«iqtisodiyot nazariyasi» fanidan kurs ishi mavzulariYüklə 19,22 Kb.
tarix17.02.2023
ölçüsü19,22 Kb.
#123489
«iqtisodiyot nazariyasi» fanidan kurs ishi mavzulari


«IQTISODIYOT NAZARIYASI» FANIDAN KURS ISHI MAVZULARI
TEMATIKASI

 1. Iqtisodiyot tushunchasi.

 2. Ehtiyojlarning mazmuni, turlari va cheksizligi.

 3. Iqtisodiy resurslarning mazmuni, turlari va cheklanganligi.

 4. Iqtisodiy bilimlarning shakllanishi va rivojlanishi.

 5. “Iqtisodiyot nazariyasi”ning fan sifatida shakllanishidagi asosiy oqimlar.

 6. Hozirgi zamon iqtisodiyot nazariyasidagi asosiy oqimlar.

 7. Oʻzbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish muammolarini tahlil qilish va bilishda “iqtisodiyot nazariyasi” fanining roli.

 8. Iqtisodiy faoliyat va uning turlari.

 9. Mikro va makroiqtisodiy tahlilning xususiyatlari.

 10. Ishlab chiqarish omillari, ularning oʻzaro ta’siri va rivojlanishi.

 11. Ishlab chiqarishning ixtisoslashuvi va iqtisodiy integratsiyaning hozirgi zamon tamoyillari.

 12. Asosiy makroiqtisodiy koʻrsatkichlar va ularni tahlil qilish xususiyatlari.

 13. Ishlab chiqarishning umumiy va pirovard natijalari.

 14. Ishlab chiqarish samaradorligi va uning koʻrsatkichlari.

 15. Oʻzbekiston iqtisodiy resurslaridan tejab foydalanish muammolari.

 16. Bozor iqtisodiyotida taqsimot munosabatlarining mohiyati va vazifalari.

 17. Yalpi milliy mahsulot va Oʻzbekistonda uni koʻpaytirish muammolari.

 18. Milliy iqtisodiyot va uning shakllantirishdagi dolzarb muammolar.

 19. Nominal va real yalpi milliy mahsulot, ularning nisbati va oʻzgarish surʻatlari.

 20. Inflyasiya, uning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlari.

 21. Oʻzbekistonda ishlab chiqarish tarkibini qayta qurish jarayonida iqtisodiy

barqarorlikni ta’minlash muammolari.

 1. Iqtisodiy oʻsish, uning turlari va hisoblash usullari.

 2. Ishlab chikarish samaradorligi va uni ta’minlashning hozirgi zamon

muammolari.

 1. Ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar.

 2. Mulk vai uning iqtisodiyotda tutgan oʻrni.

 3. Bozor iqtisodiyotida mulkchilik munosabatlarining iqtisodiy mazmuni.

 4. Mulkchilik shakllarining xilma - xilligi raqobatchilik muhitini vujudga

keltirishning obʻektiv asosi.

 1. Mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish.

 2. “Oʻzbek modeli” va uning Oʻzbekiston iqtisodiyotining rivojlanishiga ta’siri.

 3. Tovar ishlab chiqarishning vujudga kelish va rivojlanish sabablari.

 4. Tovar va uning xususiyatlari.

 5. Tovarlar nafliligi va ayirboshlash qiymatining mazmuni hamda ularning narx tashkil topishdagi ahamiyati.

 6. Pulning mohiyati va uning asosiy vazifalari.

 7. Pul haqidagi turli xil nazariyalar va hozirgi zamon pulining tabiati.

 8. Bozor mexanizmi va uning tarkibiy qismlarining iqtisodiy nazariy tavsifi. Pulning kelib chiqishi va mazmuni.

 9. Oʻzbekistonda milliy pul-soʻmning muomalaga kiritilishi va uning ahamiyati.

 10. Bozor iqtisodiyotining mazmuni va uning rivojlanishi.

 11. Bozor iqtisodiyotining asosiy belgilari.

 12. Bozor iqtisodiyotining afzalliklari va ziddiyatlari.

 13. Bozor infratuzilmasi va uning tarkibi.

 14. Oʻtish davri nazariyasi.

 15. Maʻmuriy-buyruqbozlikka asoslangan iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga oʻtishning xususiyatlari.

 16. Bozor iqtisodiyotiga oʻtishning milliy andozalari.

 17. Bozor iqtisodiyotiga oʻtishning oʻzbek modeli, uning tamoyillari va xususiyatlari.

 18. Oʻzbekistonda bozor iqtisodiyotiga utish konsepsiyasi va strategiyasi.

 19. Iqtisodiy mustaqillikni ta’minlash va bozor munosabatlariga oʻtish boʻyicha vazifalarni hal qilinishi.

 20. Iqtisodiy islohotlarning bosqichlari va ularning vazifalari.

 21. Oʻzbekistonda islohotlarni chuqurlashtirish va iqtisodiyotni erkinlashtirishning asosiy yoʻnalishlari.

 22. Mulkiy islohotlar iqtisodiy islohotlarning negizidir.

 23. Agrar islohotlar.

 24. Moliya-kredit sohasidagi islohotlar.

 25. Tashqi iqtisoliy faoliyat sohasidagi islohotlar.

 26. Ijtimoiy islohatlarni amalga oshirishi.

 27. Oʻzbekistonda bozor iqtisodiyoti infratuzilmalarining yaratilishi.

 28. Iqtisodiyotda barqarorlikni va tarkibiy oʻzgarishlarni ta’minlash.

 29. Bozor iqtisodiyotiga oʻtish oʻzbek andozasining qaror topishi.

 30. Talab tushunchasi va uning miqdoriga ta’sir etuvchm omillar.

 31. Taklif tushunchasi va uning miqdoriga ta’sir etuvchi omillar.

 32. Talab va taklif miqdorining mos kelishi.

 33. Yalpi taklif, uning tarkibi va ta’sir qiluvchi omillari.

 34. Iqtisodiy resurslarga talab va taklifning xususiyatlari.

 35. Iste’molchi xulqi nazariyasi.

 36. Talab va taklif elastikligi

 37. Oʻzbekistonda bozor muvazanatining ta’minlanishi.

 38. Raqobatning mohiyati va uning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli.

 39. Raqobatning turlari.

 40. Raqobatlashish usullari.

 41. Manopoliyalarning mohiyati va turlari.

 42. Oʻzbekistonda raqobat muxitini vujudga keltirish muammolari.

 43. Narxning mazmuni va uning bozor iqtisodiyoti sharoitidagi vazifalari.

 44. Bozor iqtisodiyoti sharoitida narxning shakillanishi.

 45. Narxning turlari va ularning tavsifi.

 46. Narxning tashkil topish mexanizmi.

 47. Narx siyosati va uning Oʻzbekistondagi amalga oshirish xususiyatlari.

 48. Tadbirkorlik faoliyatining mohiyati va asosiy belgilari.

 49. Tadbirkorlik faoliyatining asosiy shakillari.

 50. Aksionerlik jamiyati va aksionerlik kapitali.

 51. Menejment karxonalarni boshqarish tizimi sifatida.

 52. Marketingning mohiyati va vazifalari.

 53. Tadbirkorlik kapitalining mohiyati va uning doiraviy aylanishi.

 54. Kapitalning aylanishi va uni tezlashtirish yoʻllari.

 55. Asosiy va aylanma kapital.

 56. Oʻrta va kichik biznesni rivojlantirish.

 57. Oʻzbekistonda tadbirkorlikning rivojlanishi.

 58. Ishlab chiqarish xarajatlari.

 59. Firmaning sarf xarjatlari va uning turlari.

 60. Xarajatlarni minimallashtirish qoidasi.

 61. Korxona daromadlarining pul tushumlari va foydasi.

 62. Foydaning takomillashishi va ishlatilishi.

 63. Ishsizlik uning turlari va Oʻzbekistonda bandlik muammolari.

 64. Ish haqining iqtisodiy mazmuni.

 65. Ish haqining miqdorini belgilovchi omillar.

 66. Oʻzbekistonda ishchi kuchi bozorini shakllantirish va tartibga solish

muammolari.

 1. Real ish haqi, uning darajasiga ta’sir etuvchi omillar.

 2. Mehnat munosabatlari.

 3. Agrar munosabatlar va ularning bozor tizimidagi xususiyatlari.

 4. Yerning resurs sifatidagi oʻziga xos xususiyatlari.

 5. Renta va uning turlari.

 6. Yerning narxi va uni belgilovchi omillar.

 7. Agrosanoat integratsiyasi.

 8. Oʻzbekistonda agrar siyosat.

 9. Fermer va dehqon xoʻjaliklari va ularning ustunliklari.

 10. Milliy iqtisodiyotning mazmuni va uning tuzulishi.

 11. Mikroiqtisodiyot va uning koʻrsatKichlari.

 12. Yallpi milliy mahsulot va uning tarkibi.

 13. Yalpi milliy mahsulotni koʻpaytirsh omillari.

 14. Iste’mol va uning turlari.

 15. Jamgʻarishning mazmuni va uning manbalari.

 16. Investitsiyalar va ularning vazifalari.

 17. Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda chet el investitsiyalarini jalb qilishning ahamiyati.

 18. Iqtisodiy oʻsish turlari

 19. Iqtisodiy oʻsish omillari.

 20. Iqtisodiy salohiyat va uning tarkibi.

 21. Oʻzbekistonning iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish va iqtisodiy oʻsish muammolari.

 22. Iqtisodiy muozanatlik va uning turlari.

 23. Iqtisodiyotdagi tarkibiy oʻzgarishlar va uning muozanatga ta’siri.

 24. Iqtisodiy rivojlanishdagi nomunosibliklar va ularning nomayon boʻlish shakillari.

 25. Iqtisodiy inqiroz mazmuni va turlari.

 26. Oʻzbekistonda inqiroz jarayonida xususiyatlari nomayon boʻlish xususiyatlari va bartaraf etish yoʻqaladi.

 27. Ishchi kuchini takkror xosil qilish

 28. Ishsizlik va uning darajasi.

 29. Moliya bozori va uning moliyaviy resurslarni shakllantirishdagi axamiyati.

 30. Pul tizimi evolyutsiyasi va uning turlari.

 31. Bozor iqtisodiyotiga oʻtishda davlatning moliyaviy siyosati, uning dastaklari va amalga oshirish vazifalari.

 32. Davlat byudjeti va uning moliyaviy resurslarini shakillantirishdagi axamiyati.

 33. Bozor iqtisodiyoti sharoitida soliqlar va uning vazifalari.

 34. Iqtisodiyotning erkinlashtirish jarayonida soliq va byudjet tizimini iislox qilish yoʻllari.

 35. Soliqlar va ularning bozor iqtisodiyotidagi vazifalari.

 36. Banklar, ularning turlari va kredit tizimidagi roli..

 37. Inflyatsiya va uning sabablari, strukturalari.

 38. Oʻzbekistonda milliy pul birligi – soʻmni barqarorlashtirsh vazifalari.

 39. Kriditning mohiyati, vazifalari va turlari.

 40. Banklar va Oʻzbekiston Respublikasining bank tizimi.

 41. Iqtisodiyotni tartibga solishning mohiyati va zarurati.

 42. Iqtisodiyotning davlat tamonidan tartibga solishning maqsadi.

 43. Aholi daromadlari, uning turlari va shakllanish manbalari.

 44. Daromadlarning tabaqalanish sabablari va omillari.

 45. Turmush darajasi va uning koʻrsatkichlari.

 46. Oila byudjeti.

 47. Jahon xoʻjaligining tashkil topishi.

 48. Glaballashuv jarayonining mohiyati va asosiy yoʻnalishlar.

 49. Dunyo mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanish boʻyichatabaqalanishi.

 50. Halqaro iqtisodiy integratsiyaning mazmuni.

 51. Turli mintaqalarda asosiy integratsion guruhlar.

 52. Oʻzbekistonning jahon iqtisodiyotiga qoʻshilishining shart-sharoitlari.

 53. Oʻzbekiston tashqi iqtisodiy faoliyatining asosiy yoʻnalishlari.

 54. Jahon bozori va xalqaro bozor.

 55. Oʻzbekistonning jahon bozoriga faol kirib borish muammolari.

 56. Xalqaro valyuta tizimi.

 57. Xalqaro kredit.

 58. Xalqaro savdo, uning turlari va tartibga solish mexanizmi.

 59. Xalqaro valyuta tizimlari va ularning oʻzgarishi.

 60. Xalqaro kredit va uning milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli.

 61. Nominal va real ish haki hamda ularning darajasini belgilovchi omillar.

 62. Jahon xoʻjaligining tashkil topishi va uning rivojlanish bosqichlari.

 63. Bozor iqtisodiyotida ijtimoiy fondlar, ularning turlari va manbalari.

 64. Oʻzbekistonning jahon bozoriga kirib borish muammolari.

 65. Pul taklif va pulga boʻlgan talab hamda ularni belgilovchi omillar.

 66. Jahon bozorida narx tashkil topishining oʻziga xos xususiyati.

 67. Bozor iqtisodiyoti sharoitida mehnat munosabatlari va uni tartibga solishda mehnat shartnomalarining roli.

 68. Makro iqtisodiy muvozanatlik va unga erishishning bozor iqtisodiyotidagi shart-sharoitlar.

 69. Milliy ishlab chiqarish muvozanatli hajmini aniqlashning turli xil usullari.

 70. Oʻzbekistonning tashqi qarz borasidagi oqilona va uzoqni koʻzlovchi siyosati.

 71. Jahon moliyaviy iqtisodiy-inqirozining sabablari va unga qarshi choralar.

 72. Mamlakatimizda mehnatni ragʻbatlantirish, ish haqini koʻpaytirish va aholi daromadlarini oʻsishini ta’minlash siyosati va erishilgan natijalar.

 73. Oʻzbekiston Respublikasining inqirozga qarshi choralar dasturi va uni amalga oshirilishi.

 74. Oʻzbekiston Respublikasining inqirozdan song taraqqiyot yonalishlari va istiqbollari.

 75. Iqtisodiyot tarmoqlarini moderinizasiyalashning mohiyati.

 76. Oʻzbekistonda bandlikni taminlashda mehnat birjalari faoliyati. Yangi ish oʻrinlarini yaratishning ahamiyati.

 77. Bank ishini yanada takomillashtirish. Banklar kapitallashuv darajasini oshirish.

Yüklə 19,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə