Detaliu invitatie de participare nr 368251Yüklə 68,42 Kb.
tarix26.07.2018
ölçüsü68,42 Kb.
#59204

Detaliu invitatie de participare in S.E.A.P. nr 368251
Partea superioară a machetei


Detaliu validare

Numarul documentatiei de atribuire: 170076 / 05.12.2014

Data transmiterii in SEAP: 05.12.2014 11:45

Data acceptarii ANRMAP: 08.12.2014 10:06

Data publicarii in SEAP: 08.12.2014 10:06


Detaliu invitatie

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Autoritate contractanta: INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES

Numar invitatie: 368251 / 08.12.2014

Denumire contractCENTRALE TERMICE, RACORDURI TERMICE SI INSTALATII DE UTILIZARE GAZE NATURALE LA SEDIUL INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDETEAN ARGES

Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

DESCRIERE

I.1.1)  

Sediul social

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES 
Cod fiscal 4469183,   Adresa STR. VICTORIEI, NR.60, PITESTI, Pitesti Telefon +40 248607000-20141 Fax +40 248607000-20232 ,  Email achizitii@politiaarges.ro

I.1.2)  

Adresa la care se transmit ofertele:
Str. Victoriei, Nr.60, Pitesti, Romania, cod postal: 110017, telefon:+40 248607000-20141, fax:+40 248607000-20232, persoana de contact:ADRIANA STANCIULESCU

I.1.3)  

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
IPJ Arges, Pitesti, Strada Victoriei, nr. 45, jud. Arges, Serviciul Logistic

I.2)  

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA

I.2.1)  

Tip Autoritate Sectorial: Nu

I.2.2)  

Tip Activitate: Ordine si siguranta publica

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

DESCRIERE

II.1.1)  

Denumire contract:
CENTRALE TERMICE, RACORDURI TERMICE SI INSTALATII DE UTILIZARE GAZE NATURALE LA SEDIUL INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDETEAN ARGES

II.1.2)  

Tip contract: Lucrari

II.1.3)  

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5)  

Obiectul contractului:
Se achizitioneaza servicii de proiectare a instalatiei de utilizare gaze naturale si lucrari de executie Centrale termice, racorduri termice si instalatii de utilizare gaze naturale la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Arges, Mun. Pitesti, str. Victoriei, nr. 60, jud. Arges, conform caietului de sarcini. Valoarea estimata a contractului, conform Devizului general este de 817,43 mii lei din care: C+M = 505,76 mii lei fara TVA; proiectare si inginerie = 20,96 mii lei fara TVA; cheltuieli Diverse si neprevazute, reprezentând un procent de 10% = 69,87 mii lei fara TVA. Lucrarile reprezentând cheltuieli diverse si neprevazute se vor executa numai daca conditiile concrete o impun. Plata cheltuielilor aferente lucrarilor diverse si neprevazute se va face cu conditia ca aceste lucrari sa respecte preturile ofertate pentru articolele cu corespondent în oferta de baza. Serviciile/lucrarile ce pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care pot genera cheltuieli suplimentare vizeaza urmatoarele categorii: servicii de proiectare conform Caietului de sarcini, lucrari de instalatii termice, instalatii de gaze, instalatii electrice, montare centrale termice, lucrari de demontari si desfaceri.

II.1.6)  

CPV: 45331100-7 - Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)

II.1.7)  

Impartire pe loturi: Nu

II.2)  

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU

II.2.1)  

Valoare estimata817,430 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1)  

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  

Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire

Descriere

Garantie de participare

- Cuantumul garantiei de participare este de 14.951,20 lei, reprezentând 2% din valoarea estimata, fara TVA(exclusiv suma de 69.870 lei reprezentând cheltuieli Diverse si neprevazute); - Pentru garantia de participare constituita într-o alta moneda, cursul valutar la care se calculeaza echivalenta leu - alta valuta este cursul BNR la data publicarii invitatiei de participare. - Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. - Forma de constituire a garantiei de participare: într-una dintre formele prevazute la art. 86, alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. - Pentru scrisoarea de garantie de participare se va utiliza Formularul nr. 30 din Sectiunea III. - Pentru virament bancar, se va utiliza contul IPJ Arges: RO21TREZ0465005XXX000176, deschis la Trezoreria Pitesti, cod fiscal 4469183. - Autoritatea contractanta va retine integral garantia de participare, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre situatiile prevazute de art. 87 alin. (1) din H.G. 925/2006. - Nota: IMM-urile beneficiaza de reducere de 50% la garantia de participare. În acest sens ofertantii vor prezenta o Declaratie privind încadrarea în categoria IMM-urilor - Formularul nr.14.

Garantie de buna executie

Garantia de buna executie 10 % din valoarea contractului fara TVA. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie: - printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract – Formularul nr. 31 din sectiunea III; - garantia se constituie în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti si devine anexa la contract; - daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct, la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sã fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeazã sã alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie în documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va înstiinta contractantul despre vãrsãmântul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atât de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezintã unitatii Trezoreriei Statului, cât si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante în favoarea careia este constituita garantia de buna executie, în situatia prevazuta la art. 91 din HG 925/2006. Nota: IMM-urile beneficiaza de reducere de 50% la garantia de buna executie. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (4) din H.G. 925/2006.
 
III.2)  

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  

Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire

 
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei Descriere: Nota: Candidatul/ofertantul nu are dreptul ca în cadrul procedurii: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excuderii din competitie a tuturor ofertelor în cauza; b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat. c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat. În cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos: Cerinta nr.1 Ofertantul nu se încadreaza în situatiile prevazute de art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Prezentare Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr.2. Nota: Documentul va fi prezentat si de asociat/tert sustinator, daca este cazul. Cerinta nr. 2 Ofertantul nu se încadreaza în situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Prezentare Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr. 3. Nota: Documentul va fi prezentat si de asociat/tert sustinator, daca este cazul, cu mentiunea neîncadrarii în dispoz. art. 181, pct.a, c^1, d din OUG 34, cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinta nr. 3 Ofertantul participa la procedura cu oferta independenta în concordanta cu regulile de concurenta, potrivit Ordinului 314/2010 al presedintelui ANRMAP. Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Prezentare Declaratie CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul nr. 4. Cerinta nr. 4 Ofertantul nu se încadreaza în situatiile prevazute de art. 69¹ din OUG 34/2006. Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Prezentare Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69¹ din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr. 5, privind faptul ca nu exista legaturi de rudenie, pâna la gradul al patrulea inclusiv, sau relatii comerciale cu persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante. Persoanele care detin functii de decizie în autoritatea contractanta în privinta organizarii, derularii si finalizarii prezentei proceduri sunt: Seful Inspectoratului: Cms.sef de politie Ispir Ionel, Adjunctii Sefului Inspectoratului: Cms.sef de politie Ionitescu Petre, Cms.sef de politie Gherghe Cosmin Gabriel, Contabil sef: Cms.sef de politie Miu Constantin Adrian, Comp. Juridic: Cms.sef de politie Pîrvu Laura, Insp.de politie Ghita Ana Ioana, Sef Serviciu Logistic - Cms.sef de politie Radu Stefan, Serviciul Financiar – Cms.sef de politie Nicolae Cerasela, Cms. de politie Lia Roxana Monica, Compartiment Marketing si Achizitii - Scms.de politie Stanciulescu Adriana, Compartiment Administrarea Patrimoniului Imobiliar – Insp.pr.de politie Cîndea Robert-Ion, Sinsp.de politie Neamu Madalin Constantin. Nota: Documentul va fi prezentat de catre subcontractant si de catre asociat/tert sustinator (daca este cazul). Cerinta nr. 5 Ofertantul nu înregistreaza datorii (la bugetul general consolidat si datorii la bugetul local) scadente în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat; Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local. Nota: Certificatele se vor prezenta pentru punctul de lucru implicat în derularea contractului. În situatia în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu este eligibil sau se afla într-una din situatiile prevazute la art.69^1 sau art. 180 sau art. 181 din OUG nr. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului, cu exceptia situatiei prevazute la art. 9 alin.(1) din Ordinul 509/2011 al Presedintelui A.N.R.M.A.P. Note: (1) Fiecare dintre documentele solicitate în cadrul acestei sectiuni se pot prezenta în oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. (2) În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei. (3) În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Documentele vor fi prezentate în original/copie legalizata, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora în limba romana. Persoane juridice/fizice române: 1. - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor. Se permite depunerea documentului solicitat în cadrul acestei sectiuni în oricare din formele: original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul“/electronica. Nota: Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul afisat de operatorul SEAP va transmite certificatul constatator emis de ORC în original sau copie legalizata. Pentru Persoane juridice/fizice straine: Prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident (traducere autorizata) 2. - Se depun în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, dupa caz urmatoarelele Atestate/Autorizatii/Certificate: 1. Autorizatie emisa de ANRE destinata proiectarii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune mai mica sau egala cu 6 bar, tip PDI în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si Ordinului ANRE nr. 89/12.11.2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare în domeniul gazelor naturale; 2. Autorizatie emisa de ANRE destinata executiei, verificarii si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune mai mica sau egala cu 6 bar, tip EDI, în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si Ordinului ANRE nr. 89/12.11.2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare în domeniul gazelor naturale; 3. Autorizatie ISCIR tip PT A1/2010 pentru domeniul instalare, montare, reparare si întretinere, verificari tehnice în utilizare pentru aparate consumatoare de combustibil cu puterea mai mica sau egala cu 400 Kw, în conformitate cu prevederile Legii 64/2008 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil. 4. Atestat ANRE tip B pentru proiectare si executie instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale cu tensiunea nominala de 0,4 Kv, în conformitate cu Ordinul presedintelui A.N.R.E. nr. 23 / 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice; 5. Autorizatie ISCIR pentru montarea, punerea în functiune, repararea si întretinerea instalatiilor de ardere si automatizare pentru cazane si instalatia de automatizare pentru centrale termice în conformitate cu prevederile Legii 64/2008 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.
Capacitatea economica si financiara


 Descriere: 1.Informatii generale cu declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani. Se va completa Formularul nr.11 - Informatii generale din Sectiunea Formulare, cu declararea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013). Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa Formularul nr. 11 din Sectiunea Formulare. Nivelul minim al cifrei medii de afaceri globala pe ultimii trei ani (2011, 2012, 2013) trebuie sa fie cel putin egal cu 1.000.000 lei. Cifra de afaceri medie anuala globala se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri obtinute de ofertant în anii financiari precizati. Persoanele juridice înfiintate de mai putin de trei ani vor prezenta cifra de afaceri doar pentru anii scursi de la data înfiintarii, însa vor lua în considerare cerinta privitoare la acest indicator, respectiv media cifrei de afaceri globale sa fie de cel putin 1.000.000 lei. În cazul în care ofertantul face dovada ca se încadreaza în categoria I.M.M, în conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri. Nota: Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta minima se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Pentru conversia lei/alta valuta, se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a României pentru fiecare dintre anii 2011, 2012, 2013.,2. Bilanturile contabile sau extrase de bilant pentru anii 2011, 2012, 2013. Ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrasele de bilant pentru ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013), în cazul în care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit ofertantul, înregistrate la organele competente. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente, în masura în care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului. Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul”, însotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora în limba româna.,3. Tert sustinator financiar (daca este cazul). În conformitate cu prevederile art. 186, alin (2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata, în conformitate cu prevederile alin (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, art. 180 si ale art.181 lit.a), lit.c1) si lit.d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala


 Descriere: 1. Lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani: - Se va completa Formularul nr.9 - Declaratie privind lista principalelor lucrari, din Sectiunea Formulare. Lista va contine valori, perioade, locul executiei lucrarilor si beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. În cazul în care un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa Formularul nr.9 din Sectiunea Formulare.,2. Experienta similara: Ofertantul are obligatia de a face dovada executarii în ultimii 5 ani de lucrari similare cu lucrarile ce vor fi executate în baza contractului ce urmeaza a fi atribuit, lucrari duse la bun sfârsit, cu o valoare cumulata mai mare sau egala cu 700.000 lei (excl.TVA), la nivelul unuia sau a cel mult doua contracte. Lucrarile executate declarate ca experienta similara vor fi cuprinse obligatoriu în Formularul nr.15. Prin solicitarea acestor cerinte minime de calificare, autoritatea contractanta se asigura ca operatorii economici au experienta necesara pentru executarea unor lucrari de natura celor ce fac obiectul procedurii, diminuând în acest fel riscul de neîndeplinire a contractului. Pentru a nu restrictiona participarea ofertantilor, se admite prezentarea unui contract, maxim 2 contracte, ce au drept obiect executia de lucrari similare, atunci valoarea contractului / contractelor va trebui sa acopere cel putin valoarea solicitata mai sus. Pentru lucrarile executate declarate ca experienta similara, ofertantul are obligatia de a prezenta certificate / documente semnate / contrasemnate de beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si care precizeaza daca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit. Prin formulele „lucrari executate si duse la bun sfârsit” si „contract de lucrari finalizat” se întelege: - lucrari receptionate partial care sunt însotite de proces verbal de receptie partiala; sau - lucrari receptionate însotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau - lucrari receptionate însotite de proces-verbal de receptie finala. Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul”, însotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Nota: Numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta minima privind experienta similara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Pentru conversia lei/alta valuta, se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an. - Pentru anul 2014 se va lua în considerare cursul de referinta comunicat de BNR la data publicarii invitatiei de participare.,3. Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari: - Se va completa Formularul nr. 16 – Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice din Sectiunea Formulare, cu echipamentele tehnice, utilaje, instalatii echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului; - Se vor prezenta documente care atesta detinerea (dotarea proprie/închirierea sau alte forme de punere la dispozitie) utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice declarate ca fiind necesare pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului. Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul”, însotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Nota: Comisia de evaluare are dreptul de a verifica cele declarate de ofertant, eventualele neconcordante între cele declarate si ceea ce exista, putând duce la descalificarea ofertantului. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta minima se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.,4. Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani. - Completare Formularul nr. 17 - Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere. În cazul în care un grup de operatori depune oferta comuna, fiecare membru al asocierii va prezenta Formularul nr. 17 din Sectiunea Formulare.,5. Informatii referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, în special pentru asigurarea controlului calitatii. - completare Formularul nr. 18 - Informatii referitoare la personalul de conducere, cu personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului.,6. Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Se va completa Formularul nr.19 – Model declaratie subcontractanti, cu subcontractantii si datele de recunoastere ale acestora. Subcontractantii declarati vor completa Formular nr. 5 - Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit. În cazul în care, parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se îndeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, atunci, autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati în oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. (Formularul nr. 20). Nota: În cazul în care pentru îndeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va prezenta Formularul nr. 19 cu mentiunea “Nu este cazul”.,7. Tert sustinator tehnic (daca este cazul) În conformitate cu prevederile art. 190, alin (2) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica invocând sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia în care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, art.180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006.,8. Asociere(daca este cazul) 1. În cazul asocierii se completeaza lista cuprinzând asociatii, însotita de acordurile de asociere Formularele 23 si 24. 1.1. În cazul asocierii operatorilor economici pentru depunerea ofertei comune: Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere în care sa se mentioneze liderul de asociatie si membrii acesteia. Documentul va consemna ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si în numele tuturor asociatilor, individual si colectiv si ca liderul asociatiei este responsabil pentru îndeplinirea contractului, inclusiv platile. Întelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii sunt obligati sa ramâna în Asociatie pe întreaga durata a contractului, oferta comuna depusa, constituind - actul juridic prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achizitie publica. Art.44 si art.3 litera q din OUG nr.34/2006. 1.2. Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, se obliga, ca în cazul în care oferta sa este declarata câstigatoare, va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, înainte de data semnarii contractului; platile efectuate în baza contractului de achizitie publica se vor face în contul indicat de catre liderul asociatiei. 1.3. În cazul asocierii, criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale vor trebui respectate de fiecare membru al asociatiei în parte, prevazute în documentatia de atribuire. 1.4. În cazul asocierii a doi sau mai multi operatori economici situatia economica si financiara, capacitatea tehnica si /sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor partenerilor . Informatii privind asocierea- daca este cazul. Pentru orice asociat se vor prezenta documentele de calificare solicitate la punctele III.2.1. a) si III.2.1.b) din documentatia de atribuire. Acestea vor fi prezentate în conformitate cu prevederile Anexei 2 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011. 1. Standarde de asigurare a calitatii în conformitate cu standardele europene relevante care atesta certificarea sistemului propriu de management al calitatii ofertantului (ISO 9001:2008 sau echivalent) pentru executia lucrarilor care fac obiectul contractului . În cazul în care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al grupului pentru partea din contract pe care acesta o realizeaza.,2. Standarde de protectia mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului. Se vor prezenta certificate emise de organisme independente conforme, care atesta certificarea sistemului de management de mediu al ofertantului (ISO:14001 sau echivalent), pentru executia lucrarilor care fac obiectul contractului. În cazul în care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al grupului pentru partea din contract pe care acesta o realizeaza. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date


SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

PROCEDURA

IV.1.1)  

Tipul procedurii Cerere de oferta

IV.1.2)  

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

IV.2)  

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)  

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2)  

Se va organiza licitatie electronica: Da

IV.3)  

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)  

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.

IV.3.2)  

Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3)  

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.4)  

Data limita de depunere a ofertelor: 23.12.2014 10:00

IV.3.5)  

Data si ora deschiderii ofertelor: 23.12.2014 10:30

IV.3.6)  

Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

MOD DE FINANTARE

VI.1.1)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

VI.1.2)  

Tip de finantare: Fonduri bugetare 

Data expedierii prezentei invitatii: 05.12.2014 11:45

Partea inferioară a machetei

Yüklə 68,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin