Elektrik tesisleri kabul yönetmeliĞİ BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç madde 1Yüklə 91,63 Kb.
tarix06.12.2017
ölçüsü91,63 Kb.
#34015ELEKTRİK TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilip işletilebilmesi için kabul işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile kontrol, gözetim, muayene ve kabul işlemlerini yapacak tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kurulacak veya tadil edilecek elektrik tesislerine ilişkin yapım uygunluk kontrolü, gözetim, saha testleri, ticari işletmeye açma, kabul, kabul sonrası işletme döneminde uyulması gerekli hususlar ile bu faaliyetleri yapacak tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin esasları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamındaki elektrik tesislerini kapsar.

(3) Kamu kurum/kuruluşlarınca yatırım programına alınarak yapılan ya da yaptırılan, bu Yönetmelik kapsamındaki elektrik tesislerinin kabul işlemleriyle ilgili olarak, kamu ihale mevzuatındaki kabul işlemlerine ilişkin hükümler bu Yönetmelik hükümleriyle birlikte uygulanacak olup farklı hüküm bulunması durumunda ilgili kamu ihale mevzuatı hükümlerine uyulacaktır.

(4) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında özel sektör uhdesinde olan elektrik tesislerinin kabul işlemleri bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

(5) Herhangi bir tesisin bu Yönetmelik kapsamına girip girmeyeceği konusunda bir tereddüt ortaya çıkarsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu konuda vereceği karar geçerlidir.
Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Diğer elektrik tesisi: YG seviyesinden bağlı elektrik üretim tesisi dışındaki elektrik tesislerini,

c) EKAT belgesi: Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği uyarınca elektrikle ilgili fen adamları için alınması gerekli Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi’ni,

ç) Elektrik Tesisi İşletme Personeli (ETİP) belgesi: Yetkili eğitim kuruluşlarınca elektrik tesislerinin işletilmesine ilişkin olarak düzenlenen eğitimlerde başarılı olan mühendislere eğitimi veren kuruluşça düzenlenen belgeyi,

d) Enerjili test: Elektromekanik teçhizata enerji uygulanarak yapılan testi,

e) Enerjisiz test: Elektromekanik teçhizata enerji uygulanmadan yapılan testi,

f) Gözetim kuruluşu: Üretim tesislerinin yapımı esnasında uygunluğunun gözetimi için yılda 1 defadan ve 3 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından görevlendirilen akredite kuruluşları ve/veya POB’ ları,

g) Gözetim raporu: YG seviyesinden bağlı Üretim tesisi mahallinde gözetim kuruluşunca yapılan incelemeler sonucunda hazırlanarak, ilgili POB’ a sunulan raporu,

h) Yapım kontrol birimi (YKB): YG seviyesinden bağlı üretim tesisinin yapım ve montajının ilgili mevzuata, standartlara, projesine, şartname ve mühendislik kaidelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için proje ve hesapların kontrolü ile sahada yapılan imalat ve montaj işlerinin inceleme, tespit ve raporlama hizmetleri için yetkilendirilen tüzel kişileri,

ı) Geçici kabul: Elektrik tesisinin güvenilir olarak işletmeye açılabilmesi ve işletilebilmesi için Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tüzel kişiliklerce yürütülen ve tesisin tamamlandığını belgeleyen işlemi,

i) Muayene kuruluşu: Sahada montajı yapılan teçhizata uygulanacak testlere nezaret eden veya bu testleri bizzat uygulayan ve yapılan testlere ilişkin uygunluk teyit belgeleri (deney ve muayene raporları) düzenleyen ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kişileri,

j) Ön Kabul: Ticari işletme için geçerli geçici kabul işlemini,

k) Ön Kabul Belgesi: Ticari işletme için geçerli geçici kabul işlemine esas belgeyi,

l) Saha testi: Tesiste kullanılan türbin, jeneratör, kazan, pompa, vana, besi suyu arıtma tesisi, baca gazı arıtma tesisi, trafo, kesici, ayırıcı ve benzeri üretime esas ana elektromekanik teçhizat ile kontrol / kumanda sistemlerinin, ilgili standartlar ve şartnamelerinde sahada yapılması öngörülen zorunlu testleri,

m) Süpervizör: Tesisteki teçhizatın montaj, test ve devreye alma işlemlerini yürütmek üzere imalatçı / tedarikçi tarafından görevlendirilen uzman personeli,

n) YG seviyesinden bağlı elektrik üretim tesisi: Enterkonnekte elektrik şebekesine 1 kV ve üstü gerilim seviyesinden bağlı, elektrik üretimine esas teşkil eden bağımsız üniteyi ve yardımcı tesislerini,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’ndeki anlam ve kapsama sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler
Yetki devri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrik tesislerinin kabul işlemleri yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini doğrudan kullanabileceği gibi bu işlemleri ihtisas sahibi kurum, kuruluş veya tüzel kişilerle birlikte yapabilir ya da bu kurum, kuruluş veya tüzel kişilerden hizmet alarak ya da bu kurum, kuruluş veya tüzel kişilere yetki devretmek suretiyle yaptırabilir.

(2) Kabul işlemlerini yürütecek olan kurum, kuruluş ya da tüzel kişilerin yetkilendirmeleri, 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca yapılır.


Yapım kontrol birimi

MADDE 6 – (1) Üretim lisansı sahibi, YG seviyesinden bağlı üretim tesisinin yapımının başlangıcından itibaren kabulünün yapılmasına kadar her aşamada proje, malzeme ve yapım uygunluk kontrolünü, sözleşme kapsamında yapım kontrol birimine (YKB’ye) yaptırmak zorundadır.

(2) YKB, lisans/tesis sahibi tarafından görevlendirilir ve aşağıdaki niteliklerden en az birini taşımalıdır;

a) 4708 sayılı Kanun uyarınca ilgili Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan yapı denetim kuruluşu olması.

b) Konusunda ihtisas sahibi kamu niteliğini haiz tüzel kişi olması.

c) Bakanlık tarafından kontrollük konusunda yetkilendirilmiş POB olması.

ç) YG seviyesinden bağlı üretim tesisi sahibi şirkette bordrolu çalışan ve ilgili tesisin yapımı esnasında şantiye kontrollük teşkilatında görevlendirilen asgari inşaat, makine, elektrik ve jeoloji branşlarında PUS belgesine sahip mühendisleri istihdam etmesi.

d) Asgari inşaat, makine, elektrik ve jeoloji branşlarında PUS belgesine sahip mühendisler istihdam eden denetim şirketi olması.

e) Tesise ait projeleri hazırlayarak imzalayan ve ilgili POB’ a onaylatan proje şirketi olması.

(3) Üretim tesislerinin üretim ve tüketim enerji nakil hatları ile iletim ve dağıtım tesisleri, trafo merkezleri, fider bağlantısı ve benzeri TEİAŞ, TEDAŞ, OSB ve dağıtım şirketleri tarafından işletilen ve/veya devralınabilen tesisler için ilgili POB kontrollük hizmetlerini kendisi yapar veya bu maddenin 2 nci fıkrasına göre YKB’yi yetkilendirebilir.

(4) Kontrollük hizmetlerini yapan tüzel kişi, bu tesislerin yapımına başlanılmasından işletmeye alınmasına kadar her aşamada projenin uygulanmasından ve 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamındaki malzeme, yapım ve uygunluk kontrolünden sorumludur.

(5) YKB’lere ödenecek bedeller ilgili taraflar arasında serbestçe belirlenir. YKB’lerin çalışma şartlarını ve zamanlarını, taraflar kendi aralarında belirlerler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yapım Kontrolü, Gözetim ve Muayene Kuruluşları, Test, Sigorta
Yapım kontrolü

MADDE 7 – (1) YKB, tesisin yapım aşamasında kullanılan malzemelerin ve yapılan imalatların ilgili mevzuata, standartlara, onaylı projelere, sözleşme ve şartname hükümlerine teknik yönden uygunluğunu yerinde kontrol eder ve bu amaçla her türlü test ve uygulamayı yaptırarak sonuçlarını belgeler.

(2) YKB, yapım kontrolünü üstlendiğine dair ilgili POB’a ve lisans/tesis sahibine taahhüt vermekle yükümlüdür.

(3) YKB, sahadaki yapım faaliyetlerine ilişkin en az ayda 1 defa olmak üzere periyodik ilerleme raporları hazırlar; bu raporlar üçer aylık periyotlarla ilgili Valiliğe YKB tarafından sunulur ve ayrıca tesis mahallinde muhafaza edilir.

(4) YKB, yapılan kontroller sırasında tesiste kullanılan malzemelerin ve yapılan imalatların ilgili mevzuata, standartlara, onaylı projelere, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığını tespit etmesi halinde durumu bir rapor ile 5 iş günü içerisinde lisans/tesis sahibi firmaya yazı ile bildirir. Tespit edilen hususlar can ve mal emniyetini riske atabilecek durumda ise YKB bu hususları yazı ile ilgili Valiliğe de bildirir.

(5) Tesisin tamamlanmasını müteakip YKB tarafından düzenlenen nihai raporun bir nüshası bilgi için kabul öncesinde ilgili POB’ a gönderilir.

(6) YKB tarafından hazırlanan ve tesis mahallinde muhafaza edilen ilerleme raporları, metraj, tutanak ve benzeri her türlü belge, kabul çalışmalarında istenmesi halinde Kabul Heyetinin bilgisine sunulur.

(7) Üretim tesislerine ait enerji iletim ve tüketim nakil hatları ile trafo merkezleri ve fider bağlantı dönüşümleri de dâhil olmak üzere üretim tesisleri dışındaki diğer elektrik tesislerinin yapım kontrolleri ve saha testleri TEİAŞ ve TEDAŞ şartnameleri kapsamında ilgili POB nezaretinde yapılır. Bu tarz tesislerin saha testleri için muayene kuruluşu ve yapım kontrolleri için YKB’ yi görevlendirilmesi zorunlu değildir.
Yetkili gözetim kuruluşları

MADDE 8 – (1) Bakanlık dışındaki POB’lar, ihtisas sahibi kamu kurum/kuruluşları veya (TS) EN ISO/IEC 17020 standardına göre A tipi akredite muayene gözetim kuruluşu belgesine sahip tüzel kişiler, akredite oldukları konuları, uzman personeli ve kuruluşunu tanıtan bilgi ve belgeler ile Bakanlığa başvuru yaparlar. Bakanlıkça uygun bulunan gözetim kuruluşları ve yetkili oldukları gözetim konuları Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.

(2) Gözetim hizmet bedelleri ulaşım, konaklama, vb. tüm giderleri gözetim kuruluşuna ait olmak üzere, Bakanlık tarafından uzman personel/gün üzerinden belirlenerek cari yıl için ilan edilir. Bu bedeller, yetkili gözetim kuruluşu tarafından lisans/tesis sahibine fatura edilir.

(3) Gözetim hizmet bedelleri belirlenebilmesi için, Bakanlık tarafından, gözetim konusunda akreditasyona sahip kuruluşlardan uzman personel/gün üzerinden teklif alınır. En uygun gözetim hizmet bedelini teklif eden gözetim kuruluşu görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde en uygun teklif sırasına göre diğer kuruluşlarda aynı bedel üzerinden görevlendirilebilir.

(4) TSE, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, TEMSAN vb. konusunda ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları hizmet bedelleri üzerinden herhangi bir teklif alınmaksızın ve akreditasyon şartı aranmaksızın doğrudan gözetim kuruluşu olarak yetkilendirilebilirler.

(5) Üretim tesisleri inşa süreci içerisinde, yılda 1 defa ve 3 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen gözetim kuruluşlarınca incelenir.

(6) Gözetim kuruluşları, inceleme sonucunda hazırladıkları raporu Bakanlığa sunar.

(7) Gözetim raporlarında, Bakanlığın incelemesi ile tespit edilen eksik ve yanlışlar lisans/tesis sahibi firmaya bildirilir. Bu raporlar sonucu ihtiyaç duyulması halinde tekrar gözetim kuruluşu görevlendirilir.

(8) Gözetim raporlarları sonucu gerekli ikazları dikkate almayan üretim tesisinin yapımı bu hususlar giderilinceye kadar durdurulması için, tesisin bulunduğu mülki idareye bildirilir.

(9) İlgili POB, gözetim kuruluşu yerine ihtiyaç duyulması halinde elektrik tesisleri için POB personellerini gözetim hizmetleri yapmak üzere görevlendirebilir. Gözetim personellerinin hazırladıkları raporlar da akredite kuruluşlarca hazırlanan gözetim raporu yerine geçerlidir.

Yetkili muayene kuruluşları

MADDE 9 – (1) Bakanlık dışındaki POB’lar, ihtisas sahibi kamu kurum/kuruluşları veya akredite muayene kuruluşları; sahada montajı yapılan teçhizat üzerinde uygulanacak saha testlerini gerçekleştirir veya süpervizör tarafından yapılan testlere nezaret eder ve yapılan testlerin uygunluğunu teyit eden deney ve muayene raporlarını hazırlayıp imzalar. Saha testlerine nezaret edecek veya bu testleri gerçekleştirecek kamu kurum/kuruluşları ile (TS) EN ISO/IEC 17020 standardına göre A tipi muayene kuruluşu belgesine sahip tüzel kişiler, deneyimli veya akredite oldukları saha testleriyle uzman personeli ve kuruluşu tanıtan bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvuru yaparlar. Bakanlıkça uygun bulunan muayene kuruluşları ve yetkili oldukları test konuları Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.

(2) Akredite muayene kuruluşlarının alacağı bedeller ilgili taraflar arasında serbestçe belirlenir.

(3) TSE, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, TEMSAN vb. konusunda ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları hizmet bedelleri üzerinden herhangi bir teklif alınmaksızın ve akreditasyon şartı aranmaksızın doğrudan muayene kuruluşu olarak yetkilendirilebilirler.

Fabrika ve Saha Testleri

MADDE 10 – (1) Elektromekanik teçhizatlar için Tip Test Sertifikası veya üniversite ve/veya ilgili POB gözetiminde yapılan olumlu fabrika test raporlarının imalatçı veya lisans/tesis sahibi tarafından ilgili POB’ a bir defa sunulması zorunlu olup, aynı marka ve modeli kullanan diğer tesisler için mükerrer olarak sunulmasına gerek yoktur.

(2) Elektromekanik teçhizatın montajını müteakip enerji verilmeden önce yapılması gereken enerjisiz testler, standartlarda tanımlanmış prosedürlere uygun olarak süpervizör ve/veya muayene kuruluşu tarafından gerçekleştirilir ve raporlanır.

(3) Elektromekanik teçhizatın sahada montajının ve enerjisiz testlerinin tamamlanarak enerjilendirilmesini müteakip, tesisin projesi, sözleşme ve şartnamelerinde yer alan standartlar kapsamında doğrudan montaj süpervizörü tarafından yapılan testlere muayene kuruluşunun nezaret etmesi zorunludur.

(4) Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği ve standartlar kapsamındaki testlerin tamamlanması üzerine muayene kuruluşu tarafından uygunluk raporu düzenlenir. Test raporlarının uygunluğu için test esnasında ölçülen değerlerin standartlarda belirtilen tolerans sınırları içinde kalması gerekir. Testlerden bir kısmının yapılamaması veya sonuçlarının uygun olmaması durumunda, hatalar, eksiklikler ve standartlara uygun olmayan hususlar ile hata ve eksikliklerin nasıl giderileceği test raporunda ayrıntılı olarak belirtilir.

(5) Fabrika ve saha testlerine ilişkin raporlar Kabul Heyetinin bilgi ve değerlendirmesine sunulur. Tüm test raporları tesis mahallinde muhafaza edilir.

(6) Gerekli görülmesi halinde teçhizatın fabrika ve saha testlerine ilgili POB tarafından görevlendirilen personel nezaret edebilir.

(7) Kazan, türbin, jeneratör gibi farklı ihtisas alanları gerektiren ekipmanlar için aynı muayene kuruluşunun görevlendirme zorunluluğu yoktur.
Sigorta yükümlülüğü

MADDE 11 – (1) Lisans/tesis sahibi, tesisin yapımının başlangıcından tesisin kabulüne kadar üçüncü şahıslara, sahada çalışan ve görevlendirilen tüm personele ilişkin kaza/maluliyet/ölüm hususlarını “Tüm Risk” kapsamında sigorta ettirir.

(2) YKB, Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamında, sahada onay verdiği her türlü iş, işlem ve faaliyetlerden kaynaklanan tüm zararlardan sorumludur.

(3) Gözetim kuruluşları, Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamında, gözetim yaptığı süreç ve işlerdeki eksiklik veya hatalardan dolayı teçhizatın fonksiyon ya da performansındaki olumsuzluklardan kaynaklanan tüm zararlardan sorumludur.

(4) Muayene kuruluşları, Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamında, nezaret ettiği testler ile bizzat yaptığı testlere ilişkin eksiklik veya hatalardan dolayı teçhizatın fonksiyon ya da performansındaki olumsuzluklardan kaynaklanan tüm zararlardan sorumludur.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Kabul Kapsamı ve Süreci
Tesise gerilim uygulanması

MADDE 12 (1) Kabul öncesi test çalışmaları için lisans/tesis sahibi tarafından talepte bulunulması durumunda, TEİAŞ, TEDAŞ, dağıtım şirketi, OSB Müdürlüğü gibi ilgili tüzel kişilik tarafından proje onayı yapılmış olan elektrik tesisine test çalışmaları süresince can ve mal emniyetinin sağlanması koşuluyla geçici olarak gerilim uygulanmak zorunludur.

(2) Lisans/tesis sahibi tesise gerilim uygulanması öncesinde; çevreyle ve işin niteliği ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm emniyet tedbirlerini almak, çalışanlara, vatandaşlara, ilgili idarelere gerekli bildirimleri yapmak, gerekli yerlere uyarı, ikaz işaret levhalarını koymak, her türlü can ve mal emniyetini sağlamakla yükümlü olup, bununla ilgili her türlü zarardan sorumludur.

(3) Onaylı projesi bulunmayan elektrik tesislerine hiçbir şekilde gerilim uygulanmaz.

(4) Tesise gerilim uygulanması sonrasında can ve mal güvenliğini ihlal edici bir hususun tespiti halinde, bu durum giderilinceye kadar tesisin enerjisi gerilimi uygulayan tüzel kişi tarafından kesilir.


Ön kabul

MADDE 13 (1) Üretim tesislerinin enerjisiz testlerinin tamamlanması ve gerilim uygulanmasını müteakip, ilgili standartlar kapsamında yapılması zorunlu testler ve prosedürler için uzun sürelere ihtiyaç duyulması halinde bu süre içerisinde şebeke kriterlerine göre üretilecek elektriğin enterkonnekte sistem üzerinden satılabilmesi için, üretim tesisleri geçici kabul öncesinde ticari işletmeye açılabilir.

(2) YG seviyesinden bağlı üretim tesisinin, geçici kabul öncesi her türlü sorumluluğunun lisans/tesis sahibinde olması kaydıyla, ön kabulünün yapılabilmesi için lisans/tesis sahibi tarafından bir örneği Ek-1(a)’da yer alan dilekçe ile POB’ a müracaat edilerek, en geç 15 gün içerisinde POB’ a elektronik ortamda Ek-2 (a)’ da yer alan belgeler gönderilir.

(3) Üretim tesislerinin ön kabullerinin yapılabilmesi için;

a) Can ve mal güvenliğinin sağlanmış olması,

b) Enerji sağlayan kuruluş ile Sistem Kullanım Anlaşması’nın imzalanmış olması,

c) Enerji iletim/nakil hattı, trafo merkezi, fider dönüşümleri, DM vb. tüm elektrifikasyon sistemleri ile hidroelektrik santrallerde su yapılarının kabulünün yapılmış olması,

ç) Üretime esas elektromekanik ünitelerin enerjisiz testleri ve enterkonnekte şebeke ile paralele girme öncesi gerekli enerji altındaki testlerinin tamamlanmış olması,

d) Yetkili muayene kuruluşu nezaretinde yapılması zorunlu olan saha testleri için ilgili muayene kuruluşu ile sözleşmenin imzalanmış olması.

(4) YG seviyesinden bağlı üretim tesisi sahibinin talebi üzerine bir örneği Ek-3(a)’ da yer alan Ön Kabul Belgesi; lisans/tesis sahibi firma, YKB ve muayene kuruluşu tarafından düzenlenerek imzalanır ve ilgili POB’a sunulur. Söz konusu belge POB tarafından bir yazı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile tesisin bulunduğu mahallin en büyük mülki idare amirliğine bildirilir.

(5) Bu maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen belgenin geçerlilik süresi geçici kabul yapılıncaya kadar 200 MWe ve üstü kurulu güce sahip üretim tesislerinde en geç 6 ay, diğer üretim tesislerinde ise en geç 3 aydır. Bu süreler içerisinde geçici kabulü yapılmayan üretim tesislerinin geçici kabulü yapılıncaya kadar enterkonnekte şebeke ile irtibatı kesilir. Bu durumda lisans/tesis sahibi uğrayabileceği zarardan dolayı hiçbir hak talebinde bulunamaz.

(6) İlgili kurum ve kuruluşlarla sayaçlar ile ilgili prosedürün tamamlanması lisans/tesis sahibinin sorumluluğundadır.
Geçici kabul başvurusu ve heyeti

MADDE 14 (1) Elektrik tesislerinin, onaylı projesine uygun şekilde yapılması, gerekli test ve devreye alma sürecinin tamamlanmasını müteakip kabulünün yapılabilmesi için, lisans/tesis sahibi tarafından bir örneği Ek-1(a)’ da yer alan dilekçe ile ilgili POB’ a müracaat edilir.

(2) Kabulün yapılabilmesi için özürlü ve eksik işlerin güvenli işletmeyi kesinlikle engellememesi, can ve mal emniyetinin talepte bulunan lisans/tesis sahibi tarafından sağlanmış olması gerekir.

(3) Geçici kabul talebi dilekçesinin verilmesini müteakip, üretim tesisleri için bir örneği Ek-2 (b)’ de yer alan belgeler en geç 15 gün içerisinde lisans/tesis sahibi tarafından POB’ a elektronik ortamda sunulur.

(4) Diğer elektrik tesisleri için geçici kabul talep dilekçesinin verilmesini, elektrik üretim tesisleri için ise Kabul Talebi Dokümanlarının eksiksiz olarak elektronik ortamda sunulmasını müteakip;

a) İlgili POB tarafından kendisini temsilen bir mühendisin başkanlığında heyet üyeleri teşkil edilir.

b) Kabul heyeti en geç 15 gün içerisinde tesis mahallinde toplanmak üzere görevlendirilerek lisans/tesis sahibine ve tesise enerji sağlayan tüzel kişiye yazılı olarak bildirilir.

(5) Tesisin tümü bitirilmeden tamamlanan bölümlerinin kabulünün talep edilmesi durumunda, tamamlanmış olan bölümlerin kısmî geçici kabulü, geçici kabulde izlenen iş akışına göre yapılabilir.

(6) Kabule, taşra teşkilatı bulunmayan POB’lardan katılacak olan personelin, her türlü ulaşım ve konaklaması lisans/tesis sahibi tarafından sağlanır.


Geçici kabulün yapılması

MADDE 15 – (1) Elektrik tesislerinin kabul işlemleri, tesisin onaylı projesi, ilgili standartlar, mevzuat hükümleri ve bu Yönetmelik esaslarına göre kavramsal olarak yapılır.

(2) Geçici Kabul Heyeti, Geçici Kabul Kriterlerine Ek-4(a)’ ya uygun olarak belirtilen işlemlerin yapılması için tesis mahallinde toplanır;

a) Elektrik üretim tesislerinde;

- Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan anlaşmalar, izinler ve üretim lisansı hükümlerini inceler,

- Projesine göre gerekli inceleme kontrol ve tespitleri yapar,

- YKB, gözetim ve muayene Kuruluşları tarafından hazırlanan raporları inceler.

b) Diğer elektrik tesislerinde;

- Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan anlaşmalar ve izinleri inceler,

- Projesine göre gerekli inceleme, muayene ve tespitleri yapar,

- İmalatçı süpervizörleri tarafından yapılmış olan saha test raporlarını kontrol eder,

- Geçici kabul esnasında yapılması gereken saha testlerinin uygulanmasına nezaret eder.

(3) Kavramsal olarak yapılan incelemeler sonucunda, tesisin kabulünün yapılmasında heyet üyelerince teknik bir sakınca olmadığı kanısına ulaşılması durumunda,

a) Bir örneği Ek-3(b)’ de yer alan geçici kabul tutanağı düzenlenir,

b) Geçici Kabul Tutanağı heyet üyelerince imzalanır,

c) Tesisin geçici kabulünün yapıldığına dair bir yazı ile tesisin bulunduğu mahallin en büyük mülki idare amirliğine bildirilir.

(4) Geçici kabul tutanaklarının bir nüshası Heyet Başkanı tarafından ilgili POB’ a sunulur.

(5) Kumanda binasının bulunduğu il, santralin bulunduğu il olarak kabul edilir.

(6) Üyelerin kabul tutanaklarına itirazlarının bulunması durumunda, tutanakları itiraz kaydı ile imzalamaları gerekir. Bu üyelerin katılmadıkları konuları ayrı bir rapor şeklinde gerekçeleri ile birlikte belirtmeleri ve bu raporu kabul tutanaklarına eklemeleri gereklidir.


Eksik, özürlü, farklı veya devam eden işler

MADDE 16 – (1) Esasa ilişkin olmayan, can ve mal güvenliği ile tesisin temel çalışma kriterleri kapsamında risk oluşturmayan önemsiz eksik ve özürlü işlerin kabul sonrasında düzeltilmesine ve tamamlanmasına izin verilebilir.

(2) Tesisin yapılması sırasında özel koşullar nedeniyle projenin esasına ilişkin olmayan ayrıntı niteliğinde değişikliklerin yapıldığı saptanırsa, bu hususları Kabul Heyeti, ayrıca değerlendirir ve sakıncalı görülmeyen değişiklikleri kabul tutanağına yazılarak kabul edebilir. Böyle bir durumda lisans/tesis sahibi, yapılan değişikliğe ilişkin Kabul Heyetinin gerekli gördüğü proje ve hesapları ilgili POB’ a vermekle yükümlüdür.


Geçici kabulün yapılmaması

MADDE 17 – (1) Elektrik tesislerinde, esasa ilişkin veya can, mal ve çevre güvenliği bakımından önemi olan eksik ve özürlü işler kabulün yapılmasını engelleyen neden sayılır ve kabul yapılmaz.

(2) Kabul heyeti, kabulün yapılamayacağı kanısında ise, bir “Ret Tutanağı” düzenler ve bu tutanakta kabulün reddedilme nedenleri açıklanır.

(3) Ret Tutanağındaki kabulün yapılmasına engel olan hususların ortadan kalktığının lisans/tesis sahibi tarafından belgelendirilerek ilgili POB’ a sunulması ve bunun ilgili POB tarafından uygun görülmesi durumunda geçici kabul başvuru ve değerlendirme süreçlerinde izlenen iş akışı takip edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Kesin Kabul Kapsamı ve Süreci
Kesin kabulün amacı

MADDE 18 – (1) Kesin kabul aşağıdaki hususların belirlenmesi için yapılır:

a) Geçici kabul tutanağında yazılı olan eksik ve özürlerin giderilip giderilmediğinin belirlenmesi.

b) Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçen sürede normal işletme ve kullanma koşullarında bina, tesisat, teçhizat ve benzerlerinin işletilmeleri ve kullanılmaları sonucu özür ve arıza gösterip göstermediklerinin belirlenmesi.

c) Geçici kabul işlemi sırasında görülmeyip sonradan ortaya çıkan özür, arıza, hata ve eksiklerin belirlenmesi.

ç) İnşaat ve tesisatta görülen özür ve eksiklerin düzeltilebilir olup olmadıklarının, düzeltilemeyecek olanların kullanım ve işletmeyi etkileyip etkilemediklerinin saptanması.

d) Geçici kabul sonrasında lisans/tesis sahibi tarafından çevreyle uyumlu, etkin ve güvenli bir yönetim sistemi ile bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen yönetim sistemlerinin kurulup kurulmadığının ve tesis çalışanlarının ETİP belgesine sahip olup olmadıklarının tespiti.

e) Tesis için alınması gerekli tüm izin süreçlerinin tamamlandığının tespiti.
Kesin kabulün tarihi

MADDE 19 – (1) Kamu kurum/kuruluşlarınca yatırım programına alınarak yapılan ya da yaptırılan tesisler hariç olmak üzere bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işletmeye açılan tesislerin ya da bu Yönetmelik kapsamındaki tesislerin kesin kabulünün yapılabilmesi için:

a) Lisanlı elektrik üretim tesisinin lisans süresinin bitiminden 5 yıl önceye kadar,

b) Lisanslı elektrik üretim tesislerinin dışındaki elektrik tesislerinin geçici kabul tarihinden itibaren kabul tarihinden itibaren en az 1 yıl

işletme koşullarında çalışmış olması gereklidir. Bu sürenin belirlenmesinde garanti süresi veya işletme için gerekli belgelerin tamamının temin edilmiş olması göz önüne alınır.

(2) Kamu kurum/kuruluşlarınca yatırım programına alınarak yapılan ya da yaptırılan tesislerin kesin kabulü sözleşmesinde belirtilen süreye göre yapılır.

(3) Enterkonnekte sisteme 1 kV altı gerilim seviyesinden bağlanan ve faturalamaya esas ölçümü de 1kV altında olan elektrik üretim tesisleri için kesin kabul zorunluluğu yoktur.


Kesin kabul başvurusu ve heyeti

MADDE 20 – (1) Tesisin tüm kısımlarının, bu Yönetmelik kapsamında kesin kabule hazır olmasını müteakip lisans/tesis sahibi tarafından bir örneği Ek-1(a)’ da yer alan dilekçe ile POB’ a müracaat edilir.

(2) Diğer elektrik tesisleri için geçici kabul talep dilekçesinin ilgili POB’a sunulmasını müteakip;

a) İlgili POB tarafından kendisini temsilen bir mühendisin başkanlığında heyet üyeleri teşkil edilir.

b) Kesin Kabul Heyeti en geç 3 ay içerisinde tesis mahallinde toplanmak üzere görevlendirilerek lisans/tesis sahibine ve tesise enerji sağlayan tüzel kişiye yazılı olarak bildirilir.


Kesin kabulün yapılması

MADDE 21 – (1) Elektrik tesislerinin kesin kabul işlemleri, tesisin onaylı projesi, ilgili standartlar, mevzuat hükümleri ve bu Yönetmelik esaslarına göre kavramsal olarak yapılır.

(2) Kesin Kabul Heyeti kesin kabul işlemlerinin yapılması için tesis mahallinde toplanır;

(3) Tesis için lisans hükümleri, ilgili kurumlar ile yapılan anlaşmalar, kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken tüm izin ve idari belgelerin kontrolü yapılır.

(4) Tesisin saha koşullarında sağlaması gereken performans değerleri test edilir.

(5) Geçici Kabul ile tespit edilen eksik ve noksanların kontrolü yapılır.

(6) Tesis çalışanlarının ilgili mevzuatlar kapsamında ETİP, EKAT belgeleri kontrol edilir.

(7) Kavramsal olarak yapılan incelemeler sonucunda, tesisin kesin kabulünün yapılmasında heyet üyelerince teknik bir sakınca olmadığı kanısına ulaşılması durumunda,

a) Bir örneği Ek-3(c)’ de yer alan kesin kabul tutanağı düzenlenir,

b) Kesin Kabul Tutanağı heyet üyelerince imzalanır,

(8) Kesin kabul tutanaklarının bir nüshası Heyet Başkanı tarafından ilgili POB’ a sunulur.

(9) Üyelerin kabul tutanaklarına karşı itirazı bulunması durumunda, tutanakları itiraz kaydı ile imzalamaları gerekir. Bu üyelerin katılmadıkları konuları ayrı bir rapor şeklinde gerekçeleri ile birlikte belirtmeleri ve bu raporu kabul tutanaklarına eklemeleri gereklidir.

(10) Kısmî geçici kabulü yapılmış bir tesisin kesin kabulünün yapılabilmesi için tesisin tüm kısımlarının geçici kabullerinin yapılmış olması gereklidir.


Kesin kabulün yapılmaması

MADDE 22 – (1) Tesise ilişkin aşağıdaki durumlarda kesin kabul yapılmaz.

a) Kesin kabule kadar geçen sürede meydana gelmiş eksik ve özürlerin tespiti.

b) Elektrik Tesisleri Kesin Kabul Gereklilikleri Dokümanı kapsamındaki belgelerden herhangi birinin eksik olması.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kesin kabulün yapılamayacağı anlaşılırsa, kesin kabul yapılmaz ve kabulün yapılmasına engel olan hususlar tutanakla saptanır. Bu tutanak Kesin Kabul Heyeti başkanı tarafından ilgili POB’ a bildirilir. POB’ un kamu yararı gözeterek vereceği karara göre tesisin şebeke ile ilişkisinin kesilmesi ya da kestirilmesi sağlanabilir.

(3) Kesin kabulün yukarıdaki sebeplerle yapılamaması halinde, lisans/tesis sahibine eksik ve özürlerin giderilmesi için 1 yıl süre verilir. Lisans/tesis sahibi bu 1 yıllık süre içerisinde kesin kabulde izlenen iş akışına göre müracaatını yeniden yapar.
ALTINCI BÖLÜM

Elektrik Tesislerinin İşletilmesi
Yönetim sistemleri

MADDE 23 – (1) Mevcut lisanslı YG seviyesinden bağlı elektrik üretim tesisi sahipleri;

a) İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılması, işletme içi yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, kayıtların düzenli tutularak durum analizlerinin sağlıklı yapılması ve etkin bir yönetimin sağlanması için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini,

b) Risk analizi, risk değerlendirme ve derecelendirilmesi, risk yönetimi, acil durum prosedürlerinin hazırlanması ve uygulamaya ilişkin kayıtların tutulması için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini,

c) Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanması, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılmasına yönelik alınan tedbirlerle işletme güvenliğini sağlamak için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini,

ç) İşletmelerin toprağa, suya, havaya, dolayısıyla çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini,

bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde, tesis edilecek lisanslı üretim tesisleri ise geçici kabul tarihinden itibaren iki yıl içinde kurarak işler hale getirirler.

(2) Elektrik dağıtım şirketleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ni kurarak işler hale getirir.

(3) Bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarında belirtilen süreler bir defaya mahsus Bakan Oluru ile 2 yıl daha uzatılabilir.


Tesislerde çalışan personelin vasıfları ve eğitimi

MADDE 24 – (1) Elektrik tesislerinin işletilmesinde, görevin gerektirdiği vasıf ve eğitime sahip personel çalıştırılır. Personelin görev tanımı, eğitimi ve değerlendirilmesi ile eğitim yenileme sürelerini kapsayan program hazırlanıp uygulanır. Elektrik tesislerinde ETİP belgesi sahibi mühendisler ile bu mühendislerin sorumluluğu ve gözetimi altındaki personel ve EKAT belgesi alan elektrikle ilgili fen adamları çalışabilir.

(2) Tesislerde görevli tüm personel; acil durum, yüksek gerilim ve potansiyel tehlikeler, yangınla mücadele ve ilk yardım konusunda eğitilir. Ayrıca ilgili personel kendi görev alanlarında uygulamalı eğitime tabi tutulur. Tesislerde, eğitimi başarılı şekilde tamamlayan personel görevlendirilir. Bu eğitimler belirli aralıklarla tekrarlanır.


Tesislerin bakım ve onarımı

MADDE 25 – (1) Elektrik tesislerinin işletme, bakım ve onarımı sırasında Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde tesisin emniyeti ve çalışanların güvenliğine ilişkin belirtilen önlemler alınır. Lisans/tesis sahibi, normal işletme ve bakım sırasında kullanılmak üzere, tesislerin devreye alınma, işletme ve devre dışı bırakılma işlemleri sırasında gerekli emniyetin sağlanmasına yönelik kitapçıklar hazırlar. Bu kitapçıklar, normal olmayan işletme şartlarında gereken müdahale, düzeltme ve kontrol işlemlerini de içerir ve gerektikçe güncel hale getirilerek tesislerin ilgili bölümlerinde kullanıma hazır tutulur.

(2) Kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım-onarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması açısından gerilimin kesilmesi, çalışılacak bölümün önceden topraklanmış olan bir düzenek üzerinden kısa devre edilmesi, çalışma yapılan tesis bölümünün gerilim altında olup olmadığının gerekli ölçü veya gösterge cihazları ile denetlenmesi ve çalışma sırasında yanlışlıkla bir başkası tarafından gerilim verilmesinin önlenmesi gerekir.

(3) Tesislerin ve teçhizatın teknik belgelerinde belirtilen aralıklarda bakım ve onarımları yapılır. Yapılan bakım ve onarımlar kalıcı bir şekilde hem yazılı çıktı olarak hem de elektronik ortamda kaydedilir.
Acil durumda müdahale

MADDE 26 – (1) Lisans/tesis sahibi; oluşabilecek acil durumun mahiyet ve mahalline göre, müdahale edecek personel ve kullanılacak ekipmanları da içeren kitapçıklar hazırlar ya da hazırlatır. Bu kitapçıklar, tesislerin ilgili bölümlerinde kullanıma hazır tutulur ve gerektikçe güncel hale getirilir. Acil durum esnasında ihtiyaç duyulacak personel, ekipman, alet ve malzemeler hazır bulundurulur. Tesislerdeki potansiyel tehlikeler ve müdahale imkanları hakkında başta mülki idare amirlikleri olmak üzere ilgili makamlara bilgi verilir. Acil durum halinde, hazırlanan kitapçıklar doğrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alınarak müdahale yapılır. Etki alanındaki personel ve halkın tahliyesi ile diğer gerekli önlemlerin alınması için ilgili yerel makamlar ile koordinasyon sağlanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Teknik ve idari sorumluluk

MADDE 27 – (1) Tesisin yapımını gerçekleştiren yükleniciler ile kontrollük hizmeti veren YKB/kontrol mühendisleri; tesisin onaylı projelerine uygunluğundan, malzeme ve teçhizat ile yapılan imalat ve montajın ilgili mevzuata, standartlara, sözleşme, teknik şartnamelere uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumludur.

(2) Gözetim kuruluşu, POB tarafından belirlenen tarihte konusunda uzman teknik personelini tesis sahasında görevlendirmekten, tesise ilişkin POB tarafından talep edilen formattaki bilgilerin süresi içerisinde lisans/tesis sahibi, yüklenici ve YKB’ den temin edilerek raporlanmasından, gözetim esnasında tespit edilen eksik ve noksanlar ile ilgililerce kendilerine sunulan ve/veya sunulamayan belgelere ilişkin hazırlanan ve POB’ a sunulan gözetim raporlarının doğruluğundan sorumludur.

(3) Muayene kuruluşu, ilgili standartlarda belirtilen testlerin tanımlanan prosedürlere uygun olarak, montajı yapılan elektromekanik teçhizat üzerinde uygulanması, test raporlarının eksiksiz olarak düzenlenmesinden sorumludur.

(4) Kabul işlemlerini gerçekleştiren Kabul Heyeti; tesisin onaylı projesine uygun olarak yapıldığının tespitinden kavramsal olarak sorumlu olup detay, uygulama ve imalattan doğabilecek her türlü sorumluluk proje müellifi, lisans/tesis sahibi, yüklenici ve YKB’ nin sorumluluğundadır. Bu Yönetmeliğin yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihten önce kabulü yapılmış ve Yönetmelik kapsamında kabulü yapılacak elektrik tesisleri için Kabul Heyetinin sorumluluğu kabul tarihinden itibaren 2 yıl sonra sona erer.

(5) Test edilen teçhizatın tasarım değerlerinde ve taahhüt edilen performans değerlerinde çalışmasına ilişkin imalatçının/yüklenicinin sorumluluğu, lisans/tesis sahibi ile imalatçı/yüklenici arasında imzalanan ve lisans/tesis sahibi tarafından işin özelliğine göre garanti süresi sonuna kadar devam eder.

(6) ETİP veya EKAT belgesi sahibi teknik personel;

a) Tesisin can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması, tesisin işletmesinin yürürlükteki ilgili teknik mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, tesisten kaynaklanan katı, sıvı ve gaz atıkların ilgili yönetmeliklerde belirlenen deşarj kriterlerine uygun şekilde yönetilmesi ile periyodik bakım ve onarımından,

b) Tesiste yapılacak onaylı proje dışı tadilat, uygun olmayan malzeme kullanımı, tesisin bakımsızlığı, yüklenici firma tarafından sağlanan işletme ve bakım talimatlarına uygun olarak tesisin çalıştırılmaması ve periyodik bakımlarının yapılmaması nedeniyle doğacak zarardan,

c) Tesis ve çevresinde alınması gereken tüm önlemlerin alınmasından, gerektiğinde ilgili idarelere gerekli bildirimleri zamanında yapmaktan,

lisans/tesis sahibi ile birlikte sorumludur.

(7) Lisans/tesis sahibi;

a) Elektrik tesisinin projelendirilmesi, proje tadilatı, yapımı, yapım kontrolü, test, devreye alma ve devreden çıkarma işlemleri ile gerekli uygun görüş, onay, izin, ruhsat ve belgelerin alınmasından,

b) Tesisin can, mal ve çevre emniyetinin sağlanmasından,

c) Tesis ve teçhizatın periyodik bakım ve onarımının yapılmasından,

ç) Tesisten kaynaklanan katı, sıvı ve gaz atıkların ilgili yönetmeliklerde belirlenen deşarj kriterlerine uygun şekilde yönetilmesinden,

d) Tesiste yapılacak onaylı proje dışı tadilat, uygun olmayan malzeme kullanımı, tesisin bakımsızlığı, yüklenici firma tarafından sağlanan işletme ve bakım talimatlarına uygun olarak tesisin çalıştırılmaması ve periyodik bakımlarının yapılmaması nedeniyle doğacak zarardan,

e) Tesiste görevli tüm personelin; acil durum, yüksek gerilim ve potansiyel tehlikeler, yangınla mücadele ve ilk yardım konusunda eğitilmesinden,

f) Oluşabilecek acil durumun mahiyet ve mahalline göre, müdahale edecek personel ve kullanılacak ekipmanları da içeren kitapçıkların hazırlanmasından,

g) Kabul tutanakları ile tesise ilişkin her türlü bilgi ve belgenin muhafazasından ve talep edilmesi durumunda kamu kurum/kuruluşlarına sunulmasından,

sorumludur.


Usul ve esaslar

MADDE 28 – (1) POB’lar bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ve Bakanlığın olumlu görüşünü almalarını müteakip, kabul işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirleyerek yayımlayabilir.

(2) Bu yönetmeliğin usul ve esaslarının uygulanmasına ilişkin anlaşılamayan bir husus ortaya çıkarsa, Bakanlığın bu konuda vereceği karar geçerlidir.

(3) Bakanlık tarafından gerekli görmesi durumunda, bu yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yayımlayabilir.

(4) IEC/EN 17020 A tipi muayene kuruluşlarının ve gözetim kuruluşlarının Bakanlık tarafından yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, bu yönetmeliğin yayımını müteakip 1 yıl içerisinde yayımlanır.

(5) Eğitim kuruluşlarının ETİP eğitimi ve belgelendirilmesi konusunda Bakanlık tarafından yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, bu yönetmeliğin yayımını müteakip 1 yıl içerisinde yayımlanır.
Diğer Hususlar

MADDE 29 – (1) Onaylı projesi olmayan ya da onaylı projesine göre tesis edilmeyen elektrik tesisinin kabulü yapılamaz.

(2) Hakkında, Kabul Heyetince can ve mal emniyeti olmadığı kanaati oluşan tesisin kabulü yapılmaz.

(3) POB’ lar tarafından geçici olarak ticari işletmeye açılanlar hariç, kabulü yapılmamış tesislerin işletilmesi yasaktır. Bu gibi tesisler tespit edilmeleri durumunda Bakanlıkça görevlendirilecek veya yetkilendirilecek gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından mühürlenerek inşaatları, montajları, çalıştırılmaları önlenir. Bakanlık gerekli görürse bu tesislerin sistemden beslenmesini önleyici tedbirler de alır veya aldırır.

(4) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında özel sektör uhdesinde olan elektrik tesislerine ilişkin keşif, ihale, hakediş, sözleşme hazırlanması ve benzeri işlemlerde POB, YKB, muayene kuruluşu ve gözetim kuruluşu taraf değildir.

(5) Lisanslı üretim tesislerinin kabulünde her bir ünitenin kurulu gücü olarak lisansında ve onaylı projesinde belirtilen ünite kurulu gücü esas alınır.

(6) Lisans/tesis sahibi kabul sırasında gerekli araçları, gereçleri, inceleme ve deney olanakları ile talep edilmesi halinde her türlü bilgi ve belgeyi Kabul Heyetine sağlamakla yükümlüdür.

(7) Kamu İhale Kanunu ve bu Kanunun ilgili mevzuatına uygun olarak yapılan tesislerin kabulleri sözleşme ve şartnamelerinde yer alan hükümlere göre yapılır.

(8) Elektrik üretim tesisleri için Bakanlık tarafından IEC/EN 17020 A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesine kadar geçen süre içerisinde imalatçı süpervizörleri tarafından yapılan saha testlerine ilgili POB’un ilgili branş mühendisleri nezaretçi olarak görevlendirilebilir.

(9) Elektrik üretim tesisleri için Bakanlık tarafından gözetim kuruluşlarının yetkilendirilmesine kadar geçen süre içerisinde POB’un ilgili branş mühendisleri gözetim hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile ihtiyaç duyulan zamanlarda tesis mahallinde görevlendirilir.

(10) Yurt içinde sınırlı kalmak kaydıyla, verimliliğin arttırılması ve benzeri amaçlarla bir tesisten sökülerek farklı bir tesise monte edilecek olan ünitelerin ticari işletmeye açılabilmeleri için bu hususta üniversitelerden uygunluk raporu alınması zorunludur.

(11) Yurtdışından sökülerek yurtiçinde bir tesise monte edilecek olan üniteler ticari işletmeye açılmaz.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve atıflar

MADDE 30 – (1) 07/05/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu yönetmeliğe yapılmış atıflar bu yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Devam eden iş ve işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kati proje onayı yapılmış olan tesislere ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara yapılmış kabul başvuruları ve tutanak onay işlemleri, 07/05/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili kurum ve kuruluşlarca sonuçlandırılır.

(2) Bu yönetmeliğin yayımından itibaren en geç 6 ay içerisinde, inşaatına yeni başlanılmış ve/veya inşaatı devam eden üretim tesislerinde inşaatın kalan kısmına ilişkin YKB bulundurulur.

(3) Lisanslı üretim tesislerinde yapım süresince sahada Yapım Kontrol Birimi bulundurulması, kabul öncesi saha testlerinin Muayene Kuruluşu tarafından gerçekleştirilmesi ve işletme sorumlusu mühendislerin ETİP belgesi sahibi olmasına ilişkin hükümler bu Yönetmeliğin yayımından sonra 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine göre proje onayı yapılmış tesisler için uygulanır. Bu Yönetmeliğin yayımından önce proje onayı yapılmış tesislerin kabulünde 07/05/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Eğitim kuruluşlarının Bakanlık tarafından yetkilendirilmesini müteakip en geç 3 yıl içerisinde lisanslı elektrik üretim tesislerinin tamamı ETİP belgeli personel çalıştırmak zorundadır.

(5) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce kısmî ya da geçici kabulü yapılmasına rağmen herhangi bir sebeple kabul tarihinden itibaren 30 gün geçmesine karşın tutanak onayı yapılmamış/yapılamamış olan 6446 sayılı Kanun kapsamındaki özel sektör uhdesindeki lisanslı üretim tesislerinin tutanakları, lisans/tesis sahibinin bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren 1 yıl içerisinde Ek-1(b)’ ye uygun bir dilekçe ile ilgili POB’ a başvurması durumunda ikinci bir işleme gerek kalmadan onaylanmış kabul edilir. Ancak, bu tesislerin kabul tutanaklarında belirtilen eksik ya da noksanların kesin kabule kadar lisans/tesis sahibi tarafından tamamlanması zorunlu olup bu süre zarfında oluşabilecek her türlü zararda tüm sorumluluk lisans/tesis sahibindedir.

(6) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce işletmede olup işletme sonrasında lisans almış / tadil etmiş olan ünitelerin güç değişikliği veya ticari işletmeye açılış taleplerinin değerlendirilebilmesi için bu ünitelere ilişkin olarak (TS) EN ISO/IEC 17020 standardına göre A tipi akredite muayene kuruluşlarından veya üniversitelerden uygunluk raporu alınmış olması zorunludur.Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.


Kataloq: File -> ?path=ROOT
?path=ROOT -> Başbakan yardimcisi sayin ali babacan’IN
?path=ROOT -> EğİTİm ders notlari ismail can yunus Şengöz e. Vergi Başmüfettişi
?path=ROOT -> Ülkemizde hak ettiği büyüklüğe henüz ulaşamamış olmakla birlikte, son yıllarda ekonomide yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak sigortacılık sektöründe de önemli ilerlemeler kaydedilmiştir
?path=ROOT -> Sayin taner yildiz
?path=ROOT -> Uluslararası Enerji Ajansı (uea) tarafından yapılan projeksiyonlar, mevcut enerji politikaları ve enerji arzı tercihlerinin devam etmesi durumunda dünya toplam enerji talebinin 2030 yılına kadar olan dönemde 50 artacağına işaret etmektedir
?path=ROOT -> Resmi Gazete Tarihi: 03. 12. 2003 Resmi Gazete Sayısı: 25305 elektriK İÇ tesisleri proje hazirlama yönetmeliĞİ
?path=ROOT -> Elektronik haberleşme altyapisi ve biLGİ Sİstemine iLİŞKİn yönetmelik taslağI
?path=ROOT -> F- 521-06 Borular ve kablo kanal sistemleri

Yüklə 91,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə