Fakültə: Aerokosmik Qrup: 2440a KafedraYüklə 0,82 Mb.
tarix23.06.2022
ölçüsü0,82 Mb.
#117160
TEST az Verilenler bazasi sistemleri 2440a AsgarovTaleh--------
Книга. t.ü.Test. 1439aE.Ekoloji monitorinqin proqram modulları

Fakültə: Aerokosmik Qrup: 2440a
Kafedra: “Aerokosmik informasiya sistemləri”
Test: “Verilənlər bazası sistemləri”
Testin tərtibi üzrə məsul şəxs: Əsgərov Taleh Kamran oğlu

Təstin sualları


Hansı sistemdə yaranan çətinliklər verilənlər bazası konsepsiyasının yaranmasına səbəb oldu?

A : Kompüter tanınması sistemləri


B : Kompüter tərcüməsi sistemləri
C : Əməliyyat sistemləri
D : Örtük sistemləri
E : Fayl sistemləriANSWER : E
Verilənlər bazası hansı sistemin təkmilləşməsidir: l)İnternet sistemi, 2)Metaverilənlərin idarə edilməsi sistemi, 3)Fayl sistemi?

A : 1
B : 2


C : 1 və 2
D : 1 və 3
E : 3
ANSWER : E
Hansı verilənlər bazasının yaradılması mərhələsinə aid deyil?

A : Predmet sahəsinin tədqiqi


B : İstifadəçi sorğularının təyini
C : Verilənlər bazasının yaradılması
D : Konseptual layihələndirmə
E : Administratorluğun seçimi
ANSWER : E
Verilənlər bazasının yaradılması mərhələlərindən sonuncu hansıdır?

A : Fiziki reallaşdırma


B : Predmet sahəsinin öyrənilməsi
C : İstifadəçilərin informasiya tələbatlarının tədqiqi
D : Konseptual layihələndirmə
E : Proqram təminatının işinə nəzarət
ANSWER : E
Predmet sahəsinin öyrənilməsi zamanı hansı metoddan istifadə olunmur?

A : Müşahidə


B : Şəxsi iştirak
C : İstifadəçilərlə sorğu
D : Elmi ədəbiyyatdan istifadə
E : Mühakimə
ANSWER : E
Hansı predmet sahəsinin öyrənilməsi zamanı istifadə olunur?

A : Verilənlərin tanınması


B : Verilənlərin tərcüməsi
C : Verilənlərin çap edilməsi
D : Verilənlərin nüsxələrinin saxlanılması
E : Verilənlərin tədqiqi
ANSWER : E
Hansı predmet sahəsinin öyrənilməsi metoduna aid deyil: l)Mühakimə, 2) Mübahisə, 3)Münaqişə, 4)Mübarizə?

A : 1 və 3


B : 2 və 4
C : 1, 3, 4
D : 2, 3, 4
E : 1, 2, 3, 4
ANSWER : E
Predmet sahəsinin tədqiqi metodlarının hansında daha çox operativliyə nail olunur?

A : Şəxsi iştirak


B : Hesabatların öyrənilməsi
C : İstifadəçilərlə sorğu
D : Elmi ədəbiyyatdan istifadə
E : Müşahidə
ANSWER : E
Verilənlər bazasının yaradılması zamanı mərhələlər hansı ardıcıllıqda bir-birini tamamlayır: l) Predmet sahəsinin tədqiqi, 2) Konseptual layihələndirmə, 3) İstifadəçilərin informasiya tələbatının tədqiqi?

A : 3, 2, 1


B : 2, 3, 1
C : 2, 1, 3
D : 1, 2, 3
E : 1, 3, 2ANSWER : E
Verilənlar arasında hansı münasibət ola bilər?

A : Birin-aza


B : Azın-aza
C : Azın-çoxa
D : Çoxun-aza
E : Çoxun-çoxaANSWER : E
Hansı münasibətlərə verilənlər arasında rast gəlinir: 1)birin-aza, 2)birin-çoxa, 3)Azın-çoxa, 4) Çoxun-aza, 5) Birin-birə, 6) Çoxun-çoxa?

A : 1, 3, 4


B : 2, 4, 5
C : 3, 5, 6
D : 1, 4, 6
E : 2, 5, 6ANSWER : E
Hansı tələb verilənlər bazasına qoyulmur?

A : Birdəfəlik daxiletmə


B : Dəqiqlik
C : Ziddiyyətsizlik
D : Verilənlərin tamlığı
E : YığcamlıqANSWER : E
Kompüterlərdə əlaqələndirilmiş fayllar sistemi necə adlanır?

A : Verilənlər çoxluğu


B : Verilənlər yığımı
C : Verilənlər anbarı
D : Verilənlər toplusu
E : Verilənlər bazası
ANSWER : E
Verilənlər bazası anlayışı nəyi izah edir?

A : Kompüter menyularının təşkili üsulu


B : Verilənlərin tədqiqi metodikası
C : Metaverilənlərin yadda saxlanılması
D : Biliklərin yadda saxlanılmasıE : Əlaqələndirilmiş fayllar sistemi
ANSWER : E
Verilənlər bazasının hansı modellərindən istifadə olunur: 1)İyerarxik, 2)Şəbəkə, 3)Relyasiya, 4)Monokanal?

A : 1, 2, 3, 4


B : 1, 2, 4
C : 1, 3, 4
D : 2, 3, 4
E : 1, 2, 3
ANSWER : E
Verilənlər bazası üçün iyerarxik modelin əsas çatışmazlığı nədədır?

A : Atributlara qoyulan məhdudiyyət


B : Modelin kompüter şəbəkələrində istifadə çətinliyi
C : Verilənlərin tamlığına nəzarətin olmaması
D : Çatışmazlıq yoxdur
E : Verilənlərin axtarışında biristiqamətlilik
ANSWER : E
Verilənlər bazasının relyasiya modelində domen anlayışı nəyi izah ədir?

A : İstifadəçinin seçdiyi kortejləri


B : Nisbətdə kortej adlarını
C : Nisbətdə atribut adlarını
D : Anlayışdan istifadə olunmur
E : Nisbətdə bir atribut üzrə bütün kortejlərin ala biləcəyi qiymətləriANSWER : E
Verilənlər bazasının relyasiya modelində
kortej(sətir) nəyi izah edir?

A : Cədvəlin sütun adlarını


B : Cədvəlin başlığını
C : Sütun və sətrin kəsişməsindəki xananı
D : Domenin adını
E : Cədvəlin sətirlərini
ANSWER : E
Verilənlər bazasının relyasiya modelində cədvəllər necə adlandırılır?

A : Table


B : Atribut
C : Domen
D : Kortej
E : Nisbət
ANSWER : E
İyerarxik model hansı bazalara aid edilir?

A : Metaverilənlər


B : Şəbəkə
C : Verilənlər haqqında verilənlər
D : Biliklər haqqında verilənlər
E : VerilənlərANSWER : E
Verilənlər bazasında “sahənin tipi” hansı xarakteristikanı izah ədir?

A : bu verilmətikdə başlıqda sahənin tipi əks olunur


B : bu sütunun başlığında əks olnan informasiydır
C : cədvəl eyni tipli iki sahəyə malik ola bilməz
D : sahəyə daxil edilən işarələrin miqdarı onun tipindən asılıdır
E : sahəyə hansı tip verilənlərin daxil ediləcəyi onun tipindən asılıdırANSWER : E
Verilənlər bazasında “sahənin adı” hansı xarakteristikanı izah edir?

A : sahəyə daxil edilən işarələrin miqdarı onun adından asılıdır


B : sahəyə hansı tip verilənlərin daxil ediləcəyi onun adından asılıdır
C : sütundakı verilənlərlə icra edilən əməliyyatlar onun adından asılıdır
D : sahəyə daxil edilən işarələrin miqdarı onun tipindən asılıdır
E : cədvəl eyni adlı iki sahəyə malik ola bilməzANSWER : E
İşarələrin maksimum miqdarı kimi təyin edilən sahə xüsusiyyətinə aiddir:

A : yazı
B : ad


C : tip
D : dəqiqlik
E : uzunluqANSWER : E
Nisbətin kortejlərini birmənalı təyin edən əsas əlamət hansıdır?

A : domenlərin sayı


B : kortejlərin sayı
C : cədvəlin tipi
D : cədvəlin adı
E : açarANSWER : E
Birinci nisbətin hər bir kortejinin ikinci nisbətin hər bir korteji ilə bitişməsi relyasiya cəbrinin hansi əməliyyatında baş verir?

A : Birləşmə


B : Proyeksiya
C : Seçmə
D : Çıxma
E : Dekart hasil
ANSWER : E
Verilənlər bazası üçün şəbəkə modelinin əsas çatışmazlığı nədədir?
A : Modelin kompüter şəbəkələrində istifadə çətinliyi
B : Verilənlərin axtarışında biristiqamətlilik
C : Qeyri-səlis sorğuların emalında çətinlik
D : Verilənlər arasındakı ziddiyyətlərin olması
E : Çoxsaylı ünvanlardan istifadə
ANSWER : E
Verilənlər bazasının relyasiya modelində cədvəllərin sütunları necə adlandırılır?

A : Kortej


B : Atribut
C : Nisbət
D : Obyekt
E : Domen
ANSWER : E
Boş olmayan iki nisbət üzərində hansı əməliyyatdan sonra nəticəvi nisbət boş ola bilər: l)Birləşmə, 2)Kəsişmə, 3)Çıxma?

A : 1 və 2


B : 1 və 3
C : Yalnız 2
D : Yalnız 3
E : 2 və 3
ANSWER : E
Kəsişmə əməliyyatından sonra nəticəvi nisbət necə formalaşır?

A : Hər iki nisbətin təkrarlanmayan kortejlərindən təşkil olunur


B : Hər iki nisbətin bütün kortejlərindən təşkil olunur
C : İkinci nisbətdə rast gəlinməyən birinci nisbətin kortejlərindən təşkil olunur
D : Birinci nisbətdə rast gəlinməyən ikinci nisbətin kortejlərindən təşkil olunur
E : Hər iki nisbətin eyni kortejlərindən təşkil olunur
ANSWER : E
İki nisbətin birləşməsi zamanı hansı şərt ödənilməlidir?

A : Nisbətlərin eyni kortejlərdən ibarət olması


B : Bir nisbətin boş olması
C : Nisbətlərin şəbəkə mühitində olması
D : Şərtə tələb yoxdur
E : Nisbətlərin eyni atributlardan ibarət olmasıANSWER : E
Nəticəvi nisbətin hər iki nisbətin eyni kortejlərdən təşkil olunması hansı əməliyyatı izah edir?

A : Birləşmə


B : Çıxma
C : Proyeksiya
D : Dekart hasil
E : KəsişməANSWER : E
Birləşmə əməliyyatından sonra nəticəvi nisbət necə formalaşır?

A : İkinci nisbətdə rast gəlinməyən birinci nisbətin kortejlərindən təşkil olunur


B : Birinci nisbətdə rast gəlinməyən ikinci nisbətin kortejlərindən təşkil olunur
C : Hər iki nisbətin səçilmiş kortejlərindən təşkil olunur
D : Hər iki nisbətin eyni kortejlərindən təşkil olunur
E : Hər iki nisbətin təkrarlanmayan kortejlərdən təşkil olunur
ANSWER : E
Verilənlərin axtarışında biristiqamətlilik verilənlər bazasının hansı modelinə xasdır?

A : Relyasiya


B : Şəbəkə və relyasiya
C : Obyektyönlü və relyasiya
D : Şəbəkə
E : İyerarxikANSWER : E
Verilənlər bazasının relyasiya modelində atribut(adı) nəyi izah ədir?

A : Cədvəlin sətirlərini


B : Cədvəlin başlığını
C : Sütun və sətrin kəsişməsindəki xananı
D : Kortejlərin sayını
E : Cədvəlin sütun adlarını
ANSWER : E
Verilənlər bazaları üçün hansı klassik modellərdən istifadə olunur?

A : Konseptual, Monokanal


B : İyerarxik, Halqa
C : Ulduzvari, Halqa, Şəbəkə
D : Şəbəkə, Monokanal
E : Relyasiya, İyerarxik, ŞəbəkəANSWER : E
Nəticəvi nisbətin iki nisbətin təkrarlanmayan kortejlərindən təşkil olunması hansı əməliyyatı izah edir?

A : Proyeksiya


B : Dekart hasil
C : Kəsişmə
D : Çıxma
E : Birləşmə
ANSWER : E
İki nisbətin fərqi zamanı hansı şərt ödənilməlidir?

A : Nisbətlərin eyni kortejlərdən ibarət olması


B : Nisbətlərin şəbəkə mühitindən kənar olması
C : Şərtə tələb yoxdur
D : Nisbətlərin müxtəlif atributlardan ibarət olması
E : Nisbətlərin eyni atributlardan ibarət olması
ANSWER : E
Hansı anlayış relyasiya modelli verilənlər bazasında istifadə olunmur?

A : Kortej


B : Nisbət
C : Domen
D : Atribut
E : Freym
ANSWER : E
Verilənlər bazası konsepsiyasında atribut anlayışına fiziki səviyyədə hansı anlayış uyğun gəlir?

A : Yazı
B : Fayl


C : Faylın adı
D : Faylın nüsxəsi
E : Sahə
ANSWER : E
Hansı verilənlər bazasının yaradılması mərhələsinə aiddir?

A : Dialoq pəncərələrinin seçilməsi


B : Metaverilənlərlə işin təşkili
C : Verilənlərin tərcüməsi
D : Verilənlərin tanınması
E : Proqram təminatının yaradılmasıANSWER : E
Hansı metod predmet (mövzu) sahəsinin öyrənilməsinə aiddir?

A : Kompüter operatorlarının informasiya tələbatlarının öyrənilməsi


B : Proqramçılarla söhbətlərin aparılması
C : İstifadəçilərə verilən tapşırıqların yoxlanılması
D : Tərcümə sistemlərindən istifadə
E : İstifadəçilərlə sorğuANSWER : E
Verilənlər bazasının iyerarxik modelində verilənlərin hansı strukturundan istifadə edilir?

A : Spiral


B : Dairəvi
C : Halqa
D : Ulduzvari
E : Ağacvari
ANSWER : E
Verilənlər bazasının relyasiya modelində verilənlər necə təsvir olunur?

A : Halqa formasında


B : Ulduzvari şəkildə
C : Ağacvari strukturla
D : Siyahılarla
E : Cədvəllərlə
ANSWER : E
Verilənlər bazasının relyasiya modelində cədvəllərin sətirləri necə adlandırılır?

A : Domen


B : Atribut
C : Nisbət
D : Açar
E : KortejANSWER : E
Nəticəvi nisbətin ikinci nisbətdə rast gəlinməyən birinci nisbətin kortejlərindən təşkil olunması hansı əməliyyatı izah edir?

A : Bitişmə


B : Dekart hasil
C : Proyeksiya
D : Bölmə
E : ÇıxmaANSWER : E
Relyasiya modeli hansı bazalara aid edilir? 1. Biliklər

 2. Metaverilənlər

 3. Metabiliklər

 4. Xüsusiləşmiş

VerilənlərANSWER : E
İnternet xidmətlərindən və elmi ədəbiyyatdan istifadə metodu verilənlər bazasının yaradılmasının hansı mərhələsində istifadə olunur?

A : İstifadəçi sorğularının tədqiqi


B : Proqram təminatının auditi
C : Konseptual layihələndirmə
D : İstifadəçi sorğularının qruplaşdırılması
E : Predmet sahəsinin öyrənilməsi
ANSWER : E
Verilənlər bazasına hansı tələb qoyulmur?

A : Ziddiyyətsizlik


B : Tamlıq
C : Çoxsaylı istifadə
D : Birdəfəlik daxiletmə
E : Təbii dilə məhdudiyyətANSWER : E
Hansı verilənlər bazasının idarəetmə sistemidir?

A : Word
B : Windows


C : Excel
D : MS DOS
E : AccessANSWER : E
Verilənlər bazası üçün iyerarxik model hansı üstünlüyə malikdir?

A : Verilənlər arasındakı bütün münasibətlərin əks olunması


B : Çoxsaylı ünvanlardan istifadə mümkünlüyü
C : Menyularla işin təşkili
D : Verilənlərin cədvəl təsviri
E : Verilənlərin əks olunmasında sadəlikANSWER : E
Çoxsaylı ünvanlardan istifadə verilənlər bazasının hansı modelinə xasdır?

A : Relyasiya


B : İyerarxik
C : Obyektyönlü
D : Monokanal
E : ŞəbəkəANSWER : E
Çıxma əməliyyatından sonra nəticəvi nisbət necə formalaşır?

A : Birinci nisbətdə rast gəlinməyən ikinci nisbətin kortejlərindən təşkil olunur


B : Hər iki nisbətin bütün kortejlərindən təşkil olunur
C : Hər iki nisbətin təkrarlanmayan kortejlərindən təşkil olunur
D : Hər iki nisbətin eyni kortejlərindən təşkil olunur
E : İkinci nisbətdə rast gəlinməyən birinci nisbətin kortejlərindən təşkil olunurANSWER : E
Hansı əməliyyat relyasiya cəbri əməliyyatıdır: 1)Birləşmə, 2)Kəsişmə, 3)Cəm, 4)Fərq?

A : 1,2 və 3


B : 2,3 və 4
C : 1,3 və 4
D : 1,2,3 və 4
E : 1,2 və 4ANSWER : E
Verilənlər bazasında iyerarxik modelin hansı xüsusiyyəti vardır?

A : Verilənlərin tamlığına olan zəmanət


B : Verilənlərin axtarışında operativlik
C : Verilənlər arasında ziddiyyətsizlik
D : Verilənlər bazasında atributların sayına olan məhdudiyyətsizlik
E : Verilənlərin axtarışında biristiqamətlilikANSWER : E
Müşahidə metodu verilənlər bazasının yaradılmasının hansı mərhələsində istifadə olunur?

A : Proqram təminatının işinə nəzarət


B : Proqram təminatının yaradılması
C : Fiziki layihələndirmə
D : Konseptual layihələndirmə
E : Predmet sahəsinin öyrənilməsi
ANSWER : E
Verilənlər bazası nisbətlərində hər bir atribut və kortejin kəsişməsində neçə element yerləşdirilə bilər?

A : 2
B : 3


C : 4
D : Sonsuz sayda
E : 1
ANSWER : E
Fayl sistemlərində olan hansı çətinliklər verilənlər bazası konsepsiyasının yaranmasına səbəb oldu?

A : Verilənlərin təhlükəsizliyindəki çətinliklər


B : Verilənlərin tiplərinin azlığı
C : Fayl sahələrinin uzunluqlarında məhdudiyyətlər
D : Fayllarda yazıların sayına olan məhdudiyyətlər
E : Fayllar arasında əlaqələrin olmaması
ANSWER : E
Predmet sahəsinin öyrənilməsi zamanı hansı məsələlərin həllinə baxılmır?

A : Həll ediləcək məsələlərin siyahısının tərtibi


B : Verilənlərin seçilməsi
C : Məsələlərin həlli üsulları
D : Tələb olunan metodlar
E : Konseptual layihələndirmə
ANSWER : E
Linqvistik dəyişənlərin kompüter emalı zamanı hansı funksiyadan səmərəli surətdə istifadə etmək olar? l)Mücərrədlik, 2)Monoton, 3)Mənsubiyyət?

A : Yalnız 2


B : Yalnız l
C : 1 və 2
D : 2 və 3
E : Yalnız 3
ANSWER : E
L.Zadə öz qeyri-səlislik haqqında nəzəriyyəni yaradarkən hansı riyazi funksiyanı ümumiləşdirmişdir?

A : Nisbilik


B : Ehtimal
C : Kasilməz
D : Ümumiləşmə yoxdur
E : Xarakteristik
ANSWER : E
Təbii dildəki qeyri-səlisliyin emalı texnologiyası ilk dəfə hansı alim tərəfindən verilmişdir?

A : A.Bakıxanov


B : S.G.Şirvani
C : S.S.Axundov
D : M.T.Sidqi
E : L.Zadə
ANSWER : E
Qeyri-səlis texnologiyanın banisi L.Zadə ilə bu sahədə ən yaxın əmakdaşlıq kim etmişdir?

A : Berman


B : Borman
C : Barmen
D : Barmek
E : Bellman
ANSWER : E
Qeyri-səlis linqvistik dəyişənlərin emalı zamanı mənsubiyyət funksiyası hansı qiymətləri ala bilər?

A : yalnız 0


B : yalnız 1
C : (0; 1) intervalı
D : 0 və ya 1
E : [0; 1] parçası
ANSWER : E
«Xəstəliklər» va «Simptomlar» çoxluqlarının elementləri arasında hansı münasibət mövcuddur?

A : Birin-çoxa


B : Birin-birə
C : Azın-aza
D : Çoxun-aza
E : Çoxun-çoxa
ANSWER : E
«Universitetlər» və «Auditoriyalar» çoxluqlarının elementləri arasınada hansı münasibət mövcuddur?

A : Çoxun-çoxa


B : Birin-birə
C : Çoxun-aza
D : Azın-aza
E : Birin-çoxa
ANSWER : E
«Tələbələr» və «Məqbul kitabçaları» çoxluqlarının elementləri arasında hansı münasibət mövcuddur?

A : Çoxun-çoxa


B : Çoxun-aza
C : Birin-çoxa
D : Azın-aza
E : Birin-birə
ANSWER : E
«Müəllimlər» və «Tələbələr» verilənləri arasında hansı münasibət vardır?

A : birin çoxa


B : birin aza
C : azın çoxa
D : azın aza
E : çoxun çoxa
ANSWER : E
«Dövlətlər» və «Mərkəzlər» çoxluqlarının elementləri arasında hansı münasibət mövcuddur?

A : Çoxun-çoxa


B : Birin-çoxa
C : Azın-aza
D : Çoxun-aza
E : Birin-birə
ANSWER : E
«Tədris qrupları» və «Müəllim kollektivi» çoxluqlarının elementləri arasında hansı münasibət mövcuddur?

A : Çoxun-aza


B : Azın-aza
C : Birin-çoxa
D : Birin-birə
E : Çoxun-çoxa
ANSWER : E
Verilələr bazasını nəzarət altında saxlayan şəxs nəcə adlandırılır?

A : İstifadəçi


B : Baş direktor
C : Proqramçı
D : Sistem proqramçı
E : Administrator
ANSWER : E
Verilənlərin mərkəzləşdirilmiş idarə olunmasına məsuliyyəti kim daşıyır?

A : Operator


B : İstifadəçi
C : Proqramçı
D : Şöbə rəhbərləri
E : Administrator
ANSWER : E
Verilənlər bazasının administratorluğuna kim daxildir?

A : Verilənlər bazasını yaradan tətbiqi proqramçılar


B : Verilənlər bazasını yaradan sistem proqramçılar
C : Verilənləri bazaya daxil ədən şəxslər qrupu
D : Verilənlərin şəbəkə üzrə ötürülməsini təşkil ədən şəxslər qrupu
E : Verilənlər bazası üzrə bir və ya bir neçə pəşəkar mütəxəssis
ANSWER : E
Hansı verilənlər bazasının idarəetmə sistemidir?

A : Prompt


B : Paint
C : FineReader
D : Word
E : Oracle
ANSWER : E
Relyasiya modelli sistemlərin standart dili kimi hansı dil qəbul edilmişdir?

A : CODASYL


B : Pascal
C : Delphi
D : Unix
E : SQL
ANSWER : E
Verilənlər bazasına olan sorğuların formalaşdırılması üçün hansı sorğu dilindən istifadə olunur?

A : EXCEL


B : TWAIN
C : WORD
D : HTML
E : SQL
ANSWER : E
Predmet sahəsinin tədqiqi metodlarının hansında daha çox dəqiqliyə nail olunur?

A : Şəxsi iştirak


B : Müşahidə
C : Həsabatların öyrənilməsi
D : İstifadəçilərlə sorğu
E : Elmi ədəbiyyatdan istifadə
ANSWER : E
Verilənlər bazasının layihələndirilməsi zamanı hansı işlər görülür?

A : Nisbətlərin kortejləri yazılır


B : Verilənlərin tamlığı və dəqiqliyi yoxlanılır
C : Verilənlər bazası faylları reallaşdırılır
D : Verilənlər bazası fayllarının sahələri adlandırılır
E : Nisbətlər təsvir olunur və əlaqələndirilir
ANSWER : E
Verilənlər bazasının konseptual layihələndirilməsindən sonra hansı mərhələ yerinə yetirilir?

A : İstifadəçi sorğularının tədqiqi


B : Verilənlər bazasına nəzarət
C : Verilənlərin tədqiqi
D : Verilənlərin axtarışının aparılması
E : Verilənlər bazasının fiziki yaradılması
ANSWER : E
Verilənlər bazasının fiziki reallaşdırılmasından sonra hansı mərhələ yerinə yetirilir?

A : Verilənlər bazasının məntiqi layihələndirilməsi


B : Verilənlərin tamlığına nəzarət
C : Verilənlərin dəqiqliyinə təminat
D : Verilənlərin təhlükəsizliyinin yoxlanılması
E : Proqram təminatının yaradılması
ANSWER : E
Bir çoxluğun hər bir elementinə ikinci çoxluğun bir neçə elementi qarşı qoyularsa, və əksinə ikinci çoxluğun hər bir elementinə birinci çoxluğun bir neçə elementi qarşı qoyularsa, belə münasibət necə adlanır?

A : Birin-birə


B : Birin-çoxa
C : Azın-birə
D : Çoxun-aza
E : Çoxun-çoxa
ANSWER : E
Bir çoxluğun hər bir elementinə ikinci çoxluğun yalnız bir elementi qarşı qoyularsa, və əksinə, ikinci çoxluğun hər bir elementinə birinci çoxluğun yalnız bir elementi qarşı qoyularsa, bələ münasibət necə adlanır?

A : Birin-çoxa


B : Çoxun-çoxa
C : Azın-çoxa
D : Azın-birə
E : Birin-birə
ANSWER : E
Bir çoxluğun hər bir elementinə ikinci çoxluğun bir neçə elementi qarşı qoyularsa, və ikinci çoxluğun hər bir elementinə birinci çoxluğun yalnız bir elementi qarşı qoyularsa, bələ münasibət nəcə adlanır?

A : Birin-aza


B : Birin-birə
C : Çoxun-çoxa
D : Azın-çoxa
E : Birin-çoxa
ANSWER : E
«İnsanlar» va «Şəxsiyyət vəsiqələri» çoxluqlarının elementləri arasında hansı münasibət mövcuddur?

A : Birin-çoxa


B : Çoxun-birə
C : Çoxun-çoxa
D : Azın-çoxa
E : Birin-birə
ANSWER : E
Mənsubiyyət funksiyası hansı tip dəyişənlərin emalı üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A : Kəsilməz


B : Ehtimal
C : Paylama
D : Məhdud
E : Linqvistik
ANSWER : E
Mənsubiyyət funksiyasının hansı qiymətlərində linqvistik dəyişənin doğruluğu artır?

A : Cüt saylı qiymətlərində


B : Tək saylı qiymətlərində
C : [0, 1] parçasının ortalarında
D : Sıfıra yaxınlaşdıqca
E : Vahidə yaxınlaşdıqca
ANSWER : E
Mənsubiyyət funksiyasının hansı qiymətlərində linqvistik dəyişənin doğruluğu azalır?

A : Cüt saylı qiymətlərində


B : Tək saylı qiymətlərində
C : [0, 1] parçasının ortalarında
D : Vahidə yaxınlaşdıqca
E : Sıfıra yaxınlaşdıqca
ANSWER : E
Verilənlər bazası fayllarında yazıların silinməsi üçün hansı üsullardan istifadə olunur: l)məntiqi, 2)müvəqqəti, 3)fıziki, 4)real?

A : 1 və 2


B : 1 və 4
C : 2 və 3
D : 2 və 4
E : 1 və 3
ANSWER : E
Verilənlər bazası fayllarında yazıların silinməsi üçün neçə üsuldan istifadə olunur?

A : 3
B : 1


C : 4
D : 5
E : 2
ANSWER : E
Verilənlər bazası fayllarında yazıların hansı tip silinməsindən sonra onları yenidən bərpa etmək mümkündür?

A : Fiziki


B : Müvəqqəti
C : Real
D : Ehtimallı
E : Məntiqi
ANSWER : E
Verilənlər bazası fayllarında yazıların hansı tip silinməsindən sonra onları yenidən bərpa etmək mümkün deyil?

A : Ehtimallı


B : Məntiqi
C : Müvəqqəti
D : Real
E : Fiziki
ANSWER : E
Verilənlər bazası konsepsiyasında “məntiqi” və “fiziki” anlayışları hansı əməliyyata aid edilir?

A : Düzəliş


B : Daxiletmə
C : Filtrləmə
D : Çeşidləmə
E : Silinmə
ANSWER : E
Verilənlər bazasındakı məntiqi silinmiş yazıların fiziki silinməsi əməliyyatı kimlər tərəfindən yerinə yetirilir?

A : Sistem proqramçılar


B : Tətbiqi proqramçılar
C : Kompüter operatorları
D : Yalnız son istifadəçilər
E : Administratorluq
ANSWER : E
Hansı verilənlər bazasının idarəetmə sistemi yalnız MS DOS əməliyyat sistemi üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A : Oracle


B : Access
C : Paradox
D : FoxPro
E : Clipper
ANSWER : E
Hansı verilənlər bazasının idarəetmə sistemi yalnız Windows əməliyyat sistemi üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A : FoxBase+


B : Clipper
C : dBaseIV
D : dBaseIII
E : SQL SERVER
ANSWER : E
Hansı verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri həm MS DOS, həm də Windows əməliyyat sistemlərində istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A : Yalnız Oracle


B : Clipper və FoxBase+
C : Yalnız Access
D : dBaseIII və dBaseIV
E : FoxPro və Paradox
ANSWER : E
Hansı verilənlər bazasının idarəetmə sistemi Microsoft Office qovluğuna daxil edilmişdir və kütlələr tərəfindən istifadə olunur?

A : RBase


B : Paradox
C : Foxpro
D : Oracle
E : Access
ANSWER : E
Hansı verilənlər bazasının idarəetmə sistemi qlobal kompüter şəbəkələrinin bütün imkanlarından geniş istifadə etmək bacarığına malikdir?

A : Access


B : DBaselV
C : Clipper
D : FoxBase+
E : Oracle
ANSWER : E
Verilənlər bazasının iyerarxik modelində verilənlərin axtarışı hansı istiqamətdə aparılır?

A : Soldan sağa


B : Sağdan sola
C : Aşağıdan yuxarı
D : Bütün istiqamətlərdə
E : Yuxarıdan aşağı
ANSWER : E
Verilənlər bazası konsepsiyasında kortej anlayışına fiziki səviyyədə hansı anlayış uyğun gəlir?

A : Sahə
B : Freym


C : Fayl
D : Modem
E : Yazı
ANSWER : E
Hansı model verilənlər bazasına aid edilmir?

A : Relyasiya


B : Şəbəkə
C : Iyerarxik
D : Obyektyönlü
E : Maşınyönlü
ANSWER : E
Hansı relyasiya cəbri əməliyyatı deyil?

A : Proyeksiya


B : Çıxma
C : Bitişmə
D : Seçmə
E : Toplama
ANSWER : E
Hansı relyasiya cəbri əməliyyatı deyil?

A : Dekart hasil


B : Bölmə
C : Kəsişmə
D : Proyeksiya
E : Kökalma
ANSWER : E
Hansı əməliyyat relyasiya cəbrinə aid edilir?

A : Toplama


B : Kökalma
C : Loqarifmləmə
D : İnteqrallama
E : Bölmə
ANSWER : E
Relyasiya cəbrinin hansı əməliyyatı bir nisbət üzərində aparılır?

A : Bölmə


B : Kəsişmə
C : Bitişmə
D : Dekart hasil
E : Proyeksiya
ANSWER : E


Relyasiya cəbrinin hansı əməliyyatı bir nisbət üzərində aparılır?

A : Çıxma


B : Bitişmə
C : Bölmə
D : Birləşmə
E : Seçmə
ANSWER : E
Atributları eyni olan iki nisbətin birincisində 20 sayda, ikincisinda 30 sayda kortej olarsa, birləşmə əməliyyatından sonra nəticəvi nisbətdə ən azı neçə kortej olar?

A : 20
B : 50


C : 10
D : 25
E : 30
ANSWER : E
Atributları eyni olan iki nisbətin birincisində 25 sayda, ikincisində 15 sayda kortej olarsa, birləşmə əməliyyatından sonra nəticəvi nisbətdə ən çoxu neçə kortej olar? 1. 10

 2. 15

 3. 25

 4. 20

 5. 40

ANSWER : E
Atributları eyni olan iki nisbətin birincisində 70 sayda, ikincisində 40 sayda kortej olarsa, kəsişmə əməliyyatından sonra nəticəvi nisbətdə ən çoxu neçə kortej olar?

A : 70
B : 30


C : 55
D : 0
E : 40
ANSWER : E
Atributları eyni olan iki nisbətin birincisində 40 sayda, ikincisində 20 sayda kortej olarsa, kəsişmə əməliyyatından sonra nəticəvi nisbətdə ən azı neçə kortej olar?

A : 20
B : 30


C : 40
D : 60
E : 0
ANSWER : E


Hansı relyasiya cəbri əməliyyatında predikatdan istifadə olunur?

A : Proyeksiya


B : Bölmə
C : Bitişmə
D : Dekart hasil
E : Seçmə
ANSWER : E
Relyasiya cəbrinin hansı əməliyyatından sonra nəticəvi nisbətin atributları ilkin iki nisbətin atributlarının bitişməsindən təşkil olunur?

A : Bölmə


B : Birləşmə
C : Kəsişmə
D : Proyəksiya
E : Dekart hasil
ANSWER : E
İstifadəçi sorğularının hansı tipləri mövcuddur: 1)Reqlamentli, 2)İnteqrallanmış, 3)Birdəfəlik. 4)Qeyri-səlis?

A : 1, 2, 3


B : 1, 2, 4
C : 2, 3, 4
D : 1, 2, 3, 4
E : 1, 3, 4
ANSWER : E
İstifadəçi sorğularının hansı tipindən istifadə olunur?

A : İnteqrallanmış


B : Differensial
C : Binar
D : Unar
E : Reqlamentli
ANSWER : E
Göstərilənlərdən hansı istifadəçi sorğularının tipinə aiddir?

A : Müstəqil


B : Çoxistiqamətli
C : İlkin
D : İkili
E : Birdəfəlik
ANSWER : E
Vərilənlər bazasında hansı axtarış üsulundan istifadə olunur?

A : Çoxistiqamətli


B : Pilləli
C : Düzxətli
D : Əyrixətli
E : Birbaşa
ANSWER : E
Verilənlərin axtarışı üçün hansı üsuldan istifadə olunur?

A : İkiqat


B : Üçqat
C : Xətti
D : Dövri
E : Ardıcıl
ANSWER : E
Hansı axtarış üsulunda indeks fayllarından istifadə olunur?

A : Düzxətli


B : Budaqlı
C : Ardıcıl
D : Dairəvi
E : Birbaşa
ANSWER : E
İndeks fayllarının yaradılması zamanı hansı anlayış üzərində bitişmə əməliyyatı aparılır? 1. Kortej

 2. Nisbət

 3. Nüvə

 4. Domen

 5. Atribut

ANSWER : E


Konkatenasiya termininə hansı termin sinonimdir?

A : Kəsişmə


B : Daxiletmə
C : Axtarış
D : Nizamlama
E : Bitişmə
ANSWER : E


Siyahıdan seçmə hansı tip dialoq zamanı istifadə olunur?

A : Təbii dil


B : Sərbəst
C : Pəncərə
D : Məhdud
E : Menyu
ANSWER : E
Menyu tipli dialoq zamanı hansı prinsipdən istifadə olunur?

A : Parametrlərin qiymətləndirilməsi


B : Açar sözlərin formalaşdırılması
C : Verilənlərin nizamlanması
D : İndeksləmə
E : Siyahıdan səçmə
ANSWER : E


Pəncərə tipli dialoq zamanı hansı prinsipdən istifadə olunur?

A : İnisiallaşma


B : İnkapsülyasiya
C : Verilənlərin nizamlanması
D : Paralelizm
E : Parametrlərin qiymətləndirilməsi
ANSWER : E
Verilənlər bazasında indeksləmə əməliyyatı apararkən atributlar üzərində hansı əməliyyat aparılır?

A : İnkapsülyasiya


B : İnterpretasiya
C : Prezentasiya
D : İnteqrasiya
E : Konkatenasiya
ANSWER : E
Birbaşa axtarış zamanı axtarış açarı hansı fayllara uyğun formalaşır?

A : Yazı
B : Boş


C : Unikal
D : Paylanmış
E : İndeks
ANSWER : E
Birinci nisbət 5, ikinci nisbət isə 8 təkrarlanmayan atributdan təşkil olunub. Dekart hasil əməliyyatından sonra nəticəvi nisbət neçə atributdan təşkil olunacaq?

A : 3
B : 5


C : 8
D : 40
E : 13
ANSWER : E
Birinci nisbət 50, ikinci nisbət isə 20 kortejə malikdir. Dekart hasil əməliyyatından sonra nəticəvi nisbət neçə kortejdən təşkil olunacaq?

A : 20
B : 30


C : 50
D : 70
E : 1000
ANSWER : E


Eyni atributlardan təşkil olunmuş A nisbəti 20, B nisbəti isə 15 kortejə malikdir. Nisbətlərdə 3 sayda kortej təkrarlanır. A və B nisbətlərinin fərqi neçə kortejdən təşkil olunacaq?

A : 23
B : 18


C : 12
D : 5
E : 17
ANSWER : E


Eyni atributlardan təşkil olunmuş A nisbəti 30, B nisbəti isə 20 kortejə malikdir. Nisbətlərdə 5 sayda kortej təkrarlanır. B və A nisbətlərinin fərqi neçə kortejdən təşkil olunacaq?

A : 25
B : 35


C : 10
D : 50
E : 15
ANSWER : E
Eyni atributlardan təşkil olunmuş A nisbəti m, B nisbəti isə n kortejə malikdir. A və B nisbətlərinin fərqi ən çoxu neçə kortejdən təşkil oluna bilər?

A : mn
B : m-n


C : m+n
D : n
E : m
ANSWER : E
Eyni atributlardan təşkil olunmuş A nisbəti m, B nisbəti isə n kortejə malikdir (m>n). A və B nisbətlərinin fərqi ən azı neçə kortejdən təşkil oluna bilər?

A : m+n
B : m


C : n
D : 0
E : m-n
ANSWER : E
Eyni atributlardan təşkil olunmuş A nisbəti m, B nisbəti isə n kortejə malikdir (m

A : m+n
B : mn-(m+n) .


C : m-n
D : n-m
E : 0
ANSWER : E
A nisbəti m, B nisbəti isə n atributa malikdir. A və B nisbətlərinin dekart hasilindən sonra nəticəvi nisbət neçə kortejdən təşkil olunar?

A : m+n
B : m-n


C : n-m
D : mn+m+n
E : mn
ANSWER : E
A nisbəti m, B nisbəti isə n atributa malikdir. A və B nisbətlərinin dekart hasilindən sonra nəticəvi nisbət neçə atributdan təşkil olunar?

A : mn
B : m-n


C : n-m
D : mn-1
E : m+n
ANSWER : E
A nisbəti m sayda kortejdən ibarətdir və bu kortejlərdən n sayda olanı məntiqi silinmişdir. Fiziki silinmə əməliyyatından sonra A nisbətində neçə kortej olacaq?

A : m
B : n


C : n-m
D : m+n
E : m-n
ANSWER : E
A nisbəti m sayda atributdan və n sayda kortejdən təşkil olunmuşdur. Fiziki silinmə əməliyyatından sonra A nisbətində neçə atribut olacaq?

A : n
B : m-n


C : m+n
D : n-m
E : m
ANSWER : E
A nisbeti m sayda kortejə malikdir. Proyeksiya əməliyyatından sonra bu nisbətdə ən azı neçə kortej qala bilər?

A : m
B : m-l


C : m:2
D : 0
E : 1
ANSWER : E
A nisbəti m sayda kortejə malikdir. Proyeksiya əməliyyatından sonar bu nisbətdə ən çoxu neçə kortej qala bilər?

A : 1
B : 0


C : m:2
D : m:4
E : m
ANSWER : E
Verilənlər bazasının məntiqi və fiziki layihələndirilməsi hansı ardıcıllıqda aparılır?

A : Əvvəl fiziki, sonra məntiqi


B : İlk olaraq məntiqi, tələb olunduqda fiziki
C : Ardıcıllığın fərqi yoxdur
D : Eyni zamanda
E : Əvvəl məntiqi, sonra fiziki
ANSWER : E
Verilənlər bazasının yaradılması zamanı bəzən təkrarlanmalara yol verilir. Bunun səbəbi nədir?

A : Şəbəkə mühitində iş rahatlığına nail olmaq


B : Fayl yazılarının sayını cütləşdirmək
C : Verilənlər bazasındakı boşluqları doldurmaq
D : Verilənlərin təhlükəsizliyinə nail olmaq
E : Bəzi istifadəçi sorğularında operativliyə nail olmaq
ANSWER : E
Atributları eyni olan A nisbəti m kortejdən, B nisbəti n kortejdən təşkil olunmuşdur (m>n). Bu nisbətlərin kəsişməsində ən çoxu neçə kortej ola bilər?

A : m
B : m-n


C : n-m
D : 0
E : n
ANSWER : E
Atributları eyni olan A nisbəti m kortejdən, B nisbəti n kortejdən təşkil olunmuşdur (m>n). Bu nisbətlərin kəsişməsində ən azı neçə kortej ola bilər?

A : 1
B : m


C : m-n
D : n
E : 0
ANSWER : E
Atributları eyni olan A nisbəti m kortejdən, B nisbəti n kortejdən təşkil olunmuşdur (m>n). Bu nisbətlərin birləşməsində ən çoxu neçə kortej ola bilər?

A : 1
B : n


C : m
D : m-n
E : m+n
ANSWER : E
Atributları eyni olan A nisbəti m kortejdən, B nisbəti n kortejdən təşkil olunmuşdur (m>n). Bu nisbətlərin birləşməsində ən azı neçə kortej ola bilər?

A : 0
B : 1


C : n
D : m-n
E : m
ANSWER : E
Verilənlər bazası və informasiya sistemləri terminlərində son istifadəçi anlayışı kimə aid edilir?

A : Peşəkar istifadəçilər


B : Kompüter şəbəklərində serverdən ən uzaqda olan istifadəçilər
C : Kompüter şəbəkələrində bilavasite serverlə işləyən istifadəçilər
D : Kliyent-Server arxitekturasında bütün kliyentlər
E : Xüsusi kompüter savadı olmayan istifadəçilər
ANSWER : E
Verilənlər bazasının əsas komponenti hansıdır?

A : heç biri


B : verilənin tipi
C : VB-nin adı
D : əlaqə tipi
E : cədvəl
ANSWER : E
Boş olmayan iki nisbət verilmişdir. Hansı relyasiya cəbri əməliyyatından sonra nəticəvi nisbət ən çox kortejə malik olacaq?

A : Birləşmə


B : Kəsişmə
C : Proyeksiya
D : Seçmə
E : Dekart hasil
ANSWER : E
Boş olmayan iki nisbət verilmişdir. Hansı relyasiya cəbri əməliyyatından sonra nəticəvi nisbət ən çox atributa malik olacaq?

A : Proyeksiya


B : Bitişmə
C : Birləşmə
D : Çıxma
E : Dekart hasil
ANSWER : E
İki nisbətin bölünməsindən sonra qalıq ən azı hansı qiymət ala bilər?

A : 0
B : 1


C : İkinci nisbətdəki atributların sayından kiçik
D : İkinci nisbətdəki kortejlərin sayından kiçik
E : Qalıq anlayışından istifadə olunmur
ANSWER : E
USE nəyi bildirir?

A : Cədvəli silir


B : Cədvəlin sətirlərini seçir
C : Verilənlər bazasında təhlükəsizliyi təmin edir
D : Verilənlər bazasını silir
E : Verilənlər bazasını açır
ANSWER : E
ALTER TABLE Student DROP COLUMN city; nəyi bildirir?

A : “Student” cədvəlinə “city” indeksini ləğv edir


B : “Student” cədvəlinə “city” açarını əlavə edir
C : “Student” cədvəlinə “city” yazısını əlavə edir
D : “Student” cədvəlinə “city” sütununu əlavə edir
E : “Student” cədvəlindəki “city” sütununu ləğv edir
ANSWER : E
VB-nin cədvəlindəki NULL nəyi bildirir?

A : Mövcud olmayan cədvəli


B : Sütunun adını
C : Dəyişən tipi
D : Sütunun xanasının müəyyən qiymət aldığını
E : Sütunun xanasının boş olmaslnı
ANSWER : E
SQL ifadələrində istifadə olunan [ASC | DESC] parametrləri nə bildirir?

A : indeks yaradır


B : verilənlər bazasının adında məfduiyyəti bildirir
C : cədvəlin adını bildirir
D : verilənlər üçün təhlükəsizliyi bildirir
E : nizamlamanın növünü bildirir
ANSWER : E
Cədvəllərin mövcud sütunlarından verilənləri çıxarmaq üçün hansı əmrdən istifagə olunur ?

A : UPDATE


B : DELETE
C : DROP
D : ALTER
E : SELECT
ANSWER : E
SQL dilində verilənləri yeniləşdirmək üçün hansı operatordan istifadə olunur?

A : SELECT


B : ALTER
C : İNSERT
D : DELETE
E : UPDATE
ANSWER : E
ALTER TABLE operatorunda ADD açar sözü nə üçün istifadə olunur?

A : Mövcud cədvəlin mövcud sütununu dəyişmək üçün


B : Mövcud cədvələ sətrini dəyişmək üçün
C : Mövcud cədvəlin sütunlarını yeniləmək üçün
D : Mövcud cədvəlin sətrini yeniləmək üçün
E : Mövcud cədvələ indeks və ya sütun əlavə etmək üçün
ANSWER : E


ALTER TABLE operatorunda DROP açar sözü nə üçün istifadə olunur?

A : Mövcud cədvəldə yalnız indeksləri silmək üçün


B : Mövcud cədvəldə yalnız sütunları silmək üçün
C : Mövcud cədvəldə yalnız sətirlərini silmək üçün
D : ALTER TABLE əmrində belə açar sözü yoxdur
E : Mövcud cədvəldə sütunları və ya indeksləri ləğv etmək üçün.
ANSWER : E
Cədvəldə sütun əlavə emək, ləğv etmək və ya sütunun tipini dəyişmək üçün hansı təlimatdan istifadə edilir: 1). ALTER TABLE ADD ( sütun dəyişən tipi ); 2). UPDATE SET sütun=dəyər; 3). ALTER TABLE DROP sütun; 4). ALTER TABLE MODİFY (sütun DATE); 5). ALTER TABLE RENAME column SÜTUN1 to SÜTUN2.

A : 1,2,3


B : 2,3,4
C : 3,4,5
D : 2,4,5
E : 1,3,4
ANSWER : E
INSERT INTO Depart VALUES (01, ’Ofis’ , ’Azadlıq prospekti’ , ’233-45-67’) operatoru nəyi yerinə yetirir?

A : Cədvələ yeni sütun əlavə edir


B : Cədvəldə olan həmin dəyərləri yeniləyir
C : Əməliyyat düzgün olmadığına xəta verəcək
D : Verilmiş qiymətlərə uyğun yeni cədvəl yaradır
E : Cədvələ yeni sətir əlavə edir
ANSWER : E
SQL nədir?

A : Verilənlər bazasındakı məlumatları idarə etmək üçün istifadə olunan sorğu dilidir


B : Proqramlaşdırilma dilidir
C : Verilənləri saxlamaq üçün fayllar toplusu
D : Məlumatı verilənlər bazasında saxlamaq üçün bir fayllar çoxluğudur
E : Verilənlər bazasındakı məlumatları oxumaq, dəyişmək və idarə etmək üçün istifadə olunan sorğu dilidir
ANSWER : E
Aşağıdakılardan hansını SQL dilinin vasitəsilə yerinə yetirmək olmaz?

A : Cədvəldəki məlumatı yeniləmək, dəyişmək


B : Cədvəldəki məlumatları silmək
C : Bir cədvəlin məlumatlarını o biri cədvələ ötürmək
D : Eyni anda bir neçə cədvələ yeni sətr əlavə etmək
E : Məlumatları dövrə salmaq
ANSWER : E
Hansı tip ədəd tipinə aiddir?

A : String


B : Char
C : Varchar
D : Date
E : Number
ANSWER : E
Vaxtı ifadə edən tip hansıdır?

A : Varchar


B : Integer
C : Float
D : Number
E : Date
ANSWER : E
DROP TABLE İSHCİ; operatorunun yerinə yetirilməsi nəticəsi nədir?

A : İSHCİ cədvəlini geri qaytaracaq


B : Nəticə səhv verəcək
C : İSHCİ cədvəlini yeniləyəcək
D : İSHCİ adında cədvəl yaradacaq
E : İSHCİ cədvəlini verilənlər bazasından siləcək
ANSWER : E
NOT NULL məhdudluğu ilə təyin olunmuş sahəyə hansı qiyməti daxil etmək olmaz?

A : 0 qiymətini daxil etmək olmaz


B : yalnız ədəd daxil etmək olar
C : istənilən qiyməti daxil etmək olar
D : zaman dəyişən tipində olan dəyəri
E : null qiymətini
ANSWER : E
Əsas açar məhdudluğu hansı sözlə təyin olunur?

A : UNIQUE KEY


B : FOREİGN KEY
C : KEY
D : INDEX
E : PRIMARY KEY
ANSWER : E
Xarici açar məhdudluğu hansı sözlə təyin olunur?

A : UNIQUE KEY


B : PRİMARY KEY
C : ALTER
D : INDEX
E : FOREIGN KEY
ANSWER : E
SELECT sum(Qiymət) FROM Cedvel; təlimatlarının yerinə yetirilməsi nəticəsi nə verir?

A : Qiymət sütununun hər sətrinin cəminin göstərəcək


B : Qiymət sütununun hər bir sətrini sayacaq
C : Qiymət sütununun maksimum qiymətini göstərəcək
D : Qiymət sütunun orta qiymətini göstərəcək
E : Qiymət sütununun bütün sətrlərinin cəmini göstərəcək
ANSWER : E
SELECT operatorunun sintaksisində aşağıdakılardan hansı doğrudur?

A : SELECT FROM TEST


B : SELECT FROM * TEST
C : SELECT FROM
D : SELECT SUTN TEST
E : SELECT * FROM TEST
ANSWER : E
GROUP BY operandının funksiyası nədir?

A : GROUP BY cədvəlin sətirlərini artan istiqamətdə sıralayır


B : GROUP BY cədvəlin sətirlərini azalan istiqamətdə siralayır
C : GROUP BY cədvəlin sütunlarını azlan sıra ilə qruplaşdırır
D : GROUP BY cədvəlin sütunlarını qruplaşdıraraq sıralayır
E : GROUP BY cədvələrin sətrlərini qruplaşdıraraq sıralayır
ANSWER : E
Hansı əmr cədvəlin sütununu silir?

A : DROP TABLE Adlar COLUMN ad


B : ALTER DROP COLUMN ad
C : DROP COLUMN ad
D : REMOVE TABLE COLUMN ad
E : ALTER TABLE Adlar DROP COLUMN ad
ANSWER : E
Orta qiyməti təyin edən qrup əməliyyatı hansıdır?

A : COUNT


B : SOUND
C : MIN
D : MAX
E : AVG
ANSWER : E
Ən böyük qiyməti təyin edən qrup əməliyyatı hansıdır?

A : MIN
B : AVG


C : MEDIAN
D : COUNT
E : MAX
ANSWER : E
Sütundakl qiymətlərin sayını təyin edən qrup əməliyyatı hansıdır?

A : MIN
B : MAX


C : AVG
D : SUM
E : COUNT
ANSWER : E 1. A

Ən kiçik qiyməti təyin edən qrup əməliyyatı hansıdır?

A : MAX
B : MEDIAN


C : COUNT
D : AVG
E : MIN
ANSWER : E
AND operatoru hansı məntiqi şərti ödədikdə nəticə göstərir?

A : false, true


B : false, false
C : fasle
D : true ,false
E : true,true
ANSWER : E
Select * from adlar where ad like ‘E%’ nəticəsi nə qaytaracaq?

A : Yalnız E hərflərini gətirəcək


B : E hərfindən sonra gələn hərfləri gətirəcək
C : E%’ dəyəri qaytaracaq
D : E hərfi ilə bitən bütün adları gətirəcək
E : E hərfi ilə gələn bütün adları gətirəcək
ANSWER : E
VARCHAR(2) tipli sətrin uzunluğu neçə simvol ola bilər?

A : Məhdudiyyət yoxdur


B : 10
C : 0
D : 1
E : 2
ANSWER : E
Axtarış zamanı hər hansı simvolun yazlışından əmin deyilsinizsə, aşağıdakı işarələrdən hansından istifadə olunur?

A : /
B : $


C : \
D : &
E : %
ANSWER : E
DELETE FROM Student WHERE id = 106 AND Spec_code = 050632; SQL-də hansı nəticəni verəcək?

A : id nömrəsi 100 və ixtisas kodu 632050 olan tələbənin verilənlərinin Student cədvəldən silinməsi


B : id nömrəsi 050632 və ixtisas kodu 106 olan tələbənin verilənlərinin Student cədvəldən silinməsi
C : id nömrəsi 101 və ixtisas kodu 050632 olan tələbənin verilənlərinin Student cədvəldən silinməsi
D : id nömrəsi 106 və ixtisas kodu 050632 olan tələbənin verilənlərinin where cədvəldən silinməsi
E : id nömrəsi 106 və ixtisas kodu 050632 olan tələbənin verilənlərinin Student cədvəldən silinməsi
ANSWER : E
SELECT R.a1, R.a2, S.b1, S.b2 FROM R,S; - SQL-də hansı nəticəni verəcək?

A : R cədvəlinin a1 və a2 sütunlarını


B : S cədvəlininin b1 və b2 sütunlarını
C : S cədvəlinin a1 və a2 sütunlarını
D : Əməliyat xəta verəcək çünki, sintaksis səhv yazılıb
E : R cədvəlinin a1 və a2 sütunlarını S cədvəlinin isə b1 və b2 sütunlarını
ANSWER : E
Aşağıdakılardan hansı verilənlər bazası modeli deyil?

A : Relyasiya


B : Şəbəkə
C : İyerarxik
D : heç biri
E : Qraf modeli
ANSWER : E
Verilənlər bazasında məlumatların yenilənməsi üçün .............. əmrdən istifadə olunur?

A : SAVE AS


B : MODİFY
C : INSERT INTO
D : SAVE
E : UPDATE
ANSWER : E
Verilənlər bazasında məlumatların silinməsi üçün .............. əmrdən istifadə olunur?

A : UPDATE


B : ALTER
C : SELECT
D : INSERT INTO
E : DELETE
ANSWER : E
Verilənlər bazasında yeni yazının daxil edilməsi üçün ............... əmrdən istifadə olunur?

A : DROP
B : ALTER


C : DELETE
D : SELECT
E : INSERT INTO
ANSWER : E
SQL ilə "Persons" cədvəlindən "FirstName" adlanan sütunu necə seçmək olar?


A : SELECT Persons FROM FirstName
B : SELECT Persons.FirstName
C : EXTRACT Persons FROM FirstName
D : EXTRACT FirstName FROM Persons
E : SELECT FirstName FROM Persons
ANSWER : E
SQL ilə "Persons" cədvəlindən bütün sütunları necə seçmək olar?


A : SELECT FROM Persons
B : SELECT All Persons
C : SELECT *.Persons
D : SELECT [all columns] FROM Persons
E : SELECT * FROM Persons
ANSWER : E
SQL ilə "Persons" cədvəlindən "FirstName" sütununun qiyməti "Peter" olan bütün sütunları necə seçmək olar?

A : SELECT [all] FROM Persons WHERE FirstName='Peter'


B : SELECT [all] FROM Persons WHERE FirstName LIKE 'Peter'
C : SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE 'Peter'
D : SELECT FROM Persons WHERE FirstName LIKE 'Peter'
E : SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Peter'
ANSWER : E


SQL ilə "Persons" cədvəlindən "FirstName" sütunu "a" ilə başlayan bütün sütunları necə seçmək olar?

A : SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='a.'


B : SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE '%a'
C : SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='a'
D : SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='%a%'
E : SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE 'a%'
ANSWER : E
SQL ilə "Persons" cədvəlindən "FirstName" sütununun qiyməti "Peter" və "LastName" sütununun qiyməti "Jackson" olan sütunları necə seçmək olar?


A : SELECT FirstName='Peter', LastName='Jackson' FROM Persons
B : SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE 'Peter' AND LastName LIKE 'Jackson'
C : SELECT FirstName, LastName FROM Persons WHERE FirstName LIKE 'Peter' AND LastName LIKE 'Jackson'
D : SELECT FirstName, LastName FROM Persons
E : SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Peter' AND LastName='Jackson'
ANSWER : E
Nəticəni çeşidləmək üçün hansı SQL əmrindən istifadə olunur? 1. ORDER BY

 2. IN SORT

 3. SORT BY

 4. IN ORDER

 5. SORT

ANSWER : A
SQL ilə "Persons" cədvəlinə yeni yazını necə əlavə etmək olar?

A : INSERT INTO TABLE VALUES ('Jimmy', 'Jackson')


B : INSERT ('Jimmy', 'Jackson') INTO Persons
C : INSERT VALUES ('Jimmy', 'Jackson') INTO Persons
D : INSERT VALUES ('Jimmy', 'Jackson') FROM Persons
E : INSERT INTO Persons VALUES ('Jimmy', 'Jackson')
ANSWER : E
Hansı əmr cədvəlin sətirlərini silir?

A : UNİQUE


B : REMOVE
C : ALTER
D : TRUNCATE
E : DELETE
ANSWER : E
CREATE TABLE əmri nə iş görür?

A : yazı əlavə edir


B : belə əmr yoxdur
C : cədvəl yaradır və yazı əlavə edir
D : yeni sütun yaradır
E : cədvəl yaradır
ANSWER : E
My_table cədvəlinin field sahəsinin qiyməti "abc" ilə başlayan sətirləri necə seçmək olar?

A : SELECT * FROM my_table WHERE field <> 'abc'


B : SELECT * FROM my_table WHERE field LIKE '%abc%'
C : SELECT * FROM my_table WHERE field STARTSWITH 'abc'
D : SELECT * FROM my_table WHERE field = 'abc%'
E : SELECT * FROM my_table WHERE field LIKE 'abc%'
ANSWER : E
UPDATE əmri nə iş görür?

A : yazı əlavə edir


B : cədvəl yaradır
C : cədvəl yaradır və yazı əlavə edir
D : yeni sütun yaradır
E : mövcud sətirdəki məlumatı dəyişir
ANSWER : E
SELECT name FROM users əmrinin nəticəsi hansıdır?

A : Nəticə 2 sütundan ibarətdir


B :Nəticə 3 sütundan ibarətdir
C : Nəticə 2 sətirdən ibarətdir
D : Sorğu səhvdir
E :Nəticə 1 sütundan ibarətdir
ANSWER : E
SELECT id_n , ad FROM Test WHERE id_n BETWEEN 1 and 3; Hansı nətcəni qaytaracaq?

A : Cədvəlin yalnız id_n sütunu 1 və 3 olan qiymətlərini


B : Cədvəlin id_n sütunu 1 olan qiymətlərini
C : Cədvəlin id_n sütunu 3 olan qiymətlərini
D : Cədvəlin bütün qiymətlərini id_n sütunu 1 və 3 daxil olmaqla
E : Cədvəlin id_n sütunu 1 və 3 aralığında olan qiymətlərini
ANSWER : E
Bunlardan hansı məntiqi dəyişən tipidir?

A : Number


B : String
C : Char
D : Float
E : Bool
ANSWER : E
SQL-də CREATE TABLE operatorundan nə üçün istifadə olunur?

A : Cədvəli silmək üçün


B : Cədvələ yeni sətir daxil etmək üçün
C : Cədvəldəki məlumatı yeniləmək üçün
D : Yeni baza yaratmaq üçün
E : Yeni cədvəli yaratmaq üçün
ANSWER : E
Bir cədvəldə neçə daxili açar məhdudluğu sütün ola bilər?

A : Məhdudiyyət yoxdr


B : 2 və ya daha çox
C : Sütunların sayından asılıdır
D : İstənilən sayda
E : 1
ANSWER : E
Bitlərdən böyük hissələrə parçalana bilməyən verilənlər strukturu necə adlanır?

A : Lokal


B : Aşkar
C : Mürəkkəb
D : İnteqral
E : Sadə
ANSWER : E
Hansı əməliyyat sətirlər üzərində aparılan baza əməliyyatlarının tərkibinə daxil deyildir?


A :B : Əlifbaya görə nizamlama C : D : Tərkibin axtarışı
E : Sətirlərin bitişməsi
ANSWER : E
Hansı strukturlar əməli yaddaşla əlaqəli deyil?

A : Baza
B : Statik


C :Yarımstatik
D :Dinamik
E : Fayl
ANSWER : E
Hansı verilanlər strukturları xarici yaddaşla əlaqəlidir?

A : Daimi


B : Müvəqqəti
C : Sərbəst
D : Əlaqəli
E : Fayl
ANSWER : E
WHERE NOT (qiymet=3 AND kurs =2) şərti nəticəsində hansı yazılara baxılır?

A : qiymet=3 və kurs=2 aralığında olan bütün qiymətləri çıxaracaq


B : qiymet=3 və kurs=2 olmayan sətrləri çıxaracaq
C : Yalnız qiymet=3 və kurs=2 olan sətrləri çıxaracaq
D : Səhv verəcək
E : Yalnız qiymet=3 və kurs=2 olan sətrləri çıxarmayacaq
ANSWER : E
Məntiqi operatorlarının doğru ardıcıllığını göstərin?

A : Not, <>,!=


B : <>,=,some, any
C : Not, <>,!=
D : OR,Not,!=
E : Not, OR, AND
ANSWER : E
Verilənlərin hansı strukturu eyni tip verilənlərin təkrarlanmayan elementlərini özündə saxlayır?

A : Stek
B : Sətir


C : Massiv
D :Yazı
E : Çoxluq
ANSWER : E
Verilənlərin strukturları üzərində hansı əməliyyat yerinə yetirilmir?

A : Yeniləşmə


B : Seçim
C : Ləğv etmə
D : Yaradılma
E : Filtrləmə
ANSWER : E
IsNull(null, null) ifadəsinin qiyməti nədir?

A : 0
B : 1


C : Not Null
C : 2
D : Null
ANSWER : E
Aşağıdakılardan hansı TAB adlı cədvəl yaradır?

A : CREATE TABLE DATABASE


B : CREATE DATABASE TABLE
C : CREATE DB
D : CREATE DATABASE TAB
E : CREATE TABLE TAB
ANSWER : E
Bunlardan hansı verlənlər tipinə aid deyil?

A : int
B : integer


C : char
D : varchar
D : old
ANSWER : E
Hansı operator sütunun sətirlərinin hər hansı nümunə üzrə ona oxşarlığına görə axtarış edir?

A : FROM
B : GET


C : BETWEEN
D : IN
E : LIKE
ANSWER : E
Aşağıdakılardan hansı cədvəldən seçim aralığını götürür?

A : WITHIN


B : RANGE
C : ALTER
D : SET
E : BETWEEN
ANSWER : E
Ümumi birləşmə operatorları aşağıdakılardan hansıdır?

A : JOINED


B : INSIDE JOIN
C : JOINED TABLE
D : OUTER JOIN
E : INNER JOIN
ANSWER : D
Bir tərəfindən elementlərin daxil edilməsi, digər tərəfindən ləğv edilməsi ilə səciyyələnən dəyişən uzunluqlu ardıcıl siyahı necə adlanır?

A : Birinci gəldi - sonuncu getdi


B : Sonuncu gəldi - sonuncu getdi
C : Sonuncu gəldi - birinci getdi
D : Eyni zamanda birinci va sonuncu gedir
E : Birinci gəldi - birinci getdi
ANSWER : E
Verilənlərin fiziki strukturu nədir?

A : İkiölçülü massivdə verilənlərin fiziki təsviri


B : Qrafik informasiyanın maşındaxili təsviri
C : Ədəd verilənlərinin cədvəl üsulu ilə təsviri
D : Formalizə olunmayan informasiyanın strukturlaşma nəticələri
E : Kompüterin yaddaşında verilənlərin fiziki təsvir üsulu
ANSWER : E
Hansı SQL əmrlə Adlar cədvəlinin ad sütununun ‘Əli’ qiymətini silmək olar?

A : DELETE ROW ad =' Əli' FROM Adlar


B : DELETE ad ='Əli' FROM Adlar
C : DELETE COLUMN ad ='Əli' FROM Adlar
D : DELETE FROM Adlar WHERE ad LİKE ' Əli'
E : DELETE FROM Adlar WHERE ad = 'Əli'
ANSWER : E
Verilənlərin strukturu hansı elemetə görə xətti və qeyri-xətti strukturlara ayrılır?

A : Yaradılma sadəliyi


B : Elementler arası əlaqə
C : Dinamiklik
D : Terkib hissələrə bölünmə
E : Nizamlama xüsusiyyəti
ANSWER : E
Kompüter yaddaşında təsviri nəzərə alınmayan verilenlerin strukturu nece adlanır?

A : Fiziki


B : Maşın
C : Daxili
D : Xarici
E : Məntiqi
ANSWER : E
Verilənlərin elementləri arasında aşkar şəkildə verilmiş və ya verilməmiş əlaqələr nəzərə alınmaqla hansı strukturlara baxılır?

A : Məhdud və qeyri-mehdud


B : Formalıze olunan və olunmayan
C : Mürekkeb ve sade
D : Bir və çox meyarlı
E : Əlaqəli və əlaqəsiz
ANSWER : E
Nəyə görə standart SQL kodlarından istifadə edilməsi vacibdir?

A : Standart SQL kodlarından istifadə edilməsi vacib deyil.


B : Standart SQL kodları daha effektivdir.
C : Standart SQL kodlarının oxunması daha əlverişlidir.
D : Standart SQL kodları effektiv deyil.
E : Standart SQL kodları platformalar arasında daha maqsədə uyğundur.
ANSWER : E
Hansı dil verilənlər bazasında məlumatlara daxil olmağa və onları saxlamağa imkan verir?

A : DML
B : DCL


C : DLL
D : Heç biri
E : DDL
ANSWER : E
Aşağıdakılardan hansı relyasiya modelinin pozulmasına aid deyil?

A : Sütunlar üçün ordinal mövqələrdən istifadə edilməsi


B : Təkrar sətirlərin qaytarılması
C : Cədvəlin açarın təyin edilməməsi
D : Sorğu nəticəsinin bütün atributlarının adının olmasına əmin olmaq
E : Cədvəldə xarici açarın təyin edilməməsi
ANSWER : E


SQL və T-SQL arasında hansı əlaqə mövcuddur?

A : T- SQL standart dildir və SQL isə MS SQL Server-də dialektdir.


B : Həm SQL, həm də T-SQL standart dillərdir.
C : Həm SQL, həm də T-SQL dili MS SQL Server-də dialektdir.
D : Heç bir əlaqə yoxdur.
E : SQL standart dildir və T-SQL isə MS SQL Server-də dialektdir.
ANSWER : E


Aşağıdakılardan hansı sorğuların məntiqi emalını düzgün təsvir edir?

A : FROM > WHERE> GROUP BY > HAVING > SELECT > ORDER BY


B : FROM > WHERE> GROUP BY > HAVING > ORDER BY > SELECT
C : SELECT > ORDER BY > FROM > WHERE> GROUP BY > HAVING
D : FROM> SELECT > WHERE> GROUP BY > HAVING> ORDER B
E : SELECT > FROM > WHERE> GROUP BY > HAVING> ORDER BY
ANSWER : E
Hansı SQL əmrl Adlar cədvəlinin ad sütunun ‘Əli’ qiymətini ‘Zaur’ adı dəyişir.

A : MODIFY Adlar SET ad = Zaur’ INTO ad ='Nilsen


B : UPDATE Adlar SET ad =' Əli ' WHERE ad LİKE ‘Zaur’
C : MODIFY Adlar SET ad =' Əli ' WHERE ad = ‘Zaur’
D : UPDATE Adlar SET ad = Zaur’ INTO ad = 'Əli'
E : UPDATE Adlar SET ad =' Əli ' WHERE ad = ‘Zaur’
ANSWER : E
SQL Server hansı firmanın məhsulu sayılır?

A : İCAO
B : Borland


C : MS Office
D : İnterbase
E : Microsoft
ANSWER : E
Verilənlər bazası cədvəlində atribut ……………….. adlanır?

A : Kortej


B : Yazı
C : Sadalananların hamısı
D : Sadalananların heç biri
E : Sahə
ANSWER : E
Aşağıdakılardan hansı relyasiya modelinin pozulmasına aid deyil?

A : Sütunlar üçün ordinal mövqelərdən istifadə edilməsi.


B : Takrar sətirlərin qaytarılması.
C : Cədvəlin açarın təyin edilməməsi.
D : Sorğu nəticəsinin bütün atributlarının adının olmasına əmin olmaq.
E : Cədvəldə xarici açarın təyin edilməməsi.
ANSWER : E
SQL Server-də CHECK məhdudiyyəti nəyi bildirir?

A : Buna əsas açar deyilir və cədvəlin hər bir sətrini birmənalı təyin edir


B : Buna xarici açar deyilir
C : Susmaya görə sütunlar üçün müvafiq rejimi təyin edir
D : Sütunda bütün qiymətlərin unikal (təktarlanmayan) olmasına icazə verilir
E : cədvəlin sütunundakı bütün qiymətlərin müəyyən şərtlərə uyğun gəlib-gəlmədiyini yoxlayır
ANSWER : E
SQL Server-də DEFAULT məhdudiyyəti nəyi bildirir?

A : Buna əsas açar deyilir və cədvəlin hər bir sətrini birmənalı təyin edir


B : Buna xarici açar deyilir
C : cədvəlin sütunundakı bütün qiymətlərin müəyyən şərtlərə uyğun gəlib-gəlmədiyini yoxlayır
D : Sütunda bütün qiymətlərin unikal (təktarlanmayan) olmasına icazə verilir
E : Susmaya görə sütunlar üçün müvafiq rejimi təyin edir
ANSWER : E
SQL Server-də NOT NULL məhdudiyyəti nəyi bildirir?

A : Buna əsas açar deyilir və cədvəlin hər bir sətrini birmənalı təyin edir


B : Buna xarici açar deyilir
C : cədvəlin sütunundakı bütün qiymətlərin müəyyən şərtlərə uyğun gəlib-gəlmədiyini yoxlayır
D : Sütunda bütün qiymətlərin unikal (təktarlanmayan) olmasına icazə verilir
E : Cədvəlin sütununun xanalarının mütləq doldurulmasını tələb edir
ANSWER : E
DDL nədir?

A : verilənlərin vizuallaşdırılması dili


B : verilənlərin modelləşdirilməsi dili
C : yazılar toplusu
D : verilənlərin emalı dili
E : verilənlərin təyini dili
ANSWER : E
DML nədir?

A : verilənlərin vizuallaşdırılması dili


B : verilənlərin modelləşdirilməsi dili
C : yazılar toplusu
D : verilənlərin təyini dili
E : verilənlərin emalı dili
ANSWER : E
SQL-də vergüllərlə sadalanan birləşmələr nəcə adlanır?

A : Sətir


B : İlkin açar
C : Yazı
D : Kortej və domenlər
E : Sahə
ANSWER : E
MS Access-də mətn sahəsinin uzunluğu maksimum nə qədər ola bilər?

A : 128
B : 256


C : 64
D : 120
E : 255
ANSWER : E
DCL aşağıdakı əməliyyatlardan hansını icra etməyə imkan verir?

A : Cədvəlin strukturunu dəyişməyə.


B : Yazıları və verilənlərin qiymətlərini daxil etməyə, dəyişməyə və silməyə.
C : Hamısı.
D : Heç biri.
E : Verilənlər bazasına daxil olmanın və idarə etmənin təsdiqi.
ANSWER : E
Aşağıdakılardan hansı verilənlər bazası modeli deyil?

A : Relyasiya


B : Şəbəkə
C : İyerarxik
D : heç biri
E : Semantik
ANSWER : E
Hansı açar hər bir sətri unikal olaraq təyin etməyə imkan verir?

A : Xarici açar


B : Unikal açar
C : Sahənin adı
D : Yazının adı
E : Əsas açar
ANSWER : E
Xüsusi meyara görə cədvəlin verilənlərini çıxarmaq üçün nədən istifadə olunur?

A : Makros


B : Hesabat
C : Cədvəl
D : Forma
E : Sorğu
ANSWER : E
SQL nədir?

A : Strong Question Language


B : Question Structured Language
C : Structured Question Language
D : System Query Language
E : Structured Query Language
ANSWER : E
Verilənlər bazasında məlumatların yenilənməsi üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

A : SAVE AS


B : MODİFY
C : INSERT INTO
D : SAVE
E : UPDATE
ANSWER : E
Verilənlər bazasında yeni məlumatların daxil edilməsi üçün hansı əmrdan istifadə olunur?

A : DROP
B : ALTER


C : DELETE
D : SELECT
E : INSERT INTO
ANSWER : E
SQL-də "Persons" cədvəlindən "FirstName" adlanan sütunun adını yekun cədvəldə "Soyad" ilə necə əvəz etmək olar?

A : SELECT Persons FROM FirstName


B : SELECT Persons.FirstName
C : EXTRACT Persons FROM FirstName
D : EXTRACT Soyad AS Soyad FROM Persons
E : SELECT FirstName AS Soyad FROM Persons
ANSWER : E
T-SQL sorğular dilində sorğuları yazmaq üçün hansı proqram təminatından istifadə olunur?


A : Plain Text
B : Oracle SQL Developer
C : EXCEL
D : Drivers
E : SQL Server Management Studio
ANSWER : E
SQL ilə "Persons" cədvəlindən "FAKULTƏ" sütununun qiyməti "Aerokosmik" olan bütün sütunları necə seçmək olar?

A : SELECT [all] FROM Persons WHERE FirstName=' Aerokosmik '


B : SELECT [all] FROM FAKULTƏ WHERE FirstName LIKE ' Aerokosmik '
C : SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE ' Aerokosmik '
D : SELECT [all] FROM FAKULTƏ WHERE FirstName=' Aerokosmik '
E : SELECT * FROM FAKULTƏ WHERE FirstName=' Aerokosmik '
ANSWER : E
SQL ilə "Persons" cədvəlindən " FAKULTƏ " sütunu "A" ilə başlayan bütün sütunları necə seçmək olar?

A : SELECT * FROM FAKULTƏ WHERE FirstName='ZA'


B : SELECT * FROM FAKULTƏ WHERE FirstName LIKE '%AZ'
C : SELECT * FROM FAKULTƏ WHERE FirstName='AA'
D : SELECT * FROM FAKULTƏ WHERE FirstName='%A%'
E : SELECT * FROM FAKULTƏ WHERE FirstName LIKE 'A%'
ANSWER : E
SQL ilə "Persons" cədvəlindən "id" sütununun qiyməti "1" və "Name" sütununun qiyməti "Həmzəyev" olan bütün sütunları necə seçmək olar?

A : SELECT id=1 AND Name=' Həmzəyev' FROM Persons


B : SELECT * FROM Persons WHERE id LIKE 10 AND Name LIKE ' Həmzəyev'
C : SELECT id, Name FROM Persons WHERE id LIKE 'Peter' AND Name LIKE 'Jackson'
D : SELECT id, Name FROM Persons
E : SELECT * FROM Persons WHERE id=1 AND Name='Həmzəyev'
ANSWER : E
Sahəni A-dan Z-ə çeşidləmək üçün hansı SQL əmrindən istifadə olunur?

A : ORDER


B : SORT
C : SORT BY
D : IN ORDER
E : ORDER BY
ANSWER : E
SQL ila "Persons" cədvəlindən "FirstName" sütunu üzre azalan sıra ilə bütün yazıları necə seçmək olar?

A : SELECT * FROM Persons SORT BY 'FirstName' DESC


B : SELECT * FROM Persons ORDER BY FirstName DESC .
C : SELECT * FROM Persons ORDER FirstName DESC
D : SELECT * FROM Persons ORDER BY FırstName
E : SELECT * FROM Persons SORT 'FirstName' DESC
ANSWER : E
SQL ile "Persons" cədvəlinə yeni yazını necə əlavə etmək olar?
A : INSERT INTO TABLE VALUES ('Jimmy', 'Jackson')
B : INSERT ('Jimmy', 'Jackson') INTO Persons
C : INSERT VALUES ('Jimmy', 'Jackson') INTO Persons
D : INSERT VALUES ('Jimmy', 'Jackson') FROM Persons
E : INSERT INTO Persons VALUES ('Jimmy', 'Jackson')
ANSWER : E
SQL ilə "Persons" cədvəlindən "LastName" sütununna "Eliyev" adını necə daxil etmək olar?
A : INSERT (' Eliyev ') INTO Persons (LastName)
B : INSERT INTO Persons (' Eliyev ') INTO LastName
C : INSERT (' Eliyev ') INTO Persons
D : INSERT (' Eliyev ') INTO (LastName)
E : INSERT INTO Persons (LastName) VALUES (' Eliyev ')
ANSWER : E
SQL ilə "Persons" cədvəlindən "LastName" sütununda "Hansen" adını "Nilsen" adı ilə necə əvəzləmək olar?

A : UPDATE Persons SET LastName='Hansen' INTO LastName='Nilsen'


B : MODIFY Persons SET LastName='Hansen' INTO LastName='Nilsen'
C : MODIFY Persons SET LastName='Nilsen' WHERE LastName='Hansen'
D : INSERT INTO Persons VALUES(LastName='Hansen', LastName='Nilsen')
E : UPDATE Persons SET LastName='Nilsen' WHERE LastName='Hansen'
ANSWER : E
SQL ilə "Persons" cadvəlində "Depart" sütunu "İT" olan yazıları necə silmək olar?

A : DELETE ROW Depart =' İT ' FROM Persons


B : DELETE F Depart =' İT' FROM Persons
C : DELETE COLUMN Depart =' İT' FROM Persons
D : DELETE FROM Persons. Depart = ' İT'
E : DELETE FROM Persons WHERE Depart = ' İT'
ANSWER : E
SQL ilə "Persons" cədvəlində yazıların sayını necə tapmaq olar?

A : SELECT COLUMNS( ) FROM Persons


B : SELECT COUNT(**) FROM Persons
C : SELECT COLUMNS(*) FROM Persons
D : SELECT ROWS(*) FROM Persons
E : SELECT COUNT(*) FROM Persons
ANSWER : E
UPDATE Student SET city = 'Gəncə', Spec_name = 'İnformasiya texnologiyaları' WHERE id = 109 nəyi bildirir?
A : cədvəli Spec_name = 'İnformasiya texnologiyaları' ilə əvəz etməli
B : id nömrəsi 106 olan tələbənin “city” və “Spec_name” sahələrinə qiymətlərini “Gəncə” və “İnformasiya texnologiyaları” qiymətlərini silməli
C : id nömrəsi 106 olan tələbənin “city” və “Spec_name” sahələrinə qiymətlərini “Gəncə” və “İnformasiya texnologiyaları” qiymətlərini yazmalı
D : id nömrəsi 106 olan tələbənin “city” və “Spec_name” sahələrinin qiymətlərini “id” və “İnformasiya texnologiyaları” ilə yeniləşdirməli
E : id nömrəsi 106 olan tələbənin “citi” və “Spec_name” sahələrinin qiymətlərini “Gəncə” və “İnformasiya texnologiyaları” ilə yeniləşdirməli
ANSWER : E


Hansı əmr takrarlanan sətrlərin yalnız bir nüsxəsini verir.

A : Unique


B : Group By
C : hər üçü
D : heç biri
E : Distinct
ANSWER : E
Unikal sahə nədir?

A : avtomatik artıma malik verilənlərin saxlanması


B : böyük həcmli mətnlərin saxlanması
C : şəkillərin, kliplərin və videoyazıların saxlanması
D : ancaq iki qiymət ala bilən verilənlərin saxlanması
E : bu sahədə qiymət təkrarlana bilməz
ANSWER : E


Hansı sahədə yazılar təkrarlandıqda kompüter siqnal verir??

A : məntiqi sahə


B : belə əmr yoxdur
C : mətn sahəsi
D : zaman/vaxt sahəsi
E : açar sahə
ANSWER : E


"my_table" cədvəlini necə silmək olar?

A : DELETE FROM my_table


B : DELETE TABLE my_table
C : DELETE FROM TABLE my_table
D : DELETE my_table
E : DROP TABLE my_table
ANSWER : E
UPDATE Student SET Mark = Mark*1.05 nəyi bildirir?

A : “Student” cədvəlinin “Mark” sahəsinin tipini 1.05 ilə əvəz edəcək.


B : “Student” cədvəlinin “Mark” sahəsinin uzunluğunu 1.05 dəfə artıracaq.
C : “Student” cədvəlinin “Mark” sahəsini 1.05 əmsalını siləcək.
D : “Student” cədvəlinin “Mark” sahəsini 1.05 əmsalını əlavə edəcək.
E : “Student” cədvəlinin “Mark” sahəsini 1.05 əmsalına vuracaq.
ANSWER : E
"field " sahəsinin qiyməti "abc" ilə başlayan sətirlərivi necə seçmək olar?

A : SELECT * FROM my_table WHERE field <> 'abc'


B : SELECT * FROM my_table WHERE field LIKE '%abc%'
C : SELECT * FROM my_table WHERE field STARTSWITH 'abc'
D : SELECT * FROM my_table WHERE field = 'abc%'
E : SELECT * FROM my_table WHERE field LIKE 'abc%'
ANSWER : E


"field" sahəsinin qiyməti "abc" ilə qurtaran sətirlərini necə seçmek olar?

A : SELECT * FROM my_table WHERE field <> 'abc'


B : SELECT * FROM my_table WHERE field LIKE '%abc%'
C : SELECT * FROM my_table WHERE field STARTSWITH 'abc'
D : SELECT * FROM my_table WHERE 'abc%'
E : SELECT * FROM my_table WHERE field LIKE '%abc'
ANSWER : E


UPDATE əmri nə iş görür?

A : cədvələ yazı əlavə edir


B : VB-də cədvəl yaradır
C : cədvəl yaradır və yazı əlavə edir
D : cədvəlin yeni sütununu yaradır
E : cədvəlin mövcud sətirdəki məlumatları dəyişir
ANSWER : E
GRANT əmri nə üçün istifadə olunur?

A : Verilənlər bazasının idarə olunması üçün


B : SQL Srverin serverinin yenidən işə buraxılması üçün
C : Cədvəllərin təmizlənməsi üçün
D : Verilənlər bazasının təmizlənməsi üçün
E : Verilənlər bazasında təhlükəsizliyin idarə olunması üçün
ANSWER : E


SELECT name FROM users əmrinin nəticəsi hansıdır?

A : Nəticə 2 sütundan ibarətdir


B : Nəticə 3 sütundan ibarətdir
C : Nəticə 2 sətirdən ibarətdir
D : Sorğu səhvdir
E : Nəticə 1 sütundan ibarətdir
ANSWER : E


Aşağıdakılardan hansı düzdür?

A : INSERT INTO my_table (id = 1, name = 'FirstName')


B : INSERT INTO my_table (id, name) VALUES (1, FirstName)
C : INSERT INTO my_table (id, name) VALUE (1, FirstName)
D : INSERT INTO my_table (id = 1, name = FirstName)
E : INSERT INTO my_table (id, name) VALUES (1, 'FirstName')
ANSWER : E
GRANT və REVOKE hansı altdilə mənsubdur?

A : DDL
B : DML


C : C++
D : Delphi
E : DCL
ANSWER : E
INSERT, DELETE və UPDATE hansı altdilə mənsubdur?

A : DDL
B : DCL


C : C++
D : Delphi
E : DML
ANSWER : E
GREATE, ALTER və DROP hansı altdilə mənsubdur?

A : DML
B : DCL


C : C++
D : Delphi
E : DDL
ANSWER : E
UNIQUE məhdudluğu sahənin qiymətinin boş (NULL) olmasına icazə verirmi?

A : Yalnız dəyişən tipində olan sütunlara verilmir


B : Vermir
C : Sütunların dəyişən tipindən asılıdır
D : Yalnız ədəd dəyişən tipində olan sütunlara verilmir
E : Verir
ANSWER : E
Xarici açarın təyinində “valideyn” cədvələ istinad üçün hansı sözdən istifadə olunur?

A : Set
B : Primary key


C : Index
D : To
E : References
ANSWER : E
Hansı verilənlərin emalı dilinə (DML) aiddir?

A : REVOKE


B : GREATE
C : DROP
D : BOOLEAN
E : INSERT
ANSWER : E
Hansı verilənlərin təyini dilinə (DDL) aiddir?

A : REVOKE


B : INSERT
C : GRANT
D : BOOLEAN
E : GREATE
ANSWER : E
DECIMAL nəyi bildirir?

A : məntiqi ədəd


B : sürüşən nöqtəli həqiqi ədəd
C : sabit nöqtəli tam ədəd
D : sürüşən nöqtəli tam ədəd
E : sabit nöqtəli həqiqi ədəd
ANSWER : E
DELETE FROM SHOBE WHERE İT=’İnformatika’; - operatoru yerinə yetirildikdə nəticə nə olacaq?

A : Bütün daxil olunmuş məlumatları siləcək


B : WHERE şərti daxilində bütün cədvəli yeniləyəcək
C : WHERE şərti daxilində yeni sətirlər daxil edəcək
D : Bütün İT sütununu siləcək
E : WHERE şərti daxilində cədvəldəki məlumatları siləcək
ANSWER : E
SQL-də hansı operator vasitəsilə öz tərkibinə predikatları, statistik funksiyaları, parametrlərin təsvirini, JOİN əməliyyatını və tabeli sorğuları daxil edə bilər?
A : CREATE
B : ALTER
C : İNSERT
D : UPDATE
E : SELECT
ANSWER : E
Aşağıdakılardan hansılar SELECT operatorunun tərkibinə daxil ola bilər: 1. Predikatlar; 2.Statistik (aqreqativ) funksiyalar; 3. Parametrlərin təsviri ; 4. JOİN əməliyyatı; 5.Tabeli sorğular.

A : 1,2,3,4


B : 3,4,5
C : 1,2,4,5
D : 1,5
E : Hamısı
ANSWER : E
GROUP BY istifadə olunan sorğuların nəticələrində, aqreqativ funksiyaların tətbiqi nəticəsində alınmış qiymətləri nizamlamaq üçün (A-Z, Z-A) hansı açar sözdən istifadə olunur?

A : ASC
B : SET


C : BY
D : ALL
E : ASC ,DESC
ANSWER : E
SQL-in FROM operatorunda nə göstərilir?

A : Seçilən sütunun adı


B : Seçilən bazanın adı
C : Seçılən sətrin qiyməti
D : Bütün variantlar
E : Seçilən cədvəlin adı
ANSWER : E
SQL-in WHERE operatoru nə üçün istifadə edilir?

A : Şərt daxilində sətri yeniləmək üçün


B : Verilən əmrə yeni sətr daxil etmək üçün
C : Şərt daxilində sətri silmək üçün
D : Şərt daxilində yeni sətr daxil etmək üçün
E : Şərt daxilində əmri icra etmək üçün
ANSWER : E
SQL-in ORDER BY operatorunun funksiyası nədir?

A : hamı səhvdir


B : cəvəllərin müvafiq indekslərini aktivləşdirir
C : verilənlər bazasının müvafiq cədvəllərini sıralayır
D : cədvəlin müvafiq sətirlərini sıralayır
E : cədvəlin müvafiq sahələtini sıralayır
ANSWER : E
Qiməti təkrarlanmayan sahə hansıdır?

A : rezerv sahə


B : məntiqi sahə
C : mətni sahə
D : məntiqi sahə
E : unikal sahə
ANSWER : E
Verilənlər bazasında açar (key) anlayışı nədir;

A : Verilənlər bazasının tipi


B : Verilənlər bazasının adı
C : Cədvəlin sütununu birmənalı təyin edən əlamət
D : Cədvəlin domenlərini birmənalı təyin edən əlamət
E : Cədvəlin kortejlərini birmənalı təyin edən əlamət
ANSWER : E
Cədvəllərin “baş cədvəl – köməkçi cədvəl” formasında əlaqələndirilməsi nədən istifadə olunur?

A : PRIMARY KEY


B : İNDEKS KEY
C : UNİQUE
D : CHECK
E : FOREIGN KEY
ANSWER : E
INSERT INTO elacilar SELECT * FROM qiymetler_cedveli WHERE BAL>= 85; - operatorlarının yerinə yetirilməsinin nəticəsi nədir?

A : elacilar cədvəlinə bal sütunu 85 dən böyük olan qiymətləri yazacaq


B : qiymetler_cedveli cədvəlindəki bal sütunu 85 olan dəyərləri elacilar cədvəlinə yazacaq
C : elacilar cədvəlinə bal sütunu 85 dən kiçik olan qiymətləri yazacaq
D : qiymetler_cedveli cədvəlindəki bütün dəyərləri elacilar cədvəlinə yazacaq
E : qiymetler_cedveli cədvəlinin 85 olan və 85 dən böyük olan bütün qiymətlərini elacilar cədvəlinə yazacaq.
ANSWER : E
ALTER TABLE operatorunda MODIFY, ADD, DROP nə üçün istifadə olunur?

A : Cədvəli ləğv etmək


B : Cədvəlin strukturunu dəyişmək
C : Cədvəl ləğv etmək, strukturunu dəyişmək, sütun əlavə etmək
D : Cədvələ sütun əlavə etmək, strukturunu dəyişmək və cədvəli ləğv etmək
E : Cədvəlin strukturunu dəyişmək, sütun əlavə etmək və cədvəli ləğv etmək
ANSWER : E
Tələbələr haqqında verilənlər bazasının cədvəli özündə aşağıdakı informsiyanı əks etdirir: soyadı, qrupun nömrəsi, fənnin adı, qiymət. Qiymət sahəsinin tipini təyin edin?

A : CHAR
B : VARCHAR


C : NCHAR
D : FLOAT
E : NUMBER
ANSWER : E
İdmançılar haqqında VB özündə aşağıdakı informasiyanı əks etdirir: soyadı, idmanın növü, təvəllüdü, medalların sayı. Sahələrin tiplərinin düzümü hansı halda doğru olar?

A : hamı səhvdir


B : DATE , VARCHAR, NUMBER
C : NUMBER, DATE, NUMBER
D : DATE, NUMBER, VARCHAR
E : VARCHAR , DATE , NUMBER
ANSWER : E


DELETE FROM FENN WHERE FN= “INFORMATIKA”; yazısı nəyi bildirir?

A : FENN cədvəlinin FN sütununu siləcək


B : FENN cədvəlini tamami ilə siləcək
C : FENN cədvəlinin FN sütunun İNFORMATİKA olan qiymətlərini yeniləyəcək
D : FENN cədvəlinin FN sütunun İNFORMATİKA olan qiymətləri olan yeni sətr əlavə edəcək
E : FENN cədvəlinin FN sütunun İNFORMATİKA olan qiymətlərini siləcək
ANSWER : E
BETWEEN A and B predikatı nəyi bildirir?

A : A və B-yə bərabər olan qiymətlərini göstərir


B : Cədvəlin yalnız A və B qiymətlərini göstərir
C : Cədvəlin A və B dən başqa bütün qiymətlərini göstərir
D : A və B aralığına daxil olmayan qiymətlərini göstərir
E : A və B aralığına daxil olan qiymətləri göstərir
ANSWER : E
SELECT R1.*, R2.* FROM R1, R2; ifadəsi nəyi bildirir?

A : R1 cədvəlinin bütün sütunlarını göstərir


B : R2 cədvəlinin bütün sütunlarını göstərir
C : R1 və R2 cədvəlinin bütün sütun və sətirlərini silir
D : Bir SELECT əmirinin bele iki cədvəli almaq mümkün deyil
E : R1 və R2 cədvəlinin bütün sütun və sətirlərini göstərir
ANSWER : E
SQL dilinin açıqlamasında aşağıdakılardan hansı doğrudur?

A : Strong Question Language


B : Strong Query Line
C : Structured Question Language
D : Structured Question Line
E : Structured Query Language
ANSWER : E
SQL sorğu ilə “Adlar” sütununu “İshciler” cədvəlindən necə cıxartmaq olar?

A : EXTRACT Adlar FROM İshciler


B : SELECT İshciler FROM Adlar
C : SELECT Adlar. İshciler
D : SELECT İshciler. İshciler
E : SELECT Adlar FROM İshciler
ANSWER : E
Hansı SQL sorğu ilə bütün məlumatları “Adlar” cədvəlindən çıxarda bilərsiniz?

A : SELECT *. Adlar


B : SELECT [all]. FROM Adlar
C : SELECT Adlar
D : D : SELECT [all] FROM Adlar
E : SELECT * FROM Adlar
ANSWER : E
Hansı SQL sorğu “Adlar” cədvəlinin “ad” sütununun “a” hərfi ilə başlanan adlarını göstərəcək ?

A : SELECT * FROM Adlar WHERE ad LIKE '%a'


B : SELECT * FROM Adlar WHERE ad ='a'
C : SELECT * FROM Adlar WHERE ad ='%a%'
D : SELECT * FROM Adlar WHERE ad ='%a'
E : SELECT * FROM Adlar WHERE ad LIKE 'a%'
ANSWER : E
Sahənin qiymətinin boş olmamasına olan məhdudluq aşağıdakılardan hansıdır?

A : NULL NOT


B : NOT
C : NOT NULL
D : IFNULL
E : NULL
ANSWER : E
Hansı məntiq əməliyyatlarına aid deyil?

A : NOT
B : AND


C : OR
D : NOR
E : ANY
ANSWER : E
Hansı məntiq əməliyyatlarına uyğundur?

A :!=
B : =


C : ANY
D : SOME
E : OR
ANSWER : E
select (1+null) from dual; nəticəsi nə olacaq?

A : 0
B : 1


C : -1
D : 2
E : NULL
ANSWER : E
ALTER TABLE Student DROP COLUMN city; nəyi bildirir?

 1. Student” cədvəlinə “city” sütununu əlavə edir

 2. Student” cədvəlinə “city” indeksini ləğv edir

Student” cədvəlinə “city” açarını əlavə edir
Student” cədvəlindəki “city” sütununu ləğv edir


SELECT id, name FROM users, logins əmrinin nəticəsi hansıdır?
Nəticə 3 sütundan ibarətdir
Sorğu səhvdir
Nəticə 2 sətirdən ibarətdir
Nəticə N sütundan ibarətdir
Nəticə 2 sütundan ibarətdir
Verilənlər bazasındakı məlumatları oxumaq, dəyişmək və idarə etmək üçün istifadə olunan sorğu dilidir
Verilənlər bazasındakı məlumatları idarə etmək üçün istifadə olunan sorğu dilidir
Verilənləri saxlamaq üçün fayllar toplusu
Proqramlaşdırilma dilidir
Məlumatı verilənlər bazasında saxlamaq üçün bir fayllar çoxluğudur

Yüklə 0,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə