GöLCÜk tersanesi komutanliğIYüklə 29,72 Kb.
tarix08.01.2019
ölçüsü29,72 Kb.
#93509

TASNİF DIŞI

GÖLCÜK TERSANESİ KOMUTANLIĞI
67 ELEKTRONİK SİSTEMLER VE 55 MAKİNA ÖLÇÜ ALETLERİ FABRİKASI
ASMA TAVAN YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ


 1. KONU :

Gölcük Tersanesi Komutanlığı 67 Elektronik Sistemler ve 55 Makine Ölçü Aletleri Fabrikası Asma Tavan Yapılması işi;

 1. İŞİN TARİFİ :

Gölcük Tersanesi Komutanlığı 67 Elektronik Sistemler ve 55 Makina Ölçü Aletleri Fabrikası Asma Tavan Yapılması işinin tamamı anahtar teslimi götürü bedel olarak yapılacaktır.


2.1. İmalatlar ilgili şartname ve iş kalemi tariflerine uygun olarak işletme faaliyetlerini aksatmadan devam edecektir.

2.2.İşin yapım süresi 90 takvim günüdür.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :


   1. Yüklenici, sözleşmeye bağlanan işi, ihale dosyasında bulunsun veya bulunmasın sözleşmenin doğal eki olan;
    a. Yapım İşleri Genel Şartnamesine,
    b. Özel Teknik Şartnamesine,
    c. Genel Teknik Şartnameye,
    d. Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğine,
    e. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kontrol Yönetmeliğine
    f. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tariflerine,
    g. Yürürlükte olan Türk Standartlarına,
    h. Yürürlükteki tüm yönetmelik ve şartnamelere uygun yapmayı taahhüt eder.

   2. Projelerde ve teknik şartnamelerde gösterilen veya bahsedilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat poz numaraları, fiyatlar yerine imalatın tarifi ve sağlanması gereken standartlar içindir. İş kalemleri tariflerinde ve teknik şartnamelerde imalatın tarifi açıkça belirtilmese dahi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat tarifleri geçerli sayılacaktır.

   3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü birim fiyat tarifi ve teknik şartnamelerde özel tanımı yapılmayan imalat kalemleri için;
    a. Milli Savunma Bakanlığı,
    b. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü,
    c. İller Bankası Genel Müdürlüğü,
    d. Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları Genel Müdürlüğü,
    e. Karayolları Genel Müdürlüğü,
    f. Vakıflar Genel Müdürlüğü,
    g. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü,
    h. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
    i. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları birim fiyat tariflerinden biri kullanılacaktır.

   4. Yapımda kullanılacak inşaat, makine ve elektrik tesisat malzemelerinin seçiminde idare yetkilidir. Yüklenici, idarenin seçim yapmaya gerek gördüğü malzemeler için en az üç firmaya ait katalog ve standarda uygunluk belgelerini idareye sunacak, seçimi müteakip gerekiyorsa imalat projelerinin de onaylanmasından sonra imalata başlayacaktır.

   5. Projeleri imalatçı firmaya göre değişkenlik gösteren işlerin sadece teknik özellikleri gösterilmiştir. Bunların imalat projeleri (seçilen firmaya göre) yüklenici tarafından hazırlatılacak ve idarenin onayına müteakip imalata başlanacaktır. Bu işler için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.


   1. Şantiyeye getirilen malzemelerde öncelikle ulusal yoksa uluslararası standartlara uygunluk belgesi aranır. Bir malzemenin TSE, TSEK veya uluslararası malzeme kalite belgesinin olması onun kullanılması için yeterli değildir. İdare istediği takdirde malzemenin standardına uygun imal edilip edilmediğini tüm masrafları yükleniciye ait olmak üzere test ettirir ve uygun olmayan malzemeyi kullandırmaz. TSE ve garanti belgeleri bir dosya halinde idareye teslim edilecektir.

   2. Yüklenici inşaat esnasında hem kendi yaptığı hem de çevre binalarla ilgili her türlü emniyet tedbirleri almak zorundadır. Bu emniyet tedbirleri kapsamında proje gerektirecek bir imalat varsa önce projeleri idareye onaylatacak sonra imalatı yapacaktır. Emniyet tedbirleri almak yüklenicinin sorumluluğunda olduğundan bu çerçevede yapılan imalat için ilave bir bedel ödenmeyecektir.

   3. Proje ve teknik şartnamesinde gösterilmemiş olsa bile tesisin hizmete açılabilmesi için gerekli tüm bağlantılar (elektrik, su kanalizasyon vb.) ihale bünyesinde yaptırılacaktır ve bunlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

3.1.9. Yüklenici sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. Çalıştırması halinde meydana gelecek her türlü hukuki durumdan yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici ve çalıştıracağı işçiler iş yerinde ve çalışma sırasında iş güvenliğini ve iş sağlığını sağlamak, ilgili yasa, tüzük, yönetmeliklere, ikaz ve işaret tabelalarına uymak zorundadır. Yüklenici, iş güvenliğini sağlayamadığı takdirde meydana gelecek herhangi bir iş kazasından sorumlu olacaktır.Yüklenici işyeri için ALL RİSK sigortası yaptıracaktır.

3.1.10. İşin devamı süresince su, elektrik, telefon, fiber optik kablo, gaz, tretuvar, yol kaplamaları ,bina ve yeraltı tesisatlarına verilecek zarar yüklenici tarafından giderilecektir.

3.1.11.Yüklenici işyerinde 4857 Sayılı İş Kanunu ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüklerine uygun

olarak gerekli önlemleri alacak ve doğabilecek İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili maddi ve

manevi zararlardan doğrudan sorumlu olacaktır.

3.1.12. İnşaat faaliyetleri sırasında binadan sökümü yapılan maddi değeri olan malzemeler birlik Taşınmaz Mal Sorumlusu koordinesinde Seymen HEK Depo Müdürlüğüne teslim edilecek, kazı ve kırımdan çıkan atıklar ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen hususlara uygun olarak belediyenin döküm sahasına bertaraf edilecektir.

3.1.13. İhale konusu iş için belirlenen her bir iş kalemi, teknik şartname ve Ek’i olan iş kalemi tariflerinde ve Genel Teknik Şartnamelerde açıklandığı şekilde olacaktır.

3.1.14.Yüklenici, her türlü makine/araç/gereç/malzeme/işgücü ihtiyacını kendi imkanları ile

karşılayacak, İdareden bu konu ile ilgili hiçbir yardım talebinde bulunmayacaktır. Yükleniciye

işyeri olarak teslim edilen kısımlarda, iş için getirilmiş malzemenin taşınması sırasında

meydana gelecek zararlar, yüklenici tarafından bir ücret talep edilmeden yapılacaktır.3.1.15. Yüklenici firma iş yeri teslimini takiben iş planını idare onayına sunacak, iş bitiminde standartlara göre hazırlanmış son durumu gösterir asbuilt imalat projelerini 5 nüsha olarak idareye sunacaktır.

3.1.16. Firma görevlendireceği elemanların, idarece uygulanan gizlilik kurallarına ve bu konuda yürürlükte bulunan ve yürürlüğe konacak yönergelere uyacağını taahhüt edecektir.

3.1.17. İhale kapsamında yapılacak her türlü hizmetler için kullanılacak alet, cihaz, araç, gereç ve avadanlıklar yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

3.1.18. İhale kapsamında yapılacak her türlü hizmet esnasında kullanılacak koruyucu, temizleyici malzeme ve bunlar gibi her türlü sarf malzemesi, projesinde/metraj cetvelinde belirtilen noktalar dışında ihtiyaç duyulması durumundaki ek malzemesi firmaca tedarik edilecek ve bu gibi malzemeler için ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir.

3.1.19. Çalıştırılan elemanların İdare için uygunluğu kontrol edilecektir.

3.1.20. İmalatlarda çalıştırılacak usta ve vasıfsız elemanlar, İdarenin gerekli gördüğü hallerde değiştirilecektir.

3.1.21. Firma personeli idarenin kural ve talimatlarına uygun davranacaktır.

3.1.22. Firma yapım/onarım işine başlamadan önce bütün iş ve can güvenliği tedbirlerini alacaktır.

3.1.23. Yapım/onarım hizmetleri saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında idare ve firma arasında

mutabık kalınacak zaman içerisinde yapılacaktır.3.1.24. Bu sözleşmenin süresi içinde idare tarafından mesai saatlerinde yapılacak değişiklik bu şartnameye dayalı sözleşmede aynen uygulanacaktır. Mecburi sebeplerden dolayı ve kritik zamanlarda yapım-onarım hizmeti normal çalışma saatleri (saat08.00-17.00 arası)dışına çıkabilecek durumlarda firma idarenin belirleyeceği saate kadar çalışabilecektir.
4.NUMUNE ALMA :
4.1. Kullanılan her bir malzeme ve yapılan hizmet bir numunedir.
5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI :


   1. Kontrol ve muayeneler, Kamu İhale Kurumunca yayınlanan (19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazete) Yapım İşleri Muayene ve Kontrol Yönetmeliğine uygun yapılacaktır.

   2. Yüklenici kullanılacak malzemelerin yukarıda istenilen özellikleri/şartları sağladığını gösteren belgeleri idareye teslim edecektir.

   3. Kalite kontrol ve muayene yüklenici firmaya aittir.

   4. Kalite kontrol ve muayene sırasında lüzumlu her türlü personel, malzeme, test cihazları yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

   5. Muayene esnasında dizayn veya imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

   6. Muayene işlemlerine ait her türlü masraf ve giderler firmaya aittir.


6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :


   1. Yüklenici firma tarafından temin edilecek ihale konusu malzemeler nakliye ve montaj esnasında dış etkenlerden korunacak şekilde ambalajlanmış olacaktır.

   2. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar İdari Şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

   3. Kullanılacak malzemeler yeni, sağlam ve hiç kullanılmamış olacaktır.

   4. Tüm taşıma giderleri firma tarafından karşılanacaktır.


7.GARANTİ ŞARTLARI :


   1. Kesin kabul tarihine kadar her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından şifahi veya yazılı olarak tebliğinden itibaren en çok 2 (iki) gün içerisinde müdahale edilip onarımına başlanacak ve 7 (yedi) iş günü içerisinde onarım bitirilecektir.


8. EKLER :


   1. Projeler

   2. İş kalemi tarifleri

   3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi (Verilmeyecektir).


9.YARARLANILAN DÖKÜMANLAR :
9.1.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teknik Şartnamesi
9.1.2. Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Birim Fiyat Analizleri
9.1.3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları ve Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri.

TEKNİK ŞARTNAME

( İNŞAAT )

10.1.1 Gölcük Tersanesi Komutanlığı 67 Elektronik Sistemler ve 55 Makina Kontrol Ölçü Aletleri Fabrikası asma tavan yapılması işinde çıkan malzemeler Birlik Taşınmaz Mal Sorumlusunun göstereceği yere teslim edilecek, molozlar belediyenin döküm sahasına dökülecektir.
10.1.2 Fabrika Çalışma Holünde Proje/ detaylarına göre fırın boyalı metal profiller özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile istenilen aralık ve kotta askıya alınacaktır. Yardımcı montaj elemanları ve 60x60x1.5 taşyünü tavan karosu montajı yapılacak ihtiyaç duyulan kısımlarda elektrik armatürleri ve tesisat geçişleri için boşluklar açılacak duvar ve tavan birleşim detayları asma tavan formuna uygun olarak,
Taşyünü Tavan karosu ile asma tavan MSB 414/1A1 pozuna uygun olarak yapılacaktır.
Halis DEDE Ersin GÖZOĞLU

İnşaat Teknikeri İnşaat Mühendisi Plan Keşif Amiri V.

TASNİF DIŞI


Yüklə 29,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin