Genel olarak Topkapı Sarayı'nın Harem kısmına verilen adYüklə 0,84 Mb.
səhifə28/29
tarix03.01.2019
ölçüsü0,84 Mb.
#89089
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Bibliyografya:

Müsned, (V, 206; İbn Sad, et-Tabakât, V, 527; VII, 101; İbn Habfb. el-Muhab'ber, s. 265-266; İbn Kuteybe, e/-Macân/(Ukkâşe), s. 399; İbn Hurdâzbth, el-Mesâtik ue'l-memâlik, s. 60; Taberî. Târîh (Ebü'l-Fazl). III, 249, 258, 315, 317, 340; Makdisf. Ahsenü't-tekâsîm, s. 71, 93; Bekri. Mu'cem, I, 539; Yâköt, Muccemü'l-bül-dan, II, 435-436; Cevâd Ali. el-Mufaşşal, I, 174; IV, 200-203, 441; Hamîdullah, İslâm Peygam­beri, II, 996-1009; a.mlf., "Hz. Peygamberin İslâm Öncesi Seyahatleri" (trc. Abdullah Ay­dınlı), IİFD, sy. 4 (1980), s. 332-337.
1 TSMA, nr. D 3960; E 12.007

2 TSMA, nr. D 34, vr 25b, 97b; E 6196

3 TSMA, nr. D 743

4 Ahmed Resmî Efendi, TSMK, Emanet Hazinesi,nr. 1403

5 TSMA, nr. E 1725/1, 7364/77, 8395/1

6 TSMA, nr. D 3136

7 TSMA, nr. D 9774; E 414/ 1

8 TSMA, nr. E 449/39, 7014/31-32

9 TSMA, nr. D 1027, 1059, 2417/30, 6205, 9698, 10.181

10 TSMA nr. D 1027, 1059

11 TSMA, nr. D 1089/45-47

12 TSMA, nr. D 2222

13 Atâ Bey, I, 257-260

14 Naîmâ, V. 233

15 TSMA, nr. E 12.063

16 Altın­dağ-Bayraktar, II, 66

17 TSMA, nr. E 12.063

18 TSMA, nr D 3887/2

19 nr. TSMA, E 253

20 TSMA, nr. E 977/1-2

21 TSMAnr D3136

22 TSMA, nr. E 2445

23 TSMA, nr. E 4682

24 Silâhdar, 1, 735

25 TSMA, nr. E 7874

26 TSMA, nr. D 7027

27 TSMA, nr. D 2159

28 TSMA, nr. D 1280

29 TSMA, nr. D 1219

30 TSMA, nr. D 35, 36, 40, 41

31 Bk. TSMA, nr. D 1209/2-3

32 TSMA, nr. D 1146, 1187

33 TSMA, nr. E 3369, 5890, 10.179

34 TSMA, nr. D 1125

35 Ayrıca bk. harem

36 Bk. İstanbul

37 Bk. Cennet

38 el-Enam 6/127; Yûnus 10/ 25

39 Bk. Bimaristan

40 Bk. Tcrsane

41 Bk. Darphane

42 Bk. el-Enfâl 8/611. Hane­fî hukukçularının açıkça belirttiği gibi savaşın hedefi, düşmanın mukavemet ve üstünlüğünü kırarak tecavüzleri önlemek Zeylaî, III, 245; İbnü'l-Hümâm, V, 204

43 Serahsî, X, 3, 5

44 Bk. Özel, s. 214-215

45 Mol­la Hüsrev, I, 299; İbn Nüceym, V, 125

46 Şirb’nî, II, 422; İbn Hacer el-Heytemî, VI, 350; Remlî, V, 454

47 Şirbînî, IV, 232, 254

48 Şafiî, IV, 99, 104, 127

49 Khadduri, War and Peace in the Law of İslam, s. 144-145; amlf., Law in the Middle Easi I, 359-360; El2 (İng.). II, 116, 131

50 Özel, s. 226-227

51 Vem'ü'l-uefâ,1, 3-19

52 el-Haşr 59/9

53 Buhârî, "Menâkıbü'l-ensâr", 46, "İ'tişâm", 16; Münâvî, VI, 264

54 Buhârî, "Menâkıbü'l-ensâr", 46

55 Buhârî, "Fezâ'ilü'l-Medine", 2, 6, 9, 12

56 30 Mart 1864

57 25 Mart 1872

58 Düstur, Mütemmim, s. 1-6

59 md. 5

60 md. 14

61 Şam 1311, 1318

62 İstanbul 1305

63 İstanbul İ298, 1313, 1323

64 İstanbul 1304, 1317, 1323, 1325

65 İstanbul 1286, 1289, 1291

66 İstanbul 1298

67 16 Ağustos 1868

68 28 Haziran 1873

69 21 Ağustos 1908

70 29 Ocak 1909

71 12 Mart 1325/25 Mart 1909

72 4 Temmuz 1325/ 17 Temmuz 1909

73 Bk. Bimaristan

74 Bk. Takıyye

76 Gurre-i Receb 1141/31 Ocak 1729

77 Ocak 1747

78 Ocak 1755

79 Vankulu, I, 2ab

80 15 Ramazan 1201/1 Tem­muz 1787

81 25 Şubat 1797

82 BA, MC, Ma­arif, nr. 2493/1, 3425

83 BA, MC, Maarif, nr. 2905

84 BA, MC, Ma­arif, nr. 4600

85 3 Mayıs 1803

86 BA, MAD, nr. 7919

87 17 Rebîülev-vel 1222/25 Mayıs 1807

88 BA, MC, Maarif, nr. 6347

89 22 Eylül 1823

90 7 Nisan 1824

91 BA, MAD, nr. 7917

92 15 Ağustos 1831

93 BA, MAD, nr. 7917, s. 14

94 Türk matba­acılığının gelişimi ve ayrıntılı bilgi için bk. Matbaa

95 Bk. Mektebi Tıbbiyye

96 Bk. Ttraz

97 Bk. Tekamül Nazariyesi

98 Bk. Hücvtri

99 Bk. Önerme

100 Mecelle, md. 1613

101 el-A'râf 7/5; Yû­nus 10/10; el-Enbiyâ 21/15

102 Bk. en-Nisâ 4/58; el-Mâide 5/8, 42; eş-Şûrâ 42/ 15

103 Bk. el-Bakara 2/188, 282

104 el-En­biyâ 21/78-79; Sâd 38/21-26

105 Yû­suf 12/26-27, 50-54

106 Bk. en-Nisâ 4/65; el-Mâide 5/ 42-43, 48-49; en-Nûr 24/48-51; el-Ahzâb 33/36

107 Bk. Müslim, "Akziye", 1-5; Ebû Dâvüd, "Akziye", 6-7, 9, 16, 21; Tirmizî, "Ahkâm", 12; Zeylaî, IV, 95, 390-391; Şevkânî, VIII, 306-309, 323-327, 341-344

108 Mecelle, md. 1616

109 Mecelle, md. 1634-1643

110 Mecelle, md. 1617-1630

111 İbn Kudâme, X, 75-76

112 Bk. Kadı; Kaza; Mezalim

113 İbn Ferhûn, I, 101-106; Trablusî, s. 54-55

114 Ali Haydar, IV, 195

115 Ali Haydar, IV, 197-198

116 İbn Kayyım el-Cevziyye, s. 109

117 Kitâbü Edebil-kaza3, I, 448; ayrıca bk. İbn Ferhûn, I, 106; Trablusî, s. 58-59

118 Mecelle, md. 1674

119 Mecelle, md. 1660-1666

120 Mecelle, md. 1663, 1675

121 Ebû Dâvûd, "Akziye", 22

122 Mecelle, md. 1618. 1791

123 Bk. Müslim, "Akziye", 7; Ebû Dâvûd, "Akziye", 6

124 Mecelle, md. 1645-1646

125 Me­celle, md. 1631

126 Mecelle, md. 1840

127 Me­celle, md. 1647-1659

128 Me­celle, md. 1837-1840

129 el-Bakara 2/186; Yûnus 10/89; er-Ra'd 13/14; Buhârî, "Da'avât", 26; Müs­lim, "îmân", 334

130 er-Rûm 30/25

131 Buhârî, "Nikâh", 72; Müslim, "Nikâh", 107, 110

132 es-Saff 61/7

133 el-Hadîd 57/8

134 en-Nahl 16/125

135 ÂI-i İmrân 3/23

136 er-Ra'd 13/14

137 Al-i İmrân 3/104

138 el-Mümin 40/41

139 el-Enfâl 8/24

140 Muhammed 47/35

141 el-Ahkâf 46/ 31

142 Meselâ bk. Âl-i İmrân 3/20; el-Mâ-ide 5/92; er-Ra'd 13/40

143 Mebsût, X, 4-6

144 Meselâ bk. el-A'râf 7/ 158; Sebe 34/28

145 Bk. Âl-i İm­rân 3/ 19, 85

146 el-Gâşîye 88/22

147 Âl-i İmrân 3/20; el-Mâide 5/ 92, 99; eş-şürâ 42/48

148 el-Bakara 2/256

149 el-Kehf 18/29

150 en-Nahl 16/ 125

151 Âl-i İmrân 3/159

152 Meselâ bk. el-Feth48/l; en-Nasr 110/1-2

153 Âl-i İmrân 3/104

154 Bk. Râzî, VIII, 165-168

155 Bk. Arnold, s. 405-406

156 Bk. Müsned, I, 236; VI, 116, 233; Buharı, "îmân", 29

157 Bk. Batınıyye; Dâı; Fatımîler

158 Bk. İsmailtyye

159 Thorne, s. 485

160 İbnü'l-Esîr, XII. 465-466

161 Târîhu Dımaşk, s. 339

162 Kitâbü'l-İctibâr, s. 134-135

163 Sena el-Berkı'ş-Şâmî (nşr. Ra­mazan Şeşen), I, 314, 328; Runciman, II, 342-349, 351-352

164 Bündârî, vr. 230a-233a; İmâdüd-din el-İsfahânî, s. 60-63, 75-83; Runciman, II, 385-386

165 2 Ekim 1187

166 Runciman, III, 277, 365-372

167 Runciman, İli, 368, 370, 375, 381, 390; Saîd Abdülfettâh Âşûr, II, 974-976

168 Pirot, II, 292

169 Rut, 4/22; !. Samuel, 16/13

170 Rut, 4/18-22; Matta, 1/1-6; Luka, 3/31-35; Taberî, Tâ­rih, 1, 476

171 I. Tarihler, 2/13-16

172 I. Sa­muel, 16/10-11; 17/12

173 Taberî, a.g.e., I, 476; Sa'-lebî, s. 206

174 I. Samuel, 16/ 12; 17/42

175 I. Samuel, 16/18

176 Taberî, Târth, I, 476-477

177 Sa'lebî, s. 206

178 Taberî, Târth, I, 246

179 Samuel, 17/34-36

180 Taberî, a.g.e., 1, 472;Sa'lebî, s.206

181 el-Bakara 2/250-251

182 Taberî, Târth, I, 476-478; Sa'Iebî, s. 206-207

183 l. Samuel, 16/1-13

184 Taberî, Tsrîh, I, 473

185 l. Samuel, 18/27

186 I. Samuel, 31/6; II. Samuel, 2/4; Tabe-f\,a.g.e., 1,475; Sa'lebî, s. 209-210

187 el-Bakara 2/251

188 İbn Kesîr, Kısasü-enbiyâ, s. 248

189 el-Enbiyâ 21/80, Sebe1 34/ 10-11

190 Buhârî, "Büyü'", 15

191 el-Enbiyâ 21/79; Sebe' 34/ 10; Sâd 38/18-19

192 Müsned, II, 354

193 Buhârî, "Fezâ'ilü'l-Kur'ân", 31

194 Buhârî, "Enbiyâ'", 37; "Tefsir", 17/6

195 Sâd 38/17

196 Buhârî, "Teheccüd", 7

197 Buhârî, "Şavm", 55-57, 59; "Enbiyâ'", 37; "Fezâ'üü'l-Kur'ân", 34; "Edeb", 84; İs-ti'zân", 38

198 Buhârî, "Teheccüd", 7; "Enbiyâ'", 38

199 en-Nisâ 4/163; el-İs-râ 17/55

200 el-Enbiyâ 21/105

201 Bk. Zebur

202 Sâd 38/20, 26

203 II. Samuel, 8/3; I. Tarihler, 18/3

204 II. Sa­muel, 8/15; 14/4-22; 15/2-6; I. Tarih­ler, 18/14

205 el-Enbiyâ 21/78

206 Sâd 38/21-25

207 11. Samuel, 12/ 1-6

208 II. Samuel, 11

209 II. Samuel, 12/ 1-7

210 II. Sa­muel, 12/13-18

211 Sa'lebî, s. 213-214

212 Sâd 38/21-25

213 Bk. Sâd 38/17-20, 25

214 Muhammed Ebü'n-Nûr el-Hadîdî, s. 351-370

215 Bk. el-Enbiyâ 21/78

216 Râzî, XXVI, 188-198

217 11. Samuel, 2/11; 5/ 4, 5; 1. Tarihler, 29/27

218 I. Krallar, 2/ 10

219 27 Nisan 1576

220 BA, Ahkâm-ı Mâli­ye Defteri, nr. 7534, s. 142

221 1 Mayıs 1576

222 1 Eylül 1577

223 17 Mart 1582

224 Ocak-Şubat 1583

225 2 Ramazan 992/17 Eylül 1584

226 Eylül 1585

227 Hazine, nr. E 12.481 (Nuri Arlasezbağışı), 0,32 X 2,11 m. Ölçüsünde

228 nr. 930, 0,27 x 2,86 m. ölçüsünde

229 Şubat 1593

230 25 Aralık 1592

231 Bk. İncili Köşk

232 Mart-Nisan 1592

233 Bk. Sepetçiler Kasrı

234 Bk. Koca Sinan Paşa Kül­liyesi

235 Bk. Gazanfer Ağa Kül­liyesi

236 23 Ağustos 1597

237 Bk. Yenicami Külliyesi

238 Hadt-katü'l-ceuâmi', 1, 197-198

239 Ekim-Kasım 750

240 Hekimoğlu, nr. 566, 363 varak

241 Bulak 1284; Kahire 1294, 1302, 1306, 1308, 1309, 1317, 1324, 1329, 1342

242 Bk. DİA, II, 367

243 Ka­hire 1366/ 1947

244 Kahire 1294, 1302, 1317, 1329

245 Kahire 1279, 1302, 1305, 1308; Bulak 1281, 1291

246 Bu eserlerin yaz­ma nüshaları için bk Şeşen, s. 225-232

247 Yazma nüs­hası için bk. King, II. 928

248 1838 yılında Ahıned b. Ah­med er-RemlTnın el-Feiâüâ'sından derle­nen ve Hindistan müslümanları arasında meşhur olan bu hacimli eser Fetânî'nin fı­kıh ve akaidle ilgili en büyük çalışmasıdır

249 Hurgrone, s. 287

250 İstanbul 1809

251 Mekke 13281

252 Bk. El2 |İng.|, II, 183

253 nr. 5694

254 Hacı Mahmud, nr. 3329, 291 vr.; Reşid Efendi, nr. 427, 2 19 vr.

255 İbn Hibbân'a gö­re Amr'ın oğlu Abdullah'ın

256 İbn Hacer, II, 32

257 Keşfü'z-zunûn, 11, 1063

258 Bk. Taşköprizâde, s. 399-400; Osmanlı Müellifleri, 1, 399

259 Kasîdecizâde, nr. 723/2, vr. 4b-6a

260 el-Mecmcf, vr 138

261 14-16 Eylül 1749

262 Ağustos 1756

263 Meselâ bk. Osmanlı Müellifleri, I, 309; Hediyyetü'l-'ârifîn, I, 659; îzâhu'l-meknûn. I, 310

264 Hacı Mahmud Efendi, nr. 6383

265 Osmanlı Müellifleri, 1, 309

266 Tekelioğlu, nr. 408/4; İbrahim Efendi, nr. 32/17

267 Bk. Ahlwardt, nr. 2281

268 Tırnovalı, nr 1412/10; Yazma Bağışlar, nr. 769/1

269 Manisa İl Halk Kütüphanesi, nr. 4559/3

270 İstanbul 1272'de iki defa, 1275, 1288'de iki defa, 1293, 1298, 1312, 1314, 1326; Bulak 1303

271 İstanbul 1290

272 İstanbul 1298. 1321

273 İstanbul 1293; ayrıca bk. Osmanlı Müellifleri, I, 339

274 nr. 496

275 nr. 3284/5

276 Dobraca, I, 428

277 Kasîdeci-zâde, nr. 166: Hasan Hüsnü Paşa, nr. 1177/ 3

278 Add., 5987 /II

279 nr. 1101/2

280 Brockelmann, GAL Suppl, II, 321, Rieu. Cataiogue, s. 5b-6s, Ahlwardt, nr. 2003

281 İstanbul 1291

282 İstan­bul 1318

283 Diğer baskıları için bk. SerkTs, II, 15031. 2

284 Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 2174/2; Hasan Hüsnü Paşa, nr. 1177/4; Hacı Mahmud Efendi, nr. 1490/1

285 III. Kısım, nr. 250/ I

286 nr. 5822/ 15

287 nr. 3284/6; bk. Dobraca, 1, 429

288 nr. 1431

289 nr. 3284/1

290 Dobra­ca, I, 428

291 nr. 3129/1, 5950/2

292 nr. 1273/4

293 III. Kısım, nr. 720/3

294 nr 1102/7; bk. Dobraca, I, 472-473

295 Firıristül-kütübi'l-'Arabiyye, I, 182; Fiti-risü't-mahtûtât, 1, 364

296 İstanbul 1312

297 Osmanlı Müellifleri, I, 309

298 III. Kısım, nr. 325

299 nr.140/1

300 el-Mecmû vr. 138)

301 GAL SuppL, II, 304

302 Kasîdecizâde, nr. 708/2; Çelebi Abdullah Efen­di, nr 48/ 1 ; Yazma Bağışlar, nr. 258

303 Fihrisü'l-mektebe-ti'l-Ezheriyye, III, 421

304 4 Ekim 1739

305 Meselâ bk. Hediyyetü'!-'arifin, 1, 363; Kehhâle, IV, 142

306 nr. 1128

307 Fihrisü'l mek-tebeti'l-Ezheriyye, III, 421

308 Petracek v.dğr, nr. 237

309 Mach, nr. 3254

310 III. Kısım, nr. 321

311 nr 3129/3

312 nr. 5285/2; bk Dobraca, I, 244


Yüklə 0,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə