Fawn cervàto tile mason poxadórYüklə 4,25 Mb.
səhifə1/29
tarix27.10.2017
ölçüsü4,25 Mb.
#16111
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

fawn cervàto

tile mason poxadór

bookbinder ligadór

yellow inxalìr,zal,dha£o,xa£ixàr,zalo,inxa£àr,inzalìrse,lankìn,xà£o,inzalìr,inxa£ìr

narcotic sdòrmia,indòrmia

four coàtro,cuàtro

prefix prefìso

woods guìsa,bósk,alboràme

trash can scoasàro

railing portexè£o,ringéra

woody boscóxo

rhinitis snaro

shamble sancasàn

aggression agresión

pardon pardonàr,perdonànsa,scuxàr,perdonàr

eligible tàulik,àbi£e,àbile

electricity lètrico,lètrica

similarity somegiànsa,soméja,somejànsa

scold romansinàr,rinproveràr,rexentàda,rangiàr,rasàr,cagnàre,repasàda,remisìna,dìr sù,ranciàr,rinproveràda,strapaçàr,striàr,strigàr,stregiàr,rexentàr,rasàre,çigàr,rinfàço,cagnàr

insertion incalmàda,inseriménto

bits and pieces minuàja,bixutarìa,ratatùja,minudàja,minusàme,menuàgia,biçècole,minuàgia,menuàja

superficially superfisialménte

crossbar travès,travèrso,trèso

wake up svegiàr,descantàrse,desedàrse,descantàr,desmisiàre,£evàrse,desdiesiàr,desmisiàr,svejàre,desvegiàr,scantàrse,svejàr,descantàre

garlic clove ajéto

immature malmadùr,indrìo

doctorate dotorà

mackerel lansàrdo,lançàrda,scónbro,ganxariòl,sgónbro

shaving radàda,toxàda,zhìgol,boxìa,raxàda,riso,bauxìa,pianaùra,pe£àda,raxadùra,stèla,rizh

wrinkle riçignàr,gréspa,ingrinsàr,crespa,ràpola,rapa,ransignàr,fràpo£a,ingrespàr,raçignàrse,fràpola,raçignàr,rizhignàrse,irapàrse,frapa,barambàgo£a,ransignaménto,riçignàrse,rapàr,ingrinsàrse,rizhignàr,rapo£àr

rinse vats with wine vinàr

hough garìto£o,garéto£o,garéto

sufficient bastànte,discrèto

pierce sbuxàr,inpironàr,infrisàr,stravinàr,inpironàre,infilsàr,sbuxàre,inbastìr,inpironarse,speàr,sbuxarse,foràr,inpiràr,spunciàr

catenaccio cracón

master builder mistro

presser fo£adór

sweetbread latécio,latexìn

look for çercàr,sbixegàre,sercàre,sercàr,sbixegàr

worshiper adoradóra

rancour marùxene

disturb inkietàr,desturbàr,tinpanàr,descomodàr,disturbàr

prize prèmio

unstitch descoxìr,descuxìr,descóxar,scuxìr,descùxer,descùxar

buttonhole çòlo,ocè£o,àxo£a,ocè£a,àxola,dentèl,ocèlo,buxéta,sàcola

nettle tree fanfarigolèr,bagolàr,perlàr,armìlia

succession sucesión

provided proveùdo

Paul Pàulo,Pò£o

straight drèta,dért,dresàgno,drét,drisàgno,dréto,drìto,stradréto,avér,derìto,stéca

collar with bells sonagièra,portacanpanè£e

fritter bo£éta,fèfia,frìto£a,frito£éta,frìtola

orientate orixontàrse,orizontàrse

charter costitusión

discharge oneself dimétarse,diméterse

tired sbramoxà,straco,sfadigà,spramosà,scanà,acanà,sfadià,snonbo£à,stracàrse,strak,slòfio,sfiàk

corvette crovéta

miller munèr,mo£inàro,mu£inèr,monàro,munàro,mo£inèr,mulinèr

double chin barbàgo£a,bardàgo£a,go£éta,mòdega,modegàl

hanging sospéxo,inpicàda,picàda,cascànte,pènsi£e,inespedìo,màxera,pìrol

bacon çòçol,pançéta,lardèla,lardè£a,panséta

scraper rascìn,raspìn,rasaró£o,ràbio,rasciadór,rascéto

pulse legùmo

millet mégio,méjo,méo

elegant e£egànte,fin,stilè,conçìn

second secóndo,segóndo

consenting degnéol,consensiénte,degnévo£e

washerman lavandèr,lavandàr

sailed navegà

scraped rasàda,rasciàda,raspàda,strisà,raspà

snuggled scufolà,struco£à

milled maxenàda,maxenà,maxinàda

blouse bluxéta,camixéta,bluxa

sesame giorgio£ìna

numerar onbràr

thunder sciocàr,sburnàr,rudàr,tón,tanbràr,tanbaràr,raketón,tonixàr,tonexàr,tana,tonejàr,rakéta,tonedàr,tonexàre,rebonbàr,tondaràr,buslàr,roàr,tonàr,tonizàr,tonedhàr

cooking cuxinàda

schism sisma

set square cartabón

all in one bèrgamo

increasing cresènt,cresént

admiral amiràgio,asmiràgio,amiràlio,almirànte

New Year's party vilión,velión

half-cooked scotadìna

insinuation insinuasión

crouch snanaràrse,ingrito£ìrse,cufàrse,ransinàrse,iriso£ìrse,coaciàr,riso£ìrse,cuatàrse,cuaciàrse,cufolàrse,ransinàr,ransignàrse,cuzhàrse,cuciàrse,cuciàr,scuciàrse,niciàrse,cufo£àrse,coaciàrse,cuso£àrse,coatàrse

avert sconxuràr,strolicàr

parotitis orecióni

reporter re£adór

splinter scénza,stè£a,skia,sciapàr,screxénda,riscia,sgrénsa,grexénda,scaja,sghia,scénxa,skegiàr,skegéta,scagia,sbecàr,skégia,sgaja,spiça,scexénda,skéja,risciòla,sbecàre,sgrexénda,scexàr,scéxena

here cuà,sa,kive,ki,èco

herd mandra,ciàpo£o,malga,sciàpo

jack rabbit lièvore,liévore

chassis postèrna

china porse£àna,porçe£àna

cart caretìn,biròcio,cariè£o,baròcio,cario£ón,carét,cariò£o,caréta,caréto,baròso,caretón

chimneysweep spasacamìn,spazhacamìn,spaçacamìn

shriek sbragiàda,sigón,sigór

calculate calco£àr

without staves àlio

substance sostànsa,sostànça

low tide doxàna

unwillingness gnagnarèla,sma£ibión,malsentìr

elaborate makinàr

climbed roegà

controversy verténsa,crica

treaded on pestón

cestino sestèl

Trevisan trevixàn

angels' hair fede£ìni,fidelìni,fide£ìni,fedelìni

stunted tìxico,tribo£à,ètego,bóls

criticism rimàrco

amaryllis amarìli,marìli

divide sconponegiàr,sconpartìrse,divìder,sconpóner,escorporàr,spartìrse,divìdar,deseparàr,tramexàr,neçàr,separàr,senpiàr,sbigolàr,ugno£àr,despartìr,desferenzhiàr,partìrse,stramedhàr,desdopiàr,tramedhàr,spartìr,dividarse,separàrse

lap-wing fìfa

ground tarén,terén,tèra

rossiccio rovàn

lengthen slongàre,slongàr

off-white biankìç

replace rimétar

remnant scavéç,cavéç,cavéço,cavéso

stern pòpe,pùpa

manciata brancàda

shirmp ganbaréto

oil lamp luméta

tree trunk borón

cheating infenociàda

spoke sciaùzh

browse bixigo£àr,ruscàr,ravanàr,bixegàre,sbisegàr,zhavatàr,bixego£àr,frazhàr,frasàr,rumàr,arsàre,çavatàr,savatàr,bixegàr,fruàr,frugàr

century sèco£o,sècol

cannibal canìba£e,canìba£o

olive tree aulìf,ulivèr,o£ivèr,olivèr,o£ivàro

untie smo£aciàr,desligàr,desgavejàr,slasàr,desmo£àre,smolàr,deso£àr,descatijàr,dençolàr,desgropàr,sbafaràrse,desgategiàr,molàr,sgropàr,desgrafàr,desgatiàr,desmo£àr,desgarbujàr,siòlier,sligàr,desbrogiàr,desbrojàrse,desbrojàr,destrigàr,desgropàre,desligarse,smo£àr,mo£àr,desmolàr,smolaciàr,desbrojàre,sderfàr,desligàre,desgatejàre,desgatejàr

therefore lóra,adónca,dónca,cosìta,incandenò,incomài,cusìta,inpò,cusì

passport pasapòrto

strike bàtare,paùsa,bòt,bàtar,scòco,bastonàr,svirgolàr,pàusa,cefón,slèca,pòrco£a,smoltonàr,svergo£àr,rénga,scornaciàr,cèfo,fulminàr,busàr,óndhar,ónxar,baketarse,castagnàr,orxàre,inbrojàr,catàna,smenaràr,mainàr,baketàr,piciàr,casòto,bàter,scocàr,smanaràr,scoatàr,sba£inàr,orxàr,ànbo£o

stop the or forne£àr

until tanké,insìn,insinaménte,infinaménte,infìna,fin,infìn,ensìn

teaspoon sculierìn,cuciarìn

suffocated sfisià

exorcism senèstro,sconxùro

paperwork brèma

relay staféta

relax re£asàrse

successful riusì,riusìo

messy hair scatùrli

vocation vocasión,vocaçión

pasta pasta,seméte,tenpestìna

hurt dolér,gio£ér,ferìr,niòxer,gioluçàr,dio£ér,giolér,magagnà

madrepore biansemìn,xenxamìn de mar *

glass gòto,cikét,morìxa,bicèr,véro,viéro,bicér,tasa,pècari,bicerìn,gotón,gotexìn,pècaro

surgeon cerùxego,ceròico,serùrgo

write behind atergàr

hole burigón,fàla,buxa,buxo,buxéto,fa£a,bus,sfóndro,inguìdo,foréto

hold tegnìr,tegnér,inbrandìr,cégner,tégnar,màntega,stiva,tégner,ca£a,pìo,agrapàr

unpack descasàr,desba£àr,scavalàr,sbalàr,sba£àre,desbalàr,sfolexàr,sba£àr

irksome cagno

head butt fruscàr,capociàda

simper pute£àr

barrel o.) organéto,organét

guessed right òro

thaler tàlaro,tà£aro

self-styled sedigànte

sweeten insucararse,indolsìr,sucaràr,mestegàrse,insucaràr,indolçìr,inçucaràr,dolsìr,radolsìr

blade scat

wineskin baghéta,baga,baghè£o

make a mess desconsàr,desconpóner

straddle scalamùsa

leavend levà

locker gaón

pidgeon cortexàn

Julian Xuliàn

exhale maredàr

plunger standùfo

commit oneself inpego£àrse

example exènpio,exénpio,prexénpio,soméxo

roof apex colmégna

wand baketìna,batéca

coop up ingabiàr

artillery artiliarìa,artilierìa

ungraceful ma£agrasià,malsèst,malsestà

currency danàro,va£ùta,valùta,monéda,meòti,pici,monèa,palànca

herring-bone spinà

green beans teghéte

want vo£ér,volér

consume oneself destrùdherse

unstring sfi£àr,sfilàr

rescue salvàr

hog pòrco sengiàl,rugànt salvàdek,sengià£e,sengiàl

hoe ràscio,çapa,sapéta,mara,sapéto,sapa,sapàr,ràbio,solzhitàr,biórca,sbroco£àr,sapón,çapàr,solzhìt

large deal afarón

complaining lagno,lamentasión

auger trivè£a,trivèla

travel viaxo,viàgio,viagiàr,viaxàr,viajàr,viàjo

drying sugàda,soregiàda

pigsty porsìl

damage sfrixàr,disèsto,danejàr,danexàr,sacagnàr,ca£òfa,agràvio,varéa,sora£àso,dano,disestàr,descàpito,sacagnàrse,dan,gagiòfa,sasinàda

point pontexìn,pónt,pónto,spónto,marcàr,inpontàr,sinpa

machine makinón,màkina

how tanfà,cuànto,cuànt

hot sfogonà,scalmanàrse,bojént,bójo,bogènt,bojénte,bogénte

hop bruscàndol,ciopetàr,saltuçàr,slòpe£e,bruscànsi,tridolàr,ortìgoli,fiorençés,saltusàr

chase incalsàr,fi£etàr,usmàr,inpresàr,brakixàr,sprotàr

classify clasificàr,clasificarse

wheatear culbiànk,bianketón,culbiànco

supplied proveùdo,fornìo

beauty beléça,be£éça,belésa,be£ésa,belézha

pilot light sufiaról

swing sguindo£àr,ghingolàrse,viscolàrse,dindolàr,raiténa,sbrìnco£o,dindonàr,brisco£àre,pico£àr,pindo£àr,dindo£àr,briscolàrse,picolàr,pindolàr,spindolàr,sbrindo£àr,sghindolàr,nino£àr,bindo£àr,pingolàr,zinzolàr,brisco£àr,dondo£arse,dondo£àr,pendo£àr

going mad inmatiménto

wrong sba£iàr,agràvio,sgaràr,sbaliàr,inganàrse,tòrt,tòrto

lazy bones stracapiàzhe,piazharól,còcari,piajón,tanàca

destined destinà

snotty nosed imocajà,inmocajà

short-tempered grintóxo,grestóxo

vase pitèr,vaxo,pitàro

insolent person desmixurà,pevarìn,becofutrìsto,beconè£o

harden oneself incandìrse

effective efetìvo

momentaneous interinàl

seduce insinganàr,incantàr,incantàre,sedùr,insinganàre,sedùxer,inzhinghenàr,singanàr

revolt remenàrse,voltàr,rivoltàr,voltàre,rivoltarse,rebecàrse,reoltàre,reoltàr

start time sèro

reddish b.) roàn

sickening stomegóxo

wink cignòt,cignàr,skisàr,signàr,zhignàr,çignàr,cigno

become gangrenous incancrenàrse

concoction miscùgio,misiàja,misiòto,robegòso,potàcio,misiòt,mìsia,mescùgio

aping simiotàda

democratic democratìsta,democràtego

wing a£a

wind òrça,tramontàna,intorco£àre,bulsinè£o,ostralàda,bava,businè£o,sboatàda,inverigo£àrse,vént,terìn,iriso£ìrse,vènto,inbato,incanàr,libìcio,levantèra,siròco,shilòcina,libeciàda,involtiçàrse,libiciàda,òstro,borignòl,burìn,intorcolàr,ventàna,sbuxinè£o,siròk,bavexé£a,incorlàr,grègo,bòra,sirocóxo,buòra,maistràl,vénto,borinéto,sirocalón,borìna,intorco£àr,bisinè£o,incane£àr,borìn,inverigolàrse,maìstro,mèxo-vénto,sboàda,grègo-levànte,ostra£àda,òstro-garbin,maistralàda

wine vinéto,bru£è,corbinè£o,brulè,clìnto,vugàva,vin,clintón,anbrùsca,crìnto,anbrùsco,dingàc,tocài,piciórla,frigò£aro,reciòto,vinón,cagnón,graspìa,brunbrùn,bàcaro,verdìxo,lanbrùsco,vìn moscatà,vinàsa,gòro,mardhemìn,pisarèla,rabóxo,sbìcia,kèno

wine vendor bastionèr

restriction restrinsión

to become rich pónga

welcomed açèto,açéto,azhéto,acèto

dirty person luamàro,paçón,slàparo,soso£ón,sporcùja,slandrón,sporcùlja,sfondrón

vary variegàr,variàr

feign suplantàr,fénxer,fìnxer,ostentàr

threaderer inpirapèrle,inpirarésa

how? comòdo?,comuòdo?,comò?

handcuff inmanetàr,inbaketàr,imanetàr

externalize esterna£ixarse,esterna£ixàr

shut oneself up seràrse

shears sixóre

diagonally cartabón

Ludwig Lodovìgo

fir péso,albèo,sapìn,péç,avedìn,pézh

wickedly se£erataménte,inicuaménte

corncockle ròxola

fit armàr,comodàre,comodàr

screaming sigàda,oxàda

gridiron gradèla,gardè£a,gradè£a,gardèla,graèla,grè£a,graè£a

striking parisénte,parisénsia

Lent Sermon cuarexemàl

fib panciàna,falòpa,fròtola,boridón,petéso,buxìa,fa£òpa,fha£òpa,patanflàna,ferniàcia,fanfa£ùga,frapa,fandògna

matured madùro,maùro

unire pis

fig figo,fighéto,fighét,figòto,figa£ìn

hidden scondésto,scondést,incantonà,sbrufègo,inboscà,scónto,inbuxàdo,scónt,inbuxà

long life! evìva

fin pina

hawthorn bronbio£àro,farinè£a

detach oneself destacàrse

enrich rikìr

crypt criptarse,criptàr

look oneself in the mirror speciàrse

wooded boscóxo

renunciation dexisténsa,renùnzhia

tenancy fitànsa,fitànzha

fruit tree frutèr

indecent pòrco,desconsà,porsè£o

divert one's mind sbanpo£àrse,svanpo£àrse,soràr

interrupt sospèndar,sospénder,destacàr

strive oneself doparàrse

mimicking simiotàda

buttonhole hemming sàcola

cuddliness scufolón

headboard testiéra,testièra

use one's wits indhegnàrse,industriàrse,ingegnàr,inzegnàrse,trabascàr,inxegnàrse,ingegnarse,inxegnàr,rangiàrse

thyme santònico

defecate cagàr,cagarse,tartìr,scuacuaràre,cagàre,skito£àr,tardìr,scuacuaràr

blushes caldanè£e

uncrust descalsinàr

armoured intatarà

a lot bizèfe,balón,fòrte,revèl,granfàto,bexèfo,marte£éto,finamài,boàe,asà,lot,montóni,balùki,pasto,asè,móndo,bisèfe,purasè

lockout seràda

arrow fréça,frésa,frixa

armourer sciopetièr,sciopetèr

dug up svegrà

blushed sfogonà

lupins favolìne

fun-loving person vasto,morbinóxo

whim caprìcio,fìxima,caprìçio,grìso£o,dilèto,èstro,grìçolo,vovàda,pirlo,caprìsio,arlìa,sgrìxo£o,rèfo£o,ciùrlo,skiribìso,stracavàta

telescope canociàl

Alpago pagòt

in short insóma

garment flàida,vèsta

spider faràl,farà£e,ràin,ferà£e

exhume disepolìr

laogai laogài

turnip ràva

water down desfisìr

drunkenness ba£a,ba£òta,bala,piónba,balòta,ciòca,ciùca

rind coésa,códega,coéga,coéso,scòrso,códego,cródega,scòrç,cóega,latùme

worn-out sposà,stracà

blinded orbà

whip scùria,sparamàn,olvàr,sfrasè£o,stafilàr,visciàr,scuriàr,mantecàr,stafìl,olivàr,fuéto

misfortune pégola,disgràsia,malàn,càira,batitùra,guào,ma£àno,desdìta,desgràsia,ma£àn,desgràçia,ma£apéna,desgràzhia,scarògna,disdéta,desgùsto,péce

short winded bóls

mason protomurèr

unclog scoconàr,desbunìr,descoconàr,desciucàr,sturàr,desgioàr,destropàr,destroparse,scoconàre,sgosàr,descrucàr,destropàre,desbonìr,desciucarse

magical potion beverìn

encourage infrancàr,precasàr,anemàr

branch frascàda,fràsca,sacàl,scaràsa,socorsàl,frósca,raméta,ramo,sbìso£a,rama

adapt domàr,adatàr

outburst catràda,fotión,sfuriàda,paìsa,infuriàda

foundation fondaménto

stamping scarpedhamént,sgalmaraménto,tinbràda,sapàda,frazhùn,pestexaménto

assured sicurà

be distracted inocàrse

praise certificate honorable mention

ice coffee maçagràn

army reserves cèrnida

woe! màlbia,simentève!,màlvia

grapes ùa,lèta

take precautions premunìrse

checked cuadretà

estimate fabixògno,presiàr,stimàr,stima,peretàr,perìsia,ca£umàr,prexiàr

alert beconè£o

knit guciàr,scapinàr

booklet scartafàso

enormous spropoxità,despropoxità

district contrà,contràda,fraçión

stalagmite cande£òto de giaso,piro£òto

silence! mósca!,muci!

rumple frapolàr,fifignàr,frìnçigna,franfugnàr,frapo£àr,fanfugnàr,frapignàr,fufignàr,franfugnàre,fanfugnàre,frapo£àre,fo£exàr,frapàr

devastation frajèlo,frajèl,dexo£asión

machine-gun metràgia,metràlia,mitràgia

disturbed insenéto

summer sultriness caldàna

miaow gnao,morgnào,smiaolàr,sgnao£àr,gnao£àre,gnao£àr,sgnaolàr,sgnao£àre

take out casàr fora

wobbling bacilaménto,trinanài,scantinaménto

whirlwind sión,gavidèl,sionàda,bisabòva,scontradùra,ghirlo,visinè£o,visinèl,sghirlo

purpose propòxito,apósta,postataménte

breed razha,slevàr,slevarse,inraçàrse,rasa

breath heavily rantegàr

bagful sportà,sportàda

put back repòner,remétar,riméter

wasp martinè£o,vèspa,vespón,bèspa,brèspa

disfigured sfigurìo,dixumanà,desfigurà,destrànio,dexumanà,sfigurà

goggle sba£ucàr,sca£umàr,stra£unàr,sgarbàr,stralunàr,stra£unarse,inpiràr

just now nomadèso

unhinder descrucàr,descantàr

procreate ingeneràr,inxeneràr

wash lavarse,sguaratàre,trixigàr,sosolàr,slavaciàr,sgoataràr,sguataràr,lavàr,slavajàr,lavàre,sbronbolàr,sguaratàr

instruct istruìr

Merlin Merlìn

get excited insatanasàrse,inga£àrse

fustian fustàgno,fustagnìn

force sforsàr,fòrzha,costrìnzer,forsàr,fòrsa,sforçàr,fòrça,costrénxer,costrénzar

clarity ciarésa,lanpidésa,nitidésa

smell of alcohol strumàr

get swollen headed montàrse

bitten indentà,becà,morsegà

apple flavor me£àr

rhododendron rentestàute,randestàute

service parón,servìçio,servìxio,paron sa£a?,servìsio

similarly conpàgno,istesaménte

rummager sbixeghìn,fureghìn

engagement tocamàn,inpégn,inpégno,promisión

pillow case antimèla,intimè£a,intimèla,antimè£a

steel tool gradìna

sure! cape!

cyma simàda,lasto£ìna,çimàxa

master sioréto,patronixàr,méstro,maìstro,siór

throw rocks sasàr

day work òpera

trellis work bersó,bersò,barsò

legs còrbo£e

bitter amaròtico

snuggles cocoléç,cocoléso

Alexander Lisàndro,Ciano

collapse motafàso,ruciàr,sbaràr,regasàr,slavinàr,motafàsa,caìxàr,scasafàsi,cro£àr,co£asàr,inpasàr,cro£àre,sentàrse,co£asarse,relusarse

fibrous fi£igóxo,filigóxo,sfilós,sfilingós

frowned inlunà,insegià,lunà,ilunà

saddler selàr,se£èr,curamàro,selèr,bastèr,se£àro

wisdom sapiénsa,giudìçio,giudìsio,judìçio,sapiénça,sentiménto,judìsio

integrally indiminutaménte

mutilated sonfo,móso,mózh

potholder petégo£a

a little ninìn,idèa,brixìn,momentìn,mìgol

sulphur sólfare,sólfer,sólfar,sólfaro,sólfero,sólfhare

crawl strisàre,strisàr,gatonàr,gatonàre

stump on mud and water paciàr

show off smariasàr,inpavonàrse,smariàso,sbréga,paonixàrse,sfogiàr

trek scarpinàr,scarpinàda,scapinàr,sganbetàr

skimmer spiumàça,sciumàr,spiumarò£a,spiumàre,spiumàr,spiumaróla

icicle péro£o,pirolòt,giasò£o,cano£òto,pero£òto,pìro£o,giasaròto,giaçòl,moco£òto,piro£òto

headway brivàda,inviàda,inviadùra,briva

coward potifón,cagainbraghése,cagabràghe,vacón,potìfa,porsè£o,pegorón

sycamore àier

tree àrbero,alborón,alboréto,àlboro,àlbaro,àlbore,frutèr,àrbol,àrboro,taja,po£àra,arbonzhèl

rusty rùxene,inruzenìda,sgréso,iruzinìo,iruzinìda,ruxenìo

blasphemer rexiàrca,bestiemadòr,bogovadór,bestemadór,biastemadór

shower piovàl,piovàça,sgravasàr,slavazhón,sdravàç,scravasàre,gargòsa,tenpestìna,sdramàda,cloclò,sfredón,scravaçàr,scravasàr,sfiocàr

pneumonia polmonìa

idle oçióxo,bagolàr,scuarsà,bicocàr,osióxo,osiàr,laxagnàr

tutelage tutè£a

endure perpetuàrse

seminary seminàrgio,semenàrio

feeling sentìr,cràiç

Angelo ànzolo,Ànzol,Ànge£o

larder salvaròba

businessman boteghèr

groaning lanbicaménto

willingness bonavòja

girder travadùra

runner coridór

politely xentilménte

Angela Ànge£a,Ànzola,Xanxe

brawny sìnbro

thaw sgiasarse,siòlierse,sgiasàr

urinate fhar pisin,pisàre,orinàr,pisàr

dozen donxéna,dozéna,doxìna,doxéna

affairs scapuçàr

sterile stèrpa,strépa,stèrpo

peach tree persegàro,persegàr,perseghèr

soaked negàda,brónbo,mògio,stonfà,inçunbàda,trónco,inaxeà,bagnàda,inbonbìo,mòjo,stónf,negà,inbonbà,bagnadìzh,bagnadìç,imogià,mòi

move around sbanpo£àr,sbanpolàr

season saxón,stajonàr,stagionàr,slevàr,saorìr,staxón,insaorìr,stajón,stagión,arlevàr,saurìr,saxonàr,stajonàrse

Mongol móngo£o

even parfìn,enfìn,inpàro,anca,goa£ivàr,su e su,infìna,adiritùra,fin,guaivàr

segretary sacretàrio,secretàrio

annual rent anualità

furrier pe£isèr,peliçèr,varotèr,pelizhèr,pelisàr

tousling sgrendenàda

object ecepìr,casòpa,batoglàvaç

diminishing ca£aménto

river bed go£éna,gavóna

disjointed incanbrà,strenfiós,desligà

mouth inbocaùra,sbóco,sbocadùra,bóca,fóxa,mòrfia,fuóxa,bocùça,bokéta

reverence reverénça,riverénzha,rivarènsa,reverénsa

revising repasàda,ripasàda

guiggia per zoccoli stréve

drought sék,séco,ars,secùra,suta

hide-and-seek còto,scondicùk,scondaròle,scondariò£a,scondadóre,scondiléver,scondarò£a

morality moràl

dummy indriòto,òrgano,pagnàca,pupolòto,ba£ordéto,bagàs,kèrnie,pùpolo

singer cantarìn,vendistòrie,cantaór

stupid ba£énco,trùmen,talpón,marmèo,çucón,marcólfo,senpiàdo,màmo£o,coca£ón,barbaçucón,nana£ùco,çabadài,sbixà,senpiàt,gatomamón,insenpià,croca£ón,sbarlòto,po£òrbo,visdemàmo£a,pèpe,baucòto,pèpa,pinco,tandàn,ba£ordéto,cakemò£e,farlòco,bèba,stupidìo,pandòlo,nane,marmo,visdepitàgo£a,tibidòi,masòca,marmitón,masucàdo,visdecàso,sòco,mago,màso£a,baùco,tamào,fabiòco,insemenì,móna,ocàto,tanbùrlo,simunìto,panpa£ughéto,çabài,gnato,sénpio,potìfa,balùco,stupo,cacomìro,ba£òso,pandò£o,visdemè£a,cogionàso,çurlo,panpa£ùgo,bagàs,nane gamèla,visdemèla,caco,putinòto,bànbe,macàco,lùgaro,panpalùgo,margnùco,ensemenì,zhus,coàro,fracanàpa,beàn,tarucón,sémo,sènpio,facanàpa,manbrùco,ta£òco,ba£órdo,òco,tananài,sóco,rók,pantalón,fhabiòco,tèsta,tùnbano,visdecuàtro,minción,mao,weak person,çuk,insemenìo,tamarùco,panigàl,màmaro,pandólfo,tugo

gushed out scaturìo

grove boskedèl

handcart birocìn,biroçìn,caretèla,carét

professor profesór

camp postàrse,incaparàda

tin smith gornàro,consalavéxi

spend dispendiàr,spènder,trascórer,spèndar,spénder,spéndar

nettle ortrìga,ortìga,fanfarìgola,antrìga,ontrìga,artrìga,urtìga,oltrìga,orìga

singed arsìo

braying rajàda,ragiàda

rain shower piovàda,lénsa,lénzha,£énsa

detriment descàvedo,sora£àso

worthless person bagión,burìda

box office boteghìn

scream voxàr,oke£àr,uco£àr,sigo,baucàr,rajàr,urlàr,oke£àre,bacajàre,çigàr,uke£àr,sonica,çigo,sigór,sigàr,sberegàr,sbecàr,sgajàr,oxàr,oxàre,zhigàr,sbecarse,sbragiàda,crìo,criàre,çigalonàr,criór,zhigo,crusiàte,bacajàr,criàr,scrài,çigalàr,sigón,sigàre

incomplete inconplèto

marvel stravédar

free oneself deliberàrse,destrigàrse,francàrse,desbrocàrse

saying digàndo,ditàç,ruxa,dit,dito,provèrbio

bomb bonbardarse,bonbardàr,bónba

steamtoller skinzhasàs,skiçasàsi

be enough bastàr

droppings bovàça,bovàsa,scatàYüklə 4,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə