Hursit Tolon ile birlikte Tun9er Kihn9'in isminin de yer aldigi

gortilmtisttir.

Sevgi Erenerol'dan ele ge9irilen belgelere gore; Sevgi Erenerol ile Tun9er Kihn9 arasinda

irtibat bulundugu, Tun9er Kihn9'in sorusturma kapsaminda iletisimi kayit altina ahnan

Sevgi Erenerol ve Gtiler Komtircti ile telefon gortismelerinin bulundugu tespit edilmistir.

Ahmet Tuncay Ozkan ile ilgili aramada Biz TV'de ele ge9irilen ve 23.01.2002 tarihinde

gonderildigi anlasilan bir elektronik postada "Sevgili Mesut, Fettullah'in davasi ile ilgili

aleyhte yeni tamklar bulmamiz lazim. Bizim Avukat Htiseyin Bey Mahkeme'nin

aleyhimize dogru gittigini, Eytip ve Serhat a^aklarimn da her an karsi tarafa

donebilecegini soyledi. ...Fevzi Ttirkeri Pasa ve Kemal Yavuz Pasa vasitasiyla gortisttim.

MGK Genel Sekreteri Tun9er Kihn9 ile bir kez daha bu konuda gortisecegiz. Senin

soylemek istedigin bir konu varsa bana mail olarak gonder" seklinde Tun9er Kihn9'in

isminin ge9tigi gortilmtisttir. Tun9er Kihn9'in irtibatlarimn mahiyetinin ortaya 9ikanlmasi

amaciyla Mahkeme kararma istinaden 17.09.2008 tarihinden itibaren iletisiminin tespitine

baslamlmistir.

iletisimleri tespit edilen Kemal Kerin9siz'in 12.12.2007 ve Sevgi Erenerol'un 04.01.2008

tarihinde Mustafa Htiseyin Buzoglu ile yaptiklan telefon gortismelerinde, sorusturma

konulan ile ilgili olarak stipheli i9erikte konusmalan tespit edilmis, irtibatlarimn

mahiyetinin ortaya 9ikartilabilmesi i^in Mahkeme kararma istinaden 17.09.2008 tarihinde

itibaren Mustafa Htiseyin Buzoglu'nun iletisimi tespit altina ahnmaya baslamlmistir.

Mehmet §ener Eruygur ile ilgili olarak 01.07.2008 tarihindeki aramada; Mehmet §ener

Eruygur'un ADD Genel Merkezindeki odasindan ele ge9en 6 ve 13 nolu CD'ler i9erisinde

"Tuncay Ozkan ile Levent Ersoz. ppt" isimli powerpoint sunusu bulunmustur. Bubelgenin,

46/2271


r

"Gizli" ibareli, "16 Arahk 2003 tarihinde Tuncay Ozkan ile yapilan gortisme metni"

baslikh, 24 sayfahk, Ahmet Tuncay Ozkan ile Levent Ersoz arasinda ge9en gortismenin

96ztimtinti i9eren bir metin oldugu anlasilmistir. Bu metinde Tuncay Ozkan'in Mtintir

Kemal Yavuz ile ilgili olarak "Ctineyd agabeyle hafta sonu bizim yaptigimiz program.

Bundan once bes kez kaldirilmasim istedi Tayyip... Ben kaldirdim. Daha dogrusu baktim

ki 90k btiytik bir baski var... iki haftahk tatil ayarladim. Ondan sonra yine basladim.

Kemal Yavuz Pasa'yla, Yavuz'la yaptigimiz program 90k btiytik rahatsizhk vermeye

basladi" dediginin yazih oldugu gortilmtisttir.

Ulusal Kanal'da aramada ele ge9irilen bir belgede Mtintir Kemal Yavuz ile ilgili "Kemal

Yavuz, MGK Genel Sekreteri Tun9er Kihn9'i etkiliyor. Ergtin Poyraz Yavuz'la sik sik

gortistiyor" ifadaleri ge9tigi anlasilmistir. Gtiler Komtircti'ntin telefon ve sim kart 96ztim

tutanaginda Mtintir Kemal Yavuz'un telefon numarasimn kayitli oldugunun belirtildigi,

Mtintir Kemal Yavuz'un kuUammindaki bu numaramn Mehmet §ener Eruygur ve Gtiler

Komtircti ile irtibath oldugu tespit edilmistir.

Mehmet §ener Eruygur ve Ahmet Hursit Tolon'dan ele ge9irilen belgelere gore; 2003-

2004 yillarmda ger9eklestirilmesi planlanan askeri darbe 9ahsmalan kapsaminda,

Jandarma Genel Komutanhgi btinyesinde Gizli olarak "Cumhuriyet Cahsma Gurubu" adi

altinda bir birim olusturuldugu, bu birimde donemin Jandarma Genel Komutam Mehmet

Sener Eruygur'a bagh olarak istihbarat Daire Baskanhgi'nda gorevli Levent Ersoz, Hasan

Atilla Ugur, Mustafa K09 ve Cihandar Hasanhanoglu'nun da yer aldigi anlasilmistir. Yine

ele ge9en belgelere gore Mustafa Ko9'un, Cumhuriyet Cahsma Grubunun faaliyetleri

kapsaminda Emekli Jandarma Genel Komutanlanna gonderilen mektup i^erikleri hakkinda

ahnan gortis ve cevaplan derleyen bir beige hazirladigi, haber alma odeneklerinde Levent

Ersoz ile birlikte imzasimn bulundugu, soz konusu planlann hazirlandigi yer oldugu

anlasilan istihbarat Yonetim Sube Mtidtirltigti'ntin kurulus yazisinda kendisi i9in imza yeri

a9ildigi anlasilmistir. Cihandar Hasanhanoglu'nun, istihbarat Yonetim Sube

Mtidtirltigtintin kurulus yazisi paraf yerinde ismi bulundugu, Mehmet §ener Eruygur'dan

ele ge9irilen bir belgede Cihandar Hasanhanoglu'na ait bir konusma metni bulundugu

anlasilmistir.

Fikret Emek 28.06.2007 tarihli Emniyet ifadesinde; Muzaffer §enocak'i MAK Alay

Komutam Mustafa Levent Goktas vasitasiyla tamdigim, Mustafa Levent Goktas'in da

kendisine Muzaffer §enocak ile bir baskasimn referansi ile tanistigini soyledigini beyan

etmistir. Fikret Emek'in ikametindeki aramada Mustafa Levent Goktas'a ait kimlik

fotokopileri bulunmus, Fikret Emek bunlan Komutam olan Mustafa Levent Goktas'in

banka ve diger resmi islemlerini takip etmesi i9in kendisine verdigini ifade etmistir.

Mustafa Levent Goktas He H.G.K. arasinda ge9en 10.12.2008 tarihli telefon gortismesinde

Mustafa Levent Goktas'in, Fikret Emek'in Askeri Mahkemedeki davasim Avukati olarak

takip ettigi, Ergenekon davasindaki savunmasina ise katilmadigi ancak Fikret Emek'in

burada kendisinin istedigi sekilde savunma verdigi mahiyetinde konustugu tespit

edilmistir.

Habip Omit Sayin ile Erbay Colakoglu arasinda 19.11.2007 tarihinde, stipheli i9erikte iki

ayn telefon gortismesi ge?tigi, Erbay Colakoglu'nun kuUammindaki numaramn Mehmet

Zekeriya Ozttirk'tin telefon rehberinde kayitli oldugu tespit edilmistir.

47 /2271

Erol Mtitercimler ile Htiseyin Vural Vufal arasinda 04.04.2008 tarihinde; Htiseyin Vural

Vural " ...Ergenekon nedir biliyor musun?", "Dokuz Mart'9ilann istanbul grubunun

koydugu isimdir o, paroladir" . Erol Mtitercimler "Onu bilmiyorum, onu ilk defa

ogreniyorum " , Htiseyin Vural Vural "Bak bende onun karti da var..." , "Hi9 kimse

bilmez bunu", "Erol bilir, bilmem ne bilir yani, istanbul grubu, sadece istanbul grubunun

askerleri bilir", "Anladin mi, o seninki bir seyler soyltiyorsa o hayin herif Memduh

Uluttirk", "O belki bunlan ellerine ge9ti tabi konusmadan", "Simdi soyleyince, ben

bakiyim Erol biliyor mu bunu" seklinde bir telofon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

Hasan Ataman Yildinm'in, Erkut Ersoy'dan ele ge9irilen "Ozel Btiro grup toplantisi

03.06.2007" baslikh bilgisayar 9iktisi belgede "Ataman Yildinm,

atamanyildirim@doruk.net.tr, 0532 241 37 69, kesin kayit yapildi" seklinde isminin ge9tigi

gortilmtisttir. Hasan Ataman Yildinm'a ait oldugu anlasilan bu belgedeki numaramn,

haklannda islem yapilan Erkut Ersoy, Turhan Comez, Ayse Asuman Ozdemir, Halil Behi9

Gtircihan, Oktay Yildinm gibi kisilerle irtibath oldugu tespit edilmistir.

ilyas Cmar'in, Dogu Perin9ek'e ait Fujitsu marka diz tistti bilgisayara takih Seagate marka

hard diskteki "071221 Any Bild ve imza Son.doc" isimli belgede, Milli Anayasa Bildirgesi

bashgi altinda siralanan isimler arasinda "E.Dz.Kur.Alb. ilyas Cmar" seklinde, is9i

Partisi'nin Ankara Genel Merkezindeki aramada bulunan Asus marka bilgisayar kasasi

i9inde bulunan Seagate marka hard diskteki "40'lar.doc" isimli belgede "Dz.Kur.Alb. Ilyas

Cmar" seklinde isminin yer aldigi tespit edilmistir. ilyas Cmar'in kuUammindaki telefon

hattinm Dogu Perin9ek, Emin Gtirses, Aydin Gergin ve Erol Mtitercimler'in telefon

numaralan ile irtibath oldugu tespit edilmistir.

Elde edilen delillere ve yapilan tespitlere binaen Erbay Colakoglu, Htiseyin Vural Vural,

Hasan Ataman Yildinm ve ilyas Cmar'in irtibatlarimn mahiyetinin ortaya 9ikartilabilmesi

amaci ile Mahkeme kararma istinaden 29.12.2008 tarihinden itibaren iletisimlerinin

dinlenilmesine baslamlmistir.

Sorusturmada elde edilen deliller tizerine Cumhuriyet Bassavcihgimizin talimati ile;

Yal9in Kti9iik, Halil Kemal Gtirtiz. Cengiz Koylii, Mustafa K09, Cihandar Hasanhanoglu,

Erbay Colakoglu, Muhittin Erdal Senel, Engin Aydin, Mustafa Levent Goktas, Mtintir

Kemal Yavuz, Tun9er Kilm9, Hasan Ataman Yildinm, Htiseyin Vural Vural, ilyas Cmar,

ibrahim Sahin, Fatma Cengiz, Yasar Oguz Sahin. Taylan Ozgtir Kirmizi, Muhammed

Sankaya, Mehmet Koral, Htidayi Onliier. Oguzhan Sagiroglu. Fahri Kepek, Erdal §ahin,

Ersin Gonenci, Oguz Bulut, Bekir Celik, ilhami Omit Handan 07.01.2009 tarihinde,

Mustafa Htiseyin Buzoglu 08.01.2008 tarihinde, Emrah Gonenci 10.01.2009 tarihinde

yakalanarak gozaltina ahnmis, ahnan Mahkeme kararlanna istinaden kullanimlannda

bulunan adreslerde arama ve el koyma islemleri ger9eklestirilmistir. Mustafa Donmez,

ikametindeki aramada bulunamamasi nedeniyle yakalanamamis, daha soma askeri

makamlarca yakalanmistir. Bedrettin Dalan ise yurt disinda bulunmasi nedeniyle

yakalanamamistir.

ibrahim Sahin'in gozaltina ahnmasindan sonra 07.01.2009 tarihinde Sivas Emniyet

Mtidtirltigtine giderek teslim olan Garip irfan Torun, ibrahim Sahin'in 2007 yilinda

kendisine Glock marka bir silah sattigim. son donemlerde bu marka silahlann suikastlarda

kullamldigim duydugunu ifade ederek kendisinde bulunan silahi teslim etmistir.

48 /2271

Aramalarda ibrahim Sahin'in istanbul ilindeki ikametinde; Ermeni Patrigi Mesrob

Mutafyan, Alevi Bektasi Fedarasyonu Genel sekreteri Kazim Gen9 ve Alevi Bektasi

Federasyonu Genel Baskam Ali Balkiz'a yonelik suikast planlan ve Ankara ilindeki bir

Ahsveris Merkezine yonelik bombah saldin plani ele ge9irilmistir. ibrahim Sahin'in

Ankara ilindeki ikametinde yapilan aramada "S-l" baslikh bir beige ele ge9irilmis. bu

belgede Polis ve Asker olduklan anlasilan 15 kisinin gorev yerleri ile kimlik bilgilerinin

yer aldigi gortilmtisttir.

ibrahim Sahin'in istanbul ilindeki ikametinde yapilan aramada; Ankara Konya yolu

Golbasi mevkiine ait bir kroki bulunmustur. Bu krokiye gore 09.01.2009 tarihinde yapilan

aramalarda, 2 adet dolu Lav silahi, 10 adet El bombasi ftinye grubu, 1 adet Askeri

aydinlatma tuzagi, 590 gram Detasheet patlayici, 100 gram C3 Patlayici, 130 gram C4

Patlayici, 1adet Anti personel ttifek bombasi, 210 cm Saniyeli fitil, 8metre infilakh fitil, 4

adet Hakem bombasi, 21 adet Sis bombasi ve kutusu, 2 adet Gosteri el bombasi ele

ge9mistir.

Mustafa Donmez'in Ankara Yenikent Askeri Lojmanlannda bulunan ikametindeki

aramada, 2 adet Kalesnikof marka uzun namlulu silah, 3 adet Tabanca, 173 adet degisik

9ap ve markalarda fisek ele ge9mistir.

Mustafa Donmez'in Sakarya ili Sapanca i^esinde bulunan adresindeki aramada; 20 adet El

bombasi masalan (ftinyeli), 20 adet Tapah el bombasi govdesi (patlayici maddesi mevcut

ancak ftinyesiz), 2 adet Savunma tipi el bombasi, 1adet Pord Said seyyar dip9ikli otomatik

ttifek, 4 adet Tabanca, 6037 adet degisik 9ap ve ve markalarda fisek, 19 adet degisik

9aplarda bi9ak, 9aki ve kasatura ele ge9irilmistir.

Mustafa Donmez'in Ankara Yenikent Askeri Lojmanlannda bulunan ikametindeki

aramada bulunan ajandasinda bir kroki bulundugu tespit edilmis, aynca Basbakan Recep

Tayyip Erdogan'in evini gosterir uydu fotografi ele ge9mistir. Yaptinlan arastirmada

krokinin Ankara Yenikent Beldesi Bagevleri Zir Vadisi Mezarhgi yanmdaki metruk evin

bah9esini gosterdigi tespit edilmis, bu krokiye gore 12.01.2009 tarihinde yapilan aramada;

2 adet taamiz tipi El bombasi, 10 adet Grenade Hand Frag El bombasi govdesi, 10 adet El

bombasma ait atesleme mekanizmasi, 18 adet 32 par9a dilim El bombasi govdesi, 12 adet

Bubi tuzagi bomba, 12 adet Bubi tuzagi bombaya ait atesleme mekanizmasi, 2 adet

Aydinlatma fisegi, 12 adet Ttifek bombasi, 1 adet Renkli sis kutusu, 6 adet Gosteri

bombasi, 9 adet Goz yasartici bomba, 400 adet MS 204-63 izli G3 mermisi, 400 adet IMI

22-62 normal G3 mermisi bulunmustur.

Mustafa Htiseyin Buzoglu'nun Avukathk btirosundaki aramada bulunan flash bellek

i9erisinde "Ermeni Sorunu 21.Yuzyihn Avrasya Entrikasi Kilise Devleti Arastirma /

Gozlem / Analiz istanbul Ekim 2000 / Subat 2001" isimli (1) adet orgiit belgesi, Hasan

Ataman Yildinm'in isyerindeki aramada bulunan stomax marka hafiza karti i9erisinde

"Devletin Yeniden Yapilanmasi Ozerine Oneriler Mastir Plan On Cahsmasi", "Ergenekon

Analiz Yeni Yapilanma Arastirma ve Gelistirme Projesi", "Birlesik Komtin", "Ulusal

Medya 2001", "Cumhuriyet Gazetesi Re/Organizasyon Cahsmasi" isimli (5) adet orgtit

belgesi ele ge9irilmistir.

49/2271

29)AYHAN ATABEK, SERVET KAYNAK, KEMALETTiN BALCI, ZERRAR ATiK,

MURAT CAVDAR, BULENT CjONGORDO, FAHRi SOSLO, MEHMET DALAGAN,

KENAN TEMUR MUHTEREM BAGCI, MURAT EKE, EMRE BALTACI, iLHAN

BULAYIR, CiHAN ARIK, ALi OKTAY SAHBAZ. ONUR OZDEMiR, MELIH

YOKSEL, ONALiNANC,MUSTAFA OZBEK

ibrahim Sahin ile Servet Kaynak arasinda 06.11.2008 tarihinde; ibrahim Sahin "Goztinti

donmeden yani arkana bakmadan 6ay operasyona 9ikabilir misin?", Servet Kaynak "Siz

nasil emredersiniz baskamm", "Ben her ttirlti goreve hazinm baskamm". Ibrahim $ahin

"Soyadim biliyorum neyse sen simdi bana mesaj olarak ad soyad, riitbe, sicilini bana mesaj

olarak 9ek hemen", "Kimseye bir sey soyleme, sadece sen biliyorsun" seklinde bir telefon

gortismesi ge9tigi tespit edilmistir. ibrahim Sahin'in olusturmaya 9ahstigi ekip i9erisinde

Servet Kaynak'in da yer aldigimn da anlasilmasi tizerine Mahkeme kararma istinaden

14.11.2008 tarihinden itibaren Servet Kaynak'in iletisimi dinlenilmeye baslanmistir.

ibrahim Sahin'in 06.11.2008 tarihinde Servet Kaynak'a "Sirtim dayayabilecegin, 90k

gtivendigin 4 adam tespit et, 3 gtin sonra bildir, kadrolan baska yer olabilir" seklinde,

Servet Kaynak'in da ayni gtin ibrahim Sahin'e "Zenar Atik 250727 Kahramanmaras Ozel

Harekat, 246325 K.Maras Ozel Harekat Btilent Gtingordii, 149632 Fahri Stislii Antalya Oz.

Hrk. 246046 Kemalettin Balci Igdir Ozel Harekat Sube Mtid" seklinde mesaj

gonderdikleri tespit edilmistir.

ibrahim §ahin ile Murat Cavdar arasinda 15.12.2008 tarihinde bir telefon gortismesi

ge9tigi, bu gortismede ibrahim Sahin'in Murat Cavdar'dan Sicilini, Dogum yeri ve tarihini,

Kan grubunu, T.C.Kimlik numarasim aldigi, devaminda ibrahim §ahin'in "Tamam simdi

soyleyeceklerime iyi dikkat et, bu bambucuya herhangi bir bilgi verme, herhangi bir sey",

"...agzi 90k gevsek, o gtin beni iyice sinirlendirdi. her tarafa yaydi maydi, bir stirti sey

oldu, sakin onla herhangi bir sey konusma, ...benimle konustugunu da soyleme" dedigi

tespit edilmistir.

Oguzhan Sagiroglu'nun 21.11.2008 tarihinde ibrahim §ahin'e "Cihan Ank, Onur Ozdemir,

2008'li Piyade Tgm" seklinde bir mesaj gonderdigi, ayni tarihte aralarmda ibrahim Sahin

"Bunlann ikisi nerde su anda?", "Onlan yazsana, esas birlikleri ve su andaki bulunduklan

yer", Oguzhan Sagiroglu "Birlikleri belli olmamis baskamm, sadece Tuzla Piyade

Oku'lunda Subayhk egitimi gortiyorlarmis su anda piyade egitimi", ibrahim Sahin "Ya

subayhk egitimi, piyade egitimi gortiyorlar onu yaz, Tuzla Piyade Okulu bilmem nesi

arkasindan da esas kadrolanm sor" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

Servet Kaynak ile Mehmet Dalagan arasinda 21.11.2008 tarihinde ge5en telefon

gortismesinde; Servet Kaynak'in "Adin soyadin, Kan grubun, Dogum yerin ve tarihin,

hemen bana mesaj at" dedigi, Mehmet Dalagan'in ayni gtin mesaj la bu bilgileri Servet

Kaynak'a gonderdigi, yine ayni gtin aralarmda Servet Kaynak "Emir boyle, oytizden sey

yapiyorum" , Mehmet Dalagan "Emir anlasildi" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi

tespit edilmistir.

Taylan Ozgtir Kirmizi ile Emre Baltaci arasinda 13.11.2008 tarihinde; Taylan Ozgtir

Kirmizi "Ciddi bi konu var onun i^in aradim", "...televizyonun sesini kis, yan odaya ge?,

yamnda kimse olmasin", "...benim bi ekip kurmam lazim, 5ki§i tamam mi, bin ben 4

tane daha adam" , "...nasil bir ekip oldugunu ben de bilmiyorum hentiz, ama sey terorle

50 /2271

mticadele ama9, tamam mi", "...benim 4 tane adama ihtiyacim var tamam mi, bana bagli

9ahsacak, var misin yok musun", Emre Baltaci "Varim abi, Ergenekon'dan almasinlar

i^eri", Taylan Ozgtir Kirmizi "Yok almazlar, bana gtivenen adamlar olacak tamam mi"

Seklinde bir telefon gortismesi ge^tigi tespit edilmistir.

Taylan Ozgtir Kirmizi ile Emre Baltaci arasinda 13.11.2008, Taylan Ozgtir Kirmizi ile

Melih Ytiksel arasinda 16.11.2008 tarihlerinde ayni mahiyette stipheli i9erikte telefon

gortismeleri gegtigi tespit edilmistir.

Taylan Ozgtir Kirmizi ile Murat Eke arasinda 18.11.2008 tarihinde; Taylan Ozgtir Kirmizi

"...Murat, tekrar benim emrimde 9ahsmak ister misin?", "...Ozel Kuvvetlerde", "Arazide

de nokta operasyona gidebiliriz tamam mi", "...sehir i9inde de operasyon yapabiliriz

tamam mi", "Bagli oldugumuz birim direk Genelkurmaya bagli bir birim ve aramizda sey

de olacak, birim kurulan birim i9inde Mit'9iler de olacak tamam mi", "Mit'9iler de olacak,

terorle mticadeleye yonelik bir birim iste, 7 kisilik bir tim olacak", Murat Eke "Tamam

komutamm ben varim, yani sizin oldugunuz seyde", Taylan Ozgtir Kirmizi "...90k kisa

zamanda baslayacagiz tamam mi, sen kimseye soyleme bunu, bu aramizda tamam mi"

Seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

Taylan Ozgtir Kirmizi ile ilhan Bulayir arasinda 22.11.2008 tarihinde, ayni mahiyette

Stipheli i9erikte bir telefon gortismesi ge9tigi, ayni tarihte Taylan Ozgtir Kirmizi'mn ilhan

Bulayir'a "...bu olaydan esine bile bahsetme" seklinde bir mesaj gonderdigi tespit

edilmistir.

Taylan Ozgtir Kirmizi ile Ali Oktay §ahbaz arasinda 23.11.2008 tarihinde ayni mahiyette,

Stipheli i^erikte bir telefon gortismesi ge9tigi, gortismede Taylan Ozgtir Kirmizi'mn

"Takim elbiseli alti tane fotografin, sivil takim elbiseli tamam mi", "Hani televizyonlarda

yeni bir olusum, terorle mticadele i?in yeni olusum..." "Mit'le Genelkurmay'in

isbirliginde falan filan diye", Ali Oktay §ahbaz'in "Tamam komutamm, telefonda sey

yapmayahm" dedikleri tespit edilmistir.

iletisimi dinlenen ibrahim §ahin'in, Terorle mticadele adi altinda, Asker ve Polislerden

illegal bir yapi olusturmaya 9ahstigi anlasilmis, bu kapsamda iletisimi kayit altina ahnan

kisilerin irtibatlan irdelenmistir. ibrahim §ahin ile Ayhan Atabek arasinda 29.08.2008,

ibrahim §ahin ile Kenan Temur arasinda 14.03.2008 tarihlerinde yine ayni mahiyette

Stipheli i9erikte telefon gortismeleri ge9tigi tespit edilmistir.

Kemal Aydin ile Polis memuru oldugu anlasilan Muhterem Bagci arasinda 23.06.2008

tarihinde stipheli i9erikte bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

Sorusturmada ele ge9en deliller ve bu tespitlere binaen, irtibatlarimn mahiyetinin ortaya

9ikartilabilmesi amaci ile Mahkeme kararma istinaden 17.10.2008 tarihinden itibaren

Ayhan Atabek, Kenan Temur ve Muhterem Bagci'mn iletisimleri dinlenilmeye

baslanmistir.

Muhterem Bagci ile Alpay isimli ki§i arasinda 10.11.2008 tarihinde ge9en telefon

gortismesinde; Muhterem Bagci'mn "...bizim Ergenekon'dan bir tane bir abimiz vardi,

onu aldilar biliyon mu?", "...Kemal abiyi... aldilar, Kemal abi hala 9ikmadi Cezaevinden,

f

51/2271zaten yillardir takip ediyorlarmis onu, sey iki senedir ti9 senedir o kendisi de soyltiyordu

bizi takip ediyolar diye" dedigi tespit edilmistir.

ibrahim §ahin'in Ankara'daki ikametinde ele ge9irilen "S-l" baslikh belgede, Servet

Kaynak, Fahri Stislti. Btilent Giingordti, Zenar Atik, Murat Caydar, Mehmet Dalagan,

Taylan Ozgtir Kirmizi, Emre Baltaci, Melih Ytiksel, Onur Ozdemir, Murat Eke, Ali Oktay

§ahbaz'in isimlerinin bulundugu tespit edilmistir.

ibrahim §ahin'in istanbul'daki evinde yapilan aramada ele ge9en "Tedhis Plani

(Mutafyan)" baslikh belgede Kenan Temur'un hticre lideri, Fatma Cengiz, Yasar Oguz

§ahin ve Fahri Kepek'in eylemde yer alacaklar seklinde, "Tedhis Plani- Ali Balkiz"

baslikh belgede Muhammed Sankaya'nin hticre lideri, Oguzhan Sagiroglu, Ayhan Atabek

ve Muhammed Sankaya'nin eylemde yer alacaklar seklinde, "Tedhis Plani (KazimGen9)"

baslikh belgede de Muhammed Sankaya ve "$ahin'in yegeni" seklinde isimlerin ge^tigi

tespit edilmistir.

ibrahim §ahin'den ele ge9irilen krokiye yapilan aramada Ankara Golbasi'nda ele ge9en

silah ve mtihimmatin, tedhis planlannda yapilmasi hedeflenen suikastlan

ger9eklestirebilecek sayi ve nitelikte oldugu dikkate ahnarak, "S-l" ve "Tedhis

planlannda" isimleri yazih bu kisilerin, planlanan suikastlan yapacak ekip olarak

hazirlandigi kanaatine vanlmistir.

Ahmet Hursit Tolon ile Mustafa Ozbek arasinda 12.03.2008 tarihinde ozetle; Ahmet Hursit

Tolon "...Siz yapilacak her seyi yaptimz her seyi. Biz de gece giindtiz iki senemizi verdik,

anlamayanlar anlamiyor ama bir gtin gelecek kafalan dank edecek, onun i9in ltitfen

miisterih olunuz...", "...Yani siz biliniz ki siz neredeyseniz biz, bizim grubumuz orada,

ondan hi9 endiseniz olmasin", "...beni araci yaptilar size olan yakinhgimi sevgimi saygimi

bilirler... Her ay her Pazartesi Golbasi'ndaki Patalya Otelinde bir se9kin konusmaci

yemege katilanlara hitap ediyor... Bunlar israria, 90k dinledikleri i9in sizi bir9ok yerde,

acaba sayin baskan gelip bizi onurlandinrlar mi diyorlar... Oraya ayda bir defa, prensipte

evet diyip sizinle gortismelerine peki diyeyim mi?", Mustafa Ozbek "Tabi tabi yarin bir de

ben bakayim programima bakayim" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi,

Kovusturma safahatinda olen ilhan Sel9uk ile Mustafa Ali Balbay arasinda 14.03.2008

tarihinde; Mustafa Ali Balbay "Valla iyiyiz, halkimiz kipirdadi abi yav", "Lyiydi abi iyiydi,

pek 90k yerde katildilar, iyi yani boyle bir eylem en son 1991 yilmda denenmis abi...

"Bakahm yani Mustafa Ozbek aradi, diyor ki Ttirk is yonetimine de ben hani perde

gerisinde de biraz 0 var, zaten stirekli dtirttiyor eylem yapahm sey yapahm, bu yalanci

sozctigtinti yalatacaz ona diyor Basbakan'a" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit

edilmistir. Mustafa Ozbek'in irtibatlarimn mahiyetinin ortaya cikartilabilmesi i9in

Mahkeme kararma istinaden 14.04.2008 tarihinden itibaren Mustafa Ozbek'in iletisiminin

dinlenilmesine baslamlmistir.

Mustafa Ali Balbay'dan ele ge9irilen Casper marka diztistti bilgisayardaki "Sener.txt"

isimli dosyada "25.2.0 9arsamb" ba§hgi altinda, "Mustafa Ozbek'le yemek... Avrasya

TV'nin yayina baslamasiyla ilgili hazirhklan anlatti. Ulusal durusu olan herkesi

9aginyorlar. Ozbek heyecanh... Bu i§i basaracagiz diyor. Asil olan biziz diyor. Biz

Avrasya TV'yi Kibns'ta baslattik. Gelen telefonlan dinlesen aglarsin. insanlar o kadar

duyarh. O gtin panelde soylediklerinizi ekranda soyleyeceksiniz. Mikrofon sizin. Ne

52 /2271


$f

istiyorsaniz soyleyin. Memleketi bunlann elinden kurtarmamiz lazim..." seklinde

ifadelerin bulundugu gortilmtisttir.

iletisimi dinlenen Ahmet Hursit Tolon ile Onal inan9 arasinda 02.05.2008 ve 12.05.2008

tarihlerinde telefon gortismeleri ge^tigi tespit edilmis, gortisme i9eriklerine gore Onal

inan9'in irtibatlarimn mahiyetinin ortaya 9ikartilabilmesi i9en Mahkeme kararma istinaden

23.05.2008 tarihinden itibaren Onal inan9'in iletisimi kayit altina ahnmaya baslamlmistir.

Onal inan9'in kullandigi telefon hatlarimn Ahmet Hursit Tolon, Turhan Comez, Aydin

Gergin, Yal9in Kti9tik, Mustafa Ali Balbay, Sinan Aydin Aygtin, Hikmet Cicek, Kemal

Kerin9siz, Alunet Tuncay Ozkan ve Emin Suin'in telefonlan ile irtibath oldugu

anlasilmistir.

Devam eden sorusturmada elde edilen delillere gore; Mahkeme kararlanna istinaden

Ayhan Atabek, Servet Kaynak, Kemalettin Balci, Zerrar Atik, Murat Cavdar, Btilent

Gtingordii, Fahri Stislti, Mehmet Dalagan, Kenan Temur, Muhterem Bagci, Murat Eke.

Emre Baltaci, ilhan Bulayir, Cihan Ank, Ali Oktay §ahbaz, Onur Ozdemir, Melih Ytiksel,

Onal inan9, Mustafa Ozbek 22.01.2009 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis,

kullanimlannda bulunan adreslerde arama ve el koyma islemleri ger9eklestirilmistir.

30)MEHMET HABERAL, FATiH HILMiOGLU, RIZA FERiT BERNAY, MUSTAFA

ABBAS YURTKURAN, EROL MANiSA

Mehmet Sener Eruygur, Ahmet Hursit Tolon ve Mustafa Ali Balbay'dan, bazi Oniversite

Rektorlerinin 2003-2004 yillarmda planlamp uygulamaya konulan darbe 9ahsmalanna

istirak ettiklerine dair belgeler ele ge9irilmistir. Mehmet §ener Eruygur ve Ahmet Hursit

Tolon'dan ele ge9irilen dijital verilerdeki "Rektorlerle Toplanti.pdf isimli belgede, 19

Eyltil 2003 tarihinde Jandarma Genel Komutanhginda Rektorlerle yapilan toplantida

konusulanlann yazildigi ve Rektorler'den 15-20'sinin "Kubilay" olmaya hazir olduklanni,

25 Ekim 2003'de ogretim tiyelerinin ctippeleriyle Anitkabir'e ytirtiyeceklerini ifade

ettikleri belirtilmistir.

Mustafa Ali Balbay'dan ele ge9en Casper marka diztistti bilgisayardaki "Sener.txt" isimli

belgenin "18.2.04... Meclisin karsisinda 10.30-12.0" bashgi altinda, "SE- Evet onlar

karsimizda ama bizim de gtictimtiz var. Dayandigimiz bir gti9 var, buna inamyoruz, bunu

harekete ge9irmek lazim. Biz kimlerle gortisttik bilgi verelim. Anil Ce9en, Yildinm K09,

Malatya, istanbul, Samsun, 9 Eyltil Rektorleri. Onlar 90k heyecanh. Malatya falan bir

gorseniz, bu isi yanna birakmayahm diyecek kadar heyecanh. Buna yeni rektorler de

katilabilir. Artik bilen bilir. goren gortir, biz yola 9iktik" seklindeki, Mehmet §ener

Eruygur ile kovusturma safahatinda olen ilhan Sel9uk arasinda ge9en konusmalann

yazildigi anlasilmistir.

Ayni belgenin "3 MAR" bashgi altinda, "Disan 9iktim, IP'li gen9ler... Ve orta ve tist

yastan insanlar vardi. ADD'den yogun katihm... Biti§te, ilhan abi neseliydi. iste bak

kaldin iyi ettin dedi, iyi ki 90k satish medyaya gitmedin dedi. Soma Kent'te Rektorler'le

ogle yemegi, Dokuz Eyltil Rektoru Prof. Emin Alici, Samsun 19 Mayis Ferit Bernay,

Malatya inonti Prof. Fatih... Bursa Uludag Prof. Mustafa Yurtkuran, ... Malatya 90k

heyecanh... Bu isi uzatmamak lazim, en kestirme yoldan halletmek lazim. Ba$ka ttirlii zor,

boyle orgtitlenmeler uzun is" seklinde yazilar bulundugu gortilmtisttir.

53 /2271


Mehmet Sener Eruygur ile Fatih Hilmioglu arasinda 07.05.2008 tarihinde; Fatih Hilmioglu

"Komutamm soyle bir durum var. Biliyorsunuz bu Cumhuriyet konserleri dizisi diye bir

konserler dizisi yaptik", "Bunlann ben adeta seylerini bile burda bastirdim, bu duyuru

ilanlanni bizim Oniversite'de yaptirdim", "Rektorler'le is birligine girmesi gereken Genel

merkez o Rektorler'le de veya Rektorltiklerle de Genel merkezin hi9bir irtibati olmamis",

Mehmet Sener Eruygur "Ben... Samsun'da olacagim", Fatih Hilmioglu "Yani 90k iyi olur

komutamm, yani hakkaten tabi ordaki seye de onem verirsiniz yani, belki 9ikip orda birka9

ctimle de soyleseniz 90k gtizel oiur yani" seklinde bir telefon gortismesi geq;tigi tespit

edilmistir.

Halil Kemal Gtirtiz ile Fatih Hilmioglu arasinda 01.07.2008 tarihinde; Fatih Hilmioglu

"Hocam se9tirdik, 100'e 59 haber almissinizdir", Halil Kemal Gtirtiz "Aldim Fatih'cim,

orada 59 tane kopek var", Fatih Hilmioglu "Hocam su gozaltina almalara ne diyorsunuz,

yani iyice kansiyor", Halil Kemal Gtirtiz "Tarihinde ilk defa fasizmi yasiyor Ttirkiye",

Fatih Hilmioglu " Evet, 90k dogru" seklinde birtelefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

Halil Kemal Gtirtiz ile Riza Ferit Bernay arasinda 21.07.2008 tarihinde ozetle; Riza Ferit

Bernay "Birinci siradaki 90cuk 90k iyi 90cuktu, o birinci sirada devam ediyor", Halil

Kemal Gtirtiz "...Az once beni Osman aradi", "Zaten gazetelere aksettirdik dediniz onu",

"Simdi Cumhurbaskam da bir iki tane oynar diye endisem var benim", Riza Ferit Bernay

"Evet ama boyle bir sey varsa O kanaldan bir seyler U9urursa 90k iyi olur tabi", "Asian

Bulat'ta 9ikti, biz de Yal9in Bayer'e ytiklendik o da orda pkb, aynca pes pese iki gtin tist

tiste", Halil Kemal Gtirtiz "Simdi orda onu i§lemek lazim devamh", "O zaman siz

kurtanrsiniz pa9ayi. goztin aydin diyeyim", Riza Ferit Bernay "...Cok gtizel olur insallah,

bakalim hi9 degilse buralan bir iki yer hi9 degilse kurtulsun yani, 9tinkti 90gu yer gidiyor",

"...Ulusal cephe tekrar te§kil edebilirse" seklinde bir telefon gortismesi gegtigi tespit

edilmistir. Mustafa Ali Balbay ile Riza Ferit Bernay arasinda 24.06.2008 tarihinde

bulusmalanna dair bir telefon gortismesi ge^tigi tespit edilmistir.

iletisimin dinlenilmesi kapsaminda; ilker Gtiven ile Mustafa Abbas Yurtkuran arasinda

25.02.2008, Mehmet §ener Eruygur ile Mustafa Abbas Yurtkuran arasinda 03.03.2008

tarihinde telefon gortismeleri ge?tigi tespit edilmistir.

Sorusturma kapsaminda ele ge9en belgelerde isimleri bulunan Fatih Hilmioglu, Riza Ferit

Bernay ve Mustafa Abbas Yurtkuran'in, halen sorusturma kapasimindaki bazi kisilerle

irtibatlarimn devam ettigi gortilmtis, bu irtibatlann mahiyetlerinin ortaya 9ikartilabilmesi

amaci ile Mahkeme kararma istinaden 15.08.2008 tarihinden itibaren iletisimlerinin kayda

ahnmasina baslamlmistir.

Ahmet Hursit Tolon ve Mehmet Sener Eruygur'dan ele ge9irilen dijital verilerde

"Cumhuriyet Cah§ma Grubu Devre Rap ll.ppt" isim ve "Prof. Dr. Erol Manisah ile

yapilan gortisme sonu9lan" baslikh, Erol Manisa ile 11.02.2004 tarihinde Harbiye

Orduevi'nde yapilan gortismeye dair bir sunum bulunmustur. Bu belgeye gore, Cumhuriyet

Cahsma Grubunun Erol Manisa ile darbe 9ah$malan kapsaminda gortis ali§veri§inde

bulundugu ve faydalamlabilecek kisiler hakkinda Erol Manisa'dan bilgi ahndigi

anlasilmistir. Ayni kisilerden ele ge9irilen dijital verilerdeki "Prof. Dr. Manisah'mn

verdigi referans isimler.ppt" isimli sunumda da. 9e§itli kisiler hakkinda Erol Manisa'limn

kanaatinin, bu kisiler hakkinda yapilacak faaliyetlerin yazildigi ve Cumhuriyet Cahsma

54 / 2271

Grubu'nun tavsiye edilen bu isim ve kuruluslarla ilgili yapacagi faaliyetlerle ilgili bilgilere

yer verildigi gortilmtisttir.

Ahmet Tuncay Ozkan ile Mehmet Sener Eruygur arasinda 07.01.2008 tarihinde ozetle;

Mehmet §ener Eruygur "Tuncay bir ara gortiselim, bazi seyler duyuyorum", "Bas basa

goriismekte fayda var", "Cuma gtinti ben ogleyin birisi ile yemek yiyecegim Ordueyinde

bu Harbiye Orduevinde", "Yemekten sonra gortisebiliriz mesela", Ahmet Tuncay Ozkan

"iki bu9ukta Harbiye Orduevi'ne geliyorum ben", Mehmet §ener Eruygur "Ashnda Erol

Manisa ile yiyecegim ama yemegi", "Bilmiyorum tamsikhginiz ne durumda", Ahmet

Tuncay Ozkan "Ben 90k severim kendisini, 90k da tanisinm, ama W9 sey yapmayahm".

"Erol hocamla da konusun ben her seye dahil olurum" seklinde bir telefon gortismesi

ge9tigi tespit edilmistir.

Ele ge9en belgeler ve irtibatlarma gore, Erol Manisa'nm bu irtibatlarimn mahiyetinin

ortaya 9ikartilabilmesi amaci ile Mahkeme kararma istinaden 08.09.2008 tarihinden

itibaren Erol Manisa'nm iletisiminin tespiti 9ahsmalanna baslamlmistir.

Sorusturma kapsaminda; Kemal Yal9in Alemdaroglu ile Erdogan Tuncer arasinda

08.01.2008 tarihinde, Kemal Yal9in Alemdaroglu'nun kendisinin gortilmekte olan bir

davasim Mehmet Haberal'in nasil takip ettigini anlattigi, Mehmet §ener Eruygur ile Ali

Ercan arasinda 13.02.2008 tarihinde, Mehmet $ener Eruygur'un "...0 yarin 17'yle ilgili

olarak Haberal diyor ki", "Onu diyor Pazartesiye alsamz diyor, 9tinkti ogrenci yok

dolduramayiz orayi diyor, yoksa nakilde bir sorun yok diyor" dedigi telefon gortismeleri

ge9tigi tespit edilmistir.

Ahmet Hursit Tolon ile Turhan Comez arasinda 27.03.2008 tarihinde, Ahmet Hursit

Tolon'un, Mehmet Haberal'in da katilacagi toplanti organizasyonudan bahsettigi bir

telefon gortismesi ge?tigi tespit edilmistir.

Ahmet Hursit Tolon ile Mehmet Haberal arasinda 11.06.2008 tarihinde ozetle; Ahmet

Hursit Tolon "Derin saygilanmi sunuyorum, bu is sizinle beraber olacak bu obtir is,

Hereke isi, bu sizin bulundugunuz yerde olur ba$ka ttirlti olmaz", "Sizinle olur, bak

diyorum dikkat edin, orasi ile olmuyor, zaten dun de soyledim, gurtiltti 9ikiyor en sonda

ben de tiztiltiyorum, dedim ki efendim boyle olmuyor bu is, yok bilmem ktirek 9ekelim,

iste hemen deklere edelim filan, ya nasil deklere ediyorsunuz, hani sizin dedim ki sizin

ktirek 9ekmeniz onemli degil, dtimene oturttugunuz insan onemli, oldu mu efendim",

Mehmet Haberal "...bu tilke bizim Pasam, yani bu tilke bizim, o koltuklarda oturanlar

bugiin oturuyor yarin yoklar, ama bu tilke ben bunu hep boyle i9imde", Ahmet Hursit

Tolon "3'te bile 9aginn kosarak gelirim, size saygilar sunuyorum, hormetler ediyorum"

Seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir. Mehmet Haberal'in 25.10.2003

tarihinde Ankara'da dtizenlenen ve "Ordu Goreve" pankartinin a9ildigi mitinge Kemal

Yal9in Alemdaroglu ve Halil Kemal Gtirtiz ile birlikte katildigi anlasilmistir. Mehmet

Haberal'in irtibatlarimn mahiyetinin ortaya 9ikartilabilmesi amaci ile Mahkeme kararma

istinaden 17.10.2008 tarihinden itibaren iletisiminin tespitine baslamlmistir.

Devam eden sorusturmada ele ge9en deliller ve yapilan tespitlere gore Cumhuriyet

Bassavchhgimizin talimati ile Mehmet Haberal, Fatih Hilmioglu, Riza Ferit Bernay,

Mustafa Abbas Yurtkuran ve Erol Manisa 13.04.2009 tarihinde yakalanarak gozaltina

55 /2271

ahnmis, ahnan Mahkeme kararlanna istinaden kullanimlannda bulunan adreslerde arama

ve elkoyma islemleri ger9eklestirilmistir.

31)SERDAR OZTORK, UFUK AKKAYA, MEHMET DENiZ YILDIRIM, OZEL

YILMAZ, DURSUN ClCEK

Sorusturmada elde edilen delillere gore Bedrettin Dalan'in. hakkinda sorusturma

ytirtittildtigtinti istanbul MiT Bolge Baskan Yardimcisi Ozel Yilmaz vasitasiyla ogrendigi

ve bu nedenle yurt disina ka9tigi anlasilmistir.

ilhami Omit Handan ile Coskun Umurarasinda 04.11.2008 tarihinde ozetle; Coskun Umur

"Yarin gidiyor o ingiltere'ye gidiyor, ben onun igin dedim ama seni arar", ilhami Omit

Handan "Ne diycem sana", "Hayir bu simdi ya ne biliyim neyse ytiz ytize konusuruz",

"Var mi bir haber, peki Baskam Baskan birileri goriismus dinlenecem diyomus", Coskun

Umur' "Onu senle Cumartesi konusuruz" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit

edilmistir.

ilhami Omit Handan ile Ozel Yilmaz arasinda 10.11.2008 tarih ve saat 22.50'de ozetle;

ilhami Omit Handan "ilgin9 seyler var da onun ic;in sizi aramak ihtiyaci hissettim",

"Baskamm, Aydin Dogan'in sekreteri Arzu ka9mis", "Tuncay'lan bayagi telefon

gortismeleri varmis", "§eye Baskana bunun i9in sey yapanlar Mustafa Sangtil, Mustafa

Stizer arti sey Aydin Dogan", "Arti o obtir adamlar size soyledigim once soyledigim

adamlar", Ozel Yilmaz "Anladim hi onlar mi anlatmislar", ilhami Omit Handan "Evet

Baskamm, ayni zamanda iste Aydin Dogan'in sekreteri de ka9mis, Avrupa'daymis su

anda", "Arzu", "Bu arada Tuncay Ozkan'la da 90k samimiymis", "Mustafa Sangtil sey

yapanlardan biri", "Laf getiriyo gottirtiyo Baskamm", "Bir de Mustafa Stizer var isin

i9inde", "Bilginiz olsun Baskamm" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

ilhami Omit Handan ile Ozel Yilmaz arasinda 11.11.2008 tarihinde ozetle; ilhami Omit

Handan"Bugiin Bans Bey'le ne zaman gortisebilirsiniz. hep beraber ti9timtiz aksam yemek

te yiyebiliriz", Ozel Yilmaz "Aksam mtifettisler falan var, onlann yaninda sey yapmak

istemiyorum ben", ilhami Omit Handan "Zaten isterseniz disan gideriz", Ozel Yilmaz "Ya

bir yerde otururuzya sorun degil" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

ilhami Omit Handan ile Coskun Umur arasinda 11.11.2008 tarihinde ozetle; ilhami Omit

Handan "Onu seylen bulusturacam malum ki§iylen", Coskun Umur "Anladim bugiin mti",

ilhami Omit Handan "Evet" . Coskun Umur "Peki simdi oraya mi geliyor buraya mi

geliyor", ilhami Omit Handan "Hayir oraya gelmez herhalde. ona saat soylicem bir

noktada bulusturacagim", "Burda da mtifettisler var istanbul'da" "Bos kalamiyor yani"

Seklinde bir telefon gortismesi gegtigi tespit edilmistir.

Bedrettin Dalan'in yurt disina 9ikmasinda soma ilhami Omit Handan ile Bedrettin Dalan

arasinda 24.11.2008 tarihinde ozetle; ilhami Omit Handan "Ben ilhami ellerinizden

operim", "Valla Baskamm ozledik gayet iyiyiz sizi bekliyoruz doit gozle", Bedrettin Dalan

"Ben de, bayramdan soma gelcem", ilhami Omit Handan "Herkesin selami var, Ozer

Baskamm ismail Baskanimin falan" seklinde bir telefon gortismesi ge?tigi tespit edilmistir.

Ozel Yilmaz'in kullamminda bulunan adreslerde arama ve elkoyma islemi icra edilmemis,

28.05.2009 tarihinde talimat ile ifadesi ahnmistir.

56 /2271

ilyas Cmar'dan ele ge9irilen 51 numarah CD i9erisindeki "masaj.xls" isimli belgede.

9esitli kisilerin isim ve telefonlann yam sira "Serdar(Avkt)-5327727720 (avukat bize

yakin, Mustafa Levent'le siki irtibati var)" yazdigi gortilmtisttir. Belgede yazih telefon

hattinm Serdar Ozttirk adina kayitli oldugu anlasilmis, Mustafa Levent Goktas'in

kuUammindaki telefon ile belgede ge9tigi §ekliyle siki bir irtibatimn bulundugu tespit

edilmistir. Bunun tizerine Serdar Ozttirk'tin irtibatlarimn mahiyetinin ortaya

9ikartilabilmesi i9in Mahkeme kararma istinaden 04.03.2009 tarihinden itibaren

iletisiminin tespitine baslamlmistir.

Serdar Ozttirk ile Ko9ero Saluci arasinda 17.03.2009 tarihinde ozetle; Serdar Ozttirk

"Nedir o, hi^bir sekilde poliste ifade vermeyeceksin tamam mi?", "Sen bana eee efendime

soyltiyeyim is birligi teklif ettiler ee komutanlar aleyhinde ifade vermemi teklif ettiler,

bunu kabul etmedigim i9in beni yakaladilar", Ko9ero Saluci "He o ifadeyi zaten savciya

verdim, savcihga SU9 duyurusunda bulundum", Serdar Ozttirk "Tamam 90k gtizel", "Sen

W9 merak etme, bak Levent Albay 2 aydir i9erde", "Tamam mi bu isin sonunda bisey

olacagi filan yok, bu isin sonunda bu i§i yapanlar tutuklanacak bu isin sonunda tamam,

endise etme" seklinde, Serdar Ozttirk'tin Ko9ero Saluci'yi, Emniyet tarafindan askerler

aleyhine ifade vermeye zorlandigi yontinde ifade vermeye yonlendirdigi bir telefon

gortismesi ge^tigi tespit edilmistir.

Sorusturmada ele ge9en delillere gore Serdar Ozttirk yakalanarak gozaltina ahnmis,

Mahkeme kararma istinaden 05.06.2009 tarihinde kullamminda bulunan adreslerde arama

ve elkoyma islemleri icra edilmistir.

Serdar Ozttirk'tin Avukathk btirosundaki aramada; "irticayla Mticadele Eylem Plani"

bashkh, "Gizli" ibareli, "Dr.Dz.P.Kur.Kd.Albay Dursun Cicek" imzali fotokopi oldugu

anlasilan bir beige ele ge9irilmistir. Belgedeki "Durum" bashgi altinda "irticai gruplar

tarafindan TSK basta olmak tizere devletin resmi kurumlanni yipratmak tizere yogun

faaliyetler ytirtittilmekte, Ergenekon adi altinda TSK'ya btiytik emekleri ge9mis emekli ve

muvazzaf askeri personele yersiz ithamlarda bulunularak lekelenmeye 9ahsilmaktadir",

"Vazife" bashgi altinda "irticai olusumlann i9ytiztinti gostererek, bu konudaki tereddtitlere

son vermek ve soz konusu orgtitlere olan kamuoyu destegini ortadan kaldirmak, Ergenekon

kapsaminda yapilan yipratici kampanyalann etkisini azaltmak, TSK' ya yonelik olarak

yapilan olumsuz propagandalara son vermektir", "icra" bashgi altinda"Laik ve demokratik

dtizeni yikarak, seriata dayah bir islam devleti kurma hayalinde bulunan AKPhiiktimeti ve

ona destek veren 9e§itli gruplar ile Fethullah Gtilen grubu basta olmak tizere radikal dini

olusumlar hakkindaki ger9ekleri gtin ytiztine 9ikarmak, kamuoyu destegini kirmak ve

faaliyetlerine son vermek tizere bilgi destek faaliyetleri icra edilecektir" yazdigi ve

yapilacak faaliyetlerin siralandigi gortilmtisttir.

Bu belgede ismi ve imzasi bulunan Dursun Cicek hakkinda Mahkeme kararma istinaden

16.06.2006 tarihinden itibaren iletisimin tespiti 9ahsmalanna baslamlmistir.

Dursun Cicek ile Abdullah Kili9arslan arasinda 21.06.2009 tarihinde ozetle; Abdullah

Kili9arslan "Biz onlan goriiyoruz, biz onlan goriiyoruz sen merak etme", Dursun Cicek

"Mutlaka ama esas hedef kurum tabi yani biz orada evet", Abdullah Kili9arslan "Yani

kurumumuz simdi simdi sen orda uzun yillardir da ayni yerdesin ya... §imdi Levent'e

yapilanlarla sana yapilanlar, iki onemli kurumdaki iki hemseri", Dursun Ci9ek "Evet evet"

Seklinde bir telefon gortismesi gec;tigi tespit edilmistir.

57 /2271


Dursun Cicek'in 30.06.2009 tarihinde Cumhuriyet Bassavcihgimizda ifadesi ahnmis,

kullamminda bulunan adreslerde arama ve elkoyma islemi icra edilmemistir.

Sorusturmanin devaminda, kendisini "Kusaklar boyu TSK'ya hizmet etmis bir aileye sahip

olmaktan onur duyan bir subay olarak" tanitan bir kisi tarafindan 30.09.2009 tarihinde

Cumhuriyet Bassavcihgimiza imzasiz olarak gonderilen ihbar mektubunun ekinde

"irticayla Mticadele Eylem Plani" isimli belgenin ash gonderilmistir.

Cumhuriyet Bassavcihgimiza 11.11.2009 tarihinde ulasan bir ba$ka ihbar mektubunda;

kamuoyunu yonlendirmek maksadiyla yasa di§i bir sekilde isletildigi belirtilen internet

siteleriyle ilgili Andi9 Belgesi ve soz konusu internet sitelerinin listesi gonderilmis, Andi9

Belgesinde Dursun Cicek'in de parafinin bulundugu gortilmtisttir.

istanbul Emniyet Miidtirltigti'ne 18.10.2009 tarihinde Riza Yildinm ismi ile gonderilen

elektronik posta ihbannda; "Bugiin Aydinhk dergisi mansetinde bahsedilen Basbakan'in

karanhk telefon gortismesi Ergenekon'cu Levent Ersoz'tin arsivindendir. Bu arsivde

Basbakan ve 90k sayida AKP'li Bakana ait ses kayitlan bulunmaktadir. Bu arsiv su anda a

Aydinhk dergisinde bulunmaktadir. Bu ses kayitlarimn asil kaynagi Deniz Yildinm ve

Ufuk Akkaya'dir. Dergiye bakarsamz anlayacaksimz" seklinde bilgiler verilmistir.

ihbarda ge9en Aydinhk Dergisinin 18 Ekim 2009 tarih ve 1161 sayih niishasimn kapak

kisminda "KKTC Devletini Bitirme Plani Yaptilar, Erdogan ve Talat'in Karanhk Telefon

Gortismesi" seklinde bir yazinin yer aldigi, ayni derginin 4. sayfasindan baslayarak 8.

sayfasina kadar kapak kisnnndaki haberin aynntilannin oldugu, 6. ve 7. sayfalarda da

Basbakan Recep Tayyip Erdogan ile KKTC Basbakam Mehmet Ali Talat arasinda ge9tigi

iddia edilen bir telefon gortismesi i9eriginin yayinlandigi gortilmtisttir.

ihbarda belirtilen ses kayitlarimn bulunabilmesi ve ihbarda adi ge9enlerin Levent Ersoz ile

irtibatlarimn ortaya 9ikanlabilmesi i9in, gecikmesinde sakinca bulunan hal nedeniyle

verilen arama emri ve ahnan onama kararma istinaden Ufuk Akkaya ve Mehmet Deniz

Yildinm'in kullamminda bulunan adreslerde arama ve elkoyma islemleri

ger9eklestirilmistir. El konulan malzemelerin ve sorusturma kapsamindaki diger delillerin

incelenmesine gore Ufuk Akkaya ve Mehmet Deniz Yildinm'in sorusturma kapsamindaki

bazi kisilerle irtibatlan tespit edilmis ve aramalarda 90k sayida orgtit belgesi ele

ge9irilmistir. Mehmet Deniz Yildinm'dan ele ge9irilen flash bellek ve bilgisayann W

incelemesinde, dergide yayinlanan ses kaydimn yam sira benzer nitelikte 56 adet daha

telefon dinleme kaydi bulunmus, bunun tizerine Mehmet Deniz Yildinm ve Ufuk Akkaya

08.11.2009 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmislardir.

Aydinhk dergisinde yayinlanan telefon gortismesinin herhangi bir yerde yayinlanarak

aleniyet kazamp kazanmadigi Ba§bakanhk Muste§arhgfna sorulmus, ahnan cevapta,

Basbakan Recep Tayyip Erdogan ile Kuzey Kibns Ttirk Cumhuriyeti Cumhurbaskam

Mehmet Ali Talat arasinda kayit altina alinmadan yapilan telefon gortismesi i9erigindeki

bilgilerin hi9bir sekilde a9iklanmadigi ve aleniyet kazandinlmadigi, gortisme i9erigindeki

bilgilerin Devletin i9 ve Dis siyasal yararlan bakimindan gizli kalmasi gereken bilgiler

oldugu bildirilmistir.

58 / 2271

32)YUSUF ERiKEL, HAYRi BiLDiK, HAKAN ARIKAN, AYDOGAN AKSONGO,

MARUF§iNiK, HAKANAKDOGAN, RECEP TAYLAN,ADEM UZUN

iletisimi kayit altina ahnan ibrahim Ozcan ile Hakan Akdogan arasinda 18.06.2008

tarihinde ozetle; Hakan Akdogan "Ha senin o elemanlann soyadi neydi ya?", "Rize'deki",

"Ben Rize Ardesen'deyim", "§ey lazim abi, hem makine, hem de sigara", ibrahim Ozcan

"Benim oyle i§lerle isim olmaz, beni oyle i§lerle telefonda arama" seklinde bir telefon

gortismesi ge^tigi tespit edilmis, Hakan Akdogan'in silah temin etmeye 9ahstigi

anlasildigindan Mahkeme karanna istinaden 19.06.2008 tarihinden itibaren iletisiminin

tespitine baslamlmistir.

Hakan Akdogan ile Adem Uzun arasinda 24.06.2008 tarihinde ozetle; Hakan Akdogan

"Rize'deyim", Adem Uzun "Gel de, baska bir isim daha var, btiytik bir is, ben altindan

9ikamadim", "Bir sey lazim da, benim bulamayacagim tarzda bir sey, o ytizden belki

dedim sen bulursun", Hakan Akdogan "Burada bulacagim bir sey mi", Adem Uzun "Yok

orada bulamazsin", Hakan Akdogan "Btiytik mti", Adem Uzun "Btiytik, btiytigtin ku^ugu",

"Orta boy, orta anladin mi", Hakan Akdogan "Hayirdir oglum, nereye cihada mi

gidiyorsun", Adem Uzun "Ya sen fazla sey yapma geldiginde konusuruz gene", "Bu 1ay

falan bir stiremiz var yani", Hakan Akdogan "Tamam peki" seklinde bir telefon gortismesi

ge9tigi tespit edilmistir.

Hakan Akdogan'in 26.06.2008 tarihinde Adem Uzun'a "S.A Adem ben gecikebilirim, sen

ne lazimsa bana mesaj la yaz ben seni bir kardesime yonlendiririm. Ne lazim mesaj at"

Seklinde bir mesaj gonderdigi, Adem Uzun'un da ayni tarihte Hakan Akdogan'a "Uzi

Akrep ya da mp5" seklinde cevap yazdigi tespit edilmistir. Buna gore Mahkeme karanna

isitinaden 27.06.2008 tarihinden itibaren Adem Uzun'un iletisiminin tespitine

baslamlmistir.

Durmus Ali Ozoglu ile MarufSinik arasinda 21.04.2008 tarihinde ozetle; MarufSinik "...

Hiphopla ilgili kitabi falan bitireyim diyom, izmir'deki gruplan 9ekecem iste, onlar aradan

9iksin, ...bu hafta da iste Carsamba gtinti burada dernekte gosteri yapacam, o askeri

gosterecem", Durmus Ali Ozoglu "Ben de hiphop9ularla ugrastim ge9en hafta bayagi,

Ceza iste o geldi onunla konustuk biraz. ne yapmalan gerektigini falan anlattik onlara, ...o

heriflere bile var ya Tayyib'e ktiftir ettirdi ya", Maruf Sinik "Sen bahsettin mi bizim

Seylerden yani o", Durmus Ali Ozoglu "Tabi tabi, yani o 9ocuk hazir abi" seklinde bir

telefon gortismesi ge^tigi tespit edilmistir.

ibrahim Ozcan ile Maruf Sinik arasinda 30.06.2008 tarihinde ozetle; Maruk Sinik "Abi sey

diyecem ya, ben Ali abiye ulasamiyorum, telefonlan kapah, seyde ofiste cevap vermiyor",

ibrahim Ozcan "Maslak'ta seyde olabilir Akademi'de olabilir..." "Oraya girdiler mi

telefonlan kapatirlar" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

Durmus Ali Ozoglu ile Maruf §inik arasinda 30.06.2008 tarihinde ozetle; Maruf Sinik

"Metin Yarbayimin yamndayim simdi, bu sizin aldigimz afisler var ya abi,

Biiytik9ekmece'de bir festival olacak ya, bir arkadas ta demis ki ya demis i§te biz bunlan

dagitahm falan demis, Metin Yarbayim da ona bir el afis bir miktar vermis, o adam

Erzurum'lu Biz Ka9 Kisiyiz comun tiyesiymis yani, o altinda dagitahm, biraz once telefon

a9ildi, Metin Yarbayim bana karsi soyledi, eger dedi halka ole mtinferit dagitirsamz her

hangi bir sey adi altinda dagitmazsamz, dagitin ama Biz Ka9 Kisiyiz com olarak

59/2271

dagitacaksamz dagitmayin diye biraz soylendi, onun i^in aramistim ben ashnda, abi ben

Tuncay Ozkan'1 taniyorum biliyorum yani" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit

edilmistir.

Maruf Sinik'in, iletisimleri dinlenen Durmus Ali Ozoglu ve ibrahim Ozcan ile irtibatimn

mahiyetinin ortaya 9ikartilabilmesi amaci ile Mahkeme kararma istinaden 16.07.2008

tarihinden itibaren iletisiminin tespitine baslamlmistir.

iletisimi kayit altina ahnan Hamza Demir ile Recep Taylan arasinda 19.07.2009,

18.07.2009 ve 21.07.2009 tarihinde sorusturma konulanna dair stipheli i9erikte telefon

gortismeleri ge^tigi tespit edilmis, Mehmet Taylan adina bir telefon hatti kullanan Recep

Taylan'in irtibatlarimn ortaya 9ikartilabilmesi amaci ile Mahkeme karanna istinaden

Recep Taylan'in iletisiminin tespitine baslamlmistir.

Iletisimi kayit altina ahnan Durmus Ali Ozoglu ile Yusuf Erikel arasinda 12.03.2008

tarihinde ozetle; Yusuf Erikel "Abi, Ytiksek Yargi Organlanndan birinin baskam bir

villada AKP'li is adamlanyla i§leri pisirmis, bu basinda yanki yapar mi?", Durmus Ah

Ozoglu "Yapmaz mi ya", Yusuf Erikel "Yani boyle bir bilgi elime geldi de, ben sadece

paylasayim dedim, aynntiyi soma konusuruz", "O Ytiksek Yargi Oyesiyle de aram iyi, sen

bir haber hazirlarsin abi. gider kendisine durum boyle boyle bunu buraya bu adama indirttir

yoksa yandin deriz" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

Neriman Aydin ile Yusuf Erikel arasinda 06.06.2008 tarihinde ozetle; Yusuf Erikel

"§imdi ge^liginize iyi herhalde tegmenler", Neriman Aydin "Eyvallah, Noyan burdaydi

uzun boylu olan", "Biraz once amcasiyla gittiler onlar Kemal beyle", Yusuf Erikel "Iyi

oldu mu sohbet, memnun olmuslar mi?" Neriman Aydin "Hem nasil hem nasil ...", Yusuf

Erikel "Kasade 9ektiydi, dinletmis mi yoksa", Neriman Aydin "Vallahi diyorlar ki iyi ki

kaydettik, Kemal amca yoksa hepsini ka9irmis olacaktik diyo" seklinde bir telefon

gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

Hatice Bahtiyar ile Yusuf Erikel arasinda 03.07.2008 tarihinde ozetle; Yusuf Erikel "Dun

bir sey ile ilgili konu§tuk ya bir konu", "Onu sabah sen soyledin net olarak soruyorum

9tinkii btittin seyler kayitta...oluyor da", "Evet mi Hayir mi bana net soyle", Hatice

Bahtiyar "Evet aldim ben onu ya", "Yani aradaymis, hi 9ikardim ben onu seye de soyle",

Yusuf Erikel "Peki Bilgisayarda", Hatice Bahtiyar "Onu bilmiyorum da onda da sey yam

bir sor seyde varmis onda muhtemelen". "Ya oaldigim kitabin arasindaymis yam, kitabi

9ikardim aldim aradan", Yusuf Erikel "Seyi soyleyecegim, yani ordaki harddiskin i5mde

oyle mi", "Yani bir sikinti yok diyorsun oyle mi dogru mu", Hatice Bahtiyar "Yok yok ,

"Ya onun i9inde de hani masa tisttine falan kopyaladiysa okumak i?in ondan emin degihm

yani silip silmediginden onu da sor ona", "Onu aldim yani o seyi", Yusuf Erikel

"Harddisk .. aldin yani dogru mu", Hatice Bahtiyar "Hi hi evet" seklinde, Yusuf Enkel'in

sorusturma kapsaminda delil karartma faaliyetinde bulunduguna dair bir telefon gorusmesi

tespit edilmistir. Bunlara gore Yusuf Erikel'in irtibatlarimn ortaya 9ikartilabilmesi amaci

ile Mahkeme karanna istinaden 17.10.2008 tarihinden itibaren iletisiminin tespitine

baslamlmistir.

Neriman Aydin'in Lenova marka diztistti bilgisayan i9erisindeki Toshiba marka hard disk

i9erisinde, Neriman Aydin'in 2004-2005 yillarmda Hayri Bildik'e gonderdigi anlasilan

mektuplann dijital halleri bulunmustur. Neriman Aydm tarafindan 16.09.2004 tarihinde

60 /2271

Hayri Bildik'e gonderildigi anlasilan mektubun bazi boltimlerinde ozetle; "Saym Bildik,

Mesrutiyet Ttirk Ulusunun Ankara'dan yon ve yol bulmasinda bir karargah merkezidir.

Mesrutiyet'in sirlan olmah... Fikir ve eylemleri sadece kurmay heyeti bilmeli... Kurmay

heyeti arasinda sir ve soru isareti olmamah... Sayin Bildik, Sayin Ergtin Poyraz Bey ile de

Kemal Bey'den konusmasim isterseniz... Kendisinin olaya 9eki diizen verecegine stiphem

yoktur... Sayin Bildik, sizinle paylastigim her ctimle bir sirdir ve sadece Kemal Bey'le

paylasihr. Karargahin sirlan sirlanmizdir. Sadece dikkat ettigimiz husus sirlanmizi

kimlerle paylastigimizdir" seklinde ifadelerin yer aldigi gortilmtisttir.

Neriman Aydin tarafindan 12.10.2004 tarihinde Hayri Bildik'e gonderildigi anlasilan

mektupta ozetle; "Sayin Bildik, malumlanniz oldugu tizere, her ttirlti elektronik

haberlesmemiz kolayhkla takip edilmektedir. Bu nedenle telefonda aynntih soramadigim

i?in bagislayimz. Jand. Korg. ibrahim A9ikmese ve Jan. Korg. Mehmet Cavdaroglu ile

ilgili olarak Sener Eruygur Pasa'nm onayim ya da yardimlarim talep edebilmemiz i^in

ge9erli bir mesnedimizin olmasi gerekmektedir. Konuyla ilgili bana yoneltecegi sorulara

olumlu, dayanagi olan ve ne igin oldugunu anlatabilmem i9in bilgi sahibi olmam

gerekmektedir. Sizce bir mahsuru yoksa beni aydinlatmamzi rica ediyorum" seklinde

ifadelerin yer aldigi gortilmtisttir.

Neriman Aydin tarafindan 14.01.2005 tarihinde Hayri Bildik'e gonderildigi anlasilan

mektupta; "Birlikteligimizin Yonetim Kadrosunun, Beyin Heyetinin bir elin parmaklan

kadar ki§iyle devami, istihbarat servislerinin sirlanmizi, hedeflerimizi uzun stire

ogrenmelerine engel olacaktir diye dtistintiyoruz... Dtistincemiz odur ki her 119 ayda bir

kurmay heyet olarak bir araya gelip hadiseleri, kat edilen yollan, yapilmasi gerekenleri

gortismemiz ve bunlan zabta ge9irmemiz gelecege dair yolumuz i9in son derece faydah

olacaktir diye dtistintiyoruz" seklinde ifadelerin yer aldigi gortilmtisttir.

Neriman Aydin ile Hayri Bildik arasinda 11.02.2008 tarihinde ozetle; Hayri Bildik

"Neriman hocam abime soyle", "Biz anlastik" "...benim bir istanbul'a gelip btiytik

patronla gortistip geri gelmem lazim" "... Haber ver olur mu" , Neriman Aydin

"iletiyorum" seklinde bir telefon gortismesi ge^tigi tespit edilmistir.

Hayri Bildik'in, Neriman Aydin ve Kemal Aydin ile olan irtibatlarimn mahiyetinin ortaya

9ikartilabilmesi igin Mahkeme karanna istinaden 22.10.2008 tarihinden itibaren

iletisiminin tespiti 9ahsmalanna baslamlmistir.

"Kerktik Dergisi" Genel Yayin Yonetmenligini yapan Hakan Ankan ile ilgili olarak

yapilan arastirmada, sorusturma kapsamindaki Neriman Aydin, Kemal Aydin, Muhterem

Bagci, Kemal Kerin9siz, Sevgi Erenerol, Muammer Karabulut, Ergtin Poyraz, Bekir

Ozttirk, Mustafa Htiseyin Buzoglu, Ahmet Hursit Tolon ile irtibath oldugu tespit edilmistir.

Ergtin Poyraz'dan ele ge9irilen "Milli Giiq Sitesi Yazarlan" ba§hkh belgede, sorusturma

kapsamindaki bir kisim kisiler ile birlikte Hakan Ankan'in da isminin yer aldigi

gortilmtisttir. Ergtin Poyraz'in telefon ve sim kart rehberinde, Hakan Ankan'in Ergtin

Poyraz'a gonderdigi 3 adet mesaj bulundugu tespit edilmistir.

Kemal Aydin ile Aydogan Akstingu arasinda 31.12.2007 tarihinde ozetle; Kemal Aydin

"§imdi devletimizin bize talimati bu, esas devletimizin, benim ilgilenmem istendi bu isle,

61/2271

konusahm oldu mu, sana anlatayim olayin vahametini ona tedbir alacaz", Aydogan

Akstingti "Tamam abi" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit edilmistir.

Kemal Aydin/Neriman Aydin ile Aydogan Akstingti arasinda 06.06.2008 tarihinde ozetle;

Aydogan Akstingti "Simdi hocamiz ashnda bizi tartiyo", "...biz insanlara btiytik hizmet

edelim, talebimiz o yonde", Neriman Aydin "Talebimiz §u devletimizi yonetmek, en

btiytigii bu, degil mi bu", "O gtinler de cok yakin, tanklar hazir, burdan sana sey olsun'\

"Bu da sana mtijde" , Aydogan Akstingti "Onlar hazirdir zaten ama biz de hazinz biz de",

Neriman Aydin "Zara'ya diyorum ki, gece yansi seni 9agirabiliriz Meclis'e, bize §arki

ttirkti solersin sabah saat dortten soma" seklinde bir telefon gortismesi ge9tigi tespit

edilmistir.

Elde edilen delillere gore Hakan Arikan ve Aydogan Akstingti'ntin irtibatlarimn ortaya

9ikartilabilmesi i?in Mahkeme karanna istinaden 03.03.2009 tarihinden itibaren

iletisimlerinin tespitine baslamlmistir.

Yusuf Erikel, Hayri Bildik, Hakan Arikan, Aydogan Akstingti, Maruf $inik, Hakan

Akdogan, Recep Taylan ve Adem Uzun'a yonelik sorusturma devam etmekte iken,

22.01.2010 tarihinde Haci Ali Hamurcu'nun Organize Solaria Mticadele Sube

Mtidiirltigti'ne "Ergenekonculann Avukathgim yapan Yusuf Erikel benim daha onceden

Avukathgimi yapti, su an htiktimlti oldugum i?in azl oldu. Avukat Yusuf Enkel'in

Cagaloglu'nda Babiali Caddesindeki yazihanesinde sakh bir senet var. Bu senedin

tizerinde Haci Ali Hamurcu yaziyor ve bu senedin meblagi 10 Trilyon Ttirk Lirasi. Yusuf

Erikel'in etrafina topladigi 7 ki§ilik Astsubay ve Subaylardan olusan bir sebeke var. Bu

Sebeke bugiin Kayseri Btiytiksehir Belediyesi'ne giderek bu ?eki tahsil edecekler ve

Ergenekona aktaracaklar, ne olur bunu durdurun" seklinde ihbarda bulunmustur.

16 03 2010 tarihinde de Terorle Mticadele Sube Mtidiirltigti'ne "Bugtin Taksim'de bulunan

Htir ve Kabul Edilmis Masonlar Dernegi ontinde, Htir ve Kabul Edilmis Masonlar Dernegi

Baskam Mustafa Asim Akin isimli ?ahsi, lacivert montlu, kahverengi ayakkabih, 1.90

boyunda Ali isimli bir sahsm vuracagi" seklinde bir ihbarda bulunulmustur. Bu ihbar

iizerine Taksim'de bulunan Mason Locasinm yakinlannda Haci Ali Hamurcu 1 adet

bi9akla yakalanmistir.

Haci Ali Hamurcu'nun 17.03.2009 tarihinde ahnan ifadesinde ozetle; daha once kendisinin

yapmis oldugu ihbarda ge9en 10 Trilyonluk senetle ilgili aynntih bilgiler verdigi, bu

senedi tahsil etmesi i9in Yusuf Erikel'e verdikten bir stire soma tutuklamp cezaevine

girdigini bu stire i9erisinde Yusuf Erikel'in senedi tahsil etmek i?in degisik ginsimlerde

bulundugunu ancak bir ttirlii tahsilati ge^eklestiremedigini, bir gtin Yusuf Enkel'in

kendisini ziyarete geldigini, bu gortismede Yusuf Erikel'in senedi en kolay tahsi etme

yolunun fatura kesilmek suretiyle oldugunu, bu i§i halledecek dernek 9apindak. tek

kurulusun ise Mason Locasi oldugunu soyledigini, Yusuf Erikel'in ilerieyen gunlerde

yaptigi ziyaretlerde kendisine devamh olarak Masonlann vatan haim oldugunu anlattigim,

kendisini Yahudi ve Masonlara kar§i kinlendirmeye 9ahstigini, bu konularla ilgili kitaplar

getirdigini bu konusmalar sirasinda bir de Mason Locasindaki yolsuzluktan bahsettigim ve

senet ile ilgili faturayi bunlardan alabilecegini soyledigini, Yusuf Enkel'in kendisine

devamh surette bu mason locasina bir §eyier yapilmasi, gozlennin korkutulmasi

gerektigini yoksa masonlann imza konusunda sikinti 9ikaracaklanni telkin ettigini, bu

gehsmeler tizerine izne 9iktiginda senet t§i halledilmemis olursa Istanbul'a gelerek Mason

62 /2271


Locasinda karsisina ilk 9ikacak bir kisiye saldin yapmayi dtistindtigtinti, ilk olarak Loca

baskanlanna yonelik eylem yapmayi dtistindtigtinti, bunu da bulamazsa Locadan 9ikacak

herhangi bir kisiye biqiakli saldin yapacagini, bir stire sonra da eylemi ger9eklestirmekten

vazge9tigini ve kendisini ihbar ettigini beyan etmistir.

Haci Ali Hamurcu'yu Mason Locasi yoneticilerine karsi eylem yapmasi konusunda Yusuf

Erikel'in yonlendirmis olabilecegi degerlendirilmis, bunun tizerine delillerin

karartilabilecegi ihtimaline binaen Mahkeme kararlanna istinaden Yusuf Erikel, Hayri

Bildik, Hakan Arikan, Aydogan Akstingti, Maruf §inik, Hakan Akdogan, Recep Taylan ve

Adem Uzun 22.03.2010 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis, kullanimlannda bulunan

adreslerde arama ve elkoyma islemleri ger9eklestirilmistir.

Aramada, Yusuf Erikel'in Fatih i^esinde bulunan avukathk btirosunda Haci Ali

Hamurcu'nun bahsettigi senedin ash ele ge9irilmistir.

33)ALTUNAY SAHiN, CEM SiMSEK, RECAi ALKAN, MEHMET BOLENT

SARIKAHYA, FATiH KOCA, HULUSi GOLBAHAR, CEMAL GOKCEOGLU,

MURAT USLUKILIC, ZiYA iLKER GOKTAS, HASAN IGSIZ, MEHMET

OTUZBiROGLU, iSMAiL HAKKI PEKiN, MERYEM KUR§UN, FUAT SELVi,

MUSTAFA BAKICI, MEHMET EROZ, HIFZI CUBUKLU, ALAETTiN SEViM,

HOSEYiN NUSRET TASDELER, SEDAT OZOER, ORHAN GOCLO

Cumhuriyet Bassavcihgimiza posta yolu ile gonderilen ve ekinde irticayla Mticadele

Eylem Planimn ashnin bulundugu 30.09.2009 tarihli imzasiz ihbar mektubunda; "2007 yih

Eyltil ayinda donemin Genelkurmay Il'nci Baskam Org. Ergin Saygun'un emri geregi,

Oniversitelerden bir kisim akademisyen ve CHP yonetiminden bazi politikacilann destegi

ile donemin Genelkurmay Harekat Baskam Korg. H.Nusret Tasdeler'in himayesinde

Genelkurmay Bilgi Destek Daire Baskanhginda §ube Mtidtirti olarak gorevli Kurmay

Albaylar Dursun Ci?ek, Sedat Oztier, ilker Ziya Goktas ve Fuat Selvi tarafindan

kamuoyunu yonlendirme maksath ^e^itli belgeler hazirlandigina tanik oldum. Yukanda

isimleri ge9en sahislar, gorev alanlannin disindaki bir9ok konuyla ilgili olarak hi9bir

hukuki dayanagi olmaksizin 9e§itli faaliyetlerde bulunmuslardir. Bu konuda ornek olmasi

bakimindan bahse konu cunta tarafindan hazirlanmis bir 9ahsma EK-B'de sunulmustur.

EK-B'nin altinda imza bulunmamasinin sebebi evragin elektronik ortamda gonderilmis

olmasindan kaynaklanmaktadir" yazdigi gortilmtisttir. ihbar mektubunun ekinde EK-B

olarak gonderilenin, T.C Genelkurmay Baskanhgi Ankara baslikh, Eyltil 2007 tarihli,

HRKT700-...-07 sayih, Bilgi Destek Plani konulu, Gizli ibareli, 5 sayfadan ibaret,

Genelkurmay Baskam Emriyle Hrk. Bsk. Korgeneral Nusret Tasdeler adina imzaya a9ilmis

beige oldugu, belgede Cumhurbaskanhgi se9imi ile ilgili olarak AK Parti karsiti

degerlendirmelerin yer aldigi ve AK Parti'ye karsi planlanan bir takim faaliyetlerden

bahsedildigi gortilmtisttir.

Yine ayni ihbar mektubunda; irticayla Mticadele Eylem Planimn hazirlanmasi ile ilgili

olarak "...Soz konusu gayri hukuki 9ahsmalar, TSK i9erisindeki cunta yapilanmasinm kilit

isimlerinden olan Org. Hasan Igsiz'in Genelkurmay Il'nci Baskanhgi doneminde hiz

kazanarak devam etmistir. Org. Hasan Igsiz'in dogrudan netice ahnabilecek bir eylem

plani hazirlanmasi konusunda verdigi direktif geregi, Korg. Mehmet Eroz ve Ttimg.

Mustafa Bakici'mn da katkilanyla gerekli 9ahsmalar baslatilmis ve soz konusu eylem plani

Kur. Alb. Dursun Ci9ek tarafindan hazirlanmistir" seklinde ifadeler geijtigi gortilmtisttir.

63 / 2271

Ufuk Akkaya'nin is yerindeki aramada; kendisinin kullamminda bulunan Seagate marka

hard diskte bulunan "Bilgi Notu Dursun peek, doc" isimli belgede, "Tutuklanacagimi

biliyordum. Genelkurmay da biliyordu. Btittin olasihklara karsi hazirhkhydik.

Genelkurmay Ergenekon sorusturmasim ge9 algiladi. Bu isin bu kadar btiytiyecegini

(Karargah'akadar uzanacagim) W9 hesap etmediler... irtica (Fethullah) tilke gtivenligi i9in

tehdit. Genelkurmay bu konuda bir mudahaleye hazirlamyor. Genelkurmay 2. Baskam

Org. Hasan Igsiz'in 1. Ordu Komutam olmamasmi isteyenler var. Ancak ilker Pasa Org.

Igsiz'i 1. Ordu Komutanhgi'na terfi edecek. Igsiz. Ergenekon'da yasanan gelismeleri de

takip edecek" seklinde ifadelerin yer aldigi gortilmtisttir. Yine Ufuk Akkaya'dan ele

ge9irilen Hedef Allience 2009 ibareli ajandamn 452 ile numaralandinlan sayfasinda.

"Hasan Igsiz: Albay Cicek'in sonuna kadar arka..." seklinde bir notun bulundugu

gortilmtisttir.

Cumhuriyet Bassavcihgimiza 11.11.2009 tarihinde ulasan bir baska ihbar mektubu ekinde

kamuoyunu yonlendirmek maksadiyla yasa di§i bir sekilde isletildigi belirtilen internet

siteleriyle ilgili dtizenlenen andi9 belgesi gonderilmistir. Soz konusu belgenin Harekat

Baskanhgi'ndan Genelkurmay ikinci Baskanma hitaben yazilan, Nisan 2009 tarihli, Gizli

ibareli, Yzb. Murat Uslukili9 imzali oldugu gortilmtisttir. Andi9 belgesinin paraf

boltimtinde ise Des. S.Md. Alb. C.G6k9eoglu, l'nci Bilgi Des. §.Md. Alb. S.Oztier, 2'nci

Bilgi Des. §.Md. Alb. i.Goktas, 3'ncti Bilgi Des. S.Md. Alb. D.Ci9ek, 4'ncti Bilgi Des.

S.Md. Alb. H.Gtilbahar, Bilgi Destek Gr.K. Alb. O.Gti9lti, Bilgi Destek Daire Baskan

Vekili Tugg. M.Bakici, Hrk. Bsk. Korg. M.Eroz, Isth. Bsk. Korg. I.H.Pekin, MEBS Bsk.

Kora. M.Otuzbiroglu, Adli Mtisavir Tugg. H.Cubuklu, Il'nci Bsk.Org. H.Igsiz'a ait

paraflann oldugu ve H.Igsiz'a ait parafin karsisinda "Sn.K'a arz" seklinde el yazmasi bir

notun bulundugu gortilmtisttir.

Hasan Ataman Yildinm'a yonelik 07.01.2009 tarihindeki aramada; is yerinde ele ge9en

117 nolu CD i9erisindeki "111312" isimli dosyadaki "Hayhay" isimli belgede

"Mecidiyekoy murat muh. Mehmet B Sankahya, Bsknhk siteleri Yapim, yazihm link

i9erik yardimci olunacak Forward et, tanitim, mail gruplan Ortadogu yazihm irtibat kur

istedigi zamn istanbul a gelebilirmis 533 419 28 42 mbsar@hotmail.comMacit Karacay,

A. Kahraman siteler hakkinda Feyyaz amirale gortis Siteler irtica.net, irtica.org,

gencizbiz.net, genclik.info, pkkgercegi.net, turkses.org, naksilik.com, turkatak.gen.tr,

turkishgenocide.net, ozgurgenc.net" seklindeki ibareler ve internet sitesi adreslerinin yer

aldigi goriilmtis, belgenin teknik ozelliklerine gore Ataman isimli kullanici tarafindan

20.09.2008 tarihinde olusturuldugu ve ayni kullanici tarafindan 05.11.2008 tarihinde son

kez kaydedildigi anlasilmistir. Beige i9erisinde ge9en Mehmet Btilent Sankahya tarafindan

kullamldigi anlasilan telefon numarasmm Dursun Cicek'e ait telefon hatti ile irtibatimn

bulundugu tespit edilmistir.

Hasan Ataman Yildinm'in isyeri adresindeki aramada ele ge9en Kingston Marka 512 Mb

Flash bellek i9erisindeki "Vodafon.doc" isimli belgede; "Golctik tersaneden Yb. Altunay

§ahin, Topelden Yzb Cem$imsek: Alenen Sesar'in reklamini yapmak da bu s.. kafahlara

kalmis sanki. Bu ib...r i<;in uygun temaslar" seklinde ibareler bulundugu gortilmtisttir.

Hasan Ataman Yildinm'in is yeri adresindeki aramada ele ge9en Stormax marka E0FD-

1813 seri nolu hafiza karti i9erisindeki "devleti yonetenler. doc" isimli 3 sayfadan ibaret

"Devleti Yonetenler" baslikh beige i9erisinde "Basbakan Tayyip Erdogan, TBMM Baskam

Btilent Ann9, Di§i§leri Bakam Abdullah GUI, l9i§leri Bakam Abdtilkadir Aksu, Milli

64 /2271

Egitim Bakam Htiseyin Celik, Basbakan Yardimcisi Dengir Firat, Bayindirhk ve Iskan

Bakam Zeki Ergezen, Basbakamn Damsmanlan 1. Damsman, 2. Damsman, 3. Damsman,

4. damsman" seklindeki bashklar altinda bazi devlet yoneticilerinin nitelikleri ve etnik

kokenleri hakkinda degerlendirmelere yer verildigi gortilmtis, bu belgenin 11.09.2005

tarihinde 14858507468 isimli kullanici tarafindan olusturuldugu ve Dz. Kd. Bnb. Altunay

Sahin isimli kullanici tarafindan 11.09.2005 tarihinde son kez kaydedildigi, belgeyi

olusturan kullanici isminin (14858507468) Yusuf-Zeliha oglu 01.10.1965 Felahiye

dogumlu Kayseri Kocasinan Besparmak ntifusuna kayitli Altunay Sahin'e ait T.C kimlik

numarasi oldugu tespit edilmistir.

Cumhuriyet Bassavcihgimizca ytirtittilen 2009/1570 sayih sorusturma kapsaminda

haklannda islem yapilan Burak Dtizalan, Yakut Aksoy, Alperen Erdogan isimli kisilerin

birlikte kullandiklan ikamette ele ge9en Data Traveler 2 GB 04183-322A00LF ibareli

Kingston marka flash bellek i9erisindeki "Gorevlendirme. doc" isimli belgede, "Baskandan

gelen emirler dogrultusunda yapilan gorevlendirmeler" bashgi altinda 90k sayida orgtitsel

nitelikte gorevlendirme arasinda, "Devrimci Tegmenlerin TSK i9inde tabana yayilma ve

bilgilendirme 9ahsmalannda (mail gruplan, PH i9eren sunumlar, video siteleri, internet

siteleri) Ataman Yildinm ve ekibi (Fatih Koca, Altunay Sahin, Cem Simsek, Recai

Alkan'a bu konuda emirler verildi.) gorevlidir" seklinde ibareler yer aldigi anlasilmistir.

Genelkurmay Baskanhgi Askeri Savcihgimn 15.02.2010 tarih ve 2010-164 sayih cevabi

yazisi ekinde yer alan 23.06.2009 tarihli tutanakta; Bilgi Destek Daire Baskanhgi'nda

kullamldigi belirtilen 26 bilgisayar ve 5 sunucunun 20.06.2009 tarihinde 35 kez gtivenli sil

islemine tabi tutuldugu, tutanakta Mehmet Btilent Sankahya, Murat Uslukili9, Cemal

Gok9eoglu ile birlikte toplam 7 kisinin isminin yer aldigi gortilmtisttir. Cumhuriyet

Bassavcihgimiza gonderilen 30.09.2009 tarihli ihbarda ise, sivil savcihgin olaya el

koymasi gtindeme gelince, Dursun Cicek ve ilgili Subenin bilgisayarian ile ana

sunuculannin 19-20-21 Haziran 2009 tarihinde 35 kez geri getirilmeyecek sekilde silindigi

belirtilmistir. Tutanakta silme islemine tabi tutuldugu belirtilen bilgisayarlar ve sunuculann

BIM numaralan, ihbarda ge9en BiM numaralan ile karsilastmldiginda 24248 ve 24571

BiM nolu bilgisayarlar hari9 diger bilgisayarlann, ihbarda silindigi belirtilen

bilgisayarlardan olduklan tespit edilmistir.

Sorusturma kapsaminda ele ge9en delillere gore, belgelerde ismi ge9en Fatih Koca,

Altunay Sahin, Cem §imsek, Recai Alkan ve Mehmet Btilent Sankahya'nin

kullanimlannda bulunan adreslerde Mahkeme karanna istinaden 02.08.2010 tarihinde

arama ve el koymaislemleri ge^eklestirilmistir.

Elde edilen deliller ile ilgili olarak Altunay Sahin, Cem Simsek, Recai Alkan ve Mehmet

Btilent Sankahya'nin 10.08.2010 tarihinde, Fatih Koca'nm 16.08.2010 tarihinde

Cumhuriyet Bassavcihgimizda ifadeleri ahnmistir. Hulusi Giilbahar, Cemal Gok9eoglu,

Murat Uslukih9, Ziya ilker Goktas'in 17.08.2010 tarihinde, Hasan Igsiz'in 24.08.2010

tarihinde, Mehmet Otuzbiroglu'nun 28.08.2010 tarihinde, ismail Hakki Pekin'in

04.01.2011 tarihinde Cumhuriyet Bassavcihgimizda ifadeleri ahnmis, kullanimlannda

bulunan adreslerinde arama ve elkoyma islemi yapilmamistir.

Cumhuriyet Bassavcihgimizin 2010/1003 sayih sorusturmasi kapsaminda, 06.12.2010

tarihinde Golctik Donanma Komutanhgi istihbarat Sube Mtidtirltigtinde yapilan aramada;

zemin dosemelerinin altina saklanmis olarak bulunan 5 nolu harddiskte bulunan

65 /2271


"Proje.doc" isimli belgenin irticayla Mticadele Eylem Planimn taslagi mahiyetinde oldugu

anlasilmistir. Teknik ozelliklerine gore bu belgenin 02.03.2008 tarihinde "Alaettin Sevim"

isimli kullanici tarafindan olusturuldugu ve 21.03.2009 tarihinde yine ayni kullanici

tarafindan son kez kaydedildigi tespit edilmistir.

Yine ayni harddisk i9erisindeki "Kitlesim.xls" isimli belgenin "Sayfa 1" isimli 9ahsma

sayfasmda; "internet ekipleri kurulmah, Teknik, i9erik, Sivil Dagitim aglan geli§tirilmeli,

mail gruplan, siteler, mail listeleri toplanmah, medya iletisim koordinasyon" seklinde

bashklarin yer aldigi, "OretimEkibi" isimli 9ahsma sayfasmda Htiseyin Vural Vural,

Merdan Yanardag, Dursun Cicek, Erbay Colakoglu ile birlikte toplam 12 kisinin isminin

yer aldigi, "dagitimkanah" isimli 9ahsma sayfasmda Emekli bashgi altinda Htiseyin

Vural Vural, Ataman Yildinm, Ilyas Cmar ile birlikte 14 kisinin isminin yer aldigi,

Muvazzaf bashgi altinda Fatih Koca, Recai Alkan, Altunay Sahin, Cem Simsek ile birlikte

toplam 7 kisinin isminin yer aldigi gortilmtisttir. Teknik ozelliklerine gore bu belgenin

08.04.2003 tarihinde "iKK" isimli kullanici tarafindan olusturuldugu, 04.05.2008 tarihinde

"Alaettin Sevim" isimli kullanici tarafindan son kez kaydedildigi tespit edilmistir.

Mehmet Btilent Sankahya'nin ikametindeki aramada ele ge9en Sandisk marka 512 MB

flash diskte bulunan "Kasim 2007_takipedilen_isimli.xls" isimli belgenin "isimli_ttirk9e''

9ahsma sayfasimn "Gtinltik olarak takip edilen internet siteleri(Ttirk9e Yayin Yapan)"

bashgi altinda "Meryem Kursun-irtica ile Mticadele Uzmani" yazdigi, altinda 66 adet

internet sitesi isminin ve karsilanna AKP Yanhsi, irticai, Fethullahci, Tarafsiz haber sitesi

Seklinde ibareler yazildigi gortilmtisttir. Murat Uslukili9'in 17.08.2010 tarihinde

Cumhuriyet Bassavcihgimizdaki ifadesinde; "2.Bilgi Destek Sube Mtidtirltigti'ntin basinda

ilker Ziya Goktas vardi. Sivil Memur Meryem Kursun'du. Bu sitelerin i9inde, irtica.org

vardi. Ana site buydu, sitenin i

Memur Meryem Kursun ekliyordu. Ben bu sitenin i9erigine baktigimda hos olmayan yazi

ve mailler gordtim, kendilerini ikaz ettim. Bazi maillere cevaplan Meryem Kursun

kendisinin yazdigim bana soyledi. Maillerin cevaplannda kiskirtici i9erikler de vardi"

Seklinde beyanlarda bulunmustur.

Elde edilen deliller ve ahnan ifadelere istinaden Meryem Kursun'un 07.06.2011, Fuat

Selvi'nin 08.06.2011, Mustafa Bakici, Mehmet Eroz, Hifzi Cubuklu'nun 15.06.2011,

Alaettin Sevim'in de 21.06.2011 tarihlerinde Cumhuriyet Bassavcihgimizda ifadeleri

ahnmis, Htiseyin Nusret Tasdeler, Sedat Oztier, Orhan Gti9lii'ntin ise rapor veya yurt di§i

gorev mazereti nedeniyle 9agnya uymadiklanndan ifadeleri alinamami§, bu kisilerin

kullanimlannda bulunan adreslerinde arama ve el koyma islemi yapilmamistir.

34)MEHMET iLKER BASBUG

Mahkemenizde gortilen 2010/106 Esas no'lu davamn 30.12.2011 tarihli 50. duru§masimn

20 no'lu ara karan geregi, samk savunmalannda ve belgelerde adi ge9en Genelkurmay

Eski Baskam Org.Mehmet ilker Basbug hakkinda gereginin takdir ve ifasi i9in Cumhuriyet

Bassavcihgina yazi yazilmistir.

Cumhuriyet Bassavcihgimiza 11.11.2009 tarihinde ulasan ihbar mektubu ekinde

kamuoyunu yonlendirmek maksadiyla yasa di§i bir sekilde isletildigi belirtilen internet

siteleriyle ilgili dtizenlenen Andi? belgesinde, Hasan Igsiz'a ait parafin karsisinda "Sn.K a

arz" seklinde el yazmasi bir notun bulundugu gortilmtisttir. Hasan Igsiz 24.08.2010 tarihli

66 /2271


Savcihk ifadesinde "Sn.K'arz" ifadesinin sadece Genelkurmay Baskam'na sunulunca

yazildigim, belgenin Genelkurmay Baskam tarafindan onaylamp onaylanmadigim

bilmedigini, Genelkurmay Ba§kani'nm onayi ve emri olmadan hi^bir seyin

yapilamayacagim, nihai karar merciinin Genelkurmay Baskam oldugunu beyan etmistir.

Mehmet Otuzbiroglu'nun 26.12.2011 tarihli 47. durusmada, Andicin Genelkurmay

Baskam ve 2. Baskan tarafindan gortilmtis ve onaylanmis oldugunu, Murat Uslukili9'in

29.12.2011 tarihli 49. durusmada, General seviyesindeki paraflan almak i9in andici Dursun

Albay'a verdigini, Genelkurmay 2. Baskani'mn onayini mtiteakip bildigi kadanyla andicin

Genelkurmay Baskam'na arz edildigini, onaylandiktan sonra andicin kendilerine geldigini,

Dursun Albay'in getirip verdigini, kendilerinin muhafaza ettiklerini, ayni durusmada

Mehmet Eroz'tin, andicin 2. Baskan'dan ahndiktan sonra Genelkurmay Baskam'na hemen

9ikartilamadigim, bir sure soma andici Mustafa Bakici'mn sari zarf i9erisine koyarak

Genelkurmay Baskani'mn Ozel Kalem Mtidtirti Tuggeneral Ugur Tar9in'a teslim ettigini,

daha sonra da gelip Komutamm andi9 geldi tamam seklinde bilgi verdigini, bu gelen

kagidin tizerinde Genelkurmay Baskani'mn imza yerine sadece bir okey isareti attigini

gordtigtinti, Genelkurmay Baskani'mn o zamanlar evraklara bu tarzda da isaret koydugunu,

beyan ettikleri anlasilmistir.

Mustafa Levent Goktas'tan ele ge9en 51 no'lu DVD'nin i9erisindeki "Bilgi Notu.doc"

isimli, Gizli ibareli, Haziran 2007 tarihinde istihbarat Ba§kanhgindan Genelkurmay

Baskanma hitaben yazildigi anlasilan belgede, Nuran Yildiz'in Org. ilker Basbug

tarafindan 2004 yihndan beri gayri resmi iletisim danismam olarak hizmetlerinden istifade

edildigi, bu kapsamda bilgilere gore Org. Basbug'un Nuran Yildiz aracihgi ile ANAP

Genel Bsk. Erkan Mumcu'ya Cumhurbaskanhgi se9imiyle ilgili olarak, CHP'nin kendi

istedikleri disinda bir AKP'linin (Milli G6rtis9ti - Fetullah9i) aday gosterilmesi durumunda

Meclisteki oylamaya kesinlikle katilmayacaklan, Recep Tayyip Erdogan- Abdullah Gtil-

Besir Atalay ti9ltistinden birisinin aday olmasi halinde; CHP-ANAP-DYP'nin katilmadigi

durumda se9ilen Cumhurbaskammn sadece AKP'nin Cumhurbaskam olacagi ve bu ytizden

TSK'nin Baskomutam olamayacagindan hareketle TSK'nin buna mtidahale edecegi, Bu

mtidahale neticesinde htiktimetin dtisecegi, bunun Anayasa Mahkemesi ile gortistilerek

saglandigimn bizzat Org.Basbug tarafindan ifade edildigi, Anayasa Mahkemesinin AKP'yi

kapatacagi, Recep Tayyip Erdogan - Abdullah Gtil - Btilent Ann9 ti9ltistintin siyaset

yapmasimn yasaklanacagi ve boylece AKP kadrosunun dagilacagi, Aydin Dogan'a bagli

medya kuruluslannin saglayacagi medya destegi ile Erkan Mumcu onderliginde, birlesen

ANAP ve DYP'nin 9ekim gticti ile bu partiye katilacak TSK'ya yakin ve AKP dtismam

Rifat Hisarcikhoglu, Sinan Aydin Aygtin, Abdtillatif Sener ve Cemil Cicek gibi isimlerle

bir olusum sozti verildigi ve bu olusumun mtidahaleden somaki ilk se9imlerde iktidara

tasinacagina kesin goztiyle bakildigi hususlanm ilettigi, ifade edilen bilgilerin bizzat Dr.

Yildiz tarafindan is arkadaslan seviyesinde dile getirildigine dair bilgilerin elde edildigi

belirtilmistir.

Mehmet ilker Basbug'un Genelkurmay Baskanhgi doneminde 29.04.2009 tarihinde

Poyrazkoy'de yapilan kazilar ve elde edilen mtihimmatlar hakkinda, 26.06.2009 tarihinde

irticayla Mticadele Eylem Plani hakkinda Genelkurmay Baskanhginda basin a9iklamalan

yaptigi, 10.02.2010 tarihinde Amirallere Suikast Plani sorusturmasi ve K09 Mtizesinde

bulunan patlayicilar hakkinda deme? verdigi, 17.12.2009 tarihinde Trabzon'da Oru9 Reis

Firkateyninde Ergenekon sorusturmasi hakkinda a9iklamalar yaptigi ve bu konusmasinda

"Bu konuya deginmeyi ozellikle bugiin tizerinde beraber oldugumuz TCG Oru9 Reis

67/2271

Firkateyni'nde deginmemin ozel bir anlami vardir, herhalde bunu herkes a9ik9a ne dernek

istedigimi de anlamaktadir" dedigi, 05.07.2010 tarihinde Televizyonda Ergenekon

sorusturmasiyla ilgili a9iklamalanmn yayinlandigi anlasilmistir.

Sorusturmada elde edilen bilgi ve belgeler tizerine Mehmet ilker Basbug'un 05.01.2012

tarihinde Cumhuriyet Bassavcihgimizda ifadesi ahnmistir.

35)MEHMET BEDRi GOLTEKiN, TURHAN OZLO, OZLEM KONUR USTA,

ZAHiDE RUHSAR §ENOGLU. ERKAN ONSEL, CANER TASPINAR, iLYAS

gOmrOkcO, MEHMET BOZKURT. MEHMET BORA PERiNCEK, bOlent BAS

Aydinhk Dergisi'nin 18.10.2009 tarih ve 1161. sayismda Basbakan Recep Tayyip Erdogan

ve donemin KKTC Basbakam Mehmet Ali Talat arasinda ge9tigi iddia edilen telefon

goriismesinin i9erigi yayinlanmistir. Konuyla ilgili sorusturma kapsaminda Mehmet Deniz

Yildinm'in ikametindeki aramada; sag tist kosesinde 28.09.2009 tarihi yazih, 10 ve 11 ile

numaralandinlan ve Dogu Perin9ek tarafindan kaleme ahndigi degerlendirilen el yazisi

beige bulunmustur. Belgede "Deniz Yildinm, M. Sabuncu, Ferit ve Turan Ozlti arkadaslar

yazik olmus, RTE-Talat gortismesini siradan bir haber haline getirip harcamisiz. Oyle

bosluk olur mu? Ni9in benim Persembe gtinti yolladigim bashgi kullanmadimz?

Elimizdeki malzemeyi ne hale getirmisiz. Ne Yapmah? Sakin basin toplantisi yapilmasin

Bedri'ye haber veriniz. Bu haberi gelecek haftaya veya daha somaki haftaya kapak

yapahm soyle KKTC devletini yok etme tutanagmi yayinhyoruz. Tayyip Erdogan He M.

Ali Talat, T. Erdogan ile M.A. Talat'in Karanhk Gortismesi artik tutanagi yayinlamak

gerekivor' Bu haber, bu hafta yaptigimz gibi igdis edilmez, elimizdeki mermiyi havaya

sikmazsak, 90k etkili olur, iyi orgtitlemek gerekir. Htiseyin Macit ve A.Z. Bulun? lie

gortistip nasil yazacagimizi kararlastirahm, gerekirse 1-2 hafta gecikebihr. Onlarla

zamanlamaya karar verelim. Denktas bu i?i ele ahr ve sarsar. CHP, MHP de harekete

ge9er" yazdigi gortilmtisttir.

Bu belgeye gore, Dogu Perin9ek"in soz konusu dinleme kaydimn yayinlanmasiyla ilgili

olarak, odonem Aydinhk Dergisi Genel Yayin Yonetmeni olan Mehmet Deniz Yildinm'a,

is9i Partisi Genel Baskan Yardimcisi olan Ferid Hsever'e, Ulusal Kanal Genel Yayin

Yonetmeni Turhan Ozlti'ye. Aydinhk Gazetesi imtiyaz Sahibi olan Mehmet Sabuncu'ya

ve is9i Partisi Genel Ba§kan Vekili olan Mehmet Bedri Gtiltekin'e talimat verdigi

anlasilmistir.

Soz konusu ses kaydimn yayinlanmasiyla ilgili sorusturmada, 17.10.2009 tarihinde is9i

Partisi Genel Merkezinde i§9i Partisi Genel Baskan Vekili Mehmet Bedri Gtiltekm

tarafindan "Tayyip Erdogan'in karanhk gortismeleri! Beige ve kayitlanyla" konulu bir

basin toplantisimn dtizenlendigi, basin toplantisinda Basbakan Recep Tayyip Erdogan ve

donemin KKTC Basbakam Mehmet Ali Talat arasinda ge9tigi iddia edilen telefon

konusmasimn a9iklandigi, telefon goriismesinin ses kaydimn basin mensuplarina

dinletildigi ve bu basin a9iklamasinm 19.10.2009 tarihinde Ulusal Kanal'da yayinlandigi

anlasilmistir Yine 25.10.2009 tarihinde \& Partisi Genel Ba§kan Yardimcisi Erkan

Onsel'in, Basbakan Recep Tayyip Erdogan ile Remzi Gtir arasinda getfigi iddia edilen

telefon gortismesini i§9i Partisinin istanbul HBaskanhginda basm mensuplarina dinlettigi

ve bu kaydin Ulusal Kanal'da yayinlandigi tespit edilmistir.

68 /2271


Buna gore; 17.10.2009 tarihinde Mehmet Bedri Gtiltekin'in, 25.10.2009 tarihinde de Erkan

Onsei'in basin a9iklamalan yapmasi, bu basin a9iklamalannda dinletilen ses kayitlarimn

Turhan Ozlti'ntin Genel Yayin Yonetmeni oldugu Ulusal Kanal'da yayinlanmasi ile Dogu

Perin9ek tarafindan verilen talimatin yerine getirildigi anlasilmistir. Telefon

gortismelerinin Aydinhk dergisinde yayinlandigi siire9te Aydinhk dergisi Sorumlu

Mtidtirtintin Zahide Ruhsar §enoglu, Yazi I§leri Mtidtirtintin Ozlem Usta, imtiyaz

Sahibinin de Mehmet Sabuncu oldugu tespit edilmistir.

Mehmet Deniz Yildinm ve Ufuk Akkaya'nin kullamminlardaki adreslerde yapilan

aramalarda; basta Basbakan Recep Tayyip Erdogan olmak tizere AK Parti htiktimeti

biinyesinde gorev yapan tist dtizey btirokratlann yaptiklan telefon gortismelerine ait toplam

57 adet dinleme kaydi ele ge9irilmesine karsihk, bu kayitlann Aydinhk Dergisi ve Ulusal

Kanal'da yayinlanmasina devam edildigi, Aydinhk Gazetesi'nin 9, 10 ve 11.06.2011 tarihli

sayilannda Devlet Bakam Ali Babacan ile Basbakanhk Eski Basdanismam Ctineyt Zapsu

arasinda ge9en telefon gortismelerinin yayinlandigi, yayinlanan bu kayitlann Mehmet

Deniz Yildinm'dan ele ge9en telefon kayitlan ile ayni oldugu anlasilmistir. Aydinhk

Gazetesinde yayinlanan bu haberlerin ilyas Gtimrtik9ti ve Caner Taspinar tarafindan

yapildigi, haberlerin yapildigi donemde gazetenin sorumlu mtidtirtintin de Mehmet Bozkurt

oldugu anlasilmistir. Aydinhk Gazetesinin 09 ve 10.06.2011 tarihlerinde verdigi soz

konusu telefon gortismeleriyle ilgili yapilan haberde, kayitlann Cumhuriyet Gti9birligi

Trabzon Bagimsiz Adayi Btilent Bas tarafindan kamuoyu ile paylasildigi belirtilmistir.

Veli Kti9tik 25.01.2008 tarihli Emniyet ifadesinde; Dogu Perin9ek ve evindeki aramada

bulunan "Televizyon Analiz Yonetim ve Gelistirme Projesi istanbul/Temmuz 2000",

"Kanal 6 Analiz Yonetim ve Gelistirme Projesi istanbul/Kasim 1999" isimli orgtit

belgeleri ile ilgili sorulara , "Dogu Perin9ek bir telefon konusmasmda oglu Mehmet

Perin9ek'in benimle gortismek istedigini soyledi, ben de kabul ettim, Omraniye i^esinde

bulunan Gimaya yanima geldi, sohbet esnasinda, kendisinin ayni zamanda is9i Partisi

Gen9lik kollan baskam oldugunu da ogrendim, konusma esnasinda Ttirk Milliyet9iliginden

soz etti, ben de kendisine 30 Agustos'ta Olkti Ocaklan ile beraber Taksim meydanma niye

9elenk koymuyorsunuz diye soyledim, pek beklemiyordum ancak olayi 90k sicak karsiladi,

benim de hosuma gitti, bilahare istanbul Olkti Ocaklan baskam tamdigim Levent Temiz'i

9agirarak ayni teklifi ona da soyledim ve bir araya getirdim. Bunlar resmi prosedtirii yerine

getirerek, bu etkinligi beraber 30 Agustos tarihinde Taksimde ger9eklestirdiler", "Kesin

olmamakla beraber bu doktimam bana Mehmet Perin9ek isimli sahis vermis olabilir", "Bu

doktimam ifademin akisi i9erisinde Ulusal Medya isimli doktiman ile ilgili cevabimda

belirttigim gibi bana Mehmet Perin9ek getirmisti" seklinde cevap vermistir.

is9i Partisi Genel Merkezinde 21.03.2008 tarihinde yapilan aramada; is9i Partisi "Karargah

Evleri" yapilanmasiyla ilgili MiT Mtistesarhginca hazirlanan Cok Gizli ibareli bir beige

bulunmustur. Belgede Alevi kesim ile is9i Partisi arasindaki irtibati Albay Cengiz

Koylti'ntin sagladigi, Cengiz Koylti'ntin de is9i Partisinden Mehmet Bora Perin9ek ile

irtibath oldugu belirtilmistir. Karargah Evleri biinyesinde faaliyet gosteren sahislann

isimlerinin yer aldigi kisimda, "is9i Partisi (iP)" bashgi altinda; "Organizasyonu Mehmet

Bora Perin9ek, Hikmet Cicek, Mehmet Bedri Gtiltekin idare etmektedir" yazdigi

gortilmtisttir. Cengiz Koylti'ntin adina kayitli bulunan telefon hatlann HTS doktimlerine

gore, Mehmet Bora Perin9ek ile irtibatimn bulundugu tespit edilmistir.

69/2271

Ele ge9en bu deliller ve sorusturma evraki kapsamina gore; Mehmet Bedri Gtiltekin,

Turhan Ozlti, Ozlem Konur Usta, Zahide Ruhsar §enoglu, Erkan Onsel, Caner Taspinar,

Ilyas Gtimrtik9ti, Mehmet Bozkurt ile Mehmet Bora Perin9ek 19.08.2011 tarihinde

yakalanarak gozaltina ahnmis, Mahkeme karanna istinaden kullanimlannda bulunan

adreslerde arama ve elkoyma islemleri yapilmistir. Btilent Bas ise adresindeki aramada

bulunamamasi nedeniyle yakalanamamis, yakalanmasi hakkinda 9ikanlan yakalama

mtizekkeresinden sonra ger9eklestirilmistir.

36)BAHADIR BERK, ERTUGRUL ORTA, ZAFER §EN, MEHMET SABUNCU

Aydinhk gazetesindeki 19.08.2011 tarihli aramada Mehmet Sabuncu'nun odasinda

bulunan belgelerde, Basbakan Recep Tayyip Erdogan, Cumhuriyet Savcisi Cihan Kansiz

ve Taraf gazetesi yazan Yasemin Congar arasinda elektronik posta yazismalan yapildigi

izlenimi verilmek istenen belgeler bulunmustur. Belgelere gore, "ckansiz@hotmail.com"

Seklinde bir e-posta adresi olusturuldugu ve bu e-posta adresi ile "brte@akparti.org.tr",

"yasemin_congar@taraf.com.tr" seklindeki spam (sahte) e-postalar arasinda yazismalar

yapildigi, bu yazismalarda Cumhuriyet savcisimn Taraf gazetesine sahte beige

hazirlamalan yontinde talimat verdigine ve bu belgelerin Basbakan Recep Tayyip

Erdogan'in talimatlan ile CHP'yi yipratmak i9in kullamlacagina, Ergenekon Orgiitti'ne

dair iddianamelerin Basbakan Recep Tayyip Erdogan'in talimati ile Taraf gazetesi

tarafindan hazirlamp Cumhuriyet Savcisina iletildigine dair ifadeler bulundugu tespit

edilmistir.

iletisimi kayit altina ahnan Gtiler Komtircti'ntin, Dogu Perin9ek ve Kemal Yal9in

Alemdaroglu ile birlikte ibrahim Benli'nin Catalca'daki 9iftliginde bir yemek

organizasyona katildigi, bu organizasyonda Bahadir Berk'in de bulundugu anlasilmistir.

Devam eden sorusturmada Bahadir Berk'in Sevgi Erenerol, Ergtin Poyraz ve Gtiler

Komtircti'yle dogrudan irtibatimn bulundugu tespit edilmistir. Bahadir Berk'in sorusturma

kapsaminda haklannda islem yapilan kisilerle irtibatimn mahiyetinin ortaya

9ikartilabilmesi igin Mahkeme karanna istinaden 08.07.2008 tarihinde kullamminda

bulunan adreslerde arama ve el koyma islemleri ger9eklestirilmis, talimat ile Coriu

Cumhuriyet Bassavcihginda 22.05.2009 tarihinde ifadesi ahnmistir.

Anil Osman Celik, 02.11.2009 tarihinde Terorle Mticadele Sube Mtidtirltigtinde Berker

Yenici ile ilgili olarak ozetle; Berker Yenici'yi PKK Teror Orgtitti adina Tekirdag-

Corlu'da 9ali§tigi donemde tamdigim, Berker Yenici ile Ulusalcilar/Atattirk Dtistince

Dernegi i9erisindeki faaliyetlerinden dolayi tanistigini, aynca Tekirdag Corlu'da faaliyet

ytirtitttikleri sirada Berker Yenici'nin ili§kide oldugu Ertugrul Orta'nm ADD'nin eski

ikinci baskam oldugunu, buradan aynldiktan soma is9i Partisi ikinci baskam olarak goreve

basladigim, Berker Yenici'nin Ulusalci Kanat denilen ADD ile iliskili oldugunu, bu

iliskileri ile Ertugrul Orta aracihgiyla 5.Kolordu Komutanhginda gorevli bir Subaydan her

ay 1500-2000 Dolar para aldigini bildigini, bu Subay ve Ertugrul Orta'nm o donemde

tilkenin kurtulusunun darbe ile olacagmi dtistinen ve bu konuda 9ahsmalar yapan kisiler

oldugunu ifade etmistir.

Ertugrul Orta'nm adina kayitli hatlann ahnan HTS dokiimleri tizerinde yapilan

incelemede; Ertugrul Orta'nm bir donem 5. Kolordu biinyesinde 9ali§mi§ olan Emekli

Askeri Savci Bahadir Berk ve Emekli Binbasi Zafer §en ile irtibatii oldugu tespit

edilmistir. Bahadir Berk'in Ttirk Silahh Kuvvetlerinden emekli olduktan sonra I§9i Partisi

70 /2271


I •

Corlu life Baskanhgi'nda Yonetim Kurulu Oyesi oldugu, Zafer Sen'in de is9i Partisi

Merkez Karar Kurulu Oyesi oldugu anlasilmistir.

Elde edilen deliller tizerine Mehmet Sabuncu, Ertugrul Orta, Bahadir Berk ve Zafer Sen

06.12.2011 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis, kullanimlannda bulunan adreslerde

Mahkeme kararlanna istinaden arama ve el koyma islemleri ge^eklestirilmistir.

iKiNci bolOm

iDDIANAMELER VE BiRLESTiRiLEN DAVALAR

istanbul Cumhuriyet Bassavcihgi'nm, 10.07.2008 tarih ve 2007/1536-2008/623 sayih

iddianamesiyle a9ilan dava 2008/209 esas, 17.09.2008 tarih ve 2008/2256-749 sayih

iddianamesiyle a9ilan dava 2008/246 esas, 08.03.2009 tarih ve 2009/511-188 sayih

iddianamesiyle a9ilan dava 2009/85 esas, 13.04.2010 tarih ve 2008/1756-2010/264 sayih

iddianamesiyle a9ilan dava 2010/106 esas, 11.08.2010 tarih ve 2009/30-2010/444 sayih

iddianamesiyle a9ilan dava 2010/179 esas, 09.11.2010 tarih 2010/2135-610 sayih

iddianamesiyle a9ilan dava 2010/228 esas, 10.12.2010 tarih 2009/1407-2010/668 sayih

iddianamesiyle a9ilan dava 2011/1 esas, 16.05.2011 tarih ve 2010/1506-2011/214 sayih

iddianamesiyle a9ilan dava 2011/105 esas, 21.07.2011 tarih ve 2011/1438-342 sayih

iddianamesiyle a9ilan dava 2011/150 esas, 02.02.2012 tarih ve 2012/4-65 sayih

iddianamesiyle a9ilan dava 2012/14 esas ve 13.04.2012 tarih ve 2012/544-205 sayih

iddianamesiyle a9ilan dava 2012/43 esas sayilarma kaydedilerek Mahkemenizde

yargilamalarma baslamlmis,

Bu davalar neticesi olarak yine istanbul Cumhuriyet Bassavcihgi'nm 17.07.2009 tarih ve

2009/1498-565 sayih iddianamesiyle a9ihp Mahkemenizin 2009/191 esasina kayitli olarak

yargilamasina devam edilen dava dosyasinda birlestirilmistir.

Ankara ll.ACM'nin 2009/5 esas, Osktidar 5.As.CM'nin 2010/419 esas, Ankara

ll.ACM'nin 2008/324 esas, Ankara ll.ACM'nin 2009/16 esas, Sankamis As.CM'nin

2008/279 esas, istanbul 12.ACM'nin 2009/31 esas, istanbul H.ACM'nin 2010/118 esas,

istanbul 9.ACM'nin 2010/145 esas, istanbul 12.ACM'nin 2011/53 esas, istanbul

23.ACM'nin 2012/79 esas ve istanbul 23.ACM'nin 2012/115 esas sayih davalan da netice

olarak Mahkemenizin 2009/191 esas sayih dava dosyasinda birlestirilmistir.

OcuncO bolOm

Ergenekon Teror Orgtitti hakkinda simdiye kadar sonu9lanan bir yargilama olmadigindan,

saniklann kendilerine ytiklenilen bu su9lar karsisindaki hukuki durumlarimn tayin edilmesi

icin oncelikle Ergenekon Teror Orgtittintin varhgi ya da yoklugunun, var kabul edilir ise

niteliginin a9ikhga kavusturulmasi gereklidir.

Bu sebeple oncelikle dosya kapsamindaki Ergenekon Teror Orgtittintin varhgi tartismasina

dair deliller ele ahnmis, miitalaanin diger boltimlerini ilgilendiren kisimlan ilgili yerlerde

anlatilmistir. Kovusturma safahatina gore her bir samgin bu su9lar karsisindaki hukuki

durumlari konusundaki netice mtitalaa, saniklann hukuki durumlan boltimtinde yazilmistir.

71/2271


Ankara Cumhuriyet Bassavcihgi'nm 11.07.2006 tarih ve 2006/139-85-48 sayih

iddianamesinde 05.05.2006, 10.05.2006 ve 11.05.2006 tarihlerindeki Cumhuriyet gazetesi

binasma el bombasi atilmasi ve 17.05.2006 tarihindeki Damstay eylemlerinin Alparslan

Arslan, Salih Kurter ve Stileyman Esen'in yonetici, Erhan Timuroglu, ismail Sagir, Osman

Yildinm ve Tekin irsi'nin tiye, Aykut Metin §tikre ve Ayhan Parlak'in yardim eden

konumunda yer aldiklan bir Teror Orgtitti yapilanmasi tarafindan ger9ekle§tirildigi iddia

edilmistir. istanbul Cumhuriyet Bassavcihgi'nm 10.07.2008 tarih ve 2007/1536-2008/623

sayih iddianamesinde ise eylemlerin Ergenekon Teror Orgtitti yoneticileri olan Veli Kti9tik

ve Muzaffer Tekin tarafindan azmettirildigi iddia edilmistir.

ERGENEKON TERORORGOtONUN VARLIGI TARTISMASI

l)EROL MOTERCiMLER'iN BEYANLARI VE BUNLAR iLE iLGiLi DELiLLER

Dosya kapsamina gore "Ergenekon" adli bir orgtittin varhgi iddiasim kamuoyu gtindemine

getiren Erol Mtitercimler'dir. 5Ocak 1997'de Aydinhk dergisinde, 7Ocak 1997 de Show

TV'de yayinlanan "40 Dakika" adli programda, 14-15 Haziran 1997 deki "Susurluk

konferansf'nda, Temmuz 1997 tarihli "Teori Dergisi"nde, 1997 basimi "Ergenekon, Devlet

i9inde Devlet" isimli kitapta dile getirilen bu iddiamn kaynagimn Erol Mtitercimler'in

beyanlan oldugu anlasilmaktadir. Omit Oguztan'in TBMM Susurluk Komisyonuna

gonderdigi 10 Mart 1997 tarihli dilek9ede ve 22-28 Mart 1997 tarihli "Nefes dergisi"

yayinmda Ergenekon Orgtittintin variigindan bahsedilmis ise de, her ikisinde de kaynagin

Erol Mtitercimler olduguna dair bir ibare bulunmadigi gortilmtisttir. Ancak Omit Oguztan

bunlann kaynagimn Erol Mtitercimler'in beyanlan oldugunu savunmustur.

Erol Mtitercimler, Aydinhk dergisine verdigi roportaj in yayinlanmasindan 5 ay soma

katildigi Susurluk Konferansinda Ergenekon Orgtitti hakkindaki iddialanm tekrar etmistir.

Erol Mtitercimler burada Ergenekon Orgtitti konusundaki tanikhgim anlatirken "26 Nisan

1988 tarihinde emekli Tiimgeneral Memduh Unluturk ile yaptigim konusmayi, hie tizerinde

degisiklik yapmadan aktaracagim" ve "Sonra bir Oramiralle konuyu konusurken,

kendisine Ergenekon adindan soz ettim. 'Amiralim, ben boyle boyle bir isim ogrendim.

Ama qokfazla ciddiye almiyorum' deyince, bana, 'Ciddiye almamakla salaklik yaparsin

dedi. 'Niye' diye sordum. 'isin ozu orda da ondan' karsihgini verdi. Bu konustugum kisi

Emekli Oramiral Kemal Kayacan'di" gibi olduk9a dikkat 9ekici vurgular kullanmis ve

konusmasim bitirmi§tir.

Bu konusmada Ergenekon Orgutiinun dagitildigi/tasfiye edildigi gibi bir anlatimi yok iken,

baska bir konusmacidan soma tekrar soz alarak "1990'larda sekil degisikligine gittiler.

Ergenekon orgtitti dagitildi. Haydar Saltik'larm tasfiyesinden sonra bu orgtit guctinti

yitirdi, bu da bir gercek" demistir.

Erol Mtitercimler bu konusmadan 5 ay once Aydinhk dergisine verdigi roportajda;

Ergenekon Orgtittintin 1990'h yillarda dagitildigindan hi? soz etmeyip, aksine "Devletin

Ergenekon denen bu orgtitti dagitarak eylemlerini ortaya cikarmasim" temenm etmistir.

Bunun yam sira Erol Mtitercimler'in anlatimlannin dayanak yapildigi belirtilen "40

Dakika" adh programda. Omit Oguztan'in TBMM Susurluk Komisyonuna gonderdigi

dilek9ede Nefes dergisinde, "Ergenekon, Devlet i9inde Devlet" isimli kitapta dile getirilen

Ergenekon Orgtitti hakkindaki iddialar arasinda, bu orgtittin dagitilmis/tasfiye edilmis

oldugu seklinde bir ifadeye de rastlamlmamaktadir.

72 / 2271

Can Dtindar'in bu konudaki tamkhgi Erol Mtitercimler'den Ergenekon Orgtitti hakkinda

duyduklanna dairdir. Durusmada, soz konusu program icin Erol Mtitercimler ile kamera

karsisinda roportaj yapildigini, Erol Mtitercimler'in burada Ergenekon Orgtitti

konusundaki tanikhgim anlattigini, anlatilan orgtittin gecmiste Avrupa'da benzerleri olan

Gladyo yapilanmasi oldugunu, gerek Erol Mtitercimlergerekse ayni program icin roportaj

yaptiklan Btilent Ecevit ve Dogu Perincek'in Gladyo orgtittintin daha gok tilkticti tabir

edilenleri kullandigini ifade ettiklerini, Erol Mtitercimler'in bu anlatimlannda Ergenekon

Orgtittintin tasfiye edildigine dair bir beyamna tanik olmadigini ifade etmis, bunun

yaninda sorusturma ve dava stireci ile ilgili kanaatlerini anlatmistir.

Bahsi ge9en Televizyon programi ve kitabi Can Dtindar ile birlikte hazirlayan Celal

Kazdagh'nm tamkhgi da ayni konuya dairdir. Durusmada, Erol Mtitercimler'in Susurluk

olayindan sonra kamuoyuna aciklamalarda bulundugunu, bunun tizerine kendisiyle

irtibata gecerek hazirlayacaklan televizyon programi iqin roportaj yaptiklanm, Erol

Mtitercimler 'in Ergenekon orgtitti adini ilk olarak bu roportajda acikladigim, programin

yayinlanmasindan birkac gtin once Aydinhk dergisinde ayni konuda yayinlanmis bir

roportaji da bulundugunu bildigini, program ve derginin yayina hazirlanmasi stireci

dikkate ahmnca tarn olarak ilk kez nereye roportaj verdigini bilemedigini, Erol

Mtitercimler'in bu roportaj ve roportaj harici konusmalannda Ergenekon Orgtittintin

tasfiye edildigine dair bir sey soylemedigini, sol kanattan insanlan da kullandigini

anlattigini, kendilerinin de bu orgtittin sol kanadi olabilecegini dtistindtiklerini ancak bunu

arastirma imkdni bulamadiklanm, ifade etmistir.

Erol Mtitercimler'in Aydinhk dergisinde yayinlanan roportajindaki, 1997 deki Susurluk

kazasi somasi ortaya 9ikartilan yapinin Ergenekon orgtittintin bir birimi oldugu, Susurluk

Konferansindaki, Emekli Generaller Kemal Kayacan ve Adnan Ersoz'tin Ergenekon

orgtittintin azmettirmesi ile 1991 ve 1992 yillarmda suikast sonucu oldtirtildtikleri ifadeleri

ile Ergenekon orgtittintin 1983 yilinda dagitilmis oldugu beyanlan arasinda a9ik bir 9eli§ki

bulunmaktadir. Erol Mtitercimler Mahkemedeki savunmasinda bu 9eli§kili durumu

mantikh bir sekilde izah edememistir.

Erol Mtitercimler tarafindan Ergenekon orgtittintin varhgi iddiasimn ortaya atildigi ilk

a9iklamalardan soma kademeli olarak, orgtittin tasfiye edildigi/eski gtictinti yitirdigi

a9iklanarak, son olarak da Mahkeme huzurunda Memduh Onltittirk'tin anlattiklannda bazi

9eli§kiler gordtigti i9in 1997 yihndan sonra 2008 yihna kadar Ergenekon'dan hi9

bahsetmedigi soylenerek, onceki anlatimlarim kiymetten dtistirme 9abasma girildigi

gortilmektedir. Erol Mtitercimler'in bu a9iklamalan ile Ergenekon orgtittinden haberdar

oldugu 1988 yihndan 1997 ye kadar olan donemde kendisine anlatilanlarda bir 9eli§ki

gormediginden 1997 de orgtitti kamuoyuna a9ikladiginm, bu a9iklamalardan sonra

kendisine anlatilanlardaki 9eli§kileri fark ettiginin, bu nedenle kamuoyunu yamltmamak

i9in 2008 yihna kadar Ergenekon orgtittinden hi9 bahsetmediginin ifade edilmek istendigi

anlasilmaktadir.

Erol Mtitercimler'in Ttirk Solu dergisinin 26.06.2006 tarihli sayisinda yayinlanan

roportajinda yine Ergenekon'dan bahsettigi gortilmektedir. Roportajin bu boltimti aynisi ile

asagidaki gibidir.

Ttirksolu: Bir de ortada bir Ergenekon efsanesi ytirtidu. Ergenekon meselesini ortaya

cikaran kisilerden biriolarak bu konuda ne diyeceksiniz.

73 /2271

Erol Mtitercimler: Ergenekon meselesinin o zaman soylenmesi gerekiyordu. Beni

ilgilendiren o soylenmesi gereken yam. Onun disinda Ergenekon ile ilgili olarakhicbir sey

bilmiyorum ve duyduklanmi da soylemek gibi bir niyetim yok. Duyduklanm bilgi olarak

bende. Benimle de birlikte mezara gidecektir. Ama bir tek sunu soyleyebilirim. Su anda

piyasada ucurulan, basinda yazilan Ergenekon adi kullanilarak yazilan her sey benim

simdi hemen hemen tamami olmtis olan btiytiklerden duyduklanmla zerre kadar uzaktan

yakindan ilgisi yok. Btiytik palavra atiyorlar. Bu adamlann su anda bu bilgileri havada

ucuranlanyalancihkla sucluyorum. Bu kadar soyleyebilirim.

Erol Mtitercimler'in bu roportajdaki "Ergenekon meselesinin o zaman soylenmesi

gerekiyordu. Beni ilgilendiren o soylenmesi gereken yam "sozti olduk9a dikkat 9ekicidir.

Ergenekon orgtittintin varhgimn a9iklanmasi 1997 yihndaki Susurluk kazasi sonrasi

doneme denk getirilmesinde oldugu gibi, bu roportajdaki a9iklamalar da Damstay saldinsi

olayimn hemen sonrasinda, kamuoyunun bu nitelikteki bir eylemin basit/ki§isel olup

olmayacagim tartistigi ve daha iddianamenin a9iklanmadigi doneme denk getirilmistir.

Agirhkh konusu Damstay saldinsi olan bu roportaj da, komplo teorileri ve strateji uzmani

Erol Mtitercimler'in, tartismasiz olarak Cumhuriyet tarihinin en onemli siyasi

cinayetlerinden birisi olarak kabul edilen bu eylemle ilgili kamuoyuna yaydigi iddialan

hakkinda bilgi sahibi olunmasi i9in asagida ozetlenmistir.

Damstay saldinsinda her sey cok aqik iken komplo vardir demenin olayi saptirmak

anlamina geldigini, bu acikhk icindeki bir eylemin komplo oldugunun ancak Ttirkiye 'de

ileri surtilebilecegini, provakasyon olarak gordugti bu eylemin temel amacimn, turban

konusundaki gibi kararlar ahrsamz sizi oldtirtirtiz mesaji vermek oldugunu, bundan sonra

ttirban konusunda karar alacak olanlann hayatlarimn pazarhk konusu oldugunu

dtisunmeleri gerektigini, bazilannca ileri surtildtigti gibi bu eylemde htiktimete karsi

komplo olmadigim, eylem sonrasmdaki tepkilerin 27 Mayis 'in hemen oncesindeki tepkilere

benzedigini, bunun nedeninin AKP 'nin 2002 seciminden itibaren stirtip gelen, ezctimle laik

Cumhuriyet ve laik hukuka karsi takindigi tavir oldugunu, bu eylemin ulusalcilara

yikilmasi cabasimn ise adi geqenlerin serbest birakilmasi ile yargi tarafindan

bozuldugunu, ifade etmistir.

Kanal D televizyonunda 18.04.2008 de yayinlanan, agirhkh olarak Yargitay Cumhuriyet

Bassavcisi tarafindan 14.03.2008 tarihinde Anayasa Mahkemesine a9ilan Adalet ve

Kalkinma Partisinin kapatilmasi davasi ve Ergenekon sorusturmasinin konusuldugu bu

programda, Mehmet Ali Birand tarafindan Ttirkiye'nin en onemli komplo doktorlanndan

birisi olarak tamtilan Erol Mtitercimler'in soyledikleri ozet olarak soyledir:

Ttirk Silahh Kuvvetlerinin Ulusalci/Kemalist yapida olmasina karsihk, NATO egitim ve

programlanna katilarak terfi alan bazi mensuplarimn bu ideolojilerini NATO konsepti ile

bagdastirarak stirdurduklerini, ancak govdenin Kemalist ideolojide sabit kaldigim, Ttirk

Silahh Kuvvetlerinin 27 Mayis, 12 Mart ve 12 Eyltil tecrtibeleri ile Ulusalci/Kemalist

ideolojide bir qikis yapilsa bile ABD 'nin bir sekilde ise kansip hareketin yortingesini

degistirdigini ogrendigini, iste bu yapidaki ordunun olaylan simdilik balkondan

seyrettigini, kendisi temenni etmese de ordunun balkondan inip mudahalede

bulunmasindan her zamankinden qok endise ettigini, daha once baska yerlerde soyledigi

gibi, ytizlerce akademik ve teknik mensubu olan, eski doneme gore profesyonellesmis bu

ordunun birileri tarafindan yamltilarak mudahalede bulunmasi halinde 24 veya 26 yd

degil. tarn olarak 25 yd yonetimden gitmeyecegini, bu nedenle herkesin akhni basina

74 /2271

devsirmesi gerektigini,(Bu arada, program katihmcilarmdan Yalqin Ktiqtik'tin soze

kansarak "Kahr mi kalmaz mi oda ayn, ama su andaki Cumhuriyetteki tahribatlan telafi

etmek eski haline getirmek iqin 25 yil iyi bir yildir" demektedir.) Ttirk Ordusunun asli

gorev yeri olan kislada tutulmasi formtiltintin siyasetqilerin Ttirkiye Cumhuriyeti

Devletinin kurulusfelsefe ve ideolojisine sadik kalmalan oldugunu,

Kendisinin geqmis tarihte dile getirdigi Ergenekon orgtitti ile gtindemdeki Ergenekon

sorusturmasina konu olan Ergenekon orgtittintin birbirleriyle ilgisi olmadigim, aynca bu

sorusturmanin, kendisinin daha once ifade ettigi 1950'lerin ortasinda devletin refleksi

olarak kurulmus oldugu ifade edilen Ergenekon 'un btittin o kutsal degerini mahvettigini,

anlatmistir.

Program yapimcilanndan Ridvan Akar, Erol Mtitercimler'e ait olan "Ergenekon

Orgtittintin CIA tarafindan kurduruldugu" seklindeki onceki beyan ile gtindemdeki

Ergenekon orgtitti operasyonlan i9in soyledigi "Ergenekon Orgtittintin kutsal degerinin

kirletildigi" seklindeki beyamn 9eliskisine isaret ettikten soma Erol Mtitercimler'den, CIA

tarafindan kurdurulan Ergenekon orgtittintin neresinin kutsal oldugunu, bildiklerini

anlahp demokrasiye kath vermek yerine, etik degerlerinden bahisle bu konuda

bildiklerinin kendisi ile mezara gidecegini ifade ederek tanikhgim gizlemesinin nedenini

a9iklamasim istemis, Erol Mtitercimler Ergenekon Orgtittintin kutsalhgindan, milli bir

mesele olan Kibns iqin baslatilmasi nedeni ile soz ettigini, nitekim o donemde bu yapida

yer alan Alparslan Ttirkes gibi subaylarin yildizlastigim ancak boyle bir yapimn sonradan

neler yapabileceginin bilinemeyecegini soylemistir.

Erol Mtitercimler, Memduh Onltittirk'tin kendisine Ergenekon orgtitti tiyesi olduklanni

soyledigi sivilleri daha soma Mahkemede a9iklamistir. Verdigi isimlerin herhangi bir

teshise elverisli olmadigi a9ik oldugundan, daha once etik anlayisi geregi bunlan

a9iklamadigi seklindeki ifadesi tutarii gortilmemektedir. Ergenekon orgtitti tiyesi subaylar

olarak ismini verdigi Turgut Sunalp, Faik Ttirtin ve Memduh Onltittirk ise o tarih itibari ile

hayatta degildir. Erol Mtitercimler tarafindan, Ergenekon tiyesi sivillerin ismini vermenin

etik bulunmayip, subay kismimn ve o tarih itibari ile hayatta olan Alparslan Ttirkes'in

ismini vermedeki aynmin hangi ama9la ve etik degere uygun bulunarak yapildigi da

mantikh bir sekilde izah edilememistir.

3 Kasim 1996 tarihindeki Susurluk kazasi sonrasinda kamuoyu, devlet i9indeki kanun disi

yapilanmayi, bu olay hakkindaki sorusturmada ismi ge9enler ile sinirh olup olmadigim

yogun olarak tartismis ve devlet i9indeki kanun di§i yapilanmalann tasfiye edilmesi

yontinde onemli bir toplum destegi ve iradesi olusmustur. iste bu donemde Erol

Mtitercimler Ttirkiye'deki Gladyo/Kontr gerilla yapilanmasinm admin Ergenekon

oldugunu, Susurlukta ortaya 9ikan yapimn Ergenekon Orgtittintin bir birimi oldugunu

ortaya atmistir.

Erol Mtitercimler'in Ergenekon orgtitti hakkindaki a9iklamalannin Susurluk kazasindan

hemen somaki doneme denk gelmesinin tesadtif olmadigi, orgtittin desifre olmasi

ihtimalinin belirdigi bu donemde ilk olarak bir baskasi tarafindan degil de Erol

Mtitercimler tarafindan Ergenekon Orgtitti adinin a9iklanmasinm orgtittin "Psikolojik

harekat" planimn par9asi olarak uygun gortildtigti, takip eden donemdeki bazi tutarsiz

asiklamalanmn ise, orgtittin ger9ek anlamda desifre edilmesinin ontine ge9me amacina

yonelik olarak "Bilgi kirliligi" olusturma faaliyeti oldugu,

75 /2271


Dosya kapsamina gore; bu agiklamalann yapildigi 1997 ve sonrasinm, Ergenekon

orgtittintin "Adli anlamda" desifre edilmesinin zor oldugu, orgtittin gtictinti muhafaza ettigi

bir doneme denk geldigi. nitekim bu konuda adli bir giri?imde de bulunulamadigi, diger

yandan yerine gore Genelkurmay Ba§kanlannin dahi i9inde yer alabildigi, orgtitten

bahseden emekli Generallerin teker teker oldtirtildtigii, ge9miste askeri darbe yapan gti9teki

bir yapilanmadan bahsedilip hem orgtittin propagandasimn yapildigi, hem de topluma ve

ilgili herkese korku sahnarak gozdagi verildigi, bu anlamda iddianamedeki Erol

Mtitercimler hakkinda ayni yondeki ithamin isabetli oldugu anlasilmistir.

Erol Mtitercimler'in Ergenekon orgtitti konusundaki afiklamalannin ilk olarak Dogu

Perin9ek, Nusret Senem, Ferid ilsever, Mehmet Adnan Akfirat, Hikmet Cicek, Serhan

Bolluk Emcet Olcaytu, Hayati Ozcan gibi dava saniklannin ili§kili oldugu Aydinhk

dergisinde yayinlanmasi, ayni sekilde i§?i Partisinin organizasyonu ile dtizenlenen

Susurluk konferansinda tekrar edilerek partinin yayin orgam Teon dergisinde de

yayinlanmasi, dava saniklannin Ergenekon orgtitti hakkinda beyan ve yazilan bulunan

Tuncay Gtiney, Habip Omit Saym. Fehmi Koru ve bir donem i9in Can Dtindar gibi ki§iler

hakkinda devim yerinde ise denmedik soz birakmadiklan halde Erol Mtitercimler'e ayni

muameleyi yapmamalan da bu miitalaanin dogrulugunu kuvvetlendirmektedir.

Netice olarak- Erol Mutercimler'in Ergenekon orgtittintin varhgi konusunda 1997 yihndan

itibaren banyan, ge9mis tarihler itibari ile "S119 ihbari" veya "Tamkhk" kapsaminda

degerlendirilmesi mtimkun olan, dava kapsaminda ise ozti itibari ile tekrar edilen bu

beyanlannin. "Tevilli ikrar" seklinde kabul edilmesi gerektigi mtitalaa edilmistir.

2)ISTANBUL 1AGIR CEZA MAHKEMESFNiN 2002/64 ESAS SAYILI DOSYASINA

ESAS OLAN SORUSTURMA VE BU SORUSTURMA iLE iLGILi DELILLER

Ergenekon Teror Orgiitiine ait oldugu ileri stirtilen belgeler ilk olarak 2001 yilinda ve

baska bir sorusturma kapsaminda yapilan aramada bulunmustur. Asagida aynca ele

almacak olan bu konu ile alakah oldugu mtitalaa edilen deliller bu ba§hk altinda

anlatilacaktir.

Aydinhk Dergisi'nin 1Nisan 2001 tarihinde yayinlanan 16/715 sayisindaki "Btiytik Tertip

Btiytik Bozguna Dontisecek! ABD 'nin Orduya Haziran Darbesi, Orduya Endonezya Modeh

Komplo "baslikh kapak haberinde,

" Kaqak bir otomobil satisiyla ilgili olarak bazi askeri ve sivil personel gozaltina ahndi.

Ancak gozalti stiresi uzatilarak yapilan "gtiler ytizlti" sorgularda gozaltina alinanlardan

Ordunun "Kuzey Irak'ta yaptigi ekonomik faaliyet" hakkinda yalan ifadeler vermesi

istendi isqi Partisi heyetinin Barzani'ye yaptigi ve Aydinhk Gazetesinde yayinlanan

ziyaretin bu faaliyette "baglantilarimn" kurulmasi yontinde ifadeler talep edildi. Dogu

Perinqek'in Ordu ile iliskileri hakkinda" anlatimlarda bulunulmasi halinde, kaqak

otomobil dosyasimn kapatilacagi vaatlerinde bulunuldu.

Tertipler ve Psikolojik Savas iqin dosya imalati. Sorgulamada, Ttirk Ordusu'na "nifak"

operasyonlannda rastlanan qesitli entrikalara, psikolojik savas yontemlerine basvuruldu.

Can Dtindar'a ayni qevrelerin yazdirdigi "Ergenekon" kitabindaki orgtitlenmeye ihskin

sorular yoneltildi. Bu ifadeler videolara kaydedildi. Sorgulamayi bizzat ytirtiten Istanbul

Organize Suqlar Subesi Mtiduru Adil Serdar Saqan, Stiper NATO'yla ve Fethullahqilarla

76/2271

siki baglanhsiyla tanimyor. Serdar Saqan, ifadesini aldigi saniklara, hazirladigi

dosyalann gtinti gelince isleme konacagim ve Ordu iqindeki onemli duzenlemelerde

kullanilacagim soylemekten bile qekinmedi. Hatta Ordu 'nun btittinltigtinu hedef alan

propagandalar yapti ve odtiller vaat etti. "

Aydinhk dergisinin 8 Nisan 2001 tarihinde yayinlanan 17/716 sayisindaki "Adil Serdar

Saqan, isqi Partisi ve Aydinhk'a komplo hazirhyor" baslikh haberinde de ayni mahiyetteki

iddialar stirdtirtilmtis, bunun yamnda Adil Serdar Sa9an'in. Senkal Atasagun tarafindan

desteklendigi, Mesut Yilmaz'in adami oldugu, bu nedenle sahibi oldugu kanalda Mesut

Yilmaz aleyhine yayin yapan Korkmaz Yigit'/' kendi yazdirdigi sahte ihbar mektubuyla

gozaltina aldirdigi, son donemde Yilmaz ailesinin hizmetine giren Sedat Peker'in teslim

olduktan ve Adil Serdar Saqan tarafindan sorgulandiktan sonra tahliye oldugu, Emniyet

iqinde komplolar dtizenledigi, istihbarat Dairesinde gorevli iken rah iqen memurlan

"laik" olarakrapor ettigi gibi isnatlara yer verilmistir.

Gazete kose yazan Fehmi Koru'nun Taha Kivan9 mtistear ismi ile Yeni §afak Gazetesinin

30.04.2001 tarihli ntishasinda yayinlanan "Hayaller gerqek galiba" ve 01.05.2001'de

yayinlanan "Deli saqmasi sanmayw" baslikh kose yazilannda ilk olarak "Ergenekon:

Analiz-Yeniden yapilanma, yonetim ve gelistirme projesi, 29 Ekim 1999" belgesi

kamuoyuna duyurulmustur. Mahkemenin ara kararlan tizerine Yeni §afak gazetesinin

verdigi cevaplarda; Fehmi Koru'nun Taha Kivanq takma adiyla yazdigi bu yazilarda

belirtilen Ergenekon 'un Yeniden Yapilanmasi ile ilgili beige asillarimn mevcut olmadigi

belirtilerek Ergenekon ve Devletin Yeniden Yapilanmasi Ozerine adli belgelerin

fotokopileri gonderilmistir.

Aydinhk Dergisi'nin 06.05.2001 tarihli 720'inci sayisinda Hikmet Cicek imzasi ile

yayinlanan "CIA'nin Ergenekon yaygarasinda Fehmi Koru basi qekti" baslikh yaziya

Fehmi Koru'nun yukanda deginilen yazilan konu edilmistir. Yazida "...Aydinhk

haberinden biray geqmeden Ergenekon yeniden piyasaya stirtildti. Yeni Safak yazan Taha

Kivanq (Fehmi Koru) 30 Nisan ve 1 Mayis tarihli yazilanni Ergenekon 'a ayirdi. Ttirkiye ve

Ttirk Ordusu btiytik bir tertiple karsi karsiya. CIA Stiper NATO ve MTT seflerinin isbirligi

ile Orduyu yipratma kampanyasi her alanda stirdtirtiltiyor. Psikolojik savasta sozde

dosyalar ve raporlar imal ediliyor. Ergenekon hikdyeleri de bu tertibin parqasi... "

denilmistir.

Fehmi Koru istanbul Cumhuriyet Bassavcihginda ahnan yeminli tanik ifadesi ve benzer

olan durusmadaki beyamnda oz olarak; 25yilhkgazeteci olarak soz konusu yazilan, basin

haberlerinden, gtincel gortismelerinden edindigi bilgileri yorumlayarak kaleme aldigini,

bu belgenin kendisine isimsiz posta ile geldigini, belgenin imza kisminda tizeri karalanmis

bir yazi bulundugunu, bu nedenle yazisinda belgenin altinda isim var yazdigini, ayni

postada baska bir beige daha bulundugunu, kendisinin iqerigi nedeni ile ilgisini qeken

Ergenekon beigesini yazdigini ifade etmistir.

Haftahk Aksiyon dergisinin 12.05.2001 tarihli 336'inci sayisinda "Ergenekon" isimli bir

kapak haberi yayinlanmistir. Bu yayinda ilk olarak "Lobi" adli beige kamuoyuna

duyurulmustur. Mahkemenin ara karan tizerine Aksiyon dergisinin verdigi cevapta, 5187

Sayih Basin Kanununun 12. maddesindeki " Stireli yayin sahibi, sorumlu mtidtir ve eser

sahibi, bilgi ve beige ddhil her ttirlti haber kaynaklarim aqiklamaya ve bu konuda tanikhk

77 /2271

yapmaya zorlanamaz" htikmti dayanak yapilarak haber kaynagimn aqiklanmayacagi

bildirilmistir.

Mehmet Adnan Akfirat; Tuncay Gtiney 'e soylettirilen yalanlann Fehmi Koru ve Aksiyon

dergisi tarafindan dolasima sokuldugunu, Aksiyon dergisinde yayinlanan Lobi belgesinin

Tuncay Gtiney 'den ele geqenden farkh olmakla birlikte Ergenekon sorusturmasinda ele

geqirildigi belirtilenle aym oldugunu, Aksiyon dergisinde yayinlanan belgenin asil olup

Fethullahqi bir ekip tarafindan hazirlandiktan sonra Tuncay Gtiney 'e verildigini, yine

Aksiyon dergisinde yayinlanan belgenin aynen iddianamede yer almasmm Tuncay Gtiney

ile mtilakati yapan, Aksiyon dergisinde Lobi belgesini yayinlayan ve iddianameyi

yazanlann aym ekipten oldugu dtisuntildugtinde anlasihr oldugunu savunmustur. Lobi

belgesindeki farkhliklar konusundaki bu iddialar orgtit belgelerinin anlatildigi boltimde ele

ahnmistir.

istanbul Emniyet Mtidtirltigti tarafindan Tuncay Gtiney, Omit Oguztan ve bir kisim kisiler

hakkinda "Kaqak otomobil satisi ve kamu arazilerini parselleyerek haksiz menfaat

saglama" su9lamalan ile bir sorusturma yapildigim ilk olarak haberlestiren Aydinhk

Dergisidir. Aydinhk Dergisinin, sorusturma aleniyet kazanmadan ve baslatilmasimn

tizerinden hentiz bir ay ge9meden bu olayi haber aldigi yukanda ozetlenen yayinlan

i9eriginden anlasilmaktadir. Aydinhk Dergisinin bu yayinlannda asil dikkati 9eken,

istanbul Emniyet Mtidtirltigti Organize Suclarla Mticadele Subesinin, Tuncay Gtiney ve

Omit Oguztan'dan ele ge9irilen Ergenekon Orgtitti'ne dair belgeler ve bu kisiler ile yapilan

mtilakatlar tizerine istanbul DGM Cumhuriyet Ba§savcihgindan aldigi "qok gizli proje

qahsmasi" ve bu konudaki bir kismi "kisiye ozel" yazismalann i9eriginden de haber

alabilmis olmasidir. Aydinhk dergisinin proje 9ah§masi ba§latildigi bilgisini o donem

itibari ile de irtibatii olduklan anlasilan, 2008 yilinda yapilan aramada da kendisinden soz

konusu proje 9ali§masina dair 90k gizli yazi$ma ele ge9en Veli Kti9tik'ten elde etmis

olabilecegi mtitalaa edilmistir.

Bu boltimde ele ahnan Ergenekon orgiitiine dair belgelerin kaynagimn ne oldugunun, ne

Sekilde ele ge9irilip, kim tarafindan nasil ve ne ama9la basin yayin organlanna

sizdinldiginin anlasilmasi onemsiz addedilemez. Ancak asil tizerinde durulmasi gereken,

a9ik olarak "Ergenekon" adi verilen bir orgtite ait oldugu belirtilen bu belgelerin

ger9ekliginin ve i9eriklerinde bahsi ge9en konulann ne kadannin maddi gersege uygun

oldugunun ortaya 9ikartilmasi olmahdir.

Tuncay Gtiney ile yapilan mtilakati ve baslatilan proje 9ah$masini haber alan Aydinhk

Dergisi, vakit ge9irmeden amansiz ve acimasiz bir karalamaya giri§tigi rahatlikla ifade

edilebilir. ilk olarak proje ?ali§masi iznini alan Organize Su9larla Mticadele Sube Mtidtirti

Adil Serdar Sa9an hedefe konularak Fethullab.91, Stiper NATO olarak amlan Kontrgerilla,

Derin devlet ya da Gladyonun adami olarak ilan edilmis, ABD'nin isareti ile Ttirk Silahh

Kuvvetlerine tertip hazirlamak, bu ama9la dosya imal etmek ve bunun gibi nice agir

ifadelerle, Can Dtindar ve Fehmi Koru da CIA dtigmesiyle hareket etmekle itham

edilmistir.

Aydinhk Dergisi tarafindan konu hakkinda 2001 yilinda bu sekilde bir tavir ahnir iken,

Erol Mtitercimler'in Ttirkiye'deki Kontrgerilla orgtitti isminin Ergenekon olduguna,

mensup ve faaliyetlerine dair beyanlannm ilk olarak 1997 de Aydinhk dergisinde, I§9i

Partisinin bir organizasyonu olan Susurluk konferansinda ve l§9i Partisinin yayin orgam

78 / 2271

Teori dergisinde soylenip yayinlanmak sureti ile kamuoyuna duyuruldugunun gormezden

gelindigi gortilmektedir. Aym sekilde 2001 yihndaki yayinlannda CIA etkisiyle kitap

yazmakla itham edilen Can Dtindar'in, 1997 basimi "Ergenekon, Devlet iqinde Devlet"

adli kitabindaki Ergenekon orgiitiine dair anlatimlar ile Aydinhk ve Teori dergilerinin 1997

deki yayinlannda bahsi ge9en Ergenekon orgtitti anlatimlan arasinda da onemli bir fark

yoktur. Neticede, aym doneme rastlayan btittin bu yayinlarm kaynagimn Erol

Mtitercimler'in anlatimlan oldugu yukanda anlatilmistir.

Aydinhk Dergisi'nin 2001 yihndaki bu yayinlannda Tuncay Gtiney'in isminin dahi

ge9irilmedigi, hakkinda olumsuz bir yargida bulunulmadigi gortilmektedir. 2007 yilinda

baslatilan sorusturma ve devamindaki dava stirecinde ise stirekli olarak Tuncay Gtiney'in

aleyhine yayin yapilmis, bu dergi ile baglantih samklar tarafindan en agir ifadeler ile itham

edilmistir. Buradaki 9eli§ki, Aydinhk dergisi ve baglantih saniklann Adil Serdar Sa9an ile

iliskilerinde de gortilmektedir. 2001 yilinda Proje 9ahsmasi izni almasi nedeni ile en agir

ithamlar ile hedefe konan Adil Serdar Sa9an ile devam eden stire9te iyi ili§kiler

gelistirildigi ve ozellikle Ergenekon orgtitti sorusturmasi ve davasina karsi ortak bir tavir

aldiklan anlasilmaktadir.

Buna karsihk 2001 yilinda Proje 9ahsmasi izni almmasi tizerine izlenen yayin politikasi,

2007 yilinda baslamlan Ergenekon orgtitti sorusturmasi ve devamindaki dava stirecindeki

ile aymdir. ilgili her kurum ve kisi derhal Ttirk Silahh Kuvvetlerine tertip kurmak,

yipratmak, CIA ajanhgi yapmak, Fethullah9i olmak, sahte delil tiretmek ve buna benzer

nice ithamlar ile su9lanmis, ilgili saniklann basin a9iklamalan, sorusturma ve dava

stirecindeki beyanlan ile bu tutum stirdtirtilmiisttir.

Aydinhk Dergisi yayinlan ve baglantih saniklann bu eylemleri, Ergenekon Orgtitti admin,

Susurluk kazasindan hemen somaki stire9te kontrollti bir sekilde zikredilmesi eyleminin.

Ergenekon orgtittintin ytirtitttigti psikolojik harekat planimn bir par9asi olduguna dair

miitalaanin dogrulugunu kuvvetlendirir mahiyettedir.

Veli Kti9tik ile irtibati sabit gortilen Tuncay Gtiney hakkinda adi su9lardan baslatilan bir

sorusturmanin devaminda Ergenekon Orgtituntin varhgim ispat eder nitelikte belgeler ele

ge9mistir. Tuncay Gtiney ve Omit Oguztan gortinttilii kayda ahnan beyanlannda bu

belgelerin ne sekilde ve kimler tarafindan haziriandiklanna dair beyanlarda

bulunmuslardir. Bunlann Ergenekon Orgtitti hakkinda 1997 yilinda ortaya atilan

iddialardan farki Veli Kti9tik, Dogu Perin9ek, Sedat Peker, Semih Tufan Gtilaltay, Ali

Yasak gibi hayatta olan bir9ok kisi, bazi somut olay, eylem ve baglantilar hakkinda bilgi

i9ermesidir. Bu bilgilerin 9ogunun arastinhp sorusturmaya, dogruluk ya da yanhshklannin

ortaya 9ikartilmasina elverisli oldugu anlasilmaktadir. Nitekim istanbul DGM Cumhuriyet

Bassavcihginca konu hakkinda proje 9ahsmasi yapilmasi izni verilmis, bu sekilde

Ergenekon orgtittintin adli anlamda desifre olmasi ihtimali belirmistir.

Ergenekon Orgtittintin, kontrolti disindaki bu gelismeye karsihk aldigi bazi onlemlerin

yamnda bir psikolojik harekat plamm devreye soktugu, Aydinhk Dergisi ve baglantih

saniklann psikolojik harekatin en onemli yontemlerinden birisi olan kara propaganda ve

bilgi kirliligi olusturma faaliyetinde basi 9ektigi anlasilmaktadir.

Aydinhk Dergisi ve baglantih dava saniklannin, Ergenekon Teror Orgtittintin gen?ek

anlamda desifre edilmesi ihtimalinin dogdugu her durumdaki bu eylemlerinin, dosya

79 /2271


kapsamindaki diger deliller ile birlikte degerlendirildiginde, Ergenekon Teror Orgtittintin

varhgi ve faaliyetlerini gosterir birer delil olma niteligini arz ettigi mtitalaa edilmistir.

3)HAYRULLAH MAHMUD OZGOR'UN "BU VADi BA§KA VADi! ULTRA

TORKLER GELIYOR!" BASLIKL1 YAZISI

Hayrullah Mahmud Ozgtir, 2003 yilinda Ankara'da katildigi gizli bir toplantiyi anlattigi 27

Mayis 2005 tarih ve "Bu vadi baska vadi! Ultra Ttirkler geliyor!" baslikh yazisinda

Ergenekon orgtittinden bahsetmistir. Yazida ozet olarak;

2003 yih Nisan ayinda, bir gece vakti, Ankara'da onceden bilmedigi bir yere

gottirtildtigtinti, burada her is kolundan tiyeleri olan Ergenekon ya da bazilarmca Ultra

Ttirkler adi verilen gruptan kisilerce bir stiredir takip edildigi soylenerek, Ttirkiye ve

Dtinya siyaseti hakkinda kapsamh bir brifing aldigini belirtmistir.

Ergenekon ya da Ultra Ttirkler adi verilen bu grup tiyelerinin ytiksek vatanseverlik

duygulanm, tisttin karakter ve kisilik ozelliklerini ovmtisttir. Vatanseverlere Ttirkiye 'nin

sahipsiz olmadigim, Ttirkiye'de son derece nitelikh bir grup bulundugunu haber vermek

iqin bu yaziyi kaleme aldigini belirterek bundan sonra adlarmin sikqa duyulacagim, ileri

stirmtisttir.

"hmahmud2004@yahoo.com" kullanici adi ile 27 Nisan 2005 de

"milliyetciinsiyatif@yahoogroups.com" adli forumda yayinlanan bu yazi tizerine forum

tiyelerinin fikirlerini beyan ettikleri, bunlar tizerine Hayrullah Mahmud Ozgtir'tin de

yazisina a9iklamalar getirdigi gortilmektedir.

Hayrullah Mahmud Ozgtir durusmada ozet olarak; Emniyet ve Cumhuriyet savcihginda

anlattiklan kotti bir ozet ile ifade tutanaklanna aktanlmis ise de, ozti itibari ile dogru

oldugunu,

Star Medya Grubunun Ankara temsilcisi olarak 2003 yilinda Ankara 'ya geldigini, BOP 'ne

muhalifolan tutumunu burada da devam ettirdigini, Mehmet Sener Eruygur, Levent Ersoz

ve Hasan Atilla Ugur ile gortismeleri oldugunu, soz konusu yazisi iqerigimn bu donemde

olustugunu, bu yaziyi bir umut ve inanci ortaya koymak iqin yazdigini, gazete ya da

televizyonlarda degil sadece e-mail zincirlerinde yayinlandigini, kendisinden baska bu

yazida anlatilanlann gerqekligini dogrulayabilecek bir delilin bulunmadigim, buna

karsihk iddianamede kullanildigim, yazi iqerigindeki aynntilar hakkinda hiqbir sekilde

bilgi vermeyecegini,

Onceki asama ifadelerinde, bu yaziyi kendisini toplantiya 9aginp brifing veren kisilerin

istegi tizerine yazdigini beyan ettigi hatirlatilarak, 2003 yilinda ge9en bir olayin 2005

Yilinda gtindeme getirilmek istenmesinin nedenini a9iklamasi istendiginde, kendisinin

boyle bir beyam olmadigim, bu yazimlann ifadenin geq vakitte ahnmasindan ve yorum

katilarak tutanaga geqirilmesinden kaynaklandigim, aym sekilde kendisine Mehmet Sener

Eruygur tarafindan brifng verildigi seklindeki yazimin da dogru olmadigini savunmustur.

Hayrullah Mahmud Ozgtir, degi§ik tarihli yazi ve beyanlannda, 2003 yilinda katildigi bu

toplantinm ger9ekligi konusundaki israrim stirdtirmtistur. Bu toplantida, bazilarmca

80 /2271


"Ergenekon", "Ultra Ttirkler" veya "Derin Devlet" diye adlandinlan olusum ile ytiz ytize

geldigini, kendisinin de yazisinda bu adlan kullandigini soylemistir.

Hayrullah Mahmud Ozgiir'tin, mtidafi esliginde ahnan Cumhuriyet savcihgi ifadesindeki,

Emniyet ifadesinde bahsettigi brifingi donemin Jandarma Genel Komutam Orgeneral

Mehmet Sener Eruygur ve Genelkurmay Baskanhgi istihbarat Daire Baskam Asian

Pasa'dan aldigi beyamn kendisine ait olmadigi savunmasi, dosya kapsami ile birlikte

degerlendirilince itibar edilir bulunmamistir. Hayrullah Mahmud Ozgiir'tin, soz konusu

yazisinda bahsettigi donemde Jandarma Genel Komutanhgi istihbarat Baskanhginda

Levent Ersoz ve Hasan Atilla Ugur ile gortismeler yaptigi sabit olup, bunlann i9erik ve

niteliklerine ilgili boltimlerde yer verilmistir.

Bu husustaki diger bir itiraz konusu, Ergenekon orgtitti tiyesi oldugu iddia edilen Hayrullah

Mahmud Ozgiir'tin internet gibi a9ik bir ortamda orgtitti desifre etmesindeki 9eli§kili gibi

gortilen durumdur. Mtitalaada, maddi vakialar dikkate ahmp, bazi durumlarda ozellikle

olusturulabilen 9eli§kili durumlara izahat getirmek zorunlu gortilmemistir. Ancak

Hayrullah Mahmud Ozgiir'tin soz konusu yazisinm ilk olarak herkese a9ik bir internet

sitesinde degil, sadece tiyelige kabul edilenlerin sifre ile girebilecegi bir tartisma formunda

yayinlandigini belirtmek gerekir.

Bunun yam sira, Hayrullah Mahmud Ozgiir'tin bu yazisi tizerine grup tiyelerinin aym

mahiyetteki sorulanna verdigi; internette yayinlanan bu yazilan, gizli servislerin takibinde

olabilecegininfarkinda olarak yazdigi, "Ergenekon"ya da "Ultra Ttirkleri" desifre edenin

kendisi olmadigi, onca istihbarat servisinin arayip da bulamadigi bu insanlann kendi

guvenliklerini saglayacak kadar akilh olduklan, kendisinin bir yazisi ile desifre

olmayacaklan, kendisini davet ettikleri yerin onlann toplanti yeri olup olmadigim

bilmedigi, kendisinin her soylenene inanacak qapta birisi olmadigim ve 2003 yihndan

itibaren aradan geqen stireqte neyin ne oldugunu gorme firsati buldugu, o gtin kendisine

anlatilanlarm bir bir gerqeklestigini gordtigti, 2005 yihndaki bu yazisim da kendisini

qagiranlann izinlerini alarak yazdigi seklindeki cevaplan, aym yerde yayinlanan, soz

konusu yazisinm tilkenin mevcut durumu karsisinda umutsuzluktan kivranan bir kesime

"Endise etme, gevseme, yeise de kapilma, profesyonel anlamda mticadele eden bir kesim

var" mesaji oldugu ve durusmadaki benzer mahiyetteki beyanlan, bu konuda Hayrullah

Mahmud Ozgtir a9ismdan bir 9eli§ki olmadigim kendi ifadeleri ile gostermektedir.

Aym yerdeki bir yazisinda psikolojik harp uzmani oldugu belirtilen Sun Tzu'nun

kitabindan alintilar yapmasi ile de dikkati 9eken Hayrullah Mahmud Ozgiir'tin, bilu^li

olarak yazip yayinladigi bu yazi ile; bir taraftan Ergenekon Orgtittintin propagandasim

yaptigi, Ergenekon Orgtittintin hedefindeki Basbakan Recep Tayyip Erdogan'in yakin

zamanda Ytice Divanda ya da Divam Harpte yargilanacagim, Yargitay Cumhuriyet

Bassavcisimn Recep Tayyip Erdogan hakkinda islem yapmasina tanik olunacagim

miijdeleyerek orgtit mensuplarmi motive ettigi, diger taraftan da, bu orgtittin dis dtinya ile

gti9lii bir istihbarat agi kurabilen bir yapiya sahip oldugundan, onca istihbarat orgtittintin

aramasina ragmen desifre edilemediginden, mensuplannin etkili pozisyonda olup

operasyon yapma kabiliyetine sahip oldugundan bahsedilerek ilgili herkese korku sahnmak

istendigi,

Netice olarak; psikolojik harekat yontemlerini kullandigi belirtilen Ergenekon Teror

Orgtittintin tiyesi oldugu iddia edilen Hayrullah Mahmud Ozgiir'tin, bu anuria soz konusu

81/2271

yazisim yazip yayinladigi, yazida ge9en "Ergenekon Teror Orgtittintin" varhgi

konusundaki tamkhgin bir geregi ifade ettigi, 2005 yili itibari ile "Su5 ihban" veya

"Tanikhk" kapsaminda degerlendirilmesi mtimktin olan, dava kapsaminda ise ozti itibari

ile tekrar edilen bu beyanlann " ikrar" seklinde kabul edilmesi gerektigi mtitalaa edilmistir.

4)KEMAL SAHiN'iN iSMAiL YILDIZ'A VERDiGi OZGECMiS YAZISI

Ismail Yildiz'in isyerinde, Kemal Sahin'e ait el yazisi ozgeqmis raporu ve MiT Ergenekon

kurulusu bashkh bir §ema bulunmustur. Emekli Ozel Harekat Polis Memuru Kemal Sanm

6zge9iuis yazisinda Ergenekon'a katildigini anlatmaktadir.

Kemal Sahin'in eli mahsulti oldugu tespit edilen bu belgelerin bir kismi bilgisayar yazisina

9evrilerek asagida verilmistir.

Kemal Sahin (ismin altinda sabit ve GSM hat numaralan yazihdir)

Gorevler ve Ozgeqmisim-1

1980yihnda Gaziantep ilinde Siyasi Polis olarak meslege basladim. 1983 yihna kadar bu

birimde qahstim. 1983 yilinda K.K.K. dtizenledigi Ozel Harp ve Ozel Harekat kursunu

bitirdim.

1983-1986-Polis Ozel Harekat Tim Amiri olarak Siirt bblgesinde qahstim.

1986-1991-Agri Polis Ozel Harekat Tim Amirligi yaptim.

1991-1994-Bingol Polis Ozel Harekat Tim Amirligi ve Sube Mtidtir Yardimcihgi,

1994-1996-Bingol 49.MKNZ P.Tugayi Terminator Timleri(Piyade Ozel Harekat) kurucu

ogretmeni ve Grup Komutanhgi gorevini yaptim.

1996-1999-Sirnak Polis Ozel Harekat Timler Amirligi gorevi

1999-2000-Tokat Ozel Harekat Tim Amirligi

2000-Temmuz-Polis mesleginden emekli oldum

Gorevler ve Ozgeqmisim-2

MiT-Denetimi-Ergenekonfaaliyetlerine katilmam

Eyltil 2001 tarihinde Refik Nuhoglu'nun daveti tizerine bu jaaliyetlere katddim. Halen bu

qahsmalann iqerisinde bulunuyorum.

Ytizlerce operasyon onlarca sicak temas qatismalarma katildim.

Tuggeneral Yilmaz Ktiqtikseyhan ve Tuggeneral Halil Simsek.

82 / 2271

1994-1996-Direkt kendilerine bagli Terminator (Piyade Oze Harekat) Timlerini komutan

vekili olarak yonettim.

Sayi:3


Ergenekon-Organizasyonu

Amaq ve kapsamlan

T.C Devleti tiniteryapisim yikmaya qahsan ttim yasadisi zararh faaliyetlere karsi yurt iqi

ve yurt disinda!

Polis ve resmi gtivenlik onlemlerinin disinda isbu teskilatlann gorev alanlanna zarar

verici qahsmalara yonelmeden qokgizli yontemler gelistirecek.

Uygulananfaaliyet konulan

l)istihbarat toplama, toplanan istihbarata gore hizh karsi yapilanma ile qahsmalar

A)Yasadisi orgtitlere yardim yatakhk yapan, para finans saglayan holding ve zenginlerin

tespiti


B)Yabanci ajan (Casuslar ile part taym qahsan uq elemanlannin tespiti)

CjYabanci ajan (Casuslar ve isbirlikqilerinin yurt iqinde zararh atik maddeler

birakmalan. Civa ve onemli kritikmaden v.b.faaliyetinin onlenmesi)

Kemal §ahin durusmadaki beyamnda; Emniyette ve Sorgu Hdkimi ontinde verdigi ifadeleri

kabul ettigini, Cumhuriyet savcihginda ise sadece iki dakika kaldigim, ifade tutanaginda

yazih sozleri soylemedigini, montaj yapilmis oldugundan Cumhuriyet savcilihgi ifadesini

reddettigini,

Gaziantep'te Polis memuru olarak gorevli iken 1983 yilinda istanbul'a gonderilerek Tuzla

Piyade Okulunda Genelkurmay Baskanhgi Ozel Kuvvetler Komutanhgimn profesyonel

komando hocalanndan Ozel Harekat kursu aldigini, kurs verenler arasinda Erdogan ve

Kdsif isimli Subaylar oldugunu hatirlamakla birlikte Muzaffer Tekin 'i tammadigim ve

hatirlamadigini, dovtis sporlarinda milli antrenorltik ve hakemlikleri oldugunu, Emniyet

Genel Mtidtirltigti biinyesinde qesitli yerlerde Polis memuru olarak gorev yaptiktan sonra

1999yilinda atandigi Tokat Ozel Harekat Subesinden 2000yilinda emekliye ayrildigim,

Gtivenlik sektortinde is bulmak iqin 2000yilinda istanbul'a geldigini, Birol Abanoz isimli

Polis memuru arkadasimn bu konuda yardimci olmasi iqin tamstirdigi Ahmet Cinali'nin

bir stire sonra kendisini Ankara'ya qagirdigini, emekli eski Ozel Harekdtqi Polis Memuru

Feridun Refik Nuhoglu ve Beden Egitimi Ogretmeni Mehmet Murat Yticel isimli

arkadaslari ile ismail Yildiz'a aitSESAR isimli sirkete gittiklerini, burada Ahmet Cinali ve

bir baska kisinin de bulundugu ortamda ismail Yildiz ile is konusunda gortisme yapmis

iseler de bir sonuq alamadiklanni, 2002 yilinda ismail Yildiz'in qagirmalan tizerine

istanbul'da yine is konusunda iki ayn kez bulusup konustuklarim, bir tanesinin

' 83 / 2271

Turkmenistan eski Btiytikelqisinin korunmasi konulu olan bu gorusmelerden de sonuq

alamadigini, bundan sonra ismail Yildiz ilegortismelerinin olmadigini,

Depresyonda oldugu bir donemde, mesleki tecrtibeleri ve ttim yasantisimn birikimden

yararlanarak Ttirkiye'nin btittinltigtinti savunan soz konusu yazilan yazip semalan

qizdigini, kimseye soru sormadigim ve de yardim almadigini, milliyetqi gortise sahip

oldugu iqin kendi hayalinin mahsulti olan bu yapilanmaya Ergenekon ismi verdigini,

bunlan ismail Yildiz'a verdigini hattrlamadigini, istanbul Uskudar'daki Asya Spor

Okulunda bulunan spor diplomalan arasinda iken ortadan kaybolup 5 yd sonraAnkara 'da

ismail Yildiz'in isyerinde bulundugunun soylendigini. kendisinin Ergenekon veya

Gladyonun varhgim ve anlamim bilmedigini, ancak bu ttir yapilanmalar ile ilgisi

olmadigim savunmustur.

ismail Yildiz, benzer olan Emniyet ve Cumhuriyet savcihgi ifadelerinde; Kemal Sahin 7 ilk

olarak 2000 yilinda Ankara'daki isyerine geldiginde gordtigtinti, kisa bir stire

gortisttiklerini, bir ay kadar sonra istanbul'da bulustuklannda qocugunun hasta

oldugundan bahisle para istedigini, kendisine soguk davrandigim ve para vermedigini,

dengesiz birisi oldugunu gozlediginden iletisimini devam ettirmedigini, daha sonra isyeri

olan SESAR 'apostayolu He gelen, tizerinde gondericisi yazmayan bir zarftan sozkonusu 5

sayfahk el yazisi belgenin qiktigini, bunlann iqerigini ve ne amaqla kendisine

gonderildigini bilmedigini soylemis, Sorgu Hakimligi ontinde emniyet ve savcihk

asamasindaki bu ifadelerinin dogrulugunu kabul etmistir.

ismail Yildiz durusmadaki beyamnda; Ahmet Cinali ile Ankara DGM eski Cumhuriyet

Bassavcisi Nusret DemiraTin ofisinde iken OHAL Vali Yardimcihgi yapmis Mtilkiye

Basmtifettisi Ozcan Erdogan tarafindan tamstirildiklanni, daha sonraki donemde

kendisinin Ozcan Erdogan a sahibi oldugu SESAR sirketi adina yeni bir proje iqin

arastirmaci personele ihtiyaq duydugunu soyledigini, Ozcan Erdogan'in da kendisine

Ahmet Cinali vasitasi ile Feridun Refik Nuhoglu, Mehmet Murat Yticel ve Kemal Sahin 7

gonderdigini, kendisinin bu kisileri yapilacak is He uyumlu gormeyerek ise almadigini,

ancakKemal Sahin 'e is bulunmasi konusunda birkaq bulusma ve konusmalarimn oldugunu

soylemistir.

Ferudun Refik Nuhoglu durusmadaki savunmasinda; Kemal Sahin 'in Ergenekon orgtitti

hakkindaki yazi ve semalan hakkinda bilgisi olmadigim, burada yazdigi gibi Kemal

Sahin'i Ergenekon iqinde faaliyette bulunmaya davet etmedigini, Ergenekon orgtitti

hakkinda dabilgi sahibi olmadigim, bunlann hayal tirunti oldugunu,

Kendisine, Kemal Sahin'in 2002 de ge9irdigi psikolojik rahatsizhk sonucu bu yazilan

kaleme aldigini savundugu hatirlatilarak, Kemal §ahin'in bu rahatsizhgina sahit olup

olmadigimn sorulmasi tizerine; 2000 yihndan itibaren tamdigi Kemal Sahin 'in boyle bir

rahatsizhgi olduguna sahit olmadigim, evinde yapilan aramada bulunan bir disket

iqerisindeki "istihbarat araci" hakkindaki projeden bilgi sahibi olmadigim, bu disketin

kendisine ait olmadigim, evine nasil geldigini de bilmedigini savunmustur.

Mehmet Murat Yticel durusmadaki savunmasinda; Kendisinin isminin geqtigi Ergenekon

semasim Kemal Sahin 'in bizzat ifade ettigi gibi, Guneydogu bolgesinde yaptigi gorevden

kaynaklanan bir sendrom sonucu yazdigini dtistindtigtinti, kendisinin Kemal Sahin 'in bu

ttir bir rahatsizhgi bulunduguna sahit olmadigim, Ergenekon orgtittinti bilmedigini,

84 /2271

varhgina da inanmadigim, Emniyette bash altina ahndigim, gozaltinda iken

uyutulmadigim, ilaqlanmn verilmedigini, bu sartlarda yamltdarak ifadesinin ahndigim ve

ismail Yildiz 'i Btilent ismi ve Merkez Valisi sifati ile tamdigina dair fotograf teshisi

yaptinldigim, Cumhuriyet savcihginda ise ifade ahnmadigim, hazir bir tutanaga imza

attinldigini, bu tutanaklan da okumadan imzaladigini, soz konusu toplantida gordugti

hsiyidurusma salonunda bulunan ismail Yildiz 'a benzettigini savunmustur.

Durusmada Tanik olarak dinlenen Ozcan Erdogan; ismail Yildiz ile 1990'h yillarda

hemseri toplantilannda karsilastiklanm, Ismail Yildiz 'i sahibi oldugu SESAR sirketi adina

yapilan kamuoyu arastirmalanm o donemde kendisinin damsmanhk yaptigi bazi

Bakanhklara getirdiginde de gordtigtinti, kendisinin de birkaq kez SESAR Sirketine

gittigini, ismail Yildiz 'a herhangi bir beige verdigini hatirlamadigim, 2001 yihndan sonra

da gortismediklerini, Ahmet Cinali, Kemal §ahin, Mehmet Murat Yticel ve Ferudun Refik

Nuhoglu'nu tammadigim ve bu kisileri ismail Yildiz'in yamna gondermedigini ifade

etmistir.

Ytiksek Yargitay'in mtistakar uygulamasi, Teror orgiitiine verilen 6zge9mis raporunun

Teror orgtitti tiyeliginin delili, ilgilinin de Teror orgtitti tiyesi olarak cezalandinlmasinm

gerek9esi olarak kabul edilmesi gerektigi seklindedir.

Kemal Sahin'in eli tirtinti oldugu, ismail Yildiz'a verildigi konusunda kusku bulunmayan

bu yazilar 6zge9mis raporudur. Kemal Sahin bu yazilannda a9ik olarak Ergenekon orgtitti

adina faaliyette bulundugunu ifade etmektedir. Bu nitelikleri itibari ile bu 6zge9mis

raporunun Ergenekon Teror Orgtittintin varhgina dair "Yazih delil" olarak kabul edilmesi

gerektigi mtitalaa edilmistir.

Kemal §ahin'in soz konusu 6zge9mis raporu konusundaki savunmasi, bunlan ge9miste

yasadigi psikolojik sendrom sonucu yazdigidir. Buna gore Kemal §ahin, Genelkurmay

Baskanhgi biinyesinde dtizenlenen Ozel Harekat Kursunda Ozel Kuvvetler Komutanhgi

uzmanlanndan egitim aldigi, Emniyet Teskilati biinyesinde dtizenlenen Ozel Harekat

kurslarmda hocahk yaptigi, emekli olduktan sonra ozel gtivenlik sirketlerinde sorumlu

dtizeyde 9ah§tigi ve nihayetinde Mahkemede savunma yaptigi tarihte psikolojik a9idan

saghkh, 6zge9mis raporunu kaleme aldigi tarihte ise psikolojik sendrom ge9irmektedir.

Ge9mis donem olmasi nedeni ile arastinlarak adli bir rapora baglanmasi da mtimktin

olmayan bu savunmaya itibar edilemez. Aynca, Kemal §ahin'i eskiden itibaren tamyan

Ferudun Refik Nuhoglu ve Mehmet Murat Yticel durusmalarda Kemal Sahin'in ge9miste

psikolojik bir rahatsizhk ge9irdigine tanik olmadiklanni ifade etmislerdir.

Diger yandan Kemal Sahin'in, hazirlamis oldugu bu ozge9mis raporunu ismail Yildiz'a

vermedigi seklindeki savunmasimn da geregi yansitmadigi anlasilmistir. Bu yazilar ismail

Yildiz'in isyerinde yapilan aramada ele ge9mis, ismail Yildiz da savunmasinda bunlann

isyerinde bulundugunu kabul ederek, kendisine tizerinde gondericisi yazih olmayan bir

zarf i9inde, posta yolu ile gonderildigini savunmustur. ismail Yildiz'in savunmasimn, bu

6zge9mis raporunun kendisine isimsiz posta geldigi, i^erigini incelemedigine dair kismi da

hayatin olagan akisina gore itibar edilir mahiyette bulunmamaktadir. Bu yazilann

kendisine posta ile geldigini ispat eder herhangi bir delil de gosterememistir. Kemal Sahin,

ismail Yildiz ile tamsan ve ytiz ytize gortismeleri olan birisidir. 6zge9mis raporuna ismini

ve telefon numaralanni da yazmistir. ismail Yildiz, bu ozge9mis raporu ve ekli yazilann ne

85/2271

ama9la ve hangi dtistince ile isimsiz posta ile kendisine gonderildigini tespit edip

anlayabilecek durumdadir.

Kemal Sahin, Ferudun Refik Nuhoglu ve Mehmet Murat Yticel, benzer olan ifadelerine

gore ismail Yildiz'in yamna ozel gtivenlik konusunda is gortismesi yapmak i9in

gitmislerdir. Bu irtibati saglayan kisi, dosya kapsamina gore Veli Kti9tik ile baglantisi olan

Ahmet Cinali'dir. ismail Yildiz, muhtevasi farkh olmakla birlikte bu kisiler ile is

gortismesi yapmak i9in bir araya geldigini soylemistir. Olayin gelisimi btittin olarak ele

alindiginda,' Kemal §ahin'in soz konusu 6zge9mis raporunu, ytiz ytize gortismelerinden

birisinde ismail Yildiz'a verdiginin kabulti hayatin olagan akisina uygun dtismektedir.

Kemal Sahin'in, Kriminal rapor ile de kendi eli tirtinti oldugu ortaya kondugundan artik

inkar yoluna gitmesi inandinci olmayacak bu 6zge9mis raporunu kiymetten dtistirmek i9in,

psikolojik rahatsizhk ge9irdigi, mtidafi esliginde ahnsa dahi onceki asama ifadelerindeki

bazi boltimleri kabul etmedigi savunmasim gelistirdigi. baglantih kisilerin de herhangi bir

delili olmayan bu savunmalara katildiklan, bu §ekildeki beyan ve ifadelerin cezadan

kurtulmaya yonelik, itibar edilemeyecek savunmalar oldugu anlasilmaktadir.

Kemal Sahin'in, o donem itibari ile i9inde oldugu gtivenlik sektortindeki islerine yardimci

olunmasi veya orgtittin degisik bir biriminde istihdamimn saglanmasi amaci ile diger

bir9ok Teror orgtitti davalannda gortildtigti gibi bir 6zge9mis raporu hazirladigi, 2004

yihnda kaleme aldigini ifade ettigi bu raporda a9ik olarak 2001 yilmda Ergenekon

orgiitiine katildigini ve halen i9inde bulundugunu ifade ederek faaliyetlerini anlattigi ve

Ergenekon Teror Orgtittintin degeriendirmesine sunmasi i9in Levent Ersoz, Hasan Atilla

Ugur ile de orgtit irtibati sabit olan ismail Yildiz'a verdigi mtitalaa edilmistir.

5)SEVGi ERENEROL'DA BULUNAN 20 VE iLYAS CINAR'DA BULUNAN 51

NOLU CD ICERiSiNDEKi "KURTLAR VADiSi-ERGENEKON" iSiMLi BELGE

Sevgi Erenerol'un i§yeri aramasinda bulunan bir CD i9erisinde "Kurtlar Vadisi-

Ergenekon" isimli bir MSword belgesi bulunmaktadir. Elektronik ozelliklerinden bu

belgenin 30.03.2005 tarihinde olusturulup 30.05.2005 tarihinde son kez kaydedildigi

anlasilabilmektedir.

ilyas Cmar'in ev aramasinda da CD i9erisinde de aym elektronik ozellik ve i9erige sahip

bu beige bulunmustur. Deniz Kuwetleri Komutanhgindan Kurmay Kidemli Albay

rtitbesinde iken emekli olan ilyas Cmar'in durusmadaki savunmasi ise bu CD'nin

kendisine ait olmadigi seklindedir.

Bir kitap ya da makale taslagina benzeyen, tarihi/mistik/mitolojik kavramlar ile Ttirk irki

konusundaki degerlendirmeleri de i9eren "Derin Ergenekon" bashkh bu belgenin

16.sayfasmda soyledenmektedir.

" ..Ergenekon'un gorev alanlanmn iqinde Ttirk Ordusu'nun qok onemliyeri vardir. Ttirk

Ordusu iqinde bu gorevler ve gorevliler Alpler ve Erenler olmak tizere iki misyona

aynhrlar. Her birim Ttirk Ordusunun oktilt birimlerini olusturur. Alpler, Ozel Harp

Dairesininfaaliyetlerini devam ettirir. Erenler ise isin Parapsikolojik spirittiel ya da baska

bir anlatimla ildhi ybntintin sergilemesini yapar. Bu sistemin idarecileri qok ozeldir.

Sistemin basinda gortilmezler. Ve asla desifre olmazlar... ""...Ctinkti Kundalini gticti nasil

86 / 2271

ki zor zamanlarda ortaya qikarsa, Ttirk Milletinin zor anlannda da bu sistem olaylaradirek el koyar. Sistemstirekli olmasina ragmen kendisini herzaman hissettirmez. "

Sevgi Erenerol onceki asama ifadelerinde CD i9erigi hakkinda bilgisi olmadigim

soylemistir.

Sevgi Erenerol mtidafi Av. Mehmet Kozan durusmalardaki beyanlannda ozet olarak;

Burhan Yilmaz 'in Agustos 2008 de, yani iddianamenin aqiklanmasindan bir hafta sonra

piyasaya qikan "Agarta'dan Ergenekon'a Btiytik Turk Bilgeligi" kitabim tesadtifen

gordtigtinti, bu kitaptan iddianameye ahntilar yapildigim gordtigtinti, yaptigi arastirmada

Burhan Yilmaz'in 2005 basimi "Bilinmeyen Mevlana" isimli kitabindan da Derin

Ergenekon 'un gizli yapisi, Ozel Harp Dairesi, Alpler, Erenler gibi boltimlerin birebir

iddianameye kopyalandigini tespit ettigini, SevgiErenerol 'da bulunan 20 nolu CDiqindeh

belgenin Burhan Yilmaz tarafindan Sevgi Erenerol 'a gonderilen kitabin taslagi oldugunu

savunmustur.

Sevgi Erenerol mtidafiinin bu konudaki a9iklamasindan sonra durusmada, Bu belgenin

kendisinin yazar arkadasi Burhan Yilmaz 'in kitabimn taslagi oldugunu ve aym yazann

daha eski tarihli "Bilinmeyen Mevlana" isimli kitabinda da yer aldigini Avukatlannin

tespit ettigini, yoneticisi oldugu iddia edilen orgtittin yapisi ve amaqlarmi kitaplarda

bastirarak ifsa ettigi iddiasimn mantikh olmadigini savunmustur.

Kendisinde bulunan metindeki bazi boltimlerin yayinlanan kitaplarda bulunmadigi ve

onceki ifadelerinde bu belgeyi hi9 gormedigini soylemesine karsihk durusmada yazar

arkadasimn kitap taslagi oldugundan bahsetmesinin 9eli§ki olusturdugu hatirlatilmasi

tizerine, kendisinin CD'yi aqmadigini, avukatimn tesadtifen kitabi bulup kendisine

getirdigini, o zaman kitap yazarimn tamdigi birisioldugunu anladigini soylemistir.

Bu arada itiraz edip soz alan Sevgi Erenerol mtidafi Av. Mehmet Kozan, kitabi tesadtifen

gordtigtinti, bazi boltimlerinin iddianame ile aym oldugunu tespit ettigini, bundan sonra

yazar Burhan Yilmaz'i bularak konustugunu, Cezaevinde Sevgi Erenerol'a 20 Nolu

CD'nin Burhan Yilmaz 'in kitabi oldugunu soyledigini, bunun tizerine Sevgi Erenerol 'un da

CD yi incelemedigini soyleyerek "Burhan'in bana gondermis oldugu bir CD olabilir"

dedigini soylemistir.

i9inde "Kurtlar Vadisi-Ergenekon" isimli elektronik belgenin yer aldigi CD'nin, Sevgi

Erenerol'a ait olduguna ve bu belgenin iddianamelere ahnan i9erigine dair bir tartisma ve

kusku bulunmamaktadir.

Ancak bu kanaate vanlan stire9te bazi hususlar dikkat 9ekmektedir. Sevgi Erenerol onceki

asama ifadelerinde, CD ve i9eriginden haberinin olmadigini soyler iken mtidafi Av.

Mehmet Kozan'in, bu belgenin Burhan Yilmaz'in Bilinmeyen Mevlana adli kitabimn

taslagi oldugunu durusmada ileri siirmesinden soma, mtidafiinin bu savunmasina katilmis

ancak yine de CD i9erigini gormedigini savunmustur. Sevgi Erenerol'un, bu konuda bir

savunma §ekli gelistirilinceye kadar a9iklamada bulunmama yolunu se9tigi

anlasilmaktadir.

Sevgi Erenerol'un savunmasimn, soz konusu CD'nin yazar arkadasi Burhan Yilmaz

tarafindan kendisine gonderildigi kismi ise, basih kitap i9indeki bazi boltimlerin CD i9inde

87/2271

word dosyasi olarak yer aldigi ve Fuat Turgut'un durusmada bu konu hakkindaki beyam

dikkate ahndiginda kabul edilebilir mahiyette gortilmtisttir. Ancak CD i9erisindeki beige

ve Mahkemeye sunulan ilk basimi 2005 tarihli Bilinmeyen Mevlana kitabi

karsilastinldiginda, CD i9indeki belgede yer alan, ozellikle de iddianamelerde itham

konusu yapilan bazi boltimlerin basih kitapta yer almadigi gortilmektedir. Bua9idan Sevgi

Erenerol ve mtidafileri savunmasimn, itham konusu yapilan boltimlerin Bilinmeyen

Mevlana kitabindan iddianameye ahnti oldugu kismi dayanaktan yoksundur.

Aynca, kitaptan ahntilann itham konusu yapildigi savunmasimn da dogru olmadigi

anlasilmaktadir. Sorusturma makaminca o tarih itibari ile varhgi bilinmeyen bu kitaptan

degil, benzeri diger hallerdeki gibi. aramada ele ge9en CD i9indeki metinden ahnti

yapilmis, bu yapilir iken CD'deki metnin i9inde yer ahp basih kitapta da yer alan ve

CD'deki metinde yer ahp basili kitapta yer almayan boltimler konu btittinltigtinti saglama

amaci ile birlikte yazilmistir. Kovusturma asamasinda da bu konu yeterli a9ikhga

kavustugu halde, iddianame yazan olan Cumhuriyet savcilarimn intihal yaptiklann ileri

stirtilerek haklannda SU9 duyurusunda bulunulmasimn talep edilmesi tavn, nasil bir

savunma §ekli takip edildigini gostermektedir.

Bu konuda bir a9iklama getirilmedigi i9in, itham konusu yapilan boltimlerin kitap taslagi

oldugu savunulan bu metinde basindan itibaren yer aldigi, sonradan eklendigi veya basili

kitapta olmadigina gore taslaktan 9ikartildigi ileri stirtilebilecektir. Biittin bunlara ve itham

konusu yapilan boltimlerin kim tarafindan, ne sekilde. ne ama9la yazildigina ve neleri ifade

ettigine a9ikhk getirecek olan oncelikle CD'nin sahibi Sevgi Erenerol iken, bu

yapilmamistir. Nitekim belgenin elektronik ozelliklerinden. ilk kez olusturulmasimn

tizerinden iki ay ge9tikten somason kez kaydedildigi gortilmesine karsihk, tizerinde 9ahsip

degisiklik yapan a9iklanmamistir.

Aynca, 30 Mart 2005 tarihinde olusturuldugu anlasilan soz konusu metnin Burhan

Yilmaz'in Bilinmeyen Mevlana adli, Ocak 2005 tarihli ilk basimi Mahkemeye sunulan

kitabimn taslagi oldugu savunmasi. CD i9indeki metnin kitabin basim tarihinden sonra

olusturuldugu, Ocak 2005 basimi olan bu belgenin sonunda yer alan kaynak9a boltimtintin

ti9tincti sirasinda "Bilinmeyen Mevlana, Burhan Yilmaz" yazdigi dikkate ahndiginda,

yazann hentiz basilmamis olan kendi kitabim kaynak gosterdigi 9eli§kilerini

banndirmaktadir.

Sevgi Erenerol'un "...Yoneticisi oldugu iddia edilen orgtittin yapisi ve amaqlanni

kitaplarda bastirarak ifsa ettigi iddiasmin mantikh olmadigi" seklindeki savunmasi ise,

iddianamede itham konusu yapilan boltimlerin basih kitapta yer almadigi geregi, CD'nin

sorusturma makamma ibraz edilmekle degil arama sonucu ele ge9tigi ve kendi aleyhine bir

delil olan bu CD'nin arama sonucu sorusturma makamimn eline ge9mesi i9in

bulundurulmus olabileceginin kabul edilemezligi karsisinda, en bastan dayanaktan yoksun

kalmaktadir.

Bilinmeyen Mevlana kitabinda Ergenekon'un Ttirk irkinin ikinci ttireyis efsanesi oldugu

ifade edilip anlatilmasmin yam sira, Ergenekon hakkinda misyon, sistem gibi

vasiflandirmalar yapihp bazi yakin tarih gelismeleriyle de irtibat kuruldugu gortilmektedir.

Kitapta Ergenekon hakkinda anlatilanlann bilime, edebi, tarihi, dini kavram ve ge^eklere

uygunlugu tartismasi, bir bakima kitabin ele§tirisi mtitalaa konusu disindadir.

88/2271

Kitapta olmayip Sevgi Erenerol'dan ele ge9en belgedeki boltimlerde ge9en "Ergenekon 'un

gorev alanlari", " Ergenekon'un gorev alanlan iqinde Ttirk Ordusu'nun yeri", "Ttirk

Ordusu iqindeki gorev ve gorevlilerin Alpler ve Erenler olarak iki misyona aynldigi",

"Alpler'in Ozel Harp Dairesinin gorevlerini devam ettirdigi", "Erenler'in isin ilahi

yontinti sergiledigi", "Bu sistemin idarecilerinin asla desifre olmayacaklan" , "Bu

sistemin Ttirk milletinin zor zamanlannda olaylara el koydugu" gibi ifadelerin de

Ergenekon efsanesi ya da destani ile ilgisi yoktur. Bu ifadelerde, Ergenekon

yapilanmasindan ve bu yapilanmada Ttirk Ordusuna verilen onemden bahsedildigi a9iktir.

Emin Gtirses'in Sevgi Erenerol'un Basin Sozctiltigtinti yaptigi Ttirk Ortodoks Kilisesinde

kendisinin de katildigi gizli toplantilar yapildigina dair 22.01.2008 tarihli telefon

konusmasi ve Habip Omit Sayin'in Emin Gtirses'in kendisine, TSK ile irtibatii olan gizli

yapilanmamn admin Ergenekon oldugunu Kilisede yapilan bir toplantida Sevgi

Erenerol'dan duydugunu anlatip, Sevgi Erenerol'un da bu yapilanmada sivil toplum

kuruluslan ile askerler arasinda irtibati saglayanlardan birisi oldugunu soyledigi

Seklindeki beyanlan, bu belgenin neden Sevgi EreneroI'da bulundugu konusundaki ithami

destekler mahiyettedir.

Netice olarak; bu boltimde sadece Ergenekon Teror Orgtittintin varhgi tartismasi

kapsaminda ele ahnan soz konusu beige i9eriginin, diger deliller ile birlikte

degerlendirildiginde Ergenekon Teror Orgtittintin varhgi konusunda "Yazih delil" olarak

kabul edilmesi gerektigi mtitalaa edilmistir.

iddianamelerde, "Kurtlar Vadisi-Ergenekon" adli bu belgeden ahnan bazi boltimler

Ergenekon Teror Orgtittintin varhgini gosteren bir delil olarak kabul edilmis, yine belgede

ge9en "Gizlilikle, desifre olmamakla, Ttirk Silahh Kuwetleri ile" ilgili somut ifadeler

Ergenekon Teror Orgtittintin bazi ozelliklerini anlattigi belirtilmistir. Buna karsihk,

belgenin diger yerlerinde ge9en Ergenekon Teror Orgtittintin tarihi gelisimi gibi konular

hakkindaki mistik unsurlar katilarak stislenen, soyut vasiftaki anlatimlar, bu ifadeleri

kaleme alanlann ideolojik yapisi hakkinda degerlendirmeye tabi tutulabilir ise de,

dogrulugu kabul edilmemis, itham konusu da yapilmamistir.

Sevgi Erenerol'de ele ge9en belgede, Bilinmeyen Mevlana adli kitaptaki Sirius Yildizi ve

misyonu, Gizli yer alti merkezleri Agarta ve Sambala, Mu ve Atlantis uygarhklan, Bir ve

Belilal'in qocuklan, Ergenekon ejsanesi gibi mistik anlatimlara, Ergenekon Teror

Orgtittintin yapisina dair bazi ozelliklerinin eklenerek, Ergenekon orgtitti ile bu mistik

unsurlar arasinda irtibat kurulmaya, orgtite ruhani bir hava katmaya 9ah§ildigi

anlasilmaktadir. Bu yapilir iken de, ortak bir ktilttir degeri olan Ergenekon

destani/efsanesinin Ergenekon Teror Orgtittintin bu amaci adina istismar edildigi

gortilmektedir. istismann en onemli gostergelerinden birisi, soz konusu kitapta yer

almamakla birlikte Sevgi EreneroI'da ele ge9en belgede yer alan, Ttirk milletinin ortak

degeri Mustafa Kemal Atattirk ile ilgili boltimdiir. Belgede "...Konu Atattirk tarafindan

qok iyi bilindigi ve sistemi qok iyi ayarladigi da bazi oktilt ve ezoterik kaynaklar

soylemektedir. Atattirk'te Mu ve Atlantis'ten gelme ozellikleriyle Agarta'da dolayisiyla

Ergenekon'da inisiye olmus: sirasiyla Alp, Eren ve Mtirsit olmus bir Bozkurt' tur. Bu

onemli konuyla ilgili bilgilerin desifre olmamasi, zamani gelmedigi iqindir... " denilerek,

Mustafa Kemal Atattirk'tin Ergenekon yapilanmasinda yer aldigi dahi ifade edilebilmistir.

89 /2271

Btittin bunlan a9iklayacak olan ve eger bir tepki gosterilecek ise, sorumlu oldugu bir

alanda yapilan aramada, i9inde bu ifadelerin yer aldigi bir CD ele ge9en Sevgi

Erenerol'dur. Buna karsihk Alpaslan I§ikh, Cazim Suay Karaman, Aydin Soylu, Hami

Karsh, Cemal Gtines, Serpil Yilmaz Budak isimli kisiler, bu konudaki tepkilerini Sevgi

Erenerol'a yoneltmek yerine, matbu dava dilek9eleri ile Cumhuriyet savcilan hakkinda

tazminat davalan a9mislardir. Yine iddianamede Sevgi Erenerol'den ele ge9en bu belgenin

anlatildigi boltimlerin, Cumhuriyet savcilannin Ergenekon orgtitti hakkindaki kabulti gibi

gosterilerek, "Ergenekon Teror Orgtittintin Agarta'ya dayandigimn iddia edildigi",

"Atattirk'tin Ergenekon orgtitti i9inde gosterildigi" gibi ifadeler ile one 9ikartildigi

gozlenmistir.

Konu, iddianamelerde bu a9ikhkta anlatildigi, Ergenekon Teror Orgtittintin milli ve manevi

degerleri orgtit airman dogrultusunda istisman ithami kapsaminda ele ahndigi halde, tarn

tersi bir tutumla iddianame yazan olan Cumhuriyet savcilan itham edilmistir. Oyle ki,

btittin bu ifadelerin yer aldigi belgenin sorumlusu olan Sevgi Erenerol'un, kendisi ile 90k

siki irtibati bulundugunu gormezden gelen Kemal Kerin9siz durusmada "...Bu savcilann

bugiin gticti yetse, emin olunuz ki mavi gozlti btiytik Ttirk u bile sozde Ergenekon

Orgtittintin kurucusu olarak gostermekte imtina etmeyeceklerdir... " diyebilmistir. Bu

durum, konu hakkinda gelistirilen savunma tarzina dair yukandaki mtitalaayi destekler

mahiyettedir.

6)H0SEYiN VURAL VURAL'DA BULUNAN "ERGENAKON" YAZILI KARTLAR

VE "YEMiN METNi" YAZISI

Htiseyin Vural Vural'in evindeki aramada tizerinde "Ergenakon" yazih farkh ebatta iki

kart ile yemin metni i9eren baska bir kart bulunmustur. Btiytik daktilo harfleri ile yazilmis

bu yemin metni aynisi ile soyledir. "Btiytik Atattirk'tin Ttirkyurdunu kavusturmak istedigi

qagdas dtizeye ytikselmesini engelleyen btittin unsurlari ortadan kaldirmak ve onun

devrimciligini yeniden hakim hlarak artik degistirilmez sekilde perqinlemek ve devamini

saglamak maksadi ile hiqbir hsisel menfaai dtisuncesine kapilmayarak memleketimin

yararim her seyin tisttinde tutacagima, teskilat prensip ve kararlanna kayitsiz sartsiz

uyacagima, teskilat ve arkadaslarimin emniyetini hayatim pahasina koruyacagima namus

ve serefim tizerine and iqerim." Bu metnin hemen altinda, parantez i9erisinde kti9tik

daktilo harfleri ile "Tabanca tizerine teshlata mensup 2 tiye huzurunda yapilir"

yazmaktadir.

Htiseyin Vural Vural onceki asama ifadesinde "Evimde yapilan aramada ele geqen Yemin

Metni 1971 yihndaki Ergenakon yapilanmasinm yemin metni olabilir, ben bu metni o

donemde ele geqirmis ve saklamistim, gtintimtizle ilgisi yoktur", "Kara Deniz Hava,

Ergenakon sadece gorevlilere verilmistir"yazih kartlar da 1971 yihna aittir" demistir.

Durusmalardaki savunmasinda; Evindeyapilan aramada bulunan, tizerinde "Ergenakon"

yazih kart ve "Yemin metni" belgelerini 41 yd once kendisine Havaci bir Kurmay Albay in

verdigini, istanbul Umraniye 'de ele geqtigi ileri stirtilen el bombalanndan sonra birden

hire Ergenekon orgtitti adinin ortaya atildigim, basinda yer alan haberlere gore bu el

bombalarim inandinci bulmadigmi, kendisinin boyle bir qetenin tiyesi olmadigi gibi ismini

dahi duymadigim, birqok aqidan alakasiz bulunan kisilerin bir araya gelerek orgtit

kurdugu iddialanm dasafsata olarak gordtigtinti ifade etmistir.

90 /2271

Htiseyin Vural Vural iddia makami ve Mahkemenin kendisinden ele ge9en Ergenakon

karti ve Yemin metni ile bu konuda Erol Mtitercimler ile yaptigi telefon gortismesi

ic;erigini detayh olarak a9iklamasina dair sorulan tizerine ise;

Soz konusu belgeleri kendisine daha sonra Hava Kuwetleri Komutam olacak olan, halen

ise hayatta bulunmayan Siyami Tastan in verdigini, bu kisinin Ethem Efendi Caddesindeki

Zincirli Koskte 9 Martqi denilenleri sorgulayan ekibin basi Ttimgeneral Memduh

Unltittirk 'tin simf arkadasi oldugunu, Memduh Unltittirk 'tin bunlan ele geqirip Siyami

Tastan'a vermis olabilecegini dtistindtigtinti, kendisine bu karti 9 Martqi subaylarin

kullandigimn soylendigini, kendisinin soz konusu yemini etmedigi gibi edene de sahit

olmadigini, o donemde boyle bir seyin gerqek olmadigi duyumlanni aldigini, zaten

yargilamasi yapilan, kapanmis bir hadise oldugunu, aradan 41 yd geqtigi iqin daha

fazlasim hatirlamadigim savunmustur.

Yemin metni i9erigi, tartismasiz olarak kanun di§i, gizli bir yapilanmamn varhgini

gostermektedir. A9ik olarak "Teskilat" kelimesi ile ifade edilen bu yapilanmamn, yine

Ttirk yurdunun qagdas dtizeye ytikselmesini engelleyen btittin unsurlan ortadan kaldirmak

olarak ifade edilmis olan amaci mesru kabul edilemez. Cunkti Devleti ve Anayasal dtizeni

koruma gorevi, yine Anayasada belirlenmis olan kamu kurumlanna verilmis, kamu

gorevini usulstiz olarak tistlenme eylemi de ceza yaptinma baglanmistir. Bunun yaninda,

her kisi ve dtistinceye gore degisiklik gosterebilecek olan dtisman unsurlann neler veya

kimler oldugunun Anayasal kurumlann disindaki kisilerce belirlenmesinin, tistelik ortadan

kaldirma olarak ifade edilen eylemlerine cevaz verilmesinin kabul edilmezligi ortadadir.

Bu kapsamda Erol Mtitercimler, Memduh Onltittirk'tin kendisine 9 Mart 1971 cuntasinin

amacimn Ttirkiye 'de Marksist bir idare kurmak oldugunu, Dogan Avcwglu, ilhami Soysal,

ilhan Selquk gibi sivillerle isbirligi yaparak Ttirkiye'ye komtinizmi getirmeyi

amaqladiklanni, Sovyet Rusya'dan kopya ettikleri bir devrim anayasasi bile hazirlamis

olduklanni, anlattigini ifade etmektedir.

Htiseyin Vural Vural'in, bu belgeleri detayh olarak a9iklayabilecek durumda iken bunu

yapmadigi gortilmektedir. Durusmada gozlenen durumu, belgelerin eline ge9tigini belirttigi

tarihten 90k daha onceki olaylan detayh olarak anlatmasi, Erol Mtitercimler ile yaptigi

04.04.2008 tarihli telefon gortismesi ve 03.10.2006 tarihinde olusturulan "9-12 Mart Olayi

son-T.O-M.Y. eml" bashkh elektronik posta mesaji i9erigi gibi hususlar dikkate

ahndiginda, belgeler konusunda daha fazla sey hatirlamadigi seklindeki savunmasi itibar

edilir mahiyette bulunmamistir. Nitekim Htiseyin Vural Vural'in durusmada iddia makami

ve Mahkemenin sorulanna verdigi kisa cevaplar bile konu hakkinda daha detayh bilgilere

sahip oldugunu gostermektedir. Onceki bazi asama ifadelerindeki gibi belgeleri kiymetten

dtistirmeye matuf soyut beyanlarda bulundugu anlasilmaktadir. Erol Mtitercimler ile

yaptigi telefon gortismesinde bu belgelerin mahiyetini anlattigi halde, durusmadaki o

donemde boyle bir seyin gerqek olmadigi duyumlan aldigi seklindeki savunmasimn, ayni

amaca matuf olarak gelistirildigi mtitalaa edilmistir.

Htiseyin Vural Vural'in durusmada Mahkemeye anlatmadigi bazi hususlann, elektronik

posta mesaj lannda ve televizyon programindaki konusmalannda yer aldigi gortilmektedir.

Durusmada sorular tizerine, bu belgeleri kendisine Siyami Tastan in verdigini, onun da

Memduh Unltittirk'ten almis olabilecegini soylemekle yetindigi halde, elektronik posta

mesaji ve televizyon programinda Siyami Tastan in 9 Martqi gruba sizan kisilerden birisi

oldugunu iddia etmistir. Yine durusmadaki ifadelerinde 9 Martqi denilen grup iqerisinde

91/2271

yer aldigina dair bir ifadesi yok iken, elektronik posta mesaj Ian ve televizyon

programinda, ytizde ytiz 9 Martqi gurup iqerisinde yer aldigini, Aydin Kirisoglu 'nun ve

Emin Deger 'in evindeki toplantilara katildigini, istanbul 'daki btittin planlamayi yaptigim,

Ankara ile irtibati sagladigim ifade ettigi gortilmektedir. Bu delillere gore, kendisine

verilen bu belgeleri 9 Martqi Subaylarin kullandigimn soylendigi, kendisinin belgede

yazan yemini etmedigi seklindeki ifadeleri, bu belgeler ile bagini gizlemeye amacina matuf

gortilerek itibar edilir mahiyette gortilmemistir. Belgelerin Siyami Tastan adli halen

hayatta olmayan birinden kendisine ge9tigi iddia edilerek, bu savunmamn dogrulugunun

arastinlmasi yolu da kapatilmis olmaktadir. Htiseyin Vural Vural ile baglantisi a9ik olan

Erol Mtitercimler'in Htiseyin Vural Vural'in 9 Martqi denilen solcu subay grubu iqerisinde

bulundugu seklindeki ifadesi bumtitalaayi destekler mahiyettedir.

A9ik olarak, Ttirk Silahh Kuwetleri i9inde kanun di§i bir yapilanmamn varhgina isaret

eden bu belgelerden haberdar olan bir subayin, kendisi bu yapilanma ile irtibatii degil ise

bunlan yetkili mercilere bildirmesi beklenir. Haip Akademilerinde istihbarat konusunda

ogretim gorevlisi iken bu belgelerin eline ge^tigini ileri stiren Htiseyin Vural Vural'in

savunma i9eriginden, bukonuda nasil birgirisimde bulundugu anlasilamamaktadir.

Diger bir husus da, bu davada varhgi iddia edilen orgtittin ismi "Ergenekon" iken, soz

konusu belgede ge9en ismin bir harf farki ile "Ergenakon" olmasidir. Htiseyin Vural

Vural, dava konusu Ergenekon orgtittinden baska aym isimde baska bir orgtit bilmedigini

soylemesinin yam sira, kendisinden ele geqen belgede yazih olan ve Erol Mtitercimler ile

yaptigi telefon gortismesinde bahsi geqenin bu davaya konu olan Ergenekon orgtitti

olmayip Ergenakon adli baska bir orgtit oldugunu savunmaktadir.

"Ergenakon" kelimesinin Ttirixede kar§ihgi yoktur. Htiseyin Vural Vural, bu konuyu

anlattigi telefon gortismesini herhangi bir zamanda degil Erol Mtitercimler'in Ergenekon

orgtittinti anlattigi televizyon programinin hemen somasinda yapmistir. Gortismede,

belgede yazildigi sekilde Ergenakon degil Ergenekon dendigi gortilmektedir. Erol

Mtitercimler bu gortisme i9erigini Htiseyin Vural Vuralin telefonda Ergenekon'un 9

Martqilara ait oldugu, Ergenekon ismi ile kartvizit bastirdiklanndan bahsettigi, kendisinin

bu konusmadan 9 Martqi Subaylarin iqinde Ergenekon ismi verilen bir grup oldugu

sonucunu qikardigi seklinde izah etmistir. Btittin bunlar ve o gtintin kisith imkanlan

dikkate ahndiginda, belgenin tizerine Ergenekon yazisi basilmasi gerekir iken bir baski

hatasi yapildigimn veya muhtemel bir kanuni takibati zorlastirmak i9in ozellikle yanhs

yazimin tercih edildiginin kabulti, hayatin olagan akisina uygun gortilmektedir. Bu

kabulde, soz konusu belgeyi elinde bulunduran Htiseyin Vural Vural'in binjok dava samgi

ile irtibatlan da dikkate ahnmistir.

Diger yandan, Ergenekon orgtittinti aynntisi ile anlatan Erol Mtitercimler ve diger bazi

dava saniklannin, kendilerinin onceki tarihlerde variigindan bahsettikleri Ergenekon Teror

Orgtittintin davaya konu olan aym isimli orgtit ile ilgisinin bulunmadigi seklindeki

savunma tarzlan ve Htiseyin Vural Vural'in asama ifadeleri dikkate ahndiginda, soz

konusu beige tizerinde Ergenekon yazsa dahi bu konudaki savunma tarzimn degismeyecegi

anlasilmaktadir.

9 Mart 1971 Askeri Cuntasi denilen kanun di§i yapilanmamn veya bu yapilanma i9indeki

bir birimin "Ergenakon" karti ve "Yemini"ni orgiit faaliyetlerinde kullandigi, Htiseyin

Vural Vural'in da bu yapilanmada yer aldigi. bu nedenle soz konusu belgelerin elinde

92 /2271


bulundugu, katildigi bir televizyon programinda Ergenekon orgtittinti anlatan Erol

Mtitercimler'i program somasi telefonla arayarak elinde bulunan bu belgelerden ve

mahiyetinden bahsettigi, adli delil olarak kayitlara ge9en bu telefon konusmasi ve evinde

yapilan aramada belgelerin ele ge9mesi nedeni ile asama ifadelerinde belgelerin varhgi ve

mahiyetini inkar edemedigi, bunun yerine belgeleri hukuki kiymetten dtistirme amacina

matuf savunmalar gelistirdigi anlasilmaktadir.

Netice olarak Htiseyin Vural Vural'dan ele ge9en "Ergenakon" yazih kartlar ve "Yemin"

metninin Ergenekon Teror Orgtittintin varhgina dair "Yazih delil" olarak kabul edilmesi

gerektigi mtitalaa edilmistir.

7)TANIKLAR KASiFNEVZAT TARHAN VE ZAHiT ENGiN'iN iFADELERi

Tanik Kasif Nevzat Tarhan benzer olan Cumhuriyet savcihgi ve durusma beyanlannda,

Ergenekon orgtittinti, GATA Komutanhginda Askeri Tabip olarak gorev yaptigi 1995

yilinda kizim hastaneye getiren, halen ise hayatta olmayan Emekli Albay ibrahim

iS9an'dan (Durusmada "iskan" olarak dtizeltmistir) duydugunu, donemin Genelkurmay

Baskam ibrahim Hakh Karadayi'mn devre arkadasi olan bu kisinin kendisine, Devlet

iqerisinde MGK'mn da tizerinde birkonumda bulunan, qahsma esas ve usulleri Talmut adi

verilen bir kitapta toplanmis, periyodik toplantilar yapan, 100-150 kisilik bir gruptan,

kendisinin Usttegmenlik rtitbesinden itibaren bu yapimn tiyesi oldugundan bahsettigini

ifade etmistir.

Son gorev yerinin Ogretim gorevlisi olarak Genelkurmay Baskanhgi istihbarat Okul

Komutanhgi oldugunu ifade eden Emekli Jandarma Binbasi Zahit Engin, kolluk tarafindan

bilgi sahibi sifati ile ahnan ifadesinde ve durusmadaki benzer olan beyamnda konuyla ilgili

olarak,

Ankara'da gorev yaptigi 1999-2000 yillarmda, gorev geregi gortisttigti bazi sivillerden

Ergenekon yapilanmasinm varhgim duydugunu. isimlerini hatirlamadigi bu kisilerin

Ergenekon yapilanmasim, agirhkh olarak emekli Ozel Kuvvetler Komutanhgi mensubu

askerlerden olustugu, yonetiminde tist dtizey emekli askerlerin bulundugu seklinde

anlattiklanni,

Damstay cinayetinden sonra, kendi analizi neticesi bunun dinci bir orgtittin, ttirban karan

nedeni ile yaptigi bir eylem olmadigi kanaatine vardigmi, olay aninda Damstay gtivenlik

kameralanmn bozuk olmasi, kameralan kuran OYAK Gtivenlik Sirketinin basinda Ozel

Kuvvetler Komutanhgindan MiT'e geqen emekli Albay Orhan Cobanin bulunmasi gibi

bilgilere gore eylemi Ergenekon'un yaptirmis olabilecegini degerlendirdigini, Ugur

Dtindar ile yaptigi bir telefon gortismesinde de bu dtistincesini ifade ettigini,

Ankara 'da gorevli iken Albay Aziz Ergen tarafindan tamstinldigi Aydin Kostem 'in 2002

yilinda kendisine, Hasan Kundakqi'nm ellerinde listesi bulunan banka hortumculan

tarafindan yurtdisina kaqinlan paralan geri getirme konusunda kendisiyle qahsmak

istediginden bahsettigini, emekli olduktan sonra Aydin Kostem 'in Ankara Dtinya Ticaret

Merkezindeki isyerinde gortisttigti Hasan Kundakqi'nm da bu teklifi yineledigini,

kendisinin bu teklifi kabul etmedigini beyan etmistir.

93 /2271

Mahkeme ara karan tizerine gelen bir dosya i9erisinde Zahit Engin'in, ge9miste Ergtin

Poyraz'1 korumak ile gorevlendirildigi anlasilan Jandarma personeli Muhammed Mustafa

Duyanh ile yaptigi 05.01.2008 tarihli telefon goriismesinin 96ztimti bulunmaktadir. Bu

gortismede de Zahit Engin'in, Necip Hablemitoglu ve Damstay cinayetlerinin

Ergenekon'un isi oldugundan, Damstay cinayetinden tiq gtin sonra konustugu Ugur

Dtindar ve onun ekibinden olan Hatice Demircan 'a bu dustincesini soyleyip Ergenekon 'u

arastirmalarim istediginden bahsettigi gortilmektedir.

Kasif Nevzat Tarhan ve Zahit Engin" in, Ergenekon Teror Orgtittintin varhgi konusunda

dosya kapsamindaki diger deliller ile de uyumlu olan "Tanik" ifadelerinin itibar edilir

mahiyette oldugu mtitalaa edilmistir.

8)HABiB OMiT SAYIN'IN iFADELERi VE iLGiLi DELiLLER

Samk Habip Omit Sayin, istanbul Cumhuriyet Ba§savcihgina dilek9e vererek kimliginin

gizlenmesi sarti ile dava konusu hakkinda beyanda bulunmak istemis, 2008/1756 sayih

sorusturma kapsaminda "Gizli Tanik Anadolu" adi verilerek ahnan ifadesinde;

2004 ve sonraki yillarda gortisttigti, tamnmis bir siyasetqi ile bir hsmi emekli olan general

seviyesindeh askerlerin (ifadede, isim, gortisme yerleri ve tahmini gortisme tarihleri 391k

olarak belirtilmistir) 1996 yihndan itibaren TSK iqerisinde basinda askerlerin bulundugu,

siviller ile koordineli qahsarak askeri darbe ile huktimetleri devirmeyi amaqlayan gizli bir

orgtit yapilanmasi oldugundan, bu amaca yonelik ciddi qahsmalar yapildigindan, ozel

olarak aldiklan telefonlar ile haberlestiklerinden, bu yapimn sivil kanattaki en ust dtizey

biriminin Enctimen-i Danis oldugundan bahsettiklerini anlatmisUr.

Habip Omit Sayin'in bu ifadesindeki. bazi dava saniklannin beyanlanm aktardigi kisimlar

asagida ozetlenmistir.

Ahmet Hursit Tolon ile Subat 2006 tarihinde Ankara Merkez Orduevindeki gortismelerinde

kendisine, TSK iqinde ADD, Cagdas Egitim Vakfi, Cagdas Yasami Destekleme Dernegi,

Ttirhyem Toplulugu gibi sivil toplum kuruluslan ile irtibatii gizli bir yapilanma oldugunu,

kendisinin de ulusalci bir platform kurmaya qahstigim, yapacaklan mitingler ile yaklasan

Cumhurbaskanhgi seqimi oncesi bash kurmayi, htikumeti yipratmayi, askeri mtidahale iqin

zemin hazirlamayi amaqladiklanm soyledigini,

Mehmet Sener Eruygur'un 2006 yilinda Fenerbahqe Orduevindeki gortismelerinde

kendisine, TSK iqerisinde sivil kanadi da olan, askeri mtidahale yapabilecek gtiqte gizli bir

orgtit yapilanmasi bulundugunu, sivil kanattaki en onemli biriminin ADD oldugunu,

kendisinin Genelkurmayin bilgisi ddhilinde ozel gorevle ADD'nin basina getirildigini,

Cagdas Egitim Vakfi ve Cagdas Yasami Destekleme Derneginin de kendileri ile birlikte

hareket ettigini, ADD'ler tizerinden qok sayida sivil aktivasyon yapilacagindan bahsederek

bu faaliyetlere katilmasim teklifettigini,

Mehmet Zekeriya Ozttirk ile 2006 yih hs mevsimindeki bir gortismesinde, kendisinin de

iqinde oldugu TSK iqindeh gizli bir yapdanmadan ve bu yapilanmamn siviller ile birlikte

hareket ettiginden bahsettigini.

94/2271

•-'-


Kemal Yalqin Alemdaroglu ile hentiz istanbul Universitesi Rektorltigtinden ahnmadigi

2006 yih Mayis veya Haziran aylannda yaptigi bir gortismede, TSK iqindeki gizli bir

yapdanmadan, kendisinin bu yapilanmada Universiieler sorumlusu oldugundan, 2003

yilinda Tandogan'dah Cumhuriyete Saygi adli mitinginin askerlerin koordinesinde

yapddigindan, bu mitingdeki "Ordu Goreve" yazih pankartlann Atattirkqti Dtistince

Dernekleri Konfederasyonu ile irtibatii hsilerce aqildigindan bahsettikten sonra kendisini

bu yapilanmada qahsmaya davet ettigini,

Emin Gtirses 'in yargdama stirecinde, askerler ile irtibatii gizli bir yapilanma oldugunu,

Veli Ktiqtik, Muzaffer Tekin ve Sevgi Erenerol 'un bu yapilanmada sivil toplum kuruluslan

ile askerler arasinda irtibati sagjadiklanni, Klisedeki bir toplantida Sevgi Erenerol 'un bu

yapilanmamn adinin Ergenekon oldugunu soyledigini, yine Klisedeki bir toplantida

konustugu Ergtin Poyraz in Mehmet Sener Eruygur 'un gorevde oldugu donemde kendisine

birqok gizli bilgi ve beige verdigini soyledigini, beyan etmistir.

Samk Habip Omit Sayin, istanbul Cumhuriyet savcihgindaki ifadesinden soma

Mahkemeye verdigi dilek9eler ile kapah oturumda beyanda bulunmak istemistir.

Durusmada da bu talebini sozlii olarak tekrar etmesi tizerine Mahkeme CMK 200

maddesine gore diger samklan durusma salonundan 9ikarmistir. Bu sekilde ek savunma

beyam ve sorgusu tamamlandiktan soma diger samklar getirilerek durusma tutanagi

okunmus ve Habip Omit Sayin'a soru sormalanna imkan tamnmistir.

Samk Sevgi Erenerol mtidafi Av. Vural Ergtil'tin sorusu tizerine daha once "Gizli Tanik

Anadolu" olarak ifade verdigini a9iklamak durumunda kalan samk Habip Omit Sayin bu

durusmada genel olarak istanbul Cumhuriyet savcihgindaki ifadesini tekrar etmistir.

Bunun yamnda sorular tizerine kendisine TSK i9erisinde siviller ile isbirligi i9erisinde olan

gizli yapdanmadan bahsettigini beyan ettigi kisiler ile nasil tamstigi, nerede ve ne zaman

gortisttigti, hangi nedenle kendisine gtiven duyarak bunlan anlattiklan konulannda onceki

ifadesini detaylandirmis ve birka9 konuda onceki beyanim dtizeltmek istedigini

soylemistir. Ozet olarak;

Davada tutuklu olarak yargilamr iken istanbul Cumhuriyet bassavcihgina TCK 221

maddesindeh etkin pismanhk htiktimlerinden faydalanmak istedigini belirtir dilekqe

verdigini, bunun tizerine Cumhuriyet savcihgina gottirtildtigtinti, can gtivenligi nedeni ile

hmliginin gizli tutulmasim istedigini, durusma salonunda kendisine gosterilen tephlere

bahlarak bile bu isteginin anlasdabilecegini, savcihk tarafindan talebinin kabul edilerek

gizli tanik sifati ile ifadesinin ahndigim, bu ifadenin 3.iddianamenin eklerinde "Gizli Tanik

Anadolu" olarakyer aldigini, 21 Agustos 2009tarihinde ise bir gazetede gizli tanik olarak

desifre edildigini,

istanbul Cumhuriyet bassavcihgindah ifadesinde, Kemal Yalqin Alemdaroglu'nun

kendisine anlattiklanndan yola qikarak, soztinti ettigi yapilanmamn tiniversite sorumlusu

oldugu sonucunu qikardigim bir tahmin olarak soyledigi halde, ifade metnine yanhs

olarak Kemal Yalqin Alemdaroglu 'nun sozti edilen yapilanmamn tiniversite sorumlusu

oldugunu soyledigi seklinde geqtigini, yine bu ifadede geqtigi gibi Kemal Yalqin

Alemdaroglu 'nun kendisine, bu yapdanmaya katdmasi teklifinde bulunmadigim, sadece

imayollu olarak bu ttir yapilanmalar iqerisinde yer ahr misin dedigini,

95 /2271

Kendisine anlatdanlardan dolayi TSK iqerisinde siviller ile isbirligi iqerisinde askeri

darbeyi hedefleyen gizli bir yapilanma oldugunu bildigini, geqmisteh 28 Subat olayimn da

bu yapilanmamn faaliyetleri sonucu oldugunun soylendigini, ancak bu yapilanmamn

isminin kendisine soylenmedigini, bunu soyleyenin sadece cezaevindeh kogus arkadasi

Emin Gtirses oldugunu, Emin Gtirses'in kendisine bu gizli orgtittin isminin Ergenekon

oldugunu Kilisede yapilan bir toplantida Sevgi Erenerol'dan duydugunu aktardigini,

kendisinin bu yapilanmamn iqine girmedigini, anlatmistir.

Emin Gtirses durusmalardaki beyanlannda, Habip Umit Sayin in bu ifadesini ceza alacagi

tehdidi karsisinda verdigini soyleyerek, gerqek olmadigim savundugu bu beyanlan

reddetmis, buifadeyi alan Cumhuriyet savcismi su9lamistir.

Habip Omit Sayin mtidafi Av. Mehmet Nuri Aytekin 28.12.2009 havale tarihli

dilek9esinde; Cumhuriyet savcdannin. akli melekelerinin yerinde olup olmadigi yontinden

Adli Tip Kurumunda mtisahede altina almmasi gereken Habip Umit Sayin 'dan fayda

saglamayi amaqladiklanm, Habip Umit Sayin herhangi bir avukata ihtiyaci kalmadigim,

savcilann ona yettigini, nitekim kendisine verilen soztin tutularak durusmada tahliyesinin

talep edildigini, bu nedenlerle Cumhuriyet savcilan hakkinda suq duyurusunda

bulunulmasim talep ettigini, belirterek Habip Omit Sayin' in mtidafiliginden istifa ettigini

ifade etmistir.

Habip Omit Sayin'in kendisi hakkindaki "Klisedeki bir toplantida Sevgi Erenerol'un bu

yapilanmamn adimn Ergenekon oldugunu soyledigini" iddiasim reddeden Emin Gtirses,

Veli Kti9tik ve Gtiler Komtircti'ntin sorusturma kapsaminda gozaltina ahndigi 22.01.2008

tarihinde yaptigi bir telefon konusmasinda muhatabina "...Mesela Gtiler Komtircti var

gazeteci, onu da almislar, hiq bunlaiia bi iliskisi yok, dernek ki mesela benim bildigim bi

iliskisi yok, bi qok biqok toplantiya ben gittim, hiqbir zaman Gtiler Komtircti'yu orda

gormedim bunlar gizli toplamyorlar diyor, gizli toplantilarda bile gormedim Gtiler

Komtircti'yti, dernek ki bunun haricinde, benim gitmedigim bunlar ayn bi is

qeviriyorlar..." diyerek, Sevgi Erenerol'un basin sozctisti oldugu Ttirk Ortodoks

Klisesindeki kendisinin de katildigi gizli toplantilardan bahsettigi gortilmektedir.

Sevgi Erenerol durusmada aym konudaki diger savunmalanna benzer sekilde; Habip Umit

Sayin in iddialanndah gibi, Jandarma Genel Komutanhgi yapmis Mehmet Sener

Eruygur un, sadece birkaq defa gordtigti birisine kurumu iqindeh gizli bir yapdanmayi

aqiklamasimn, kendisinin de bir sekilde varhgim ogrendigi Ergenekon orgtittinti Ttirk

Ortodoks Klisesinin kurulus yddonumti veya bir bayram kutlamasinda bir araya geldigi

Emin Gtirses 'e aktarmasin, ahl ve mantik disi oldugunu savunmustur.

Sorusturma kapsaminda, Ttirk Ortodoks Patrikhanesinin ozel gtinlerine ait olabilecegi

degerlendirilen Kilise i9indeki ayin torenine ya da yine Patrikhane binasi i9inde verilen

yemege bir9ok dava sanigimn katildigina dair fotograflar elde edilmistir. Bunun yamnda

"Btiytik Hukuk9ular Birligi"ndeki aramada ele ge9en 6 No'lu CD'de yine patrikhane

binasinda, i9lerinde Sevgi Erenerol, Muzaffer Tekin, Kemal Kerin9siz ve Rafet Arslan'in

da bulundugu bir9ok kisinin, bir masa etrafmda. onlerinde not kagitlan ile bir toplanti

dtizeninde oturduklan fotograf bulunmustur. Bu toplanti fotografi gortinttisti ve fotografm

9ekildigi 1Mart 2007 tarih dikkate ahndiginda, toplantinm Ttirk Ortodoks Kilisesimn ozel

gtinlerinden birisi ile ilgili olmadigi anlasilmaktadir.

96 /2271

Sorusturma asamasinda Gizli Tanik 17 olarak ifade veren, durusmada ise kimligini

a9iklayarak beyanda bulunan aym Tamgin benzer olan bu ifadelerinde; Zaman iqerisinde

Kuvayi Milliye 1919 Dernegi iqerisinde Mehmet Fikri Karadag ile Htiseyin Gortim

arasinda bir stirttismeye sahit oldugunu, Htiseyin Gortim'tin Mehmet Fikri Karadag'in

baskalan ile iliskide oldugunu, toplantilar yaptigim, kendisini bunlara qagirmadigim

soyledigini, Htiseyin Gortim 'tin Mehmet Fikri Karadag in bu ilishlerinin ortaya qikartmak

iqin kendisini Mehmet Fikri Karadag i takip etmekle gorevlendirdigini, kendisinin de

Mehmet Fikri Karadag i evinden itibaren takip ettigini ve Karakoy semtindeh Ttirk

Ortodoks Patrikhanesine ait ktiqtik bir Kiliseye girdigini gordtigtinti, geri donerek durumu

anlattigi Htiseyin Gortim 'tin "...Asil donmemis donme kendisidir" dedigini ifade etmistir.

Habip Omit Sayin, Ahmet Hursit Tolon ve Mehmet Sener Eruygur'un kullamminda

bulunan telefonlann ayni donemde Ankara'dan baz verdikleri, Ahmet Hursit Tolon i9erigi

hakkindaki iddialan kabul etmemekle birlikte, Habip Umit Sayin ile Ankara Merkez

Orduevinde gortisttigtinti, rastlanti olarak orada bulunan Mehmet Sener Eruygur ile de

nezaketen kendisini tamstirdigini ifade ettigi, Habip Omit Sayin ile Mehmet §ener Eruygur

arasinda 2006 yilinda telefon irtibati bulundugu, Habip Omit Sayin ve Mehmet Zekeriya

Ozttirk'tin kullanimlannda bulunan telefonlann 12.01.2006 tarihinde istanbul Kadikoy'de

ayni baz istasyonu kapsaminda bulunduklan, Habip Omit Sayin'in kuUammindaki

telefonlann 25.06.2004-27.06.2004, 02.10.2004-04.10.2004 ve 23.02.2006-25.02.2006

tarihleri arasinda Kayseri ilinde baz verdigi ve Emin Gtirses'in kuUammindaki telefon ile

Habip Omit Sayin ve Sevgi Erenerol'un kuUammindaki telefonlar arasinda irtibat

bulundugu, dosyadaki TiB kayitlanndan anlasilmistir.

Emin Gtirses istanbul Organize Solaria Mticadele Sube Mtidtirltigtinde gozaltinda iken

kendi el yazisi ile Ergenekon orgtittinti anlatan bir sema 9izmistir. Bu sema asagidaki gibi

metne 9evrilmistir.

1952 NATO Ergenekon (Ordu iqinde savunma amaqh kurulmus) Zamanla iq

hesaplasmalara giriyor Kontrol disi hticrelerin eylem faaliyetleri Darbeye bunlar

zemin hazirhyor Yeni durum Yeni Ergenekon eskisinin tizerinde kurulmus olabilir

(1999) Darbe ortami yaratma qabasi olabilir Sener P., Ergun P., Veli KtiqukS.P.,

S.H.B.Y, Bunun mali kaynaklan nedir? J.Bolgesel olarak mali operasyonlan

kontrol edebiliyor mu (uyusturucu, petrol)_ Cohregam Cumhuriyet bomba Damstay

bomba v.s._Muzaffer Yzb., Oktay assb., Av.Hanefi Askeri hshrtmayi amaqhyor

olabilir Kimeyarar?

T.Ozkan/kanal? Borsa/Kontrol? Sevgi-Ugur Yildinm

Emin Gtirses Sorgu Hakimliginde bu semanin Emniyette gozaltinda iken kendisinden

tatbiki yazi ornegi almmasi iqin qizdirildigini, yazilann kendi gortisti olmadigini

soylemistir. Durusmadaki savunmasindan hemen once verdigi dilek9esinde; Sorgu

Hakimligindeki, semanin Emniyet gorevlilerince kendisine yazdirddigi seklindeki

beyamnin tutanaga yanhs geqirildigini belirtmis, durusmalarda ozet olarak; gozaltina

alinana kadar Ergenekon orgtitti hakkinda bilgisi olmadigini, Emniyette kendisine

Ergenekon orgtitti konusunda bilgi verildikten sonra, bu konulardah uzmanhgindan

bahisle bir sema qizmesinin istendigini, kendisinin de anlatdanlara gore bir sema

qizdigini, konuyu anlama amaci ile qizilen bu qahsma semasinm ashnda dosyaya

konulmamasi gerektigini, Sorgu Hahmligindeki ifadesi geq saatte ahnmis oldugundan

97/2271


katibin semanin dtizenlenis amaci hakkindaki beyamm tutanaga yanhs geqtigini

soylemistir.

Samk mtidafi Av.Haci Mehmet Tasdelen aym durusmada, semanin ne sekilde qizildigini

kendisinin detayh olarak anlatacagindan bahisle, samgin bu konuda daha fazla a9iklama

yapmasina gerek olmadigim belirtmi§ir. Savunmasinda da, Emniyet gorevlilerinin belli bir

sekilde ifade alabilmek iqin gozaltindah sanigi oncelikle ozel telefon gortismelerinin ifsasi

ile tehdit ettiklerini, bunun tutmamasi tizerine de "Sen bu islerin uzmanisin", "Yardimci

olursan serbest kahrsin" gibi pohpohlama ve vaatlerle sanigi kandirarak bu semayi

qizdirdiklerini savunmustur.

Netice olarak; Habip Omit Sayin'in "Samk sifati" ile yasal bir hakki olan TCK 221 -(4)

maddesindeki "Etkin pi§manlik" htiktimlerinden yararlanmak i9in a9ikladigim ifade ettigi,

dosya kapsamina gore de dogrulanan, ashnda Ergenekon Teror Orgtittintin varhgi

konusunda "ikrar" mahiyetinde olan beyanimn, kendisini disanda birakmasi nedeni ile

"Tevilli ikrar" olarak kabul edilmesi gerektigi mtitalaa edilmistir.

9)EROL OLMEZ'iN DILEKCELERi

Erol Olmez, kovusturma safahatinda Cumhuriyet savcihgina gonderdigi ve Mahkemeye

verdigi dilek9elerinde Ergenekon Teror Orgtittintin var oldugunu, kendisinin bu orgtittin

tetik9i kanadinda yer aldigini ifade etmistir.

Erol Olmez muhtelif tarihli durusmalardaki konu ile ilgili bazi beyanlannda; Kuvayi

Milliye 1919 Derneginde bulundugu donemdeh telefon gortismelerinde askeri rtitbeler ile

hitap etme, istihbarat toplama, degisik adlar kullanma iqerikli konusmalarimn saka amaqh

yapildigim, daha sonra Fatih Carsamba semtindeh bir arkadasimn evine yerlesip birlikte

zeytin ticareti yapmaya basladiklanm, dernege gitmeye de devam ettigini, Alevi Bektasi

inancina gore yetisen birisi olarak iddia edildigi gibi istihbarat toplama amaci ile

Carsamba semtindeh ismailaga Tarikatina girmesinin mtimkun olmadigim, sonrasinda

Ahmet Turgut'a ait Turizm Sirketine ortak oldugunu, bu donemde yardim amaqh olarak

dernegin Pendik Subesinin aqihsi iqin araq tahsis ettigini, en son olarak da Mtiftah Sanh

isimli arkadasimn televizyon dizilerine adam temin etme v.s. istigal alanh yapim sirketinde

qahstigim ve bu sirketin yazihanesinde iken yakalandigim,

Dilekqelerin kendisine ait oldugunu. Cezaevi ortak alanlarda karsilastigi Kuddusi Okkir in

hastahgimn ilerledigine sahit oldugunu, Cumhuriyet savcisina Kuddusi Okkir in

durumunun ciddiyetini anlatip tahliye edilmesini saglamayi dtistindtigtinti, bu amaqla

Cumhuriyet Savcihgina qagrilmasim saglamak iqin dergi ve gazetelerden okudugu seyleri

hayalinde kurgulayip kendisine gizemh bir hava vererek dilekqeler yazdigini, ancak

Cumhuriyet savcihginda anlattiklarimn dikkate ahnmayarak diger samklar aleyhine ifade

vermeye zorlandigim, Damstay eylemi ile dava saniklannin ilgisi olmadigim, bu cinayetin

arkasinda Salih Kurter ve ismailaga tarikati oldugunu soylemistir.

Samk Erol Olmez'in Ergenekon Teror Orgtittintin varhgi konusunda dosya kapsamina gore

dogrulanan ifadeleri "ikrar" mahiyetinde kabul edilmistir.

Ancak bu husus dismdaki, Ergenekon orgtittintin ne zaman ve nasil kuruldugu, kendisinin

emirleri bu orgtittin bir numarasindan aldigi, orgtittin askeri bir bolgedeh hmyasal ddhil

98 /2271

iki milyar dolarhk silahinin yerini bildigi, kendisinin Kuvayi Milliye 1919 Dernegindeh

konumu, dava samklari arasinda kendisinden baska Ergenekon orgtitti tiyesi olanin

bulunmadigi, Damstay saldinsimn arkasinda ismailaga tarikatimn bulundugu gibi dosya

kapsami ve dosya kapsamina gore kendisinin konumu ile bagdasmayan beyanlan kabul

edilebilir bulunmamistir. Bu yondeki afaki ifadelerin, Ergenekon orgtittintin varhgi ve

kendisinin de bu orgtittin tiyesi olduguna dair dogru bilginin yaninda bilgi

kirliligi/karartmasi da yapmak anlamina gelen dezenformasyon ama9h oldugu

anlasilmaktadir.

Erol Olmez'in Mahkeme verdigi dilek9elerinde, simdiye kadar 43 ki§iyi hem de zevk

alarak infaz ettigi ve infazlanna devam edecegi, Jandarma bolgelerinde aramalar yapilarak

silah 9ikacagi ve ne kadar tarikat9i cemaat9i var ise dinci teror orgtitti diye su9lamp

tutuklanarak cezaevine konacagi seklindeki beyanlan ile Ergenekon Teror Orgtittintin

korkutucu gtictinti kullanarak ilgili herkesi tehdit ettigi anlasilmaktadir. Basin yayin

organlanna da gonderdigi ayni mahiyetteki yazilarda, Cumhurbaskani ve Basbakam

oldtirecegini, Cumhurbaskani ve Basbakana suikast yapmak i9in muvazzaf bir subaydan

emir beklendigini soyleyerek en onemli devlet adamlanni, dolayh yonden de hakkinda

htiktim verecek olan Mahkemeyi tehdit edebilmesi dikkat 9ekmektedir. Ergenekon Teror

Orgtittince kurgulanmis olan bu beyanlann Erol Olmez aracihgi ile dile getirildigi mtitalaa

edilmistir.

10)DOSYAYA GiREN BAZI ACIK KAYNAK BiLGiLERI

A)CETiN ALTANTN SABAH GAZETESiNDEKi KOSE YAZISI

Samk Omit Oguztan'in evinde yapilan aramada Cetin Altan'in Sabah Gazetesindeki

Seytamn Gor Dedigi isimli kosesinde 18.06.2000'de yayinlanan "Yapay qiqekler ve

kontrgerilla" adli yazisinm 9iktisi bulunmustur. Ergenekon Teror Orgtittintin ismi ge9tigi

yazinin ilgili boltimti asagida verilmistir.

Yapay qiqekler ve kontrgerilla...

Bilir misiniz ki, Ttirkiye'nin 17 bin faili meqhul cinayetli ve hem eroin, hem silah kaqakqih

kanh karanhk bir batakhga saptanmis olmasimn dyktisti -sakin sasirmayin ha- Vietnam

savaslanndan geqer...

Soyle ki:

Amerika Birlesik Devletleri'nin militerleri, o tarihte bir takim avantacilarla uqkdgitqilann

yonettigi kokusmus Gtiney Vietnami; Sovyetler'in, bilimsel sosyalizme aykiri "yapay

komtinizm" ini benimsemis olan Kuzey Vietnam'a karsi korumaya qahsirken; Kuzey'in

Vietkong milisleriyle karsdastilar ve basa qikamadilar onlarla...

ABD militerleri btiytik bir komplekse dtisttiler bundan...

Ve Sovyet sinirlan dibindeh Ttirkiye'de, herhangi bir Sovyet saldinsina karsi, Vietkong

tipi ama irkqi, sivil milisler kurmaya karar verdiler...

99/2271

Bu milisler, bazi profesyonel militerlerin de denetimi altinda, gerilla talimleri yapacak ve

buqahsmalar qok gizli tutulacakti...

Abdi ipekqi, -askerligini Kore'de yaptigi iqin- kendisine Kore'den yakin olan emekli bir

komutandan ogrendi, boyle askeri gizli birfaaliyet oldugunu...

Ancak bu faaliyetin, Washington'la Genelkurmay'dan habersiz, salt iqerde iktidan ele

geqirmek iqin yapildigim sandi...

Ve gitti Ankara'da bazi onemli kisilere kendince haber verdi bunu... Farhna varmadan da

idam karanm imzalamis oldu.

Bu anlatimi Ititfen bendenizin hayali bir senaryosu olarak kabul edin...

Konunun senaryo olmayanyontine gelince...

Ergenekon adi altinda qok gizli biqimlendirilen irkqi mills faaliyetlerinin ekonomik

kaynaklan nasilsaglamyordu?

Gerektiginde istihbaratfaaliyetlerine de katilan ve aym zamanda bu ttirfaaliyetlerifinanse

de eden, bazi kaqakqdar tarafindan saglamyordu.

Ve sanmz ki, Abdi ipekqi cinayeti doneminde iqisleri Bakam olan Hasan Fehmi Gtines, bir

hayli haberliydi bunlardan...

Olsa olsa Abdi ipekqi cinayetinin de, btittin bu karmasik ve sahncah faaliyetlerin kapsami

iqinde oldugunu bilmiyordu...

Onu da, Agca sorusturmasimn, o donemin Sihyonetim Komutam Orgeneral Drug

tarafindan nasil engellendigini gortince ogrendi.

Urug Pasa, kendisine hiqbir zaman kimsenin hiqbir sey soramayacagindan emindi.

Donup kalmis 2 kutuplu dtinyanin, Gorbaqov'un bir tek muhtesem volesiyle globallesme

surecine giriverecegini elbet ongoremezdi.

Bugiin artik onemli olan Agca degildir. Agca'mn da bilme olanagi yoktur. Pentagon'un

denetiminde Fransa, halya ve Ttirhye'de kurulup, sonra da iyice yozlasmis olan gizli milis

orgutlerini...

Bu konuya ancak o donemin bazi tist dtizey militerleri aqikhk getirebilirler... Urug Pasa

gibi, Evren Pasa gibi ornegin...

Agca'yla vaht geqirmenin anlami mi var. Hasan Fehmi Gtines'in yaptigi aqiklamalar

ortadayken ve bu aqiklamalari Btilent Ecevit de onaylarken?...

100/2271


Mustafa Ali Balbay soru tizerine durusmada, bu yazi ve Can Dtindar 'in Ergenekon adli

htabindan haberdar olmakla birlikte, bu yayinlarda devlet iqindeki bir yapdanmadan soz

edildigini, Teror Orgtitti olarak vasiflandirilan Ergenekon 'u ise bu dava ile birlikte

duydugunu soylemistir.

Taninmis gazeteci Cetin Altan 2000 yihndaki "Yapay qiqekler ve kontrgerilla" bashkh bu

yazisinda, Milliyet gazetesi basyazan Abdi Ipekqi'nin, Kore'deh askerlik gorevinden

tamdigi olan emekli bir komutandan ogrendigi ancak ABD ve Genelkurmay'dan bagimsiz

oldugunu sandigi Ergenekon adli Kontrgerilla orgtittintin varhgim bazi onemli kisilere

haber vermesi nedeni ile oldtirtildugti gibi onemli bir iddia ortaya atmis, geqmisteki

karanhk cinayetlerin, silah ve eroin kaqakqihklarinin bu Kontrgerilla orgtittintin isi

oldugunu, biryolunun bulunup bunun aqiklanmasi gerektigini kendisine has tislubu ile dile

getirmistir. Devlet i9indeki bu yapilanmamn, cinayet gibi yontemler kullandigindan da a9ik

olarak bahsedilen bu yazi i9erigi karsisinda, Mustafa Ali Balbay'in, bu yazida geqen

Ergenekon orgtittintin Devlet iqindeki bir yapilanmayi ifade ettigi, dava konusu olan

Ergenekon orgtittintin ise Teror orgtitti vasfinda oldugunun iddia edildigi, bu nedenle

adlari aym olsa bile her iki orgtittin farkh oldugu seklindeki savunmasi itibar edilir

mahiyette bulunmamistir.

Abdi ipek9i'nin katili Mehmet Ali Agca yakalanmis ve yargilanmis olsa da, bunun bir

Gladyo/Kontrgerilla eylemi oldugu yaygin bir kanaat halini almistir. Cetin Altan'in da bu

kanaate katilmakla birlikte, farkh olarak Ergenekon orgtitti adini telaffuz ettigi ve hangi

bilgiye dayandirdigi anlasilamasa da, eylemin nedeni hakkinda bazi somut sayilabilecek

bilgilere yer verdigi gortilmektedir.

B)0ZEYiR GARiH'iN OLDOROLMESi KONUSUNDA WWW.YESiL.ORG ADLI

iSiMLi iNTERNET SiTESiNDE YAYINLANAN YAZI

www.yesil.org adli bir internet sitesinin 12 Ekim 2001 tarihli yayimndaki "Musltiman

Mezarhginda Yahudi Kam" bashkh yazida, Ozeyir Garih'in 25 Agustos 2001 tarihinde

bi9aklanarak oldtirtilmesi olayimn asil failinin Ergenekon Orgiitii oldugu yazilmistir.

Ozet olarak; Yahudi dininden olan diger isadamlan gibi zorunlu olarak israil'e vergi

veren Uzeyir Garih'in, odedigi miktann qoklugundan sikdyet edip indirime gidilmesini

istedigi, bu teklifinin reddedilmesi tizerine kendisini Yahudilere karsi korumasi iqin yerli

bir derin yapiya mtiracaat ettigi ancak bu sefer deyerli derin yapi tarafindan somtirulmeye

baslandigi, sonunda yeter dedigi ve son donemlerde "Ergenekon" adi altinda desifre

edilmeye baslayan bu yapiya karsi sesiniytikselterek kurtulabilecegini dustindtigti,

Bu sekilde hedefhaline gelen Uzeyir Garih 'in, MOSSAD in bilgisi ddhilinde Ergenekon

tarafindan planlanan bir operasyonla oldtirtildtigti, Ergenekon'un qoztilmesinin hentiz

mtimktin olmadigi, bu nedenle cinayetin seklen aydinlatdmis gibi goztikttigti belirtilmistir.

Bu internet sitesinin bir donem yaygin olarak bilindigi, onemli bazi konularda sansasyonel

haber ve dosyalar yayinladigi anlasilmasina karsihk, kim tarafindan isletildigi tespit

edilememistir. Dogu Perin9ek durusmada, sitenin Mehmet Eymtir'e ait oldugunu iddia

etmekte iken Tanik olarak dinlenen Mehmet Eymiir ise bu sitenin Dogu Perinqek ve

Aydinhk grubunun gizli yayin orgam oldugunu, sitede yayinlanan resimlerin Aydmhk

1 101/2271

dergisinde qiktigini, Dogu Perinqek grubunun kendi yaptiklanm qok gtizel bir sekilde

baskalarina monte ettiklerini ifade etmistir.

Tanmmis isadami Ozeyir Garih'in, Ergenekon orgtitti tarafindan oldtirtildtigtintin iddia

edildigi www.yesil.org adli internet sitesindeki "Musltiman Mezarhginda Yahudi Kani"

bashkh bu yazidaki bilgilerin kaynagi belli degildir. Cinayetin tizerinden hentiz iki ay

ge9meden yayinlanan bu yazidaki, Ergenekon 'un desifre olmaya baslamakla birlikte hentiz

qoztilmesinin mtimktin olmadigi ifadesi dikkat 9ekmektedir. 12 Ekim 2001 tarihinde

yayinlanan bu yazida, hangi gelismeler nedeni ile Ergenekon orgtittintin desifre olmaya

basladigi belirtilmemistir.

C)VELi KOCOK'UN WWW.OZT0RKLER.COM iSiMLi INTERNET SLTESiNiN

TANITIM GECESiNDE YAPTIGI KONUSMA

Veli Kti9tik, Sedat Peker'e ait olan www.6zttirkler.com isimli internet sitesinin 25.02.2002

tarihinde istanbul Hilton Otelinde yapilan tamtimina katilmi§tir. Burada Ttirk dtinyasina

hizmetlerinden bahisle kendisine torenle plaket verilmistir. Veli Kti9tik'tin toren somasi

yaptigi konusmanin son boltimti asagidaki gibidir.

"Bolmek istediler diyorum, halen aym oyun devam ediyor. Bolmek iqin ellerinden gelen

gayreti sarf ediyorlar. Biz globallesmeye karsi degiliz, biz Avrupa birligine de karsi

degiliz. Ancak onurluca girmek iqin istiyoruz. Sereflice girecegiz. Gidip kapdannda

yalvarmadan girecegiz. Tabi ki bir birlik lazim. Avrupa Birligi de lazim ama asil bir birlik

lazimsa o birlik asil Turk Milletinin 300 milyonluk Ttirk birligidir. Bu birlik, bu birlik

mutlaka teesstis edecektir. Tabi ki korkacaklar, 300 milyonluk bir kutleden, asil Ttirk

milletinden. Onun yolu Tann Daglarmdan, Ergenekon 'dan geqecek. " Bu konusmadaki

"Ttirk milletinin yolu Tann Daglarmdan, Ergenekon'dan geqecek" ctimlesinin gii9lu bir

Sekilde vurgulandigi gortilmektedir.

Veli Kti9tik durusmada, bu a9ih§taki konusmasinda Ttirkiye 'nin mevcut hali gibi onuru

rencide edilerek Avrupa Birligine katdmasina karsi oldugunu, 300 milyonluk Ttirk Birligi

kurulmasimn hedeflenmesi gerektigini, bunun yolunun da Diyarbahr'dan degil Ankara ve

Tann Daglarmdan geqecegini soyledigini, bu konusmasindan sonra ikinci

Cumhuriyetqiler ve AB'ciler tarafindan hedefe konuldugunu simdi anladigim beyan

etmistir. Bir soru tizerine de, bu aqihsa katilmasi iqin ozel bir davet almadigini, gazeteye

verilen Ham okuyarak gittigini savunmustur.

Veli Kti9tik'tin 2002 yihndaki konusmasi ve bu konudaki durusma beyamnda Ttirk

Birliginin kurulmasi hakkinda soyledikleri ile Emniyet ifadesindeki beyam 391k bir 9eliski

banndirmaktadir. Emniyet ifadesinde kendisine sorulan "Kizdelma ittifah nedir. Sizin bu

ittifakta bir yeriniz var midir? Bu ittifak ile alakah olarak detayh bilgi vererek sizin bu

ittifakla olan ilishlerinizi belirtiniz? "sorusunu "Kizilelma deyimi bence gerqeklesmesini

mtimktin olarak gormedigim, turn Ttirk halk ve topluluklarinin bir bayrak aim toplanmasi

mefkuresidir. Ancak boyle bir mefkiirenin gerqeklesmesini mtimktin olarak gormtiyorum.

Boyle bir olusumun iqerisinde de degilim "seklinde cevapladigi gortilmektedir.

Boga9 Kaan Murathan duru§malarda; www.6zttirkler.com internet sitesinin aqihsi iqin

dtizenlenen etkinlige, bu geceye katdan herkes gibi Sedat Peker 'in davetlisi, bir durusmada

da qevreden duyarak gittigini, Veli Ktiqtik ve Muzaffer Tekin ile burada tanistigini, Veli

102 / 2271

Ktiqtik'tin Sedat Peker "in qok deger verdigi bir aile dostu oldugunu ogrendigini

soylemistir.

Sedat Peker'e durusmada, kendisinin Veli Ktiqtik'tin aqihsa katilan davetlilerden birisi

oldugu beyanma karsihk Veli Ktiqtik'tin bir gazete Haninda gorerek bu aqihsa gittigini

soyledigi, aynca bu organizasyonda Veli Ktiqtik'tin bir konusma yaptigi ve kendisine

plaket verildigi hatirlatilarak aqiklama yapmasi istendiginde, bu konuyu Veli Ktiqtik 'e silt

veren eski istanbul Milletvekili Osman Ceylan in bilecegini ifade etmistir.

www.6zttirkler.com internet sitesinin a9ihsi konusu, Veli Kti9tik'tin burada yaptigi

konusmasinda ge9en "Ergenekon" kelimesini tarihi mitolojik anlaminda degil, tistti kapah

bir usulle orgtit adi anlaminda telaffuz ettigi mtitalaa edilmekle Ergenekon orgtittintin

varhgi tartismasimn yapildigi bu boltime ahnmistir. Konusmayi yapan kisinin herhangi

birisi degil, Ergenekon orgtitti yoneticilerinden birisi oldugu, kendi ifadesi i9erigine gore

Kizilelma birligi tabir edilen bu faaliyetlerde etkin konumu bulunan Veli Kti9tik olmasi, bu

mtitalaaya varmada etkili olmustur.

Tanik olarak da dinlenilen Can Dtindar"in, 28.01.2008 tarihinde Milliyet gazetesindeki

kosesinde yayinlanan "...Cete hepten cesaretlenmisti. O kadar hfaili meqhul cinayetlerin

merkezi kabul edilen Kocaeli'nin Jandarma Alay Komutam Veli Ktiqtik, emekli olduktan

sonra, Sedat Peker'in internet sitesinin aqihsinda, basinda oldugu soylenen orgtittin adim

verdi: "Asil Ttirk milletinin yolu, Ergenekon'dan geqecek... "ifadeleri, bu konusmadan ayni

anlami 9ikarttigini gostermektedir.

Veli Kti9tik'tin, buradaki konusmasinda "...Bu birlik, bu birlik mutlaka teesstis edecektir.

Tabi h korkacaklar, 300 milyonluk bir ktitleden, asil Ttirk milletinden. Onun yolu Tann

Daglarmdan, Ergenekon'dan geqecek" dedigi sabit iken, durusmadaki beyamnda, bu

konusmasinda... Uq ytiz milyonluk Ttirk Birligi kurulmasimn hedeflenmesi gerektigini,

bunun yolunun da Diyarbahr'dan degil Ankara ve Tann Daglarmdan geqecegini

soyledigini savunarak, ozellikle bu konusmasinda telaffuz ettigi Ergenekon kelimesinin

yerine Ankara kelimesini koyup, bu irtibati gizlemeye 9ahstigi gortilmektedir.

Diger yandan, tanitim gecesinin dtizenleyicisi olarak goztiken Sedat Peker ile baglantilan

ortada olan Veli Kti9tik, Sedat Peker'in davetlisi olarak gittigini soylemek yerine.

kendisine plaket verilip bir de konusma yaptigi bu geceye katilmasi konusunda ozel bir

davet almadigi, gazeteye verilen Ham okuyarak gittigi seklinde inandincihktan uzak bir

savunma gelistirmistir. Sedat Peker, Muzaffer Tekin ve Boga9 Kaan Murathan'in

savunmalan i9erikleri dikkate ahndiginda Veli Kti9tik'tin bu konudaki savunmasimn itibar

edilir mahiyette bulunmadigi anlasilmaktadir.

OALPARSLAN ARSLAN'IN ORTAGI OLDUGU YEDiTEPE HUKUK BOROSUNDA

YAPILAN ARAMADA BULUNAN BELGE

17.05.2006 tarihindeki Damstay eyleminden sonra, aym gtin Kadikoy Bahariye

Caddesinde bulunan Yeditepe Hukuk Btirosundaki Alparslan Arslan'in odasinda yapilan

aramada Ergenekon ibareli 16 sayfa bir beige bulunmustur. Bu belgenin 04.06.2002

tarihinde www.atin.org isimli internet sitesinde yayinlanan Ergenekon bashkh haberin

02.09.2002 tarihli internet 9iktisi oldugu anlasilmaktadir.

103 / 2271

Yazida, Yeni §afak gazetesi yazan Fehmi Koru'nun Taha Kivan9 takma adiyla 30.04.2001

ve 01.05.2001 tarihinde yayinlanan Ergenekon konusundaki yazilanndan bahsedildikten

soma su yorumda bulunulmustur.

"Taha Kivanq, esas ismi ile Fehmi Koru'ya en btiytik leph, zamamn Mao'cu, PKKyandasi

terorist orgtitti, simdinin ise ordu yanhsi, Kuva'yi Milliyeci, Kemalist kurulusu Aydinhk

grubundan geldi. 6 Mayis 2001 tarih ve 720 sayih Aydinhk Gazetesinde Hikmet Ciqek

Fehmi Koru'ya hticum etti. ...Bu telasli tephye bir boltimtinti Fehmi Koru'nun yayinladigi,

daha genis bir sekilde de Aksiyon Gazetesinin yer verdigi (Aksiyon 12 Mayis 2001 / Sayi:

336 Harun Odabasi - Sivil Ergenekon bashkh yazi) "Ergenekon: Analiz - Yeniden

yapilanma, yonetim ve gelistirme projesi" bashkh ve "Emir ve tensiplerinize..." hitabiyla

biten raporu, "Bizzat Dogu Perinqek'in kaleme aldigi ve Ergenekon'un yeniden

yapilanmasinda onemlifonksiyonlar ytiklendigi" sbylentileri mi neden oldu acaba? "

Belgede "internet'te yayin yapan Ergenekon sayfasi veya Gerqek Ergenekon isimli web

sitesi Ergenekon yapilanmasi ile ilgili su haber ve yorumlara yer vermis" denilerek

www.ger9ekergenekon.4t.com sitesinde yayinlanan, i9erisinde "NATO uzantisi eski "derin

devlet" yapilanmasinm yerine geqmek tizere(!) ulusalci/milliyetqi yeni Ergenekon,

toplantilara basladi", "Ergenekon'un siyasi kanadi ise Maocu-Ttirkqti-Tarikatqi

kimliklerine btirtinen kesimlerin birbirlerine tutkallanmasi tavsayinca kendisini daha net

ortaya koyacak. Once Yeni Hayat ve Aydinhk, sayfalanm birbirlerine aqarak paslasmaya

basladi. Ardindan birlikte paneller dtizenlediler. Son sajhada yanlarma Azerbaycan'dan

profesorltik unvanh Kadiri Seyhi H B. i da aldilar. " seklinde ibareler ge9en yazidan

ahntilar yapildiktan soma "Anlasilan "Gerqek Ergenekon" Ergenekon'la ilgili

gelismelerden ve Perinqek'in bu organizasyon iqinde bulunmasmdan pek memnun degil.

Enteresan gelismeler degil mi? "CiYA "dtismam Perinqek Ergenekon'da" denilmistir.

Samk Kemal Kerin9siz, kendisinin bu davamn 1999 yihndan kurgulanan bir tertip

oldugunu dtistindtigtinti belirtir bir aqiklama yaptiktan ve soz konusu belgenin de polis

tarafindan bu tertibin bir parqasi olarak aramadan once Alparslan Arslan in btirosuna

kondugunu tahmin ettigi seklinde duymak istedigi cevabi da ifade ettikten sonra, Alparslan

Arslan 'dan soz konusu belgeyi bilgisayardan indirip btirosuna koyup koymadigi sorusunu

cevaplamasim istemistir. Alparslan Arslan bu soruyu, gazeteci Fehmi Koru nun Ergenekon

yapilanmasindan bahsettigi bu yazisinm Yeni Sqfak gazetesinin internet sitesinden

indirilmis olabilecegini soyleyerek cevaplamistir.

Alparslan Arslan baska bir durusmada da, takip ettigi bir gazeteci olan Fehmi Koru 'nun

Derin devlet, Ergenekon ve yeni aqihmla ilgili yazilanndan kendisi gibi bu konulara

merakh olan btiro arkadasi Burhan Gtir'e bahsettigini, onun da internetten soz konusu

belgeyi indirdigini, yaziyi okuduktan sonra Burhan Gtir ile yaptigi konusmada bu belgede

Ergenekon konusunda yazilanlara inanmadigini soyledigini ifade etmistir.

Tanik olarak dinlenen Burhan Gtir'e, onceki bir durusmada Alparslan Arslan ile ortak

olduklan Avukathk btirosunda yapilan aramada bulunan Ergenekon konulu belgenin polis

tarafindan konmus olabilecegine dair iddialarm dile getirildigi hatirlatildiktan soma, bu

konuda bilgisi sorulmasi tizerine, bu belgeyi polisin koydugunu dtistinmedigini, merakhsi

olduklan iqin Ergenekon, Gerqek Ergenekon, yesil.org, atin.org gibi internet sitelerine

girdiklerini, Fehmi Koru 'nun Ergenekon, Derin devlet, Derin devletin ABD kontroltinde

olmamasi gerektigi konulannda yazilan bulundugunu hatirladigim, soz konusu bilgisayar

104/2271


^*4*#Nf#t

qiktismi kendisinin internetten indirmis olabilecegini beyan etmis, Alparslan Arslan'in bu

belgeyi kendisinin indirdigi ve i9erigi hakkinda konustuklan seklindeki beyanim ise

kismen dogrulayarak, yaziyi internetten kendisinin indirmis olabilecegini ancak Ergenekon

konusunda Alparslan Arslan ile konustuklanni hatirlamadigini soylemistir.

Tanik Mehmet Eymtir onceki asama ifadesi ve benzer olan durusma beyamnda konu

hakkinda ozetle; Otuz tiq yd boyunca Milli istihbarat Teshlatinda gorev yaptigim,

Susurluk kazasindan sonra nasil Cumhuriyet savcisi Aykut Cengiz Engin 'e gidip

bildiklerini anlatti ise Ergenekon sorusturmasi konusunda da kendi istegi ile bildiklerini

anlatacagini, Veli Ktiqtik ile irtibatimn 1983 yihndaki tanismalanndan itibaren devam

ettigini, Veli Ktiqtik'tin, Ali Yasak, Sedat Peker ve Sami Hostan ile ilishleri oldugunu,

zaman zaman bir araya geldiklerini bildigini, Veli Ktiqtik'tin, Azerbaycan 'da Aliyev karsiti

kisilerinytiksekmakamlara gelmesi, YusufZiya Arpacikgibi milliyetqi-savasqi tabir edilen

kisilerle irtibati olarak Irak 'ta Kerktik 'tin Ttirk hmliginin korunmasi gibi yapilanmalara

gittigini, Disisleri Bakanhgi ve MIT'in bundan rahatsiz olarak kendisini ikaz ettiklerini

bizzat Veli Ktiqtik'ten ve kendisinin bazi arkadaslarindan duydugunu, Veli Ktiqtik'tin bu

faaliyetleri ile tam olarak ne amaqladigim bilemedigini, bir gortismelerinde kendisine

"Pasam bu Ttirkleri bir araya getirmeyi birak Ttirkiye elden gidiyor, onu kurtarmak

lazim" dedigini, Sedat Peker'in iqerisinde oldugu Ozttirkler adli bu harekette eski Kara

Kuwetleri Komutam M.F. ve Veli Ktiqtik'tin yer almasim hos karsdamayarak bu

dtistincesini internette yazdigini,

Dogu Perinqek'in surekli olarak ideoloji ve kahp degistirmesini, son olarak da Ulusalci

olmasim hayatin tabi ahsina uygun olmayan maksath bir faaliyet olarak gordtigtinti,

...Bir gortismelerinde Veli Ktiqtik'ti Dogu Perinqek ile olan ilishlerinden dolayi tenkit

ettigini, buna karsihk Veli Ktiqtik'tin kendisine "...Yine her seye ragmen en Milliyetqi bu

Perinqek qikti" dedigini anlatmistir.

Veli Kti9tik Emniyet ifadesinde; Dogu Perinqek 'in kendisini arayarak oglu Mehmet Bora

Perinqek'in gortisme istegini ilettigini, yamna gelen ve konusmalarmda Ttirk

milliyetqiliginden bahseden Mehmet Bora Perinqek 'in ayni zamanda isqi Partisi Genqlik

Kollari Baskam oldugunu ogrendigini, bunun tizerine kendisine Olkti Ocaklan ile beraber

30 Agustos'ta Taksim meydanma qelenk koymalanm teklif ettigini, kabul etmesi tizerine

tamdigi olan istanbul Olkti Ocaklan Baskam Levent Temiz 7 qagirarak aym teklifi ona da

yaptigim ve her ikisini bir araya getirdigini, daha sonra bunlann 30 Agustos 'ta Taksimde

bu ethnligi gerqeklestirdiklerini ancak bu olayin gereksiz spektilasyonlara yol aqarak, hzd

elma ittifahni Veli Ktiqtik sagladi seklinde basin haberlerine konu oldugunu soylemistir.

Veli Kti9tik durusmadaki savunmasinda Dogu Perin9ek ile irtibati hakkinda; Dogu

Perinqek ile 2001 yilinda istanbul 'da tertiplenen Kibns mitinginde kanslastiklanni, daha

sonra ihz sozlesmelerin yasalasmasina karsi qahsmasini basindan ogrenmesi, bu

qahsmayi Cumhurbaskanhgi dahil birqok resmi kuruma gonderdigi bilgisini edinmesi

tizerine kendisini arayarak birkaq telefon gortismesi yaptigim, talebi tizerine bu

qahsmasini kendisine de gbnderdigini, bunun disinda bir kez de babasimn oltimtinti

ogrenmesi tizerine bas saghgi dilemek amaci ile telefon ile gortisttigtinti, bunlann disinda

gortismeleri olmadigini,

Onceki asama ifadelerinde geqen "Evinde yapilan aramada bulunan 'Televizyon Analiz

Yonetim Ve Gelistirme Projesi Ttirkiye 'de Televizyon Yashlar iqin Cok Yeni Genqler iqin

105/2271


Cok Eskidir istanbul/Temmuz 2000' bashkh belgeyi kesin olmamakla beraber kendisine

Mehmet Perinqek'in vermis olabilecegi" seklindeki boltimtin, tutanaklara sehven

yazddigim, Mehmet Perinqek'in kendisine getirmis oldugu belgenin, kendi akademik

qahsmasi olan Ermeni sorunu ile ilgili oldugunu ifade etmistir.

Tuncay Gtiney'in istanbul Organize Su9larla Mticadele §ube Mtidtirltigtindeki mtilakatinda

Mehmet Eymtir ile Dogu Perin9ek arasindaki husumet konusunda ozet olarak; Veli

Ktiqtik'e yakin olan btittin kisilerin Dogu Perinqek'in de dostu oldugunu. sadece Mehmet

Eymtir ile stirtusttiklerini, Veli Ktiqtik'e kendisinin "Pasam Mehmet Eymtir'le

gortistiyorsunuz niye bunlan banstirmiyorsunuz" dedigini, Veli Ktiqtik'tin de " Mehmet

suqlu burada, Ziverbey Koskunde bunlara onur hnci iskence yapti, oyle ya da boyle

bunlar orgtitlerin liderleriydi, ben orgtit liderlerine boyle yapdmasina karsiyim, onun iqin

aralanna girmedim, Mehmet Eymtir benden bunlar bana saldirmasinlar diye yardim

istedi, saldinyorlarsa da Mehmet Eymtir konusu ile ilgilenmiyoruz diyelim, yoksa Dogu

Perinqek qok uyamk adamdir, dtisman oluruz"dedigini, anlattigi gortilmektedir.

D)WWW.SABAH.COM.TR ADLI iNTERNET SiTESiNDE YAYINLANAN YAVUZ

DONATTN YAZISI, AV.CEYHAN MUMCU'NUN OLKE TV'DE YAYINLANAN

"SIRA DISI" PROGRAMINDAKi BEYANLARI

Sabah Gazetesi yazarlanndan Yavuz Donat Av. Ceyhan Mumcu ile yaptigim belirttigi bir

telefon gortismesi i9erigini 02.08.2008 tarihinde www.sabah.com.tr adli internet sitesinde

yayinlamistir. Yazinin ilgili bolumleri aymsi ile soyledir.

Abdullah Cath Susurluk'taki kazada oltince...

Gazetelere "Han verenler" olmus.

Olabilir, dogaldir.

Ceyhan Mumcu:

-Ama bir Han qokonemliydi.

- Neden?


- Uanin altinda imza olarakneyazihydi, biliyor musun?

- Ne yazihydi?

-Tekkelime: Ergenekon.

- Yok deve.

- istersen bir gtin oturahm, uzun konusahm... At mi deve mi, koyun mu keqi mi, sana

belgeleriyle anlatayim.

Ergenekon tizerine "muhabbet" uzayinca...

Ceyhan Mumcu dedi ki:

Eski gtinlerin Ergenekon'ufarkhydi, simdinin Ergenekon'u dahafarkh.

- Yani eshden de vardi, oyle mi?

- Galiba saka yapiyorsun... Elbette vardi... Eski Ergenekon'u herkes biliyordu, tamyordu.

106/2271


Ceyhan Mumcu:

- Diyorlar ki Ecevit'i Ergenekon yikti.

- Vallahi de ilgisi yok, billahi de.

- Ecevit'i Ergenekon degil, Dervis yikti.

- Dediler ki Dervis geliyor... Duyar duymazdedim ki... Eyvah, Ecevit'in defteri dtirtilecek...

Ve dtirtildti.

Av. Ceyhan Mumcu, Olke TV'de katildigi "Sira Disi" isimli bir programda da ayni

konudan bahsederek, Abdullah Cath 'nin cenazesinin kalktigi hafta, Olkti Ocaklanndah

arkadaslan tarafindan gazetelere Ergenekon imzasi ile taziye Hani verildigini soylemistir.

Ayni programda, yakin zamanda vefat eden eski MHP milletvekili Mehmet Gtil'e bir

konusmalannda Ttirklerin varolus destanimn adim neden aranan bir kisiye ait taziye

ilamnda verildigini sordugunu anlatmistir.

6 Kasim 1996 tarihli Milliyet gazetesinde bu konuyla ilgili olabilecek bir haber

yayinlanmistir. Gazetenin 16.sayfasindaki "Cath iqin tilkticti toren" bashkh haberde

Abdullah Cath'nin cenazesindeki bir bildiriden soz edilmektedir. Bu haberin ilgili kismi

Soyledir.

Susurluk'tah kazada hayatim kaybeden firari tilkticti Abdullah Cath'nin Ttirk bayragina

sanh cenazesi istiklal marsi ve tekbir sesleriyle topraga verildi. Cath 'nin cenazesine yer

alti dtinyasimn unlti isimleri ve bazi politikacilarla binlerce tilkticti katildi. Cath'nin

cenazesi iqin Devlet Hastanesi morgu ontinde sabah erken saatlerden itibaren kalabahk

toplanmaya basladi. Burada daha sonra "Cath'nin arkadaslan" imzasiyla bir bildiri

yayinlandi. Bildiride Cath iqin soyle denildi.

Onu herkes ogrenmeye qahsti, ama kimse anlamaya gayret etmedi. Cath 40 yasindaydi.

Turan tilkesi kadar btiytik bir akrep isirmisti beynini. Ommet cografyasi kadar genis bir

kor dtismtistti ytiregine. Olktileri iqin yasadi. Olkesi iqin oldti. Mafya dedikleri qirkefe ne

tenezztil gosterdi, ne de bu mesum kavrami bir lahza olsun telaffuz etti. Yillar var h,

tilkemiz orttilti bir savas iqinde. Cath, bu savasta yan tuttu. Yan tutmakla kalmadi, risk

aldi, bedel verdi. Kihq gibi savasti, onurlu bir omtir stirdti, Hakka ytirtidti.

Ceyhan Mumcu'nun Ergenekon orgtittintin variigindan, bu konuda tereddtit arz eden bir

ifade kullanan Yavuz Donat'i yadirgayacak kadar kesin bir kanaatle bahsettigi

gortilmektedir. Yine, Abdullah Cath 'nin cenazesinin kalktigi hafta, Olkti Ocaklanndah

arkadaslan tarafindan gazetelere Ergenekon imzasi ile taziye Hani verildigini de aym

kesinlikte ifade etmektedir.

Ceyhan Mumcu'nun bu iddialan genel olarak, mtidafisi oldugu Dogu Perin9ek ve

baglantih saniklann beyanlan ve bu samklardan ele ge9en bazi beige i9erikleri ile

uyumludur. Aradaki farkin, saniklann Ergenekon orgtitti hakkindaki bilgilerinin kaynagim

90gunlukla Erol Mtitercimler'in anlatimlan olarak gostermekte iken, Ceyhan Mumcu'nun,

kaynagim belirtmese de Ergenekon orgtittintin varhgim kesin bir kanaatle anlatmasi oldugu

gortilmektedir.

Bunun yam sua, Ceyhan Mumcu'nun "Eski gtinlerin Ergenekon'u farkhydi, simdinin

Ergenekon'u daha farkh" ifadesi ile anlatilmak istenenin, Erol Mtitercimler, Dogu

Perin9ek ve bir kisim saniklann, kendilerinin bahsettikleri veya bilgi sahibi olduklan

107/2271

Ergenekon'un, dava konusu olan Ergenekon orgtitti degil, NATO tiyesi tilkelerde kurulan

Kontrgerilla/Gladyo orgtittintin Ttirkiye 'deh ismi oldugu, seklindeki savunmalan ile ayni

oldugu anlasilmaktadir.

Ttirkiye'de eskiden var olan Kontrgerilla/Gladyo orgiitti isminin Ergenekon oldugu, fakat

bu orgtittin tasfiye edildigi veya zamanla yapismin degistirildigi gibi iddialar nispeten

tartisilabilir mahiyette gortilmekte ise de, eski Kontgerilla/Gladyo orgtitti Ergenekon ile

hi9bir baglantisi olmadigi ileri stiriilen dava konusu orgtite, koyulacak hi9bir orgtit ismi

kalmamis gibi yine Ergenekon denmesi itibar edilir mahiyette bir savunma olarak

gortilmemistir.

Buiddialan kamuoyu gtindemine getiren Av. Ceyhan Mumcu, Dogu Perin9ek ve bir kisim

samklar mtidafi olarak 20.10.2008 tarihli ilk durusmadan itibaren bazi durusmalara

katilmistir. Durusmalarda isebu konuda bir beyam olmadigi anlasilmaktadir.

Ergenekon orgtittintin varhgina dair "Aqik kaynak bilgileri" olarak tabir edilebilecek

yayinlann bu ba§hk altina ahnanlar ile simrh olmadigi bilinmektedir. Bu bashkta ele

almanlar, ozellikle 2007 yilinda baslamlan soru§turmadan oncesine ait olup, Mahkeme

dosyasi i9inde bulunanlar arasindan se9ilmistir.

Buraya Ergenekon orgtittintin varhgina dair iddialan i9ermeleri nedeni ile ahnan a9ik

kaynak bilgileri, CMK'nun 160.maddesine gore "Su9 ihban" olarak degerlendirilebilir

mahiyettedir.

Su9 ihbarlan elveri§li bilgiler i9erdigi takdirde sorusturma a9ilmasina yeterlidir. Bunun

otesinde CMK'nun 160. maddesine gore isin hakikatini arastirmak i9in sorusturma a9mak

Cumhuriyet savcisinm gorevidir. Uygulamada. orgtit su9lannin kesintisiz su9 9e§itleri

arasinda yer aldigi ve kesintinin ger9eklestigi tarihe kadar sorusturulmasimn mtimktin

oldugu kabul edilmektedir. Bu yonti ile de, a9ik kaynak yayinlanndaki Ergenekon

orgtittintin varhgi iddialan, su9 ihban olarak kabul edilebilir mahiyettedir.

Buna karsihk, su9 ihbarlan tek basma htiktim kurmaya yeterli degildir. Hiiktimde dikkate

ahnmalan, i9erdigi bilgilerin sorusturma veya kovusturma asamalannda dogrulanmasi, SU9

hakkinda elde edilen diger deliller ile desteklenmesi ile mtimktindtir. Ergenekon

orgtittintin varhgi konusundaki iddialar a9ik kaynak bilgileri ile simrh degildir. Bu

kisimdaki diger ba§hklar altinda anlatildigi gibi Ergenekon orgtittintin varhgina dair, a9ik

kaynak bilgilerindeki bu iddialan dogrular mahiyette, hukuki kiymeti haiz deliller

bulunmaktadir.

Netice olarak a9ik kaynak bilgilerinde yer alan, bu boltimde Ergenekon orgtittintin varhgi

konusundaki iddialar yonti ile bu bilgilerin "iqerigi, diger deliller ile dogrulanmis olan suq

ihbarlan "olarak kabul edilmesi gerektigi mtitalaa edilmistir.

108 / 2271

11)S0RUSTURMADA ELDE EDiLEN BAZI BELGELER

A)i§Ci PARTiSiNDE YAPILAN ARAMADA BULUNAN "MOTERCiM" BASLIKLI

BELGE


is9i Partisinde yapilan aramada bulunan Mtitercim (4.3.1997) bashkh, tizerinde el yazisi ile

Genel Baskan 'a iletilecek notu yazih, faks ile gonderildigi anlasilan bilgisayar 9iktisi iki

sayfahk yazinin bazi boltimleri asagiya ahnmistir;

Darbe: Ordu hentiz darbe yapmak istemiyor. Darbenin iq ve dis kosullan hentiz

olgunlasmadi. Ama gelisme darbe yontinde. Bukezdarbe olursa, ordu oyle iki-tiq yd iqinde

gitmez. En az otuzyd kahr. Bir kusagi kendilerine gore yetistirmeleri lazim. Ttirkiye 'nin

dengelerini yeniden kurmalan lazim. (Erol Mtitercimler'in 18.04.2008 tarihinde Kanal D

televizyonunda yayinlanan programda benzer bir ifade kullandigi yukanda anlatilmistir)

Perinqek ve Genelkurmay istihbarati: Perinqek, bilgileri Genelkurmay istihbaratindan

ahyorum demekle taktik hatayapti. Demeyecekti. Genelkurmaydangelen bilgiler kesildiya

da kesilir. Genelkurmay btittin basina bu bilgileri veriyordu. Ancak cesaretle soyleyen

Perinqek'ti. Perinqek, Genelkurmay istihbarati deyince ordu yipratdmaya

baslandi.(Burada Dogu Perin9ek'in Susurluk kazasi oncesi ve sonrasindaki donemde

Aydinhk dergisinde yayinlanan bazi belgeleri Genelkurmay Baskanhgindan aldiklan

Seklinde basina yansiyan beyanlannin kastedildigi anlasilmaktadir)

Kemalizm: Bir gerqek Kemalizm var, bir de Evren Atattirkqtiltigti. (Erol Mtitercimler,

Mahkemedeki savunmasinda da bu ttir aynmi ifade etmektedir.)

Oq merakh subay: Ben, Memduh Onltittirk ile karsilastigimda bana "Gozlerindeh pardti

aynen EroTunki gibi (Erol Bilbilik) onu taniyor musun" dedi. "Tamyorum" dedim. Biz

dort merakh subayiz. Erol Bilbilik, Memduh Eren, ben. Bir de eskilerden Talat Turhan var.

Biz orduyla ilgili malum konulan arastinyoruz. Memduh Eren 'i tiq gtin once kaybettik

(Erol Miitercimler'in 18.04.2008 tarihinde Kanal D televizyonunda yayinlanan programda

benzer ifadeler kullandigi anlasilmaktadir.)

Yilmaz Dogrusoz: Genelkurmay istihbarat Daire Baskam idi. Emekli Koramiral. Cete ve

Ergenekon hakkinda konusabilir. (Erkut Ersoy'un dijital malzemeleri i9erisinde yer alan

31.01.1993 tarihli Terctiman gazetesi haberinde "...Genelkurmay istihbarat eski baskam

emekli Koramiral Yilmaz Dogrusoz, Ugur Mumcu cinayetinin Ttirkiye'de provokasyon

yaratmak i9in yapildigim belirterek. "iran'in su9lanmasi yanhstir" dedi. Bosna-Hersek

olaylan sebebiyle Bati'ya gosterilen tepkinin artmasindan endise edildigi i9in Mumcu'nun

oldtirtilmtis ve hedef saptinlmis olabilecegini belirten Yilmaz Dogrusoz, "Cinayetle ilgili

olarak gozlerin iran'a 9evrilmesinin yanhs oldugunu dtistintiyorum" diye konustu..."

denildigi gortilmektedir.)

Doq. iskender Pala: MGK karanyla ordudan atdan Binbasi. Divan Edebiyati uzmani.

Naksibendl Bu dergdha mensup Generaller ontinde ceket iliklerdi. Ordu iskender'i qok

uyardi. iskender dinlemedi. Ama acisi fena qikti. Emekliligine 5 ay kala, btittin haklarini

sifirlayarak emekli ettiler. (Erol Miitercimler'in. Mahkemedeki savunmasinda bu konudan

bahsettigi gortilmektedir.)

109/2271


Erol Mtitercimler durusmada; bu bilgileri kendisinin verip vermedigine dair soruya verdigi

cevapta; Belgenin basinda Mtitercim degil de Mtitercimler yazsa idi kendisinden

kuskulanacagini, yazilanlann kendi ctimleleri olmadigim, belgede yazdigi gibi Memduh

Onltittirk ile ilk karsilasamn kendisi oldugunu. bu karsdasmada Memduh Onltiturk'tin

kendisine Erol Bilbilik'i sordugunu, bununla birlikte belgede geqen "Gozlerinde pardti

var" soztinti hatirlamadigini, belgedeki "Evren Atattirkqtiltigti" soztinti kendisinin

televizyon programlannda kullandigini aleni bir ifade oldugunu, kendisinden sonra birqok

kisinin de bu ifadeyi kullandigini, yine belgede geqen "Oq merakh subay" ifadesini

kullandigini hatirlamadigini, ancak bu belgenin qok garip bir durumu ifade ettigini,

mantikh bir izah istenir ise, Memduh Onltittirk ile karsilasmasinda kendisinin yaninda

bulunanlann konusulanlan bir sekilde ogrenerek aktarmis veya birilerinin kendisinin

ifadelerini belgedeki gibi sehllendirmis olabilecegini savunmustur.

B)iSCl PARTiSi GENEL MERKEZI'DE BULUNAN 4 NOLU DiSKETTEKi

"BOZKURT TESKiLATI" iSiMLi BELGE

iS9i Partisi'nin Ankara Genel Merkezinde yapilan aramada bulunan diskette 14.04.1997

tarihinde yazilan Ergenekon Orgtitti hakkinda bir bilgi notu vardir. Bunot soyledir.

Emekli Ozel Harpqi Albay'in verdigi bilgi soyle: "Miitercimler'in soyledigi bu

Ergenekon'un adi Bozkurt'tur. 1974'ten sonra bu orgtit Ttirk Mukavemet Teshlati'na

dontistti. Miitercimler'in neden bu ismi kullandigini bilmiyorum. Bilmiyor mu acaba

desem, oyle olmadigi aqik. Gizliyor mu? Neden gizlesin? Ama bu olayi iyi biliyor. Bozkurt

iyi amaqlar iqin kurulmustu. Ancak sonradan bozuldu.

Bozkurt Teshlati 1956 yilinda Kibns'ta kuruldu. Gerilla kursu gormtis Ozel Harpqi

subaylar burada qahsti. Hk kuranlar: Kurmay Albay M.B., Jandarma Albay M.R. K.

(Elazigh'dir.), Piyade Albay M.B. Kurulus gayesi EOK'ya karsi mahalli gerillayi ya da

kontrgerillayi orgtitlemek ve donatmak Gerqek anlamda kontrgerillayi orgtitlemek.

Silahlar, Kurmay Albay M.B. aracihgiyla Alanya'ya gonderilirdi. Burada o zamamn Uqe

Jandarma Boltik Komutam Jandarma Albay M.R. Kahr ve kayiklarla Kibns 'a gonderirdi.

Bu silahlar TSK'nin kullanmadigi, depolarda duran silahlardi.

Teskilatin en tepesindeh adama Bayraktar denirdi. Buna bagli sancaktarlar vardi.

Bunlann sayisi oldukqa qok. Lefke Sancaktan, Girne Sancaktan gibi. Ornegin B.6. o

donemde sancaktar 'di. (B. 6. ile ilgili bilgi bulmadim. Adnan bu adami tamyordur.)

QHiKMET CICEK'E AiT MY MARKA FLASH BELLEKTE BULUNAN "SABANCI

SUiKASTI" iSiMLi BELGE

Samk Hikmet Cicek'te bulunan MY marka flash bellekte "Sabanci suikasti" isimli bir

MSword dosyasi bulunmustur. 13.09.2004 tarihinde olusturulan bu elektronik belgenin

bashgi "Sabanci suikasti, Eski bilgiler, 10 Haziran 1997" dir. i9inde Ergenekon

Orgtittintin bahsi ge9en belgenin ilgili kismi susekildedir.

Cath Ergenekon tiyesiydi sonradan koptu. Cath, 1978'den itibaren Ergenekon orgtittinden.

Ergenekon'u CIA kurdu, 12 Eyltil'den sonra kontrolii bize geqti. Ktirt isadamlarim

Ergenekon oldtirttti. Tetigi qekenler ve sorgulayanlar subay ve astsubaylar. CIA ile

110/2271

Ergenekon 'un bagi yer yer stirtiyor. Dis tilkelerde qahsanlann btiytik qogunlugu CIA ile

birlikte. Ama gorevden alamiyorsun. Sikdyet mercii var. Ogorevden almiyor. OHD/OKK,

Ergenekon 'a lojistik destek saghyor, eleman veriyor.

Aynca, Hikmet Cicek'e ait 13 nolu disket i9erisinde de "Sabanci suikasti" isimli bir

belgede de aym konudan bahsedilmektedir. 05.03.1997 tarihinde olusturulan bu belgenin

en son "Dogu Perin9ek" isimli kullanici tarafindan kaydedildigi,

Dogu Perin9ek'e ait Fujitsu marka diztistti bilgisayar i9indeki Seagate marka hard disk

i9indeki 04.01.2005 olusturulma tarihli "Yesil Alaattindi" isimli belgede de aym metnin

yer aldigi anlasilmaktadir.

iddia makami durusmada Dogu Perin9ek'e, kendisine ait dijital esyalar i9erisinden 9ikan

bu belgeyi Hikmet Ci9ek'e a9iklatmak istemistir. Buna dair sorulara ilk once Mahkeme, bu

belgeye iddianamede yer verilip verilmedigini, verilmis ise dijital esyalar iqindeki bu

belgenin aqdiminin yazih olup olmadigini, bu beige iqin sevk maddesi tanzim edilip

edilmedigini iddia makamimn a9iklamasini istemistir. Bu belgenin i9inde bulundugu dijital

esyalann aramada ele ge9tiginin arama tutanaginda yazih oldugu, inceleme raporlannin ise

daha soma dosyaya girdigi a9iklanmistir. Bunun tizerine, onceki asamalarda samga soru

olarak yoneltilmeyen bu belgenin ayn bir sorgulama konusu yapilabilecegi, bu asamada

degil daha sonra degerlendirilecegi karan ve Hikmet Cicek mtidafi Av. Htiseyin G6k9e

Arslan'in, aramanin hukuka aykiri oldugu, belgenin yasak delil niteliginde bulundugu,

iddianamede bulunmayan bir konu hakkinda soru sorulamayacagi gibi itirazlan tizerine,

bu konudaki sorular cevapsiz kalmistir.

QDOGU PERiNCEK'iN FUJiTSU LAPTOP BiLGiSAYARINDAN CIKAN "UGUR

MUMCU SUiKASTI" iSiMLi YAZI

Dogu Perin9ek'in Fujitsu marka laptop bilgisayanndaki 80 Gb Seagate harddiskten 9ikan

"Ugur Mumcu Suikasti" isimli MSword dosyasinda Ugur Mumcu'nun Ergenekon Orgtitti

tarafindan oldtirtildtigti iddiasi yer almaktadir.

23.01.2005 tarihinde Ulusal Kanal'a ait bir bilgisayarda Dogu Perin9ek tarafindan

hazirlandigi veya baska bir belgeden kopyalandigi anlasilan 58 sayfahk belgenin konu ile

ilgili boltimti su sekildedir;

Ugur Mumcu'yu Cath-Yesil Ergenekon yasalhkdisihgi oldtirtmtis. C4 patlayici+patlatici

dtizenegini miknatisla otomobile yapistirmislar. Ote yandan da civa ttiplti dengeli kontak

sistemini miknatisla yapistirmislar. Bundan sonra ahm tellerini birbirine baglayip

gitmisler. Ugur otomobilin kapisini aqmis, kontak anahtanni takmis mi takmamis mi

bilmem, kontagi qevirmedigi kesin. Dtizenek misine ile baglanmis denildi. Dtistindtim de

daha koltuga oturunca patlama olduguna gore bu ancak civa ttiplti dengeli kontak sistemi.

Yatay duruma gelip civa devreyi tamamlamis ve patlama olmus. Sonra da oralan

stiptirdtiler. Bu isi Dogan Gtires de biliyor olmah, DGMSavcisi Demiral da, Demirel de.

Demirel, Mumcu'nun evinden taziyeden qikarken "Fevkalade ayip ettiler" dedigine (gore)

ayip edenleri taniyor olmah gibiydi. Bir DGM Savcisi Gtildal Mumcu 'ya "Bunu devlet

yapti" dedi. Bulup qagirsamza o Savciyi. Belki konusur, aqiklar. Siz Cath 'nin cancigeri

ibrahim Sahin 7qagiriyorsunuz. Konusur mu? Anlatmaz ki, aqiklamaz ki. Mehmet Agar,

Gtildal Mumcu'ya "Bir tugla qeksem duvar yihhr" deyivermis. Su anlasihyor ki Ugur

111/2271


Mumcu 'ya aqiklamasi iqin qok onemli bilgi ve beige iletilmisti. Sisko Tekin ve Kerktik 'Iti

Velid Htiseyin 'in bu olayda adi geqiyor.

Durusmada Dogu Perin9ek'ten, bu metinde Ugur Mumcu'yu Cath-Ye§il Ergenekon

Yasalhkdisihgi oldiirtmtis denilerek somut isimler verildigi, bu konuda bir 9ali§masi ya da

yayim olup olmadigim a9iklanmasi istenmis,

Dogu Perin9ek, bunun qesitli yollarla edindigi ve tasnif ederek bilgisayarindah Ugur

Mumcu ya da Abdullah Qath gibi dosyalara depoladigi bilgilerden oldugunu, hakikat olup

olmadigini arastirdiklanm, bu konuda yayin yapihp yapdmadigina arastinp cevap

verebilecegini, kendi kanaatine gore Ugur Mumcu'yu bu Gladyo ekibinin oldtirdtigtinti

soylemistir.

D)VATAN BOLOKBA§OGLU'NUN BiLGiSAYARINDAN CIKAN FOTOGRAF

Vatan Boltikbasoglu'nun kaldigi yerde bulunan HP laptop bilgisayanndaki 80 Gb Fujitsu

harddiskten Ergenekon isimli bir JPEG resmi 9ikrni§tir. Bu fotografta Vatan Boltikbasoglu

tizerinde "T.C. Ergenekon And Terror Orgtitti" yazih bir fon ontinde poz verirken

gortilmektedir. Elektronik ozellik bilgisine gore bu fotograf 21.01.2008 tarihinde

9ekilmistir.

Vatan Boltikbasoglu onceki asama ifadeleri benzer olan durusmadaki beyamnda;

tcergenekon@gmail.com isimli bir elektronik posta adresi kullandigini ve o donem

basinda qikan haberlerden ethlendigi iqin girgir-samata amaqh olarak boyle bir fotograf

tasarladigini soylemistir.

E)TUNCAY GUNEY'iN EViNDE YAPILAN ARAMADA BULUNAN BELGELER

Sorusturmaya baslandiktan somaki donemde, 13.02.2008 tarihinde Tuncay Gtiney'in

ailesinin ikamet ettigi Harmantepe Mahallesi Abdi ipek9i Caddesi Van Sokak No:4

adresindeki 2,3 ve 4 numarah dairelerde arama yapilmi§tir.

Tuncay Gtiney'in annesi Ayse Gtiney 13.02.2008 tarihli beyamnda; Tuncay Gtiney'in

geqmiste yaklasik bir yd stireyle dergide qahstigini, dergi kapamnca buradah kdgitlan eve

getirdigini, kendisinin bunlan isinmak iqin yakma dtistincesinde oldugunu ancak Tuncay

Gtiney bu yonde bir sey soylemeyince yahnayarak evde beklettigini, daha sonra Tuncay

Gtiney'in Organize Sube tarafindan yakalandigim, evde arama yapilarak Tuncay Gtiney'in

eve getirdigi bu evraklardan bir hsmimn dort adet quvala konulup gottirtildtigtinti,

aramada ahnmayan evraklarm ise evde kaldigim, Tuncay Gtiney'in bu olaydanyaklasik tiq

ay sonra Amerika 'ya gidiyorum diyerek evden ayrildigim, daha sonra iki polis memurunun

eve gelerek Organize Sube tarafindan incelenerek bir sey bulunamadigindan bahisle

aramada ahnan evraklan subeden almasim istediklerini, bunlann bizzat Tuncay Gtiney

tarafindan almmasi gerektigini soyleyerek evraklan almadigini, Tuncay Gtiney'in,

yakalanmasindan sonraki donemde eve evrak getirmedigini, yeni yapilan aramada

bulunan evraklarm Tuncay Gtiney'e ait olup onceki aramada ahnmayan evraklar

oldugunu, Tuncay Gtiney ile yaklasik yedi yddir ytiz ytize gortismediklerini soylemistir.

Tuncay Gtiney'in e§i Rabia Gtiney 13.02.2008 tarihli ifadesinde; Tuncay Gtiney ile

resmiyette evli goztikseler de yedi yddir ayn yasadiklanm, Tuncay Gtiney 'in 2001 yilinda

112/2271

polis tarafindan yakalanarak gozaltina ahndigim, bundan tiq-dort ay sonra yurtdisina

gittigini, o tarihten sonra da hiq gelmedigini, bir telefon gortismelerinde Kanada'da

oldugunu soyledigini, kendisinin ailesinin yamna dondtigtinti, aramada bulunan esyalar

hakkinda aynntih bilgisi olmadigim, kendisine ya da Tuncay Gtiney'e ait olabilecegini,

gerek kendisinin tasindigini soyledigi bu ev, gerekse Tuncay Gtiney 'in annesinin evindeki

aramada bulunan evraklarm iqerigi hakkinda bilgi sahibi olmadigini, ancak evlerde

bunlarla ugrasacak kimse olmadigindan Tuncay Gtiney'e ait oldugunu dtistindtigti

soylemistir.

13.02.2008'de yapilan bu aramada bulunup 22 klasor halinde tasnif edilerek

numaralandirildigi belirtilen evraklardan, SU9 unsuru banndirdigi veya sorusturma ile ilgili

gortildtigti belirtilenlerin klasorlerden aynlarak dosyaya eklendigi, digerlerinin ise

27.05.2008 tarihinde Ayse Gtiney'e iade edildigi belirtilmistir.

F)ADiL SERDAR SACAN VE AHMET TUNCAY OZKAN'DA BULUNAN "JiTEM"

iSiMLi BELGE

Adil Serdar Sa9an'in evindeki aramada bulunup 58 numarasi verilen CD deki "Herktil"

isimli klasortin "J" isimli alt klasortinde yer alan "JiTEM" isimli word belgesinde

Ergenekon orgtittintin bahsi ge9mektedir.

Ahmet Tuncay Ozkan ve Kanal Ttirk'e ait esyalann bulundugu depodaki aramada bulunan

ve 1691 numarasi verilen CD i9erisinde de yer alan bu beige aynisi ile asagiya ahnmistir.

(1691 numarasi verilen bu CD i9indeki dosya ve klasorlerin, yine aym yerdeki aramada ele

ge9ip 1665, 1690 numaralan verilen CD'ler i9erisindeki "TUNCAY GUNEY ARSiVi"

ve 1681 numarasi verilen CD i9erisindeki "Afrodit" isimli dosya ve klasorler ile ayni

oldugu belirtilmistir.)

JiTEM

(Jandarma istihbarat Terorle Mticadele)Jandarma istihbarat Kurulusu 1938 yilinda qikan Jandarma Teskilat ve Vazife

Nizamnamesi'nin "Sekavetin izalesi (eshyahgin ortadan kaldinlmasi, ajan ve muhbir

tayinine dair) talimatina dayandirdarak kurulmustu. PKK itirafqdarimn Jandarma

kadrosu iqinde istihdam edilmesi de buyasaya dayandirdarak gerqeklestirildi. Dogrudan

Jandarma Genel Komutanhgi istihbarat Daire Baskanhgi 'na bagli olarak gorev yapan

JiTEM, kurulus asamasindan itibaren Genel Kurmay Baskanhgi biinyesinde yer alan ve

qok gizli bir orgtit olan "ERGENEKON" un kontroltinde kaldi. JiTEM'in kurucusu daha

sonra General olan Veli Ktiqtik oldu. Veli Ktiqtik, Ergenekon adli gizli orgtittin de baskam

oldu. Ancak, perde ardinda kalmak isteyen Veli Ktiqtik, JiTEM'in kurulmasi gorevini

Yarbay A.O. 'ye verdi. JiTEM orgtitlenme semasina gore yedi bolgeye ayrdmis ve her

bolgeye bir grup komutam tayin edilmisti. Gruplar PKK itirafqilari ya da tilkticti kokenli

tetikqileri de aralarina alarak qesitli timlere boltinmtislerdi. Ozellikle 1980'li ydlardan

sonra Gtineydogu bolgesinde ardisik olarak islenen faili meqhul cinayetlerden JiTEM

sorumlu tutuldu. Ancakbufaili meqhul cinayetler zincirinin tek bir halkasi bile tam olarak

aydinhga qikartilamadi. Aydinlatdmasi dogrultusunda adimlar atmak isteyen her

dtizeydeh insanin sonu karanhk cinayetlerle noktalandi. Bir sure sonra JiTEM iqinde

tasfiyelere gidildi. Binbasi Ahmet Cem Ersever ve arkadaslan bu tasfiye hareketinin en

minix


belirgin ornegi oldu. Ahmet Cem Ersever ve arkadaslanfaili meqhul cinayetlere kurban

gittiler.

Emniyet Genel Mtidtirltigti istihbarat Daire Baskan Yardimcisi Hanefi Avci 'nin Susurluk

Komisyonuna verdigi ifadelerde JITEM'in askeri organizasyonda admin "Asayis

Komutanhgi Karargah Boltigti" oldugu, JiTEM elemanlan ile PKK itirafqilarimn

Gtineydogu bolgesinde bu boltiklerde yer aldiklan ve resmi silahlarla faili meqhul

cinayetler isledikleri(ni) one stirdti.

Kamuoyunun 1980'li yillarm sonlarinda adini duydugu Jandarma istihbarat Terorle

Mticadele birimi JiTEM, Susurluk skandahnm ardindan dagitilarak tasfiye edildi.

JiTEM'in yerini istihbarat Degerlendirme Merkezi (IDEM) aldi.

Kara Harp Okulu 1974 mezunu Yarbay A.6. uzun stiredir JTTEM'in Ankara Bolge

Komutam olarak gorev yapti. Faili meqhul cinayete kurban giden JiTEM Grup Komutam

Binbasi Ahmet Cem Ersever 'in "tilktidasi" olar Yarbay A. 0. JiTEM'deki gorevinden sessiz

sedasiz ahndi ve Jandarma Genel Komutanhgi istihbarat Dairesi 'ne atandi.

Yazan: Omit Oguztan

Kaynak: OGUZTANArsiv

Tarih: Mart 1997

Teknik ozelliklerine gore "JiTEM" adli bu word belgesinin Strateji adli bir sirket adina

kayitli goztiken bilgisayarda, Omit Oguztan isimli kullanici tarafindan, 13.12.1999

tarihinde olusturuldugu ve yine Omit Oguztan tarafindan 17.12.1999 tarihinde son kez

kaydedildigi gortilmektedir. Belgenin altinda Mart 1997 tarihi yazdigi halde elektronik

ortamda 13.12.1999 tarihinde olusturuldugu ya da bu tarihte elektronik ortama aktanldigi

anlasilmaktadir.

Omit Oguztan'in TBMM Susurluk Komisyonuna gonderdigi 10 Mart 1997 tarihli

dilek9ede ve 22-28 Mart 1997 tarihli Nefes dergisi yayinmda Ergenekon orgtittintin

variigindan bahsedilmis ise de, her ikisinde de kaynagin Erol Mtitercimler olduguna dair

bir ibare bulunmadigi gortilmtisttir.

Adil Serdar Sa9an onceki asama ifadelerinde; 2001 yihndaki aramalarda Tuncay Gtiney ve

Omit Oguztan'da CD'ler ele geqtigini, bunlann Organize Suqlarla Mticadele Subesi

personelince 1 veya 2 CD 'ye kopyalanarak incelemesi, operasyon hakkinda bilgi sahibi

olmasi maksadi ile kendisine verildigini, ashnda bu CD 'lerin daha sonra kendilerine iade

edilmesi gerektigi halde iade edilemedigini, kendisinin bunlan qogaltarak bir baskasina

vermedigini, o tarihte CD'lere baktigim, ancak qok sihci geldigi iqin tamamim

okumadigini ve iqeriklerini hatirlamadigini, bu CD'lerdeh belgelerin Omit Oguztan ve

Tuncay Gtiney'in qikarttiklan Strateji dergisindeh yazdarla ilgili olabileceklerini,

kendisinin bu kopya CD leri ahp almadigini hatirlamadigini, "JiTEM" bashkh bu belgeyi

de hatirlamadigini, okumak iqin bir yerden almis olabilecegini, soylemistir.

Ahmet Tuncay Ozkan onceki a$ama ifadelerinde; bu CD 'lerin bulundugu yerin kendisine

ait olmadigim, Kanal Ttirk'un satdmasi tizerine arkadaslarmdan buradah esyalann bir

114/2271


depoya kaldinlmasim istemesi tizerine kiralandigini, burada bulunanlarin ytizlerce

gazetecinin kullandigi esyalar oldugunu, bu sebeple belgelerin kime ait oldugunu

bilmedigini, bunlar arasinda kendisine ait olanlar da olabilecegini, qtinkti hentiz bunlan

incelemedigini ancak bunlann gazetecilik arsivi oldugunu, aynca bu belgelerin Ergenekon

sorusturmasi sirasinda basinda yer aldigini hatirladigini, soylemistir. (iddianamede, 2001

yilinda Tuncay Gtiney ve Omit Oguztan'dan ele ge9irilen bu belgelerin Adil Serdar Sa9an

tarafindan Ahmet Tuncay Ozkan'a verildigi belirtilmistir.)

Arif Dogan durusmada bu konu hakkinda ozetle; JiTEM konulu bu belgeyi hazirladigi

belirtilen Omit Oguztan i tammadigim, beige iqeriginden, dogru olmayan bu iddialan

yazan kisinin JiTEM hakkinda bilgi sahibi olmadigini anladigim, belgedeki diger iddialar

ile birlikte JiTEM'i Veli Ktiqtik'tin kurdugu iddiasimn da dogru olmadigim, kendisinin

1990 yilinda Jandarma istihbarat Grup Komutanhgi gorevini Veli Ktiqtik 'e devrettigini

ancak Veli Ktiqtik'tin Ankara'da gorev yapacagi, OHAL bolgesine gitmeyeceginin

soylendigini, Veli Ktiqtik'tin kendisinden sonra JiTEM7 devam ettirip ettirmedigini, ettirdi

ise ne gibi emirler verdigini bilmedigini, Veli Ktiqtik'tin kendisinin kurdugu, kendisinden

baska kimsenin de bilmedigi, tamami sivillerden olusan JiTEM'den ise haberi olmadigini

ve bu JiTEM'i de Veli Ktiqtik'e devretmedigini, kendisinin Ergenekon orgtittinti

bilmedigini, adini sorusturma vesilesi ile basindan duydugunu, JiTEM'in Ergenekon

orgtitti iqinde oldugu iddiasimn dogru olmadigini savunmustur.

Omit Oguztan durusmalarda ozellikle bu beige konusunda olmamakla birlikte,

bilgisayarmdan qiktigi iddia edilen bazi belgelerin altinda "Kaynak: Omit Oguztan"

ibaresinin yazih oldugu iddia edilmesinin, kendisinin gizli birfaaliyet iqinde olmadigini

gosterdigini, ifade etmistir.

Gerek 2001 gerekse 2008 yillarmda yapilan aramalarda Tuncay Gtiney ve Omit

Oguztan'dan, §ekil ve tislup olarak bu belgeye benzer mahiyette kaleme ahnmis bir9ok

yazi ele ge9irilmistir. Haber metni olarak hazirlandigi intibai veren bu yazinin, herhangi bir

yerde yayinlandigi tespit edilememistir. Beige i9indeki, Hanefi Avci'nm daha once basina

yansiyan beyanlanndan ahnan boltim disindaki bilgilerin hangi kaynaktan edinildigi de

anlasilamamaktadir. Belgenin, altinda yazdigi gibi Mart 1997 tarihinde yazildigi kabul

edilir ise, Omit Oguztan'in Ergenekon orgtitti konusunda TBMM Susurluk Komisyonuna

gonderdigi 10 Mart 1997 tarihli dilek9e ve 22-28 Mart 1997 tarihli Nefes dergisi yayim ile

es zamanh oldugu gortilmektedir. Aym doneme ait bu belgeler karsilastinldiginda, soz

konusu belgede Ergenekon orgtitti ile Veli Kti9tik arasinda dogrudan bir bag kuruldugu

halde, TBMM Meclisine gonderilen dilek9ede ve Nefes dergisi yayinmda Veli Kti9tik'tin

isminin ge9irilmedigi hususu dikkati 9ekmektedir.

Bu belgeler ile ilgili olarak dikkate almmasi gereken ilk husus, bunlann daha once

herhangi bir yerde yer almamis, yapilan aramalarda ele ge9mis olmalaridir. Muhataplannin

da bunlann aramalarda bulunmus oldugunadair itirazlan olmadigi anlasilmaktadir.

Dogu Perin9ek evinde yapilan arama ile ilgili olarak, dtizgtin bir arama yapildigindan

aramayi ve bilgisayarmdan qikan her seyi kabul ettigini, \^\ Partisi ve irtibatii yerlerde

yapilan aramalar ile ilgili olarak da, Avukatlanndan farkh olarak aramalardaki

usulstizltikleri ileri stirmedigini, bunlara siginmadan dort adet CD disindaki yogun disk,

kaset, klasor, dosya ve btittin her seyi kabul ettiklerini, her noktasini dahi sonuna kadar

savunduklan bu belgelerin onurlan oldugunu, aramalardaki usulstizltiklerden bahisle

115/2271

kaqamak bir yol tutmamn kendilerine yahsmayacagini, kendisinin g harfi tizerindeh sapka

veya ti harfi tizerindeh iki noktadan dahi donmedigini ifade etmistir.

Dogu Perin9ek bunun yamnda baska birdurusmada, is9i Partisi Genel Merkezinde bulunan

bir beige konusundaki soru tizerine, i$9i Partisindeki aramalarda bulunanlar hakkindaki

sorumlulugunu, Partinin bir orgam olan Genel Baskan olmasi sifati ile Partinin orgtitsel

sorumlusu oldugu, bu manada isqi Partisinden qikan her seyin hesabim verecegi, ancak bu

yargilamada gorevli olanin Anayasa Mahkemesi oldugu, ferdi cezai sorumlulugun ise ayn

oldugu, kendisi kabul edip tistlense dahi Mahkemenin kendisinin bir eylemi ile irtibat

kuramadigi herhangi bir beige ve sair esya konusunda kendisine ceza veremeyecegi

Seklinde a9ikladigi gortilmektedir.

Dogu Perin9ek ve Hikmet Cicek'in, bu belgelerin "kirli bilgi" i9erebileceginden bahisle

i9eriklerinin dogrulugu yadayanli§ligi konusundan bahsetmedikleri anlasilmaktadir.

Mtitercim, Bozkurt te§kilati, Sabanci suikasti adli belgeler, Erol Miitercimler'in Ergenekon

orgtittinden ilk olarak bahsettigi mtilakatimn Aydinhk dergisinde yayinlandigi 5Ocak 1997

ile Susurluk konferansinda aym konuda a9iklamalar yaptigi 14-15 Haziran 1997 tarihi

arahgindaki doneme aittir.

Mtitercim adli belgede yer alan bilgilerin kaynagi ilgililerince Mahkemeye

a9iklanmamistir. Oysa bu belgenin, kimligi belirsiz birisince yazilarak gonderilmis bir

istihbarat notu degil, bilgileri veren kisi ile bizzat yapilan bir gortisme i^erigini anlatir

mahiyette bulundugu, bilgisayar yazisina doktiltip dtizenlenerek Dogu Perin9ek'e

gonderildigi rahathkla anlasilabilmektedir. Btittinti i9erisindeki bazi bilgilerin ancak

TSK'de gorev yapmis birisi tarafindan ifade edilebilecegi anlasilan bu belgenin, konu

hakkinda itibar edilemeyecek mahiyette tevilli a9iklamalar yapan Erol Mtitercimler'den

ahnan bilgiler ile dtizenlendigi, Erol Miitercimler'in Ergenekon orgtittintin varhgi

konusundaki iddiasim farkh bir zaman ve sekilde bir kez daha dile getirdigi mtitalaa

olunmustur. Buna karsihk beige hakkinda Erol Miitercimler'in inkar yollu, Dogu

Perin9ek"in de hukuki kiymetten dtistirmeye matuf savunma gelistirdikleri gortilmektedir.

Bozkurt teskilati ve Sabanci suikasti adli belgelerdeki bilgilerin kaynagi da ilgililerince

a9iklanmamistir. Bunlann da herhangi bir istihbarat notu olmadigi afiktir. Bozkurt teskilati

adli belgedeki bilgilerin kaynagimn Emekli Ozel Harpqi bir Albay oldugu bizzat belgede

yazmaktadir. Sabanci suikasti adli belgedeki bilgilerin kaynagimn da TSK i9inden oldugu

beige i9eriginden anlasilmaktadir.

Burada ozellikle dikkat 9eken, Sabanci suikasti adli belgedeki "...Ergenekon'u CIA kurdu,

12 Eyltil'den sonra kontrolti bize geqti... CIA ile Ergenekon'un bagi yer yer stirtiyor. Dis

tilkelerde qahsanlarm btiytik qogunlugu CIA ile birlikte. Ama gorevden alamiyorsun.

Sikdyet mercii var. Ogorevden almiyor. OHD/OKK, Ergenekon 'a lojistik destek saghyor,

eleman veriyor... "boltimtidtir.

Erol Miitercimler'in Ergenekon orgtitti konusundaki anlatimlarim ciddiye ahp Aydinhk

dergisinde yayinlayarak gtindeme getiren, Susurluk konferansinda yaptigi aym mahiyetteki

konusmasim Teori dergisinde yayinlayan, Btittin Yonleriyle Susurluk isimli kitaba alan

Dogu Perin9ek ve baglantih saniklann, Ergenekon orgtittintin ger9ek mahiyeti hakkindaki,

116/2271

kaynagimn belli oldugu anlasilan iddialan i9eren Sabanci suikasti adli belgede yer alan bu

bilgileri herhangi bir sekilde gtindeme getirmeyerek gizledikleri anlasilmaktadir.

Dogu Perin9ek'in, i9inde Ugur Mumcu'yu Cath-Yesil Ergenekon yasalhkdisihgi oldtirtmtis

ifadesinin ge9tigi "Ugur MumcuSuikasti" adli belgedeki bu yargiya, kendi kanaatine gore

Ugur Mumcu'yu bu Gladyo ekibinin oldtirdtigti seklindeki beyani ile i§tirak ettigi

anlasilmaktadir. Bombah suikast eyleminin, ancak konuyla ilgili kisilerce bilinebilecek

mahiyetteki ayrmtilannin verilmesi nedeni ile kaynagimn belli oldugu mtitalaa edilen bu

bilgilerin kimden geldigi ise a9iklanmamistir. Dogu Perin9ek'in Mahkemeye, bu konuda

yayin yapilip yapilmadigina arastinp cevap verebilecegini ifade etmesine karsihk, simdiye

kadar bu konuda bir a9iklama getirmedigi gortilmektedir.

Netice olarak; bu boltimde i9eriklerinden ziyade Ergenekon orgtittintin varhgi tartismasi

kapsaminda ele ahnan bu belgelerin, dosya kapsamindaki diger deliller ile birlikte ele

ahndiginda Ergenekon orgtittintin varhgina dair "Yazih delil" olarak kabul edilmesi

gerektigi mtitalaa edilmistir.

12)RESMi KURUMLARIN ISLEMLERi-CEVAPLARI

A)iSTANBUL l.AGIR CEZAMAHKEMESi'NiN 2002/64ESAS SAYILI DOSYASI

Ergenekon Teror Orgtitti ile ilgili oldugu iddia edilen belgeler ilk olarak 2001 yilinda baska

bir sorusturma kapsaminda yapilan aramada bulunmustur. Sorusturma kapsaminda yapilan

aramada bulunmus olsalar da Ergenekon Teror Orgtitti ile ilgili oldugu iddia edilen

belgelerin adli sorusturma ve kovusturmaya dahil edilmedigi anlasilmaktadir. Bunlann

asagida anlatilan "Proje 9ahsmasi" adi verilen sorusturma oncesi arastirma stireci

kapsamina ahndigi gortilmektedir.

istanbul Emniyeti istihbarat $ube Mtidtirltigtintin talebi tizerine, haklannda kamu

arazilerini parselleyerek haksiz qikar sagladiklarina dair istihbari bilgiler bulundugu

belirtilen organize SU9 grubunun telefonlan istanbul DGM'den ahnan kararlar ile

dinlenmeye baslanmistir. Bu kapsamda Tuncay Gtiney, Omit Oguztan, Stileyman

Gtirleyen, Omit Bavbek ve Murat Oguz'a ait bazi telefon hatlannin 24.11.2000 tarihinden

baslamak tizere dinlendigi anlasilmaktadir

Dinleme devam eder iken 08.02.2001 tarihinde Fatih Cumhuriyet Bassavcihgi'na mtiracaat

eden Timur Btiytikolmez, gazete Hani ile buldugu 1998 model Honda CRVmarka aracin

satisi konusunda dolandirddigindan bahisle sikayet9i olmustur. Dilek9esinde, resmi

tiniformah bir tegmen ve kendilerini polis memuru olarak tanitan kisiler tarafindan

dolandinldigini iddia etmektedir. Fatih Cumhuriyet Bassavcihgindan 2001/3305 Hazirhk

sayisi alan dilek9e once Fatih il9e Emniyet Mtidtirltigtine havale edilmis, soma Asayis

§ube Mtidtirltigtince takip edilmistir. Asayis §ube Mudtirltigti 01.03.2001 tarihinde Tuncay

Gtiney ve Adem Tasdemir'i. 02.03.2001'de Omit Oguztan'i yakalamis, Fatih Cumhuriyet

Bassavcihgindan 05.03.2001 tarihine kadar gozetim izni almistir. 02.03.2001 tarihinde ise

Tuncay Gtiney'in ifadesinde anlatdanlann Organize Suqlarla Mticadele ve Kaqakqihk

Sube Mtidtirltigtince sorusturulmasi gerektiginden bahisle gozaltina ahnanlan bu subeye

devretmistir. istihbarat §ube Mtidtirltigti, Tuncay Gtiney'e ait ti9 adet telefon gortismesi

96ztimtinti 04.03.2001 tarihli yazi ekinde Organize Si^larla Mticadele ve Ka9ak9ihk §ube

Mtidtirltigtine gondermistir. Bu §ubenin talebi sonucu Fatih l.Sulh Ceza Mahkemesi

117/2271


05.03.2001 tarihinden itibaren 3 giin ek gozetim izni vermistir. Gozaltindaki Tuncay

Gtiney, Adem Tasdemir, Omit Oguztan, Derya Balta, Erol Kocaer, Gokhan Kasap ve

Mustafa §akir Bingol 08.03.2001 tarihinde Fatih Cumhuriyet Bassavcihgina sevk

edilmislerdir. Fezlekede ifadesi ahnamayan kisilerin yakalanmalanna qahsildigi

belirtilmistir.

Fatih Cumhuriyet bassavcihgi Tuncay Gtiney, Omit Oguztan ve Adem Tasdemir'in

tutuklanmasim talep etmis, diger samklan serbest birakmistir. Fatih l.Sulh Ceza

Mahkemesi, Omit Oguztan ve AdemTasdemir'in tutuklanma talebini reddetmistir. Tuncay

Gtiney hakkindaki sahte plaka ve ruhsat tanzimi, sahte hiiviyet ctizdam dtizenlemek, 6136

Sayih Kanuna Muhalefet su9lanndan tutuklanmasi talebini de reddetmis, sadece

dolandincihk su9undan 3 milyar lira nakdi kefalet yatirana kadar tutuklanmasina karar

vermistir. 08.03.2001 tarihinde Bayrampasa Cezaevine teslim edilen Tuncay Gtiney,

Avukati Yusuf Aydin'in ibraz ettigi kefalet parasi makbuzuna gore 09.03.2001'de tahliye

edilmistir. Fatih Cumhuriyet bassavcihgi 12.03.2001 tarihli gorevsizlik karan ile i§lendigi

iddia edilen su9lann niteliginden bahisle evraki istanbul DGM Cumhuriyet bassavcihgina

gondermistir.

istanbul DGM Cumhuriyet ba§savcihginda 2001/645 hazirhk sayisi alan sorusturma

evrakinda Tuncay Gtiney, Adem Tasdemir, Omit Oguztan ve Gokhan Kasap hakkinda

16.05.2001 tarihli iddianame ile dava a9ilnu§, digerleri hakkinda Ek takipsizlik karan

verilmistir. Firari samklar hakkindaki evrak ise tefrikle 2001/1226 hazirhk sayisina

ahnmistir.

istanbul 4 No'lu DGM'nin 2001/171 Esasina kayit edilen dava dosyasinda kanun

degisikligi gerek9esine gore 20.12.2001 tarihinde gorevsizlik karan verilmistir. Davamn

gortilmesine istanbul l.ACM'nin 2002/64 esas sayih dosyasinda devam edilmistir.

istanbul DGM Cumhuriyet ba§savcihginin firari samklar a9isindan tefrik edilen 2001/1226

sayih hazirhk sorusturmasi evraki da aym gerek9e ile 21.12.2001 tarihli gorevsizlik karan

ekinde Fatih Cumhuriyet bassavcihgina gonderilmistir. Fatih Cumhuriyet ba§savcihginda

2002/1295 Hazirhk sayisi alan sorusturma 15.10.2004 tarihli fezleke ile istanbul

Cumhuriyet bassavcihgina gonderilmistir. istanbul Cumhuriyet Ba§savcihginda

2004/48353 hazirhk sayisi alan sorusturma evrakinda 09.11.2004 tarihli iddianame ile

Murat Oguz, Omit Bavbek, Stileyman Gtirleyen, Mehmet Cemal Sinkil, Turgut Btiytikdag,

Mehmet Celik ve Murat Akgtin hakkinda davaa9ilmi§tir.

istanbul 6.Agir Ceza Mahkemesi'nin 2004/406 esas sayina kayit edilen bu dava

18.11.2004 tarihinde istanbul l.ACM'nin 2002/64 esas sayih davasi ile birlestirilmistir.

istanbul l.ACM'si de 2004/452 esasina ahnan bu davayi 27.12.2004 tarihli karar ile

Mahkemesindeki 2002/64 esas sayih dava ile birlestirmistir.

Dava hakkindaki netice karar istanbul l.Agir Ceza Mahkemesi tarafindan verilmistir.

12.02.2009 tarih 2002/64-2009/50 sayih kararda, dava zamanasimi nedeni ile ortadan

kaldinlmis, emanette bulunan ruhsatsiz silah ve sahte plakalann zorahmina, Tuncay

Gtiney'e ait olup Mahkemede bulunan diger esyalarm iadesine karar verilmistir.

istanbul DGM Cumhuriyet Bassavcihgi iddianamesinde olay; Tuncay Gtiney, Adem

Tasdemir, Omit Oguztan, hentiz yakalanamayan Murat Oguz ve Stileyman Gtirleyen'in suq

118/2271

islemek iqin tesekktil olusturduklan, kendilerini JiTEM gorevlisi gibi tamtarak Sanyer

Kisirkaya ve Zekeriyakoy arazilerinden bir hsmini ele geqirme plani yaptiklan, Omit

Bavbek ve Stileyman Gtirleyen tarafindan temin edilen sahte plakah araci Timur

Btiytikolmez ve Adnan Bilgin isimli iki ayn mtistehye satarak dolandirdiklari seklinde

anlatilmaktadir.

istanbul Cumhuriyet Bassavcihgi iddianamesinde olay; Murat Oguz, Omit Bavbek,

Stileyman Gtirleyen, Mehmet Cemal Sinkil, Turgut Btiytikdag, Mehmet Celik ve Murat

Akgtin 'tin suq islemek iqin tesekktil olusturduklan, sahte plaka ve evraklar ile otomobil

satarak mtistehleri dolandirdiklari, bash ile koy arazilerini tizerlerine alarak haksiz

menfaat temin ettikleri seklinde anlatilmaktadir.

Ergenekon Orgtitti davasina dontisen sorusturmanin 2007 yilinda basladigi dikkate ahmrsa,

6 yil once ve baska bir SU9 nedeni ile ahnan bu ifadeler ayn bir onemle

degerlendirilmelidir. Bu nedenle ifadelerin ilgili kisimlan ozetlenmistir.

Tuncay Gtiney istanbul Emniyet Mtidtirltigti Asayis §ube Mtidtirltigtindeki ifadesinde;

1997-1998 tarihleri arasinda Omit Oguztan'in Genel Yayin Yonetmeni oldugu "Strateji"

isimli derginin haber koordinatorltigtinti yaptigim, dergi yayinmin patron Turgut

Btiytikdag ile Omit Oguztan arasindaki anlasmazhktan dolayi 1998 yilinda

durduruldugunu, bundan sonra kendisinin Omit Oguztan ile birlikte Strateji Arastirma

Grubu Enstittisti unvani ile basih yayinyapmaktizere plan yaptiklanm,

Korkmaz Yigit'in Koruma Mtidtirltigtinti yapan Omit Bavbek ve ortagi Stileyman

Gtirleyen'in Bilecik Er Egitim Tugay Komutam Tuggeneral Veli Ktiqtik'e Jepp hediye

ederek "Devletle olan sihntdarim halletmek" istediklerini, aracin plakasimn sahte

oldugunu ogrenen Veli Ktiqtik 'tin kendisine hzdigim ve araci almadigini, busekilde aracin

kendisinde kaldigini soylemistir.

Organize Solaria Mticadele ve Ka9ak9ihk Sube Mtidtirltigtindeki ifadesinde; Veli Ktiqtik

ile 7-8 yil oncesine dayanan dostlugu oldugunu, bunu bilen Omit Bavbek 'in kendisinden

Koruma Mtidtirltigtinti yaptigi Korkmaz Yigit'in insan Haklan Dernegi Baskam Akin

Birdali yaralayan Ttirk intikam Tugayi isimli grubun lideri Semih Tufan Gtilaltay'in

adamlannca tehditedilmesinin engellenmesini istedigini,

Omit Bavbek ve Stileyman Gtirleyen 'in, deride yapmayi dtistindtikleri islerine yardimci

olmasi iqin Agustos 2000 tarihinde emekli olan Veli Ktiqtik 'e kendisi aracihgi ile bir Jeep

hediye etmek istediklerini, Veli Ktiqtik 'tin bunlar benimle arayi dtizeltmek istiyorlar diyerek

teklifikabuletmedigini,

Tegmen Murat Oguz ile telefon gortismesinde geqen Necdet 'in, gayri mesru isler yapan

Necdet Atis (Bu kisinin Semih Tufan Gtilaltay'in Clkar ama9h SU9 orgtitti kurmak

su9undan yargilandigi dosya samklanndan Necdet Atis oldugu anlasilmaktadir), Kemal 'in

de is Adamlan Dernegi Baskam olan bir sanayici (Bu kisinin de USIAD isimli Dernegin

Baskam Kemal Ozden oldugu anlasilmaktadir) oldugunu soylemistir.

Fatih l.Sulh Ceza Mahkemesindeki sorgusunda; Emniyette kotti muamele gormedigini

ancak bazi hususlarm yanhs yazddigim belirterek, Omit Bavbek ve ortagi Stileyman

Gtirleyen'in Kuzey Irak'ta termik santral kurmak ve simr ticareti yapmak iqin Mesut

119/2271

Barzani ile gortismek istediklerini, bu randevuyu Veli Ktiqtik'tin ayarladigim, kendisinin

Omit Bavbek ile Kuzey Irak'a giderek Mesut Barzani ile gortisttiklerini, protokoller

yapildigim, devam eden stireqte Omit Bavbek'in bu gortismelerde Veli Ktiqtik'ti dislamak

istedigini, Veli Ktiqtik'tin de buna hzdigini, bunun tizerine Omit Bavbek'in kendisinden

Veli Ktiqtik ile arasimn dtizeltilmesine araci olmasim ve bunu saglamak iqin Jeep ahp Veli

Ktiqtik 'e vermek istedigini, ancak Veli Ktiqtik 'tin kabul etmedigini soylemistir.

Tuncay Gtiney'in Avukati Yusuf Aydin'in sorguda "Tuncay Gtiney meslegi itibari ile

yaptigi arastirmalar sebebi ile devlet hesabina qahsmistir. Edindigi bilgileri Emniyete ve

ilgili kurumlara aktarmistir. (fadesindeh samimiyet de bunu gosterir. Emniyet ve diger

devlet kurumlan arasinda qikan stirttisme sebebi He Tuncay Gtiney harcanmak istenmistir "

demistir.

Omit Oguztan benzer olan Organize Solaria Mticadele ve Ka9ak9ihk §ube Mtidtirltigti,

istanbul 4 No'lu DGM ve istanbul l.Agir Ceza Mahkemesindeki ifadelerinde; Turgut

Btiytikdag in patronu oldugu "Strateji dergisi "ni qikarttigi donemde Aksam gazetesinde

muhabir olarak qahsan Tuncay Gtiney ile tamstinldigini, Tuncay Gtiney 'in bu donemde

askere gittigini ve bir stire sonra askerlige elverissiz raporu alarak dondtigtinti, bosta

oldugundan kendisini dergiye aldigini,

Patronu Turgut Btiytikdag in, piyasaya olan borqlan nedeni ile Ktirsat Yilmaz tarafindan

tehdit ediliyor olmasindan dolayi Veli Ktiqtik ile arasi iyi olan Tuncay Gtiney'den bu

konuda yardim istedigini, Turgut Btiytikdag ve Tuncay Gtiney'in birlikte Veli Ktiqtik'tin

yamna giderek iki gtin kaldiklanm, Veli Ktiqtik'tin de bu sorunu qozmesi iqin yakin adami

Yalqin Tanfer 'i Turgut Btiytikdag in yamna gonderdigini,

Sonraki donemde Tuncay Gtiney'in bazi isadamlan ile birlikte Kuzey Irak'a giderek

Barzani ve Talabani ile gortiseceginden bahsettigini, geri dondtigtinde Kuzey Irak'tah bu

gortismelerde Veli Ktiqtik'tin bazi yardimlan dokundugu soyledigini,

Tuncay Gtiney 'in, Veli Ktiqtik Pasaya bir escort arabasi lazim demesi tizerine Omit Bavbek

ve Stileyman Gtirleyen 'in bir Jeep hediye ettiklerini ancak qenq oldugunu ogrenen Veli

Ktiqtik'tin araci teslim almadigini anlattigini, Adem Tasdemir'in kendisini Veli Ktiqtik'tin

esinin soforti olarak tamttigini soylemistir,

Aramalarda bulunan esyalar konusunda ise; Tuncay Gtiney'in evinde bulunan CD'lerin

kendisine ait olmadigim soylemis ancak btiroda bulunan ttim esyalarm kendisine ait olup

CD 'lerde kendi qahsmalannin kayitli oldugunu beyan etmistir.

Adem Tasdemir, Organize Solaria Mticadele ve Ka9ak9ihk Sube Mtidtirltigtindeki

ifadesinde; kendisine ait araq ile kayinbiraderi Tuncay Gtiney'in ozel soforltigtinti

yaptigim, Tuncay Gtiney ile Tegmen Murat Oguz'un gayri mesru isler pesinde olduklanni,

Omit Oguztan ve Tuncay Gtiney 'in, Strateji Arastirma dergisi adi altinda isyeri aqmayi

planladiklanm soylemis, sonraki asama ifadelerinde onceki beyanlanm reddetmistir.

Gokhan Kasap, Organize Solaria Mticadele ve Ka9ak9ihk §ube Mtidtirltigti, istanbul 4

No'lu DGM ve istanbul l.Agir Ceza Mahkemesindeki benzer ifadelerinde: arkadasi

Mehmet Cemal Sinkil tarafindan Hasdal Kislasi iqerisinde kendisine Binbasi veya Albay

rtitbesindeki bir asker olaraktamtilan Tuncay Gtiney'in PKKfaaliyetlerine karsi askeri bir

120/2271

tis kuracaklanndan bahisle Zekeriyakoy 'de uygun hazine arazisi aradigini soyledigini, bu

sirada yaninda tiniformah bir Tegmenin de bulundugunu soylemistir.

Mehmet Cemal Sinkil, istanbul l.Agir Ceza Mahkemesindeki ifadesinde; Gokhan Kasap

ile Hasdal Kislasina giderek Tuncay Gtiney ile gortisttiklerini, yanlannda Tegmen Murat

Oguz'un da bulundugunu, ticari maksath bir gortisme beklerken Tuncay Gtiney'in

JiTEM'den bahsettigini, Zekeriyakoy'de PKK faaliyetlerine karsi askeri bir tis

kuracaklarim anlattigini soylemistir.

Erol Kocaer, Organize Solaria Mticadele ve Ka9ak9ihk $ube Mtidtirltigti ve istanbul

l.Agir Ceza Mahkemesindeki benzer ifadelerinde; kendisini Albay olarak tamtan Tuncay

Gtiney, Binbasi Tekin ve Tegmen Oguz'un JiTEM gorevlileri olduklanndan bahisle,

Sariyer Kisirkaya Koyti plaji isletmesinden PKK'ya para gittigini, buraya el koyarak

Mehmetqik Vakfi adina isleteceklerini soylediklerim, Hasdal Askeri Kislasi iqinde de ayni

kisiler ile bu konuyu gortisttiklerini soylemistir.

Murat Oguz, hakkinda a9ilan idari tahkikat kapsamindaki yazih savunmasinda, ifadelerde

ismi geqen Ogretmen Binbasi Emrullah Tekin 'in Canhri Astsubay Hazirhk Okulunda

kendisinin ogretmeni oldugunu, Tuncay Gtiney 'in de bu kisiyi ismen tamdigim ogrendigini,

birlikte birqok kez sosyal amaqh bulustuklarim,

Tuncay Gtiney'den makam odasina mobilya temini iqin yardim istedigini, onun da

qevresindeh kisilerden olan Ulusal Sanayici isadamlan Dernegi (USiAD) Baskam Kemal

Ozden'e bu talebini ilettigini, Kemal Ozden'in de kendisinin makam odasina mobilya

gondermis oldugunu soylemistir.

Murat Oguz'un o donemde Maliye Tegmen rtitbesi ile 6.Mot. P.Alayi Maliye Btit9e Kisim

Amiri olarak gorevli oldugu anlasilmaktadir. Dolandincihk ve sahtecilik yapmak, bunlann

icrasinda resmi sifatimn sagladigi imkanlardan yararlanmak gibi agir solaria itham edilen,

nitekim hakkinda bu eylemlerinden dolayi dava a9ilan Murat Oguz'un, idari tahkikat

kapsaminda Komutanhga verdigi savunma dilek9esinde hi9 yeri yok iken Atattirk ilke ve

inkilaplan ile Cumhuriyete baghhgindan, aldigi takdirnamelerden bahsettigi

gortilmektedir.

Omit Bavbek, istanbul DGM Cumhuriyet Bassavcihgindaki ifadesinde; Emekli Emniyet

Teskilati menbusu oldugunu, 1998 yilinda Agn Emniyet Mtidtir Yardimcihgi yaptigim,

Veli Ktiqtik'ti eski gorevinden dolayi tamdigim, emekli olduktan sonra Korkmaz Yigit'in

gtivenlik konusunda damsmanhgini yaptigim,

Kuzey Irak 'ta ticaret yapmak isteyen Celal Kasarci isimli arkadasi adina Genelkurmay

Baskanhgindan izin ahnmasina yardimci olmasi amaci ile Veli Ktiqtik 'tin yamna gittigini,

daha once gazeteci Omit Oguztan ile gordtigti Tuncay Gtiney in Veli Ktiqtik 'tin yaninda

oldugunu ve samimi olduklanni gordtigtinti, Veli Ktiqtik'tin izin ahnmasina yardimci

olacagini belirttigini, Tuncay Gtiney iqin "Bu qocuk gazetecidir, biz Kuzey Irak'ta gorev

yaparken qok gelmis gitmistir, o bolgeyi tanir, beraber gidin size yardim etsin "dedigini,

bunun tizerine iki defa Tuncay Gtiney ile birlikte Kuzey Irak 'a gittiklerini,

Arkadasi Stileyman Gtirleyen ve adamlannin Tuncay Gtiney vasitasi ile Veli Ktiqtik'e araq

gonderdigini sonradan duydugunu, daha sonra gortisebildigi Veli Ktiqtik 'tin kendisine araq

121/2271

ile ilgisi olmadigini soyledigini, Semih Tufan Gtilaltay'in adamlanmn Korkmaz Yigit' i tehdit

ettiklerini duymadigim. bu sebeple Tuncay Gtiney 'den yardim istemedigini soylemistir.

istanbul l.Agir Ceza Mahkemesindeki savunmasinda; kendisinin Korkmaz Yigit'in

gtivenlik koordinasyonunu sagladigini. Tuncay Gtiney 'i Veli Ktiqtik aracihgi ile tamdigim,

Korkmaz Yigit'ten Tuncay Gtiney'in Kanal 6'da ise ahnmasim rica ettigini, Avukat Naci

Gtirkanin Korkmaz Yigit'ten vekdlet alacagim tahsil etmek iqin araya baskalanm

koydugunu, Korkmaz Yigit'in borcu olmadigini soylemesi nedeni ile Hasan Basri

Ugurlu 'nun Ktiqtikkoy 'deh isyerinde kendisi, Avukat Naci Gtirkan i temsilen Semih Tufan

Gtilaltay'in bir adami ve gazeteci Ardan Zenttirk'tin toplamp konustuklanm soylemistir

Stileyman Gtirleyen, Hakan Eren ve Murat Akgiin'tin, 27.03.2001 ve 30.03.2001

tarihlerinde 3.Kolordu ve l.Ordu Komutanhklanna verdikleri dilek9elerde ozet olarak;

Daha once Strateji isimli dergiyi qikaranlardan, kendisini JiTEM gorevlisi olarak tanitan

Tuncay Gtiney 'in, Veli Ktiqtik vasitasi He temin edilecek Genelkurmay Baskanhgi kaynakh

haberler iqerecek yeni bir dergi qikartacaklarmdan, Matild Manukyan 'dan aldiklari bir

binayi restore edip karargah olarak kullanacaklarmdan, emekli olan General Veli

Ktiqtik'e geqici olarak artqi bir koruma araci gerektiginden bahisle yardim istedigini,

kendilerinin de yardim ettiklerini. Hakan Eren 'e yediemin olarak verilen Honda Jeepi

teslim ettiklerini, sonrasinda Tuncay Gtiney'in JiTEM ile ilgisinin olmadigimn

anlasildigim, verilen araci da geri alamadiklanm belirterek, araci ve yaptiklan

yardimlann iadesini istemislerdir.

Stileyman Gtirleyen, istanbul DGM Cumhuriyet Bassavcihgi ve istanbul l.Agir Ceza

Mahkemesindeki birbirine benzer beyanlannda; Tuncay Gtiney'in JiTEM gorevlisi

oldugunu soyledigini, stirekli Subaylar ile gordtigtinti, en qok da Tegmen Murat ve

Binbasi Tekin ile birlikte oldugunu, Veli Ktiqtik ile qahstigini soyledigini, Adem isimli

sofortin kullandigi araq He gezdiklerini, bu araqta tepe lambasi ve siren tertibati

oldugunu, Mehmet Eymtir'e ait internet sitesindeh gift kimlikli gazeteciler iqerikli bir

yazida daadim gortince JITEMgorevlisi olduguna inancimn arttigim,

Tuncay Gtiney ve yamndakilerin Matild Manukyan 'a ait Taksim 'deh bir binayi hediye

olarak aldiklanm, burayi karargah olarak kullanacaklarim soyleyip tamirat iqin yardim

talep ettiklerini, kendisinin de yardimda bulundugunu,

Tuncay Gtiney 'in, Veli Ktiqtik Pasa emekli oldu, siparis edilen gelene kadar emaneten

kullamlacak koruma araci lazim diyerek kendisinden yardim istedigini, o sirada

btirosunda olan Hakan Eren 'in Afganistan 'h General Rasit Dostum 'a ait kordiplomatik

plakah aracin kendisinde oldugunu soyleyerek emanetten verebilecegini soyledigini,

ancak verilen aracin iade edilmedigini, daha sonra gortisttigti Veli Ktiqtik'tin araqla

ilgisinin olmadigini soyledigini,

Ortagi Ali Akgtin 'tin oglu Murat Akgtin 'tin, baska bir kisi tarafindan ahnan Kisirkaya

Koyti plajimn isletmesini almak istedigini, bunun iqin Milli Savunma Bakanhgina yaptigi

mtiracaatin reddedildigini, bunun tizerine Tegmen Murat in buranin isletmesinin muhtar

sozlesmesi ile ahnabilecegini soyleyerek koy muhiarma protokol imzalattigim soylemistir.

01.03.2001 tarihinde Asayis §ube Mtidtirltigtince yakalanan Tuncay Gtiney 02.03.2001

tarihinde Organize Sube mtidtirltigtine teslim edilmis, burada gozaltinda iken kendisinin de

122/2271


istiraki ile 03.03.2001 tarihinde Abdi ipek9i Caddesi Van Sokak No:4 Gtiltepe istanbul

adresindeki evinde arama yapilmistir.

Aramada bulunan esyalardan; 1 adet ruhsatsiz G-18136 Z Pietro Baretta marka 9 mm 9aph

tabanca, 1 adet ruhsatsiz marka ve seri numarasi olmayan 6.35 mm 9aph tabanca, 1 adet

IWG-mod 59 marka kurusiki tabanca, 6 adet Geco marka, 11 adet fisek, 1 9ift 34 YSE 39

oto plakasi, 1 9ift 34 MA 484 oto plakasi, mtihtirlti zarflar i9inde diploma, pasaport,

kimlikler, kase, istampa ve mtirekkebi 12.03.2001 tarihinde adli emanete ahnmistir.

Tuncay Gtiney'in evinde yapilan aramada bulunup da adli emanete gonderilmeyen esyalar

Organize Su9lar §ube Mtidtirltigtintin 27.06.2003 tarihli yazisi ile istanbul l.ACM' nin

2002/64 Esas sayih dosyasina gonderilmistir. Bu esyalann; 2 adet tizerinde 298295 seri

numarasi bulunan elektronik malzeme, 85 adet videokaseti, 48 adet bilgisayar disketi, 6

adet ses kayit kaseti, 5 adet kti9tik kamera kayit kaseti, 74 adet teyp kaseti, 5 adet VHS, 3

Adet Betacam videokaset, 3 adet bilgisayar disketi, negatif pozlar, 6 adet telefon fihristi,

plastik zarf i9erisinde 9e§itli fotograf ve negatifler, 4 adet video CD, 1 adet yabanci 9ek, 2

adet Yurtbank'a ait 9ek fotokopisi, 4 ayn 9anta i9erisinde 9e§itli evrak ve doktimanlar,

poset i9erisinde 9e§itli fotograflar, 12 adet muhtelif anahtar oldugu belirtilmistir.

Organize Solaria Mticadele $ube Mtidtirltigtintin istanbul DGM'ne yazdigi on 9ahsma

konulu 14.11.2002 tarihli yazida 13 ve 14.11 2002 tarihlerinde el konulan esyalann iadesi

iqin Tuncay Gtiney'in evinde gidildigi ancak evde olmadigindan iade edilemedigi

belirtilmistir.

Organize Solaria Mticadele §ube Mtidtirltigtintin istanbul l.Agir Ceza Mahkemesinin

27.02.2003 tarihli yazisina verdigi 18.03.2003 tarihli cevapta Tuncay Gtiney ve Omit

Oguztan'a ait esyalann, kisilerin iade iqin mtiracaat etmediklerinden dolayi Sube

deposunda muhafaza edildigi belirtilmistir.

Omit Oguztan gozaltinda iken, Tuncay Gtiney ile birlikte kullandigi Feridiye Caddesi Finn

Sokak No: 19 Taksim istanbul adresindeki isyerinde kendisinin, Tuncay Gtiney ve sekreter

Derya Balta'nin istiraki ile 03.03.2001 tarihinde arama yapilmistir. Aramada; 1 adet 48

XMAX bilgisayar harddiski, 15 adet CD, 44 adet bilgisayar disketi, 11 adet sozlesme

dosyasi, 4 adet ajanda, 3 adet Casio marka databank, poset dosya i9erisinde muhtelif

bilgiler i9eren doktimanlar, 1 adet Compaq marka diztistti bilgisayar, 1 adet 5861321 seri

nodan baslayip 5861340 da biten tamami kesilmis 9ek ko9am, 2 adet Omit Oguztan adina

Demirbank hesap ctizdam, 3040 ABD dolan ve 530 Alman marki bulunmustur.

Aym adreste Omit Oguztan'in istiraki ile 05.03.2001 tarihinde de arama yapilmistir. Bu

aramada da isyerinin ti9tincti katindaki tek gozlii 9ahsma odasinda; 9 adet videokaset, 74

adet microteyp kaset, 2 adet normal teyp kaseti, 1 adet TBMM Susurluk Komisyonu

raporu i9erikli siyah renkli klasor, 1 adet Doktiman i9erikli siyah renkli klasor, 1 adet

Ergenekon i9erikli sari renkli klasor, 1 adet Suikastlar i9erikli sari renkli klasor, 1 adet

Arastirma i9erikli sari renkli klasor, 1 adet T.C.istihbarat Birimleri i9erikli sari renkli

klasor, Strateji isimli derginin Ocak, §ubat, Mart ve Nisan 1998 yihna ait 3 adet ciltlenmis

hali, 1 adet Krali9e Sisi isimli kitap, 1 adet Sony marka M-729V seri numarah mikro

kaset9alar bulunarak el konulmustur.

123/2271


Bir 9ift 34 YYS 47 sayih sahte plaka. mtihtirlii zarfta sahte ruhsat, 3040 dolar ve 530 mark

13.03.2001 tarihinde Fatih Cumhuriyet bassavcihgi adli emanetine ahnmistir. Bu

esyalardan Adli Emanete ahnanlar disindakilerin tamami istanbul l.ACM'si tarafindan

04.07.2003 tarihinde imzasi karsihgi Omit Oguztan'a teslim edilmistir.

Omit Oguztan mtidafi, iade edilen esyalar arasinda bulunan bir adet cep bilgisayanmn

Omit Oguztan'a ait olmadigim, Omit Oguztan'a ait olan bilgisayann Mahkemede ise

kendisine iade edilenle degistirilmesini istemistir. Mahkeme 23.02.2004 tarihli ara karan

ile Omit Oguztan in cep bilgisayari Mahkemede ise iadesine, kendisine ait olmadigi ifade

edilen cep bilgisayannin digeresyalar He birlikte muhafaza edilmesine karar vermistir.

Davamizda ise, 1993 yilinda JiTEM'de goreve basladigini ifade eden Gizli Tanik Sel9uk

durusmada bu konu hakkindaki beyamnda Mahkemenin kendisine gosterdigi

fotograflardan samk Mehmet Fikri Karadag'i teshis ederek, sorusturma safahatindaki

ifadesinde olmayan bu konu hakkinda, Mehmet Fikri Karadag i 2001 yilinda Hasdal

Kislasinda Sinan Yarbay in yaninda gordtigtinti, bu konuda dahafazla bilgi verirse kimligi

aqiga qikacagindan bildiklerini yazih olarak Mahkemeye verecegini soylemistir.

Samk Mehmet Fikri Karadag, Samk Hasan Atilla Ugur mtidafii Av. Murat Btilent

Hattatoglu ve Samk Veli Kti9tik mtidafi Av. Zeynep Ktiqtik'tin sorulan tizerine ise ozet

olarak; Tuncay Gtiney'in sahte plaka ile sattigi ara9 konusunda bu aracin o donemde

Afganistan istihbarat Mtidtirti olan Abdulcerez isimli kisiye ait oldugunu, araq iqinde

birtahm belgeler de bulundugunu, Abdulcerez isimli bu kisi Rash Dostum aracihgi ile

Afganistan'a gittigi iqin aracin tutanak ile kendisine teslim edildigini, o donemde Veli

Ktiqtik iqin bir escort araci gerektiginin konusuldugunu, Savas Yarbay in da kendisine

araq iqindeki bu belgelerin Veli Ktiqtik'e iletilmesi gerektigini soyledigini, Veli Ktiqtik'tin

bilgisi ddhilinde kendisine emanet olarak birahlan bu araci bes alti ay kullamhp iade

edilecek sekilde vermeyi kabul ettigini, ancak Tuncay Gtiney'e degil de resmi gorevli

birisine protokol ile verebilecegini soyledigini, bunun tizerine Tegmen, Ytizbasi ve Binbasi

rtitbesindeki tiq kisinin Beyiikdtizti semtindeh Emlakbank evlerinin ontinde bulunan araci

almaya geldiklerini, kendisine emanet birahlan bu araq konusunda deride qikabilecek bir

sorundan dolayi teslim oncesinde bina yonetimindehlere araci tutanakta vermelerini,

araci teslim almaya gelenlere de anahtannin yaninda olmadigini soyleyerek qekici ile

gottirebileceklerini soyledigini, bu sekilde aracin bina yoneticilerinin sahitliginde

tutanakla teslim edildigini, bu olayla ilgili olarak Ra$it Dostum 'un imzaladigi beige ve

aracin verilmesine dair protokol asillarimn mevcut oldugunu.

Yaklasik tiq ay sonra bu aracin sahte evrak ve plakayla satddigim duydugunu, bunun

tizerine istanbul Organize Suqlar Subesine giderek konuyu anlattigini, Tuncay Gtiney 'in

Organize Subeye ahnmasim sagladigini, Adil Serdar Saqan ve ehbinin Tuncay Gtiney 7

Asayis Subeden aldiktan sonra yaptiklan soru$turmayi ve elde ettikleri bilgileri kendi

qikarlan iqin kullanmaya basladiklanm, karsi tarafla dostane bir tutum iqine girerek olayi

kapatma yoluna gittiklerini,

Adil Serdar Saqan bu isin arkasindah kisi olarak kendisinin ismini Veli Ktiqtik 'e soylemis

oldugundan Hasdal Kislasma qagrddigim, bu konuda iki ayn tarihte Hasdal Kislasina

gidip gortisme yaptigim, gortismeye olayla ilgili olan Stileyman ve Mete isimli hsileri de

gottirdtigtinti, kendisine emanet verilen, kendisinin de geqici stireligine Veli Ktiqtik'tin

kullanmasi iqin resmi gorevlilere teslim ettigi aracin bu sekilde satdmasi nedeni ile teph

124/2271

gosterdigini, olayin kapatdmasi yontinde telhnler aldigini, ilk gortismesinde bunu kabul

etmedigini, bir hafta sonra tekrar gittiginde Veli Ktiqtik, Sinan Yarbay, Savas Yarbay,

Murat Tegmen, Kemal isimli kisi, sivil giyimli Askeri Hakim ve Savcimn da bulundugu

ortamda yine olayin kapatilmasimn telkin edildigini, bu gortismenin yapildigi yere

onceden kendisini tammadigi Mehmet Fikri Karadag in da sivil giyimli olarak gelerek

olayi sordugunu, oradahlerin komutamm bahsigeqen olaylan konusuyoruz demelerinden

sonra ayrildigim, Veli Ktiqtik 'e bu olayla alakaniz yoksa Tuncay Gtiney'i teslim edin

demesi tizerine, bu benim manevi oglumdur, buna kimse dokunamaz, biz bunun haricinde

arsa isleri yapiyoruz mahiyetinde konusmalar yapildigim, Askeri Hakim ve Savcimn

kendisini dinlediklerini, kendisinin isminin geqmesi baskalarimn da olayda isminin

geqmesine sebebiyet vereceginden yazih ifadesinin ahnmadigini, kendisinin hatirh kisilerin

araya girmesi nedeni ile bu olayi takip etmekten vazgeqtigini ve olayin da ortbas

edildigini, kendisinin Mehmet Fikri Karadag ile konusmadigini, bu olayla ilgisi oldugunu

da bilmedigini, ancak Murat Tegmenin onun emrinde gorevli oldugunu, bu olayin

gortistildtigti yere gelip sormasi nedeni ile de Mehmet Fikri Karadag in bu olayla ilgili

oldugunudtistindtigtinti,

Bu anlattiklarim sorusturma safahatindah ifadesinde de soyledigini ancak kimligini

ortaya qikartabilecegi endisesi ile ifadeye yazdmamasim istedigini, bu talebinin uygun

gortilerek bu konuda anlattiklarmin ifadeye yazilmadigini ifade etmistir.

Samk Veli Kti9tik durusmada Tuncay Gtiney ile 1990-1992 yillan arasinda tamsmis

olabilecegini belirttikten soma, Tuncay Gtiney ile irtibatmi "... Bu Tuncay Gtiney konusu

olunca zannediyorlar ki Tuncay kamuoyunda Tuncay Gtiney benim yanimda bir

personelim gibi devamh kaldi, boyle bir imaj var aslinda Tuncay Gtiney bir gelir bir

gortintir boyle sirnasik hareketlerle, aradan gider aradan 3-5 ay geqer bir telefon eder, o

telefonda mutlaka tahmin ederim ben birisinin yanindadir da ben bak Veli pasayla nasil

konusuyorum gibi bir hava yaratmak amacindadir. Onu da anlanm, boyle Itizumlu

Itizumsuz seyler soyler. Aradan bir 3-5 ay geqer, sirf ben iste Irak'ta yaptigi gibi Irak'ta

ben Veli Pasayi tamyorum havasinda oradan buradan telefonlar etmeye basladi, tersledim

azarladim. Tuncay Gtiney yanima 5-10 kere ya gelmistir bu seyde, ya gelmemistir, o da

gelince hani boyle samimi arkadasnm karsdiyor gibi yemege gbtureyim, oturayim,

gezdireyim falan seklinde degil, gelir bazi seyler soyler, akh sira bana yardimci olmak

aqisindan bilgi verir, istihbarat bilgisi, verdigi istihbarat bilgisi de belirttim dim

savunmamda, hiq bir seye benzemez bilgilerdir, onun disinda Tuncay Gtiney ile oyle

yahnhgim olmadi, hele o benim hakhmda sagda solda oyle tamyorum, ediyorum, benim

yakinim falan gibi seylerini duyduktan sonrada uzaklastirdim. Hele o Jeep meselesi

olduktan sonra tamamen kovdum, bir daha dagelmedi... "seklinde a9iklamistir.

2001 yihna ait bu sorusturma kapsaminda o gtinkti mevzuata uygun olarak yapilan

aramalarda ele ge9en belgeler, fotograflar, adi ge9enlerin sorusturma ve kovusturma

makamlan ontindeki adli ifadeleri delil degeri tasimaktadir. Aynca Veli Kti9tik ile Tuncay

Gtiney arasinda yakin bir irtibat oldugunu da gostermektedir. Veli Ku9tik'tin bunun aksi

yontindeki savunmasi itibar edilir mahiyette gortilmemistir. Bu konu ilgili yerlerde de

aynca ele ahnmistir.

125/2271


B)iSTANBUL EMNIYET MUDURLUGU ORGANIZE SUCLARLA MOCADELE

SUBE MODORLOGO

Telefon ihban tizerine istanbul Umraniye i^esindeki bir evde 27 adet el bombasi

bulunmustur. ilk asamada gozaltina ahnanlar arasinda bulunan Oktay Yildinm'in "Reina"

isimli isyerindeki 9ahsma odasinda bulunan Kingston marka 2 Gb Mobile disk ve

ikametindeki markasiz bilgisayar i9indeki Samsung marka 120 Gb hard disk i9erisinde

"Lobi" isimli beige bulunmustur.

Davaya konu sorusturmanin ba§langicinda istanbul Cumhuriyet Bassavcihginm Organize

Su9larla Mticadele Subesine yazdigi 10.07.2007 tarihli yazida; 12.06.2007 tarihinde

Omraniye'de ele geqirilen el bombalan ile ilgili sorusturma kapsaminda yapilan

aramalarda bulunan evraklarda Ergenekon isimli gizli bir orgtitlenmeden bahsedildigi

belirtilerek, bununla ilgili olarak geqmiste bir qahsma yapilip yapilmadigi, yapilmis ise

buna dair belgelerin gonderilmesi istenilmistir. Bu yaziya verilen 23.07.2007 tarihli

cevapta; Konu He ilgili olarak 15.03.2001 tarihinde projeli qahsma baslatddigi,

14.11.2002 tarihli projeli qahsmaya son verilmesi yazisi ve eklerinin bulundugu

belirtilerek soz konusu 9ahsma dosyasimn bir sureti gonderilmistir.

a)PROJE CALISMASININ SAFAHATI

istanbul Emniyet Mtidtirltigti. 15.03.2001 tarihinde, Organize Su9lar Sube Mtidtirti Dr.

Adil Serdar Sa9an imzasi ile istanbul DGM Cumhuriyet Bassavcihgi'na "Proje qahsma

grubu izin talebi" konulu ve qok gizli ibareli bir yazi gondermistir.

Bu yazida, mtisteki Timur Btiytikolmez'in sikayeti tizerine sahte beige diizenlemek, ntifuz

kullanarak tesekktil halinde dolandincihk yapmak su9lanndan yakalanan Tuncay Gtiney,

Omit Oguztan ve digerleri hakkinda Fatih Cumhuriyet bassavcihgina gonderilen tahkikat

evraki ozetlendikten, Tuncay Gtiney'in evinde yapilan aramada illegal bir olusum ile ilgili

olabilecek belgeler bulundugu belirtildikten ve Tuncay Gtiney'in mulakatta anlattigi bazi

konulara deginildikten sonra "Gerek elde edilen beige ve doktimanlar, gerekse Tuncay

Gtiney'in samimi beyanlarmi kapsadigi iddialarm ciddiyetinden yola qihlarak Veli Ktiqtik

liderligindeh yapilanmamn arastirdarak ortaya qikardabilmesi, olusumun tiyeleri ile

eylem ve faaliyetlerinin tespit ediebilmesi amaciyla 4422 Sayih Kanun ve Uygulama

Yonetmeligi geregince proje qahsma grubunun olusturularak qahsmalara baslanmasi"

ifadesi ile proje 9ahsmasi izni istenilmistir.

istanbul DGM Cumhuriyet Bassavcihgi 16.03.2001 tarihinde Cumhuriyet Bassavcisi

Aykut Cengiz Engin tarafindan imzalanan 1997/894 Hazirhk sayih ve 90k gizli ibareli yazi

ile proje 9ali§masi baslatilmasi izni vermistir. istanbul DGM Cumhuriyet Bassavcisi Aykut

Cengiz Engin'in Cumhuriyet Savcisi Muzaffer Ya^in'a gonderdigi aym tarih ve sayih

yazida da Organize Solaria Mticadele Sube Mtidtirlugtinden gelen yazi ve eklerinin

gonderildigi belirtilerek "iddialarm Susurluk olayi ile ilgili bulunmasi sebebiyle

eweliyatina eklenerek, kanuni gereginin taktir ve ifasi rica olunur" denilmistir. (istanbul

DGM Cumhuriyet Bassavcihginm Susurluk olayi hakkindaki, stiphelileri Mahmut Yildinm

ve Mehmet Ozbey olan 1997/894 hazirhk sayih bu sorusturmasi kanun degisikligi

gerek9esi ile 20.12.2001 tarihinde istanbul Cumhuriyet bassavcihgina gonderilmistir.)

126/2271


Organize Solaria Mticadele §ube Mtidtirltigtince 16.03.20001 tarihinde §ube Mtidtirti

Dr.Adil Serdar Sa9an imzasi ile istihbarat §ube Mtidtirti Halil Catikkas'a gonderilen Cok

gizli-Kisiye ozel yazida, konu hakkinda izin ahndigindan bahisle gerekli qahsmamn

yapilmasi istenmistir. Aym mahiyetli 22.07.2001 tarihli yazida da konu hakkinda

istihbarat Sube Mtidtirltigtince yapilan qahsmalar hakkinda bilgi verilmesi talep edilmis,

27.07.2001 tarihinde verilen cevapta yapilan qahsmalarda herhangi bir bilgi ve beige elde

edilemedigi bildirilmistir.

19.08.2002 tarihinde yine §ube Mtidtirti Dr. Adil Serdar Sa9an tarafindan imzalamp, bu

sefer istihbarat §ube Mtidtirti Htiseyin Omit Ytiksel'e gonderilen aym mahiyetli yazida,

16.03.2001 tarihli ilk yazi ilgi tutularak "Ugi sayih yazimiz ekinde gonderilen DGM

C.bassavcihgindan ahnan proje qahsma izni geregince yapilmasi gereken qahsmalarin

Sube Mtidtirltigtintizce yapdacagi bildirilmisti. Konuyla ilgili herhangi bir qahsmamn

yapilip yapdmadigi, varsa gelismelerden bilgi verilmesini arz ederim" denmistir. Bu

yaziya 22.08.2002 tarihinde verilen cevap, konu hakkinda herhangi bir bilgi ve belgenin

mevcut olmadigi seklindedir.

Bu yazismalardan sonra Organize Solaria Mticadele $ube Mtidtirti Dr. Adil Serdar Sa9an

tarafindan istanbul DGM Cumhuriyet Ba§savcihgi'na gonderilen 29.08.2002 tarihli yazida

ozet olarak; Tuncay Gtiney 'den ele geqen bilgisayar ve doktimanlann incelenmesinde suq

unsuruna rastlandmadigi, htir iradesi he yapilan mtilakat qoztimuntin gonderilerek talimat

istenildigi, ahnan on qahsma talimatimn istihbarat Sube Mtidtirltigtine gonderildigi, bu

subenin konu hakkinda bilgi ve beige elde edilemedigini bildirdigi, on qahsma kapsaminda

herhangi bir telefon tespiti ve dinlemesinin yapdmadigi, qahsmamn devam ettigi

bildirilmistir.

14.11.2002 tarihli son yazida ise aym hususlar tekrarlanmis, qahsmalar sonucu herhangi

bir suq unsuru tespit edilemediginden zapt edilen doktimanlann iadesi iqin 13 ve

14.11.2002 tarihlerinde Tuncay Gtiney'in evine gidildigi ancak bulunamadigi, bu nedenle

teslim ahnana kadar Subede muhafaza altina ahndigi belirtilerek 9ahsmaya son verilmesi

istenilmistir. istanbul DGM Cumhuriyet Savcisi Muzaffer Yal9in'in bu yazi tizerine

dtisttigti aym tarihli "Son verilmesi uygundur" seklindeki derkenar not ile de 9ahsmaya son

verildigi anlasilmaktadir.

Tuncay Gtiney ve Omit Oguztan ile Organize Solaria Mticadele Sube Mtidtirltigtinde

gozaltinda iken nzalan dahilinde ve kamera kaydina ahnan mtilakatlar yapilarak, bu

kayitlann da 96ztimlendigi belirtilmistir. Bu davaya konu olan sorusturma basladiktan

soma ihtiya9 duyularak aranmasi tizerine bu kayitlann Organize Suqlarla Mticadele Sube

Mtidtirltigti arsivinde bulunamadigi, yapilan arastirma ile Fatih Cumhuriyet

Bassavcihginm Adli Emanetinde bulundugunun tespit edildigi, buradan temin edilip DVD'

yeaktanlarak Tuncay Gtiney 'e ait olan kaydin yeniden qoztimtintin yapildigi belirtilmistir.

Tuncay Gtiney ve Omit Oguztan ile yapilan mtilakatlarin konu ile ilgili boltimlerinin

tarafimizdan yapilan ozeti ve ilgili hususlar asagida anlatilmistir.

b)PROJE CALISMASININ iCERiGi

Kronolojik stirecin incelenmesinden de anlasilacagi tizere, usuli yazismalar haricinde

konunun i9erigi hakkinda hi9bir 9ahsma yapilmamistir.

127/2271

c)PROJE CALISMASI KONUSUNDAKI DOSYADA BULUNAN BAZI DELiLLER

Soz konusu olan proje 9ah§masi ile ilgili dosyada kapsamindaki deliller asagida

ozetlenmistir.

Sorusturma kapsaminda yapilan aramalarda proje 9ali§masi baslatildigina dair 90k gizli

resmi yazilar, Adil Serdar Sa9an, Ahmet Tuncay Ozkan ve Veli Kti9tik gibi dava

samklannda bulunmustur.

Veli Kti9tik Emniyetteki ifadesinde; Adil Serdar Saqan i tammadigim, bir kez Bedrettin

Dalan'in odasinda karsilastiklanm, burada Yeditepe Oniversitesinde ders verdigini

ogrendigini, ancak konusmadiklarim. evinde yapilan aramada bulunan 2001 yihndaki

proje qahsmasina dair qok gizli evraklarm dosyada kalmasi gereken parafli suretlerinin,

Organize Sube Mtidtirltigtintin Mahmut Ttiyltioglu hakkinda dtizenledigi, altinda iqerigini

ve kendisine ait olup olmadigim hatirlamadigi Adil Serdar Saqan hakkinda el yazisi bir

notun (Veli Ku9tik'tin Mahkemeye ibraz ettigi el yazisi dilek9eleri ile bu belgedeki el

yazisinm gozle gortiltir sekilde benzedigi anlasilmaktadir.) bulundugu fezlekenin ve Adil

Serdar Saqan hakkinda derlenen bilgiler bashkh belgenin hatirlamadigi bir tarihte

kendisine posta yolu ile geldigini, posta zarfinin tizerinde herhangi bir ibare olup

olmadigim hatirlamadigini, bunlann Adil Serdar Saqan'a dtisman olanlarca kendisine

gonderildigini tahmin ettigini ifade etmistir.

Cumhuriyet Savcihgi ifadesinde; Adil Serdar Saqani bir sefer seminerde gordtigtinti,

evinde yapilan aramada bulunan Adil Serdar Saqan hakkindaki bilgi notunun tammadigi

bir kisi tarafindan kendisine verildigini, iqerigini okuyup konu hakkinda adli bir islem

yapdamayacagim anladigim, Ergenekon yapdanmasim arastirmak iqin talimat iqeren gizli

belgenin de bu istihbarat notuyla birlikte geldigini soylemistir.

Sorgu Hakimliginde; Kendisinde meslek hastahgi denebilecek olan arsivleme ahskanhgi

oldugunu, sevenlerinin emekli olduktan sonra da kendisine bilgi ve beige ahsini

sagladiklanni, Adi! Serdar Saqan hakkindaki belgenin GlMA 'da qahstigi donemde zarf

iqinde kendisine geldigini, bu ahskanhgi nedeni ile arsivledigini savunmustur.

Durusmada; gorevde oldugu donemde gorevinin mahiyeti nedeni ile qesitli yollardan bilgi

beige ve doktiman gelmekte oldugunu, bu durumun emekli olduktan sonra da devam

ettigini, Adil Serdar Saqan hakkindaki belgelerin de bu kapsamda mektupla kendisine

geldigini, bunlann kendisini ilgilendirmedigi gibi dogruluk derecesini de bilmedigini, bu

nedenle kaldinp bir kenara koydugunu, bu davada edindigi bilgiler ile Adil Serdar

Saqan in o donemde kendisini bir yd dinlettigini anladigim, yine o donemde bu durumu

bildigini zanneden Emniyet iqinde Adil Serdar Saqan 'a dtisman bir grubun kendisine bu

belgeleri gonderip Adil Serdar Saqan in tizerine gitmesini amaqladigim anladigim,

Adil Serdar Sa9an'in dosyalarm birlestirilmesinden once yaptigi savunmamn sonrasina

denk gelen baska bir durusmada; Evinde bulunan evraklarm, Adil Serdar Saqan'in,

hakkinda arastirma yaptigim kendisine bildirerek, tizerine gitmesini saglamak isteyenlerce

gonderildigini, bu sekilde kendisinin de kullamlmak istendigini dtistindtigtinti, bu

evraklarda yazih Adil Serdar Saqan hakkindaki iddialarm dogrulugunu bilmedigini,

kaldinp bir kenara koydugunu. bu belgeleri basina veya Emniyet Genel Mtidtirltigtine

gonderebilecegi halde, baska bir amaci olmadigi iqin bunu yapmadigim. kendisi bu sekilde

128/2271


I •

davrandigi halde Adil Serdar Saqan in Mahkemedeki savunmasim kendisi hakkinda

anlattiklan tizerine kurdugunu, evinde bulunan bu belgelerden bahisle aleyhine istihbarat

topladigini ileri stirdtigtinti savunmustur.

Adil Serdar Sa9an Cumhuriyet savcihgi ifadesinde; Veli Ktiqtik'tin evinde yapilan aramada

bulunan bu evraklar konusunda, Veli Ktiqtik ile hiq karsilasmadiklanm, Veli Ktiqtik'tin

Bedrettin Dalan'in odasinda karsdastiklan seklindeki beyanimn dogru olmadigim, 2001

yihndaki proje qahsmasi talep yazisinm parafli sureti ve istanbul DGM Cumhuriyet

bassavcihginm bu konudah talimati konulu qok gizli belgeleri Veli Ktiqtik 'e vermedigini,

Organize Sube Mtidtirltigtine ait fezlekede ismi yazih Mahmut Ttiyltioglu 'nun, daha once

Organize Subede gozaltina ahnmis birisi oldugunu, kendisinin "Reina" isimli bir mekdnda

bulundugu sirada tesadtifen orada bulunan ve olay qikaran bu kisiyi ekip qagirip

aldirdigini, bu belgenin Veli Ktiqtik 'te bulunmasim ve belgenin altindah el yazisi notun

Veli Ktiqtik 'e ait olmasim 2001 yilinda almis oldugu qahsma izni nedeniyle bu orgtittin

kendi aleyhine beige ve istihbarat toplamasi olarak degerlendirdigini, "Adil Serdar Saqan

ile ilgili derlenen bilgiler" bashkh belgede yazih olanlann, Organize Sube Mtidtirti olarak

gorevde oldugu donemde Sedat Peker ile irtibatindan dolayi sicilini bozarak hakkinda

idari ve adli islem yaptigi Ali ihsan Yddirim isimli Polis Memurunun kendisi hakkindaki

asdsiz iddialan ile ayni oldugunu, bunlardan dolayi idari sorusturma geqirdigini, Fatih

Cumhuriyet savcihginin da bunlan sorusturarak tahpsizlik karan verdigini soylemistir.

Adil Serdar Sa9an ve mtidafi Av. Celal Olgen durusmalarda; Veli Ktiqtik ile gortismedigi

seklindeki onceki ifadelerinin dogrulugunu, simdiye kadar hakkinda islem yaptigi hiq

kimseyle oturup kalkmadigini, Veli Ktiqtik'tin kendisiyle karsdastigi yer konusundaki

beyanimn Emniyet ifadesinde Bedrettin Dalan in odasi, Cumhuriyet savcihgi ifadesinde

ise bir seminer seklinde oldugunu, Bedrettin Dalan in odasinda her zaman en az otuzar

kisilik gruplar bulundugunu, Veli Ktiqtik'tin odada bulundugu boyle bir zamanda odaya

girip qikmis ise kendisini gormtis olabilecegini, kaldi ki Veli Ktiqtik ile bu sekilde

karsdasmis olsa dahi bunun bir anlam ifade etmeyecegini, 2000 yilinda Organize Sube

Mtidtirti olarak gorevde Sosyal Bilimler Enstittisti Mtidtir yardimcisi olan Zafer isimli

arkadasimn teklifi tizerine Valilikten izin olarak Yeditepe Oniversitesinde Kamu Yonetimi

dersleri verdigini, Oniversitenin Yonetim Kurulu Baskam olan Bedrettin Dalani da daha

sonra bu vesile ile tamdigim, ozel bir baglantisi olmadigini, birqok Cumhuriyet savcisi

qocugu burslu olarak bu Oniversitede iken sadece kendi qocugunun gtindeme

getirilmesinin haksiz oldugunu, ifade etmislerdir.

Adil Serdar Sa9an'in evinde yapilan aramada da; "16.03.2001 tarihinde Dr. Adil Serdar

Saqan isim ve imzasi ile istihbarat Sube Mtidtirltigtine yazdmis On Cahsma konulu yazi",

"Aykut Cengiz Engin istanbul DGM Cumhuriyet Bassavcisi imzali 16.03.2001 tarih ve

Emniyet Mtidtirltigti Organize Suqlar Sube Mtidtirltigtine hitaben On qahsma konulu qok

gizli ibareli mtihtirlti parafli resmi yazi", "15.03.2001 tarihli Dr. AdilSerdar Saqan imzali

DGM C.Bassavcihgina hitaben, Proje Cahsma Grubu izin Talebi konulu qok gizli ibareli

resmi yazinin parafli ntishasi" bulunmustur.

Adil Serdar Sa9an Cumhuriyet savcihgi ifadesinde bu konuda "Bu belgeler Veli Ktiqtik ile

ilgiliproje qahsmasiyla ilgili qahsmalara iliskin fotokopilerdir. Ben bu yazilan istanbul 1.

Agir Ceza Mahkemesindeki dosyadan Emcet Olcaytu vasitasiyla aldim "demistir.

/ /j2lJ^ 129/2271

AhmetTuncay Ozkan ile alakah "Biz Tv" isimli isyerinde 23.09.2008 tarihindeki aramada

da soz konusu proje 9ahsmasina dair belgeler bulunmustur.

Tuncay Gtiney ve Omit Oguztan gozaltinda tutulduklan Organize Solaria Mticadele §ube

Mtidtirltigtinde mtilakat denilen sozlti sorgudan ge9irilmis, bu sorgu da kayda ahnarak

96ztimti yapilmistir. 2007 yilinda baslamlan bu davaya esas sorusturmada gtindeme

gelmesi tizerine bu kayitlann olmasi gerekli olan yerde, yani Organize Solaria Mticadele

Mtidiirltigti arsivinde bulunmadigi anlasilmistir. Mtilakat kasetleri asagida anlatilacagi gibi,

Adil Serdar Sa9an hakkinda ytiriittilen baska bir sorusturma sonucu a9ilan dava

kapsaminda Fatih Cumhuriyet bassavcihgi Adli Emanetinde bulunabilmistir.

2003 yilinda bir ihbar tizerine $evki Duyu'nun Gaziosmanpasa'daki Duyusan Ltd.§ti. adli

isyerinde yapilan aramada; istanbul Organize Solaria Mticadele Sube Mtidtirltigtine ait

90k sayida resmi evrakla birlikte. soz konusu mtilakat kasetleri bulunmustur. Resmi

evraklarm Organize Su9lar §ube Mtidtirltigti' nti ilgilendirmesi nedeniyle ele ge9en

malzemenin bu subeye, oradan da Fatih Cumhuriyet bassavcihgi Adli Emanetine teslim

edildigi belirtilmistir. Bu olay nedeni ile yapilan bu sorusturma sonucu Adil Serdar Sa9an

hakkinda Fatih 2.Asliye Ceza Mahkemesine dava a9ilmistir. Budava Adil Serdar Sa9an'in

mahkumiyeti ile sonu9lamms, karar Yargitay tarafindan onanarak kesinlesmistir.

Adil Serdar Sa9an duru§malarda bu konuda devam eden bir ceza davasi var iken

Ergenekon sorusturmasi sonunda dtizenlenen iddianamede kendisi hakkinda bu sekilde bir

isnatta bulunulamayacagindan ve soz konusu isyerinde 2003 yilinda yapilan aramamn

bugtinkti olaylar ile baglantih oldugundan bahisle konu hakkinda uzun a9iklamalarda

bulunmustur.

Ozetle; Sevki Duyu ile arkadas olduklarim, kendisinin anne tarafi gibi Arnavut asdh

oldugunu, mahalle arkadaslan vasitasi ile 1985 yihndan itibaren tamdigim,

Gaziosmanpasa 'da Duyusan isimli bir fabrikasi bulundugunu, (Adil Serdar Sa9an'in

kendisi ile irtibatim bu sekilde basitlestirerek tamttigi Sevki Duyu'nun JiTEM konusunda

Veli Kti9iik ile birlikte en 90k adi ge?en Arif Dogan'la tani§tigi ve bir donem gortismeleri

bulundugu dosya kapsamindan anlasilmaktadir.) lojman sihntisi nedeni ile bazi kisisel

evrak ve esyalanmn bir boltimtinti buraya biraktigim, bunu da herkesin bildigini, 2003

yilinda Sevh Duyu'nun tinerci olan oglu B.Duyu'nun ahnarak aramaya dayanak yapilan

ihbarda bulunduruldugunu. istanbul DGM'den ahnan karar ile burada yapilan aramada

Organize Suqlarla Mticadele Sube Mtidtirltigtine ait bir kamyonet dolusu evrakfotokopisi,

diger bazi esyalar yaninda soz konusu olan Omit Oguztan ve Tuncay Gtiney 'e ait mtilakat

kasetlerinin bulundugunu, istanbul DGM Cumhuriyet savcisi isa Dalgiqin bilirhsi

marifeti ile bu evrak ve kasetlerin qoztimtinti yaptinp DGM'nin gorevini

ilgilendirmediginden bahisle kendisi hakkindaki suq duyurusuyla birlikte Fatih Cumhuriyet

bassavcihgina gonderdigini, Fatih Cumhuriyet bassavcihginm kendisi hakkinda gorevi

kottiye kullanmak suqu nedeni aqtigi davadaki adli stireqte mahkumiyet karan aldigini,

dosyamn halen Yargitay asamasinda bulundugunu, yine ayni konuda idari tahkikat

geqirerek meslekten qikarma cezasi aldigini, bu karar aleyhine aqtigi davamn

reddedildigini, Emniyetin kendisinden gizledigi, ancak haklannda yaptigi sikdyet sonucu

Gaziosmanpasa Cumhuriyet savcihginca aqilan sorusmaya ibraz etmek zorunda kaldiklan,

(isyeri sahibi Sevki Duyu'nun, soz konusu aramayi yapan Emniyet gorevlileri hakkinda

Gaziosmanpasa Cumhuriyet bassavcihgina yaptigi sikayet tizerine a9ilan usulstiz aramaya

dair sorusturmanin Takipsizlik karan ile sonu9landigi anlasilmaktadir.) soz konusu

130/2271

aramamn oncesinde usulstiz bir arama daha yapddigina dair belgeye ulasarak karar

dtizeltme yoluna gittigini, idari dava stirecinin de Damstay asamasinda bulundugunu,

Duyusan Ltd. Sti adli isyerinde arama yapilarak bir kamyonet evrak ile soz konusu

mtilakat kasetlerinin bulundugunun dogru oldugunu, ancak bunlan oraya kendisinin

gottirmedigini, kendisinin gorevi doneminde, Organize Sube Mtidtirltigtintin yeni

kuruldugunu dikkate ahp herhangi bir olumsuzlugu onlemek amaci ile Sube arsivi ve

tahkikat dosyalarmdah evrak ve kasetlerin bir suretini makam odasinda yedekledigini, o

donemde Organize Subenin teknik imkdm olmadigindan soz konusu mtilakatlan istihbarat

Subesinin kayda aldigini ve kendi Subelerine de yeteri kadar kopya verildigini, kendisinin

de bu kasetlerden aynca bir kopya qikartarak digerleri gibi makam odasinda

yedekledigini, Sube ile ilisiginin kesildigi 14 Mart 2003 tarihinde, sahsina ait ozel esyalar

ddhil makam odasim toplama firsati bulamadigini, Subedeh memurlarin makam

odasindah ozel esyalan ve tiq-bes koli civarmdaki arsiv yedeklemesini Subenin arsivine

kaldirdiklarim, kendisinin yerine gelen Sube Mtidtirti Ayhan Buran in Subenin arsivindeh

bu kolileri gorerek gottirtilmesi talimati verdigini, bunun tizerine o donemdeh arsiv

memuru Cahit Onal'in Temmuz 2003 olarak hatirladigi bir tarihte bunlan ahp kendisinin

arkadasi oldugunu bildigi Sevki Duyu 'nun isyehne gottirtip biraktigim, bu asamaya kadar

gelismelerden haberinin olmadigim, Sevki Duyu esyalann getirildigini kendisine haber

vermis ise de, evraklarm suret oldugunu dtistintip onemsemedigini ve orada kalmasim bir

ara bakacagim soyledigini,

Halen hayatta olmayan Cahit Onal'in Duyusan Ltd.Sti. yapilan aramada bulunan esyalar

konusunda kendisinin ifade ettigi gibi tanikhk yapmasina ve diger delillere karsihk,

Mahkeme Hdkiminin aleyhindeh yayinlann tesirinde kalarak hakkinda mahkumiyet karan

verdigini, soz konusu mtilakat kasetlerinin tek basina bir hukuki degeri olmadigim, hukuk

sisteminin kasetli degil yazih oldugunu, kasetlerin olmadigi kabul edilse dahi qoztimlerinin

zaten Subenin arsivinde bulundugunu, aramada bulunan kasetlerin yeniden yaptinlan

qoztimu ile subede var olan qoztim arasinda da fark bulunmadigim, bunun yam sira, soz

konusu kasetlerin Organize suqlarla Mticadele Subesinin arsivinde bulundugunu, Ramazan

Candan isimli Baskomiserin bunlan arsivde gordtigtinti Ahmet ihtiyaroglu 'na soyledigini,

bunun yam sira Emniyet teshlatimn kendi iq mevzuati geregi bu kasetlerin Istanbul

istihbarat Subesinde, istihbarat ve KOM Daire Baskanhklannda bulunmasi gerektigini,

kasetleri gorevi doneminde KOM Daire Baskanhgina kendisinin gonderdigini, kasetlerin

aynca istanbul DGMCumhuriyet bassavcihgina gonderildigini, savunmustur.

Adil Serdar Sa9an Cumhuriyet savcihgi ifadesinde proje 9ahsmasi hakkinda; Tuncay

Gtiney ve Omit Oguztan in qenq oto sorusturmasinin yam sira aqik kaynaklarda da yer

alan bir hsim bilgiler verdiklerini, bunlann kasete ahnarak qoztimlerinin yapildigim,

konu hakkinda DGM Cumhuriyet bassavcihgina bilgi verdigini, kaset qoztimlerinin

gonderilmesi talimati aldigini, gerehrse proje qahsmasi izni verileceginin soylendigini,

daha sonra da qahsma izni verildigini, aldigi bu qahsma iznini istihbarat Subesine

gonderdigini, bunun sebebinin konunun o asamaya kadar istihbarat Subesince takip

edilmesi ve o donem itibari ile her ttirlti takibin bu §ube tarafindan yapihyor olmasi

oldugunu, qahsma izni yazisi disinda istihbarat Subesine beige gondermedigini, qtinkti

istihbarat Subesinin ttim bilgi ve belgelere vahfoldugunu, Sube Mtidtirltikleri arasinda da

ttim ek ve belgeleri ayn ayn yazip gonderme usulti olmadigim, Organize Subede Tuncay

Gtiney'den qikan ttim belgelerin incelendigini, Yesil ve bazi itirafqilann yakalanmasina

dair qahsmalar yapildigim, ancak sonuqsuz kaldigim, bundan sonraki asamada istihbarat

131/2271


Subeye birkaq kez ahbetini sormasina karsihk qahsma hakkinda ilerleme

saglanamadigimn bildirildigini. bu gelismeyi bildirdigi DGM Cumhuriyet savcisimn da

qahsmayi sonlandirarak el konulan ttim beige ve doktimanlann iadesi talimati verdigini,

ancak Tuncay Gtiney ve Omit Oguztan hakkinda istanbul l.Agir Ceza Mahkemesinde ayn

bir dava devam ettigini dtisuntip bunlan iade etmedigini, kendisi 2003 yilinda ayrddiginda

bu belgelerin Organize Subenin arsivinde bulundugunu, daha sonra ise bu evraklarm

arsivden qikartilarak istanbul l.Agir Ceza Mahkemesine gonderilmis oldugunu

ogrendigini, soylemistir.

Adil Serdar Sa9an iddianamedeki, donemindeki Ergenekon orgiitiine dair sorusturmaya

bilerek engel olduguna dair itham tizerine durusmalarda alt alta konulunca ytizlerce sayfa

tutan olduk9a genis a9iklamalarda bulunmustur. Ozet olarak;

Tuncay Gtiney ve Omit Oguztan in anlattiklarim Cumhuriyet savcihgina bildirmemis ve

ilgili belgeleri gondermeyerek gizlemis olsaydi bu iddiamn dogru olacagim, bu hali ile ise

ithamin muhatabimn Adli Polis olarak emrinde bulundugu DGM Cumhuriyet savcisi

oldugunu kaldi ki Cumhuriyet savcisimn yetkili oldugu bu konuda dogrudan arastirma ve

sorusturma yapabilecegini, Organize Suqlarla mticadele Subesi iqinden sadece kendisinin

seqilerek suqlanmasinm da dogru olmadigim, evraklardan dosyamn kapatdmasi oncesinde

Cumhuriyet savcisimn gortisti ahndiginin anlasddigini, dosyamn kapatdmasim onenr

yazisinm bunun tizerine Cumhuriyet savcihgina gonderildigini,

Oydlarin insanlarm Veli Ktiqtik'tin adim agizlarma alamadiklan bir donem oldugunun

dikkate almmasi gerektigini, gerqekten dosyayi kapatsa idi aqik sozlultikle o donemde

Genelkurmay Baskamm karsima almaktan korktugum veya gticurn yetmedigi iqin bu

sekilde davrandim diyecegini, buna karsihk karakteri geregi ve isini iyi yapan birisi olmasi

nedeni ile proje qahsmasi izni aldigini, aym dosyamn istihbarat Subesinin ve DGM

Cumhuriyet bassavcihginm bilgisinde olmasina ve daha sonraki tarihlerde MIT

Mtistesarhgina, Basbakanhk ve Genelkurmay Baskanhgina da gonderdmesine karsihk,

islem yapanin sadece kendisi oldugunu, bu kapsamda DGM Cumhuriyet bassavcihginin

iddialar mticerrettir gortistine ragmen proje qahsmasi izni aldigini, aldigi izni zaten daha

onceki bir tarihten itibaren Tuncay Gtiney'in telefonlanm dinleyerek teknik takipte tutan

istihbarat Subesine gonderdigini, Yesil'i bulmak iqin ozel ekip kurdugunu, Hgih evraklan

muhafaza ettigini, aksi halde bu evraklarm da gizli bir el tarafindan yok eddebilecegim,

Kendisi yapmasa da polisin dosya kapatmak iqin usulen arama yapip, bir jey

bulunamadigina dair tutanaklar tanzim edip gonderme taktigi uyguladigim bildigim,

kendisinin de aym sekilde proje qahsmasi yapmadan Veli Ktiqtik'tin evine gidip usulen bir

arama yapabilecegi halde proje qahsmasi izni aldigini, dosyayi kapatma myetinde olan

birisinin Cumhuriyet savcisindan bu izni istemeyecegini, kendisinin sonuna kadar bu isle

ugrastigim, buna karsihk istihbarat Subesinin kendisinden bilgi gizledigini, Veh Kuquk un

evindeki aramada kendisinin mali ve ailevi durumu ile ilgili iddialar iqeren beige er

qiktigim bunlardan birinin kendisinin Sedat Peker ile irtibatii oldugundan bahisle sicilini

bozarak Subeden gonderdigi Ali ihsan Yildinm isimli polis memurunun daha once kendisi

hakkinda ileri stirdtigti, adli ve idari tahhkata konu olan iddialarm aymsinin yazih oldugu

bir beige oldugunu, bu belgede yazih iddialar nedeni ile senelerdir itham edildigini, Sedat

Peker ile Veli Ktiqtik arasindaki irtibatin arastinldigi bir yerde bu belgelerin Veh

Ktiqtik'tin evinde qikmasimn tesadtif sayilamayacagim, oysa Veli Ktiqtik'tin bunlann

kendisine posta yolu ile geldigini soyledigini, btittin bunlann hakkinda proje qahsmasi izni

132/2271


aldiklarimn kendisi hakkinda istihbarat topladigini gosterdigini, hatta bu qahsma izni

aldigi kisilerin daha sonra kendisini meslekten attirdiklanni, aslinda bu durumda

yapilmasi gerekenin kendisinin korumaaltina almmasi oldugunu, savunmustur.

06.02.2008 tarihinde Adil Serdar Sa9an ile bir gortisme yapmaya gidecegini soyleyen

Emcet Olcaytu'ya Dogu Perin9ek, Adil Serdar Sa9an'a iletmesini istedigi konulan

anlatmistir. Telefon goriismesinin ilgili boltimti soyledir.

Dogu Perinqek: ... Haber yollamislar iqerden, Adil beyi iqerden tekrar almayi falan

dtistinebilirler diye, ben ihtimal vermiyorum da,

D.P.Ben hiq ciddiye almiyorum, ama ben bak sunu soyle, bak arkadas bu Gtiler Komtircti

soylemis, bunuonu iqeri alabilirler, haberyolla diye goz altina aldiklari zaman,

D.P.Ha 10 gtin once, ondan sonra fakat simdi boyle bir ikinci dalga falan olacak diyorlar,

fakat benim bak seyim qiksin aslanlar gibi olayi en iyi gogtislemek oyle olur, qihp bir

aqiklama yaptigi zaman birdaha iqeri almafalan filan hiqbir sey ihtimal kalmaz yani,

D.P.Tabi bu akdlihk yapip qihp bu qatir qatir qatir qatir aqikladigi zaman biz bu goz

altina aldik o zaman savcimn emri ile tahpsizlik karan verdik hatta belgeleri bile iade

ettikbunlan aqikladigi zamanfalan her sey qokeryani.

Adil Serdar Sa9an'in asama ifadelerine benzer olan yazih savunmasi "Emcet bey bir gtin

bana ugrayarak 'Dogu Perinqek 'in bana 2001 yilinda Veli Ktiqtik ile ilgili on qahsmamn

kapatilmasi ile ilgili olarak isqi Partisi Genel Merkezinde birlikte bir basin aqiklamasi

yapmamizi teklifettigini' soyledi, ben de 'isqi partili degilim, siyasilerle asla aqiklama

yapmam, gortilmekte olan bir dava ile ilgili konusmam' gerekqesi ile teklif reddettim.

'Mahkeme qagirirsa bildiklerimi orada anlatinm onun disinda konusmam' dedim"

Seklindedir.

Dogu Perin9ek durusmalarda soru tizerine; oncelikle iddia makamimn bu soruyu telefon

goriismesinin son hsmini okumadan yonelterek lehine olan konusmasim gormezden

geldigini, okunmayan bu boltimde kendisinin Adil Serdar Saqan in dogrulan

aqiklamasindan bahsettigini, Emcet Olcaytu 'nun, bu davaya konu iddialar konusunda ilk

olarak istanbul Organize Suqlarla Mticadele Subesi tarafindan arastirma aqildiktan sonra

istanbul DGM Cumhuriyet bassavcisi Aykut Cengiz Engin'in soz konusu iddialarm

ciddiyetten yoksun ve tutarsiz oldugundan bahisle kapatdmis oldugunu o donemde bu

subenin basinda bulunan Adil Serdar Saqan 'dan ogrenerek kendisine aktardigini, bunun

tizerine kendisinin de Adil Serdar Saqan in kamuoyu ontinde bunlan aqiklamasi gerektigini

soyledigini,

Istanbul Organize Suqlarla Mticadele Subesinin 2001 yihndaki soz konusu sorusturmasi ile

kendilerinin Aydinhk dergisi olarak Endonezya modeli seklinde adlandirdiklan Ttirk

Silahh Kuwetlerini suqlamaya yonelik bir tertibin sahneye kondugunu, bu nedenle o

donemde kendisini tanimadiklan Adil Serdar Saqan hakkinda Aydmhk dergisinde bazi

olumsuz yayinlar yapildigim ancak Adil Serdar Saqan in hsa stirede bu isi

Fethullahqilarm ytirtitttigtinti anladigim, amirlerine Emniyet iqindeki Fethullahqdarla

ilgili yazilar yazdigini, Adil Serdar Saqan in bugiin ise, Tuncay Gtiney 'i sorgulayanlardan

olan Sube Mtidtir Yardimcisi Ahmet thtiyaroglu 'nun bu olayin Ttirk Silahh Kuwetlerine

mi22i\

karsi bir tertip oldugunu tespit ettigi halde, kendisinin Tuncay Gtiney ve Omit Oguztan insorgularinda bulunmadigi iqin lertibi qozemedigini ve sorusturmanin sonuna kadar

gitmesine taraftar oldugunu soyledigini, yani o gtinkti konumu ile bugtinkti konumu

arasinda degisiklik bulundugunu, zaten bu nedenle de samk yapildigim, bugtinkti

sorusturmada Adil Serdar Saqan 'a bu konuda yapilan suqlamanin haksiz oldugunu, Adil

Serdar Saqanin o donemde ele geqen belgeleri gizlemedigini, ilgili kurumlara

gonderdigini, hatta ddeta sorusturmayi derinlestirmek iqin qirpinan tek kisi oldugunu,

Tuncay Gtiney 'i, Organize Suqlarla Mticadele Subesi Mtidtir Yardimcisi Ahmet ihtiyaroglu

ile Fethullahqilarla baglantisi bilinen Hakan isimli bir polis yoneticisinin sorguladigim

ancak bunun bir sorgu olmadigimn, Tuncay Gtiney 'in tamamen yonlendirici sorular ile

gayet rahat bir sekilde her seyi anlattigimn belli oldugunu, ornek olarak Omit Oguztan 'a

mtilakat sirasinda israrla "Oqgeni qiz" denilerek bash yapildigim, iste bu sorguda

bulunan Ahmet ihtiyaroglu'nun Cumhuriyet savcihgina verdigi 11 sayfahk dilekqede,

Tuncay Gtiney 'in kurularak kendilerine gonderildiginden, sorguda qok rahat oldugundan,

sadece Fethullah Gtilen ile ilgili sorularda terlediginden bahsettigini soylemis, devamla

ancak bu boltimlerin kasetten qikartddigim, ne zaman ve nerede qikartildigim bilmese de

bu durumun en azindan sorusturmanin Fethullah Hoca ile dayamsma halinde

ytirtittildtigtintin ispati oldugunu, savunmustur.

Emcet Olcaytu Emniyet ifadesinde bu telefon gortismesini "Adil Serdar Saqan, 30 Ocak

2008 tarihli Htirriyet gazetesinde bu konularla alakah aqiklamalarda bulunmustur. Dogu

Perinqek de bana, ozel bir basin aqiklamasi yapmasim onerdi" seklinde a9iklamistir.

(30.1.2008 tarihli Htirriyet gazetesinde Toygun Atilla imzasi ile yayinlanan "Ergenekon 7

Yd Once Bulunmustu "bashkh haberde "Istanbul Organize Suqlar Sube eski Mtidtirti Adil

Serdar Saqan, sunlan soyledi: "Ergenekon yapdanmasiyla ilgili sorusturmayi, biz altindan

kalkamadigimiz iqin istihbarat Sube'yle gortisttik. DGM'den yapilanmamn takip edilmesi

iqin izin aldik. istihbarat Sube 1yd bunlan takip etti ama suqa yonelik somut bir delil elde

edilemedigi gerekqesiyle sorusturmayi bitirdiler. Dosya kapandi. Sonra ne oldu

bilmiyorum "yazdigi gortilmektedir.)

Durusmada; 2001 yihndan 2006 yihna kadar geqen zaman arahginda Adil Serdar

Saqan in htaplarim gordtigtinti, okuyunca 2001 yilinda Aydinhk dergisindeh Adil Serdar

Saqan hakkindaki yaymlarm yanhshgim, Add Serdar Saqan hakkinda yanhs

yonlendirildiklerini anladigim, 2001 yihndaki bu yaymlarm Adil Serdar Saqan hakkindaki

boltimler disinda dogru oldugunu, Damstay saldinsi olayindan iki veya tiq ay sonra

yamna giderek Aydinhk dergisi ve Ulusal kanalda yayinlanan bir roportaj yaptigim, daha

sonra ise Adil Serdar Saqan in, Istanbul l.Agir Ceza Mahkemesinden temin ettigi dosyayi

kendisinden istedigini,

Adil Serdar Saqan in Dogu Perinqek tarafindan basin aqiklamasina qagnlmasi konusunda

yaptigi bir dizi telefon gortismesi oztintin, 2001 yilinda Tuncay Gtiney hakkinda yapilan

sorusturma konusundaki beyanlan basinda yer alan Adil Serdar Saqan in, Dogu Perinqek

tarafindan Ergenekon sorusturmasi konusunda yapilacak basin aqiklamasina katihp

bildiklerini anlatmasi istegi oldugunu, Adil Serdar Saqan in, kendisinin Dogu Perinqek

adina ilettigi bu talebi kabul etmedigini, savunmustur.

Gizli Tanik Sel9uk'un konu hakkindaki ifadesi yukanda ozetlendiginden burada tekrar

edilmemistir.

134 / 2271

Savunma Tamgi Ahmet ihtiyaroglu, Kurulusundan itibaren Organize Suqlarla Mticadele

Subesinde gorev yaptigim, olay doneminde de Sube Mtidtir yardimcdanndan birisi

oldugunu, iskence suqundan ceza alarak hapis yattigini, aldigi ceza nedeniyle

memuriyetinin son buldugunu, Ergenekon sorusturmasinda hakkinda Tahpsizlik karan

verildigini, sorusturma safahatinda Cumhuriyet savcihgina Adil Serdar Saqan ve olay

hakkinda tanikhk yapmak istedigini belirtir dilekqe verdigini, qagnlmasini temin etmek

iqin de dilekqesine yazdigi bazi konulan gizemh biraktigini, buna karsihk sorusturma

asamasinda dinlenmedigini,

Adil Serdar Saqan ile iliskilerinin zayif oldugunu, Adil Serdar Saqan'in psikopat

oldugunu, kimseden korkmadan dogru bildigini yaptigim, asla bir suqu affetmeyecegini,

gosterilmek istenen gibi birisi olmadigini, bes vakit namazinda oldugunu, gorevi

doneminde kendilerini zorla Cuma namazina gottirdtigtinti, simdi ise 666'hk tespihle

gezdigini,

Tuncay Gtiney'in istihbarat Subesi tarafindan takip edilirken baska bir suqtan Asayis

Subesince yakalandigini, Asayis Subesinde Veli Ktiqtik ve Ergenekon'dan bahsedince

olayin istihbarat Subesince haber ahndigim, istihbaratqilarin Tuncay Gtiney 'in konusarak

qahsmalanni desifre etmemesi iqin Asayis Subesine giderek nezarette yaninda kaldiklanni,

istihbarat Subesinin adli sorusturma yetkisi olmadigindan Adil Serdar Saqan ile gortistip

bir stiredir takip ettikleri konu hakkindaki tahkikatin Organize Suqlarla Mticadele

Subesince yapdmasini istediklerini, istihbarat Subesinin personel sayisi Organize Suqlarla

Mticadele Subesinden az olmakla birlihe, teknik dinleme imkdmnin qok daha fazla

oldugunu, Organize Suqlarla Mticadele Subesinde o donemde fiziki takip yapma imkdm

bulundugunu, Add Serdar Saqan in qahsmayi istihbarat Subesinin yapmasi kaydi ile bu

teklif kabul ettigini, qahsma olumlu sonuqlansa operasyon ve sorusturmayi Organize

Suqlarla Mticadele Subesinin yapacagini,

Organize Suqlarla Mticadele Subesine teslim edilen Tuncay Gtiney ile Cumhuriyet

savcisimn talimati geregi mtilakat yapilmasi gerektigini, Adil Serdar Saqan in, Sedat Peker

gurubunu takip etmesi, Tuncay Gtiney'in Sedat Peker ile Veli Ktiqtik irtibatindan

bahsetmesi, aynca sorgulamadaki yetenegini dikkate alarak mtilakati yapmak iqin

kendisini gorevlendirdigini, mtilakattan once konuyu takip eden istihbarat Subesi gorevlisi

ile gortisttigtinti, konuyu bir yddir tahp ettikleri ve ellerinde dosya oldugu bilgisini aldigini

ve bu dosyayi da gordtigtinti, Dogu Perinqek 'in Abdullah Ocalan 'a yazdigi mektup disinda

Tuncay Gtiney 'den ele geqen evraklan gormedigini ve incelemedigini,

Tuncay Gtiney ile kendi nzasi ddhilinde iki kez mtilakat yapildigim, asla kotti muamele ve

iskencede bulunmadigini, zaten sormadan anlattigindan buna gerek de olmadigim, Adil

Serdar Saqan in kendi bilgisi ddhilinde Tuncay Gtiney He gortismedigini, bu mtilakatlann

kendisi ve diger gorevlilerin katihmi ile sorgu odasi ve diger Mtidtir Yardimcisi Kemal

Karademir'in odasinda yapildigim, ilk mtilakatta sadece not tutuldugunu, ihncisinin

Tuncay Gtiney'in nzasi ddhilinde kamera kaydina ahndigim, ayni olayla ilgili olarak

gozaltina ahnan Omit Oguztan i hiq gormedigini, durusmada kendisine gosterilen

fotografindan da tammadigim, Omit Oguztan in mtilakatina, sorgusuna veya onunla ilgili

hiqbir isleme katilmadigim, Omit Oguztan in mtilakatim da kimin yaptigim bilmedigini,

Tuncay Gtiney'in mtilakattah tavrimn suqlu psikolojisine ters oldugunu, qogu suqlu

olaylan kendisini soyutlayarak anlattigi halde Tuncay Gtiney'in kendisinin de iqinde

135 / 2271

oldugu olaylan gayet rahat bir sekilde ve soru sorulmadan anlattigini, bir insamn akhnda

tutmasi mtimktin olmayacak kadar qok isimden bahsettigini, yasina gore bu kadar bilgiye

sahip olamayacagim, bir kisinin orgtit hakkinda bu kadar bilgiye sahip olmasimn orgtit

mantigina ters oldugunu, anlatdanlarin dogru olmasimn mtimktin olmadigini,

sorusturmalarda fail ve fid uygunluguna dikkat ettiklerini, ornek olarak Veli Ktiqtik'tin

mtilakatta bahsedilen isleri yaptiracak adam bulamayip, dayak yemeden bile

konusabilecek, cinsel tercihi belli olan Tuncay Gtiney 'e yaptirmasmin esyamn tabiatina

aykiri oldugunu, sorgunun kurah geregi kendisi disinda kimsenin konusmamasi gerekir

iken mtilakata giren diger gorevlilerin de Tuncay Gtiney'e soru sorduklarim, kendisi

konuyu desmeye qahsirken mtilakata katdan diger gorevlilerin ozellikle Fethullah Gtilen

ile ilgili sorularda konuyu degistirdiklerini, Tuncay Gtiney 'in Fethullah Gtilen He ilgili

sorularda sapsallayip aptallastigini ve bu gorevlilere baktigim, kendisinin buna ve

anlattiklarma hzarak mtilakattan qiktigmi, Tuncay Gtiney'i de qikararak memurlarm

karsisinda duvara yaslayip "Kimsin Ian sen, seni kim gbnderdi?" diye sordugunu, Tuncay

Gtiney 'in bilmiyor musunuz diyerek aynen "Ben CIA 'e qahsiyorum "dedigini ve konuyu da

CIA, geqmiste TSK iqerisindeki komtinizmle mticadele iqin kurulan grubun imhasim istiyor

seklinde aqikladigim, Tuncay Gtiney'in CIA ajam oldugu konusunun mtilakatlarda

sorulmadigim ve geqmedigini, bu konuda baska bir girisimde de bulunmadigim,

Hk mtilakat sonrasinda Adil Serdar Saqan'a Tuncay Gtiney'in Fethullahqi oldugunu,

CIA'ya qahstigim, olayin bu Cemaatin Ttirk Silahh Kuwetleri ile qehsmesinden

kaynaklandigim, Cemaatin kendilerini Ttirk Silahh Kuwetleri ile karsi karsiya getirmek

istedigini, anlattiklanmn inandinci gelmedigini soyledigini, mtilakata giren diger

gorevlilerden Hakan Onsal Yalqin ve Kemal Karademir 'in kendisinin aksi yonde kanaat

bildirdiklerini, Adil Serdar Saqan in kendisine hzarak Tuncay Gtiney 'in anlattiklanmn

Susurluk olayimn askeri kanadi oldugunu soyledigini,

Bundan sonra Adil Serdar Saqan in DGM Cumhuriyet bassavcisi Aykut Cengiz Engin ile

telefon gortismesi yaparak, ifade ahnmamasi. gortinttilti mtilakat yapilmasi ve

qoztimlenerek proje qahsmasi izni talep edilmesi talimati aldigini soyleyip tekrar kendisini

gorevlendirdigini, inanmadigi bir is yaptigindan ikinci mtilakatta kendisinin isteksiz ve

tutuk oldugunu, sorulan daha qok Kemal Karademir ve Hakan Onsal Yalqinin

sorduklarim, Tuncay Gtiney 'in uygulamada karsdastiklarimn aksine bir onceki mtilakatta

soylenenlerden fazlasim anlattigini, yine Adil Serdar Saqan in gorevlendirmesi tizerine

mtilakat qoztimlerini, dosyayi, Istihbarat Subesinden ahnan konu hakkindaki evraklan

alarak Aykut Cengiz Engin 'in yamna gittigini, baba ogul gibi samimi olduklan DGM

bassavcisimn dosyayi okuduktan sonra bize Ttirkiye 'yi mi kanstirtmak istiyorsunuz diyerek

dosyayi suratina firlattigim, dosyayi Adil Serdar Saqan 'a teslim edip bir daha bu ise

bakmayacagim soyledigini ve bakmadigim, daha sonra tekrar gortistilen DGM Cumhuriyet

bassavcisindan proje qahsmasi izni ahndigim ogrendigini, bunun Ergenekon orgtitti iqin

ahnan proje qahsmasi izni oldugunu, Proje qahsmasina dair evraklarm gizli oldugunu,

Subeye ait parafli evraklarm dairede kalan suret oldugunu, dosyasinda bulunmasi, baska

yere gitmemesi gerektigini, tahkikat kapandiktan sonra arrive kaldinldigini, bundan sonra

arsivden qikmasimn ise bir bnemi olmadigini,

Kendisinin bundan sonraki stirece vahf olmadigim ancak Subedeh toplantdarda Adil

Serdar Saqanin bu konuda ilerleme saglanamadigi iqin Teknik Btirodah gorevlilere

hzdigina, istihbarat Subesinden bilgi gelmediginden bahsettigine sahit oldugunu,

Cumhuriyet savcisindan proje qah§masinin kapahhp, el konulan evraklarm iadesi talimati

136/2271


ahninca dosyayi arsive kaldirmak tizere dtizenlerken merak edip bakhgini, Tuncay Gtiney

gozaltina ahndiginda telefonlann istihbarat Subesince dinledigini, yine gozalti oncesi

doneme ait bazi belgelerin mevcut oldugunu, bunlann bir hsmini mtilakata girmeden once

kendisinin de gorerek inceledigini, proje qahsmasi basladiktan sonra da elde edilen

bilgiler olmasi gerektigini ancak bunlann hiqbirisinin dosyada olmadigini, bu proje

qahsmasi izni ahndiktan bir stire sonra bu sefer Fethullah Gtilen Cemaati hakkinda proje

qahsmasi izni ahndigim, bu cemaate yakin olan istihbarat Subesinin Adil Serdar Saqan 'a

hzarak hiqbir bilgi vermedigini, el konulan evraklarm iade edilmesi talimati verilmis ise

de kendisinin Adil Serdar Saqan 'a bunlann onemli oldugunu, deride lazim olabilecegini,

iade edilmemesi gerektigini soyledigini ve onemli evraklan koyduklan kasaya

yerlestirdigini, ifade etmistir.

Tanik Ahmet ihtiyaroglu'na durusmada Omit Oguztan'in kameraya ahnan mtilakat

kaydimn baslangici gosterilerek sorulmasi tizerine, mtilakat yapilan yerin yine Mtidtir

Yardimcisi Kemal Karademir'in odasi oldugunu, kendisinin buna katdmadigini ifade

etmis, kaydin devamindaki bir sesin kime ait oldugu sorulmasi tizerine kendi sesi oldugunu,

Omit Oguztan'a "Oqgeni qiz" diyenin de kendisi oldugunu ifade etmistir. (Bu kayitta

aynca Ahmet ihtiyarolu'nun gortinttisti de bulunmaktadir)

Durusmada MiT Mtistesarhgimn Mahkemeye gonderdigi CD i9erisinden 9ikan, iskenceli

bir sorgu olabileceginden bahisle daha once Mahkeme tarafindan SU9 duyurusunda

bulunulan bir ses kaydi dinletildiginde, kayittah sesleri iammakla birlikte bu kaydin nasil

elde edildigini bilmediginden beyanda bulunmak istemedigini, bu konuda aqilan

sorusturma kapsaminda verdigi ifadede seslerin kime ait oldugunu soyledigini, kendisinin

yirmi bin dolar masrafederek bu kaydi incelettigini, kayittah seslerin gerqek olmadigimn

ispatlandigini ve tahpsizlik karan verildigini, kayittah gibi bir olay yasanmadigini,

kumpas kuruldugunu ifade etmis,

Kendisi aleyhine beyanda bulunmama hakki olmakla birlikte kayittaki bir sesin sorulmasi

tizerine, durusma salonunda bulunan samk Adil Serdar Saqan 'a dontip "Abi ne fark

edecek" dedikten sonra Adil Serdar Saqan in sesi oldugunu ifade etmis, iskence yapdma

seslerine benzeyen seslerin ise Subede gorevli bir polisin "tik'i" oldugunu,

Odonemdeh bu olayin bir kurgu oldugunu, Tuncay Gtiney 'e bir senaryo ezberletildigini,

hazir olunca gonderildigini veya gevezeliginden de gelmis olabilecegini, kendisinin bu ise

alet olmasindan dolayi vicdan azabi qektigini, Tuncay Gtiney 'in anlattiklan ahl ve mantik

disi oldugu halde Adil Serdar Saqanin olayla sonuna kadar ugrastigini, Adil Serdar

Saqan in Ergenekon sorusturmasinda gozaltina ahnacagi gtindeme geldiginde, olayi

ogreninceye kadar kendisini saklayabilecegi teklifini, olayla ilgisi olmadigini soyleyerek

kabuletmedigini ifade etmistir.

Veli Kti9tik ayni durusmada; eski komutam Necabettin Ergenekon'un Tuncay Gtiney'i

yamna getirip, evladi yerinde oldugundan, gazetecilik yaptigindan, qok faydasi

dokunacagindan bahisle kendisiyle tanishrdigini, daha sonra ise Necabettin Ergenekon 'un

Fethullahqi oldugunu, Tuncay Gtiney 'in de bizzat Fethullah Gtilen tarafindan kendisinin

yamna gonderildigini, kendisinin din degistirerek Bahai yani Fethullahqi yapdmaya

qahsildigim fark ettigini, bu yapilir iken de Emniyet istihbarat tarafindan telefonlannin

dinlendigini dtistindtigtinti, gerqekte oyle olmasa da MHP tabaninda ethli oldugu

dustintilerek kendisini yanlanna ahp MHP tabamm qekmeyi dtistindtiklerini, kendisinin ise

minil

Tuncay Gtiney vasitasi ile bu cemaat orgtitlenmesi hakkinda istihbarat toplamayabasladigini, Tuncay Gtiney'in dort hes kez izmit Alayinda, bir kez Generallige terfi edip

gittigi Giresun 'da yamna geldigini, buradan sonra atandigi Canakkale 'de gelmedigini, iki

kez de en son olarak atandigi Bilecik 'te yamna geldigini. Giresun 'a geldiginde birkaq gtin

kaldigini, durusmada gosterilen fotograflann bu donemde qehldigini, Tanik Ahmet

ihtiyaroglu'nun cinsel lercihi belli olan Tuncay Gtiney konusundaki anlatimimn dogru

oldugunu, kendisinin de bunu anladigim, ancak Tuncay Gtiney'i istihbarat elde etme

amaqh olarak kullandigini, ifade etmistir.

Savunma Tamgi Kemal Karademir konu hakkinda ozetle; 2001 yilinda Organize Suqlarla

Mticadele Sube Mtidtirltigtinde Mtidtir Yardimcisi olarak gorev yaptigim, tahkikattan

sorumlu hdernli Mtidtir yardimcisi olarak mtilakati kendisinin yapmasi gerekir iken Sube

Mtidtirti Adil Serdar Saqan in bu gorevi diger Mtidtir yardimcisi Ahmet ihtiyaroglu 'na

verdigini, bu sekilde davranmasinda mtilakata ahnacak olan Tuncay Gtiney 'in Veli Ktiqtik

ile Sedat Peker irtibatindan bahsetmesinin. Ahmet ihtiyaroglu'nun da geqmis

qahsmalanndan dolayi Sedat Peker gurubunu iyi bilmesinin etkili olmus olabilecegini,

gortinttilti kayda ahnan mtilakatlardan once Tuncay Gtiney ve Omit Oguztan ile mtilakat

yapildigim, bunlann kayda ahnmadigim, sadece not tutuldugunu, iskence ve kotti

muamelede bulunulmadigmi, Cumhuriyet savcisimn talimati geregi daha sonra Emniyet

Mtidtirltigtindeki kendi odasinda, Organize Suqlarla Mticadele ve istihbarat Subesinden

diger gorevlilerin katihmi ile Tuncay Gtiney ve Omit Oguztan in nzalan ddhilinde stipheli

sifati He /camera ontinde ikinci kez mtilakatlar yapildigim, mtilakata katdanlarin da soru

sormakla birlikte daha qok Ahmet ihtiyaroglu'nun mtilakati yonettigini, mtilakatta Omit

Oguztan 'a "Oqgeni Ciz"diyen goreviinin Ahmet ihtiyaroglu oldugunu,

Adil Serdar Saqan in bu mtilakatlara katilmadigim, Mahkemenin MiT'ten geldigini

aqiklayarak dinlettigi kaydi hatirlamadigini, bu kayittah konusmalardan bazdanni Adil

Serdar Saqan, Ahmet ihtiyaroglu ve Tuncay Gtiney 'in seslerine benzettigini, kendisinin bu

Sekilde bir mtilakat yapildigim bilmedigini ve de katilmadigim,

Mtilakatlarm aynca tutanaga baglanmadigim, mtilakat kasetlerinin daha sonra

qoztimlerinin yapildigim, qozumde ozellikle bazi boltimlerin yazilmamasimn soz konusu

olmadigim, qoztimti yapan gorevlilerin aidiyet numaralarimn yazih olmasimn imza olarak

kabul edilebilecegini, aynca gorevlilerden hiq kimsenin mtilakata katilmadigim ileri

stirmedigini, mtilakat kaset ve qoztimleri gonderilerek proje qahsmasi izni istenen

Cumhuriyet savcisimn ilk gortismede hzdigim, bundan sonra Adil Serdar Saqan'in

kendisiyle gortiserek konuyu anlatmis olabilecegini, ikinci gortismede qahsma iznini

verdigini, Subede simrh sayida olsa da telefon dinleme imkdm bulundugunu, konu

hakkinda istihbarat Subesinin onceden bir qahsmasi bulunmasi, teknik imkdnlarimn genis

olmasi sebepleri ile ahnan proje qahsmasi izninin istihbarat §ubeye gonderildigini,

aramalarda el konulan belgeleri gordtigtinti, qok miktarda olduklan iqin sadece

bashklanmn listelenmesi talimatini verdigini, bunlann incelenmedigini, istihbarat

Subesinde incelenip incelenmedigi konusunda da bilgisi olmadigim, istihbarat Subesinden

konu hakkinda olumsuz cevap gelmesi tizerine Cumhuriyet savcisindan qahsmamn

bitirilmesinin istendigini, bundan once el konulan esyalann iadesi iqin bir qahsma

yapildigim bilmedigini,

Adil Serdar Saqan'in proje qahsmasini engelledigine s^hit olmadigim, el konulan

esyalann hirer suretlerinin istihbarat Subesi ve KOM Dairesine de gonderildigini, proje

138/2271

* %


qahsmasi kapsaminda Susurluk olayimn askeri kanadi veya Yesil kod adli Mahmut

Yildinmin yakalanmasi konusunda bir qahsma yapildigim hatirlamadigini, Yesil'in

yakalanmasi konusunda bir qahsmayapildigim hatirlamakta ise de bunun ayn bir qahsma

oldugunu, parafli yazilann Subede kalan suret olup arsive konuldugunu, Sube Mtidtirti ve

yardimcilan ile gorevlisi dismdahlerin ancak izin alarak arsive girebildiklerini,

Tuncay Gtiney'in CIA ajam olduguna dair bir beyanma sahit olmadigini, Ahmet

ihtiyaroglu 'nun da Tuncay Gtiney 'in kendisine boyle bir beyanda bulundugundan

bahsetmedigini, kendisinin Tuncay Gtiney'in kurgulandigina dair bir dtistincesi

olmadigim, mtilakat sirasinda Tuncay Gtiney'in Fethullah Gtilen He ilgili sorularda

terledigine, mtilakata katdan istihbaratqdara baktigina sahit olmadigini, mtilakatlara

katdan istihbarat Subesi gorevlileri ya da kendisinin yonlendirme ve bashsimn soz konusu

olmadigini, bazi konulan aqiklatmak iqin sorularsoruldugunu, mtilakata katdan gorevliler

arasinda belirgin bir tikiolan kimseyi hatirlamadigini, ifade etmistir.

Proje 9ah§masi, olayin ge9tigi 2001 yilinda ytirtirltikte bulunan 4422 sayih Cikar Ama9h

SU9 Orgtitleriyle Mticadele Kanununun uygulanmasina dair 24299 sayih Yonetmeligin

"Proje ve qahsma grubu "bashkh 6. Maddesinde dtizenlenmistir. Madde;

Kanun kapsamindaki sorusturmalann, suqlarin asilfaaliyet bolgesine girip, ttim suqlularla

birlikte, ozellikle arka planda rol oynayan sorumlulari saptamak, yakalamak, iliskilerini

belirlemek ve bunlar hakkinda yasal yaptirimlann uygulanmasmi saglama amaci ile

projeler seklinde ytirtittilebilecegini belirtmistir. Burada bahsi ge9en proje ise "Cumhuriyet

savcisimn veya gorevlendirecegi orgtitlti suqlarla mticadele hususunda yetkili kolluk

gorevlisinin baskanhginda, suq orgtittintin ttim deliller elde edilmek suretiyle meydana

qikardmasi iqin kolluk birimi tarafindan ytiriittilen planh operasyonlar btittintidtir"

Seklinde tammlanmistir.

Konunun esasi/i9erigi hakkinda hi9bir islem yapilmamasinin sebepleri hakkindaki

iddianame anlatimlan, Ergenekon Orgtittintin Emniyet Teskilati i9erisindeki irtibatlan

sayesinde bu 9ahsmayi haber ahp gerekli tedbirleri aldigi seklindedir. Tuncay Gtiney'in 1

Mart 2001 de gozaltina ahnmasindan itibaren yasanan gelismeler, proje 9ahsmasinm

baslatildigi 16 Mart 2001 den baslayan bir yil sekiz ayhk stire9te konunun esasi hakkinda

hi9bir islem yapilmamasinin sebeplerini ortaya koyar mahiyettedir.

Yargi uygulamasindaki Teror veya Cikar ama9h SU9 orgtitlerine yonelik sorusturmalarda,

bu orgtitlerin kanun di§i olan mahiyetleri itibari ile faaliyetlerini gizli olarak stirdtirdtikleri

gortilmektedir. Bazilannin siyaset ve btirokrasi i9ine kadar da uzanan genis irtibat aglan ve

tesir alanlan olabilen bu orgtitlere yonelik sorusturmalardan olumlu netice alabilmek,

sorusturmanin gizlilik i9erisinde ytirtittilebilmesi ile mtimktindtir. Soz konusu proje

9ahsmasi, olay tarihinde ytirtirltikte bulunan 4422 sayih Cikar Ama9h Su9 Orgtitleri ile

Mticadele Kanunu ve ilgili yonetmelik hiiktimlerine dayamlarak baslatilmistir. Bu kanun

ve yonetmelik sorusturmanin gizliligi konundaki genel hiiktimlerden ayn ve kanunun

amacina uygun olarak, kanun kapsamina giren su9lara dair islemlerin gizlilik i9erisinde

ytirtittilmesi konusunda ozel dtizenlemeler getirmistir.

Organize §ube Mtidtirltigtintin istanbul DGM Cumhuriyet bassavcihgina yazdigi yazida

Tuncay Gtiney'in anlatimlanna ve aramalarda elde edilen belgelere dayamlarak hakkinda

proje 9ahsmasi yapilmasi teklif edilen orgtittin, tamnmis isadamlan, organize suq orgtitti

139 / 2271

liderleri ve uyusturucu mafyasi olarak bilinen kisilerle irtibath, uyusturucudan akaryaht

kaqakqihgina, adam bldtirmeden kaqak silah sevhyatina kadar qok genis bir yelpazede

faaliyet gosteren illegal bir yapilanma olarak tarif edildigi, Veli Ktiqtik 'tin bu olusumun

liderleriniden birisi oldugu belirtilerek, iddialarm dogruluguna dair emareler

bulundugunun ifade edildigi gortilmektedir. (Organize Solaria Mticadele Sube

Mtidtirltigtintin bu yazisinda, dayanak yapilan Tuncay Gtiney'in anlatimlan ve elde edilen

belgelerde soz konusu illegal yapilanmamn adi a9ik olarak "Ergenekon" seklinde ge9tigi

halde, bu ad kullamlmayarak orgtittin mahiyetini tam ve dogru olarak ifade etmeyen'Te//

Ktiqtik liderligindeh illegal yapilanma" sozti tercih edilmistir.) Bu sekilde tarifi yapilan bir

orgtittin, takibatin gizliliginin korunanamasi halinde, kendisine yonelik sorusturmalan

engellemesi, akamete ugratmasi veya kanuni takibata karsi tedbir almasi ka9imlmazdir.

Buna karsihk, 1 ve 8 Nisan 2001 tarihli yayinlanna gore, 90k gizli olan bu proje 9ah§masi,

en basindan itibaren Aydinhk dergisince haber ahnmis ve vakit ge9irilmeden ilgili kisi ve

kurumlar aleyhine yayina baslanmistir. (Bu yayinlarda bugiin de oldugu gibi, masum olan

bazi mensuplan hakkinda qesitli tertiplerle islem yapilarak aslinda Ttirk Silahh

kuvvetlerinin hedef ahndigi seklinde, su9a kan§tiklan iddia edilen kisilerin mensubu

olduklan kurum ile bir tutulup en etkili psikolojik savas usullerinden birisi kullamldigi

gortilmektedir.) Aydinhk dergisinin bu bilgiyi Veli Kti9tik'ten elde etmis olabilecegi

mtitalaasina yukanda yer verilmistir.

Proje 9ahsmasina dair resmi yazilardaki Veli Ktiqtik'tin illegal yapilanmasi olarak

belirtilen anlatimda, Veli Kti9tik ile irtibatii olarak sayilan ki§i ve kurumlar arasinda ismi

ge9meyen (Proje 9ahsmasi izni istenilmesine dayanak yapildigi belirtilen Tuncay Gtiney

ve Omit Oguztan'in mtilakatlanndaki anlatimlannda, Veli Kti9tik ile Dogu

Perin9ek/Aydinhk dergisi 9evresinin irtibatindan a9ik olarak bahsedildigi halde. resmi

yazilarda bu husustan hi9 bahsedilmedigi gortilmektedir.) Aydinhk dergisinin, Adil Serdar

Sa9an aleyhindeki bu yayinlannin Veli Kti9tik ile irtibat ve tesirinden kaynaklandigi

mahiyetindeki mtitalaayi kuvvetlendirmektedir.

Proje 9ahsmasimn onemli hedeflerinden birisi ve soz konusu illegal yapilanmamn

liderlerinden oldugu belirtilen Veli Kti9tik'ttir. Sorusturma kapsaminda 2008 yilinda

evindeki aramada 2001 yihndaki bu proje 9ah§masina dair 90k gizli resmi evraklarm

dosyada kalmasi gereken parafli suretleri ele ge9irilmistir. Kendisinin kabulu ile de bu

evraklarm Veli Kti9tik'te bulunduguna dair kusku bulunmamaktadir. Veli Kti9tik asama

ifadelerinde bu belgelerin kendisine, Agustos 2000 tarihinde emekli olduktan soma, Erol

Cakir, Nihat Kubus ve ilhan Yazgan ile birlikte Stratejik isimli gtivenlik §irketini kurdugu

2004 yihna kadar, Gima SJrketinin kuruluslanndan biri olan Endi Magazalannin yonetim

kurulu tiyesi olarak 9ahstigi donemde geldigini ifade etmektedir. Bu donem, soz konusu

proje 9ahsmasinin baslatihp sonlandinlmasina kadar ge9en zaman arahgini da

kapsamaktadir. Bunun yam sira Veli Ktiqtik'tin, aym Aydinhk dergisi gibi proje 9ah§masi

baslatilmasimn hemen oncesine denk gelen Tuncay Gtiney'in gozaltina ahnmasini da

haber aldigi kendi beyanlan i9eriginden anlasilmaktadir.

Emekli olduktan soma bile kendisine bilgi ve beige akismin devam ettigini ifade eden

Veli Kti9tik'tin, aleyhine baslatildigina vakif oldugu bir tahkikata karsi duyarsiz kalarak

hi9bir tedbir almadiginin kabulii, hem hayatin olagan akisina hem de dosya kapsamina

uygun dtismemektedir. Veli Kti9tik'tin soz konusu belgeler konusunda bunun aksi

yontindeki savunmasi itibar edilir mahiyette degildir. Kendisinde, soz konusu proje

140/2271


9ahsmasi sona erdirildikten somaki bir tarihe ait, Organize Solaria Mticadele $ube

Mtidtirltigtintin Mahmut Ttiyltioglu hakkinda dtizenledigi bir fezleke ele ge9en Veli

Kti9tik, bu evrakin altina kendi el yazisi ile "Adil Serdar Saqan ile Mahmut Ttiyltioglu qok

yakin arkadaslar. 17 Subat gtintinde Reina 'da berabermisler. Aralarmda ne oldugu belli

degil. Telefon ederek ekip isteyen Add. Mahmut tutuklandi" seklindeki notu yazmistir.

Kendisini hi9 ilgilendirmeyen bir konudaki evrakin altina, Adil Serdar Sa9an aleyhine ve

ne sekilde elde ettigi belli olmayan bir istihbarat notu yazan Veli Ktiqtik'tin, dogrudan

kendisini ilgilendiren proje 9ahsmasi konusunda hi9bir sey yapmayarak oylece bekledigi

dtistintilemez. Veli Kti9tik asamalarda, bu belgelerin kendisine isimsiz posta ile geldigi,

bir yerde de tammadigi birisi tarafindan seminerde verildigi seklinde arastinhp

dogrulugunu teyit etme yolunu kapayan bir ifade vermistir.

Adil Serdar Sa9an'in Cumhuriyet savcihgi ifadesindeki, kendisinde bulunan bu belgeleri

Istanbul l.Agir Ceza Mahkemesinin Tuncay Gtiney ve arkadaslan hakkindaki 2002/64

esas sayih dosyasindan Emcet Olcaytu vasitasi ile aldigi beyam Emcet Olcaytu tarafindan

dogrulanmamistir. Adil Serdar Sa9an'in sorgusunda ve durusmadaki savunmasinda da

dogrulugunu teyit etmesi dikkate ahndiginda bu beyanimn bir ifade hatasindan

kaynaklanmadigi da anlasilmaktadir. Emcet Olcaytu'nun Adil Serdar Sa9an"a verdiklerinin

istanbul Emniyet Mtidtirltigti tarafindan istanbul DGM Cumhuriyet bassavcihgina

yazdmis 16.07.2001 tarih, 2001/585 sayih Fethullah Gtilen ve Grubu konulu Organize

Suqlar Sube Mtidtirti Dr. Adil Serdar Saqan imzah, yine istanbul DGM Cumhuriyet

Bassavcihginm 23.07.2001 tarih ve On qahsma no:2001/19 sayih Ankara Organize Suqlar

Sube Mtidtirltigtine yazdmis Aykut Cengiz Engin imzah qok gizli ibareli belgeler ile

istanbul l.Agir Ceza Mahkemesinin 2002/64 esas sayih dosyasina ait bazi evraklar oldugu

anlasilmaktadir. Gerek Emcet Olcaytu'nun evinde yapilan aramada, gerekse tamami

Mahkeme dosyasina gelen istanbul l.Agir Ceza Mahkemesinin 2002/64 esas sayih

dosyasinda soz konusu proje cahsmasina dair belgeler bulunmamaktadir. Bunun yam sua

Adil Serdar Sa9an'in, Ahmet ihtiyaroglu ile yaptigi 10.07.1008 ve Ahmet Tuncay Ozkan

ile yaptigi 22.07.2008 (20.37) ve 22.07.2008 (21.26) tarihli telefon gortismelerinden bu

belgelerin zaten kendisinde bulundugu anlasilmaktadir. Bu delillere gore Adil Serdar

Sa9an'in, bir tanesinin altinda zaten kendisinin de imzasi bulunan bu evraklarm, gorevden

aynldiktan sonra da kendisinin uhdesinde bulundugunu, sorusturma makami ve

Mahkemeden gizledigi mtitalaa edilmistir.

Adil Serdar Sa9an durusmalarda, iddianamedeki Veli Ktiqtik'te proje qahsmasina dair

Subede kalmasi gereken parafli gizli evraklar bulunmasmin, proje qahsmasinin hiqbir

islem yapilmadan kapatdmasi dikkate ahndiginda "anlamh " oldugu seklindeki anlatim

konusunda, proje 9ah§masi konusundaki gizli evraklarm, tahkikatin hedefleri arasindaki

Veli Kti9tik'te bulunmasi, W9 bir anlam ifade etmeyen normal bir durum imis gibi,

iddianamede tercih edilen bu ifade tarzi konusunda da alayci a9iklamalarda bulunmustur.

Diger ifadelere gore onceki tarihli olmasi ve nispeten aynnti i9ermesi nedeni ile Veli

Kti9tik'iin Emniyet ifadesindeki Adil Serdar Saqan ile Bedrettin Dalan'in odasinda

karsdastiklan seklindeki anlatima tisttinltik taninmi§, Adil Serdar S^an'in, herhangi bir

yerde degil de bir9ok samk ile ortak irtibati bulunan Bedrettin Dalan'in odasinda

ger9eklesen bu gortismeyi ilk once inkar ettigi, soma de tevil mahiyetinde savunma

gelistirdigi anlasilmistir.

141/2271

Ahmet Tuncay Ozkan'da da bulunan bu belgeler, tizerlerinde yazih faks notuna gore

30.01.2008 tarihinde Blue Hause Hotel isimli yerden 2731079 numarah faksa

gonderilmistir. Faksin kurulu bulundugu Blue Hause isimli i§yeri, Adil Serdar Sa9an'in

kendi Avukathk btirosunun da bulundugu Sultanahmet semtinde, ara sua gittigini soyledigi

bir oteldir. Faksin gonderildigi numaramn ise Ahmet Tuncay Ozkan'in kullamminda

oldugu anlasilmaktadir. Buna gore Ahmet Tuncay Ozkan'in, bu belgelerin hentiz

yazilmayan 10.07.2008 tarihli birinci iddianame eklerinden almdigi, Adil Serdar Sa?an'in

da belgeleri Ahmet Tuncay Ozkan'a vermedigi seklindeki savunmalanna itibar

edilmemistir. Biz Tv'deki aramada bulunan, tizerlerinde faks notu yazih bu belgelerin,

Adil Serdar Sa9an'm evinde yapilan aramada bulunan suretlerinde faks notunun yazih

olmamasi, bunlann Adil Serdar Sa9an tarafindan faks yolu ile Ahmet Tuncay Ozkan'a

yollandigimn bir baska delilidir. 22.07.2008 (20.37) tarihli telefon gortismesinde Ahmet

Tuncay Ozkan'in Adil Serdar Sa9an'a soyledigi "Siz bana bir sey gbndermistiniz dosya,

hahrladimz mi" soztinde belirtildigi gibi, daha onceki tarihte Ahmet Tuncay Ozkan'a

verilen bu belgelerin 22.07.2008 tarihli telefon gortismesi ile tekrar istendigi

anlasilmaktadir. Ahmet Tuncay Ozkan ve Adil Serdar Sa9an'in, aralarmda Avukat

mtivekkil iliskisi oldugundan bahisle telefon konusmalannm CMK 46/1, a) ve 135/2 £

maddelerine gore delil degeri olmayacagi mahiyetindeki savunmalanna, soz konusu

telefon konusmalannm Avukat mtivekkil iliskisi kapsaminda olmadigi, her ikisinin de

Stipheli/samk sifati tasimalan dikkate ahnarak itibar edilmemistir.

Proje 9ali§masinin Veli Kti9tik ve Aydinhk dergisince en basindan itibaren haber almdigi

dikkate ahndiginda, kendi tabi seyrinde seyretmesi halinde dahi olumlu bir netice

ahnmasimnolduk9a gti9 oldugu anlasilmaktadir.

Bu konudaki bir baska gelisme, Tuncay Gtiney ve Omit Oguztan ile 2001 yilinda yapilan

mtilakata dair kasetlerin Organize Solaria Mticadele Subesinin arsivinde olmamasidir.

Bunlann 2003 yilinda Adil Serdar Sa9an'in arkadasi olan §evki Duyu'nun Duyusan

Ltd.Sti. adli isyerinde bulundugu, konu hakkinda Adil Serdar Sa9an hakkinda a9ilan dava

kapsaminda burada bulunan diger esya ve resmi evraklarla birlikte Fatih Cumhuriyet

Bassavcihgi adli emanetine teslim edildigi anlasilmistir.

Resmi kurumlann yazi ve cevaplanna gore mtilakat kasetleri baska resmi birimlerde

bulunmamaktadir. Mtilakat kasetlerinin, o donemde Emniyet Genel Mtidtirltigtine W

gonderildigi halde halen arsivlerinde bulunmadigi, bu konuda bir personeli hakkinda idari

sorusturma yapildigi kovusturma safahatinda dosyaya gelen belgelerden anlasilmistir.

Kasetler istanbul DGM Cumhuriyet bassavcihgina gonderilmis ise de, bunlann iade

edildigi yine Adil Serdar Sa9an tarafindan asamalarda ifade edilmistir.

Resmi tutanaklar ve bizzat Adil Serdar Sa9an'in kabultine gore, mtilakat kasetlerinin

Duyusan Ltd.STi. yapilan aramada bulunduguna dair kusku bulunmamaktadir. Bu konuda,

Adil Serdar Sa9an hakkinda a9ilan dava mahkumiyeti ile sonu9lanmistir. Buna gore Adil

Serdar Sa9an'in mtilakat kasetlerini kendisinin veya bilgisi dahilinde baska birinin $ubenin

arsivinden 9ikartarak Duyusan Ltd.Sti. adli isyerine gottirmedigi savunmasina itibar

edilmemis, Sube Mtidtirltigtinden tayin edilmesi tizerine bu kasetlerin Adil Serdar Sa9an'in

bilgisi dahilinde gottirtildtigti mtitalaa edilmistir.

Adil Serdar Sa9an'in aym konu hakkindaki, istanbul Organize Solaria Mticadele

Subesinden ili§igi kesildikten sonra, yine istanbul ili Foto Film Subesinde goreve

142 / 2271

ba§ladigi, buradaki gorevinin de alti aydan fazla stirdtigti dikkate ahndiginda, Emniyet

teshlatimn tayinler konusundaki uygulamasi nedeni ile odasindah sahsi esyalarmi dahi

toplayamadigi. istanbul ilinde bulundugu halde bir daha eski gorev yerine ugramadigi,

esyalarmi bir sube memurunun kendisinin bilgisi disinda Sevh Duyu'nun isyerine

gottirdtigti, yine Sevh Duyu 'nun isyerinde qikan bir kamyonet dolusu evrakin (Adil Serdar

Sa9an, bunlann i9inden sadece ti9-bes kolinin kendisinin yedekledigi arsiv evraki oldugunu

savunmaktadir.) yeni kurulan Organize Suqlarla Mticadele Subesinde herhangi bir

olumsuzlukyasanmamasi iqin ash arsivde bulunan belgelerin makam odasinda yedekledigi

fotokopileri oldugu, bunlann da kendisinin bilgisi disinda Sevh Duyu'nun isyerine

gottirtildtigti seklindeki hayatin olagan akisina uygun olmayan savunmasi da itibar edilir

mahiyette bulunmamistir. 3 Kasim 2002 genel se9iminden soma dort ay daha Subedeki

gorevi devam eden Adil Serdar Sa9an'in gorevden ahnacagim dtistincesi ve ileride

kullanmak amaci ile Sube arsivindeki belgelerin fotokopilerini 9ektirip §ubede bulunan

kaset asillanni daalarak §evki Duyu'nun isyerinde gonderdigi mtitalaa edilmistir.

Asagida Adil Serdar Sa9an'in Organize §ube Mtidtirltigti arsivinden gottirdtigti belgelerin

nasil kullamldigina dair bir ornek verilmistir.

Halil Behi9 Gtircihan'm evinde yapilan aramada; Adil Serdar Sa9an'in Organize Solaria

Mticadele Sube Mtidtirti oldugu doneme ait, Fethullah Gtilen grubu hakkindaki proje

9ali§masina dair gizli belgeler ele ge9irilmistir. Halil Behi9 Gtircihan'm bu belgeler

hakkindaki benzer olan asama ifadeleri, Adil Serdar Saqan ile internette tamstigi, ytiz ytize

gortismeleri de bulundugu, bir gortismelerinde yanlannda Oktay Yildinm ve Av. Hanefi

Adas in in da oldugu, baskanhgim Bekir Ozttirk'tin yaptigi Kuwai Milliye Derneginin

www.kuvvaimilliye.net isimli internet sitesinin bir toplantisinda da karsdastiklan bir

dbnem kendisine ait olan www.aqikistihbarat.com isimli sitede yazdannin yayinlandigi,

yazi gondermeyi aksattigi iqin sitedeki yazilarina son verdigi, soz konusu belgeleri Adil

Serdar Saqan in kendisine verdigi seklindedir.

Adil Serdar Sa9an Cumhuriyet savcihgi ifadesinde; Halil Behi9 Gtircihan ile internette

degil istanbul Merkez Komutam Gafur Aksu'nun yaninda tanistiklanni, kendisini bizzat

"Mete" ismi ile tamttigini, somasinda Halil Behi9 Gtircihan'a ait www.a91kistihbarat.com

sitesinde bir makalesinin imzasiz olarak yayinlandigim, bir stire takip etmesi sonucu

hosuna gitmeyen bu siteye bir daha yazi gondermedigini, Halil Behi9 Gtircihan'm ger9ek

ismini ise Bekir Ozttirk'ten ogrendigini, sonra da gortismediklerini, Halil Behi9

Gtircihan'm ifadesinin aksine evinde bulunan belgeleri kendisinin vermedigini ifade

etmistir.

Halil Behi9 Gtircihan, Adil Serdar Sa9an'in Cumhuriyet savcihgi ifadesinden sonraya denk

gelen durusmada bu konudaki sorular tizerine, kendisinin "Mete" ismini kullanmadigmi,

Adil Serdar Saqan ile istanbul Merkez Komutam Gafur Aksu 'nun yaninda tanistiklarimn

dogru oldugunu, kendisinin bilgisi disinda olarak Gafur Aksu 'nun Adil Serdar Saqan 'a

kendisini "Mete" ismi ile tamtmis olabilecegini, Adil Serdar Saqan'in bundan sonra

kendisine ait www.aqikistihbarat.com isimli sitede yazdannin yayinlandigim, ancak

yazdanm dtizenh gondermedigi iqin kosesini sitesinden kaldirdigim, daha sonra Fethullah

Gtilen cemaatinin silahh bir grubu bulunduguna dair iddialan arastinr iken Adil Serdar

Saqan ile gortiserek bu konudaki belgelerin dogrulugunu sordugunu ifade etmistir.

143/2271


Adil Serdar Sa9an durusmalarda; Halil Behiq Gtircihan ile internette degil istanbul Merkez

Komutam Gafur Aksu'nun yaninda tanistMarim, kendisini bizzat "Mete" ismi ile

tandtigim, Halil Behiq Gtircihan'a ait www.aqikistihbarat.com internet sitesine sadece bir

yazi gonderdigini, Halil Behiq Gtircihan in ifadesinin aksine Oktay Yildinm ve Av. Hanefi

Altas He birlikte gbrusttiklerinin dogru olmadigim, Oktay Yildinm i Bekir Ozttirk'tin daveti

tizerine katildigi Kuwai Milliye Derneginin il baskanlari toplantisindah yemete

gordtigtinti, hsa stire kaldigi bu yemekte Halil Behiq Gtircihan'm oldugunu

hatirlamadigini, daha once yazdannin yayinlandigi www.kuvvaimilliye.net internet

sitesinin yoneticisi Bekir Ozttirk'e www.aqikistihbarat.com sitesine de yazi gonderdigini

soyleyince Bekir Ozttirk'ten kendisini Mete olarak tanitan kisinin Halil Behiq Gtircihan

oldugunu bgrenerek hzdigini ve bir daha sitesine yazi gondermedigini, Cumhuriyet

savcihgi ifadesinden sonraki bir tarihte, kendisinin Bekir Ozttirk ile birlikte bulundugu

Volkan Ekner'in lokantasina yaninda www.kuvvaimilliye.net sitesinin yazarlarmdan olan

Feryal Sepin ile birlikte gelen Halil Behiq Gtircihan'a evinde bulunan belgeleri

kendisinden aldigini soylemesinin sebebini sordugunu, onun da "Seni nasil olsa almazlar"

Seklinde cevap verdigini, savunmustur.

Btittin bu beyanlar birlikte degerlendirildiginde; Halil Behi9 Gtircihan'm, Adil Serdar

Sa9an'in Cumhuriyet Savcihgi ifadesinden sonraki tarihe denk gelen Mahkemedeki sozlti

savunmasim mtimktin oldugunca Adil Serdar Sa9an'in ifadesine uydurmaya 9ah§tigi, bu

konudaki sorulara karsihk belgeleri nasil temin ettigini muglak biraktigi anlasilmis, Adil

Serdar Sa9an'in da asamalara gore bazi 9eli§kiler arz eden inkar mahiyetindeki

savunmalanna itibar edilmeyerek, Halil Behi9 Gtircihan'm onceki asama ifadelerine gore

bu belgeleri Adil Serdar Sa9an'in verdigi mtitalaa edilmistir.

Sube arsivinde bulunan mtilakat 96ztimlerinin, gorevi ilerce imzalanmayarak resmi tutanak

htiviyeti kazandinlmamis metinler oldugu, ses kaydi olmadiktan sonra 96ztimtin

dayanagimn ne oldugunun ve dogrulugunun ispatlanmasimn gu^lugu, bu kasetlerin tek

olmayip baska birimlerde de bulundugu savunmasi kabul edilse dahi bunlann resmi

kurumdan 9ikartilmasi eylemini me§ru kilmayacagi a9iktir. Bu gerek9eler ile Adil Serdar

Sa9an'in. iddianamedeki gibi bu eylemde kasetlerin ortaya 9ikmamasi amaci gtitttigti

ithamimn yersiz oldugu, hukuk sisteminde kasetin degil 96ztimtintin bir degeri bulundugu

ve bu 96ztimtin de Subede mevcut oldugu, seklindeki savunmasi itibar edilir mahiyette

bulunmamistir. Adil Serdar Sa9an durusmada, kendisi ile S.D. arasinda ge9en, dava

samklanndan Arif Dogan'in yamna gidildiginin konusuldugu telefon konu§masindaki

"gittiginizi" soztintin "gittigimizi" seklinde yanhs 96ztilmesi sonucu, kendisinin Arif

Dogan'in yamna gittigi anlami 9iktigim savunup, 96ztimtin dtizeltilmesini talep etmistir.

Bu savunmamn dogrulugunu ispat etmenin en dogru ve kolay yolu ilgili ses kaydimn

96ztimiinti yeniden yapmaktir.

Adil Serdar Sa9an, baska kisi ve resmi kurumlann da bilgisinde oldugu halde, konu

hakkinda islem yapanin sadece kendisi oldugu gozetilmeden, proje 9ah§masim kapatmakla

itham edilmesinin yersizligi savumnus ise de, ayn bir arastirma-sorusturma konusu

olabilecek olan bu iddialarm, istanbul DGM Cumhuriyet Bassavcihgi'nm adli polis olarak

tahkikati yapmak ile gorevlendirilen Organize Solaria Mticadele Subesinin mtidtirti olarak

konu hakkindaki sorumlulugunu ortadan kaldirmayacagi a9ikhr.

Herkes hakkinda 9e§itli iddialar ileri stirtilebilir. Tuncay Gtiney ve Omit Oguztan'in

anlatimlan da onemli bazi olaylar ve taninan kisiler hakkindaki iddialan kapsamaktadir.

144/2271


Bu anlatimlar konusunda bir degerlendirme yapilmasi delillere vakif olunmasi veya

iddialarm teyidi konusunda yapilacak bir arastirma ile mtimktindtir. Organize Solaria

Mticadele $ube Mtidtirltigtintin Adil Serdar Sa9an imzasi ile istanbul DGM Cumhuriyet

bassavcihgina muhatap yazisinda, proje 9ahsmasi baslatilmasina izin verilmesi isteginin

esash gerek9esi olarak, Tuncay Gtiney ve Omit Oguztan'in "samimi beyan" olarak

vasiflandinlan anlatimlanmn gosterildigi, aramalarda zapt edilen belgeler bulundugu

belirtilmis ise de i9eriklerinden bahsedilmedigi ve gonderilmedigi, yaziya ek olarak

gonderilenlerin mtilakat kaset ve 96ztimleri ile arama tutanaklan oldugu gortilmektedir.

Halbuki aramalarda Omit Oguztan'in mtilakattaki anlatimlanni dogrular mahiyette bazi

elektronik belgeler ele ge9mistir. Yine Tuncay Gtiney'in mtilakattaki anlatimlanmn

merkezinde bulunan Veli Kti9iik ile siki baglantisim, orgtit beige ve faaliyetleri

konusundaki bazi iddialanm dogrular mahiyette bir9ok fotograf, ajanda notlan, basih ve

elektronik beige gibi deliller bulunmustur. Budurumda Cumhuriyet bassavcihginm cevabi

yazisinda Tuncay Gtiney ve Omit Oguztan'in anlatimlan hakkindaki "Adi geqenlerin

beyanlanna dair qoztim tutanaklarmin incelenmesinde: onemli bir boltimtintin duyumlara

dayah mticerret iddialar oldugu dtistintilmektedir" degerlendirmesi anlasilabilir

olmaktadir. Cumhuriyet bassavcihgi buna karsihk yine de "Haklannda delil bulunmayan

ancak mticerret ve tahmine dayah iddialara muhatap olan kisi ve kurumlann

yipratdmamasi yontinde gerekh titizligin gosterilmesi" ikazinda bulunarak on 9ahsma

yapilmasi talimati vermis, bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapilmasini, beige ve

doktiman toplanmasmi, zapt edilen turn doktimanlann qoztimlerinin yaptinhp

mahiyetlerinin tespitini istemistir. Delil asillan ya da inceleme tutanaklan gortilmeden

kanaat sahibi olunamayacagi dikkate ahndiginda Adil Serdar Sa9an'in bu konu hakkindaki,

bunlann Cumhuriyet savcihgina gonderilmemesinde art niyet olmadigi, kaldi ki

Cumhuriyet savcisimn her zaman bunlann getirtilmesini isteyebilecegi savunmasi olusa

uygun gortilmemistir. Yine Adil Serdar Sa9an imzasi ile istihbarat §ubesine yazilan yazi

ekine de bu delillerin konulmadigi anlasilmaktadir. Delillerin istihbarat Subesinde

bulunmadigi seklindeki resmi yazi, Cumhuriyet bassavcihgi ya da istihbarat §ubesinin bu

delilleri resen de isteyebileceginin ayn bir arastirma konusu olup Adil Serdar Sa9an'in bu

konudaki sorumlulugunu ortadan kaldirmayacagi dikkate ahnarak, Adil Serdar Sa9an'in

cahsma izni yazisi disinda istihbarat $ubesine beige gonderilmemesi sebebi hakkindaki

istihbarat Subesinin ttim bilgi ve belgelere vakif oldugu, Sube Mtidtirltikleri arasinda da

ttim ekve belgeleri ayn ayn yazip gonderme usulti olmadigi seklindeki savunmasina itibar

edilmemis, bu gerek9eler ile iddianamedeki "Tuncay Gtiney ve Omit Oguztan'dan ele

geqirilen Ergenekon Teror Orgtittine ait doktimanlari, teknik takip yapmakla ytiktimlti

istihbarat Sube Mtidtirltigtine teslim etmeyerek sorusturmanin bu sube tarafindan

derinlestirilmesine de bu sekilde engel olmustur" ithamimn da yerinde oldugu mtitalaa

edilmistir.

Kovusturma safahatinda Mahkemenin konu hakkindaki yazisina Emniyet Mtidtirltigti

istihbarat §ubesi, Tuncay Gtiney 'den elde edilen bilgisayar kasasi ve diztistti bilgisayarm

Sube Mtidtir Yardimcisimn emriyle yedeklenmek tizere istihbarat Subesine teslim edildigi

ve yedeklemesi yapddiktan sonra iade edildigi seklindeki tutanagin Organize Suqlar Sube

Mtidtirltigtintin gorevli personelince tanzim edilmis 08.08.2001 tarihli bir iq yazisma

oldugu ancak bunlann istihbarat Subesine teslim edildigi, yedeklendikten sonra iade

edildigine dair herhangi bir yazisma ve dijital kayda rastlandmadigi seklinde cevap

vermistir.

/yij20^-S 145/2271

Adil Serdar Sa9an'in, proje 9ahsmasim kapatip delilleri gizleme ithaminm yersizligi

savunmasi kapsamindaki, Istanbul DGM Cumhuriyet savcisimn gahsmayi sonlandirarak el

konulan ttim beige ve doktimanlann iadesi talimati verdigi halde Tuncay Gtiney ve Omit

Oguztan hakkinda ayn bir dava devam ettigini dtistintip bunlan iade etmedigi ve bu

delillerin l.Agir Ceza Mahkemesine gonderildigi seklindeki bir baska beyani da dosya

kapsami ile uyumlu degildir.

Adil Serdar Sa9an imzasi ile istanbul DGM Cumhuriyet Bassavcihgi'na gonderilen, proje

9ah§masimn kapatilmasinm teklif edildigi 14.11.2002 tarihli yazida, Tuncay Gtiney'den

ele ge9en belgelerin iadesi i9in 13 ve 14.11.2002 tarihlerinde evine gidildigi, kimse

bulunamadigi i9in iadenin yapilamadigi, gelip alinana kadar Subede muhafaza edilecegi

belirtilmistir. Cumhuriyet savcisimn yazih olura ahnmadan, hem de uygulamada pek de

gorulmeyen bir sekilde Tuncay Gtiney'in evine kadar gidilerek belgelerin iadesine

9ahsildigi gortilmektedir ki bu durum belgelerin iadesi konusundaki savunmamn dogru

olmadigim gostermektedir. Adil Serdar Sa9an'in, 9eli§kili gortilen bu konuya a9iklama

getirmesine dair soruya verdigi, bu durumun Cumhuriyet savcisi ile daha onceden

gortistildtigtintin delili oldugu, onun sozlti talimati ile evraklarm teslim edilmek istendigi,

aksi bir davrams iqinde bulunulsa bu hususun resmi yaziya geqirilmeyecegi seklindeki,

konu hakkinda onceki beyani ile de a9ik9a 9elisen cevabi, sozlti bir talimat ile bu sekilde

hareket edilmis ise bunun da ilgili yazida belirtilecegi dikkate ahndiginda, duruma gore

somadan geli§tirdigi bir savunma mahiyetinde gortilerek itibar edilir bulunmamistir. Diger

yandan, Tuncay Gtiney ve Omit Oguztan'dan ele ge9en delillerin, Adil Serdar Sa9an'in

§ubedeki gorevinin sona ermesinden sonra ve Organize §ube Mtidtirlugtinden bu

evraklarm akibetinin ne oldugunun sorulmasi ile baslayan stire9 sonucunda istanbul 1.Agir

Ceza Mahkemesine gonderildigi anlasilmaktadir. Buna gore Adil Serdar Sa9an'in Tuncay

Gtiney ve Omit Oguztan'a ait evraklan muhafaza edip l.Agir Ceza Mahkemesine

gondererek kaybolmalannin ontine ge9tigi seklindeki savunmasi da dayanaksiz

kalmaktadir.

istanbul DGM Cumhuriyet Bassavcihgi'nca proje 9ah§masini ytirtitmek, bu kapsamda

teknik ve fiziki takip yapmak, beige ve doktiman toplamak, zapt edilen ttim doktimanlann

96ztimlerini yapip mahiyetlerini tespit etmek ile goreviendirilen istihbarat Subesi degil adli

polis vazifesi kapsaminda Adil Serdar Sa9an'in Mtidtirltigtinti yaptigi Organize Solaria

Mticadele Subesidir. Adil serdar Sa9an'in savunmasindaki gibi fiziki ve teknik takip

imkanlannin ancak istihbarat Subesinde bulundugu kabul edilse dahi, Organize Solaria

Mticadele Subesince yapilmasina mani bir durum olmayan talimatta yazih diger islemlerin

yerine getirilmedigi anlasilmaktadir. Kaldi ki Organize Sube Mtidtirltigtintin o donem

itibari teknik ve fiziki takip yapma imkam bulunmadigi seklindeki savunma, kendi

savunma tamklan olan Ahmet ihtiyaroglu ve Kemal Karademir tarafindan da

dogrulanmamis ve olusa uygun gortilmemistir.

Adil Serdar Sa9an, proje 9ahsmasi kapsaminda Organize Subede Yesil ve bazi itiraf9ilann

yakalanmasina dair 9ahsmalar yapildigi, Yesil'i bulmak i9in ozel ekip kuruldugu ancak bu

9ahsmalann sonu9SUZ kaldigim savunmustur. Tuncay Gtiney'in mtilakatinda Yesil Kod

adii Mahmut Yildinm'in Veli Kti9tik ile irtibatindan da bahsedilmis ise de, mtilakatin

genelinde anlatilanlara ve ele ge9en belgelere gore, ismi ve faaliyetleri 9oktan desifre

olmus Yesil'in yakalanmasimn oncelikli bir konu olmadigi, proje 9ahsmasi evraklan

arasinda Yesil'in yakalanmasi 9ahsmalanna dair bir evrak da bulunmadigi gortilmektedir.

Aynca bu sekildeki bir savunmamn, Adil Serdar Sa9an'in, Organize Subede takip ekipleri

146/2271


olmadigi iqin proje qalismasmin istihbarat Subesine gonderildigi, bundan sonra qahsmaya

devam edilmesi halinde istihbarat Subesinin aym konudaki qahsmasina zarar

verilebileceginden konu hakkinda baska bir qahsma yapdmadigi seklindeki diger

savunmalan ile de a9ik9a 9eli§tigi anlasilmaktadir. Buna gore, Adil Serdar Sa9an'in proje

9ah§masi kapsaminda Yesil'in yakalanmasi 9ah§malari yapildigi savunmasina itibar

edilmemis, bu 9alismanin yapildigi kabul edilse dahi, bunun soz konusu proje 9ahsmasi

kapsaminda olduguna dair delil bulunmadigi mtitalaa edilmistir. Nitekim savunma Tamgi

Kemal Karademir de Adil Serdar Sa9an'in bu savunmasim dogrulamamistir.

Adil Serdar Sa9an'in durusmada bu konudaki bir soru tizerine, Organize Suqlarla

Mticadele Subesinin mafya ile mticadele ettigi, mafyanin da manifesto gibi yazih beige ve

doktimanlari olmadigi, daha qok Terorle Mticadele ve istihbarat Subelerinin beige ve

doktiman inceleme konusunda tecrtibeli olduklan, Tuncay Gtiney'den ele mafya

konusundaki belgede anlatdanlarin Organize Sube Mtidtirltigti olarak operasyon yaptiklan

konular olup, belgede bilinmedik, yeni bir sey olmadigi seklindeki savunmasi, Ergenekon,

Lobi ve Octobus (State organized crime) Mafia (La Cosa Nostra) belgelerindeki Mafya

konusundaki anlatimlar dikkate ahndiginda kabul edilir mahiyette gortilmemistir.

Tuncay Gtiney ve Omit Oguztan'dan ele ge9en delillerin Organize Sube Miidtirltigtinde

yapilan incelemesinin beige, dosya veya kaset ba§hklannin listelenmesinden oteye

ge9medigi, basili ve elektronik ortamda bulunan fotograflann incelenmedigi,

bulundurulmasi SU9 olusturabilecek bazilan askeri mahiyetteki gizli belgelerin ilgili

makamlardan sorulmadigi ve mahiyetlerinin arastinlmadigi anlasilmaktadir. Savunma

Tamklan Ahmet ihtiyaroglu ve Kemal Karademir de bu tespiti dogrulamistir. Halbuki bir

kisim belgelerde a9ik olarak bir orgtit yapisimn ve faaliyetlerinin anlatildigi, bir kisminda

da mtilakatlannda anlattiklan bazi hususlan teyit eder mahiyette bilgiler bulundugu

gortilmektedir. Buna karsihk proje 9ah§masi kapsaminda istanbul DGM'ye gonderilen

yazilarda, gtiya bu belgeler konusunda ciddi bir 9ah§ma yapilmis gibi "Konu ile ilgili

qahsmalarm devam ettigi", "Tuncay Gtiney isimli sahsinyakalandiginda incelenmek tizere

geqici zapt edilen bilgisayar ve doktimanlarimn incelendigi ve inceleme sonucu suq

kapsamina giren unsurlararastlandmamis oldugu ", "Cahsmalar sonucu herhangi bir suq

unsuru durum tespit edilemedigi" gibi ifadeler kullamlarak proje 9ali§masimn kapatilmasi

teklif edilmistir. Cumhuriyet savcisimn sozlti bir talimati ile proje 9ali§masi kapatilmis ise,

bu durumun da ilgili yazida belirtilmesi gerektigi dikkate ahndiginda, proje gahsmasimn

kapatilmasi konusundaki teklifin, asd yetkili olan Cumhuriyet savcisimn sozlti talimatlan

sonucu yazildigi savunmasina itibar edilmemistir.

Adil Serdar Sa9an, anlatimlan proje 9ahsmasi baslatilmasimn onemli sebepleri arasinda

gosterilen Tuncay Gtiney ve Omit Oguztan'dan resmi/imzah bir ifade ahnmasi yerine,

mtilakat adi altinda mevzuatta yeri olmayan bir usultin tercih edilmesinin sebebi

konusunda, mtilakat yapdmasinin bir zorunluluhan kaynaklandigim, simrh olan gbzalti

stiresinde kapsamh iddialarm arastmlmasi imkdm bulunmadigim, resmi ifadenin

sorusturma aqdmasi halinde ahnabilecegini ve durumda gozaltindah sahislann

Cumhuriyet savcihgina sevkinin gerekecegini ifade etmistir. Proje 9ah§masinin da resmi

bir islem oldugu, bu konuda istanbul DGM Cumhuriyet Bassavcihgi ve istihbarat Subesi

ile yazismalar yapildigi, istanbul DGM Cumhuriyet Bassavcihginm bu konudaki

yazismalan Hazirhk Numarasi kaydi tizerinden yaptigi, proje 9ah§masi kapsaminda ifade

alinmasim engelleyen hi9bir mevzuat htikmti olmadigi gibi, her ifadesi ahnan kisinin de

Cumhuriyet Savcihgina sevk edilmesi gibi kanuni bir zorunluluk bulunmadigi dikkate

147/2271

ahndiginda bu savunma yerinde gortilmemistir. Nitekim proje 9ah§masina baslamldiktan

sonra isin esasina dair hi9bir islem yapilmamasi. mtilakat kasetlerinin 96ztimlerinin dahi

imzasiz birakilmasi gibi hususlar, proje 9ah§masina halel gelmemesi amaci ile ifade

ahnmadigi savunmasimn tutarsizhgim gostermektedir.

Adil Serdar Sa9an'in, A.M. ile yaptigi 09.05.2008 tarihli telefon gortismesinde; o

donemdeki istihbarat Subesi gorevlilerinin Fethullah9i olduguna dair bilinen soylemine,

Tuncay Gtiney'in de Fethullah9i oldugu seklindeki iddiasim ekledigi, bir taraftan istihbarat

Subesinin Veli Kti9tik'ti bahane ederek kendisine Askere operasyon yaptirtmak istedigini

anlayarak kizdigim soyler iken, diger yandan bu durumun geregi olan seyleri degil de,

aldigi proje 9ah§masi iznini zaten Askere operasyon yapmak i9in can attigim iddia ettigi

istihbarat Subesine "pas ettigini" soyledigi gortilmektedir. Aym gortismede devamla, bu

sefer Ergenekon orgtitti konusunda 9ah§ma yapmalan i9in, aldigi izni gonderdigi istihbarat

Subesindekiler dahil, Fethullah9i polisler ile ilgili de bir 9ah§ma izni aldigindan bahsettigi

anlasilmaktadir. Adil Serdar Sa9an'in Mahkeme huzurundaki sozlti savunmalan, diger

asama beyanlan ve dosya kapsami ile telifi mtimktin olmayan 9eli§kiler arz eden bu

konusmalar aym zamanda, soz konusu proje 9ah§masi kapsaminda iyi niyetle hareket

ederek, yapilabilecek her seyi yaptigi seklindeki ifadelerinin de itibar edilemez savunmalar

oldugunu gostermektedir.

Adil Serdar Sa9an'in A.M. ile yaptigi 05.08.2008 tarihli telefon gortismesinde a9ik olarak.

emekli olduktan soma Veli Kti9tik ile ortak gtivenlik §irketi kuran, donemin istanbul Valisi

Erol Cakir tarafindan il di§ina gonderilmek istenmesi sebebini, Ergenekon orgtitti

konusunda 9ali§ma izni almasina bagladigi halde, Mahkemedeki savunmasinda bu

konusmasimn mahiyetini Vali tarafindan il disina gonderilmek istenmesi sebebinin bu

degil, telefonlanm dinlettigi iddiasi oldugu seklinde tevil ederek, proje 9ali§masimn

kapatilmasi ile Ergenekon orgtitti arasinda bag kurulmasimn ontine ge9meyi ama9ladigi

mtitalaa edilmistir.

Dogu Perin9ek, Emcet Olcaytu ile yaptigi 06.02.2008 tarihli telefon konusmasinda; Adil

Serdar Saqan in olayi gogtislemesi, bunun iqin de yapacagi bir aqiklama ile Ergenekon

orgtitti konusundaki proje calismasimn Cumhuriyet savcisimn emriyle kapatddigim

kamuoyuna aqiklamasi gerektiginden bahsetmektedir. A?ama ifadelerinde bu istegimn

sebebini. Adil Serdar Sa9an'in daha once bu mahiyette beyanlan bulundugunu ogrenmis

olmasina dayandirmaktadir. Gogtislenmesi gerektigi ifadesi ile anlatilmak istenen siiphesiz

bu davaya esas olan Ergenekon orgtittine dair sorustunnadir. Nitekim asamalarda, donemin

istanbul DGM Cumhuriyet Bassavcisi tarafindan bugtinkti sorusturmaya da konu olan

iddia ve belgelerin hi9bir degeri bulunmadigimn tespit edilerek soz konusu proje

9ah§masimn kapatddigim savunmustur. Oncelikle. Adil Serdar Sa9an'in konu hakkindaki

a9iklamasimn yayinlandigi haberde. 2001 yihndaki 9ahsmanin, iddialarm ve belgelerin

degersiz oldugu tespit edilerek kapatildigi veya bu anlama gelecek bir ibare ge9medigi

gortilmektedir. Adil Serdar Sa9an'in konu hakkinda bir a9iklama yapmasindan

bahsediliyor ise bu a9iklamayi zaten Htirriyet gazetesine yapmis ve yayinlanmasi ile de

kamuoyuna duyurulmustur. Dogu Perin9ek'in bu konusmasi ile Adil Serdar Sa5an in

kendisinin ifade ettigi gibi bir a9iklama yapmasim istedigi anlasilmaktadir. (Dogu Penn9ek

savunmasinda bu telefon konusmasimn, kendisinin Adil Serdar Sa9an'in sadece dogrulan

soylemesini ifade ettigi boltimtin atlanarak soruldugundan bahisle iddia makamim itham

etmis ise de, 06.02.2008 tarihli bu gortismede boyle bir ifade olmadigi, bu sozleri yine

148 / 2271

Emcet Olcaytu ile yaptigi 05.03.2008 tarihli baska bir telefon konusmasinda soyledigi

anlasilmaktadir.)

Diger yandan, 2001 yilinda proje 9ahsmasi izni almmasi ile baslayan stirecin basinda, en

agir ithamlar ile Aydinhk dergisinde aleyhine yayin yapilan Adil Serdar Sa9an ile

gelistirdikleri iyi ili§kilerinin ve 2008 yilinda bu a9iklamamn yaptinlmak istenmesinin

9eli§kisi gortilmtis olacak ki, gerek Dogu Perin9ek gerekse Emcet Olcaytu'nun Adil Serdar

Sa9an'in 2001 yilinda proje 9ahsmasi izni istemesini kendilerine gore mazur gosterecek

savunmalar gelistirdikleri, iddialarm aksine proje 9ahsmasinm kapatilmasinda sorumlulugu

bulunmadigim ifade ederek bir bakima Adil Serdar Sa9an'in savunmasim tistlendikleri

gortilmektedir. Yukandan itibaren a9iklandigi gibi, 2001 yihndaki Ergenekon orgtittine

dair proje qahsmasi birkaq usuli yazismamn otesine geqmemis, isin esasi hakkinda hiqbir

islem yapdmadan kapatdmistir. Buna karsihk Dogu Perin9ek'in aynen o donemde oldugu

gibi, bu davaya esas olan sorusturma aleyhine de kamuoyu olusturmak amaci ile

Ergenekon orgtittine dair iddialarm daha once de sorusturuldugu halde delil elde

edilemedigi ifadesini Adil Serdar Sa9an'a a9iklattumak istedigi mtitalaa edilmistir.

Aydinhk Dergisinin Adil Serdar Sa9an hakkindaki soz konusu yayinlanna devam

etmeyerek bir anda kesmesi proje 9ahsmasimn kapatilmasi amacina ulasildigimn da bir

gostergesidir.

Ergenekon Teror Orgtittintin arastuilmasi amaci ile 2001 yilinda baslamlan proje

9ahsmasinin, savunma tarafindan ileri stirtilen degisik iddialar ve Ergenekon Teror

Orgtittintin varhgina dair iddialarm yersizliginin delili oldugu mahiyetindeki ifadeler ile

one 9ikartilan konulardan birisi oldugu gortilmektedir. iddianamelerde ise bu proje

9ahsmasi, Ergenekon Orgtitti varhgi ve faaliyetlerinin delili olarak kabul edilmistir.

Olay hakkinda dogrudan sorusturmaya gefilmesine engel bir durum olmamakla birlikte.

proje 9ahsmasi yolunun tercih edilmesinin takdire bagli oldugu anlasilmaktadir. Buna

karsihk soz konusu olan proje 9ahsmasindaki gelismeler her a9idan normal di§idir.

Tuncay Gtiney ve Omit Oguztan'in anlattiklanna, aramalarda bulunan belgelere bir kiymet

atfedilmis olmah ki proje 9ahsmasi izni istenilmis ve bu izin verilmistir. Bir 9ahsma

yapilmasina karsihk sonu9 elde edilememesi ve bunun tizerine sonlandinlmasi normal bir

islemdir. Burada ise durum farkhdir. Kronolojik stirecinin incelenmesinden de anlasilacagi

tizere usuli yazismalar haricinde konunun i9erigi hakkinda hi9bir 9ahsma yapilmamis,

kanun ve yonetmelikteki, kapsama giren su9lann aydinlatilmasi i9in, iletisimin dinlemnesi

veya tespiti, gizli izleme, kayit ve verilerin incelenmesi, gizli gorevli istihdami gibi

sorusturma usulleri, tanik ve muhbirlere ili§kin ozel hiiktimlerin hi9birisinden

yararlanilmamistir.

Proje 9ahsmasindan once istihbarat §ubesince Tuncay Gtiney ve bir kisim kisilerin

telefonlannin dinlendigi anlasilmakla birlikte, bu dinlemenin Ergenekon Teror Orgtittinti

takip ama9h olduguna dair delil bulunmadigi, savunmamn aksine bu dinlemenin istanbul

l.Agir Ceza Mahkesinin 2002/64 esas sayih dosyasi kapsamindaki kamu arazilerini

parselleyerek haksiz 9ikar saglama v.b. gibi adi su9lann takibi i9in ahndiginin, poje

9ahsmasina planh bir faaliyet sonucu degil, adi su9 magdurlannin sikayeti tizerine

baslayan bir stire9 sonunda basladigimn anlasildigi, Asayis Subesince yakalanan Tuncay

Gtiney'in burada Ergenekon orgtittinden bahsettigi, bu sekilde hem Asayis Subesi ve hem

de telefonlanm takip ettikleri Tuncay Gtiney'in yakalandigi bu subeye gelen istihbarat

149/2271Yüklə 13,44 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə