Federatia Sindicatelor Democratice a Politistilor din RomaniaYüklə 139,73 Kb.
tarix06.09.2018
ölçüsü139,73 Kb.
#77769

Federatia Sindicatelor Democratice a Politistilor din Romania

,, Alexandru Ioan Cuza”

------------------------------------------------------------------------------------
Nesecret

Nr. 252 / 13.12.2013


Către: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Comisia de Dialog Social

In atenţia: D-nei cms. șef Ana RÂȘNOVEANU,

Directorul Direcției Secretariat General și Protocol

Urmare a discuțiilor avute în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social din data de 12.12.2013, formulăm în scris propunerile supuse atenției și dezbătute în cadrul lucrărilor:

Cu privire la proiectul de Ordin al Ministerului Afacerilor Interne privind măsurile de sprijin acordate polițiștilor încadrați într-un grad de invaliditate și familiilor acestora, precum și familiilor polițiștilor decedați, la art. 1, lit. a), solicităm introducerea unui punct distinct care să prevadă „numirea în funcții de personal contractual, a fostului polițist care nu îndeplinește cerințele fișei postului pentru o funcție de polițist”.

De asemenea, raportat la prevederile art. 5, art. 6 și art. 12, solicităm introducerea unei prevederi distincte prin care să se prevadă obligativitatea unității, unde polițistul dorește să se încadreze sau să fie menținut în activitatea, să prezinte acestuia lista cu locurile vacante pretabile pentru a fi ocupate, anterior depunerii cererii. Această solicitare vine ca urmare a caracterului secret pe care îl are ștatul de organizare cât și faptul că polițistul nu este informat cu privire la posturile disponibile, dintre cele prevăzute de art. 5, astfel încât cererea să fie punctual formulată.

Totodată, cu privire la art. 34 alin. 6, solicităm eliminarea sau modificarea acestui aliniat deoarece, conform prevederilor în vigoare, orice act cu caracter administrativ poate fi contestat.

În referire la Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă și condițiile de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase și vătămătoare de muncă, pentru condiții grele de muncă și pentru activități care solicită o încordare psihică foarte ridicată, pentru personalul din familia ocupațională de funcții bugetare „apărare, ordine publică și siguranță națională” din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, avem umrătoarele observații:

La art. 9 al Regulamentului, cuantumul sporurilor este stabilit în cote procentuale aplicate soldei de funcție/salariului de funcție/salariului de bază. Astfel, în Anexele 1-3, sunt cuprinse sporuri între 5-15% în funcție de criteriile stabilite de art. 6 alin. 1. În acest sens, constatăm existența unor posibile discriminări între agenții de poliție și ofițerii de poliție care, își desfășoară activitatea în aceleași condiții iar impactul asupra sănătății nu este condiționat de deținirea unor anumite grade profesionale. Vă rugăm să constatați că acordarea acestor compensații este justificată de situațiile în care personalul M.A.I. se expune diferitelor împrejurări unde există riscuri de orice natură or faptul că un polițist care are stație de emisie recepție, pentru care se depășesc valorile prevăzute de lege, va beneficia de un spor de 10%, care se transpune într-o sumă de bani ce variază la un raport ce poate ajunge de 1-3, în funcție de solda de bază raportată la funcție și gradul profesional nu este de natură a susține obiectul acestui act normativ. Nu putem admite ca un agent să primească 50 de bani pentru o oră în care s-a aflat sub acțiunea câmpurilor electromagnetice iar un ofițer, în aceleași condiții să beneficize de 1 lei și 50 de bani pentru oră. Mai mult, pentru a ne fundamenta opinia invocăm și Hotărârea nr. 160/03.04.2013 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării care, fiind sesizat despre discriminarea dintre agenți și ofițeri cu privire la acordarea sporului de 25% pentru orele efectuate pe timp de noapte și a sporului de 10% pentru orele în care polițistul se află sub acțiunea câmpurilor electromagnetice, s-a pronunțat prin admiterea excepției de necompetență materială, în sensul că deși are atributul de a interveni când „prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre dezavantajează anumite persoane [...]” și are ca finalitate „înlăturarea faptelor discriminatorii și restabilirea situației anterioare discriminării”, art. 2 alin. 3 și 20 alin. 3 din O.G. 137/2000, pentru faptul că aceste sporuri sunt prevăzute de acte normative, prin Decizia nr. 997 din 07.10.2008 a Curții Constituționale se interzice C.N.C.D. să-și exercite atribuțiile pentru situațiile discriminatorii izvorâte din actele normative. Pe cale de consecință, vă solicităm să modificați art. 9 prin stabilirea unui cunatum fix pentru toate situațiile în care este vorba despre compensații acordate ca urmare a unui impact asupra sănătății personalului din M.A.I.

De asemenea la art. 9 alin. 2, deși este reglementată, pentru prima dată, situația în care orele lucrate sub acțiunea unor condiții care generează acordarea unor sporuri, depășesc fondul de timp lunar, polițistului i se acordă în lunile următoare sporul, în perioada în care orele suplimentare sunt compensate cu timp liber corespunzător însă, nu este reglementată situația în care polițistului, din motive mai mult sau mai puțin obiective, nu i se acordă compensarea cu timp liber a orelor lucrate suplimentar. În această situație, polițistul nu numai că este prejudiciat de neacordarea timpului liber corespunzător, dar este privat și de cuantumul sporului de care acesta trebuia să beneficieze. Pentru aceste motive, solicităm să identificați o altă manieră prin care să fie eliminată și această situație care este generatoare de prejudicii polițiștilor.

La art. 10 și 11 sunt reglementate situațiile în care polițiștii își desfășoară activitatea în afara locului lor de muncă, unde există anumite condiții care să genereze aplicarea unor sporuri însă, nu este reglementată o situație, frecvent întâlnită, prin care polițiștii desfășoară activități în comun, în teren, cu jandarmii, conform Ordinului M.A.I. 60/2010, dar care nu sunt acoperiți de prevederile existente și nu beneficiază de sporul de 10%. În speță, există situații în care aparatura de emisie recepție folosită de jandarmi depășește valorile admise iar a polițiștilor se încadrează în limite. În acest caz nu este stabilită în sarcina cărei unități rămâne responsabilitatea de a constata existența condițiilor de aplicare a sporului de 10%. Pentru aceste motive solicităm introducerea unui aliniat distinct care să conțină următoarea prevedere „În situația desfășurării unor activități în comun cu personalul din alte unități, șeful unității care participă cu forțe va solicita în scris unităților în cauză să îi comunice dacă există condiții care să genereze acordarea unor sporuri din Anexele 1-3”.

Ca ultimă observație, la pct. 1 din Anexa 1, vă rugăm să constatați existența unor aspecte neclare. În fapt, se acordă 15% pentru „persoanlul care desfășoară activități permanente de dactiloscopie*” cu condiția existenței unui buletin de determinare care să ateste, după caz, existența unui complex de noxe cu efecte asupra sănătății. Activitatea de dactiloscopie este una complexă care implică o serie de acțiuni. Pe de o parte termenul de permanent limitează aria personalului pentru care poate fi aplicat și reprezintă o limitare strictă or niciun polițist din cadrul structurilor de criminalistică nu are în fișa postului numai astfel de activități, cu titlu permanent. Pe de altă parte, nu înțelegem considerentul limitarea acordării acestui spor de un buletin de determinare în condițiile în care practicarea dactiloscopiei implică o serie de activități cu consecințe și riscuri asupra sănătății. Pentru aceste motive, vă solicităm să eliminați sintagma de „permanente” și să eliminați necesitatea existenței unui buletin de analiză. În acest mod, raportat la art. 9 alin. 1, într-o manieră obiectivă, șeful ierarhic al polițiștilor din structurile de criminalistică va ține evidența orelor în care polițiștii au desfășurat efectiv activități de dactiloscopie.


Cu stimă,

Iulian SURUGIU

Preşedinte

F. S. D. P. R. ,,A.I. CUZA’’

ORDINUL

MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE

Nr. ___________ din ____________

privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi

În temeiul art. 331 alin. (5) şi art. 37 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,


ministrul afacerilor interne emite următorul ordin
CAPITOLUL I

Dispoziţii generale
Art. 1. – Prezentul ordin stabileşte:

a) condiţiile şi procedurile pentru realizarea următoarelor măsuri de sprijin:

1. menţinerea în activitate în funcţii de poliţist, a poliţistului rănit apt să desfăşoare anumite activităţi profesionale, denumit în continuare poliţist rănit compatibil;

2. numirea în funcţii de poliţist, a fostului poliţist;

3. înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a copiilor aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau a poliţistului rănit;

4. numirea în funcţii de poliţist, respectiv angajarea ca personal contractual în unităţi ale MAI, a copiilor aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau a poliţistului rănit, precum şi a soţului/ soţiei acestuia;

b) domeniile de activitate în care pot fi menţinute în activitate sau, după caz, numite în funcţii de poliţist persoanele prevăzute la lit. a), pct.1 şi 2;

c) componenţa, organizarea şi atribuţiile Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, denumită în continuare Comisie.


Art. 2. – În sensul prezentului ordin, termenii utilizaţi au următorul înţeles:

a) poliţist rănit – poliţistul încadrat într-un grad de invaliditate, ca urmare a rănirii printr-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare;

b) poliţist rănit compatibil – poliţistul rănit, încadrat în gradul III de invaliditate, al cărui raport de serviciu nu a încetat;

c) fost poliţist – persoana al cărui raport de serviciu a încetat, ca urmare a rănirii printr-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, încadrată în gradul III de invaliditate;

d) poliţist decedat – poliţistul care şi-a pierdut viaţa ca urmare a unui accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare;

e) copiii poliţistului – copiii aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau a poliţistului rănit.

f) soţul poliţistului – soţul/ soţia poliţistului decedat sau a poliţistului rănit.

g) unităţi ale MAI – structuri organizatorice ale MAI care dispun de stat de organizare prevăzut cu funcţii de poliţist sau cu funcţii de personal contractual;

h) unitatea MAI interesată – 1. structura organizatorică a MAI în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul rănit, ori în care şi-a desfăşurat activitatea fostul poliţist sau, după caz, poliţistul decedat; 2. structura organizatorică a MAI care a preluat activitatea celor prevăzute la pct.1 sau, dacă nu există, eşalonul superior;

i) şeful direct – inspectorul general/ similar, conducătorul unităţii aparatului central al MAI sau conducătorul structurii subordonate unei unităţi a aparatului central;

j) post vacant – 1. atunci când se referă la poliţistul rănit compatibil sau fostul poliţist: postul căruia îi sunt asociate sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi circumscrise domeniilor de activitate stabilite potrivit prezentului ordin; 2. atunci când se referă la copiii poliţistului sau soţul poliţistului: postul care ar putea fi ocupat de aceştia, în condiţiile prezentului ordin.

k) lista posturilor vacante viabile – lista cu posturile ale căror cerinţe de ocupare corespund studiilor, experienţei şi calificării beneficiarilor prezentului ordin.

l) restantul morfofuncţional - procentul de capacitate adaptativă a unei persoane, aflată în invaliditate, care îi permite desfăşurarea activităţilor de autoîngrijire, autoconducere şi autoservire, a activităţilor cotidiene, precum şi a unor activităţi profesionale, calculat potrivit formulei: 100% incapacitate adaptivă (I.A.);

m) incapacitatea adaptativă (I.A.) – exprimă limitele persoanei în efortul de a se adapta la mediul natural şi social, generate de tulburări morfologice şi funcţionale diverse şi exprimate procentual în cadrul unui sistem cuantificare din capacitatea adaptativă normală.


Art. 3. – (1) Măsurile de sprijin prevăzute de prezentul ordin se acordă la cerere.

(2) Nu pot fi formulate cereri în condiţiile prezentului ordin, în situaţia în care invaliditatea sau decesul a intervenit ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei fapte prevăzute de legea penală, pentru care poliţistul a fost condamnat definitiv.

(3) Copiii poliţistului pot formula cerere pentru acordarea unei singure măsuri de sprijin.

(4) Beneficiarii măsurilor de sprijin care îşi încetează raporturile de serviciu/ muncă la cerere sau din motive imputabile acestora, precum şi copii poliţistului exmatriculaţi din instituţii de învăţământ ale MAI nu mai pot formula altă cerere în condiţiile prezentului ordin.


Art. 4. – (1) Din decizia medicală emisă de Comisia de expertiză medico-militară teritorială şi avizată de Comisia centrală de expertiză medico-militară, denumită în continuare decizie medicală avizată, solicitată ca document justificativ, trebuie să rezulte că încadrarea în gradul de invaliditate şi clasarea ca inapt pentru serviciul poliţienesc, are ca legătură de cauzalitate un accident de muncă cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare;

(2) Din certificatul-decizie medicală emis în baza reglementărilor legale privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări, denumit în continuare certificat-decizie medicală, solicitat ca document justificativ, trebuie să rezulte că încadrarea în gradul de invaliditate şi clasarea ca inapt pentru serviciul poliţienesc sau, după caz, decesul, are ca legătură de cauzalitate un accident survenit în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului în poliţie.CAPITOLUL II

Menţinerea în activitate în funcţii de poliţist, a poliţistului rănit compatibil, şi numirea în funcţii de poliţist, a fostului poliţist
Secţiunea 1

Dispoziţii comune
Art. 5. – Domeniile de activitate, în care poliţistul rănit compatibil poate fi menţinut în activitate sau în care fostul poliţist poate fi numit în funcţii de poliţist, sunt următoarele:

a) asigurare logistică/tehnico-materială;

b) financiar-contabil;

c) asistenţă medicală;

d) asistenţă juridică;

e) informare şi relaţii publice;

f) resurse umane;

g) învăţământ;

h) analiza informaţiilor;

i) cercetarea şi prevenirea criminalităţii;

j) cazier judiciar, statistică şi evidenţă operativă;

k) comunicaţii şi tehnologia informaţiei;

l) secretariat şi informaţii clasificate;

m) management organizatoric şi operaţional;

n) exploatare tehnică.

Art. 6. – (1) Cererea se depune la secretariatul unităţii MAI interesate, împreună cu documentele cerute pentru fiecare categorie de solicitant, şi se soluţionează în maximum 45 de zile de la data înregistrării.

(2) Cererea trebuie să cuprindă şi opţiunile cu privire la domeniile de activitate, stabilite conform art. 5, unităţile MAI, localităţile sau/şi regiunile geografice în care solicitantul acceptă să fie menţinut în activitate sau numit în funcţie.


Art. 7. – (1) Documentele care trebuie depuse odată cu cererea privind menţinerea în activitate în funcţii de poliţist, în fotocopie, sunt:

a) actul de identitate;

b) decizia medicală avizată;

c) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM).

(2) Documentele care trebuie depuse odată cu cererea privind numirea în funcţii de poliţist, în fotocopie, sunt:

a) actul de identitate;

b) cea mai recentă decizie medicală avizată sau, după caz, certificatul-decizie medicală;

c) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul verbal de cercetare a evenimentului;

d) decizia de pensionare.
Art. 8. – Menţinerea în activitate în funcţii de poliţist şi numirea în funcţii de poliţist se face prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea şefului direct.
Art. 9. – (1) Menţinerea în activitate se face dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) există un post vacant;

b) poliţistul rănit compatibil sau fostul poliţist îndeplineşte cerinţele de ocupare prevăzute în fişa postului;

c) există avizul favorabil al Comisiei.

(2) Numirea în funcţii de poliţist se face fără examen sau concurs, dacă sunt îndeplinite:

a) condiţiile prevăzute la alin.(1);

b) condiţiile prevăzute de Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile şi criteriile prevăzute de actele normative privind activitatea de management resurse umane în unităţile MAI, cu excepţia condiţiei de a fi apt medical.
Art. 10. – (1) Postul vacant se identifică de către structura de resurse umane ce deserveşte unitatea MAI interesată, denumită în continuare structura de resurse umane interesată, care desfăşoară, succesiv, în funcţie de opţiunile exprimate în cerere potrivit art.6 alin.(2), următoarele activităţi:

a) verificarea existenţei unui post vacant în unitatea MAI interesată;

b) iniţierea demersurilor de aprobare a suplimentării statului de organizare al unităţii MAI interesate, pentru crearea unui post vacant;

c) consultarea altor unităţi ale MAI – la nivelul inspectoratului general/ similar sau, după caz, al Direcţiei Generale Management Resurse Umane –, pentru verificarea existenţei unui post vacant.

(2) Prevederile alin.(1) lit.b) se aplică numai pentru cererile privind menţinerea în activitate.

(3) Comunicarea postului vacant, realizată de unitatea MAI consultată potrivit alin.(1) lit.c), trebuie însoţită şi de fişa postului aferentă.Art. 11. – În situaţia în care au fost identificate posturi vacante, structura de resurse umane interesată analizează cererea din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor de ocupare prevăzute în fişa postului şi prezintă şefului unităţii MAI interesate un referat, care cuprinde şi lista posturilor vacante viabile.
Art. 12. – (1) În termen de 2 zile lucrătoare de la data prezentării listei posturilor vacante viabile şi a fişei posturilor respective, solicitantul îşi exprimă, în scris, opţiunea privind ocuparea unui post vacant.

(2) Opţiunea exprimată potrivit alin.(1) se aduce la cunoştinţa unităţilor MAI consultate care au comunicat existenţa unor posturi vacante, în termen de cel mult 10 zile.


Art. 13. – (1) Posturile vacante identificate şi comunicate de unităţile MAI consultate potrivit art.10 alin.(1) lit.c), nu mai pot face obiectul unei alte proceduri de ocupare, până la primirea informării prevăzute la art.12 alin.(2).

(2) Comunicarea postului vacant identificat constituie un acord de principiu al unităţii MAI consultate, pentru ocuparea acelui post potrivit necesităţilor MAI.


Art. 14. – De la data exprimării opţiunii prevăzute la art.12 alin.(1), solicitantul poate fi programat pentru efectuarea evaluării psihologice de către Centrul de Psihosociologie al MAI.
Art. 15. – Structura de resurse umane interesată transmite Comisiei cererea poliţistului rănit compatibil declarat „apt” psihologic, împreună cu documentele prevăzute la art.7, precum şi, după caz, de fotocopii ale următoarelor documente:

a) referatul prevăzut la art. 11;

b) fişa postului vacant pentru care a optat solicitantul;

c) fişa de identificare a factorilor de risc profesional pentru funcţia pe care urmează a fi menţinut poliţistul rănit apt de muncă sau numit fostul poliţist, completată de persoana responsabilă cu securitatea şi sănătatea în muncă;

d) rezultatul evaluării psihologice.
Art. 16. – Avizul Comisiei, favorabil menţinerii în activitate sau numirii în funcţii de poliţist, cererea şi întreaga documentaţie, precum şi propunerea şefului direct se înaintează de serviciul resurse umane interesat la Direcţia Generală Management Resurse Umane, care iniţiază demersurile necesare emiterii ordinului ministrului afacerilor interne.
Art. 17. – (1) Cererea se clasează, printr-un raport motivat, în următoarele situaţii:

a) nu a fost identificat niciun post vacant;

b) solicitantul nu îndeplineşte cerinţele de ocupare prevăzute în fişa postului;

c) solicitantul nu îşi exprimă acordul cu privire la ocuparea unui post vacant;

d) solicitantul a fost declarat „inapt” la evaluarea psihologică;

e) solicitantul a primit un aviz nefavorabil de la Comisie;

f) s-a împlinit durata maximă a concediului medical prevăzută de lege.

(2) O copie a raportului de clasare se comunică solicitantului.


Secţiunea a 2-a

Dispoziţii speciale privind menţinerea în activitate în funcţii de poliţist
Art. 18. – Cererea pentru menţinerea în activitate în funcţii de poliţist se depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei medicale avizate.
Art. 19. – Pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data soluţionării acesteia, poliţistul rănit compatibil se află în concediu medical, fără a se depăşi durata maximă a concediului medical prevăzut de lege.
Art. 20. – (1) Raportul de serviciu al poliţistului rănit compatibil încetează potrivit art.69 alin.(1) lit.b) din Legea nr.360/2002, de la data avizării deciziei medicale de încadrare în gradul III de invaliditate de către Comisia centrală de expertiză medico-militară, atunci când intervine una din situaţiile care determină clasarea cererii, potrivit art.17 alin.(1).

(2) În situaţia prevăzută la art.17 alin.(1) lit.f), se poate opta pentru o cerere privind numirea în funcţii de poliţist, potrivit prezentului capitol. În acest caz, procedurile demarate pentru soluţionarea cererii privind menţinerea în activitate se continuă în mod corespunzător.CAPITOLUL III

Înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI a

copiilor poliţistului
Art. 21. – (1) Copiii poliţistului pot fi înmatriculaţi într-o instituţie de învăţământ a MAI, la cererea acestora, adresată ministrului afacerilor interne.

(2) Înmatricularea se realizează în anul I de studii/studii universitare de licenţă, la data începerii anului şcolar/universitar, cu respectarea cifrei de şcolarizare.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), pot fi transferaţi în instituţiile de învăţământ ale MAI şi, ulterior, înmatriculaţi, pe parcursul anului şcolar/universitar şi/sau în alţi ani de studii, cu respectarea reglementărilor în domeniu, exclusiv elevii/ studenţii instituţiilor de învăţământ cu profil/ specializări similare celor în care se transferă.
Art. 22. – (1) Înmatricularea într-o instituţie de învăţământ a MAI se realizează în situaţia în care, cumulativ, copilul poliţistului:

a) îndeplineşte condiţiile generale şi criteriile specifice pentru admiterea într-o instituţie de învăţământ a MAI, conform reglementărilor legale în vigoare;

b) promovează probele eliminatorii organizate la unităţile teritoriale: examinarea medicală şi evaluarea psihologică;

c) promovează probele eliminatorii la concursul de admitere: contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice.

(2) Pentru definitivarea transferului prevăzut la art.21 alin.(3), copilul poliţistului trebuie să promoveze şi examenele de diferenţă, dacă este cazul.

(3) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se verifică potrivit calendarului şi procedurii de recrutare şi selecţie pentru admiterea în instituţia de învăţământ a MAI, similar celorlalţi candidaţi.


Art. 23. – Dosarul de recrutare conţine, pe lângă documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale MAI, şi următoarele documente, depuse în fotocopie:

a) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;

b) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emis(ă) pe numele poliţistului rănit sau poliţistului decedat;

c) certificatul de deces al poliţistului decedat, dacă este cazul.


Art. 24. – Copiii poliţistului sunt scutiţi de la plata taxelor prevăzute pentru înscrierea, admiterea, înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI.
Art. 25. – Direcţia Formare Iniţială şi Continuă din subordinea MAI monitorizează modul de aplicare a prevederilor prezentului capitol şi, după caz, răspunde de rezervarea cifrelor de şcolarizare pentru copiii poliţiştilor.

CAPITOLUL IV

Numirea în funcţii de poliţist sau angajarea ca personal contractual,

a copiilor poliţistului şi a soţului poliţistului
Art. 26. – (1) Copiii poliţistului, precum şi soţul poliţistului pot fi numiţi în funcţii de poliţist sau angajaţi ca personal contractual, fără examen sau concurs, în unităţi ale MAI, dacă îndeplinesc condiţiile legale.

(2) Condiţiile care trebuie îndeplinite de copiii poliţistului şi de soţul poliţistului sunt cele prevăzute de Legea nr.360/2002 sau după caz, de legislaţia muncii, precum şi cele prevăzute de actele normative privind activitatea de management resurse umane în unităţile MAI.


Art. 27. – (1) Cererea privind numirea în funcţii de poliţist sau angajarea ca personal contractual, formulată de copiii poliţistului sau de soţul poliţistului se depune la secretariatul unităţii MAI interesate.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie însoţită de următoarele documente:

a) actul de identitate al solicitantului;

b) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emis(ă) pe numele poliţistului rănit sau al poliţistului decedat;

c) certificatul de deces al poliţistului, dacă e cazul;

d) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;

e) documente din care să reiasă gradul de rudenie cu poliţistul decedat sau cu poliţistul rănit, precum: certificat de naştere al copilului, certificat de căsătorie etc;

f) curriculum vitae, însoţit de documentele care atestă studiile sau formarea profesională;

g) certificat de cazier judiciar.

(3) Cererea şi documentele prevăzute la alin.(2) fac parte din dosarul de recrutare, constituit potrivit reglementărilor în domeniul resurselor umane aplicabile în MAI.


Art. 28. – (1) În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, structura de resurse umane interesată verifică dosarul de recrutare şi, după caz, solicită completarea acestuia, prin depunerea documentelor necesare.
Art. 29. – (1) După încheierea activităţilor prevăzute la art.28, structura de resurse umane interesată prezintă şefului unităţii MAI interesate dosarul de recrutare, însoţit de un referat cuprinzând situaţia poliţistului decedat sau a poliţistului rănit rezultată din verificările efectuate în dosarul personal al acestuia.

(2) În termen de 30 zile de la data prezentării documentelor prevăzute la alin. (1), structura de resurse umane interesată identifică posturile vacante existente la nivelul unităţii MAI interesate şi întocmeşte lista posturilor vacante viabile.

(3) Atunci când, potrivit alin.(2), sunt identificate mai multe posturi vacante, şeful unităţii MAI interesate stabileşte, în raport de necesităţile de personal, priorităţile de ocupare a posturilor vacante.
Art. 30. – În situaţia în care la nivelul unităţii MAI interesate nu există niciun post vacant, identificarea postului vacant se realizează cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art.10 alin.(1) lit.c), art.11 – 13.
Art. 31. – (1) De la data exprimării opţiunii pentru ocuparea unui post, copiii poliţistului sau soţul poliţistului, după caz, pot fi programaţi pentru susţinerea verificărilor din punct de vedere medical, fizic şi psihic, în cadrul structurilor specializate ale MAI.

(2) Documentele prin care sunt declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic şi celelalte documente ale dosarului de recrutare se înaintează, dacă este cazul, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, pentru emiterea ordinului/dispoziţiei de numire în funcţie sau de angajare ca personal contractual.


Art. 32. – (1) În situaţia în care copiii poliţistului sau soţul poliţistului îndeplinesc condiţiile şi criteriile legale prevăzute pentru numirea în funcţii de poliţist sau încadrarea ca personal contractual şi nu s-a identificat nici un post vacant, cererea rămâne în evidenţa unităţii MAI interesate, până la identificarea unui post vacant care poate fi ocupat conform solicitării, dar nu mai mult de 6 luni.

(2) Cererea se clasează dacă:

a) solicitantul nu îndeplineşte condiţiile şi criteriile legale pentru numirea în funcţii de poliţist sau încadrarea ca personal contractual;

b) nu a fost identificat niciun post vacant în termenul prevăzut la alin.(1).CAPITOLUL V

Componenţa, organizarea şi atribuţiile Comisiei
Art. 33. – (1) Comisia prevăzută la art.1 lit.c) îşi desfăşoară activitatea pe lângă Direcţia Medicală a MAI, în următoarea componenţă:

a) preşedinte: şeful Serviciului asistenţă medicală din Direcţia Medicală a MAI;

b) membri:

i. medic specialist/primar medicina muncii din MAI;

ii. medic specialist/primar expertiza capacităţii de muncă din MAI;

iii. psiholog clinician din MAI;

iv. specialist inspecţia muncii - securitate şi sănătate în muncă din cadrul Direcţia Generală Management Resurse Umane;

c) secretar: agent de poliţie din cadrul Direcţiei Medicale a MAI.

(2) Componenţa nominală a Comisiei se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(3) Pentru buna funcţionare a Comisiei, prin ordinul prevăzut la alin. (2) se desemnează un număr egal de supleanţi pentru preşedinte, membrii titulari şi secretar;

(4) Ori de câte ori este cazul, în dispoziţia de zi pe unitate a Direcţiei Medicale se consemnează întrunirea Comisei în şedinţă.
Art. 34. – (1) Comisia se întruneşte în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea documentelor transmise în condiţiile art. 15.

(2) În cazul în care documentaţia transmisă Comisiei este completă, medicul specialist/ primar de medicina muncii întocmeşte fişa de aptitudine a poliţistului rănit compatibil/fostului poliţist.

(3) În situaţia în care documentele sunt insuficiente pentru întocmirea fişei de aptitudine sau pentru emiterea Avizului, solicitantul este convocat la Comisie. Comisia poate solicita internarea în spital sau documente medicale suplimentare.

(4) Comisia, în baza documentelor prevăzute la art.15, şi a fişei de aptitudine prevăzută la alin.(2) întocmeşte Avizul, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(5) Avizul se redactează în 3 exemplare, cu următoarea destinaţie:

a) un exemplar se anexează procesului-verbal de şedinţă al comisiei;

b) două exemplare se transmit structurii de resurse umane interesate, din care un exemplar se înmânează poliţistului rănit compatibil sau fostului poliţist. Exemplarul titularului se înmânează sub semnătură, în situaţia în care poliţistul rănit compatibil sau fostul poliţist este prezent la şedinţa Comisiei.

(6) Avizul este definitiv şi nu poate fi contestat.CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale
Art. 35. – (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de ___.___ 2013.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de interne nr. 315/2002 pentru aprobarea „Normelor privind transferul elevilor şi studenţilor între şi în cadrul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi de la acestea în instituţii de învăţământ civile”1 îşi încetează aplicabilitatea în ceea ce priveşte măsurile prevăzute pentru copiii poliţiştilor.


Art. 36. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

RADU STROE

Anexa
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

COMISIA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI EVALUARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
Nr. __________ din _________

(Nr. avizului medical va fi nr. procesului verbal de şedinţă)A V I Z

(model)
În conformitate cu prevederile art. 331 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. ___ /2013 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, în baza următoarelor acte:

1) fişa postului nr. ___ din (unitatea, structura, compartimentul – după cum sunt prevăzute în fişa postului) ___________, înregistrată cu nr. _____ din ______,

2) fişa de identificare a factorilor de risc profesional nr. ______ din _______, emisă de (unitatea, structura) ________,

3) FIAM nr. ______ din _______, emisă de (unitatea, structura) ________, sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului nr. ______ din _______, emis de (unitatea, structura) ________;

5) fişa de aptitudine-medicina muncii nr. __________ din ___________, emisă de ________,

6) rezultatul evaluării psihologice nr. __________ din ___________, emis de ________,
Comisia de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă stabileşte că atribuţiile postului sunt compatibile/incompatibile cu restantul morfofuncţional şi pot fi/nu pot fi îndeplinite de doamna/domnul _________________________________________.
Vor fi respectate următoarele recomandări:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ .
Preşedintele comisiei: ____________________________________________________
Membrii comisiei:
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă şi condiţiile de acordare a sporurilor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, pentru condiţii grele de muncă şi pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „apărare, ordine publică şi siguranţă naţională” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

ARTICOL UNIC - Se aprobă Regulamentul privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă şi condiţiile de acordare a sporurilor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, pentru condiţii grele de muncă şi pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „apărare, ordine publică şi siguranţă naţională” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


PRIM - MINISTRU
VICTOR PONTA

Bucureşti,

Nr. _______

Anexă
Regulament privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă şi condiţiile de acordare a sporurilor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, pentru condiţii grele de muncă şi pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „apărare, ordine publică şi siguranţă naţională” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Art. 1. – Prezentul Regulament se aplică personalului Ministerului Afacerilor Interne prevăzut în Anexa nr. VII la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Anexa nr. VII.
Art. 2. – (1) Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă sunt prevăzute după cum urmează:

a) în anexa nr. 1, pentru activitatea desfăşurată în condiţii periculoase sau vătămătoare, conform prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Anexa nr. VII;

b) în anexa nr. 2, pentru condiţii grele de muncă, conform prevederilor art.12 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. VII;

c) în anexa nr. 3, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, conform prevederilor art.12 alin. (2) lit. c) din Anexa nr. VII.


Art. 3. Ori de câte ori, în cuprinsul prezentului Regulament se face referire la:

a) personalul din unităţi, servicii, birouri, laboratoare, secţii, ateliere, compartimente sau alte asemenea structuri, se va înţelege întregul personal al structurilor respective;

b) personalul care desfăşoară o anumită activitate sau are o anumită specialitate, se va înţelege numai personalul cuprins în categoriile respective, conform nomenclatorului de funcţii în vigoare;

c) spor aferent, se va înţelege oricare din sporurile prevăzute la art.2, după caz;

d) buletine de determinare, se va înţelege buletine de determinare sau buletine de determinare prin expertizarea locurilor de muncă, după caz.
Art. 4. – Pentru situaţia în care unele categorii de personal, datorită specificului activităţii, îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă prevăzute la mai multe puncte din aceeaşi anexă, acestea beneficiază de un singur spor din anexa respectivă, şi anume de cel mai mare.
Art. 5. – Elementele care determină încadrarea locului de muncă în una din categoriile prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. a) şi b) din Anexa nr. VII, avute în vedere la acordarea sporurilor conform prezentului Regulament, sunt:

a) natura factorilor nocivi – fizici, chimici sau biologici şi mecanismul de acţiune al acestora asupra organismului;

b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;

c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;

d) existenţa unor condiţii de muncă ce implică un efort fizic mare, în condiţii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibraţii;

e) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, determinată de un risc de accidentare sau de îmbolnăvire;

f) structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă;

g) alte condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare care pot duce la uzura prematură a organismului.


Art. 6. – (1) Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare şi sporul pentru condiţii grele de muncă se acordă, în cazurile prevăzute în anexele la prezentul Regulament, în baza buletinelor de determinare ce se eliberează, la solicitarea angajatorului, luând în considerare următoarele criterii, după caz:

a) prezenţa anumitor noxe sau depăşirea valorilor de declanşare a acţiunii pentru alte noxe, potrivit legislaţiei în vigoare;

b) înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activităţii desfăşurate la locul de muncă;

c) gradul de creştere a indicilor de morbiditate la locurile de muncă respective;

d) înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă.

(2) Buletinele de determinare se eliberează de instituţiile abilitate, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, se interpretează de către medicii de medicina muncii şi se avizează de structurile de inspecție a muncii din Ministerul Afacerilor Interne, potrivit competențelor.

(3) Avizul prevăzut la alin. (2) certifică exclusiv prezența sau, după caz, depășirea valorilor de declanșare a acțiunii pentru noxe, pentru locurile de muncă unde s-a înregistrat respectiva prezență sau depășire.

(4) Buletinele de determinare se refac ori de câte ori intervin modificări semnificative în ceea ce priveşte tehnologia, echipamentele de muncă, substanţele ori preparatele chimice utilizate şi amenajarea locurilor de muncă/posturilor de lucru, dar nu mai târziu de 24 de luni de la data emiterii.


Art. 7. – În cazul în care, în anexele la prezentul Regulament nu este prevăzută expres necesitatea emiterii unui buletin de determinare, activităţile pentru care se acordă sporul aferent trebuie să fie cuprinse, cu caracter permanent, în fişa postului personalului care beneficiază de acel spor, sau personalul respectiv trebuie nominalizat prin ordin de zi/dispoziţie zilnică pe unitate pentru a efectua aceste activităţi.
Art. 8. – (1) În vederea stabilirii persoanelor care beneficiază de prevederile prezentului Regulament, şefii unităţilor numesc o comisie din care fac parte şeful structurii de resurse umane, şeful structurii financiar – contabile, şeful structurii de prevenire și protecție / lucrătorul desemnat cu activităţile de prevenire şi protecţie, şefi de secţie, serviciu, atelier, birou sau compartiment şi medicul de medicină a muncii / medicul unităţii.

(2) Președintele comisiei este desemnat de șeful unității dintre membrii comisiei prevăzute la alin. (1).

(3) Secretarul comisiei este șeful structurii de prevenire și protecție / lucrătorul desemnat cu activitățile de prevenire și protecție.

(4) În cazul în care în unitate nu sunt înfiinţate structuri de resurse umane sau financiar – contabile, din comisie fac parte persoanele desemnate de şeful unităţii să desfăşoare activităţi de resurse umane, respectiv financiar-contabile.

(5) La începutul fiecărui an, comisia propune nominal persoanele care urmează să beneficieze de sporul aferent, întocmind în acest sens un proces-verbal care cuprinde următoarele informaţii:

a) numărul buletinelor de determinare, dacă este cazul;

b) numele şi prenumele persoanelor care beneficiază de sporul aferent şi funcţiile pe care sunt încadrate;

c) activitatea pe care o desfăşoară, baza legală pentru acordarea sporului şi cota de spor aferentă.

(6) Procesul-verbal întocmit de secretarul comisiei şi semnat de membrii comisiei se supune aprobării şefului unităţii.

(7) Beneficiarii sporului aferent se consemnează, la începutul anului, în dispoziţia zilnică / ordinul de zi pe unitate / alte documente similare.

(8) În cazul în care în cursul anului intervin modificări privind beneficiarii sporului aferent sau condiţiile avute în vedere la stabilirea acestora, precum şi în cazul în care unitatea a primit rezultatele unor noi buletine de determinare, avizate de structura de inspecție a muncii competentă din Ministerul Afacerilor Interne, modificările respective se consemnează într-un nou proces-verbal, întocmit potrivit alin. (5) în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariției acestor situaţii sau de la data înregistrării în unitate a noilor buletine, precum şi în dispoziţia zilnică / ordinul de zi pe unitate / alte documente similare.

(9) Alocarea la drepturi se face pe baza proceselor-verbale întocmite de comisie în trei exemplare, care se transmit şefului structurii / lucrătorului desemnat cu activităţile de prevenire şi protecţie, structurii financiar – contabile şi structurii de resurse umane.

(10) Ori de câte ori intervin modificări ale legislaţiei aplicabile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sau modificări posibil semnificative în ceea ce privește tehnologia, echipamentele de muncă sau amenajarea locurilor de muncă / posturilor de lucru, la solicitarea secretarului comisiei, comisia se întruneşte în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, reanalizează legalitatea acordării sporului aferent şi consemnează concluzia într-un proces-verbal care se supune aprobării şefului unităţii.
Art. 9. – (1) Cuantumul sporului aferent se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale asupra soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază în luna respectivă, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă prevăzute în anexele la prezentul Regulament sau duratei executării activităţilor prevăzute în anexele la prezentul Regulament, fără a depăşi fondul de timp lunar, calculat în funcţie de numărul de zile lucrătoare.

(2) În situaţia în care, datorită programului de lucru, numărul orelor lucrate în astfel de condiţii depăşeşte fondul de timp lunar, suma corespunzătoare plăţii orelor respective se acordă în lunile următoare, când orele suplimentare sunt compensate cu timp liber corespunzător, fără a depăşi prin aceasta suma aferentă procentului de spor din luna când se face plata respectivă.


Art. 10 (1) Personalul altor unităţi, precum şi personalul din alte structuri din aceeaşi unitate, care îşi desfăşoară activitatea la unul dintre locurile de muncă sau, după caz, execută activităţile prevăzute în anexele la prezentul Regulament, beneficiază de sporul aferent proporţional cu timpul cât îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii.

(2) Pentru personalul din alte unităţi se vor elibera adeverinţe din care să rezulte activitatea desfăşurată, timpul efectiv lucrat exprimat în zile şi ore şi cuantumul sporului prevăzut în prezentul Regulament.


Art. 11 – (1) Personalul trimis în interesul serviciului, delegat sau detaşat la instituţii din afara Ministerului Afacerilor Interne, unde se acordă spor pentru condiţii periculoase, vătămătoare, grele sau alte condiţii similare, beneficiază de sporuri în aceleaşi condiţii stabilite pentru personalul din structurile unde îşi desfăşoară activitatea.

(2) Plata sporului aferent se face pe baza adeverinţelor eliberate de structurile respective din care trebuie să rezulte activitatea, timpul efectiv lucrat exprimat în zile şi ore şi cuantumul sporului.


Art. 12. – (1) Personalul care în cadrul programului normal de muncă îşi desfăşoară activitatea fracţionat la mai multe locuri de muncă sau, după caz, execută mai multe activităţi, prevăzute în anexele la prezentul Regulament cu sporuri diferite, beneficiază de sporul aferent prevăzut pentru fiecare loc de muncă / fiecare activitate, în funcţie de timpul efectiv lucrat.

(2) Evidenţa timpului lucrat efectiv, exprimat în zile şi ore, în diferite locuri de muncă unde se acordă spor în procente diferite, precum şi certificarea efectuării acestuia se realizează de către şeful fiecărui loc de muncă în care şi-a desfăşurat activitatea personalul respectiv, cu aprobarea şefului unităţii beneficiare.


Art. 13. – (1) Personalului care se află în situaţii similare cu categorii de personal încadrat în alte domenii de activitate, corespunzătoare familiilor ocupaţionale prevăzute în Anexele I-VIII la Legea – cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, indiferent de tipul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, i se aplică prevederile actelor normative prin care este stabilit şi acordat sporul aferent pentru acele domenii de activitate.

(2) Stabilirea dreptului prevăzut la alin. (1) se face potrivit prevederilor art. 8.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), în cazul în care prin actele normative respective sunt prevăzute limite maxime pentru cuantumurile sporului, pentru stabilirea concretă a cotelor de spor în cadrul procentelor aprobate, comisia prevăzută la art. 7 alin. (1) trebuie să aibă în vedere următoarele criterii, după caz:

a) nivelul determinat al noxelor;

b) gradul de agresivitate al noxelor asupra organismului;

c) acţiunea concomitentă a mai multor noxe;

d) riscul de îmbolnăvire şi de accidentare;

e) solicitarea nervoasă şi / sau fizică;

f) indicii de morbiditate.

(4) În situaţia în care unele categorii de personal, datorită specificului activităţii, îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă / execută activităţi pentru care se acordă sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare în baza prevederilor unor anexe diferite ale Legii – cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, acestea beneficiază de un singur spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, şi anume de cel mai mare.

(5) În situaţia în care unele categorii de personal, datorită specificului activităţii, îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă / execută activităţi pentru care se acordă sporul pentru condiţii grele de muncă în domenii de activitate diferite, corespunzătoare familiilor ocupaţionale prevăzute în Anexele I-VIII la Legea – cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, acestea beneficiază de un singur spor pentru condiţii grele de muncă, şi anume de cel mai mare.

(6) În situaţia în care unele categorii de personal, datorită specificului activităţii, îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă / execută activităţi pentru care se acordă sporul pentru activităţile care solicită o încordare psihică foarte ridicată în domenii de activitate diferite, corespunzătoare familiilor ocupaţionale prevăzute în Anexele I-VIII la Legea – cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, acestea beneficiază de un singur spor pentru activităţile care solicită o încordare psihică foarte ridicată, şi anume de cel mai mare.


Art. 14. – (1) Plata sporului aferent se face cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, la data plăţii salariilor, în baza situaţiilor lunare primite de către structura financiar – contabilă, în care se evidenţiază timpul efectiv lucrat de fiecare persoană la locurile de muncă prevăzute în anexele la prezentul Regulament / durata de executare a activităţilor prevăzute în anexele la prezentul Regulament.

(2) Situaţiile lunare în care se evidenţiază timpul efectiv lucrat se semnează de către persoana care le întocmeşte, se certifică de către şeful serviciului / biroului / laboratorului / secţiei / atelierului / compartimentului şi se aprobă de către şeful unităţii. Aceştia răspund solidar pentru exactitatea datelor consemnate.


Art. 15 – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Anexa nr. 1 la Regulament

Locuri de muncă, categorii de personal şi mărimea concretă a sporurilor

pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase sau vătămătoare
I. Spor de 15% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază:

1. Personalul care desfăşoară activităţi permanente de dactiloscopie*.

2. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în mediu cu grad ridicat de poluare interioară (germeni hemolitici, aeromicrofloră, încărcături bacteriologice, drojdii, mucegaiuri etc.), pe durata executării acestei activităţi. *

3. Personalul echipelor de intervenţie în domeniul chimic bacteriologic radioactiv sau nuclear (CBRN) şi persoanele desemnate să desfăşoare acţiuni de intervenţie sau de evaluare în medii contaminate chimic, biologic, radiologic sau care asigură transportul de material sau produse periculoase, pe durata executării acestor activităţi.

4. Personalul echipelor / echipajelor de intervenţie şi salvare de la înălţimi de peste 7 metri, pe durata executării acestor activităţi.

6
5. Personalul care desfăşoară misiuni sub acoperire, pe perioada desfăşurării acestor misiuni.


. Personalul din unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, pe amplasamentul cărora sunt depozitate şi se păstrează produse petroliere (benzine, kerosen, petrol turbo, motorină etc.) în cantităţi mai mari de 2500 tone.

9


7. Personalul de inspecţie, îndrumare şi control din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv din unităţile subordonate, care execută activităţi specifice în situaţii care prezintă condiţii de pericol: controale tehnice de prevenire, cercetarea cauzelor de incendiu şi investigarea accidentelor majore sau alte misiuni (în medii cu pericol de contaminare radioactivă, cu emanaţii de noxe sau risc de contagiune etc.), pe durata executării acestor activităţi.

8. Personalul care încadrează secţiile şi posturile montane cu efective de jandarmi şi care, conform legii, execută activităţi care implică lucrul la înălţime, acţiuni de salvare – evacuare, muncă desfăşurată în condiţii de temperaturi extreme, patrule pe traseele montane, protejarea faunei şi a florei etc., pe durata executării acestor activităţi.


. Personalul care asigură pregătirea şi perfecţionarea pregătirii montane în Ministerul Afacerilor Interne (instructori militari, monitori de specialitate), pe durata executării acestor activităţi.

II. Spor de 10% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază:

1. Personalul din laboratoarele şi compartimentele de chimie sanitară, toxicologie, analize chimice, fizico – chimice, biologice, biochimice, citologice*.

2. Personalul din laboratoarele de încercări la foc.

3. Personalul prevăzut în statele de organizare, care are prevăzute atribuţii în fişa postului sau menţionat în dispoziţie zilnică / ordin de zi pe unitate pentru activitatea de deservire a poligoanelor automatizate sau neautomatizate, sau care desfăşoară activităţi de pregătire a personalului / organizare a şedinţelor de tragere cu personalul Ministerului Afacerilor Interne în poligoanele de tragere cu arme de foc, pe durata executării acestor activităţi.

4. Personalul care desfăşoară activităţi de control antiterorist (corespondenţă, bagaje, colete), pe durata executării acestor activităţi.

5. Instructorii de dresaj şi predresaj precum şi personalul care are în îngrijire câini, din şcolile/centrele pentru instruirea conductorilor, producerea, creşterea şi dresajul câinilor de serviciu.

6. Personalul care execută activităţi de combatere a dăunătorilor cu substanţe toxice, pe durata executării acestor activităţi*.

7. Personalul care lucrează la înălţime mai mare de 7 metri – dulgheri, tinichigii, constructori, zidari, zugravi, ţiglari, macaragii turn şi portal, pilonişti telecomunicaţii, electricieni etc., pe durata executării acestor activităţi.

8. Personalul care efectuează paza eşaloanelor de armament şi muniţie nominalizate de şefii inspectoratelor generale şi unităţilor independente, pe durata executării acestor activităţi.

9. Personalul militar din cadrul unităţilor / subunităţilor specializate ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române sau din subordinea acestuia, care asigură paza transporturilor de bunuri şi valori, pe pe durata executării acestei activităţi.

10. Personalul din laboratoarele chimice-foto unde se lucrează cu substanţe ca: soluţii de anilină, acizi, amoniac, crom, cianuri, hidrocarburi, piridină, stupefiante, acizi minerali, amestec sulfocromic, gudroane, tetraclorură de carbon, sulfură de carbon, alcool etilic, difenilamină etc.*.

11. Personalul care lucrează în turnătorii de fontă, oţel şi neferoase, în care se execută operaţiile de formare, turnare, dezbatere, curăţare şi debavurare a pieselor*.

12. Personalul care desfăşoară activităţi în sectoarele de depozitare, prelucrare şi sortare a arhivelor şi a colecţiilor de carte veche, pe durata executării acestor activităţi.*

13. Personalul care desfăşoară activitate continuă cu abrazive pe cale uscată, fără instalaţie de absorbţie sau umezire, inclusiv şlefuirea pieselor*.

14. Personalul care efectuează şlefuirea sau lustruirea pieselor metalice cu perii din pâslă, fetru, ţesături textile, fibre vegetale, păr animal, folosind diverse paste, pe durata executării acestor activităţi*.

15. Personalul care efectuează ascuţirea mecanică a cuţitelor, discurilor şi pânzelor, pe durata executării acestor activităţi*.

16. Personalul care efectuează activitatea de vidare şi umplere manuală a agregatelor şi instalaţiilor cu freon, xilen, toluen etc., pe durata executării acestor activităţi*.

17. Personalul care efectuează degresarea şi spălarea cu solvenţi toxici a pieselor componente ale mijloacelor auto, navale, aeriene şi ale tehnicii de luptă, în băi, pe durata executării acestor activităţi*.

18. Personalul care efectuează decapări în băi cu acizi sau soluţii pe bază de sodă caustică, pe durata executării acestor activităţi*.

19. Personalul care efectuează acoperiri pe cale galvanică, galvanoplastie şi galvanostegie, pe durata executării acestor activităţi*.

20. Personalul care efectuează acoperiri metalice pe cale chimică, fosfatare, patentare, oxidare, patinare cu sulfuri, precum şi oxidarea anionică a aluminiului, pe durata executării acestor activităţi*.

21. Personalul care efectuează acoperiri metalice prin scufundare în metal topit, pe durata executării acestor activităţi*.

22. Personalul care efectuează acoperiri metalice prin metalizare cu arc electric de sârmă sau pulberi metalice în încăperi special amenajate*.

23. Personalul care execută suduri la: nave, cazane, conducte, cilindri, stâlpi metalici închişi, rezervoare, cale, bazine etc. la care operaţiile de sudură se execută în interiorul acestora, pe durata executării acestor activităţi.

24. Personalul care efectuează vopsiri cu vopsele de miniu de plumb în spaţii închise şi dublu fund al navelor, recipienţilor, calelor şi rezervoarelor, pe durata executării acestor activităţi*.

25. Personalul care efectuează prepararea la locul de muncă a vopselurilor, baiţurilor, grundurilor, emailurilor şi lacurilor pe bază de nitroceluloză, răşini sintetice, miniu de plumb, gudron şi alte substanţe toxice, pe durata executării acestor activităţi*.


III. Spor de 8% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază:

1. Personalul de deservire a motoarelor, turbinelor, agregatelor etc. din sala maşinilor de pe nave pe timpul deplasării acestora din baza lor permanentă, pentru instruire, aplicaţii sau alte misiuni.

2. Personalul care deserveşte alimentatoarele, autoalimentatoarele, autocisternele sau rezervoarele de carburanţi, lubrifianţi şi lichide speciale de aviaţie.

3. Personalul care efectuează primirea-distribuirea şi controlul carburanţilor, lubrifianţilor în depozite, pe tancurile de combustibil, pe durata executării acestor activităţi.

4. Personalul care efectuează repararea şi lipirea elementelor de radiatoare la autovehicule, cu aliaje pe bază de plumb şi operaţia de cositorire, pe durata executării acestor activităţi.*.
IV. Spor de 7% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază:

1. Personalul din bucătării, spălătorii-călcătorii, sterilizare, crematorii.

1. Personalul care lucrează la staţii generatoare de acetilenă, oxigen sau alte gaze comprimate.

2. Personalul care efectuează activitate continuă de sudură electrică şi autogenă inclusiv tăierea metalelor cu oxigen sau arc electric în spaţii închise, cu excepţia sudurii în aer liber şi prin puncte.

3. Personalul care efectuează vopsirea în spaţii închise, pe durata executării acestei activităţi.

4. Personalul care efectuează repararea, întreţinerea şi încărcarea acumulatorilor electrici din plumb, pe durata executării acestor activităţi.

5. Personalul care efectuează imprimare tipar plan, pe durata executării acestor activităţi*.

6. Personalul care efectuează pregătire offset, pe durata executării acestor activităţi*.

7. Personalul care efectuează întreţinerea şi exploatarea utilajelor din secţiile de producţie, tipografii, ateliere de legătorie, arhivă veche şi laboratoarele de microfilmare a documentelor istorice, pe durata executării acestor activităţi*.

8. Personalul care efectuează pregătire forme-reproducere foto, pe durata executării acestor activităţi.

9. Personalul care efectuează legătorie, toate operaţiile, pe durata executării acestor activităţi*.

10. Personalul care efectuează retuş-montaj film, pe durata executării acestor activităţi*.

11. Personalul care efectuează protecţia anticorozivă şi izolarea instalaţiilor folosind miniu de plumb, gudron şi vată de sticlă, în spaţii închise, pe durata executării acestor activităţi*.

12. Personalul care efectuează rodajul pe banc şi probele de control la bancul de probe pentru motoarele cu ardere internă, pe durata executării acestor activităţi*.


V. Spor de 5% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază:

1. Personalul care lucrează la exploatarea, întreţinerea şi repararea centralelor termice, pe durata executării acestor activităţi.

2. Personalul care îşi desfăşoară activitatea la aparatele de multiplicat, pe durata executării acestei activităţi*.

3. Personalul care efectuează lipituri cu adezivi sintetici, preparaţi pe bază de substanţe toxice, ale produselor: covor, P.V.C., mochetă, linoleum etc., pe durata executării acestor activităţi*.

4. Personalul care efectuează prepararea şi aplicarea cleiurilor calde în încăperi special amenajate, pe durata executării acestor activităţi*.

5. Personalul care efectuează turnarea, aplicarea şi pulverizarea cleiurilor sintetice, lacurilor pe bază de nitro, răşinilor sintetice şi altor substanţe la produsele lemnoase, pe durata executării acestor activităţi*.

6. Personalul care efectuează prelucrarea mecanică a produselor lemnoase în spaţii închise, pe durata executării acestor activităţi*.

7. Personalul care efectuează activitatea de reparare, verificare şi rodajul pompelor de injecţie şi injectoarelor, pe durata executării acestor activităţi*.

8. Personalul care efectuează activitatea de debitare a garniturilor de clingherit, pe durata executării acestor activităţi*.

9. Personalul din secţiile / atelierele de forjă, special amenajate, care execută operaţiuni de forjare manuală sau mecanică, matriţare la cald, pe durata executării acestor activităţi*.

10. Personalul care efectuează lustruirea mobilierului cu şerlac – spirt, nitrolacuri şi alte substanţe vătămătoare, în spaţii închise, pe durata executării acestor activităţi*.

11. Personalul care efectuează prepararea şi foloseşte adezivi sintetici şi alte substanţe toxice la încleiat şi presat produse din lemn, pe durata executării acestor activităţi*.

12. Personalul care efectuează confecţionarea articolelor tehnice din cauciuc şi vulcanizarea la cald în ateliere speciale, pe durata executării acestor activităţi*.

13. Personalul care efectuează prelucrarea plumbului şi a aliajelor sale, pe durata executării acestor activităţi*.


Notă: Pentru acordarea sporului pentru activităţile marcate cu asterisc (*) este necesar buletinul de determinare care să ateste, după caz, simpla prezenţă sau atingerea valorii de declanşare a acţiunii pentru noxa în cauză, respectiv existenţa unui complex de noxe cu efecte asupra sănătăţii personalului, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Anexa nr. 2 la Regulament
Locuri de muncă, categorii de personal şi mărimea concretă a sporurilor

pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii grele de muncă
I. Spor de 15% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază:

Personalul care îşi desfăşoară activitatea permanent în obiective speciale, dispuse subteran.


II. Spor de 10% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază:

1. Personalul care efectuează zidirea şi repararea zidăriei interioare a cuptoarelor şi focarelor de cazane, pe durata executării acestor activităţi.

2. Personalul care efectuează curăţarea în interior de reziduuri a cazanelor, cisternelor şi a altor recipiente, pe durata executării acestor activităţi.

3. Personalul care lucrează permanent în locuri de muncă sub acţiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţătoare pentru comunicaţii, staţii de radiolocaţie, instalaţii de curent de înaltă frecvenţă, staţii radio de US, UUS, staţiile de bruiaj şi aparatură cu ecrane fluorescente*.

4. Personalul care lucrează efectiv la acordarea şi reglarea elementelor şi staţiilor de radiolocaţie, radioreleu de frecvenţe înalte în atelierele sau laboratoarele specializate, pe durata executării acestor activităţi*.

5. Operatorii din activitatea de recepţie-transmitere, fir şi radio, a convorbirilor terestre, aeriene, radio, radiotehnice, radiotelegrafice şi goniometrice, inclusiv operatorii de control al spaţiului aerian şi supraveghere şi control al traficului naval*.

6. Personalul care execută lucrări de curăţare a canalelor de ape uzate, pe durata executării acestor activităţi.

7. Personalul care execută lucrări de curăţare a rezervoarelor în care sunt depozitate produse lichide constituite stocuri rezervă de stat, pe durata executării acestor activităţi.

8. Personalul din structurile şi unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale care desfăşoară activităţi de recalibrare a rezervoarelor de depozitare produse lichide, respectiv activităţi de manipulare, depozitare, conservare a produselor constituite stocuri rezerve de stat şi de mobilizare, stocuri minime de siguranţă, pe durata executării acestor activităţi.

9. Personalul care lucrează la locuri de muncă sub acţiunea unei noxe sau în perimetrul cărora se dezvoltă un complex de noxe care, cumulate, pot fi nocive*.

10. Personalul care desfăşoară permanent activităţi de relaţii cu publicul.
III. Spor de 5% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază:

Tinichigii manuali care lucrează la fasonarea tablelor pentru caroserii, capotaje, aripi la autovehicule sau altă tehnică din dotare, pe durata executării acestor activităţi*.


Notă Pentru acordarea sporului pentru activităţile marcate cu asterisc (*) este necesar buletinul de determinare care să ateste, după caz, simpla prezenţă sau atingerea valorii de declanşare a acţiunii pentru noxa în cauză, respectiv existenţa unui complex de noxe cu efecte asupra sănătăţii personalului, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.


Anexa nr. 3 la Regulament
Locuri de muncă, categorii de personal şi mărimea concretă a sporurilor

pentru personalul care desfăşoară activităţi ce solicită o încordare psihică foarte ridicată
I. Spor de 15 % din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază:

1. Personalul care execută paza obiectivelor speciale (depozite şi lucrări de artă, obiective de interes strategic şi obiective de importanţă deosebită pentru activitatea statului stabilite prin hotărâre a Guvernului, unităţi teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale), pe durata executării acestor activităţi.

2. Personalul cu atribuţii de coordonare, inspecţie, control şi verificare pe linie de specialitate, precum şi de executare a misiunilor de audit public intern la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi a celor aflate în coordonarea / subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pe durata executării acestor activităţi.

3. Personalul care efectuează cercetarea accidentelor de muncă, incidentelor periculoase, accidentelor ecologice, accidentelor rutiere şi a evenimentelor aero – navale, pe durata efectivă a cercetării.

4. Personalul care are ca activitate cu caracter permanent executarea de lucrări de asistenţă tehnică computerizată, analiză programare, administrarea şi întreţinerea bazelor de date pentru sisteme informatice cu acoperire naţională, cu grad înalt de disponibilitate.
II. Spor de 10 % din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază:

1. Personalul numit şi autorizat să îndeplinească atribuţii de şef de unitate nucleară, responsabil cu securitatea radiologică şi responsabil cu deţinerea surselor radiologice, pe timpul cât exercită aceste atribuţii.
1 Ordinul ministrului de interne nr. 315/2002 pentru aprobarea „Normelor privind transferul elevilor și studenților între și în cadrul instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și de la acestea în instituții de învățământ civile” nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

______________________________________________________________________________

Biroul Executiv Central F.S.D.P.R.,,Alexandru Ioan Cuza’’

Tel / fax:(+40)- 21.3100414

Tel:(+40) - 21.3037080 Int: 10133/10132


Tel.mobil: 0723.200.699Yüklə 139,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə