Fii punctual!Yüklə 445 b.
tarix03.04.2018
ölçüsü445 b.
#46695Fii punctual!

 • Fii punctual!

 • Respect reciproc

 • Fii un ascultător activ! Nu întrerupem vorbitorul!

 • Respectă timpul acordat intervenţiei/sarcinii!

 • Fiţi toleranţi!

 • Dacă aveţi o întrebare, puneţi-o!

 • Cereţi un exemplu dacă nu este clară o problemă!

 • Fiţi sceptici, nu acceptaţi toate lucrurile pe care le auziţi!

 • Critică ideea, nu vorbitorul!

 • Argumentează atunci când ai altă părere! Propune alternative!

 • Semnele convenite: mâna stângă – linişte; mâna dreaptă – cer cuvântul.Be punctual!

 • Be punctual!

 • Mutual respect

 • Be an active listener! Do not interrupt the speaker?

 • Respect the time for your intervention / task!

 • Be tolerant!

 • If you have a question, ask it!

 • Ask for an example if the task is not clear to you!

 • Be skeptical, do not accept everything you hear!

 • Criticize the idea, not the speaker!

 • Argue when you disagree! Propose alternatives!

 • Signs agreed: left hand - silence, right hand – ask the permission to speakGC (Bloom): implică – analiza, sinteza, evaluarea pe bază de criterii şi valori – asumate de individ şi practicate cu pricepere şi eficienţă.

 • GC (Bloom): implică – analiza, sinteza, evaluarea pe bază de criterii şi valori – asumate de individ şi practicate cu pricepere şi eficienţă.

 • GC nu înseamnă „atac la persoană”.

 • GC este un mod de a aborda şi rezolva problemele bazat pe argumente convingătoare, coerente-logic, raţionale.

 • A gândi critic însă nu înseamnă neapărat a avea o poziţie negativistă, nerealistă, ineficientă!

 • Critica poate fi:

 • - constructivă, cu scop de fundamentare şi întemeiere a opiniilor, de argumentare raţională a acestora, de acceptare a lor în cunoştinţă de cauză.

 • - distructivă, cu scop de demolare, o încercare de a justifica ceea ce nu este greu (sau aproape imposibil) de justificat şi acceptat (de către toţi).CT (Bloom): involves - analysis, synthesis, evaluation based on criteria and values - assumed by individuals and practiced with skill and efficiency.

 • CT (Bloom): involves - analysis, synthesis, evaluation based on criteria and values - assumed by individuals and practiced with skill and efficiency.

 • CT does not mean "attack the person”.

 • CT is one way to address and solve problems based on convincing, coherent-logical, rational arguments.

 • To think critically does not necessarily have a negative, impractical, ineffective position!

 • Criticism can be: - constructive, with the aim of substantiation and foundation of opinion; of rational argumentation, of acceptance

 • - destructive, with the purpose of demolition, an attempt to justify what is difficult (or nearly impossible) to be justified and accepted (by all). • Cronometrorul are grijă ca grupul să se concentreze pe sarcină şi ca lucrul să se desfăşoare în limitele de timp stabilite

 • Ascultătorul activ extrage idei de la toţi membrii grupului şi repetă sau reformulează ce au spus alţii

 • Responsabilul cu materialele distribuie şi adună materialele necesare grupului

 • Cititorul citeşte materialele scrise pentru grup

 • Raportorul expune concluziile grupului în faţa întregii clase

 • Elevii trebuie să schimbe rolurile la fiecare activitateThe timer - ensures that the group focuses on the task and the work to be conducted within the time set

 • The timer - ensures that the group focuses on the task and the work to be conducted within the time set

 • The active listener - gets ideas from all group members and repeats or reorders what the others have said

 • The person in charge with the materials –distributes and collects the necessary materials for the group

 • The reader -reads the materials for the group

 • The reporter - exhibits the conclusions in front of the class

 • NOTE: The students should change roles during every activityEvocarea

 • Evocarea

 • Se cere elevilor să facă brainstorming şi să alcătuiască liste cu

 • ceea ce ştiu sau cred că ştiu, ca punct de plecare (individual,

 • alteori în perechi şi/sau în grup).

 • Cineva scrie ideile grupului pe tablă; se acceptă toate ideile

 • Rolul profesorului este de a îndruma şi extrage ideile, precum

 • şi de a-i asculta cu atenţie pe elevi.

 • 1. Care este subiectul? (identificaţi-l)

 • 2. Ce ştiţi deja despre el? (scrieţi pe tablă)

 • 3. Ce aşteptaţi, vreţi să aflaţi despre el?(scrieţi pe tablă)

 • 4. De ce trebuie să aflaţi aceste lucruri?Evocation

 • Evocation

 • It requires students to brainstorm and compile lists of what they know or believe that they know, as a starting point (individually, in pairs and / or group).

 • - Someone writes the group ideas on the board, accepting them all

 • The role of the teacher is to guide, underline the main ideas, and listen carefully to the students.

 • 1. What is the subject? (identify)

 • 2. What you know about that? (write on the board)

 • 3. What do you want to know about that? (write on the board)

 • 4. Why do you find these informations?Realizarea sensului

 • Realizarea sensului

 • Faza de învăţare

 • Elevul vine în contact cu noul conţinut

 • (lectura unui text, vizionarea unui film,

 • ascultarea unei prelegeri)

 • Realizarea sensului se face de către elev pe

 • măsură ce caută informaţii care să-i confirme

 • anticipările.

 • Profesorul:

 • nu influenţează elevii

 • susţine eforturile elevilor în

 • monitorizarea propriei înţelegeriMaking sense

 • Making sense

 • Learning Phase

 • The student comes into contact with a new content

 • (reading of texts, watching a movie, listening to

 • lectures)

 • Grasping meaning is done by each student as they

 • search for information that would confirm their

 • predictions.

 • Teacher: - doesn’t influence students

 • - supports the efforts of the students in monitoring their understandingReflecţia

 • Reflecţia

 • Elevii:

 • - îşi consolidează cunoştinţele noi şi îşi restructurează activ schema pentru a include în ea noi cunoştinţe;

 • - îşi însuşesc cu adevărat cunoştinţele noi, are loc învăţarea durabilă.

 • 1. Ce aţi aflat? (răspunsuri cât mai extinse)

 • 2. Puneţi întrebări pentru a extrage informaţii importante care nu au fost menţionate în etapa de evocare.

 • 3. Ca reacţie la răspunsurile lor, întrebaţi: "De ce credeţi asta?“

Evocarea (pentru următorul segment de conţinut)

 • Evocarea (pentru următorul segment de conţinut)

 • Ce altceva credeţi că veţi afla?

 • Ce n-aţi aflat încă din ceea ce aţi vrea să ştiţi?

 • De ce este important acest lucru?

 • De ce credeţi asta?

 • (Amplificaţi discuţia şi adăugaţi informaţii la cele deja scrise pe tablă.)Evocation (for the next segment of content)

 • Evocation (for the next segment of content)

 • What else do you think you will find out?

 • What haven’t you find out from what you would like to know?

 • Why is this important?

 • Why do you think that?

 • (Boost discussion and add information to the ones

 • already written on the blackboard.)   • Generează idei
   • Fără evaluare
   • Limită în timp
   • Citeşte ideile/cuvintele cheie cu voce tare
   • Clarificaţi ideile
   • Repetaţi procesul
   • Evaluaţi ideile (selectaţi pe cele mai bune)


Generates ideas No evaluation Time limited Read ideas / keywords aloud Clarify ideas Repeat the process Evaluate the ideas (select the best)

 • Generates ideas No evaluation Time limited Read ideas / keywords aloud Clarify ideas Repeat the process Evaluate the ideas (select the best)Paşii metodei:

 • Paşii metodei:

 • Notează tot ce ştii/crezi că ştii despre... (3-5 min)

 • Spune ce ştii despre... (se notează ideile)

 • Citeşte textul şi pune semne pe marginea articolului:

 • “√” - dacă ceva din ce ai citit confirmă ceea ce ştiai/credeai că ştii

 • “-” - dacă o informaţie pe care ai citit-o contrazice/diferă de ceea ce ştiai/credeai că ştii

 • “+” - dacă o informaţie citită este nouă pentru tine

 • “?” - dacă găseşti informaţii care ţi se par confuze sau dacă vrei să ştii mai mult despre un anumit lucru.Scurtă pauză (reflecţie 2-3 min)

 • Scurtă pauză (reflecţie 2-3 min)

 • Reia lista cu lucrurile ştiute; discută în perechi despre cunoştinţele confirmate şi cele infirmate

 • Alcătuieşte un tabel SINELG individual, apoi în perechi (15 min)

 • Discuţii în clasă asupra ideilor nelămurite (10 min)

 • La nevoie se indică alte surse pentru informareMethod steps :

 • Method steps :

 • Write everything you know/ you think you know about ... (3-5 min)

 • Say what you know about ... (write down ideas)

 • Read the text and put signs on the article:

 • “√” - if you read something that confirms what you knew / you thought you know

 • “-” - if you read a piece of information that contradicts / differs from what you knew / you thought you know

 • “+” - if a read piece of information is new to you

 • “?” - if you find information that seem confusing to you or if you want to know more about this

Evocare

 • Evocare

 • Elevii formează perechi şi fac o listă cu tot ce ştiu despre tema nouă

 • Construiţi pe tablă (în caiete) un tabel şi se completează coloana 1

 • Se formulează întrebări la care se aşteaptă aflarea răspunsului în lecţie (coloana 2)

 • Realizarea sensului

 • Se citeşte textul/ se urmăreşte o prelegere/un film didactic

 • Reflecţie

 • Se reia schema Ş/VŞ/AÎ şi elevii decid ce au învăţat completând coloana 3

 • Unele întrebări pot rămâne fără răspuns sau să apară altele noi

 • Răspund elevii care ştiu, profesorul sau se indică bibliografieEvocation (Brain storm info)

 • Evocation (Brain storm info)

 • The students work in pairs and make a list with everything they know about the new subject

 • Make up on the board/ notebook a chart and you fill in column 1

 • They make up questions to which the answers are going to be given in the lesson (column 2)

 • Comprehension techniques

 • They read the text/ attend a lecture/ a didactic movie

 • Reflection

 • The Ogle pattern is being repeated and the students decide what they have learnt by filling in column 3

 • Some questions can have no answer or there may appear new ones

 • The students who know answer, the teacher or information sources are being givenScrieţi un cuvânt sau o propoziţie – nucleu în mijlocul unei pagini

 • Scrieţi un cuvânt sau o propoziţie – nucleu în mijlocul unei pagini

 • Începeţi să scrieţi cuvinte / sintagme care vă vin în minte legate de tema respectivă

 • Începeţi să trageţi linii între ideile care se leagă într-un fel

 • Scrieţi atâtea idei care vă vin în minte până expiră timpul sau nu mai aveţi altă idee

 • REGULI (de bază):

 • Scrieţi tot ce vă trece prin minte

 • Nu faceţi judecăţi de valoare în legătură cu gândurile care vă vin, notaţi-le doar pe hârtie

 • Nu vă preocupaţi de ortografie, punctuaţie sau alte reguli ale textului scris

 • Nu vă opriţi din scris până nu a trecut destul timp

 • Dacă ideile refuză să vină, zăboviţi asupra hârtiei şi până la urmă vor apărea

 • Lăsaţi să apară mai multe conexiuni. Nu vă limitaţi numărul ideilor şi conexiunilorWrite a word or a key sentence in the middle of a page

 • Write a word or a key sentence in the middle of a page

 • Start to write words/expressions that come to your mind related to the given subject

 • Start to draw lines between the connecting ideas

 • Write as many ideas as come to your mind until time is off or you have nothing else to say

 • Basic rules

 • Write everything that comes to your mind

 • Don’t evaluate your ideas, just write them down

 • Don’t bother about punctuation,spelling or other rules of the written text

 • Don’t stop writing until enough time has passed

 • If the ideas refuse o come, insist upon the paper and in the end they’ll show up

 • Allow several connections to come up. Don’t limit the number of ideas and connexions.Este formată din două cercuri mari care se suprapun parţial

 • Este formată din două cercuri mari care se suprapun parţial

 • Folosită pentru a arăta asemănările şi diferenţele între două idei, concepte/personaje

 • Dacă elevii compară expediţia lui Columb cu cea a lui Marco Polo, diagrama permite să evidenţierea diferenţelor dintre cele două expediţii, arătând în acelaşi timp elementele comune

 • Elevii completează, în perechi doar câte un cerc, care să se refere la unul din cei doi exploratori

 • Se pot grupa câte patru pentru a-şi compara cercurile, completând împreună zona de intersecţie a cercurilor cu elementele comuneIt is made up of two large circles partially juxtaposed

 • It is made up of two large circles partially juxtaposed

 • It is used to show the resemblances and the differences between two ideas, concepts or characters

 • If the students compare the journey of Columbus with that of Marco Polo, the diagram allows to point out the differences between the two events, showing at the same time the common elements

 • The students working in pairs fill in just one circle, which refers to one of the two explorers

 • They can come in groups of four to compare their circles, filling in the common area of the circles.În grupuri de trei sau patru, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate materializa într-un produs (o diagramă, o schemă, un ciorchine)

 • În grupuri de trei sau patru, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate materializa într-un produs (o diagramă, o schemă, un ciorchine)

 • Produsele sunt expuse pe pereţii clasei

 • La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina şi a discuta fiecare produs (10 min)

 • Îşi iau notiţe şi pot face comentarii pe hârtiile expuse

 • După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte şi citesc comentariile făcute pe produsul lor (10 min)In groups of three or four, the students first work on a problem that can become a final product (a diagram, a chart, a grape)

 • In groups of three or four, the students first work on a problem that can become a final product (a diagram, a chart, a grape)

 • The products are being exhibited on the walls of the classroom

 • At the teacher’s sign, the groups go round the classroom to examine and discuss each product

 • (10 minutes)

 • They can take notes and write comments on the exhibited papers

 • After the gallery tour, the groups reexamine their own products by comparison with the others and read the comments written on their product (10 minutes)Scopul: formarea capacităţii de a rezume informaţia, de a surprinde

 • Scopul: formarea capacităţii de a rezume informaţia, de a surprinde

 • complexitatea ideilor, sentimentelor şi a convingerilor (înţelegerea

 • nuanţată a sensurilor)

 • Poezie cu 5 versuri, cu transpunere concisă a ideilor care exprimă reflecţii asupra subiectului

 • Timp: 5 - 7 min

 • Elevii realizează întâi varianta individuală, apoi în perechi se rescrie un cvintet final care se citeşte clasei

 • Instrucţiuni:

 • Versul 1: un singur cuvânt- titlul (descrie subiectul)= substantiv

 • Versul 2: două cuvinte adjective (descriere)

 • Versul 3: trei verbe la gerunziu care exprimă acţiuni (acţiune)

 • Versul 4: patru cuvinte care exprimă sentimente faţă de subiect

 • Versul 5: un cuvânt care exprimă esenţa subiectuluiThe aim: to shape the ability of resuming the information, to grasp the complexity of ideas, feeling and convictions.

 • The aim: to shape the ability of resuming the information, to grasp the complexity of ideas, feeling and convictions.

 • A five verse poem, with a clear presentation of the ideas which express opinions upon the given subject

 • Time: 5 - 7 minutes

 • The students work first on the individual draft, then in pairs, they rewrite a final quintet which they read in the class

 • Instructions

 • Line 1:one word-the title (describes the subject)

 • Line 2: two adjectives ( description)

 • Line 3: three gerund verbs which express actions ( action)

 • Line 4 : four words which express the feelings towards the subject

 • Line 5: a word which expresses the essence of the subjectAutoevaluare pentru utilizarea activităţii dirijate

 • Autoevaluare pentru utilizarea activităţii dirijate

 • de lectură şi gândire

 • Totdeauna Uneori Niciodată

 • 1. Fac predicţii pe baza titlurilor şi a ilustraţiilor

 • 2. Ghicesc ce se va întâmpla pe baza genului

 • sau a tipului de povestire citită

 • 3. Când citesc mă gândesc la predicţiile mele

 • 4. Sunt atent la detaliile care mă pot ajuta la

 • noi predicţii

 • 5. Şi când citesc altceva mă opresc şi mă întreb

 • cât ştiu deja şi ce cred că va urmaSelfevaluation

 • Selfevaluation

 • in using the activity directed by reading

 • and thought

 • Always Sometimes Never

 • I make predictions based on the

 • titles and photos

 • I guess what’s going to happen

 • based on the type of the story

 • 3. When I read I think at my predictions

 • 4. I pay attention to the details that can

 • help me to make new predictions

 • 5. Even when I read something else

 • I stop and wonder if I already know

 • what’s going on next

Group self-evaluation for discussions

 • Group self-evaluation for discussions

 • Almost always Sometimes Never

 • 1. We check if we have understood

 • very well what we have to do

 • 2. We follow our tasks

 • 3. Each of us contributes with opinions

 • 4. Each of us listens to the end before

 • answering

 • 5. We express several opinions before

 • reaching conclusions

 • 6. In the end we round up our conclusions

 • 7. One of us takes detailed notes of our discussion.Un “pact”între elev şi profesorul care trebuie să-l ajute pe elev să se autoevalueze

 • Un “pact”între elev şi profesorul care trebuie să-l ajute pe elev să se autoevalueze

 • Se discută la începutul perioadei ce trebuie să ştie/ce trebuie să facă elevul de-a lungul procesului de învăţare

 • Se realizează un diagnostic asupra nevoilor de învăţare ale elevilor pentru stabilirea obiectivelor şi criteriilor de evaluare; se discută cu elevii implicaţi în evaluare

 • TIPURI DE PORTOFOLII:

 • - de prezentare/ introductiv: selecţie a celor mai valoroase lucrări

 • - de progres/de lucru:toate elementele desfăşurate în activitate

 • - de evaluare: obiectivele, strategiile şi instrumentele evaluării, tabele cu rezultateThe Portfolio

 • *A “pact” between the student and the teacher which should help the student in the process of self-evaluation

 • * At the beginning of the period we discuss what the student must know/ must do during the whole process of learning

 • * We diagnose the learning needs of the students in order to establish the evaluation objectives and their criteria; we discuss with the students involved in the evaluation process.

 • *The presentation/introductory one: the selection of the most valued products

 • *The progress/working one : all the elements on display in activity

 • *The evaluation one: the objectives, the strategies and the instruments of evaluation, the result charts.

The Structure of the Student’s Portfolio

 • The summary

 • The argument (the works included and their importance)

 • Summaries of the studied literary works

 • Essays on different topics suggested by the teacher, adapted to the age and the student’s interests

 • Articles, commentaries on different books/articles of criticism

 • Individual worksheets

 • Individual/group projects

 • Current home assignments

 • Term tests

 • Drawings which illustrate scenes from literature or just possible illustrations ( for students with visual abilities)

 • Charts/graphic representations for connections between genres ,literary species, current works/literary movements, narrative processes (for students with logical-mathematical intelligence)

 • Recordings, photos from individual/group activities (museum visits, memorial houses, trips, movies after famous books, shows)

 • Definitions of the operational concepts of the national programmes

 • Interviews with different personalities of the cultural/literary life

 • Supplementary commentaries/evaluations of the teacher or group colleagues.

The Portfolio Evaluation

 • Evaluation criteria items Yes Partially No Observations

 • 1. Presentation

 • - a clear evolution in comparison with

 • the previous presentation

 • - completeness

 • - general layout

 • 2. Summaries

 • - the quality of the paperwork

 • - the coordination with the given subject

 • - the quantity of the final products

 • 3. Practical workshops

 • -adequate target

 • -the efficiency of the working method

 • - individual/group work

 • 4. The student’s opinions on different parts of the portfolio

 • - reflections upon his own work

 • - reflections upon group work

 • - reflections upon group w

 • - the student’s expectations from the ongoing activity.

5)Chronology

 • 5)Chronology

 • - ordering the materials according to their chronological status

 • 6) Self-evaluation

 • - self-evaluation of the performed activities

 • - the coordination between target and result

 • - the registered progress

 • - the grade he thinks he is entitled to

 • 7) Other materials

 • - their quality

 • - their relevance to the proposed theme

 • - their importance to raising appraisal

The Group Portfolio

 • The Cover ( it reflects in a creative way the group’s personality)

 • The contents

 • The introduction of the group and its members

 • The introduction and the argumentation of the chosen samples

 • Samples which have required the joint effort of the group members

 • Observations of the group members according to the way they interacted during common activities

 • Self-evaluation of the members and their own group evaluation

 • Individual samples changed upon the received feed-back from the group ( essays, final products)

 • Self-evaluation of the members regarding the qualities and weak points of the social interaction

 • The way they have raised group awareness and helped other colleagues to learn

 • The list of the future learning targets and social behavior which the group members establish

 • Commentaries and feed-back from the teachers, Methodists and other study groups. • SUCCES!

 • GOOD LUCK!
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə