H o t ă r î r e a nrYüklə 40,36 Kb.
tarix07.09.2018
ölçüsü40,36 Kb.CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E A nr. 23


din 07 iulie 2015
privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Conturi, în prezenţa ex-preşedintelui raionului Criuleni, dl Vitalie Rotaru, reprezentantului Guvernului în teritoriu, dl Cezar Frumosu, șefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Criuleni, dl Anton Băț, șefului Oficiului Cadastral Teritorial Criuleni, dl Fiodor Cucu, șefului Direcției Finanțe a Consiliului raional Criuleni, dna Vera Anii, șefului Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, dna Ludmila Brînză, șefului Direcției administrarea proprietății publice a Agenției Proprietății Publice, dl Mihail Doruc, șefului adjunct al Direcției audit intern din cadrul Ministerului Finanțelor, dna Ludmila Popa, ex-primarului or.Criuleni, dl Vitalie Onișciuc, primarilor: s.Măgdăcești, dna Liuba Cojocaru; com.Drăsliceni, dl Petru Buzu, şi ex-primarului com.Pașcani, dl Anatolie Meleca, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014.

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2015, scopul fiind evaluarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale (în continuare – AAPL) din raionul Criuleni a legalității și regularității în procesul bugetar; asigurării estimărilor fundamentate ale proiecțiilor fiscal-bugetare; administrării prudente a veniturilor și cheltuielilor; gestionării raționale și integre a patrimoniului public.

Auditul a fost realizat în conformitate cu Standardele internaționale de audit ale instituțiilor supreme de audit, aplicabile conform hotărîrii Curţii de Conturi2, și potrivit cadrului normativ-metodologic instituțional aferent. Probele de audit au fost obţinute prin examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor supuse auditării, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin analiza explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. La fel, au fost examinate deciziile şi dispoziţiile Consiliului raional (în continuare – CR) şi ale Preşedintelui raionului, actele organelor deliberative şi executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul I.

Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturia constatat:

identificînd și sintetizînd abaterile și iregularităţile admise de AAPL din raionul Criuleni în procesul bugetar și în gestionarea patrimoniului public în anul 2014, se atestă că autorităţile respective nu și-au stabilit obiective clare și nu au demonstrat preocuparea necesară și sistemică în materie de cuantificare, respectiv, evaluare a materiei impozabile aferente bazei financiare de completare a bugetelor locale. Astfel, prioritățile stringente de dezvoltare economică și socială a teritoriului administrat sînt dependente preponderent de resursele decontate din bugetul de stat. În același spirit neeconom se procedează și cu patrimoniul public local, în special cel imobiliar, a cărui gestiune defectuoasă nu generează mijloace financiare pentru interesele publicului. Aparatul președintelui raionului, autoritățile de resort din cadrul administrației locale și cele desconcentrate nu conlucrează și nu asigură interacțiunea corespunzătoare pentru implementarea unui management instituțional și financiar aferent competențelor și responsabilităților ce le revin.În această ordine de idei, Plenul Curții de Conturi susține:

 • în procesul de evaluare şi elaborare a proiecțiilor fiscal-bugetare (2014), autoritatea financiară din cadrul CR şi unele AAPL (de nivelurile I şi II) au subestimat veniturile bugetare cu suma totală de 7,5 mil.lei (evaluate de misiunea de audit), la altele fiind identificate rezerve nevalorificate în sumă totală de 2,0 mil.lei;

 • nepreocuparea factorilor decizionali din cadrul AAPL privind consolidarea prin extindere a veniturilor proprii, inclusiv prin eficientizarea entităților de colectare a impozitelor și taxelor locale, neconlucrarea cu autoritatea fiscală din teritoriu s-a soldat cu denaturări ale bazei impozabile, respectiv, cu neîncasarea veniturilor în bugetele locale în sumă totală (estimată de audit) de 6,0 mil.lei și în bugetul de stat –de 0,7 mil.lei;

 • managementul cheltuielilor bugetare nu corespunde normelor legale, în consecinţă fiind admise un şir de nereguli ce au determinat ineficienţa utilizării mijloacelor publice, la originea acestora fiind neimplementarea prevederilor Legii privind controlul financiar public intern3. Astfel,

 • urmare a solicitării din bugetul de stat a suportului financiar pentru întreținerea instituțiilor preșcolare, corelat cu contingentul planificat, însă neracordat la numărul efectiv de beneficiari, administrația raionului a beneficiat în mod nejustificat de resurse supradimensionate (4,5 mil.lei);

 • valorificarea neconformă a mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei aferente acestui domeniu au determinat utilizarea neregulamentară a resurselor financiare în sumă totală de 8,8 mil.lei (inclusiv tergiversarea termenului de prezentare a documentelor justificative pentru lucrările executate – 2,7 mil.lei; necontabilizarea conformă – 1,5 mil.lei; lucrări executate în lipsa proiectelor – 1,0 mil.lei; executarea lucrărilor necontractate – 0,6 mil.lei; neasigurarea executării lucrărilor în termen – 3,0 mil.lei);

 • s-au admis voluntar plăți neregulamentare în sumă totală de 2,9 mil.lei (0,6 mil.lei – plăți sociale; 0,6 mil.lei – lucrări executate cu evitarea procedurilor de achiziții; 0,3 mil.lei – plăți salariale; 0,1 mil.lei – plăți pentru deplasări etc.);

 • s-au dispus, fără suportul financiar aprobat, lucrări generatoare de datorii nesustenabile în sumă totală de 3,2 mil.lei;

 • sistemul de management al AAPL (de nivelurile I şi II) care, per ansamblu, nu întrunește rigorile legalității/regularității administrării patrimoniului public, precum şi neaprobarea la nivel local a regulilor și procedurilor de rigoare, s-au soldat cu:

 • raportarea eronată a patrimoniului la Agenția Proprietății Publice în sumă de 8,1 mil.lei;

 • neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de peste 69,7 mil.lei;

 • nemonitorizarea și neasigurarea de către CR a încheierii contractelor de comodat pentru patrimoniul transmis instituţiilor medico-sanitare publice și altor instituții, în sumă totală de 53,8 mil.lei;

 • evidența neconformă a patrimoniului transmis în gestiune întreprinderilor municipale, în valoare de peste 116,4 mil.lei;

 • transmiterea neregulamentară unor asociații obștești/persoane fizice a proprietății publice locale: sonde arteziene, rețele de aprovizionare cu apă și canalizare, în valoare de 4,6 mil.lei, fără obținerea de către UAT a unui avantaj economic de cel puţin 0,2 mil.lei, precum și a 13 conducte de gaze în valoare totală de 15,2 mil.lei întreprinderilor de gaze;

 • neasigurarea delimitării terenurilor proprietate publică a statului, a UAT şi privată, evidenţa defectuoasă şi lipsa controlului asupra modului de utilizare a acestora, ceea ce amplifică riscul gestiunii neautorizate a terenurilor proprietate publică și, respectiv, al neimpunerii fiscale şi pierderii, după caz, a dreptului de deţinător;

 • managementul financiar-contabil contraindicat, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, lipsa evidenţei analitice, iregularitățile în decontări au determinat raportarea eronată a situaţiilor patrimoniale;

 • verificările asupra conformării cerinţelor şi recomandărilor expuse în Raportul auditului bugetului raional Criuleni pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public, aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.72 din 17.11.2011, relevă că managementul AAPL din raion nu a fost exigent în remedierile de rigoare. Astfel, măsurile întreprinse au fost superficiale, ceea ce a contribuit la perpetuarea unui management financiar/operaţional contraperformant, fapt atestat și în Raportul actual de audit, fiind relevată prezența acelorași probleme.

Plenul Curții de Conturi, în contextul celor consemnate, rezumă asupra unui cumul de factori generatori de o atare stare de lucruri, printre aceștia fiind: iresponsabilitatea persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul administrației raionului și instituțiilor desconcentrate; supravegherea necorespunzătoare din partea autorităților publice centrale, inclusiv a Oficiului teritorial Chișinău din cadrul Cancelariei de Stat.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturihotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului raional Criuleni, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Criuleni, Bălăbănești, Bălțata, Boșcana, Cimișeni, Corjova, Coșernița, Cruglic, Dolinnoe, Dubăsarii Vechi, Drăsliceni, Hîrtopul Mare, Hrușova, Ișnovăț, Izbiște, Jevreni, Mașcăuți, Măgdăcești, Miclești, Onițcani, Pașcani, Răculești, Rîșcova, Slobozia-Dușca și Zăicana, pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare și dispunerea unui control intradepartamental privind funcționalitatea și eficiența administrării fiscale în raionul Criuleni;

2.3. Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Criuleni, pentru asigurarea confruntării indicilor din Sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare şi sporirea gradului de conformare voluntară;

2.4. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind:

- activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Criuleni ce ţine de identificarea și evaluarea materiei impozabile aferente formării sistemului bugetar, respectiv, verificarea credibilității proiecțiilor fiscal-bugetare perfectate de către instituțiile respective în procesul stabilirii relațiilor interbugetare cu bugetul de stat;

- necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive privind evidenţa contabilă a bunurilor imobile proprietate publică;

2.5. Ministerului Economiei, pentru informare şi luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei cu referire la patrimoniul public gestionat, precum şi la înregistrarea corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;

2.6. Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din raionul Criuleni în corespundere cu norma legală, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

2.7. Guvernului, pentru autosesizarea și dispunerea controalelor de rigoare în cadrul administrației raionului Criuleni și Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat privind exercitarea de către instituțiile respective a competențelor funcționale;

2.8. Procuraturii Generale, pentru documentare și posibilă autosesizare;

2.9. Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;

2.10. Comisiilor parlamentare permanente: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională, pentru informare și posibilă audiere a autorităților centrale și locale privind asigurarea managementului instituțional pentru buna funcționare a guvernării locale.

3. Se ia act că, pe parcursul desfășurării misiunii de audit:

3.1 Aparatul Președintelui raionului Criuleni a diminuat datoria față de un agent economic cu 65,1 mii lei, urmare a acceptării lucrărilor la prețuri majorate; a înregistrat regulamentar documentația de proiect în sumă totală de 712,8 mii lei; a contabilizat cotele în societățile comerciale în valoare de 700,8 mii lei; a întreprins măsurile de rigoare și a asigurat finalizarea lucrărilor neexecutate privind reparația curentă a sediului Consiliului raional în sumă totală de 408,8 mii lei; a prezentat Agenției Proprietății Publice darea de seamă pentru anul 2014 cu corectarea unor deficiențe stabilite în cadrul auditului;  1. Primăria or.Criuleni a încasat de la un agent economic mijloace financiare în sumă de 2,8 mii lei, urmare a acceptării lucrărilor la prețuri majorate; a înregistrat costul documentației de proiect în sumă de 79,2 mii lei;

  2. Primăria com.Drăsliceni a încasat de la un agent economic mijloace financiare în sumă de 3,5 mii lei, urmare a acceptării lucrărilor la prețuri majorate; a prezentat caietele de sarcini respective;

  3. Primăria s.Măgdăcești a încasat de la un agent economic mijloace financiare în sumă de 6,6 mii lei, urmare a acceptării lucrărilor la prețuri majorate; a înregistrat în evidență mijloacele fixe în sumă totală de 327,9 mii lei;

3.5 Primăria s.Ișnovăț a încasat parțial restanța pentru arenda terenurilor, în sumă de 40,0 mii lei;

  1. La Liceul teoretic Măgdăcești au fost executate lucrările recepționate și achitate anterior în valoare de 24,5 mii lei, dar neexecutate la momentul respectiv.

4. Dată fiind reiterarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor din precedentele misiuni de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.72 din 17.11.2011 „Privind Raportul auditului bugetului raional Criuleni pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public”.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1.-2.5. din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 12 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.
 Serafim Urechean,

Preşedintele Curţii de Conturi

Aprobată în şedinţa Curţii de Conturi din 07 iulie 2015.


Membrii Curţii de Conturi:

Șoitu Tudor ____________________

Andrușca Tamara ____________________

Chițan Valeriu ____________________

Paknehad Ecaterina ____________________

Pascaru Angela ____________________

Trocin Gheorghe ____________________

Coordonat:

Șeful Aparatului: Gheorghe Mihai

Executor: Vladimir Potlog

Asistenţa juridică: Reghina Bogatîreț

Redactor: Eugenia Chiosa
1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).

2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.

3 Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern.


Kataloq: public -> auditfiles
auditfiles -> Chişinău, 2010 sumar lista abrevierilor aap
auditfiles -> Aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi Nr. 19 din 15. 04. 2013
auditfiles -> Aprobat prin
auditfiles -> „Necesită o regîndire strategică și eficientizare procesul investițional în cadrul autorităților publice locale din mun. Chișinău?”
auditfiles -> Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către „Banca de Economii”
auditfiles -> Aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 28 din 18 mai 2007
auditfiles -> Curtea de conturi a republicii moldova
auditfiles -> Propuneri la Proiectul de Hotărîre privind rezultatele controlului corectitudinii şi eficienţii cheltuielilor pentru Îninvestiţiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2004
auditfiles -> Curtea de conturi a republicii moldova
auditfiles -> Curtea de conturi a republicii moldova

Yüklə 40,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə