Düzgün cavablar a variantındadırYüklə 0,95 Mb.
səhifə1/2
tarix07.01.2022
ölçüsü0,95 Mb.
#83437
  1   2
TOKSİKOLOGİYANIN ƏSASLARI

Düzgün cavablar A variantındadır


 1. Tiollara hansı ağır metallar daxildir?

 1. Hg, Cd, Pb, Ni, As

 2. Ra, Pt, Ag, Fe, İv

 3. Ca, Ba, Al, Sr, Os

 4. Zn, Ge, W, Mn, Cr

 5. Qələvi-torpaq metallar
 1. Hemaqlobinə təsir edən maddələr içərisində ən çox hansını göstərmək

olar?

 1. CO

 2. He

 3. Hg

 4. SO2

 5. CH4
 1. Zəhərin orqanizmdən xaric olunması yolları necə yerinə yetirilir?

 1. Zəhərin təsirinin aradan qaldırılması ilə orqanizmdən xaric olunması

 2. Fizioloji məhsuldan istifadə olunmaqla

 3. Farmokoloji preparatlardan istifadə

 4. Oksidləşmə-radikasiya reaksiyaları tətbiq olunmaqla

 5. Zəhərin orqanizmdə neytrallaşdırılması
 1. Lizergin turşusu və onun antizəhərləri.

 1. Fenoksibenzamin, fenitron

 2. Nişasta

 3. Vitamin B6

 4. Çay sodasının 5,0%-li məhlulu

 5. Qlükoza
 1. Radioaktiv şüalanmanın təsiri və təsnifatı.

 1. Qanın tərkibini dağıtmaqla şüa xəstəliyi (leykoz-anemiya), orqanizmin immunitetini sarsıtmaq

 2. Tənəffüs yollarına

 3. Sinir sisteminə

 4. Sümük toxumalarına təsir

 5. Mədə-bağırsaq sisteminə təsir
 1. Kimyəvi maddələrin abiofik çevrilmələri nəyi ifadə edir?

 1. Yalnız yeni kimyəvi birləşmələr alınması baş verir; benzol fenol hidroxinon qarışqa turşusu

 2. Yalnız fermentlərlə çevrilmə baş verir

 3. Aminturşularla kimyəvi reaksiyalar baş verir

 4. Zülallarla çevrilmələr və komplekslərin yaranması reaksiyaları gedir

 5. Ferment, aminturşu və zülallarla biokimyəvi çevrilmələr baş vermir
 1. Hidroliz nədir?

 1. Qüvvətli turşu – zəif əsas, zəif turşu – qüvvətli əsasdan əmələ gələn duzların həllolma zamanı H+ və OH ionlarının tarazlığının pozulması

 2. Suyun parçalanması

 3. Suyun təsirindən parçalanma

 4. Suda parçalanma

 5. Sudan H+ və OH-ın ayrılması
 1. Şirin sulu və sahil boyu biosenozlarda üzvi çirkləndiricilərin təsiri xüsusiyyətləri nədən ibarətdir

 1. Açıq su hövzələri və qrunt sularına toksiki maddələrin daxil olması, suvarma işlərində bitkilərin və otyeyən heyvanların k/t məhsullarına daxil olub toksiki təsir göstərmək

 2. Təsir yağış suları ilə neytrallaşır

 3. Suda parçalanaraq toksiki təsir aradan qalxır

 4. Sahil boyu xüsusi mühafizə zolaqları vasitəsi ilə bu təsirin qarşısı alınır

 5. Təsir cüzi olduğundan bu toksiki maddələrin fəsadları nəzərə alınmaya bilər
 1. Ağır metallar (Hg, Pb, Cd, Sb və b.) insan orqanizminə və ətraf mühitə təsirinə görə hansı toksikantlar qrupa daxildirlər?

 1. Tiollar qrupuna

 2. Halogenlər qrupuna

 3. Sulfidlər qrupuna

 4. Atropine tipli maddələr qrupuna

 5. Hemoqlobini blokada edən toksiki maddələr qrupuna
 1. Kadmiumun və onun duzlarının toksiki təsiri necə baş verir?

 1. Tənəffüs yollarına, qara ciyərə və böyrəklərə toksiki təsirdə

 2. Beyin yarımkürələrində

 3. Hemoqlobində

 4. Dəri toxumalarına toksiki təsir

 5. Ağız boşluğunda
 1. Arsenin toksiki təsiri ən çox hansı orqanlarda özünü göstərir?

 1. Mədə-bağırsaq, qara ciyərə və böyrəklərdə

 2. Dəridə

 3. Beyin yarımkürələrində

 4. Tənəffüs yollarında

 5. Qan-damar sistemində
 1. Kadmium və birləşmələrinin toksiki təsirini necə qiymətləndirmək olar?

 1. Tənəffüs üzvlərini sıradan çıxarır, sümük boşluğuna səbəb olur

 2. Qara ciyərdə toplanır

 3. Beyin yarımkürələrində toplanır

 4. Dəri epitelisində yanıqlar əmələ gətirir

 5. Sinir reseptorlarına toksiki təsir göstərir
 1. Kimyəvi maddələrin gigiyenik reqlamentləşdirilməsi və standartlaşdırılması özündə nəyi əks etdirir?

 1. Yol verilən yüksək hədd miqdarını

 2. Funksional qrupların sayını

 3. Kimyəvi maddələrin tərkibini

 4. Parçalanma sürətini

 5. Hidroliz qabiliyyətini
 1. Ən geniş yayılmış toksiki kimyəvi birləşmələr

 1. Sianidlər, bəzi metalların duzları, FÜB-lər, insektisidlər, CO, H2S, NO2 və s.

 2. Qələvilər

 3. Üzvi birləşmələr

 4. Turşular

 5. Alkanlar
 1. Ekotoksikologiya nəyi öyrənir?

 1. Kimyəvi birləşmələrin orqanizmlərin müxtəlif növlərinə, populyasiyalarına və ətraf mühitə zərərli təsirləri

 2. Atmosferdə gedən dəyişiklikləri

 3. Ətraf mühitdə baş verən dəyişiklikləri

 4. Bitki aləminə toksiki maddələrin təsirini

 5. Su hövzələrinə toksiki təsiri
 1. Sianid turşusu və duzların toksiki təsiri nədən ibarətdir?

 1. Hemoqlobində qırmızı qan kürəciklərini sıradan çıxarmaq

 2. Sinir sisteminin sıradan çıxması

 3. Mədə-bağırsaq sisteminə toksiki təsir

 4. Böyrəklərin fəaliyyətinin zəifləməsi

 5. Oynaqlarda toplanması
 1. Toksikologiya sözünün mənası nədir?

 1. Yunan sözü olub toxikon – zəhər + … logiya – təlim, elm deməkdir

 2. İngilis sözüdür

 3. Fransız sözüdür

 4. Alman sözüdür

 5. Rus sözüdür
 1. Toksinlər neçə yerə ayrılır?

 1. 2 yerə ayrılır

 2. 3 yerə ayrılır

 3. 5 yerə ayrılır

 4. 6 yerə ayrılır

 5. Yalnız bir cür təsir edir
 1. Pestisidlərin tərkibinə daxil olan birləşmələrdə ən çox hansı kimyəvi element daxil olur?

 1. Cl

 2. J

 3. Al

 4. Cd

 5. He
 1. Termotaksis nədir?

 1. Canlı orqanizmlərdəm xarici mühitin kəskin temperature təsirlərinə qarşı reflector cavab

 2. Canlılarda temperaturun normadan aşağı düşməsi

 3. Orqanizmdə temperaturun yüksəlməsi

 4. Toksiki təsirdən baş verən cavab reaksiya

 5. Orqanizmdə metobalizm prosesi
 1. Qara Metallurgiya sənayesinin toksiki məhsulları

 1. SO2, NO2, H2S, CO, CO2

 2. CH4, C2H2, NH3, C2H2

 3. C2H2, C2H6, NO2

 4. SiH4, ArH3, H2, NH3

 5. He, Kr, CH4, N2O
 1. Kadmium və onun birləşmələrinin toksiki təsiri özünü necə göstərir?

 1. Ağ ciyər və qara ciyərin funksiyasını pozur

 2. Beyin yarımkürələrində toplanır

 3. Dəridə yanıqlar törədir

 4. Xromosomları dağıdır

 5. Sümük toxumalarını dağıdır
 1. Davamlı üzvi toksikantların insane sağlamlığına təsiri

 1. Orqanizmdə toplanması (kumilyasiya)

 2. Zülallara təsir

 3. Aminturşulara təsir

 4. Hemoqlobinə təsir

 5. Sümük toxumalarına təsir
 1. Dioksinlərin toksiki təsiri daha çox hansı orqanlarda özünü göstərir?

 1. Sinir sistemində

 2. Mədə-bağırsaq traktında

 3. Qara ciyərdə

 4. Böyrəklərdə

 5. Ürək-damar sistemində
 1. Kükürdlü birləşmələrin ətraf mühitə yayılması mənbələri

 1. Filiz saflaşdırma kombinatları, qara və əlvan metallurgiya

 2. Neft emalı sənayesi

 3. Qaz-kondesat istehsalı

 4. Çuqun istehsalı

 5. Polad istehsalı
 1. Stirolun atmosfer havasına ayrılması necə baş verir?

 1. Üzvi sintez reaksiyalarında polimerlərin alınması mərhələsində

 2. Daş kömür qətranın alınmasında

 3. Etilenin sənaye miqyasında istehsalı zamanı

 4. Benzolun asetilendən alınması reaksiyasında

 5. Neft emalı prosesində
 1. Hydrogen-xloridin ətraf mühitdə yayılmasının əsas mənbələri

 1. əlvan metallurgiya

 2. qara metallurgiya

 3. gübrə istehsalı

 4. neft emalı

 5. qaz-kondensat istehsalı
 1. Merkaptanların spesifik toksiki təsiri nə ilə fərqlənir?

 1. Kəskin iyi olub tənəffüs yollarını qıcıqlandırması ilə

 2. Asan neytrallaşdırıla bilməsinə görə

 3. Orqanizmdə asan transformasiya olunması ilə

 4. Sümük iliyində toplanması

 5. Qara ciyər hüceyrələrinin parçalanmasına səbəb olması
 1. Radon hansı qrup kanserogen maddələrə daxildir

 1. α –şüalandırıcılar

 2. Neyronlara təsir edən

 3. Adrenalin blokatorlar

 4. Ditiollar

 5. Kəskin biotransformasiya edənlər
 1. Davamlı toksiki birləşmələr (DTB) hansı kimyəvi maddələri əhatə edir?

 1. Polixlordibenzodioksinlər (PXDD), polixlorbifenillər (RXB), heksaxlorbenzol (HXB) DDT və b.

 2. Alkinlər

 3. Nitrobirləşmələr

 4. Aromatik k/h-lər

 5. Qarışıq funksialı birləşmələr
 1. Arsenin ətraf mühitdə yayılması miqdarı normativləri

 1. Atmosfer havasında 1,001-0,01 mkqm3

 2. Qeyri üzvi birləşmələri üçün – 4 mkqkd

 3. Şəhərlərdə 0,05-0,08 mkq/m3

 4. Atmosfer havasında – 0,02-0,04 mkq/m3

 5. Torpaqda 0,5-0,7 mkqkq
 1. Metobolizm nədir?

 1. Orqanizmdə gedən biokimyəviçevrilmə nəticəsində ona lazım olan mühüm simtez etmə qabiliyyəti

 2. Orqanizmdən amin turşuların ayrılması

 3. Zülalın sintezi

 4. Zülalların amin turşulara parçalamması

 5. Orqanizmdə pH-ın dəyişməsi
 1. Qamma (γ) aminoyag turşusunun mərkəzi sinir sisteminə təsirinin mahiyyəti nədən ibarətdir?

 1. Sinir impulslararının mərkəzi sinir sisteminə ötürülməsini ləngitmək

 2. Sinir impulslarını ötürmək

 3. Sinir impulslarının ötürülməsində iştirak etmir

 4. Resoptorlarda qismən qarşılıqlı təsirdə olur

 5. Sinir impulslarının ötürülməsini sürətləndirir
 1. Qanın parçalanması sindromuna səbəb olan hansı toksiki maddədir?

 1. Sianidlər

 2. Fiollar

 3. İnsektisidlər

 4. FÜB-lər

 5. DDT
 1. Kəskin toksiki təsirə malik lyuzit (kimyəvi silah) orqanizmdə maddələr mübadiləsinin pozulmasına necə təsir göstərir?

 1. Karbohidratların mübadiləsini tormazlayır

 2. Hemoqlobinlə kompleks birləşmə əmələ gətirir

 3. Eritrositləri parçalayır

 4. Tənəffüz orqanlarını zədələyir

 5. Qara ciyərdə metobolizmi pozur
 1. Toksikologiya kimyəvi antoqonizm nədir?

 1. Zəhər və antizəhərin kimyəvi qarşılıqlı təsirdə olması və zəhəri dəf etməsi

 2. Aminturşulardan zülalların əmələ gəlməsi

 3. Zülallarda baş verən çevrilmələr

 4. Toksiki maddənin orqanizmdə oksidləşməsi

 5. Karbohidratların orqanizmdə parçalanması
 1. İkinci növ sinir impuls ötürücüsü olan katexolaminlərin bioloji əvəzləyicisi hansı aminturşusudur?

 1. Tirozin

 2. Alanın

 3. Serin

 4. Qlisin

 5. Fenilalanin
 1. Antisianidlərə daxil olan birləşmələri göstərin

 1. Tiosulfatlar və nitritlər

 2. Qlükoza və hidroxinon

 3. Aminturşu və spirtlər

 4. Qliserin və yağlar

 5. H2 O2 və KMnO4-ün 2%-li məhlulu
 1. Daxili şüalanmada hansi prosses daha çox tətbiq edilir?

 1. Adsorbsiya

 2. Absorbsiya

 3. Xromotoqrafiya

 4. Ammonoliz

 5. Hidroliz
 1. Radioaktiv şüalanmanın hansı növləri məlumdur?

 1. 2

 2. 4

 3. 6

 4. 5

 5. 3
 1. 0,5 kq nüvə yanacağından əldə olunan enerjinin miqdarı neçə ton daş kömürdən alınan yanacağın enerjisinə bərabərdir?

 1. 1000 ton

 2. 500 ton

 3. 10.000 ton

 4. 100.000 ton

 5. 100 ton 1. AES-I dünya enerji istehsalının neçə faizini təşkil edir?

 1. 17

 2. 25

 3. 20

 4. 10

 5. 30
 1. Hüceyrələrdə radiasiyanın təsiri necə baş verir?

 1. Hüceyrənin strukturu pozulur və onunla bağlı olan maddələr mübadiləsi

dəyişir

 1. Hüceyrə nüvəsi dağılır

 2. Sitoplasmanın oksidləşməsi baş verir

 3. Hüceyrə membranı zədələnir

 4. Hüceyrədaxili osmos təzyiqi pozulur
 1. Orta dozada şüa xəstəliyinin müalicəsi neçə gün davam edir?

 1. 14-20 gün

 2. 10-15 gün

 3. 5-10 gün

 4. 20-30 gün

 5. 30-40 gün
 1. Xəstəliyin şiddətli dövründə hansı hallar baş verir?

 1. Bədən temperaturu yüksəlir, qanaxma artır, ürəkdə və ilikdə qan sızması baş verir

 2. Baş ağrıları

 3. Ürək bulanma

 4. Böyrək çatışmazlığı

 5. Qara ciyərin metabalizmi pozulur
 1. Etildiamintetra sirkə turşusu daha çox hansı intoksikasiyada tətbiq edilir?

 1. Qurğuşunla

 2. Sianid turşusu və duzları ilə intoksikasiyada

 3. Hidrogen-sulfidlə

 4. Civə ilə intoksikasiya

 5. FÜB-lə
 1. Dərman preparatları ilə zəhərlənmə ümumi toksiki zəhərlənmələr içərisində hansı miqdardadır?

 1. 11-15 %

 2. 1-5 %

 3. 20-30%

 4. 5-10%

 5. 3-5%

 1. Nitroaminlər daha çox hansı xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur?

 1. Onkoloji

 2. Tənəffüs yolları

 3. Böyrək xəstəliyi

 4. Mədə-bağırsaq

 5. Qan xəstəliyi
 1. Şəhər əhalisi üçün içməli sularda nitratların miqdarı ən çox hansı həddə müəyyən edilmişdir?

 1. 20 mq/l

 2. 40 mq/l

 3. 50 mq/l

 4. 10 mq/l

 5. 5 mq/l
 1. Fotokimyəvi reaksiyalar

 1. İşıq Fotonlarının təsiri ilə gedən kimyəvi reaksiyalar

Cl2+h→2Cl 2Cl+CH4→CH3Cl+HCl

 1. İşıqda baş verən reaksiya

 2. Birləşmə reaksiyaları

 3. Parçalanma reaksiyaları


 4. Yüklə 0,95 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə