Halk-divan 1 125soruYüklə 202,41 Kb.
səhifə1/3
tarix02.11.2017
ölçüsü202,41 Kb.
#27017
  1   2   3


HALK VE DİVAN EDEBİYATLARI TEST SORULARI

I. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı için söylenemez?

A) Dörtlük birimi ve hece ölçüsü esastır.

B) Sözlü dönem edebiyatının devamı niteliğindedir.

C) Dili açık ve yalındır.

D) Şiirler saz eşliğinde ve doğaçlama söylenir.

E) Şiirlerde genel olarak zengin uyak kullanılmıştır.
2.16. yy.da yaşamıştır. Bolu Beyi'yle mücadelesinde koçaklama türünde söylediği şiirleriyle ünlüdür. Şiirlerinde coşkun ve yalın bir dil kullanmıştır.

Yukarıda tanıtılan halk şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karacaoğlan B) Pir Sultan Abdal C) Köroğlu

D) Âşık Ömer E) Kaygusuz Abdal
3. Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatının belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A) Konuları, genellikle doğa güzellikleri, aşk sosyal olaylardır.

B) Âşık denilen saz şairlerinin oluşturduğu edebiyattır.

C) Şiirlerde konu bütünlüğü yoktur.

D) Şiirler saz eşliğinde söylenir.

E) Koşma, varsağı, semai, destan ... gibi nazım biçimleri vardır.
4. Aşağıdakilerden hangisi "koşma" nazım biçimi için söylenemez?

A) Şiirler 11'li hece ölçüsüyle söylenir.B) Uyak düzeni "aaba" şeklindedir.

C) Son dörtlüğünde şair, mahlasını söyler.

D) Dili sade ve yalındır.

E) Konularına göre güzelleme, taşlama, koçaklama, ağıt diye ayrılır.


5. Dede Korkut Hikâyeleri'yle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Destandan halk hikâyesine geçiş ürünüdür.

B) Kitaba adını veren Dede Korkut, her hikâyede adı geçen, hikâyedeki herkes tarafından sözü dinlenen, bilge bir zattır.

C) Hikâyelerde olaylar dörtlükler hâlinde ve hece ölçüsüyle anlatılmıştır.

D) Hikâyelerin içinde hem İslâmiyet öncesine hem de İslâmî Döneme ait motifler görülür.

E) Hikâyelerde Türk boylarının kendi aralarında ve komşu milletlerle yaptığı savaşlar anlatılır.
Bahçe bağ için ağlar

Ayva nar için ağlar

Karlı dağ güneş için

Gönül yar için ağlar6. Yukarıdaki dörtlüğün nazım biçimi hangisidir?

A) Mani B) Türkü C) Koşma D) Semai E) Varsağı
Genelde 11 'li hece ölçüsüyle oluşturulur. Özel bir ezgiyle söylenir.

Savaş, kahramanlık, hastalık, doğal afetler... gibi konuları ele alır.

7. Yukarıdaki özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varsağı B) Türkü C) Ağıt D) Koşma E) Destan


8. 19. yy.da yaşamış, Avşar boyundandır. Şiirlerinde yalın dille, yiğitçe bir söyleyiş hakimdir. Halk söyleyişlerini şiirleştirmiş, temiz bir halk dili kullanmıştır. Semai, varsağı, koşma, destan da söylemekle birlikte asıl kişiliğini türkülerde göstermiştir.

Yukarıda özellikleri verilen halk şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karacaoğlan B) Köroğlu C) Dadaloğlu D) Emrah E) Dertli


9. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatı nazım biçimlerindendir?

A) Koşma B) Mani C) Semai D) Varsağı E) İlâhi


10. 17. yy.da yaşadığı kabul edilir. Âşık edebiyatının en ünlü şairidir.

Aruzu kullanmamış, şiirlerini hece ölçüsü ve konuşma diliyle söylemiştir. Şiirlerinde coşkun bir lirizm ve içtenlik vardır.Yukarıda tanıtılan halk şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köroğlu B) Karacaoğlan C) Âşık Ömer

D) Yunus Emre e) Pir Sultan Abdal
Sevip sevip yâri ele kaptırmak

Kara bahtın bana eski işidir

Ömrümdeki yıllar kadar yâr sevdim

Her biri bir başkasının eşidir11. Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle söylenmiştir?

A) Mani B) Türkü C) Koşma D) Semai E) Varsağı


12. Hem heceyi hem aruzu kullanmıştır. 13. yy.da yaşamıştır.

İnsan sevgisi, barış, kardeşlik gibi evrensel temaları işlemiştir. Konuşulan Türkçeyi edebiyat dili hâline getirmiştir.

Yukarıda tanıtılan halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âşık Paşa b) Hacı Bektaş-ı Veli C) Hacı Bayram-ı VeliD) Yunus Emre E) Kaygusuz Abdal
13. Aşağıdakilerden hangisi dinî - tasavvuf Türk halk edebiyatı nazım türlerinden biri değildir?

A) Nutuk B) Semai C) İlahi D) Şathiye E)Devriye


14. Uzun gözlem ve deneyim ürünleridir. Toplumun kültürünü ve yaşam felsefesini yansıtır. Yol göstericidir. Bu türün ilk şekillerine "sav" denilir. Yukarıda tanıtılan anonim halk edebiyatı ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halk masalları B) Halk öyküleri C) Bilmeceler

D) Atasözleri E) Fıkralar
15. Genellikle hecenin 8'li veya 11 'li kalıbıyla söylenir. Her zaman ezgilidir. Düzenleyicileri genelde bilinmez. Kavuştak ve bent olmak üzere iki bölümden oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen halk edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Destan B) Koşma C) Türkü D) Semai E) Mani
Dağlar başın kar aldı

Gül etfarın hâr aldı

Ecele borçlu kaldım

Bir canım var yâr aldı

16. Bu dö|tlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan B) Semai C) Koşma D) Mani E) Varsağı


Aşkın derdine düşeli

Mecnunum dağlar gezerim

Katram kaynayıp coşalı

Sel oldum, çağlar gezelim

17. Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşma B) Semai C) Sagu D) Mani E) Varsağı


Bre ağalar bre beyler

Ölmeden bir dem sürelim

Gözümüz kara toprak

Dolmadan bir dem sürelim

18. Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Güzelleme B) Taşlama C) Destan D) Ağıt E) Koçaklama


19. 20.yy.da yaşamış, âşık edebiyatı son temsilcilerindendir. Şiirlerinde, yurt ve toprak sevgisini kendine özgü üslubuyla dile getirmiştir. Yalın bir dil kullanmıştır. "Dostlar Beni Hatırlasın"adlı kitapta şiirleri toplanmıştır.

Yukarıda tanıtılan halk şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emrah B) Karacaoğlan C) Dertli D) Köroğlu E) Âşık Veysel
20. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı ürünlerinden biri değildir?

A) Efsane B) Roman C) Masal D) Menkıbe E) Bilmece


21. Aşağıdaki nazım türlerinden hangisi dini – tasavvufi Türk halk edebiyatına ait değildir?

A)İlahi B) Nutuk C) Ağıt D) Devriye E) Şathiye


Hemen Mevlâ ile sana sığındım

Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey

Senden gayrı yoktur kolum kanadım

Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey

22. Yukarıdaki dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güzelleme B) Koçaklama C) Taşlama D) Destan E) Ağıt


23. I. Anonim halk edebiyatı nazım ürünüdür.

II. Genellikle 7'li hece ölçüsüyle söylenir.

III. İlk iki dize doldurmadır, asıl olan son dizelerdir.

IV. Son dörtlükte şairin mahlası bulunur.

V. Yalnızca aşk üzerine söylenir.

Yukarıda mani için verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? 1. I ve IV B) II ve IV C) I ve II D) I ve III E) IV ve V

24. “ …. şekil olarak koşmaya benzer. Maniye benzeyenler de vardır

Genellikle 11'li hece ölçüsüyle yazılır. Anonimdir. Ezgiyle söylenir. Aşk savaş, kahramanlık konuları işlenir.”

Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? 1. Semai B) Türkü C) Ninni D) Tekerleme E) İlahi

I. Koşma Aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.

II. Uyak şeması abab, cccb, dddb şeklindedir.

III. 11 'li hece ölçüsüyle yazılır.

IV. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır.

V. Söyleyeni belli değildir.

25. Yukarıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V


I. Devriye II. İlahi III. Semai IV. Nutuk V. Koşma

26. Yukarıdakilerden hangileri Tasavvuf (Tekke) edebiyatı nazım biçimleri arasında yer almaz?A) III ve V B) I ve IV C) I ve II

D) II ve III E) IV ve V


27. Allah ve din sevgisi işlenir. Duygusallık ön plandadır. Bu şiir türünü Yunus Emre geliştirmiştir. Yunus Emre'nin yazdığı bu tür şiirler günümüzde de söylenmektedir.

Yukarıda bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? 1. Kaside B) Şathiye C) Semai D) ilahi E) Nutuk

28. Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzen eleştiren yergi konulu şiirlere…………… ”' denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere…………… ” denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Hicviye-güzelleme B) Güzelleme-koçaklama

C) Taşlama - şarkı D) Taşlama-güzelleme

E) Taşlama-gazel


I. Mani II. Hikmet III. Ninni

IV. Tekerleme V. Türkü

29. Yukarıdakilerden hangisi anonim Türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) v
Çukurova bayramlığın giyerken

Çıplaklığın üzerinden soyarken

Şubat ayı kış yelini kovarken

Cennet demek sana yakışır dağlar

30. Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir?

A) Koçaklama B) Güzelleme C) Ağıt

D) Devriye E)Taşlama
31. Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor

Ehli fukaranın yüzü gülmüyor

Aşık Ruhsati dediğini bilmiyor

Yazı belli değil hat belli değil


Yukarıdaki dörtlük halk edebiyatının hangi türüne örnek gösterilebilir?

A) Şathiye B) Koçaklama C) AğıtD) Taşlama E) Güzelleme
32. Aşağıdakilerden hangisi türküler için söylenemez?

A) Özel bir ezgisi vardır.B) Hece ve aruz ölçüsü ile yazılabilir.

C) Anonim halk edebiyatı nazım şeklidir.

D) Aşk, kahramanlık, gurbet konularında yazılabilir.

E) Bent sayısı 3 ile 6 arasında değişir.


33. Aşağıdakilerden hangisinde aşık edebiyatı nazım biçimleri birlikte verilmiştir?

A) mani-koşma-varsağı

B) koşma-ninni-türkü

C) türkü-semai-koşmaD) varsağı-koşma-semai

E) ilahi-türkü-koşma


34. Aşağıdakilerden hangisinde tasavvuf (tekke) edebiyatı nazım şekilleri birlikte verilmiştir?

A) ilahi-nutuk-ağıt

B) nefes-koşma-devriye

C) şathiye-ilahi-devriye

D) nutuk-destan-na'at

E) hikmet-mani-nefes
35. Vay beni eyle beni

Elekten ele beni

Alacaksan al artık

Düşürme dile beni

Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Ağıt B)Koşma C) Varsağı D) Mani E) ilahi


36. Aşağıdakilerden hangisinde koçaklama şiirleriyle ünlü iki şairimiz bir arada verilmiştir?

A) Karacaoğlan , Yunus Emre

B) Yunus Emre , Mevlana

C) Dadaloğlu , Karacaoğlan

D) Mevlana , Dadaloğlu

E) Hacı Bektaş- ı Veli , Dadaloğlu

* Maniler tek dörtlükten oluşur

* ilk iki dize uyağı doldurmak ya da düşünceye giriş yapmak için söylenir.

* Temel düşünce son dizededir.

* Uyak düzeni aaxa'dır.

Yalnızca bu bilgilerden yola çıkılarak,

I. Hey birince birince

II. Bir incecik ter bürür

III. Kaşık saldım pirince

IV. Yar kapıdan girince

37. dizeleriyle mani oluşturulmak istenirse dizelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) II-I-III-IV

B) IV-III-II-I

C) I-II-III-IVD) I-III-II-IV

E) III-II-I-IV


38. Kıldan köprü yaratmışsın

Gelsin kullar geçsin deyü

Hele biz şöyle duralım

Yiğit isen sen geç ey Tanrı

Yukarıdaki dörtlük -haşa- Allah ile şakalaşır, konuşur gibi söylenmiş bir tekke edebiyatı nazım şeklidir.

Bu nazım şekline verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 1. İlahi B) Nutuk C) Şathiye D) Nefes E) Devriye

Yunus okur diller ile

Ol kumru bülbüller ile

Hakk'ı seven kullar ile

Çağırayım Mevla'm seni
39. Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

|A) İlahi B) Şathiye C) Ağıt D) Nefes E) Devriye


40. Tarikat şeyhlerinin tarikata yeni giren kişileri aydınlatmak için söylediği

şiirlere “…………….. ” denir. Güney Anadolu Türkmenleri arasında Varsak boyunun

özel bir ezgiyle söylediği türkülerden gelişmiş nazım şekline “…………. ” denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) ilahi-varsağı

B) varsağı-nutukC) nutuk-varsağı

D) nutuk-ilahi

E) nutuk-nefes
I. Uyak örgüsü

II. Konuları

III. Hece ölçüsü

IV. Dörtlük sayısı

V. Anonim olması

41. Yukarıdakilerden hangisi koşma ile türkünün benzer özelliklerinden biri olamaz?

A) V B) IV C) III D) II E) I
42. I. Koşma

II. Türkü

III. Şarkı

IV. Tuyuğ

V. Nefes

Yukarıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden değildir?

A) III ve IV B) II ve IV C) II ve III

D) III ve V E) IV ve V


43. Aşağıdakilerin hangisinde Âşık edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

A) Semai, koşma, destan, varsağı

B) Koşma, ağıt, mani, semai

C) Mani, destan, ilahi, ağıt

D) Ağıt, semai, türkü, nefes

E) Türkü, varsağı, semai, ilahi
44. (I) Mani ortak Halk edebiyatının en yaygın ve en küçük nazım biçimidir. (II) Dizeler yedi hecelidir. (III) Genelde birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı, üçüncü dizesi serbesttir. (IV) ilk iki dizeyle son iki dize arasında anlamsal bir bağıntı yoktur. (V) Tüm maniler dört dizeden oluşur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "mani" ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A)l. B)ll. C) III. D) IV. E) V.


45. Divan şiirinde belli bir uyak düzeniyle yazılan, dizeleri arasında ölçü birliği bulunan, herhangi bir düşünce ve duyguyu en az iki, en çok on iki beyit içinde anlatan nazım biçimidir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

 1. Müstezat B) Kıta C) Gazel D) Şarkı E) Mesnevi

46. En eski örneklerine 16. yüzyılda rastlanan bu tür, Halk edebiyatında bireysel ve toplumsal bir sevinci veya üzüntüyü, ezgili biçimde anlatmak için hece ölçüsüyle oluşturulur. Bu nazım biçimi, daima bir ezgiyle söylenir. En belirgin özelliği ise anonim oluşudur. Bununla birlikte âşıkların bu nazım biçimiyle şiirler söyledikleri de olmuştur.Bu parçada, aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden söz edilmektedir?

 1. Koşma B) Mani C) Varsağı D) Türkü E) Semai

I. Divan şiirinde en çok kullanılan nazım biçimlerindendir.

II. Konusu bakımından Halk şiirindeki koşmaya benzer.

III. Fuzuli, Baki, Nedim gibi şairlerin bu nazım biçimiyle ortaya koydukları eserler ünlüdür.47. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisine uygundur?

A) Kaside B) Rubai C) Mesnevi D) Şarkı E) Gazel


48. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı nazım biçimi ya da türlerinden değildir?

A) Tuyug B) Semai C) Mani D) Koçaklama E) ilahi

49. Bilmem kime, bilmem neye uyduk gittik

Gâhi meye, gâhi ney'e uyduk gittik.

Erbab-ı zeka riva-ı mezhep bildi bizi

Bizler dil-i divaneye uyduk gittik.

Bu parçanın nazım biçimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Mani B) ilahi C) Rubai D) Türkü E) Semai


50. Divan şiirinde dört, beş, altı ve daha çok dizeli bentlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan nazım biçimlerinin genel adına denir.

Bu cümledeki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?A) Musammat B) Kıta C) Manzume

D) Mesnevi E) Müstezat


51. Aşağıdakilerin hangisinde Tekke (tasavvuf) edebiyatına ait ürünler bir arada verilmiştir? *

A) Semai, ilahi, devriye B) Koşma, semai, varsağı

C) ilahi, nefes, şathiye D) Ağıt, mani,destan

E) Tuyuğ, rubai, ilahi


52. Halk edebiyatında tabiat, kadın, at.. gibi beğenilen bir varlığı övme amacıyla söylenen lirik şiirlere "güzelleme" denilmiştir Aşağıdakilerden hangisi "güzellemenin, konu bakımından Divan edebiyatındaki karşılığı olabilir?

A) Mersiye B) Kıta C) Rubai D) Methiye E) Tuyug


53. Havada bulut yok, bu ne dumandır

Mahlede ölen yok bu ne figandır

Şu Yemen elleri ne de yamandır

Adı Yemen 'dir gülü çemendir

Giden gelmiyor acep nedendir?

Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Semai B) Türkü C) ilahi D) Rubai E) Şarkı

54. (I) Halk şiirinin en yaygın nazım biçimi koşmadır. (II) Koşmaların çoğu 11 'li ölçüyle söylenir. (III) Koşma, Divan edebiyatının "gazel'i gibi lirik konuları işler. (IV) Genellikle 3-6 dörtlükten meydana gelir. (V) En ünlü şairi Yunus Emre'dir.Cümlelerin hangisinde "koşma"ya ilişkin bir bilgi yanlışı vardır?

 1. l. B)ll. C. III. D) IV. E)V.

55. I. Şarkı II. Mesnevi III. Tuyug IV. GazelBu nazım biçimlerinden hangilerinin Halk edebiyatı etkisiyle ortaya çıktığı söylenebilir?

A) I. ve III. B) II. ve III. C) I. ve IV. D) II. ve IV. E) III. ve IV.


56. Edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir. Beyitler halinde yazılır. Genellikle aşk ve kahramanlık konularını işler. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. Divan edebiyatında bir bakıma bugünkü roman ve öykü türünün yerini tutmuştur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmiştir?

A) Murabba B) Mesnevi C) Terkib-i bent

D) Kaside e) Rubai


57. İlahi Varsağı Koşma Tuyug Semai Şathiye

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Âşık edebiyatına aittir?

 1. 1 B)2 C)3 D) 4 E) 558. Aşağıdakilerin hangisinde konularına göre adlandırılan nazım türleri bir arada verilmiştir?

A) Mani, gazel, kıta

B) Müstezat, türkü, mani

C) Gazel, rubai, kaside

D) Semai, koşma, destan

E) Güzelleme, ilahi, koçaklama
59. Cana can vermeyenin ne canı var

Can verenin adiyle sanı var

Er kişinin metaı erlik olur

Cevherinin lâl ile mercanı varBu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuyug B) Mani C) Mesnevi D) Türkü E) Semai
60. Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi beyitler halinde oluşturulmaz?

A) Mesnevi B) Gazel C) Müstezat D) Kaside E) Şarkı


61. Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisinde aruz ölçüsü kullanılmamıştır?

A) Mesnevi B) Rubai C) Kıta D) Mani E) Tuyug


62. Aşağıdakilerden hangisi bir kasidenin ilk (matla) beyti olabilir?

A) Uyku gözüne girmedi çalıştı can ile

Çekti efendisi yoluna bunca zahmeti


 1. Bu şehr-i Stanbul ki bi-misl ü bahâdır

Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır

 1. Gayret kemerlerini kuşandı kılıç gibi

Aldı hisarı verdi Hüda feth ü nusreti

 1. Minnet Hûdâ’ya devlet ü dünya fena bulur

Baki kalır sahife-yi âlemde adımız

 1. Bir câm sın Allah için bir kâse de ol mâh için

Tâ medh-i şâhenşâh için alam ele levh ü kalem
63. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?

A)Tegazzül B) Fahriye C) Girizgah D) Nesib – teşbib E) Müstezat


64. Aşağıdakilerden hangisi "kavuştak"lı bir nazım biçimidir?

A)Gazel B) Türkü C) Mesnevi D) Rubai E) Mani


65. Yürü bre yalan dünya

Sana konan göçer bir gün

İnsan bir ekin misali

Seni eken biçer bir günBu dörtlük konusu ve söyleyiş özelliği bakımından, aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 1. Semai B) Destan C) Varsağı D) Koşma E) Mani


66. Aşağıdakilerden hangisi bir mesneviden alınmış olabilir?

A) Boynu burulu, ayağı bağlı

Şehlâ gözü nemli, canı dağlı

 1. Gül hasretinle yollara tutsun kulağını

Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar

 1. Lebine benzediğiyçün mey-i nâb

El üstünde tutarlar hürmeti var

 1. Haberi olsa anın yoluna can verdiğime

Bana rahm eyleyüben eyleye idi nazarı

 1. Gülmek ol gonceye münasibdir

Ağlamak bu dil-i hazine gerek
67. Bahçede iğde midir

Dalları yerde midir

Her gördüğün seversin

Sendeki mide midirBu parça, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

 1. Rubai B) Tuyug C) Mani Şarkı E) Türkü


8. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı genel özelliklerinden biri değildir?

A) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

B) Dili oldukça ağır ve anlaşılmazdır.

C) Anlatımı süslü ve sanatlıdır.D) Konuları genellikle yaşamdan alınan somut konulardır.

E) Nazım birimi beyittir.


69. Aşağıdaki dizilerin hangisinde Divan şiiri nazım türleri bir arada verilmiştir ?

A) methiye, gazel, kaside, naat

B) rubai, tuyug, tevhit, mersiye

C) ilahi, şathiye, şarkı, mesneviD) mersiye, naat, hicviye, münacaat

E) mesnevi, müstezat, rubai, naat


70. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı sanatçılarının özelliklerinden biri değildir?

A) Yabancı sözcük ve tamlamaları çok kullanmaları

B) Konuların anlatımında ortak söyleyişlerden yararlanmaları

C) Şiirde "göz için kafiye" anlayışına bağlı kalmaları

D) Arap ve Fars edebiyatından etkilenmiş olmaları

E) Din ve tasavvuf konusuna hiç yer vermemeleri
71. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı düz yazısının özelliklerinden biri değildir?

A) Kimi eserlerde yalın, kimilerinde ise çok ağır bir dil kullanılmıştır.

B) Birçok eserde süslü ve sanatlı bir söyleyiş benimsenmiştir.

C) Eserlerde kısa cümleli anlatım yeğlenmiş; edatlara, bağlaçlara pek yer verilmemiştir.

D) Tezkire, siyer, tarih, velayetnâme gibi türlerde eserler yazılmıştır.

E) Konudan çok konunun anlatılışı önemsenmiştir.
72. 13.-14. yüzyıl tasavvuf şairlerinden olan sanatçı kuvvetli bir tasavvuf kültürüyle yetişti. Anadolu Türkleri arasında tasavvufu yaymak, halka dervişlik yol ve törelerini öğretmek amacıyla Garip-nâme adlı Türkçe bir mesnevi yazdı. Sanatçı;

"Türk diline kimse bakmaz idi

Türklere her gönül akmaz idi

Türk dahi bilmez idi bu dilleri

İnce yolu, ol ulu menzilleri" diyerek çağının aydınlarını eleştirdi.Yüklə 202,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə