wp-content/uploads/2020/01
  Kiçik summativ qiymətləndirmə №-1
wp-content/uploads/2020/03
  Mövzu müasir təlim formaları,iş üsulları və texnikaları plan: 1
  Pedaqogikanın ümumi əsasları Plan
wp-content/uploads/2020/02
  Dəmiryol nəqliyyatında daşımaların təşkilinin əsasları
wp-content/uploads/2020/03
  Uşaq psixologiyası imtahan sualları Uşaq psixologiyası psixologiyanın sahəsi kimi
wp-content/uploads/2020/04
  Mühazirələr DƏDƏ qorqud" eposu azərbaycan türklərinin ulu babası oğuz türklərinin yaratdığı "
  Informatika fənninin predmeti. Informasiya nəzəriyyəsi və informasiya texnologiyaları. Informasiya ölçü vahidləri
wp-content/uploads/2020/03
  Kompüter avadanlıqlarının profilaktikası və texniki təmiri
  Grammar: Write about: “The Reciprocal Pronouns and their teaching methods” – “Qarşılıq əvəzliyi və onun tədrisi metodikası” haqqında yaz
wp-content/uploads/2020/04
  Azərbaycan Tarixi XIX xxi əsrin əvvəli
  Mühazirələr toplusu Giriş
wp-content/uploads/2020/05
  Konstruksiya materiallarinin texnologiyasi fənnindən MÜhaziRƏLƏR
wp-content/uploads/2020/02
  Mövzu 1 ngn – şəbəkəsinin strukturu və elementləri. Suallar
wp-content/uploads/2020/04
  1. Statistika elminin predmeti və metodu
  2. Yeni iqtisadi siyasətə keçidin zəruriliyi və mahiyyəti. Azərbaycanda Yeni iqtisadi siyasətin xüsusiyyətləri
  İqtisadi informatikanın əsas anlayışları
wp-content/uploads/2020/03
  Mövzu 1 Əmək mühafizəsi üzrə qanunvericilik. Əmək mühafizəsinin hüquq və təşkilati məsələləri, normaları, əmək müqaviləsi
wp-content/uploads/2020/04
  Audit xidməti və onun təşkili – (30+15)-15 mövzu Mövzu Auditin mаhiyyəti, məqsədi və vəzifələri
  Mühazirə Fənn: Nəqliyyat hüququ Müəllim Sərvərov Bəxtiyar
  Etika və psixologiya
wp-content/uploads/2020/03
  1.Çoxmənalılıq haqqında məlumat. Çoxmənalılığın əmlə gəlməsi
  Morfologiya haqqinda məlumat
  Psixologiyadan mühaziRƏ MƏtnləRİ İxtisas: Rİm kurs: 3
  İxtisas: tspx kurs: II fənn: Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası Mövzu: Fənnin məzmunu və vəzifələri. Ədəbiyyat siyahısı: Zeyniyev N. R., Axundov A. H., N. H. Sultanova, E.Ə. Yolçuyeva., T.Ə
  Mövzu: Psixologiyanın elm kimi meydana gəlməsi İxtisas: Tarix müəllimliyi Kurs: I fənn: Psixologiya
  Naxçivan müƏLLİMLƏR İnstitutu kafedra: DİLLƏr və ƏDƏBİyyat faküLTƏ: pedaqoji İXTİsas: İSM, VI sem. Kurs: III
wp-content/uploads/2020/04
  Yazıya qədərki qaynaqlar. Mixi yazılar və antik ədəbiyyat. "Albaniya tarixi"
wp-content/uploads/2020/03
  Şəxsiyyət psixologiyası Fənn müəllimi
  Mühazirə №1 İkt-nin əsas priNSİPLƏRİ, TƏHSİLDƏ TƏTBİQİNİN Əsas məQSƏd və VƏZİFƏLƏRİ
  İsmayil əLİyev
  Kurs: II fənn:Ünsiyyət psixologiyası
  MühaziRƏ 1 Nİtq məDƏNİYYƏTİNİn təDQİQİ, İNKİŞafi və TƏBLİĞi haqqinda
wp-content/uploads/2020/02
  GiRİŞ. I nitq mədəniyyətinin tədqiqi, inkişafı və təbliği. Mədəni nitqə verilən başlıca tələblər. Nitqin aydınlığı
wp-content/uploads/2020/03
  Kurs: II fənn: Şəxsiyyət psixologiyası Müəllim
  Mikroprosessorlu sistemlər baki 2016 Mikroprocessorlar haqqında anlayış. Mikroprosessor (cpu)
  İ s m ikur s müƏLLİM: babayeva məHƏBBƏT (b m)
  Ixtisas: tspx kurs: II fənn: Orfoqrafiya və orfoepiynın əsasları
  Mtt III kurs imtahan sualları Pedaqoji psixologiya fənnindən imtahan sualları
wp-content/uploads/2020/04
  Sahə iqtisadiyyatı və menecment fənninə giriş. İqtisadiyyat anlayışının yaranması İqtisadiyyatın sahələri
wp-content/uploads/2020/02
  1.Üçfazalı sistemlər haqqında ümumi məlumat
wp-content/uploads/2020/04
  Yük tarifləri və onların quruluşu Tariflər haqqında ümumi məlumatlar
wp-content/uploads/2020/03
  Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası İmtahan sualları Nurlana Novruzi
  Mühazirə mətnləri I. MÜHaziRƏ pedaqoji ustaliq sistem kiMİ
wp-content/uploads/2020/04
  Xixəsrin ortalarında İngiltərədə fabrik və zavodlar bütün sənaye sahələrində üstünlük təşkil edirdilər.İngiltərə burjuaziyasının dünya bazarlarında rəqibi yox idi. O dövrdə maşınları yalnız İngiltərə ixrac edirdi
  Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əmək təlimi və tərbiyəsinin mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri Plan
wp-content/uploads/2020/03
  Mühazirə 1: Ana dilinin tədrisi metodikasının ümumi məsələləri
  Həyat fəALİYYƏTİNİn təHLÜKƏSİZLİYİ” FƏNNİ ÜZRƏ MÜhaziRƏ I. ƏMƏk mühafiZƏSİ
wp-content/uploads/2020/12
  I mövzu. Qafqaz tarixinin mənbələri və tarixşunaslıgı Plan : Daş kitabələr və mixi yazılar
  Səlcuq yüRÜŞLƏri döVRÜNDƏ Şimali və CƏnubi qafqaz
wp-content/uploads/2020/03
  Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Təbiət və incəsənət fakültəsinin Riyaziyyat İnformatika müəllimliyi I kurs: I semestr İnformatika ixtisasından imtahan sualları
  Alqoritmləşdirmə nəzəriyyəsi fənninin sualları. Nmi II kurs RİM
wp-content/uploads/2020/04
  1-Cİ MÖvzu sosiologiya elminin meydana gəlməsi, predmeti, metodu, funksiyaları, strukturu
wp-content/uploads/2020/03
  Mövzu Psixodiaqnostika anlayışı onun məzmunu və vəzifələri. Plan
  Nitq məDƏNİYYƏTİNİn təDQİQİ, İNKİŞafi və
wp-content/uploads/2020/12
  Türksoyun fəaliyyəti Plan
wp-content/uploads/2020/03
  Mövzu: 2 Roma İmperiyasında quldarlıq quruluşunun böhranı və feodal münasibətlərinin yaranması Plan
wp-content/uploads/2020/04
  Fənnindən mühazirələr toplusu Mövzu 1 ngn – şəbəkəsinin strukturu və elementləri. Suallar
wp-content/uploads/2020/03
  Fənn: Ana dili Mövzu: Sintaksis Müəllim
wp-content/uploads/2020/04
  Kurs: II fənn: Məktəbəqədər pedaqogika
wp-content/uploads/2020/05
  MateriALŞÜnasliq fənnindən muhaziRƏLƏR
wp-content/uploads/2020/04
  Fənnin proqrami kursun məzmunu
wp-content/uploads/2020/03
  Elementar riyaziyyat-1 İmtahan sualları 2020-ci IL fevral Müəllim: Həsənov Abdulla
  Kurs: IV fənn: Verilənlər bazası
  Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
wp-content/uploads/2020/11
  D ə m I strreplƏ q L i yyatind a h ə r ə k ə t I n t ə n z I m L ə m ə s I steml ə r I
wp-content/uploads/2020/05
  Qadınların ödənilməyən qayğı və məişət işinin dəyərləndirilməsi üçün əlverişli hüquqi və sosial mühütün yaradılmasına dəstək
wp-content/uploads/2020/03
  Mövzu müasir təlim formaları,iş üsulları və texnikaları plan: 1
wp-content/uploads/2020/04
  FəNN: ekologiya mövzu 1: ekologiyanin əsas anlayişlari və SİstemliLİYİ
wp-content/uploads/2020/03
  İxtisas: İsm kurs: I fənn: Ana dili Mövzu 1: Leksikologiyanın predmeti və növləri
  Naxçıvan Muxtar Respubilkasında Kitabxanların Tarixi
  Regionların kitabxana informasiya təminatı sistemi
wp-content/uploads/2020/04
  İxtisas: Psixologiya Kurs: I fənn
wp-content/uploads/2020/03
  Фяза вя заман
  Naxçivan müƏLLİMLƏR İnstitutu təBİƏt və İNCƏSƏNƏt faküLTƏSİ Bİologiya müƏLLİMLİ İXTİsasi I kurs
wp-content/uploads/2020/04
  Və vasiTƏLƏRİ fənnindən mühazirələr toplusu hazirladi qaim cəFƏrov metrologiya haqqında ümumi məlumat
wp-content/uploads/2020/12
  Türkmənistan ən yeni dövrdə Plan
wp-content/uploads/2020/04
  I kurs I semestr 36 saat. Müəllimə : Məmmədova Vüsalə Azərbaycan dili
wp-content/uploads/2020/03
  Nitq məDƏNİYYƏTİNİn təDQİQİ, İNKİŞafi və
  Yazının yaranma tarixi Əlifbanın meydana gəlməsi Qədim yazı növləri yazi və ƏLİfbanin yaranmasi
wp-content/uploads/2020/12
  Volqaboyu türk xalqları ən yeni dövrdə. Plan
wp-content/uploads/2020/04
  1. Statistika elminin predmeti və metodu
wp-content/uploads/2020/03
  Psixologiyadan riyazi metodlar Psixodioqnostik metodlar haqqında anlayış
  Mühazirə: 30 saat İxtisas: Psixologiya. 1-ci kurs( qrup 124) suallar duyğu haqqında anlayış
  Mühazirə saatı: 54 saat Ixtisas: TİM, 125 qrup Suallar Psixologiya elminin obyekti
  Mühazirə 60 saat İxtisas: Təhsildə sosial pixoloji xidmət I kurs (qrup123)
  İxtisas: Kitabxanacılıq və informasiya Kurs: II mövzu: azərbaycanin göRKƏMLİ Sİyasi DÖVLƏt xadiMLƏRİ ƏSƏRLƏRİNİn nəŞRİ və biblioqrafiyasi plan
  İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası. RİYaziyyatin iBTİDAİ kursunun nəZƏRİ Əsaslari ism I kurs, II semestr
wp-content/uploads/2020/04
  Azərbaycan diLİ FƏNNİNDƏN
wp-content/uploads/2020/12
  Türkdilli dövlət başçıları sammitlərinin dövlətlərarası münasibətlərdə yeri Plan
wp-content/uploads/2020/08
  Unit Social Settings. Lesson Meet New People (speaking)
wp-content/uploads/2020/02
  Sənədli elektrik rabitə sistemləri və şəbəkələri Müəllim: Kərimova Sədaqət baki – 2015
wp-content/uploads/2020/03
  Mtt II kurs İmtahan sualları azərbaycanşÜnasliq fəNNİ ÜZRƏ İmtahan suallari
  İxtisas: tspx kurs: I fənn: Uşaq Psixalogiyası
wp-content/uploads/2020/04
  3. FƏLSƏFƏNİn qaynaqlari : Mİfologiya və DİN. FƏLSƏFƏNİn premeti VƏ funksiyalari
wp-content/uploads/2020/03
  Ixtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət Kur: III fənn: İnklüziv təhsil və təlim
  İXTİsas: Məktəbəqədər təlim və tərbiyə kurs: I fəNN: Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası MÜƏLLİM: İbrahim Murad Oğlu Rüstəmov dosent
  İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət Kurs: III fənn: Psixoanaliz
wp-content/uploads/2020/01
  Reyhan əTİRLİ ev şəhid ruhani, hərəm müdafiəçisi Məhəmməd Hadi Zülfüqarinin xatirələrindən ibarət povest
wp-content/uploads/2020/03
  Kurs: III fənn: Məktəb təliminə hazırlığın əsasları
  İXTİsas: İsm (İBTİDAİ SİNİf müƏLLİMLİYİ) kurs: I fəNN: Ana dili MÖvzu: Sinonim sözlər
  İxtisas: Kitabxana və informasiya Kurs: I (əyani) İl, semestr: 2020-ci IL, II sem. Fənn: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
wp-content/uploads/2020/12
  V mövzu. Səlcuq yürüşləri dövründə Cənubi Qafqaz Plan : Cənubi Qafqaz Səlcuq ağalığı dövründə
  Qafqazın feodal dövlətləri ( IX əsrin II yarısı-xiii əsrin əvvəlləri) Plan
wp-content/uploads/2020/03
  Ixtisas-Ingilis dili muellimliyi Fenn-Ingilis dili oxu ve nitq. Imtahan suallari
  Kurs: I fənn: Pedaqogika
wp-content/uploads/2020/01
  N I k a h m ü q a V i L ə s I şəhəri 20 c IL
wp-content/uploads/2020/03
  Mühazirə I. Arxeologiya elminin məqsəd və vəzifələri
  Tarix müəllimliyi Kurs: I imtahan sualları Psixologiya
  İxtisas: Kitabxanaçılıq və informasiya Kurs: III fənn: Məktəb kitabxanalarının məlumat axtarış sistemi Müəllim: Rəsulzadə Aysu Telman qızı
wp-content/uploads/2020/12
  Türkmənistan sovet dövründə Plan
wp-content/uploads/2020/03
  Ədəbiyyat siyahısı: Knyaz Aslan. Dünya kitabxanaları tarixi (I, II hissələr). Baki
wp-content/uploads/2020/02
  1. naqiLSİz rabiTƏ texnologiyalari haqqinda ümumi MƏlumat
wp-content/uploads/2020/04
  Nəqliyyatda yükəmə-boşaltma işlərinin təşkili – 2” fənni ybm, onların təsnifatı. Ybm-nin məhsuldarlığı və ona təsir edən amillər
wp-content/uploads/2020/12
  Габаг асийа халглары
wp-content/uploads/2020/01
  23 yanvar 2020-ci IL Transparency International Korrupsiya Qavrama İndeksi (KQİ) 2019 suallar və cavablar korrupsiya Qavrama İndeksi (KQİ) nədir?
wp-content/uploads/2020/03
  Riyaziyyatin iBTİDAİ kursunun nəZƏRİ Əsaslari
  Biologiya müƏLLİMLİYİ II kurs tiBBİ BİLİKLƏRİN Əsaslari
  Mtt I kurs, II semestr Azərbaycan dili
  Azərbaycan ədəbiyyatı fənnindən imtahan sualları (Kitabxanaçılıq ixtisası -2020), I kurs
wp-content/uploads/2020/11
  Astara Pedaqoji Kolleci ilə ekskursiya keçiriləcək müəssisə arasında
wp-content/uploads/2020/04
  Mühazirə Fənn: Politalogiya Müəllim Sərvərov Bəxtiyar
wp-content/uploads/2020/03
  İxtisas: Kitabxanaçılıq və informasiya Kurs: II fənn: Elmi,bədii,texniki və kənd təsərrüfatı biblioqrafiyası Müəllim: Rəsulzadə Aysu Telman qızı
  Ixtisas: Məktəbəqədər təhsil və təlim Kur: III fənn: İnklüziv təhsil və təlim
wp-content/uploads/2020/04
  Mühazirə konspekti Bakı 2020 I mövzu
wp-content/uploads/2020/03
  Model anlayışı. Modelləşdirmənin mahiyyəti
  Nitq mədəniyyəti
wp-content/uploads/2020/12
  Qafqaz erkən orta əsrlərdə. Feodal münasibətlərinin yaranması p L a n
wp-content/uploads/2020/03
  Kur: III fənn: Ümum təshsilin kurikulumu Ədəbiyyat siyahısı
wp-content/uploads/2020/02
  Nv-nin diaqnostikası fənnindən mühazirələr. Bölmə Diaqnostika, predmeti və sistemi. Diaqnostikanın əsas anlayışları
wp-content/uploads/2020/12
  Iv mövzu. Qafqaz erkən orta yüzilliklər dövründə Plan : Qafqazda feodal münasibətlərinin yaranması
wp-content/uploads/2020/04
  Azərbaycan
  Mühazirə Fənn: Azərbaycan tarixi Müəllim Sərvərov Bəxtiyar
wp-content/uploads/2020/03
  Васунәкләр һәр ики тәрәф арасында ниҝаһ бағларыны мөһкәмләндирмәк үчүн охунан гәлбдән ҝәлән халг мусгисидир
  Komputer şƏBƏKƏLƏRİ
wp-content/uploads/2020/09
  Sənədli elektrik rabitə sistemləri və şəbəkələri Giriş
wp-content/uploads/2020/12
  Terms of reference
  Iv mövzu. Avstraliya və Okeaniya xalqları Plan
wp-content/uploads/2020/04
  Mühazirə konspekti İxtisas "Nəqliyyat vasitələrinin təmiri və servisi"
wp-content/uploads/2020/05
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan texniKİ universiteti NƏZDİNDƏ baki döVLƏt rabiTƏ VƏ NƏQLİyyat kolleci
wp-content/uploads/2020/03
  Sosial-siyasi ƏDƏBİyyatin biBLİoqrafiyasi
  İxtisas: tspx kurs: IV fənn: Defektologiya və loqopediyanın əsasları
wp-content/uploads/2020/04
  Qeyd: Bu sualların cavabı ancaq "Seyyid Əliəkbər Ocaq Nejat" ağanın yazdığı "Mübarək Ramazan ayı" kitabından təyin olunmuşdur
wp-content/uploads/2020/03
  Mühazirə mətnləri I mövzu: pedaqoji etikanin predmeti VƏ VƏZİFƏLƏRİ
wp-content/uploads/2020/12
  Ii mövzu. Qafqaz ibtidai icma dövründə Plan : Qədim daş dövrü abidələri. İlkin əkinçilik və sənətkarlıq məskənləri
wp-content/uploads/2020/04
  Kurs: III kurs
wp-content/uploads/2020/03
  Mühazirə: "Azərbaycançılıq idelogiyasının yaranmasına nəzəri baxış"
wp-content/uploads/2020/12
  Xviii əsrin əvvəllərindən başlayaraq çar Rusiyası Krım xanlığına getdikcə daha çox nüfuz etməyə çalışırdı
  Mövzu : Krım xanlığının yaranması və formalaşması
  Iii mövzu. Qafqazda feodal münasibətlərin yaranması Plan : Qafqazda feodal münasibətlərinin yaranması
wp-content/uploads/2020/03
  Biblioqrafiyaşünaslıq I kurs İmtahan sualları Biblioqrafiya nədir? Biblioqrafik informasiya«sənəd-tələbatcı»
  Kurs: II fənn: Pedaqogika -2 Mövzu
  Fənnin adı:Ümumi təhsilin kurikulumu Müəllimin adı: Baxşəliyeva Tamara
wp-content/uploads/2020/12
  Mövzu: İnformasiyasının xassələri "kollekvium" Hazırlayan : Qədir Hünbətov
wp-content/uploads/2020/04
  Fatmaxanım Cəlal qızı Bünyatova, Idrak mektebi-İntellekt school””nin direktoru; Yuliya İvan qızı Kərimova
wp-content/uploads/2020/11
  Fənn: Vaqonların hava kondensasiya qurğuları və soyducu maşınları
wp-content/uploads/2020/09
  Mexaniki dalğalar başa düşülür. Səs mənbəyindən
wp-content/uploads/2020/12
  Rusiya Federasiyası tərkibində yaşayan türk xalqları plan
wp-content/uploads/2020/10
  Adobe Fotoshop qrafik redaktoru
wp-content/uploads/2020/03
  Mühazirə mətnləri Mövzu 1 : Ədədi ifadə. Ədədi bərabərlik və onun xassələri
wp-content/uploads/2020/04
  Funksiyanın nöqtədə limiti,limitin xassələri, funksiyanın kəsilməzliyi
wp-content/uploads/2020/03
  Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisası üzrə dövlət imtahan sualları Riyazi analiz
wp-content/uploads/2020/04
  Marketinq haqqında anlayış. Marketinqin əsas anlayışları
wp-content/uploads/2020/12
  Teymur dövlətinin yaranması
wp-content/uploads/2020/04
  MergedFile
wp-content/uploads/2020/12
  Uyğurlar ən yeni dövrdə Plan
wp-content/uploads/2020/02
  Mirvariyə çevrilən ürək qanı
wp-content/uploads/2020/03
  Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi. Jukovski funksiyası
wp-content/uploads/2020/06
  Avtomatlaşdırmanın əsasları” fənnindən mühazirələr. Giriş
wp-content/uploads/2020/03
  Mənfi olmayan tam ədədlər ( motə) hesabının çoxluqlar
wp-content/uploads/2020/04
  Fənn: Həqiqi dəyşənli funksiyalar nəzəriyyəsi. Ədəbiyyat siyahısı
wp-content/uploads/2020/03
  Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi fənnindən imtahan sualları
wp-content/uploads/2020/02
  Yük stansiyasının təsnifatı və xarakteristikası
wp-content/uploads/2020/05
  Бядии редактор
wp-content/uploads/2020/11
  Müəllim: Rəhimov Kamal Fənn: Vaqonların elektrik avadanlıqlar və cihazları
wp-content/uploads/2020/04
  Beynəlxalq poçt rabitəsi” m ü h a z I r ə L ə r müəllim : Mansurova S. M. Bakı – 2015 Beynəlxalq poçt göndərişləri bpg növləri və kateqoriyaları
wp-content/uploads/2020/11
  Mövzu 1 Yoldəyişənlərin istismarı
wp-content/uploads/2020/03
  İxtisas: tspx kurs: I fənn: inkişaf və yaş psixologiyası
  RiM, IV kurs Fənn müəllimi: prof. Yaqub Məmmədov
  Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisası üzrə dövlət imtahan sualları Riyazi analiz
wp-content/uploads/2020/04
  Mühazirə-4 Mövzu: Matris anlayışı. Matrislər üzərində əməllər plan: I matris və onun növləri
wp-content/uploads/2020/03
  Yeni koronavirusa (2019-yKoV) yoluxma şübhəsi və yüngül simptomları olan pasiyentlərə ev şəraitində qayğının göstərilməsi və onlarla təmasda olan insanların müşahidəsi
  Mühazirə 30 saat İxtisas: Rİm pedaqogikanın mövzusu və vəzifələri
wp-content/uploads/2020/04
  Сборник задач по дифференциальным уравнениям. Ижевск: ниц «Регулярная и хаотическаядинамика»
wp-content/uploads/2020/03
  Riyaziyyat-informatika müəllimliyi III kurslar üçün Adi iferensial tənliklər fənni üzrə imtahan sualları
  Mühazirə : 30,seminar 30 İxtisas : tspx,II kurs Ünsiyyət psixologiyasından imtahan sualları
  Psixologiya fənnindən imtahan sualları Psixologiyanın obyekti, predmeti və vəzifələri
  Mühazirə saatı: 2020-ci IL, 45 saat İxtisas: mtt kurs IV suallar
  Kurs: I fənn: Sənədlərin biblioqrafik təsviri
wp-content/uploads/2020/02
  Giriş. Dəmiryol nəqliyyatının rolu və vəzifələri
wp-content/uploads/2020/12
  Köçəri özbək dövləti
wp-content/uploads/2020/03
  Mühazirə 1 İxtisas: Rİm kurs: IV fənn:Ümumi təhsilin kurikulumu
wp-content/uploads/2020/05
  Dərsliklərin metamorfozu
wp-content/uploads/2020/04
  Möhtwrwm müswlmanlar
wp-content/uploads/2020/12
  Türk dövlətləri beynəlxalq və məhəlli təşkilatlarda plan
  V mövzu. Qafqaz ərəb işğalları və ağalığı dövründə Plan : Ərəb işğalları ərəfəsində Qafqazda ictimai-siyasi vəziyyət. Qafqazda ərəb idarəçilyi. Köçürmə siyasəti
wp-content/uploads/2020/03
  Psixologiya I kurs Ekologiyadan imtahan sualları
  1. Psixodiaqnostikanın predmeti, vəzifələri, sahələri
wp-content/uploads/2020/05
  FəNN: mobil rabiTƏNİn veriCİ VƏ QƏbulediCİ avadanliqlari mühaziRƏLƏr konsbekti Hazırladı: KƏRİmova sədaqəT
wp-content/uploads/2020/03
  Kurs: IV fənn: Təhsildə sosial-psixoloji xidmət və psixoloji praktikum Müəllim
wp-content/uploads/2020/04
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan texniKİ universiteti NƏZDİNDƏ baki döVLƏt rabiTƏ VƏ NƏQLİyyat kolleci
wp-content/uploads/2020/12
  I mövzu: Etnoqrafiya elminin predmeti və vəzifələri
  Rafael HÜseynov
wp-content/uploads/2020/01
  1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurası yaradılsın
wp-content/uploads/2020/04
  Mühazirələr konspekti Fənn: avtoserviSDƏ XİDMƏTİn texnologiyasi və TƏŞKİLİ-1
wp-content/uploads/2020/12
  1. Qafqazın ən qədim tayfa birlikləri və dövlət qurumları. Cənubi Qafqaz Assuriya və Urartu yürüşləri dövründə. Qafqaz Midiya və İran ağalığı dövründə
wp-content/uploads/2020/03
  Psixoanalizin yaranmasının ictimai tarixi şəraiti. Z. Freydin həyatı və fəaliyyəti
  İxtisas: Rİm kurs: III fənn
wp-content/uploads/2020/12
  Azərbaycan Respublikasının Orta Asiyanın türk dövlətləri ilə əlaqələri Plan
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ GƏNCƏ DÖVLƏt universiteti
  Kinci Dünya müharibəsi və türk xalqları plan
wp-content/uploads/2020/03
  İxtisas: tspx kurs: I fənn: inkişaf və yaş psixologiyası
wp-content/uploads/2020/12
  Uşaq anatomiyasi, FİZİologiaysi və GİGİyenasi analizatorlar- duyğU ÜzvləRİ
  Türk dövlətləri məhəlli təşkilatlarda rolu plan: Türk dövlətlərinin məhəlli təşkilatlarda rolu ƏDƏBİyyat
  Qafqaz qədim çağlarda. Qədim tayfa və dövlətlər Plan
  Rusiyada Orta Asiyanın qədim tarixinin və etnoqrafiyasının Çin mənbələri əsasında öyrənil­məsinin banisi N. Y biçurindir. O, uzun müddət Çin mənbələri üzərində çalışmış və qədim Çin yazı
  Amerika xalqları
wp-content/uploads/2020/04
  İşçi Tələb Formu / Employee Request Form
wp-content/uploads/2020/12
  Xv əsr Qafazın feodal dövlətləri. Ədəbiyyat
wp-content/uploads/2020/02
  Dövlət və siyasi hakimiyyət. Dövlətin anlayışı
directory wp-content uploads  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə