Hacettepe üNİversitesi İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama MerkeziYüklə 50,84 Kb.
tarix05.03.2018
ölçüsü50,84 Kb.
#43995HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2. Ar-Ge Binası

06800 Beytepe/ Ankara

Tel: 0 (312) 297 73 53, Fax: 0 (312) 297 73 54

www. hunitek.hacettepe.edu.tr

TEMAS AÇISI ÖLÇÜMÜ DENEY İSTEK FORMU

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Başvuranın Adı, Soyadı :

Kurum/Üniversite-Bölüm:

Adres:


Tel :

e-Posta :

Deney sonuçlarının kullanım amacı:

☐ Y. Lisans ☐ Doktora ☐ Proje ☐ Danışmanlık ☐ DiğerÖdemenin Yapılacağı Kaynak:

☐ Üniversite ☐ Bireysel ☐ Özel Sektör ☐ Kamu ☐ ProtokolÖdeme Belgesi Bilgileri

Fatura ve/veya Belge No:SÖZLEŞME

Hacettepe Üniversitesi İler Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜNİTEK) Müdürlüğü’ne,

......... adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma

☐ Elden ☐ E-Posta ☐ Kargo ile iletilmesini arz ederim.

Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza zararlı etkisi

☐ Vardır ☐ Yoktur

Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.

☐ Solunum: ____________ ☐ Deri: ____________ ☐ Göz: ____________
HÜNİTEK Deney Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜNİTEK) ile Müşteri arasındaki Hizmet Sözleşmesidir. HÜNİTEK Laboratuvarlarından hizmet talebinde bulunan tüm kişi ve kuruluşlar “MÜŞTERİ”, HÜNİTEK Laboratuvarları ise “HÜNİTEK” olarak adlandırılmıştır.  1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.

  2. Numunenin HÜNİTEK tarafından kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan HÜNİTEK sorumlu tutulamaz.

  3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu HÜNİTEK tarafından kabul edilmez.

  4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.

  5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Deney İstek Formunun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.

  6. Deney İstek Formunun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.

  7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriter ve ödeme şartları web sitesinde (hunitek.hacettepe.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.

  8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden HÜNİTEK sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.

  9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder.

  10. Müşteri tarafından test/deney sonrası kalan ve iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on iş günü içinde teslim alınmadığı takdirde atığa gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir.

  11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir.

  12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge HÜNİTEK’e ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez.

  13. Müşteri, deney sonuçlarının sadece deneyi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda Hacettepe Üniversitesi’nin adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün Hacettepe Üniversitesi tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.

  14. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir.

  15. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil edilir.

  16. HÜNİTEK deney talebinde bulunulan KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri HÜNİTEK tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. HÜNİTEK Laboratuvarlarında yapılması talep edilen deneylerin ilgili Deney İstek Formu’nda ve/veya Para Aktarma Formu’nda numarası belirtilen proje şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar HÜNİTEK tarafından tanzim edilen işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir.

  17. Anlaşmazlık durumlarında Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE HÜNİTEK DENEY HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.

YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA
DENEY SORUMLUSUTARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

Evrak Kayıt No:

Deney Başlama-Bitiş Tarihi:

Başvuru Tarihi:

Deney Ücreti:

Deney Onayı:

Dekont Tarih/No:

DENEY BİLGİLERİ

İstenilen Analiz
☐ Temas açısı ☐ Yüzey/Arayüzey Gerilimi ☐ Serbest Yüzey Enerjisi

Diğer:


NUMUNE BİLGİLERİ

Etiket No

Numune

İçeriği

Analiz Bilgileri


Numune Yapısı

Süre (sn)

Görüntüleme

(foto/sn)

01


☐ Katı ☐ Membran ☐ Sıvı

02


☐ Katı ☐ Membran ☐ Sıvı

03


☐ Katı ☐ Membran ☐ Sıvı

04


☐ Katı ☐ Membran ☐ Sıvı

05


☐ Katı ☐ Membran ☐ Sıvı

06


☐ Katı ☐ Membran ☐ Sıvı

07


☐ Katı ☐ Membran ☐ Sıvı

08


☐ Katı ☐ Membran ☐ Sıvı

Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:
Artan numunenin iadesini istiyorum ☐ istemiyorum ☐


Temas Açısı Ölçüm ve Gönyemetre Cihazı Numune Kabul Kriterleri

Müşteri numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde HÜNİTEK numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.


 1. Yüzey Karakterizasyon cihazı analiz başvurusu için gerekli planlamaların yapılması, cihazın durumu, sırada olan diğer talepler hakkında bilgi edinilmesi ve ölçüm için gereken numune miktarının belirlenmesi amacıyla deney srorumlusu(ları) ile önceden temasa geçilmelidir.

 2. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.

 3. Cihaz; film, levha, pelet vb. halindeki katı malzemeler ve sıvı numuneler üzerinde ölçüm yapabilmektedir.

 4. Statik Temas Açısı ölçümü, aksi belirtilmediği takdirde, sadece 5 sn boyunca görüntü alınarak yapılacaktır. Numune sahibi farklı süre boyunca ölçüm yapılmasını istiyorsa bu durumu mutlaka Deney İstek Formu’ndaki ilgili alana yazması ve deney sorumlusu ile ayrıca görüşmesi gereklidir.

 5. Ölçüm sonucunun etkilenmemesi için katı numunelerin kesinlikle kuru olması ve yüzeylerinin temiz olması (kir, toz vb. pislikten arındırılmış) gerekmektedir.

 6. Temas Açısı ölçümü için gerekli numune yüzey alanı toplamda yaklaşık 4 cm2, Yüzey Serbest Enerjisi Ölçümü için gerekli numune yüzey alanı toplamda yaklaşık 16 cm2 dir. Numunenin sıvı ile etkileşimine bağlı olarak daha fazla numune gerekli olabilir. Derin çukurlu ve engebeli yapıdaki numunelere ölçüm yapılamamaktadır.

 7. Sıvıların yüzey gerilimlerinin analizinde ise yaklaşık 1 mL örnek hacminde olması istenmektedir.

 8. Film, levha, pelet vb. katı numuneler zarar görmeyecek ve yüzeyin kirlenmesini önleyecek şekilde uygun kap ya da kutularda (örneğin, numune torbaları veya petri kapları), sıvı numuneler ise cam veya pet şişelerde, ışığa hassas ise koyu renkli ambalajlarda ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.

 9. Numune sahibinin istediği/kabul ettiği koşullarda yapılan deneylerden sonuç alınamaması durumunda sorumluluk numune sahibine aittir.

 10. Deneylerden elde edilen sonuçlar görsel ve grafiksel olarak çıktı halinde ve istenirse ham veri olarak bilgisayar dosyası halinde (Excel ve pdf) olarak hazırlanır.

 11. Yüzey Karakterizasyon cihazı başvurularında “Temas Açısı Ölçüm ve Gönyemetre Cihazı Numune Kabul Kriterleri” okunduktan sonra “Optik Temas Açısı/Yüzey Gerilim Cihazı Deney İstek Formu” ve numune ile birlikte HÜNİTEK Numune Kabul Birimine müracaat edilecektir.

 12. İletişim için hunitek@hacettepe.edu.tr adresi kullanılabilir.

 13. Aynı numune için farklı deney talepleri olduğunda her deney için numuneler ayrı ayrı teslim edilmelidir.

 14. Deney ücretlerinin listesi HÜNİTEK web sayfasında yayınlanmaktadır.

 15. Ödeme belgeleri (dekontlar) laboratuvara ulaşmayan örneklerin deneyine başlanmaz. Deney bedelleri aşağıdaki hesap numarasına yatırılmalıdır. Dekontun açıklama kısmına “HÜNİTEK deney bedeli; Proje kodu R.İT.P01” yazılmalıdır.


Banka Bilgileri

Halkbank Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Şube kodu: 1541

Hesap No: 06 00 00 39

IBAN: TR89 0001 2001 5410 0006 0000 39

SWIFT:TRHBTR2A

€IBAN: TR35 0001 2001 5410 0058 1000 02

$IBAN: TR62 0001 2001 5410 0058 1000 01
/

Yüklə 50,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin