Ipna compania “Teleradio-Moldova”Yüklə 1,57 Mb.
səhifə1/12
tarix24.01.2019
ölçüsü1,57 Mb.
#101697
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

IPNA Compania “Teleradio-Moldova”

CAIET DE SARCINI

2 0 10

CUPRINS


I. IPNA Compania “Teleradio-Moldova” în 2009 (volume de emisie audiovizuale, politici editoriale, stare tehnologică şi situaţie financiară): evaluare pentru dezvoltare
II. Declaraţia politicii de programe pentru anul 2010

a) coordonatele definitorii ale politicilor editoriale ale IPNA Compania “Teleradio-Moldova” în anul 2010

b) obiective ale politicilor de programe la Radio Moldova în anul 2010

 • lista canalelor de radio, volumul emisiilor totale/zilnice

 • volumul de emisie rezervat programelor în limba de stat şi limbile minorităţilor naţionale

 • volumul de emisie destinat ştirilor

 • volumul de emisie rezervat spectacolelor, produse şi achiziţionate de companie

 • volumul de emisie anual afectat producţiei proprii

 • proiecte de schimb de programe cu ţări străine

 • volumul de emisie al programelor destinate ţărilor străine

c) obiective ale politicilor de programe la TV Moldova 1 în anul 2010

 • lista canalelor de televiziune, volumul emisiilor totale/zilnice

 • volumul de emisie rezervat programelor în limba de stat şi limbile minorităţilor naţionale

 • volumul de emisie destinat ştirilor

 • volumul de emisie rezervat filmelor artistice şi documentare, spectacolelor, produse şi achiziţionate de companie

 • volumul de emisie anual afectat producţiei proprii

 • proiecte de schimb de programe cu ţări străine

 • volumul de emisie al programelor destinate ţărilor străine


III. Planul financiar pe anul 2010

a) proiectul de buget, elaborat în condiţiile art.64, pentru anul 2010

b) proiecte de creare şi dezvoltare a subdiviziunilor teritoriale şi a reţelelor de reporteri conform

prezentului cod şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte

c) principiile şi necesităţile remunerării angajaţilor companiei

d) lista emiţătoarelor (proprii şi închiriate) utilizate de companie

e) proiecte de construcţii capitale şi de reconstrucţii

f) proiecte de dezvoltare tehnologică şi de dotare cu echipamente tehnice;


IV. Finalitatile preconizate către 1 ianuarie 2011 ale activităţii IPNA Compania “Teleradio-Moldova” (politici editoriale, tehnologice şi financiare)

PREAMBUL
“Caietul de sarcini pentru anul 2010 al IPNA Compania “Teleradio-Moldova” a fost aprobat în conformitate cu prevederile art.62 alin.(1) al Codului audiovizualului şi Strategia de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale (2007-2010).

Textul lui propriu-zis este precedat de o evaluare a volumelor de emisie şi politicilor editoriale, precum şi a stării economice şi tehnologice a Companiei din anul 2009. Estimarea respectivă a permis identificarea, pe filierele de referinţă, a obiectivelor majore pentru anul 2010.

Caietul de sarcini conţine două părţi distincte: planul financiar şi declaraţia politicii de programe (pentru companie şi, separat, pentru fiecare serviciu de programe) care servesc drept temei pentru asigurarea transparenţei, inclusiv a celei de utilizare a banilor publici, precum şi pentru susţinerea publică în activităţile Companiei.

Declaraţia în cauză cuprinde referinţe distincte la politicile de programe ale companiei şi, separat, pentru fiecare serviciu în parte. Ea, în special, include lista canalelor de radio/televiziune, volumul emisiilor totale/zilnice; volumul de emisie rezervat programelor în limba de stat şi limbile minorităţilor naţionale; volumul de emisie destinat ştirilor; volumul de emisie rezervat filmelor artistice şi documentare, spectacolelor, produse şi achiziţionate de companie; volumul de emisie anual afectat producţiei proprii; proiecte de schimb de programe cu ţări străine; volumul de emisie al programelor destinate ţărilor străine, alte date.

Planul financiar pentru anul 2010 cuprinde planul de utilizare a resurselor bugetare aprobate, elaborat în condiţiile art.64; planul financiar de utilizare a resurselor obţinute din activitatea comercială; planul financiar al resurselor solicitate suplimentar de la bugetul de stat; lista emiţătoarelor utilizate de companie; proiectele de creare şi dezvoltare a subdiviziunilor teritoriale şi a reţelelor de reporteri conform prezentului cod şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte; principiile şi necesităţile remunerării angajaţilor companiei; proiectele de construcţii capitale, de reconstrucţii, echipamente tehnice şi de reutilare, alte date.

Caietul de sarcini se încheie cu finalitatile preconizate către 1 ianuarie 2011 ale activităţii IPNA Compania “Teleradio-Moldova”.Preambul a fost introdus prin Hotărârea Consiliului de Observatori nr.1/170 din 02.06.2010 cu privire la Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.60 din 21 mai 2010 cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2010.

 1. IPNA Compania “Teleradio-Moldova” în 2009 (volume de emisie audiovizuale, politici editoriale, stare tehnologică şi situaţie financiară): evaluare pentru dezvoltare


Volume de emisie audiovizuală. TV Moldova 1 în anul 2009 a difuzat zilnic programe cu durata de 23,6 ore sau cu 2,7 ore mai mult decât în anul 2008 (20,9 ore). Astfel volumul emisiei televizuale a constituit în total 8630 ore (în scădere, din motive de profilaxie tehnică, cu 130 de ore faţă de indicatorul stabilit în Caietul de sarcini aprobat pe anul respectiv).

Emisia originală globală (producţia proprie) în anul de referinţă a constituit 1837,32 ore sau cu 717,86 ore mai puţin decât a fost preconizat în Caietul de sarcini 2009. Astfel ponderea programelor originale în structura emisiei televizuale s-a redus de la 27,1 % în 2008 la 21,3 % în 2009. Declinul respectiv a fost atestat, în mod special, în perioada celor doua electorale (aprilie şi iulie 2009), cand s-a produs reducerea periodicităţii unor emisiuni de la bilunar în lunar şi de la săptămînal în bilunar. Sub incidenţa reducerii de periodicitate s-au aflat asemenea emisiuni ca „Zona liberă”, „Vector european”, „Baştina”, „Magazinul copiilor”, „Fii tînăr” ş.a. În septembrie emisia originală a crescut până la 133,34 ore, în decembrie atingând cota de 155,75.

Structura tematică a programelor arată că în 2009 de cel mai extins segment de emisie la TV Moldova 1 au beneficiat filmele – 26 %. Această categorie de programe televizuale a fost urmată de emisiunile de cultură şi religie (17%), cele matinale şi pe teme social-politice (câte 15%). Programele de ştiri au ocupat ceva mai mult de 8 la sută din volumul total de emisie proprie a TV Moldova 1. Cotele celorlalte tipuri de emisiuni au oscilat între 6% şi 2%. Ponderea programelor de dezbateri la TV Moldova 1 în anul 2009 a constituit 1,65% din volumul total al producţiei proprii.

86 la sută dintre emisiunile originale au fost realizate în limba română, iar 14 – în limbile minorităţilor naţionale (faţă de 80 şi 20 % prevăzute în Caietul de sarcini 2009).

TVM Internaţional în anul 2009 a difuzat programe în parametrii cantitativi indicaţi în Caietul de sarcini pentru perioada respectivă (8747 ore faţă de 8760 de ore planificate). Diferenţa a fost cauzată de lucrările de profilaxie efectuate în trimestrul IV şi ieşirea din funcţie a serverului la 28 decembrie 2009.

În anul 2009 emisia radiofonică totală a constituit 18037,25 ore. Ea a fost asigurată în proporţie a câte 48 la sută de Radio Moldova (8708,25 ore) şi Radio Moldova musical (8676,50 ore), patru procente revenindu-i Radio Moldova Internaţional (652,50 ore). Indicatorii respectivi corespund parametrilor stabiliţi de Caietul de sarcini 2009.

68 la sută din volumul însumat al emisiei radiofonice a constituit producţia proprie (12187,42 ore), iar restul, 32 %, au reprezentat reluările (5849,83 ore). Emisia originală în 2009 a crescut cu 52,6 % sau 4199,83 ore faţă de anul 2008.

Radio Moldova a rezervat emisiunilor informative şi buletinelor de ştiri 38 la sută din volumul total de emisie proprie, iar dezbaterilor pe diferite teme - 3,7%. Restul emisiei originale a revenit programelor tematice realizate, în bună parte, de Departamentului proiecte. Acesta a difuzat programe originale în volum de 8200,42 ore (în creştere faţă de 2008 cu 4043,75 ore). Direcţia patrimoniu a realizat în 2009 emisiuni proprii în volum de 272,75 ore (2,2%), volumul reducându-se cu 16,5 la sută făţă de perioada similară 2008 (326,75 ore). Departamentul Radio Moldova Internaţional a redus volumul de emisie originală cu 2,50 ore faţă de perioada similară de raportare şi s-a încadrat în volumul de 652,50 ore. În declin s-au aflat la acest capitol Redacţia emisiuni pentru copii cu 27,42 ore şi redacţia ”Comunitate” - cu 1,58 ore.


Volumele de emisie audiovizuală a IPNA Compania “Teleradio-Moldova” relevă cel puţin trei sectoare, ponderea cărora în ţesutul general urmează a fi reconsiderată. E vorba de

a) sectorul emisiei informative televizuale,

b)cota producţiei originale în ţesutul general de emisie al TV Moldova 1 şi

c)segmentul emisiei audiovizuale comentative şi(sau) de dezbateri.

Reconsiderarea lor presupune identificarea căilor de sporire a consistenţei şi eficienţei acestor tipuri de produse audiovizuale pentru a acoperi, în cel mai reuşit mod, necesităţile informaţionale ale cetăţeanului.
Politici editoriale. Declaraţia politicii de programe cuprinsă în Caietul de sarcini 2009 a fost elaborată, potrivit autorilor ei, „de jos în sus”, de la editori şi producători, în baza preferinţelor audienţei, obiectivelor radiodifuzorului public naţional şi intereselor largi ale publicului consumator de programe. Determinarea şi promovarea politicii de programe a Companiei a fost anunţată ca fiind aşezată în coordonatele mai multor “principii conceptuale de bază”. Ele ar putea fi rezumate astfel: informare echidistantă, pluralism politic, libertate de opinie, diversitate tematică şi de programe pentru diferite categorii de populaţie, inclusiv pentru minorităţile naţionale, producerea, stocarea şi difuzarea de opere audiovizuale autohtone, promovarea patrimoniului cultural naţional şi universal.

Practicile din anul 2009 au arătat că o bună parte dintre principiile declarate au fost ignorate de Companie în activitatea ei curentă. Programele audiovizuale din perioada de referinţă au fost marcate de cenzură şi autocenzură. Restricţiile au vizat anumite domenii tematice, anumiţi actori politici şi sociali, anumite fenomene, evenimente şi noţiuni etc. Multiplele monitorizări, efectuate de organizaţiile neguvernamentale locale (Asociaţia Presei Electronice, Centrul de Jurnalism Independent, Asociaţia Presei Independente, Acces-info etc.), precum şi de o serie de structuri europene au probat că IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în anul ce s-a scurs a acţionat preponderent sau frecvent contrar principiilor asumate privind „asigurarea condiţiilor favorabile pentru informarea operativă, corectă, deplină şi completă a cetăţenilor Republicii Moldova, din ţară şi de peste hotarele ei, respectând principiile echilibrului social-politic, echidistanţei, imparţialităţii şi obiectivităţii”.

Compania a valorificat nesemnificativ angajamentul asumat în Declaraţia politicii de programe din anul 2009 privind organizarea de dezbateri democratice, pentru a asigura atât „un pluralism de opinii între diversele categorii ale populaţiei, cât şi integrarea cetăţenilor în societate”. Emisiunile de dezbateri televizuale („Zona liberă”, „Vector european”, „Bună seara”, „Baştina” etc.) şi cele radiofonice (“Contrapunct”, “Viaţa publică”), în special în perioadele extraelectorale, nu au răspuns la aceste deziderate atât din perspectivă cantitativă, cât şi calitativă. Organizaţiile ce au efectuat monitorizările de rigoare au oferit probe concludente ce au ilustrat derogările de la principiile citate atât în programele de ştiri, cât şi în emisiunile tematice de la TV Moldova 1 şi de la Radio Moldova (a se vedea, de ex.: www.apel.md, www.ijc.md).

Structura emisiunilor difuzate la TV Moldova 1 în anul 2009 a fost marcată de abordarea dezechilibrată a diverselor câmpuri tematice de interes public. Cele mai multe programe televizuale au fost dedicate artei şi culturii (10 emisiuni din grila actuală: „Miracolul dansului”, „Artelier”, „Cu noi la teatru”, „Studio Art plus”, „Evantai folcloric”, „La noi în sat”, „Dor”, „Templul muzicii”, „La mulţi ani”, „Vedete la bis”), tinerilor şi copiilor (7 programe: “Fii tânăr”, „Abraziv”, „Erudit cafe”, „La datorie”, „Ring Star”, „Magazinul copiilor”, „Povestea de seara”). TV Moldova 1 a dispus de câte o emisiune pe teme de mediu („Terra Vita”), de sănătate („Ghidul sănătăţii tale”), de stiinţă („Perpetuum mobile”), de arhitectura şi design („Locuinţa mea”), de morală şi religie („Lumina adevărului”), de integrare europeană („Moldovenii de pretutindeni”). În afara atenţiei TV Moldova 1 s-au aflat oamenii în etate, femeile, drepturile consumatorilor, educaţia civică, sectorul asociativ, sportul, etc. În anul 2009 ea a tratat selectiv-preferenţial comunitatea scriitoricească, cea academică şi universitară, arta cinematografică şi cea teatrală din republică etc.

Radio Moldova, la acest capitol, a abordat o paleta tematică mai diversă şi a demonstrat mai mult echilibru tematic.

Declaraţia politicii de programe din 2009 a cuprins mai multe prevederi difuze sau improprii pentru misiunea radiodifuzorului public (de exemplu: asigurarea „unor posibilităţi largi de manifestare spirituală a etniilor conlocuitoare din Republica Moldova, extinderea gamei de emisiuni, orientate pentru consumatorul de peste hotare, menite să dezvăluie posibilităţile de realizare social – politică şi spirituală a poporului moldovenesc, de afirmare plenipotenţiară a lui în Europa şi în întreaga lume”). Într-o manieră similară au fost formulate şi o serie de misiuni editoriale ale politicii de programe (de ex.: „de a oferi o imagine comprehensivă a situaţiei reale din ţară”). Compania, angajăndu-se să reflecte „principalele sărbători şi manifestări ale Bisericii Creştine Ortodoxe din Republica Moldova”, a trecut cu vederea interesele cetăţenilor de alte confesiuni.


La acest capitol al politicilor editoriale se impune

a)eliminarea partizanatului politic şi a cenzuri;

b)mediatizarea echidistantă şi imparţială a evenimentelor de interes public;

c) dezvoltarea pluralismului politic şi social prin emisiunile de dezbateri;

d) respectarea echilibrului şi a diversităţii tematice şi de altă natură.

Acestea devin sarcini imperative ce trebuie să marcheze politicile editoriale ale Companiei „Teleradio-Moldova” în noua etapă de recuperare publică.
Stare tehnologică. În anul 2007 Consiliul de Observatori a aprobat Concepţia de retehnologizare a TRM, precum şi o serie de acte normative conexe. Obiectivul lor magistral l-a constituit, în mod motivat, digitalizarea în perioada anilor 2007-2010 a procesului tehnologic de producere a mesajului audiovizual în cadrul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. Realizarea ulterioară a prevederilor documentelor de referinţă, însă, a purtat un caracter asistemic, motivul fiind lipsa sau insuficienţa resurselor financiare, alocarea lor ocazională sau fragmentară. Drept urmare, actualmente aplicarea formatului digital de producere a emisiunilor televizuale şi radiofonice este neuniform şi incomplet.

La TV Moldova 1 către începutul anului 2010 doar un singur studio, nr.5 (cu excepţia luminilor speciale), şi staţia satelit au fost digitalizate aproape în întregime. Celelalte structuri interne fie că au rămas la formatul analogic, fie că aplică concomitent atât formatul analogic, cât şi cel digital. Prin urmare, ele necesită modernizare în proporţie diferită: studiorile nr.1 (300 m.p.) şi nr. 3 (70 m.p.) – în proporţie de 100%, Sectia statii mobile si camere extrastudio – în proporţie de 80%, Complexul videoinregistrare - de 70%, sala de distribuţie şi control (Centru Tehnic) – de 60%, echipamentele de reţea Internet şi Intranet – de 50 %, sălile de montare la Departamentul Actualităţi 30%.

La Radio Moldova digitalizarea a cuprins procesele tehnologice din Sala centrală tehnică, blocurile de emisie şi Departamentul Actualităţi, unde lucrările de modernizare au fost efectuate în anul 2008 în proporţuie de 85-95 la sută. În celelalte sectoare de producere şi de emisie radiofonică digitalizarea poartă un caracter fragmentar: la Radio Moldova muzical - în proporţie de 60 la sută, în Departamentul Proiecte Radio - de 40 %. Noile tehnologii nu au ajuns în studiorile radio (S-450, S-250, cel literar dramatic), precum şi în compartimentele de montare.

Caietul de sarcini din 2009 a prevăzut reutilarea studioului nr.2 (600 m.p.) de la TV Moldova 1. Bugetul stabilit pentru acest proiect tehnic a constiuit 18314 mii lei. Modernizarea acestui platou tv a cuprins executarea a două lucrări: prima, procurarea şi instalarea unui complex digitalizat de lumini, a fost realizată în proporţie de 95 la sută, cea de-a doua – dotarea studiolui nr.2 cu echipament pentru regia de imagine şi sunet, a fost îndeplinită parţial, rămânând în etapa de achiziţionare – 60 la sută. Restul, 40% din echipamente, deşi au fost livrate, nu au fost ridicate din cauza lipsei resurselor financiare pentru acoperirea contravalorii lor şi a cheltuielilor pentru TVA si pentru procedurile vamale. În rezultat, studioul nr.2 nu a fost dat în exploatare, iar banii investiţi, practic, au fost îngheţaţi. Partenerii principali ai Companiei în modernizarea tehnologică au fost INIRO SRL (Italia) şi O-VIDEO LTD (Marea Britanie).


Situaţia la zi în domeniul retehnologizării procesului de producţie impune elaborarea unei Strategii de finalizare a procesului de digitalizare a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în care să fie articulate politicile tehnologice, etapele, priorităţile, conţinuturile şi sursele de finanţare pentru anii 2010-2012. Priorităţile pentru anul 2010 în domeniul retehnologizării, articulând o etapa ordinară în procesul de finalizare a digitalizării Companiei, urmează să vizeze

a)finalizarea unor proiecte tehnice începute în perioada anterioară;

b)elaborarea unor proiecte noi care să asigure tehnologic informarea operativă a publicului şi dezbaterea problemelor stringente ale societăţii.

c)identificarea surselor de finanţare pentru noile proiecte (buget, activitate comercială, donaţii/granturi externe).
Situaţie financiară. La data de 1 ianuarie 2010 în evidenţa contabilă a IPNA Compania “Teleradio-Moldova” au fost înregistrate active nemateriale în sumă de 1 473 553 lei şi mijloace fixe în sumă de 108 853 169 lei. În componenţa activelor nemateriale au intrat:

 • licenţe de emisie (5 ani de utilizare) - 4 300 lei

 • programe informatice (2 ani de utilizare) - 460 757 lei

 • alte active nemateriale (filme video, înregistrări audio) (3 ani de utilizare) - 1 008 496 lei

Mijloacele fixe au inclus obiecte cu valoare unitară de peste 3000,00 lei şi durata de funcţionare utilă mai mare de un an, inclusiv:

- clădiri în sumă de 57 803 240 lei cu uzură de 19,7%

- utilaj în sumă de 44 860 167 lei cu uzură de 67,7%

- transport în sumă de 2 529 586 lei cu uzură de 58,6%

- decor, mobilă în sumă de 3 660 175 lei cu uzură de 48,5%

Suma totală a uzurii mijloacelor fixe constituie 45 052 962 lei.Suma obiectelor de mică valoare şi scurtă durată care se află în exploatare a ajuns la 2 185 324 lei şi la depozit – 112 557 lei.

La 1 ianuarie 2010 creanţa debitorială pe termen scurt a constituit 4818,6 mii lei, inclusiv:

 • datoria comanditarilor pentru serviciile de publicitate prestate - 1341,8 mii lei

 • avansuri acordate - 2083,1 mii lei

 • suma calculată din arendă - 186,8 mii lei

 • creanţe ale personalului - 16,2 mii lei

 • contribuţii individuale (calculate) - 156,6 mii lei

 • creanţe privind recuperarea daunei materiale - 118,7 mii lei

 • creanţele companiilor de asigurări - 122,8 mii lei

 • alte creanţe pe termen scurt - 792,6 mii lei

Datoriile comanditarilor privind prestarea serviciilor de publicitate în valoare de 1341,8 mii lei s-au format pe parcursul anilor 2005-2009. Partea cea mai mare a fost acumulată în anul 2009 – 88 la sută, 5 % - în 2008, 4 la sută – în 2006, 2 % – în 2005 şi un procent – în 2007. Datoriile debitoriale aparţin la 59 de agenti economici, cele mai mari sume revenindu.le SA „Moldtelecom” – 348,0 mii lei, SRL „Priormedia” – 251,6 mii lei şi SRL „Strategic Media” – 126,9 mii lei. Creanţele cu termen mai mare de doi ani constituie 19,3 mii lei (SRL Moldan). Compania se află în litigiu cu întreprinderea menţionată.

Avansurile acordate furnizorilor constituie – 2083,1 mii lei, din care:

- furnizorilor nerezidenţi – 1308,3 mii lei („O-Video” LTD, Marea Britanie, avans transferat la data de 28.12.2009 pentru achiziţionarea mijloacelor fixe conform contractului nr.339 din 08.12.2008, utilajul a fost recepţionat în luna februarie 2010).

- furnizorilor rezidenţi - 774,8 mii lei, din care: 669,3 mii lei s-au transferat Serviciului Vamal pentru taxa pe valoare adăugată (20%) şi procedurile vamale; 11,7 mii lei - avans SRL „Autoprim” pentru anvelope; 58,6 mii lei - avans SRL „Ecovend” pentru echipamentul TV; 19,3 mii lei SRL Moldan şi 15,9 mii lei apartin altor debitori.

Datoriile pe termen scurt ale Companiei pentru serviciile prestate de către agenţii economici constituie 19183,5 mii lei. Cea mai mare sumă a datoriei de 17575,1 mii lei s-a format către ÎS Radiocomunicaţii privind arenda canalelor şi emiţătoarelor, din care datoria pentru anul 2008 – 10121,4 mii lei şi pentru anul 2009 – 7453,7 mii lei. La formarea datoriei au influenţat cîţiva factori: majorarea tarifelor privind arenda canalelor şi emiţătoarelor de două ori de către ÎS Radiocomunicaţii, majorarea volumulor de emisie televizuale şi radiofonice de la 18 la 24 ore, nealocarea mijloacelor bugetare suplimentare pentru aceste scopuri. Alte datorii în sumă de 1608,4 mii lei reprezintă datoriile pentru serviciile comunale.

IPNA Compania “Teleradio-Moldova” deţine 4 conturi de decontare în moneda naţională şi în valută străină (dolari SUA, Euro, franci elveţieni).

Soldurile mijloacelor băneşti la data de 1 ianuarie 2010 în casa Companiei “Teleradio-Moldova” şi la contul de decontare în monedă naţională a constituit 294 312 lei, la conturile de decontare în valută străină conform cursului oficial - 1 913 031 lei

Profitul nerepartizat constituie 70 632 370,00 lei, care s-a format în urma transmiterii bunurilor materiale cu titlu gratutit de la Compania de Stat “Teleradio-Moldova” (Hotărîrea Guvernului Nr.1536 din 30.12.2003) şi a profitului pentru anul precedent.În anul 2009 subvenţiile bugetare au constituit 90973,5 mii lei (82 la sută din veniturile totale), iar veniturile proprii – 19499,8 mii lei. (18 la sută). Comparativ cu anul 2008, indicatorii respectivi au fost în creştere: resursele bugetare au crescut din contul alocărilor suplimentare pentru retehnologizarea Televiziunii şi reparaţiile capitale în blocul Centrului tehnic TV, iar cele proprii pe seama veniturilor din publicitatea electorală. Totodată analiza structurii veniturilor proprii arată declinul activităţii comerciale a Companiei: cu 3 la sută au scăzut veniturile din publicitatea comercială, cu 31 – cele din coproducere, cu 37 % - din activitatea bazei de odihnă UNDA, etc. (a se vedea tabelul de mai jos).


Analiza veniturilor

pentru a.2008 – 2009

Tipuri de venituri

perioada

Devieri

a. 2008

a. 2009

mii lei

%

Total venituri

93 890,2

110 473,3

16 583,1

18%

- subvenţii de la bugetul de stat

79 996,7

90 973,5

10 976,8

14%

- venituri proprii, inclusiv

13 893,5

19 499,8

5 606,3

40%

 

venituri din publicitate, inclusiv

9 185,0

15 569,8

6 384,8

70%

 

- publicitate electorală
6 656,5

6 656,5

100%

 

- publicitate comercială

9 185,0

8 913,3

-271,7

-3%

 

venituri din coproducere

2 387,5

1 638,3

- 749,2

-31%

 

venituri din arenda curentă

193,3

296,7

103,4

53%

 

venituri din amenzi, penalităţi şi despăgubiri

13,0

1,0

-12,0

-92%

 

venituri din recuperarea daunei materiale

0,4

10,6

10,2

2550%

 

Alte venituri operaţionale

1 244,7

886,8

- 357,9

-29%

 

venituri baza de odihnă Unda

55,3

35,0

- 20,3

-37%

 

venituri din active intrate cu titlu gratuit

269,4

17,0

- 252,4

-94%

 

Alte venituri

2,0

422,7

420,7

100%

 

venituri din sponsori

542,9

621,9

79,0

15%


Situaţia financiară a Companiei indică oportunitatea eficientizării managementului financiar, inclusiv:

a)elaborarea şi implementarea unui program de raţionalizare a cheltuielilor de producere a mesajului audiovizual;

b)eficientizarea activităţii serviciilor economic şi contabil, al departamentului marketing şi publicitate;

c)sporirea veniturilor de la activitatea comercială;

d)stingerea datoriilor debitoare;

e)eşalonarea achitării datoriilor Companiei faţă de Î.S.Radiocomunicaţii etc.

II. Declaraţia politicii de programe pentru anul 2010

a) coordonatele definitorii ale politicilor editoriale ale IPNA Compania “Teleradio-Moldova” în anul 2010
Politicile de programe pentru anul 2010 ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova” sunt axate pe prevederile Codului audiovizualului şi ale Strategiei de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale (2007-2010). Ele, în mod prioritar, au în obiectiv scoaterea Companiei „Teleradio-Moldova” de sub incidenţa factorului politic şi trecerea ei în spaţiul public, eliminarea implicaţiilor şi efectelor partizane politice sau (şi) proPutere ale Companiei şi centrarea activităţii ei pe necesităţile informaţionale ale cetăţeanului, susţinerea şi stimularea în programele de televiziune şi radio a respectului faţă de persoana umană şi demnitatea ei, promovarea valorilor drepturilor universale ale omului.

Alineat modificat prin Hotărârea Consiliului de Observatori nr.1/170 din 02.06.2010 cu privire la Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.60 din 21 mai 2010 cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2010.


Dezideratele consemnate urmează să fie articulate în reabilitarea şi înrădăcinarea în activitatea curentă a Companiei a unui set de valori fundamentale, inerente instituţiei publice a audiovizualului. Acesta va cuprinde independenţa editorială, autonomia instituţională, libertatea de exprimare şi de creaţie, pluralismul de opinii, diversitatea tematică, geografică, culturală, etnică şi confesională, integritatea şi responsabilitatea profesională şi corporativă etc. În consecinţă, activitatea Companiei va fi conformată atribuţiilor prescrise de Codul audiovizualului (art.51) şi prevederilor din art.2.1, 2.2 şi 2.3 din Strategia de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale (2007-2010).

Alineat modificat prin Hotărârea Consiliului de Observatori nr.1/170 din 02.06.2010 cu privire la Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.60 din 21 mai 2010 cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2010.


În anul 2010 politicile de programe ale Companiei vor fi dezvoltate pe următoarele filiere. 1. Informare imparţială şi pluralism politico-social

Informarea imparţială şi pluralismul politico-social va constitui pivotul politicilor de programe în procesul de recuperare publică a Companiei „Teleradio-Moldova”. Aceasta implică reconfigurarea politicilor editoriale, urmând să asigure:

1. dezvoltarea informării imparţiale şi complexe a cetăţeanului asupra evoluţiilor de interes public din societate;

2. promovarea echilibrului şi pluralismului politico-social.

Reconfigurarea politicilor editoriale, astfel, va cuprinde: • aplicarea curentă şi necondiţionată de către angajaţii radiodifuzorului public a principiilor şi valorilor profesionale, fixate în Codul audiovizualului, precum şi în Codul de principii, standarde şi recomandări al producătorilor Companiei publice „Teleradio-Moldova”;

 • reconsiderarea grilei de emisie informativă televizuală şi radiofonică care să asigure o densitate pertinentă programelor de ştiri; diversificarea registrului tematic şi geografic al emisiei informative;

 • elaborarea unei paradigme noi, moderne, de scriere a ştirilor şi reportajelor audiovizuale, precum şi de prezentare şi paginare a programelor de ştiri;

 • identificarea modalităţilor de confluenţă a fluxurilor informative televizuale şi radiofonice;

 • dezvoltarea separată şi distinctă a segmentului audiovizual comentativ şi investigativ prin inaugurarea unui set ramificat de emisiuni tematice şi de dezbateri de interes public ce ar asigura pluralismul politico-social şi diversitatea de opinii; Compania garantează acordarea dreptului la replică în condiţiile, prevăzute de legislaţia în vigoare;

 • mediatizarea echilibrată a actorilor politici, inclusiv a partidelor şi formaţiunilor politice parlamentare şi extraparlamentare, a reprezentanţilor societăţii civile;

 • elaborarea criteriilor de reflectare a evenimentului internaţional, inclusiv al celui european, în programele radiodifuzorului public şi consolidarea prezenţelor Republicii Moldova în spaţiul audiovizual internaţional (Radio Moldova Internaţional, TV Moldova Internaţional). 1. Patrimoniu cultural şi memorie istorică

Politicile de programe ale Companiei „Teleradio-Moldova” din anul 2010 vor converge spre dezvoltarea patrimoniului cultural, precum şi spre conservarea arsenalului de documente audiovizuale ca suport pentru memoria istorică a societăţii. În acest sens va fi asigurată:

 • dezvoltarea produsului audiovizual cu impact cultural, spiritual, cognitiv, educativ şi recreativ, inclusiv prin instituirea, în bază de concurs, a unor proiecte televizuale şi radiofonice pentru promovarea artei teatrale, cinematografice, muzicale, a literaturii, sportului;

 • realizarea, în bază de concurs, a proiectelor audiovizuale adresate diferitor categorii de ascultători şi telespectatori (copii, femei, minorităţi naţionale, persoane cu disabilităţi etc.), asigurarea unui mesaj accesibil pentru toate categoriile de populaţie;

 • difuzarea operelor audiovizuale europene (art.3 al Codului audiovizualului) în temeiul exigenţelor de calitate înaltă, inclusiv în limbile minorităţilor naţionale din ţară;

 • fortificarea contribuţiei colectivelor artistice din structura Companiei în realizarea funcţiei educative a radiodifuzorului public;

 • eliminarea programelor susceptibile de a dăuna dezvoltării fizice, mentale sau morale a minorilor, aplicarea sistemului signaletic pentru protejarea integrităţii morale a tânărului public;

 • păstrarea şi exploatarea arhivei audiovizuale, arhivarea materialului audiovizual pe suporturi moderne şi elaborarea bazelor de date digitalizate, crearea condiţiilor favorabile pentru un schimb avantajos de programe şi de dezvoltare a colaborării cu alte studiouri din ţară şi de peste hotare. 1. Proiecte sociale şi utilitate publică

Politicile de programe în anul 2010 vizează articularea vocaţiei sociale a Companiei „Teleradio-Moldova”. În acest scop radiodifuzorul public:

 • va realiza proiecte cu impact social (de ajutorare a oamenilor în etate şi a copiilor din orfelinate; de restituire a valorilor culturale, de promovare a talentelor etc.);

 • va manifesta, în baza unui cadru normativ transparent, deschidere faţă de difuzarea gratuită a publicităţii sociale;

 • va organiza sau va coparticipa la desfăşurarea acţiunilor culturale în scopuri caritabile.
 1. Control public

IPNA Compania „Teleradio-Moldova” trebuie sa demonstreze deschidere şi să accepte orice modalitate de control public al politicilor de programe. În acest sens ea:

 • va lua în calcul recomandările Consiliului Coordonator al Audiovizual şi al Consiliului de Observatori;

 • va trata adecvat rezultatele monitorizătrilor efectuate de ONG-uri;

 • va institui serviciul de ombudsman care să protejeze interesele consumatorilor de informaţie etc.

 • va implica consumatorii de informaţie în recuperarea publică a companiei şi în evaluarea programelor radiofonioce şi televizuale.
 1. Suport digital al politicilor de programe

Operativitatea şi complexitatea, interactivitatea şi diversitatea emisiunilor audiovizuale se află sub incidenţa directă a tehnologiilor aplicate în procesul de producere a programelor de radio şi televiziune. În consecinţă, modernizarea dimensiunii tehnologice a companiei devine element constitutiv al politicilor de programe. Actualmente modernizarea în audiovizual capătă dimensiunea digitalizării. Avansarea pe acest itinerar în proporţie de 15-20 la sută faţă de nivelul atins în 2009 va deschide perspective noi pentru realizarea politicilor de programe.

În acest sens imperative sunt sarcinile: • crearea Consiliului de prospectare tehnologică şi elaborarea programului strategic de digitalizare pentru perioada 2010-2015 şi planuri operaţionale anuale;

 • corelarea procesului de digitalizare cu obiectivele politicilor de programe specificate în p.1;

 • aplicarea suportului on-line pentru programele audiovizuale.
 1. Suport uman şi instituţional al politicilor de programe

Politicile de programe trasate pentru anul 2010 implică raţionalizarea şi ajustarea cadrului normativ instituţional şi a structurii interne a Companiei, a fişelor de post, a normării muncii şi a modalităţilor de remunerare a muncii angajaţilor. În acest sens vor fi efectuate:

 • inventarierea actelor instituţionale ale Companiei, conformarea lor deplină la prevederile legislative, la normele şi practicile profesionale internaţionale şi prezentarea actelor de rigoare CO spre examinare şi aprobare;

 • subscrierea documentelor instituţionale interne de către fiecare angajat, potrivit funcţiei deţinute (de ex.: jurnaliştii se vor angaja în scris să respecte Codul de principii, standarde şi recomandări al producătorilor IPNA etc.);

 • elaborarea, aprobarea de către CO şi CCA şi punerea în aplicare a noii organigrame a Companiei;

 • instruirea angajaţilor, promovarea şi încurajarea materială a lor în baza excelenţei şi performanţei profesionale;

 • elaborarea unui nou sistem de normare şi remunerare a muncii;

 • angajarea personalului de creaţie al Companiei în bază de concurs şi pe termen determinat, crearea Comisiilor de concurs şi a celor de evaluare, constituirea Consiliilor artistice;
 1. Suport financiar al politicilor de programe

Suportul financiar al politicilor de programe va fi creat prin:

 • utilizarea eficientă şi adecvată, în funcţie de priorităţile dezvoltării Companiei, a subvenţiilor publice, precum şi a resurselor financiare provenite din prestarea serviciilor publicitare şi de alt ordin;

 • atragerea resurselor financiare externe (prin proiecte de reformare şi dezvoltare instituţională a Companiei) etc.


8. Radiodifuzorul public în anul 2010 va cuprinde două servicii de programe televizuale (TV Moldova 1 şi TV Moldova Internaţional) şi trei radiofonice (Radio Moldova, Radio Moldova Muzical şi Radio Moldova Internaţional). Cu excepţia Radio Moldova Muzical, toate serviciile de programe, în conformitate cu prevederea din p.2.3 al Strategiei de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale (2007-2010), poartă un caracter “preponderent generalist”. Volumul de programe proprii va atinge cota de 15,75 ore/zi la Radio Moldova, 24 de ore/zi la Radio Moldova Muzical şi 2,5 ore - la Radio Moldova Internaţional. Media lor zilnică (14 ore) corespunde prevederilor din Strategia de referinţă. La TV Moldova volumul de programe proprii va constitui 8 ore/zi, iar la TV Moldova Internaţional - 0,65 ore/zi (faţă de 12 ore prevazute de Strategia de referinţă).

P.8 a fost introdus prin Hotărârea Consiliului de Observatori nr.1/170 din 02.06.2010 cu privire la Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.60 din 21 mai 2010 cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2010.


9. În anul 2010, în conformitate cu art.51 alin.(2) al Codului Audiovizualului şi obiectivul 3 al Strategiei de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale (2007-2010)”, IPNA Compania “Teleradio-Moldova” va achiziona 876 de ore de programe radiofonice (10% din volumul total de emisie radiofonică) şi 2290 de ore de programe televizuale (548 de ore pentru prima difuzare şi 1742 – pentru reluare), adică puţin peste 15 la sută din volumul însumat de emisiuni tv. În aceste volume se înscriu atât programele de origine europeană, cât şi cele produse de producătorii independenţi din Republica Moldova (ultimele la Radio Moldova vor însuma 50 ore; la TV Moldova 1 – 30 ore). Operele producatorilor autohtoni ar putea astfel constitui în acest an între 1-3% din volumul de emisie al TV Moldova 1 şi Radio Moldova.

În anul 2010 va fi revizuită organigrama companiei, care va prevedea crearea în cadrul televiziunii publice a unei structuri ce se va ocupa de stabilirea mecanismului permanent de identificare si atragere a produselor studiourilor independente, mecanism care a lipsit până în prezent.

În conformitate cu art.11 al Codului audiovizualului şi obiectivul 6 al Strategiei de referinţă, emisia radiofonică şi televizuală din anul 2010 va fi efectuată în proporţie de 80 la sută în limba romănă şi în proporţie de 20 la sută – în limbile rusă, ucraineană, găgăuză şi ale altor minorităţilor naţionale.

În anul 2010, din motive financiare, nu vor fi inaugurate canale noi de televiziune sau de radio.

P.9 a fost introdus prin Hotărârea Consiliului de Observatori nr.1/170 din 02.06.2010 cu privire la Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.60 din 21 mai 2010 cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2010.
10. IPNA Compania “Teleradio-Moldova” în anul 2010 va începe activitatea privind crearea unui centru de formare profesională continuă.”

P.10 a fost introdus prin Hotărârea Consiliului de Observatori nr.1/170 din 02.06.2010 cu privire la Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.60 din 21 mai 2010 cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2010.


Promovarea şi implementarea poliitcilor de programe ale IPNA Compania „Teleradio - Moldova” vor fi asigurate de o grilă de programe televizuale şi radiofonice echilibrată şi flexibilă.

b) obiective ale politicilor de programe la Radio Moldova în anul 2010
Radio Moldova are ca obiective prioritare reflectarea pe larg şi aprofundat a fenomenelor social-politice, economice şi culturale, ridicarea nivelului calitativ al programelor de actualităţi prin prezentarea punctelor de vedere diferite în problemele abordate, majorarea volumului emisiei informative, inaugurarea pe parcursul anului a unor emisiuni de dezbateri politice, sociale şi economice. În anul 2010 va fi revăzută grila de emisie, astfel încât parte din emisiuni vor fi păstrate, altele remodelate în concept, iar cele depăşite de timp vor fi înlocuite cu programe noi.

Calitatea emisiunilor, modalitatea de abordare a problemelor şi fenomenelor se vor face în cadrul unor evaluări la Consiliului Artistic al Radiodifuziunii.


1. Lista canalelor de radio

Radio Moldova

Radio Moldova Muzical

Radio Moldova Internaţional

2. Volumul de emisie ( total ) - 18 197.05 ore

Radio Moldova – zilnic 24 de ore, anual 8760 ore (47.40 ore – pauza tehnică)

Radio Moldova Muzical – zilnic 24 de ore, anual 8760 ore

Radio Moldova Internaţional – zilnic 2,5 ore, anual 677,5 ore


3. Volumul de emisie rezervat programelor în limba de stat şi în limbile minorităţilor naţionale

Radio Moldova - limba română 80% - 7008 ore,

- limba rusă 15,5% - 1358, 20 ore

- limbile minorităţilor conlocuitoare 4,5 % - 394, 20 ore

Radio Moldova Muzical – 100% limba română 8760 ore

Radio Moldova Internaţional – ( total ) 677,5 ore

limba română – 23% 157,5 ore

limba rusă – 19.25% 130 ore

limba franceză – 19,25% 130 ore

limba engleză – 19,25% 130 ore

limba spaniolă – 19,25% 130 ore
4. Volumul de emisie destinat ştirilor

Radio Moldova 2185 ore

Radio Moldova Muzical 365 ore

Total 2550 ore

Radio Moldova, prin volumul programelor de ştiri, se conformează cerinţei Strategiei de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale (2007-2010”), potrivit căreia programele de ştiri radiofonice la radiodifuzorul public urmează să fie transmise la fiecare oră.

P.4 a fost completat prin Hotărârea Consiliului de Observatori nr.1/170 din 02.06.2010 cu privire la Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.60 din 21 mai 2010 cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2010.


5. Volumul de emisie destinat spectacolelor radiofonice

montări proprii originale - 6 ore

spectacole şi creaţii muzicale transmise din sălile de concerte - 99 ore

spectacole înregistrate şi difuzate în reluare - 1095 oreKataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 1,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə