"İqtisadi nəzəriyyə və marketinq" kafedrası "İqtisadiyyat" fənni üzrə test suallarıYüklə 0,73 Mb.
səhifə1/5
tarix04.07.2018
ölçüsü0,73 Mb.
#55638
  1   2   3   4   5

QARIŞIQ

“İqtisadi nəzəriyyə və marketinq” kafedrası“İqtisadiyyat” fənni üzrə test sualları


 1. İqtisadi nəzəriyyə nəyi öyrənir?

 1. İqtisadi inkişafın xüsusiyyətləri

 2. İqtisadiyyatın sahə və ərazi quruluşunu

 3. Mənsuldar qüvvələrin quruluşunu və inkişafın

 4. İqtisadi dövriyyəyə cəlb edilmiş resurslarından səmərəli istifadə etməyin yolları və iqtisadi münasibətləri

 5. İqtisadi proseslərin sosial nəticələri
 1. Mülkiyyətin iqtisadi məzmunu hansı anlayışlarla ifadə olunur?

 1. Təsnifat subyektləri, müəssəsələr, zavod və fabriklər

 2. Əmlak, sahibkarlıq, sərvət

 3. Sərəncam vermək, yiyələnmək, istifadə etmək, mənimsəmək

 4. Hüquqi təminat, özəlləşdirmə, milliləşdirmə

 5. Gəlir və onun müxtəlif formaları 1. Əmtəə istehsalının tarixi və obyektiv əsasları hansılardır?

 1. Məhsul bölgüsü, müqavilə, istehlak

 2. Dövlətin, idarəetmənin və mülkiyyət hüququnun meydana gəlməsi

 3. İctimai əmək bölgüsü, mülkiyyət ayrı-seçkiliyi

 4. Pulun, kapitalın və gəlipin yaranması

 5. Ticarətin və sənətkarlığın meydana gəlməsi
 1. Əmtəə təsərrüfatının təşkilatı formaları hansılardır?

 1. Sadə, kapitalist, planlı

 2. Müəssisələr, zavodlar, digər təsərrüfatlar

 3. Firmalar, kanpaniyalar, inhisarlar

 4. Səhmdar cəmiyyətlər kooperativlər, fermer təsərüfatları

 5. Xüsusi və dövlət
 1. Pul necə meydana gəlmişdir?

 1. Bazar iqtisadiyyatının yaranması nəticəsində

 2. Mübadilənin və dəyər formalarının tarixi inkişafı nəticəsində

 3. Əmək bölgüsünün inkişafı nəticəsində

 4. Dövlətin meydana gəlməsi nəticəsində

 5. Qızılın istifadəsi nəticəsində

 1. Bazar iqtisadiyyatının əsas xarakterik cəhətləri hansılardır?

 1. Ticarət, mübadilə, gəlir bölgüsü

 2. Xüsusi sahibkarlıq, əmtəə istehskalı, mübadilə

 3. Xüsusi sahibkarlıq,iqtisadi azadlıq, azad rəqabət, təşəbbüskarlıq

 4. Azadlıq, bərabərlik, iqtisadi ədalət

 5. Pulun istifadəsi və alqı-satqı
 1. Bazar iqtisadiyyatının subyektləri hansılardır?

 1. Ev təsərrüfatları, ictimai təsərrüfatlar

 2. Ayrı-ayrı insanlar, insan qrupları, təşkilatlar

 3. Ev təsəərrüfatları, dövlət, firmalar və müəssələr

 4. Dövlət orqanları, müxtəlif təşkilatlar, firmalar

 5. Bütün hüquqi şəxslər
 1. Bazar hansı çətin problemi asanlıqla həll edir?

 1. İnsanların maddi tələblərinin ödənilməsi

 2. Müxtəlif dövlətlər arasında ticarətin həyata keçirilməsi

 3. Nələrin, necə və kim üçün istehsal edilməsi

 4. Müxtəlif məhsul növlərinin istehsalını

 5. Optimal ərazi proporsiyaların müəyyən edilməsi
 1. Bazar tələbinə hansı amillər təsir göstərir?

 1. Dövlətin fəaliyyəti, firmaların sayı, istehsalçıların fəallığı

 2. İstehlakın ödənilməsi, dövlət xərcləri, gəlirlər

 3. Qiymətlər, gəlirin həcmi, alıcıların sayı, alternativ əmtəələrin ortaya çıxması

 4. Ticarət sərbəstliyi,istehsal sərbəstliyi, ümumi iqtisadi azadlıq

 5. Xarici ticarət, idxal və ixrac
 1. Qiymətin səviyyəsinə hansı amillər təsir göstərir?

 1. İctimai-zəruri əmək məsrəfləri; tələb və təklifin nisbəti

 2. İstehsalın təşkili, ticarətin təşkili, istehlak

 3. Bazarın quruluşu, tələbin kəmiyyəti, təklifin kəmiyyəti

 4. Dövlətin fəaliyyəti ,firmaların fəaliyyəti ,istehlakçıların fəaliyyəti

 5. Milli iqtisadiyyatın sahə strukturu
 1. Bir-birini qarşılıqlı əvəz edən əmtəllər üçün fərqsizlik əyrisinin konfuqrasiyaı necə görünə bilər?

 1. X-oxuna paralel xətt kimi

 2. Y - oxuna paralel xətt kimi

 3. Müsbət meylli olan düz xətt kimi

 4. Mənfi meyyli olan düz xətt kimi

 5. Tələb və təklif əyrilərin kəsişməsi kimi 1. Əmtəələrin təklifinin 12%, tələbin 40 % eyni zamanda yüksəlməsi nə ilə nəticələnir?

 1. İstehsalın stabilləşməsi və qiymətin aşağı düşməsi ilə

 2. Qiymətlərin aşağı düşməsi və əmtəələrin miqdarının azalması ilə

 3. Qiymətin artması və əmtəələrin miqdarının azaldılması ilə

 4. Qiymətin stabilləşməsi və istehsalın artması ilə

 5. Qiymətlərin aşağı salınması və ətəənin miqdarının artırılması
 1. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyinin əsas səbəblərindən biri:

 1. Bazarın qeyri- mükəmməl olmasıdır

 2. İqtisadi siyasətdir

 3. Dövlətin iqtisadi maraqları

 4. İqtisadiyyatın inhisarlaşmasıdır

 5. Milli maraqlardır
 1. Iqtisadi nəzəriyyənin predmeti hesab etmək olarmi?

 1. Istehsal münasibətləri və onlarin inkişaf qanunları

 2. Millətin sərvəti

 3. Təsərrüfat subyektlərinin davranişi

 4. Ehtiyatlarin məhdudluğu

 5. Tələbatlarin ödənilməsi
 1. Tarixən birinci olan iqtisadi nəzəriyyə məktəbi:

 1. Keynsçilik

 2. Marksizm

 3. Merkantelizm

 4. Klassik siyasi iqtisad

 5. Fiziokratlar
 1. Ilk dəfə tədavül sferasini deyil, istehsal prosesini öz təhlilinin predmeti etmiş iqtisadi məktəb:

 1. Merkantelizm

 2. Fiziokratlar

 3. Klassik siyasi iqtisad

 4. Marjinalizm

 5. Keynsçilik
 1. Iqtisadi nəzəriyyənin predmetini daha dolğun səciyyələndirən tərif:

 1. Insanlarin davranişinin əsaslandirilmasi haqqinda elm

 2. Istehsal olunmuş nemətlərin istehsali və bölgüsünün meyarlarihaqqinda elm

 3. Məhdud iqtisadi ehtiyatlar şəraitində insan cəmiyyətinin inkişafinin ən ümumi qanunlari haqqinda elm

 4. Natural sərvətlər haqqinda elm

 5. Insanlarin maddi və mənəvi tələbatlarinin dinamikasi haqqinda elm
 1. P.Samuelson iqtisad elminin görkəmli nümayəndələrindən üçünü fərqləndirmişdir

Onlar:

 1. Smit, Rikardo, Marks

 2. Marks, Keyns, Marşal

 3. Smit, Marks, Keyns

 4. Keyns, Marks, Rikardo

 5. Rikardo, Marks, Marşal
 1. Təbiət və cəmiyyət qanunlarının vəhdəti nədədir:

 1. Insanlarin fəaliyyətindən asili deyillər

 2. Obyektiv xarakter daşiyirlar

 3. Insanlarin iqtisadi fəaliyyəti vasitəsilə təzahür edirlər

 4. Tarixən keçici xarakter daşiyirlar

 5. Əbədidirlər
 1. Ehtiyatlarin məhdudluğu o deməkdir ki,

 1. Onlarin vasitəsi ilə mövcud tələbatlarin hamisini eyni vaxtda və tam ödəmək mümkün deyil

 2. Cəmiyyətdə onlarin mövcud kəmiyyəti zəruri əmtəə və xidmətlərin istehsali üçün kifayət etmir

 3. Ehtiyatlar yalniz istehlak əşyalarinin istehsali üçün kifayət edir

 4. Bütün cavablar düzdür

 5. Bütün cavablar səhvdir
 1. Tələb qanunu hansı asıllığı ifadə edir

 1. Tələblə təklif arasındakı asılılığı

 2. Alıcıların sayı ilə əmtəələrin miqdarı arasındakı asılılıqı

 3. Tələbin həcmi ilə qiymət arasındakı asılılığ

 4. Qiymətlə alıcıların sayı arasında olan asılılığı

 5. Təkliflə alıcılırın sayı arasında
 1. Qiymət nəyə deyilir?

 1. Alıcının əmtəə üçün təklif etdiyi pulun məbləğinə

 2. Əmtəənin maya dəyərinin pullu ifadəsinə

 3. Əmtəə dəyərinin pullu ifadəsinə

 4. Satıcınınn öz əmtəəsi üçün tələb etdiyi pulun məbləğinə

 5. Bütün xərclərin cəmi
 1. Bazar mexanizminin ünsürləri hansılardır?

 1. Sərbəstlik,bərabərlik,mulkiyyət azadlığı,inhisarçılıq

 2. Tarazliq,yarmarkalar,lizinq kampaniyaları

 3. Qiymət,tələb,təklif,rəqabət

 4. Planlaşdırma,tənzimləmə,təskilatlanma

 5. Subsidiyalar, kreditlər, birjalar
 1. Bazar infrastrukturunun əsas elementləri hansılardır?

   1. Birjalar,yarmarkalar, lizinq kompaniyalari

   2. Əmtəələr, xidmətlər, qarsiliqli əlaqələr

   3. Müəssisələr, fabriklər, zavodlar

   4. Nəqliyyat vasitələri, rabitə vasitələri,bazar meydanları

   5. Satış bazaları, mağazalar
 1. Istehsal xərclərinin hansi tərkib hissələri vardir?

   1. Umumi xərclər,sabit xərclər,dəyisən xərclər

   2. Fərdi xərclər,umumi xərclər,dovlət xərcləri

   3. Istehsalcinin xərcləri,alicinin xərcləri,daşınma xərcləri

   4. İlkin xərclər,son xərclər,alternatif xərclər

   5. Aşağı və yüksək xərclər
 1. Son hədd xərcləri məhsul buraxılışının həcminə necə təsir göstərir?

   1. Istehsal həcmini azaldir

   2. Istehsalin həcmini optimallaşdırır

   3. Istehsal xərcini artirir

   4. Istehsal həcminə hec bir təsir gostərmir

   5. İstehsal həcminin sabitləşməsi
 1. Mənfəətin hansi növləri var?

   1. Asagi mənfəət, orta mənfəət, yüksək mənfəət

   2. Ailənin mənfəəti, firmanin mənfəəti, dövlətin mənfəəti

   3. Səxsi mənfəət, qrup mənfəəti, umumi mənfəət

   4. Iqtisadi mənfəət, faktiki (balans) mənfəəti, normal mənfəət

   5. Adələtli və adələtsiz mənfəət
 1. Mikroiqtisadiyyat nə deməkdir?

   1. Yüksək göstəricisi olan iqtisadiyyat

   2. Dövlət səviyyəsində təskil olunan iqtisadiyyat

   3. Kicik həcmli iqtisadiyyat

   4. Iri həcmli iqtisadiyyat

   5. Təsərrüfat vahidi səviyyəsində iqtisadiyyat
 1. Firma nədir?

   1. Bazar iqtisadiyyatinda biznes fəaliyyətinin əsas strukturu həlqəsidir

   2. İnsanlarin birgə təsərrüfat fəaliyyəti üçün birləşməsidir

   3. Dövlətin təsis etdiyi muəssisədir

   4. Gəlir əldə etmək üçün yaradilan təserrufatdir

   5. Aktiv fəaliyyətdə olan müəssisə

 2. Istehsal xərcləri ilə mənfəət arasinda neçə asililiq vardir?

   1. Istehsal xərcləri azaldiqca,mənfəət artir

   2. Istehsal xərcləri azaldiqda mənfəət də azalir

   3. Onlarin arasinda hec bir asililiq yoxdur

   4. Istehsal xərcləri artdiqda mənfəət də artır

   5. Sabit gəliri sabit xərclər təmin edir
 1. Menecmentin, idarəetmənin zəruriliyi nə ilə müəyyən olunur?

   1. Firmanin rəqabət qabiliyyəti olmasının təmin edilməsi ilə

   2. Firmanin fəaliyyət həcmi ilə

   3. Dövlətin tələbləri ilə

   4. Firmanin qurulusu ilə

   5. Mənfəətin artırmaq zəruriyyəti
 1. Istehsal amillərinə nələr daxildir?

   1. Torpaq,əmək,kapital,sahibkarliq qabiliyyəti

   2. Əmək , istehsal vasitələri,pul vasitələri

   3. Təbii resurslar ,insanlar,hazır nemətlər

   4. Sahibkarliq təşəbbüsü , kapital, xammal avadanliqlari

   5. Əsas və dövriyyə vəsaitləri
 1. Əlverisli sahibkarliq mühitin hansı sərtləri var?

 1. Xammal bolluqu,ucuz isci quvvəsi,təbii resurslarin bolluğu

 2. Bazar tələbinin artmasi,işsizliyin artması,təşəbuskarliqin artmasi

 3. Vergilərin azlıqı, iqtisadi azadliq, gəlirdən sərbəst istifadə etmək imkanları,

gömrük rüsumlarının aşagı səviyəsi

 1. Dövlət təminatları,güclü rəqabət,möhkəm inzibati nəzarət

 2. İnkişaf etmiş bazar infrastrukuru
 1. Torpağın gətirdiyi gəlir necə adlanır?

   1. Mənfəət

   2. Divident

   3. Renta

   4. Faiz

   5. Əmək haqqı
 1. Torpağın təbii münbitliyindəki fərqlər nəticəsində əmələ gələn gəlir nesə adlanır?

   1. Aralıq renta

   2. II- diferensial renta

   3. İcarə haqqı

   4. Mütləq renta

   5. I- diferensial renta
 1. Torpağın qiyməti hansı amillərin altında dəyişir

   1. Əmtəələrin qiyməti, bazarın vəziyyəti

   2. Rentanın illik məbləği və bank faizinin norması

   3. Torpaqların çatışmazlığı və aqrar işsizliyin artması

   4. Torpaq bazarının genişlənməsi və dövlətin bazara müdaxiləsi

   5. Torpağın məhsuldarlığın azalması
 1. İqtisadi kateqoriyalar nə deməkdir?

   1. İqtisadi prosesləri ifadə edən anlayışlardır

   2. İqtisadi münasibətləri ifadə edən anlayışlardır

   3. Təsərrüfat subyektləri ifadə edən anlayışlardır

   4. Təsərrüfat obyektləri ifadə edən anlayışlardır

   5. İqtisadi şəraiti ifadə edən anlayışlardır
 1. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı mülkiyyətin obyekti ola bilməz?

   1. Maddi nemətlər

   2. Şəxsi əmlak

   3. Qeyri-istehsal obyektləri

   4. Zavodlar və fabriklər

   5. Dövlət orqanlar
 1. Bazar iqtisadiyyatında hansı iqtisadi mənafelər aparıcı rol oynayır?

   1. Dövlətin mənafeləri

   2. Qrup mənafeləri

   3. Xüsusi mənafelər

   4. İctimai mənafelər

   5. Ümumi mənafelər
 1. Əmtəə istehsalın meydana gəlməsi üçün hansı əmək bölgüsü zəruridir?

   1. Təbii əmək bölgüsü

   2. Daxili əmək bölgüsü

   3. İctimai əmək bölgüsü

   4. Milli əmək bölgüsü

   5. Ailədaxili əmək bölgüsü
 1. Əmtəənin hansı xassələri vardır?

 1. İfrat vəistehsal və defisit

 2. Faydalılıq və istehsala yararlılıq

 3. İstehlak dəyəri və dəyər

 4. Cəlbedicilik və möhkəmlilik

 5. Etibarlılıq və uzunömürlülük
 1. Hansı təsərrüfatlar sadə əmtəə istehsalına aid edilir?

   1. Dövlət müəssisələri

   2. İri zavodlar və fabriklər

   3. Səhmdar cəmiyyətin təsərrüfatları

   4. Xırda əmtəə istehsallarının təsərrüfatları

   5. Bütün xüsusi təsərrüfatlar
 1. Hansı ölkələr üçün planlı təsərrüfatı xarakterikdir?

   1. Avropa ölkələri üçün

   2. İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün

   3. Kapitalist ölkələri üçün

   4. Sosialist ölkələri üçün

   5. Keçid iqtisadiyyatına malik ölkələri üçün
 1. Pul nə deməkdir?

   1. Tələbin ifadə formasıdır

   2. Təklifin ifadə formasıdır

   3. Ümumi ekivalentin ifadə formasıdır

   4. İstehsal amilidir

   5. İstehlak dəyərinin ifadə formasıdır
 1. Bazar subyektlərinin aktivliyinin artıran katalizator hansıdır?

   1. Azad rəqabət

   2. Seçim azadlığı

   3. İnkişaf etmiş infrastruktura

   4. Risk

   5. Təşəbbüskarlıq
 1. Coğrafi vəziyyətlə bağlı bazarın hansı növləri vardır?

   1. Lokal və regional bazarlar

   2. İstehsal vasitələri bazarı

   3. Topdansatış və pərakəndə satış bazarları

   4. Daşınmaz əmlak bazarı

   5. Qiymətli kağızlar bazarı
 1. İnzibati-komandalı iqtisadiyyat üçün hansı bazar xarakterikdir?

   1. Əmək bazarı

   2. Deformasiyaya uğramış bazar

   3. Azad rəqabət bazarı

   4. İntelektual mülkiyyət bazarı

   5. Torpaq bazarı
 1. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçidin həlledici amili nədir?

   1. Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirliməsi

   2. Təbii resusların bolluğu

   3. Əmək ehtiyyatlarının artıqlılığı

   4. Sahibkarlıq təşəbbüsü

   5. Xarici iqtisadi əlaqələr
 1. Keçid dövrü iqtisadiyyatında ilk növbədə hansı dövlət mülkiyyəti obyektləri özəlləşdirilmişdir?

   1. İri dövlət müəssisələri

   2. Banklar

   3. Kiçik və iri səviyyəli müəssisələr

   4. Neft sektoru müəssisələri

   5. Qeyri-istehsal obyektləri
 1. Aşağıdakı amillərin hansı tələbi daha çox stimullaşdırır?

   1. Qiymətləri aşağı olması

   2. Əmtəələrin bolluğu

   3. Əmtəələrin çatışmamazlığı

   4. Dövləti sosial yadımı

   5. İnsanların tələbatı
 1. Hansı amillər bazar təklifini daha yaxşı stimullaşdırır?

   1. Əmtəələrin bolluğu

   2. İstehsal imkanları

   3. Əmtəələrin çatışmamazlığı

   4. Yüksək qiymətlər

   5. Aşağı qiymətlər
 1. İctimai-zəruri əmək məsrəfləri nəyə deyilir?

 1. Məhsul vahidinə orta səviyyəli çoxluq təşkil edən əmək məsrəflərinə

 2. Məhsul vahidinə çəkilən ən yuxarı əmək məsrəflərinə

 3. Qabaqcıl istehsalçıların əmək məsrəflərinə

 4. Geridə qalan istehsalçıların əmək məsrəflərinə

 5. Məhsul vahidinə çəkilən ən aşağı əmək məsrəflərinə
 1. Qiymətin müəyyən edilməsində hansı əmək məsrəfləri həll edici rol oynayır?

   1. Qabaqcıl istehsalçıların əmək məsrəfləri

   2. İctimai-zəruri əmək məsrəfləri

   3. Fərdi əmək məsrəfləri

   4. Geridə qalan istehsalçıların əmək məsrəfləri

   5. Əlavə əmək məsrəfləri

 2. Qiymətlərin təsnifləşdirilməsi üçün hansı amil müəyyənedici rol oynayır?

   1. Qiymətlərin səviyyəsi

   2. Qiymətlərin tənzimlənməsi

   3. Qiymətin əmələ gəlməsi prinsipləri

   4. Tələb

   5. Təklif
 1. Bazar infrastrukturunun hansı elementi əmtəə bazarında vasitəçi funksiyasını yerinə yetirir?

   1. Xidmətlər

   2. Banklar

   3. Birjalar

   4. Yarmarkalar

   5. Auksionlar
 1. Sosial-demokratik bazar iqtisadiyyatı modeli üçün aşağıdakı amillərdən hansı xarakterikdir?

   1. Dövlət mülkiyyətinin yüksəkxüsusi çəkisi

   2. Sosial xidmətlərin pulsuz ödənilməsi

   3. Xüsusi mülkiyyətin yüksək xüsusi çəkisi

   4. Dövlətin aktiv sosial siyasəti

   5. Dövlət büdcəsində sosial yönümlü vəsaitlərin xüsusi çəkisi
 1. Auksionlar nə ilə məşğuldur?

   1. Xidmətlərin satışı ilə

   2. Xüsusi nadir əmtəə növlərinin satışı ilə

   3. Daşınmaz əmlakın satışı ilə

   4. Xammalın satışı ilə

   5. Müasir texnolgiyanın satışı ilə
 1. Aşağıdakı əməliyyatlardan hansını lizinq kampaniyalar həyəta keçirir?

   1. Əmtəələrin topdan satışı

   2. İşədüzəltmə

   3. Bahalı texnologiyanın icarəsi

   4. Əmtəələrin mövsümi satışı

   5. Valyuta mübadiləsi
 1. Azərbaycanda keçid iqtisadiyyatında hansı bazar iqtisadiyyatı modeli formalaşır?

   1. Liberal

   2. Sosial-demokratik modeli

   3. Sosial yönümlü

   4. Planlı

   5. Milli
 1. Bütöv müəssisələrin və təsərrüfatların alqı-satqısı ilə hansı birjalar məşğul olur?

   1. Valyuta birjaları

   2. Lizinq kampaniyaları

   3. Yarmarkalr

   4. Fond birjaları

   5. Sığorta kampaniyaları
 1. Bazar rəqabətinin yaranmasının əsas səbəbi?

   1. Seçim azadlığı

   2. Xüsusi mülkiyyət

   3. Sahibkarlıq təşəbbüsü

   4. İstehsalın stimullaşdırılması

   5. Tələb və təklifin nisbəti
 1. Bazar rəqabətinin kəskinləşməsinə ən çox təsir göstərən amil hansıdır?

   1. İstehsalın həcminin artması

   2. Əmtəələrin miqdarının artması

   3. Xidmətlərin həcminin artması


    Yüklə 0,73 Mb.

    Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə