H o t ă r î r e a nrYüklə 115,52 Kb.
tarix09.01.2019
ölçüsü115,52 Kb.
CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E A nr. 59


din 7 noiembrie 2008
privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Reprezentanţa
Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva,
la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Belarus, Republica Elenă, Republica Lituania, Ucraina, România, Republica Ungară
şi Republica Bulgaria pe perioada anilor 2005-2008 (I semestru)


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului afacerilor externe şi integrării europene dl V. Ostalep, şefului Direcţiei buget şi finanţe a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene dl A. Gorceacov şi viceministrului finanţelor dna N. Lupan, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 „Privind Curtea de Conturi”1 (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva (în continuare – Reprezentanţa din Geneva), la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Belarus, Republica Elenă, Republica Lituania, Ucraina, România, Republica Ungară şi Republica Bulgaria pe perioada anilor 2005-2008 (I semestru), conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008.

Cadrul normativ ce reglementează activitatea instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare sînt Legea nr.761-XV din 27.12.2001 „Cu privire la serviciul diplomatic”2 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.761-XV), Legea nr.1133-XII din 04.08.1992 „Cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state”3 (cu modificările şi completările ulterioare), Regulamentul „Privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987 din 11.08.20034 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987), etc.

În conformitate cu cadrul legal nominalizat, misiunile diplomatice, inclusiv reprezentanţele permanente pe lîngă organismele internaţionale ale Republicii Moldova peste hotare, sînt structuri ale sistemului instituţiilor serviciului diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (în continuare – MAEIE), ultimul fiind organ central de specialitate. Instituţiile diplomatice sînt abilitate să promoveze politica externă a republicii, inclusiv relaţiile ei economice externe şi raporturile cu statele lumii şi organismele internaţionale în care sînt acreditate.

Funcţionarea instituţiilor serviciului diplomatic este asigurată cu finanţarea din contul bugetului de stat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în monedă naţională convertită în valută străină, inclusiv din veniturile obţinute de la prestarea serviciilor consulare.

Reviziile au avut drept obiectiv verificarea corectitudinii utilizării de către entităţile nominalizate a mijloacelor financiare publice, respectării normelor legale şi regularităţii operaţiunilor financiare, prin acumularea probelor de control în rezultatul analizei rapoartelor financiare privind executarea bugetelor; verificarea selectivă a documentelor primare şi a registrelor contabile; studierea explicaţiilor persoanelor responsabile, etc.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi


a constatat:
Rezumat

Pentru asigurarea desfăşurării activităţii de bază a celor 8 instituţii ale serviciului diplomatic al Republicii Moldova s-au utilizat mijloace financiare din 4 surse, ponderea cea mai mare fiind deţinută de alocaţiile de la componenta de bază a bugetului de stat (77,2 mil. lei, sau 62,2%), urmate de taxele consulare (33,0 mil. lei, sau 26,6%), mijloacele speciale încasate de la acordarea serviciilor consulare (2,1 mil. lei, sau 1,7%) şi transferurile de la alte misiuni diplomatice (11,7 mil. lei, sau 9,5%).

Misiunile diplomatice, la efectuarea cheltuielilor totale, au respectat limitele stabilite, doar cu unele depăşiri la anumite articole de cheltuieli.

La efectuarea cheltuielilor, instituţiile serviciului diplomatic au admis unele neregularităţi privind corectitudinea calculării impozitelor şi înregistrării lor, calcularea indemnizaţiilor, utilizarea neautorizată a TVA, efectuarea cheltuielilor pentru deplasări etc.

Valoarea taxelor consulare a avut o tendinţă de descreştere de la 11770,4 mii lei - în anul 2005, pînă la 6462,8 mii lei - în anul 2007, ca rezultat al conformării normelor legale naţionale la cerinţele normelor internaţionale.

1. Utilizarea mijloacelor financiare

Instituţiile serviciului diplomatic, în perioada verificată, au utilizat mijloacele financiare, în general, nedepăşind limita alocaţiilor prevăzute.

Sursa principală de întreţinere a activităţii majorităţii instituţiilor supuse reviziei au fost alocaţiile de la componenta de bază a bugetului de stat.

Pentru întreţinerea activităţii misiunilor diplomatice în perioada anilor 2005-2008 (I semestru), conform datelor din rapoartele financiare, au fost precizate mijloace financiare publice în sumă totală de 134,1 mil. lei, care au inclus mijloace din contul bugetului de stat, mijloace cu destinaţie specială (taxe consulare) şi mijloace speciale. Cheltuielile totale de casă executate au constituit 120,5 mil. lei, iar cele efective – 119,8 mil. lei, sau 89,9% şi, respectiv, 89,3% faţa de cele preconizate.

Economia cheltuielilor efective faţă de planul precizat, în perioada supusă verificării, a fost obţinută datorită existenţei unităţilor vacante şi diferenţelor favorabile ale ratei de schimb a valutei naţionale faţă de euro şi dolarul SUA.
Sursele de finanţare a misiunilor diplomatice

Tabelul nr.1

(mii lei)Sursa de finanţare

Ucraina

Republica Belarus

Republica Lituania

Reprezentanţa din Geneva

Republica Elenă

România

Republica Ungară

Republica Bulgaria

Suma

%

Suma

%

Suma

%

Suma

%

Suma

%

Suma

%

Suma

%

Suma

%

Transferuri din bugetul de stat

14138,8

66,5

6385,9

57,6

7440,0

99,8

19009,0

83,2

2274,0

15,6

7758,4

44,8

12085,1

76,7

8069,6

58,9

Transferuri de la alte misiuni diplomatice

3205,6

15,1

635,5

5,7

0,0

0,0

1957,6

8,6

1667,0

11,5

1964,0

11,3

821,1

5,2

1474,0

10,8

Venituri din serviciile consulare

3676,3

17,3

4057,0

36,6

12,9

0,2

1581,9

6,9

9770,1

67,1

7477,2

43,1

2694,1

17,1

3725,9

27,2

Mijloace speciale

229,5

1,1

12,1

0,1

0,0

0,0

293,5

1,3

846,3

5,8

135,2

0,8

159,7

1,0

425,2

3,1

Total

21250,2

100

11090,5

100

7452,9

100

22842,0

100

14557,4

100

17334,8

100

15760,0

100

13694,7

100

Sursă: Rapoartele privind executarea bugetului misiunilor diplomatice pe anii 2005-2008 (I semestru)
Datele din tabel denotă că sursele de finanţare a misiunilor diplomatice deviază de la caz la caz (de la o misiune la alta). Astfel, unele misiuni diplomatice fiind finanţate, în fond, de la componenta de bază a bugetului de stat (Republica Lituania – 99,8%, Reprezentanţa din Geneva – 83,2%, Republica Ungară – 76,7%), altele îşi asigură activitatea, în mare măsură, din contul încasării veniturilor de la taxele consulare şi mijloacele speciale încasate de la acordarea serviciilor consulare (Republica Elenă – 67,0% şi 5,8%, România – 43,3% şi 0,8%). În acelaşi timp, instituţiile serviciului diplomatic au beneficiat şi de alocaţii din contul altor misiuni diplomatice în sumă de 11,7 mil. lei, ceea ce constituie 9,5% din totalul mijloacelor utilizate, inclusiv: Ucraina – 3,2 mil. lei, România – 1,9 mil. lei, Reprezentanţa din Geneva – 1,9 mil. lei, Republica Elenă – 1,7 mil. lei, Republica Bulgaria – 1,5 mil. lei, Republica Ungară – 0,8 mil. lei şi Republica Belarus – 0,6 mil. lei.

În perioada raportată, cheltuielile efective, cu unele excepţii, au fost executate de către misiunile diplomatice în limitele cheltuielilor precizate. Astfel, în anul 2005, Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus a admis depăşirea cheltuielilor efective faţă de planul precizat în devizul privind încasarea şi utilizarea mijloacelor cu destinaţie specială, la articolul „procurări de mijloace fixe”, cu 237,4 mii lei (cheltuielile efective - 697,5 mii lei, planul precizat - 460,1 mii lei), în rezultatul achiziţiei autoturismului la începutul lunii decembrie. În acelaşi timp, valoarea totală a cheltuielilor efectuate din toate sursele de finanţare nu au depăşit limita totală a cheltuielilor precizate pentru această misiune. De menţionat că, în perioada efectuării tranzacţiei, instituţia nu dispunea de contabil (din octombrie 2005), acesta fiind numit la sfîrşitul lunii decembrie (26.12.2005).


2. Taxele consulare

Veniturile de la acordarea serviciilor consulare, în perioada verificată, au fost în descreştere, ceea ce a fost motivat de adoptarea unor norme legale, deşi acţiunile consulare sînt solicitate şi în continuare în unele ţări.

Instituţiile serviciului diplomatic, pentru prestarea serviciilor consulare în interesul persoanelor fizice sau juridice, încasează la conturile lor taxe consulare, care sînt plăţi efectuate în bugetul de stat, şi le utilizează regulamentar ca sursă de finanţare bugetară pentru acoperirea cheltuielilor proprii, în limita alocaţiilor stabilite.Veniturile de la serviciile de acordare a vizelor şi serviciile de legalizare a documentelor pe parcursul anilor 2007-2008 (I semestru), prestate de către misiunile diplomatice verificate, au fost în descreştere, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.151-XVI din 08.06.2006 „Privind abolirea regimului de vize pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederaţiei Elveţiene, Regatului Norvegiei, Republicii Islanda şi Japoniei”5 (începînd cu 01.01.2007) şi Legii nr.42-XVI din 02.03.2006 „Pentru aderarea la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine”6.


Numărul şi valoarea acţiunilor consulare prestate de către misiunile diplomatice

ale Republicii Moldova

Tabelul nr.2

Misiunea diplomatică

2005

2006

2007

2008

(I semestru)

Total

număr

mii lei

număr

mii lei

număr

mii lei

număr

mii lei

număr

mii lei

Republica Elenă

5439

2920,0

7062

3793,2

5135

2140,7

2454

916,2

20090

9770,1

România

3067

2139,8

3339

2406,2

3174

2013,6

1433

917,6

11013

7477,2

Republica Belarus

4121

1688,7

1832

1147,6

1674

891,2

817

329,5

8444

4057,0

Ucraina

2582

1342,1

2940

1492,6

1872

595,8

723

245,8

8117

3676,3

Republica Bulgaria

2753

1898,0

2301

1519,4

512

227,3

161

81,2

5727

3725,9

Republica Ungară

1991

1118,7

1862

1044,3

625

412,6

217

118,5

4695

2694,1

Reprezentanţa din Geneva

919

665,1

1168

671,8

363

178,7

178

66,3

2628

1581,9

Republica Lituania

 -

 -

5

2,9

30

10,0

35

12,9

Total

20872

11772,4

20504

12075,1

13360

6462,8

6013

2685,1

60749

32995,4

Sursă: Rapoartele anuale privind prestarea serviciilor consulare
Reieşind din datele tabelului nr.2, se constată că numărul serviciilor consulare prestate de misiunile diplomatice în perioada raportată s-au diminuat de la 20872 acţiuni - în anul 2005, pînă la 13360 acţiuni - în anul 2007. Totodată, în anul 2008 (I semestru), acestea deviază de la o ţară la alta (de la 2454 pîna la 30), ca rezultat, şi încasarea sumelor oscilînd, corespunzător, de la 9768,1 mii lei pînă la 12,9 mii lei. În pofida celor expuse, la majoritatea misiunilor diplomatice activează cîte o persoană responsabilă de acordarea serviciilor consulare, din ce rezultă că la aprobarea structurii şi a efectivului de personal nu se ţine cont de raportul solicitărilor acţiunilor consulare în misiunile din diferite state.

În rezultatul verificării selective la Ambasadele Republicii Moldova în Republica Belarus şi în Ucraina a încasării taxelor consulare, acordării facilităţilor sau scutirilor la achitarea acestora, în perioada verificată, s-au stabilit cazuri cînd n-au fost anexate toate documentele justificative (pentru acordarea dreptului la scutiri, a originalelor vizelor anulate, etc.), sau că datele din registrele activităţii consulare nu corespund cu rapoartele consulare şi cu datele contabile.Încasarea taxelor consulare şi a mijloacelor speciale de la acordarea acestora de către unele misiuni diplomatice s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor regulamentare. Astfel, în anii 2005 şi 2006 (2 luni), Ambasada Republicii Moldova în Ucraina a încasat 27,1 mii lei şi, respectiv, 6,2 mii lei pentru serviciile aferente celor consulare, în lipsa Ordinului Ambasadorului privind preţurile şi cuantumul plăţilor pentru acoperirea cheltuielilor aferente, iar în ordinul aprobat la 23 februarie 2006 nu sînt concretizate acţiunile consulare pentru care se percep plăţi aferente şi preţurile nu sînt confirmate prin calculele respective, prin ce nu s-au respectat prevederile art.5 din Ordonanţa Guvernului Republicii Moldova nr.1 din 26.09.2000 „Privind stabilirea cuantumului taxelor consulare”7 (cu modificările ulterioare; în continuare – Ordonanţa nr.1 din 26.09.2000). Verificarea selectivă a acordării serviciilor consulare a stabilit că în anul 2008 (I semestru) în 16 cazuri n-au fost recuperate cheltuielile în sumă de 320 dolari SUA, prin ce s-au micşorat veniturile misiunii de la mijloacele speciale.

Unele instituţii ale serviciului diplomatic n-au beneficiat pe deplin în ţările lor de reşedinţă de scutirea de orice impozite şi taxe (personale sau reale, naţionale, regionale sau comunale), conform prevederilor art.34 din Convenţia de la Viena din 18.04.1961 „Cu privire la relaţiile diplomatice”. De exemplu, în facturile primite pentru achitarea energiei electrice consumate în incinta sediului Ambasadei Republicii Moldova în Republica Elenă sînt incluse impozitele şi taxele locale, care în perioada anilor 2005-2008 (6 luni) au constituit 152,5 mii lei, sau circa 40% din valoarea facturilor înaintate, acestea nefiind rambursate. În unele ţări de acreditare a misiunilor diplomatice sînt stabilite anumite restricţii la restituirea impozitelor şi taxelor, ceea ce nu asigură rambursarea pe deplin a acestora.


3. Efectuarea cheltuielilor

În urma verificării corectitudinii efectuării cheltuielilor de către misiunile diplomatice nominalizate în perioada verificată, s-au stabilit unele nereguli la respectarea normelor legale în perioada anilor 2005-2007 (I semestru), care ulterior au fost conformate la prevederile legale şi n-au mai fost admise, şi anume:

• 7 misiuni diplomatice n-au calculat şi n-au reţinut impozitul pe venit din sumele achitate cu titlu de retribuire a muncii personalului netitular, angajat din rîndul cetăţenilor Republicii Moldova, conform prevederilor legale (Reprezentanţa din Geneva, Ambasadele Republicii Moldova în Republica Elenă, în Republica Belarus, în Republica Lituania, în Ucraina, în România, în Republica Ungară). Din luna septembrie 2007 aceste încălcări au fost înlăturate.

• Au fost utilizate neautorizat mijloacele obţinute de la restituirea TVA în perioadele ulterioare perioadei exerciţiului bugetar în care au fost achitate mărfurile şi serviciile, precum şi mijloacele încasate cu titlu de cauţiuni achitate la închirierea apartamentelor în perioadele de gestiune anterioare, din care: la Reprezentanţa din Geneva – în sumă de 5,6 mii lei (anul 2006), Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus - 32,5 mii lei (anul 2007), Ambasada Republicii Moldova în Ucraina – 3,4 mii dolari SUA (anii 2005-2006), Ambasada Republicii Moldova în România – 25,7 mii lei (anul 2005), Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria – 9,7 mii lei (anul 2005), astfel nerespectîndu-se art.33 (32) alin.(4) şi art.37 (36) alin.(1) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 „Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar”8 (cu modificările şi completările ulterioare).

• Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, la efectuarea cheltuielilor, a admis unele neregularităţi, cum ar fi:

- în perioada septembrie 2005 – martie 2006, pentru procurarea vestimentaţiei protocolare, au fost restituite angajaţilor cheltuielile, cu includerea TVA (908,1 dolari SUA), neţinîndu-se cont că acestora li s-a restituit TVA şi din partea autorităţilor Ucrainei;

- la procurarea automobilului în anul 2007, de la un agent economic din Republica Moldova, nu s-a respectat termenul stabilit conform normelor legale (de la data transferării mijloacelor bugetare pînă la data primirii bunului).

• La Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus s-a calculat şi achitat indemnizaţia cu 2 zile înainte de data numirii în funcţie (în septembrie 2007, cu 116,9 dolari SUA mai mult).

• Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria a efectuat cheltuieli de procurare a vestimentaţiei protocolare, în luna decembrie 2005, pentru membrii personalului diplomatic, care au fost casate, neînregistrîndu-se regulamentar în evidenţa contabilă.

• În anul 2005, Reprezentanţa din Geneva şi Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus n-au solicitat şi n-au beneficiat de restituirea TVA, iar Ambasada Republicii Moldova în Ucraina nu a cerut restituirea TVA de la mărfurile şi serviciile achitate în numerar pe tot parcursul perioadei controlate, ceea ce a dus la majorarea valorii cheltuielilor suportate pentru întreţinerea acestor misiuni diplomatice.

• În unele cazuri, misiunile diplomatice au admis achitarea nejustificată a cheltuielilor pentru transport, diurne şi cazare, astfel nerespectîndu-se prevederile actelor normative.

Cu toate că prevederile (pct. 50) din Statutul Consular, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.368 din 28.03.20029, stabilesc acordarea asistenţei şi protecţiei cetăţenilor Republicii Moldova în diferite cazuri de urgenţă, instituţiile respective nu dispun de alocaţii financiare pentru unele situaţii excepţionale. În aşa cazuri, nu este stabilit modul de alocare, justificare şi înregistrare a cheltuielilor efectuate. Astfel, Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus a acordat ajutor material cetăţenilor Republicii Moldova pentru hrană şi pentru procurarea biletelor retur în ţară, care a fost reflectat la „alte cheltuieli”.
4. Evidenţa contabilă

În instituţiile serviciului diplomatic evidenţa contabilă este ţinută de serviciul contabil, conform cerinţelor regulamentare. În acelaşi timp, la unele misiuni s-au constatat situaţii ce pot influenţa plenitudinea şi continuitatea înregistrării operaţiunilor financiare.

Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria, pentru achiziţionarea unităţii de transport, la 19.12.2005 a transferat mijloace financiare în sumă de 262,0 mii lei, care au fost înregistrate şi la cheltuielile efective, pe cînd livrarea şi confirmarea documentară s-au efectuat în luna aprilie 2006, ceea ce a dus la înregistrarea eronată a cheltuielilor efective în aceeaşi sumă şi a influenţat asupra veridicităţii datelor din raportul financiar, astfel nerespectîndu-se prevederile art.15 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.199510 (în continuare - Legea nr.426-XIII) .

Ambasada nominalizată n-a întocmit pentru perioada anilor 2005-2007 (I semestru) registrele contabile, ceea ce ar permite identificarea şi controlul în orice moment a operaţiunilor economice efectuate, conform prevederilor art.28 din Legea nr.426-XIII.

Ambasadele Republicii Moldova în România şi în Republica Bulgaria, în perioada anilor 2005 - 2007 (septembrie), pentru operaţiunile de înregistrare la intrări a bunurilor materiale, n-au divizat TVA. Totodată, contabilitatea ultimei misiuni n-a ţinut evidenţa analitică a circulaţiei patrimoniului, în conformitate cu prevederile pct.34 din Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.85 din 09.10.1996, menită să asigure omologarea corectă şi reflectarea oportună a bunurilor.

Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă, neasigurînd recuperarea cauţiunii în rezultatul schimbului spaţiului locativ de către un angajat, a admis formarea datoriei debitoare la 05.12.2007 în sumă de 1400 euro, sau 23,3 mii lei, ceea ce majorează riscul de nerecuperare a mijloacelor financiare.

Pentru planificarea, executarea şi înregistrarea operaţiunilor de restituire a TVA misiunile diplomatice dispun de recomandări metodologice. Totodată, pentru datoriile debitoare formate la finele perioadei de gestiune ce ţin de rambursarea TVA, cauţiunilor în perioadele ulterioare nu este stabilit modul de reflectare a acestor operaţiuni în devizul de cheltuieli, ceea ce duce la înregistrarea lor neunivocă. De asemenea, nu este stabilită modalitatea de reflectare în documentele contabile şi în devizul de cheltuieli a operaţiunilor care apar ca rezultat al diferenţelor cursului valutar. În acelaşi timp, cu soldul de mijloace financiare format de la restituirea impozitelor şi taxelor la finele anului se operează neuniform pentru misiuni, astfel încît unele transferă aceste solduri în bugetul de stat, iar altele le utilizează în perioadele următoare.

Unele instituţii ale serviciului diplomatic n-au respectat întocmai modul de ţinere a evidenţei contabile, fapt ce a condiţionat înregistrarea eronată a unor date în rapoartele financiare prezentate, astfel nefiind asigurată autenticitatea acestora. Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus n-a întocmit pentru anul 2005 registrul „cartea mare”, iar evidenţa operaţiunilor de casă nu se ţine în formularul tipizat - registrul de casă. Ambasadele Republicii Moldova în Republica Belarus, în Ucraina şi în Republica Ungară continuă să efectueze trecerea la cheltuieli a carburanţilor în baza foilor de parcurs netipizate. Unele misiuni ţin evidenţa contabila doar în valută străină, deşi e necesar a fi ţinută şi în valută naţională.

La Reprezentanţa din Geneva actele de inventariere a bunurilor în perioada anilor 2005-2006 au fost întocmite cu abateri de la prevederile pct.51 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987, astfel neasigurîndu-se predarea-primirea bunurilor la plecarea colaboratorilor din misiune, precum şi nu s-a efectuat inventarierea numerarului din casa instituţiei, conform prevederilor pct.37 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.199211 (cu modificările şi completările ulterioare).În majoritatea instituţiilor verificate, la expirarea termenelor de aflare a funcţionarilor în cadrul misiunilor diplomatice, nu este asigurat principiul de bază al continuităţii activităţii, conform normelor legale. Astfel, la rechemarea contabililor, nu se numesc alţi angajaţi în aceeaşi perioadă, ceea ce ar permite predarea – primirea regulamentară a documentelor contabile, mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale, precum şi ar asigura integritatea acestora şi continuitatea evidenţei contabile.
Controalele precedente

În perioada verificată, activitatea misiunilor nominalizate n-a fost supusă reviziilor şi controalelor de către organele abilitate, cu excepţia Reprezentanţei din Geneva, la care a fost efectuată „revizia economico-financiară tematică” de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Urmare acesteia, s-au constatat unele nereguli privind „nereţinerea la sursa de plată şi netransferarea la bugetul de stat a impozitului pe venit (13,8 mii lei)” de la remunerarea a două persoane antrenate în curăţenia sediului, „suportarea cheltuielilor (250,4 mii lei) pentru chiria unui apartament, necătînd la faptul că necesitatea închirierii a decăzut” etc.

Prin hotărîrile precedente, Curtea de Conturi a solicitat implementarea unui sistem informaţional adecvat de ţinere a evidenţei contabile în misiunile diplomatice, menit să asigure corectitudinea ţinerii evidenţei contabile, reieşind din particularităţile existente în activitatea acestora, însă pînă în prezent cerinţa dată nu a fost executată.

Generalizîndu-se cele expuse, se menţionează că în rezultatul controalelor efectuate anterior de Curtea de Conturi la alte 19 misiuni diplomatice s-au constatat nereguli la respectarea normelor legale, acestea găsindu-şi reflectare în Hotărîrile Curţii de Conturi nr.84 din19.12.2006; nr.18 din 05.04.2007; nr.84 din 19.12.2007; nr.45 din 15.07.2008. Cerinţele şi recomandările înaintate faţă de factorii de decizie au contribuit la îmbunătăţirea managementului financiar. Astfel, unele neregularităţi au fost admise pînă în semestrul II al anului 2007, ulterior fiind excluse. În acelaşi timp, mai persistă unele probleme ce urmează a fi soluţionate, şi anume:

- la stabilirea limitelor de alocaţii necesare pentru activitatea misiunilor diplomatice nu se ţine cont de posibilele situaţii excepţionale ce necesită fonduri de mijloace financiare;

- la adoptarea structurii instituţiilor serviciului diplomatic ar fi eficient să se ţină cont de raportul real al acţiunilor consulare între ţări;

- unele instituţii ale serviciului diplomatic nu întotdeauna beneficiază în ţările de acreditare de restituirea impozitelor şi taxelor;

- la rechemarea persoanelor cu funcţii de răspundere nu se asigură răspunderea materială individuală legată de gestionarea mijloacelor financiare şi materiale, ceea ce influenţează plenitudinea evidenţei contabile şi a integrităţii bunurilor aflate în gestiune.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 „Privind Curtea de Conturi”, Curtea de Conturi


hotărăşte:
1. Se cere de la conducerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (dl A.Stratan), Reprezentanţei Permanente a Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva (dna T. Lapicus), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus (dl I. Filimon), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Elenă (dl I. Ursu), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Lituania (dl I. Ciornîi), Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina (dl E. Caras), Ambasadei Republicii Moldova în România (dna L. Guţu), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Ungară (dl V. Bobuţac), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Bulgaria (dl V. Madan) să întreprindă măsuri de rigoare menite să asigure lichidarea neregularităţilor constatate în cadrul reviziilor financiare efectuate, precum şi efectuarea cheltuielilor în strictă conformitate cu normele stabilite.

2. Se recomandă Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene:

2.1. la definitivarea structurilor instituţiilor serviciului diplomatic conform normelor stabilite, să se ia în consideraţie eficientizarea acestora, ţinîndu-se cont de specificul activităţii consulare a misiunilor în ţările de acreditare;

2.2. reieşind din politica fiscală a ţărilor de acreditare, să intervină cu propuneri conforme normelor internaţionale vizînd asigurarea reciprocităţii restituirii impozitelor şi taxelor;

2.3. de comun acord cu Ministerul Finanţelor:

2.3.1. să examineze metodologia operaţiunilor ce ţin de restituirea impozitelor şi taxelor, cu suplimentarea prevederilor necesare la încasarea şi înregistrarea creanţelor, asigurînd atitudini eficiente pentru toate misiunile diplomatice;

2.3.2. în scopul îmbunătăţirii managementului contabil, să asigure executarea cerinţelor expuse în hotărîrile Curţii de Conturi privind controalele precedente referitor la implementarea sistemului informaţional de ţinere a evidenţei contabile în misiunile diplomatice;

2.3.3. la stabilirea alocaţiilor necesare instituţiilor serviciului diplomatic, să examineze posibilele situaţii excepţionale care necesită fonduri de mijloace financiare, determinînd modul de justificare şi evidenţă a acestora.

3. Se ia act că materialele controlului efectuat de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei se examinează de către organele de drept.

4. Se informează Guvernul Republicii Moldova, Comisia parlamentară pentru politică externă şi integrare europeană şi Ministerul Finanţelor despre rezultatele reviziilor financiare efectuate la misiunile diplomatice menţionate în prezenta hotărîre.

5. Despre executarea punctelor 1-2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea „Privind Curtea de Conturi”.Ala Popescu

Preşedintele Curţii de Conturi

1 Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

2 M.O., 2002, nr.20, art.80.

3 Nu este dată publicităţii.

4 M.O., 2003, nr.182-185, art.1031.

5 M.O., 2006, nr.102-105, art.482.

6 M.O., 2006, nr. 47-50, art.206.

7 M.O., 2000, nr.121-123, art.1076.

8 Republicată în ediţia specială a M.O. din a.2005.

9 M.O., 2002, nr.50-52, art.484.

10 Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art. 321, ulterior abrogată prin Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007.

11 Monitor, 1992, nr.11, art.351.


Kataloq: public -> auditfiles
auditfiles -> Chişinău, 2010 sumar lista abrevierilor aap
auditfiles -> Aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi Nr. 19 din 15. 04. 2013
auditfiles -> Aprobat prin
auditfiles -> „Necesită o regîndire strategică și eficientizare procesul investițional în cadrul autorităților publice locale din mun. Chișinău?”
auditfiles -> Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către „Banca de Economii”
auditfiles -> Aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 28 din 18 mai 2007
auditfiles -> Curtea de conturi a republicii moldova
auditfiles -> Propuneri la Proiectul de Hotărîre privind rezultatele controlului corectitudinii şi eficienţii cheltuielilor pentru Îninvestiţiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2004
auditfiles -> Curtea de conturi a republicii moldova
auditfiles -> Curtea de conturi a republicii moldova

Yüklə 115,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə