İstehlak mallarının ticarətinin təşkili fənnindən test sualları 2124a qr Düzgün cavab: a variantında


Malların saxlanılması zamanı kərə yağnın saxlanma temperaturu neçə dərəcə olmalıdır?Yüklə 0,56 Mb.
səhifə4/8
tarix14.06.2018
ölçüsü0,56 Mb.
#53662
1   2   3   4   5   6   7   8

Malların saxlanılması zamanı kərə yağnın saxlanma temperaturu neçə dərəcə olmalıdır?

  1. 12˚s olmalıdır

  2. 18˚s olmalıdır

  3. 15˚s olmalıdır

  4. 17˚s olmalıdır

  5. 20˚s olmalıdır
 1. Yumurta saxlanılan zaman temperatur neçə dərəcə müəyyən edilmişdir?

  1. 1,5˚-ilə və -2-(-2,5˚)s

  2. 1,3 – ilə və -3 –(-3,5˚)s

  3. 1,2˚ - ilə və -3 –(-4˚)s

  4. 1,3˚ – ilə və -3 –(-4,5˚)s

  5. 1,6˚ – ilə və - 3 –(-5˚)s
 1. Qənd qənnadi malları, quru meyvə saxlanan anbarlarda temperatur və nisbi

rütubət nə qədər olmalıdır?

  1. 14 -16˚s nisbi rütubət 70 -75 %

  2. 12 -13˚s nisbi rütubət 40 -45 %

  3. 10 -13˚s nisbi rütubət 40 -50 %

  4. 12 -15˚s nisbi rütubət 41 -46 %

  5. 18 -20˚s nisbi rütubət 50 -60 %
 1. Bitki yağları, povidla, cem, mürəbbə, şorabalar neçə dərəcədə və havanın nisbi rütübəti nə qədər ilmalıdır?

  1. 6 -10˚s nisbi rütubət 80 -85 %

  2. 5 -12˚s nisbi rütubət 82 -90 %

  3. 15 -16˚s nisbi rütubət 95 -100%

  4. 17 -18˚s nisbi rütubət 98 -100%

  5. 20 -21˚s nisbi rütubət 99 -100%
 1. Ticarətdə əmək məhsuldarlığının və ticarət mədəniyyətinin yüksəldilməsi üçün şərtlər nədir?

  1. Müəsissələrin texnikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması

  2. Tədavül sferasının genişləndirilməsi

  3. Mal dövrüyyəsinin artırılması

  4. Mal ehtiyatlarının yaradılması

  5. Mallara tələbin öyrənilməsi
 1. Təkrar olunan kütləvi həmcins əməliyyatlar tədavül sferasında təyin olmasınnı tələbə uyğun hesab edilir?

  1. Mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma

  2. Malların yerini dəyişməyə

  3. Malları satışa hazırlamağa

  4. Malların keyfiyyətinə nəzarət

  5. Malların miqdarca qəbuluna nəzarət
 1. Ticarətdə malın yerini dəyişən zaman hansı avadanlıqdan istifadə edilir?

  1. Mağazada daxili nəqliyyat vasitələri

  2. Mal şeşidini dəyişmək

  3. Alıçılarla əlaqə yaratmaq

  4. Satıcıların əmək şəraitini yaxşılaşdırmaq

  5. Anbar şəraitinin yaxşılaçdırılması 1. Malları satışa hazırlamaq üçun hansı avadanlıqlardan istifadə edilir?

  1. Malları çəkib – qablaşdıran, kəsən av-lar

  2. Malları qəbul edən qablaşdıran, kəsən av-lar

  3. Malları satan qablaşdıran, kəsən av-lar

  4. Malları hesablayan

  5. Malları yığan
 1. Satılan mallara görə alıcıdan pul alan zaman hansı avadanlıqlardan istifadə edilir?

  1. Alıcılarla hesablaşan kassa avadanlığı

  2. Malları daşıyan avadanlıqlar

  3. Mallara sanitariya –qiqeniya işlərin yerinə yetirilməsi

  4. Malların yığılması üçün avadanlıq

  5. Alıcılara malları catdıran avadanlıqlar
 1. Əbədi və standart həcmli mallar satan avadanlıqlar hansıdır?

  1. Ticarət avtomatları

  2. Çəki - ölcü avadanlıqları

  3. Çəkib – bükucu avadanlıqlar

  4. Çəki – ölcü, kəsici avadanlıqlar

  5. Səpələnən malları satmaq üçun avadanlıqlar
 1. Ticarət müəssisəsində maxanikləşdirmə dərəcəsınə hansı amil təsir göstərir?

  1. Mal dövriyyəsinin həcmi

  2. Mağazaların planlı yerləşdirilməsi

  3. Mal anbarlarının növü

  4. Mal keyfiyyətinin səviyyəsi

  5. Alıcıların mal alışına sərf etdiyi vaxt
 1. Ticarət müəssisələrində əmək tutumu çox olan əməliyyatlar hansıdır?

  1. Malların yerinin dəyişilməsi, boşaldılması, tərəcələrə yığılması, tərıcə- lərdən götürülən ticarət halına gətirilməsi

  2. Malların satılması

  3. Sanitariya – gigenia qaydalarına riayət edilməsi

  4. Malların nəzarətin təşkili

  5. Malların taralardan çıxarılması
 1. Əbədi və standart həcmli mallar satan avadanlıqlar hansıdır?

  1. Ticarət avtomatları

  2. Çəki - ölcü avadanlıqları

  3. Çəkib – bükucu avadanlıqlar

  4. Çəki – ölcü, kəsici avadanlıqlar

  5. Səpələnən malları satmaq üçun avadanlıqlar
 1. Mağazanın bütün əməliyyatı əsas əməliyyatı nəyə yönəlməlidir.

  1. Mai satışının müvəffəqiyyətləyerinə yetirilməsini

  2. Pul gəlirlərinin artılilmasına

  3. Ticarət mədəniyyətinin yüksəldilməsi

  4. Əhalinin mallara olan tələbin ödənilməsi

  5. Mal ehtiyatlarının yoxlanması
 1. Satıcıların iş yerində tətbiq edilən bütün avadanlıq növləri hansı tələblərə müvafik olmalıdır.

  1. Əməyin səmərəli təşkili

  2. Texniki tələblərə

  3. Estetik tələblərə

  4. İqtisadi tələblərə

  5. Mexaniki tələblərə
 1. Malın açıq yığılması, göstərilməsi və buraxılması habelə qəbul edilən malın keyfiyyətinin yoxlanması və satışa hazırlanması mağazanın hansı avadanlığında aparılır.

  1. Mağazanın sabit avadanlığı

  2. Səyyar avadanlığında

  3. Mağazanın zalında

  4. Mağazanın köməkci binasında

  5. Konbinələşdirilmiş avadanlığında
 1. Ədədil mallar saxlanan qəfəsə, vəfli, şkaflar, malların tarada stabillərdə saxlanılması eçen malaltlıqları, tərəcələr, səpələnən mallar üçün bunkerlər maye mallar üçün boçkalar hansı avadanlıq növünə daxildir.

  1. Mağazanın köməkçi binanın sabit avadanlığı

  2. Mağazanın avadanlığı

  3. Mağazanın tarası

  4. Mağazanın inventarı

  5. Mağazanın əmlakı
 1. Özünəxidmət maağzalarında həddindən uca şkaf və tərəcələrdən istifadə etmək məqsədə uyğun deyildir. Həmin mağazalarda divar yanı avadanlığın hündürlüyü neçə m-dən cox olmamalıdır.

  1. 1,8 – 2 m

  2. 1,8 – 2,5 m

  3. 1,8 -3 m

  4. 1,8 – 2,5 m

  5. 1,8 – 2,8 m
 1. Özünəxidmət mağazalarda zalın ortasında adavaritəpəciklərin uçalığı nüçə m olmalıdır.

  1. 1,2 m

  2. 1,5 m

  3. 1,6 m

  4. 1,8 m

  5. 1,7 m
 1. Tərəzilərin bu təsnifatı hansı variantda düzgün göstərilmişdir?

  1. Stolüstü, səyyar, stasionar, sferblatlı, çanaqlı, optiki və elektron

  2. Mexaniki, avtomatik elektron, sabir səyyar

  3. Texniki, sabit, elektron, canaqlı, daşlı

  4. canaqlı, daşlı, avtomatik elektron

  5. optiki və elektron, texniki, sabit
 1. Malları şaquli istiqamətdə yeridilməsi üçün yəni zirzəmidə yerləşən anbarlardakı satışıların iş yerinə (yaxud ticarət zalına ) yeridilən zaman hansı avadanlıqlardan istifadə edilir?

  1. Piştaxta, yaxud şkaf tipli şaquli qaldırıçı liflər

  2. Mexanikləşdirilmiş konveyerlıər

  3. Avtomatlaşdırılmış axın xətləri

  4. Sürətlədirilmiş avadanlıqlar

  5. Xətti konveyerlər 1. Böyük yük kütləsini çəkmək üçün səyyar tərəzilərin hansı növündən istifadə edilir.

  1. Platformalı

  2. Şkalalı

  3. Sferblatlı

  4. Sferblatlı daşlı

  5. Elektron
 1. Stasionar tərəzilərlə səyyar platformalıtərəzilərin oxşar cəhəti nədir.

  1. Hər ikisi özül üzərində müəyyən dərinlikdə qurulur

  2. Hər ikinci taxta üzərində qurular

  3. Hər ikinci yerdən 0,5 m hündürlükdə qurulan

  4. Hər ikinci yerdən 1 m hündürlükdə qurulan

  5. Hər ikisi anbarların döşəməsində qurulan
 1. Stasionar tərəzilər təyinatına görə hansı tərəzilərlə eynidir.

  1. Platformalı səyyar

  2. Platformalı sferblatlı

  3. Şkalalı daşlı

  4. Avtomabil tərəziləri

  5. Vaqon tərəziləri
 1. Tərəzilər daşlı, şkalaı, şkalalı daşlı, sfeblatlı-daşlı, sferblatlı, optik və rəqəmli elektron tərəzilər göstərilən bu təsnifat əlamətəgörədir.

  1. Göstərici (hesablayıcı) qayğısına görə

  2. Hesablayıcı mexanizmə görə

  3. Göstərici daşına görə

  4. Çəkdiyi yükün dəyərinə görə

  5. Çəkdiyi yükün dəyərinə görə
 1. Optik tərəzilərdə çəkilən kütləsi nəyə əsasən müəyyən olunur.

  1. İşıq saçan ekranın göstərilməsi

  2. İşıq saçan tabloya əsasən

  3. Malın çəkilməsinə görə

  4. Malın sayına görə

  5. Malın yerinə görə
 1. Topdan satış bazarların anbarlarında yükləri nəqliyyat vasitəsilə birlikdə çəkmək üçün tərəzilər hansıdır.

  1. Avtomobil tərəzilər

  2. Vaqon tərəzilər

  3. Səyyar tərəzilər

  4. Stasionar tərəzilər

  5. Elektron tərəzilər
 1. Standarta uyğun olaraq avtomobil tərəzilərin çəki həddi nə qədər olmalıdır.

  1. 10 t-dan 150 t-a dək

  2. 10 t-dan 200 t-a

  3. 10 t-dan 180 t-a

  4. 5 t-dan 250 t

  5. 15 t-dan 270 t
 1. Vaqon tərəzilərinin ən böyük çəki həddi nə qədərdir.

  1. 200 ton

  2. 150 ton

  3. 180 ton

  4. 120 ton

  5. 170 ton
 1. Çəki əməliyyatını sürətləndirməyə, asanlaşdırmağa və yüngülləşdirməyə, habelə alıcılara mal almaqda vaxt sərfini maksimuma endirməyə və ticarət mədəniyyətini yüksəltməyə hansı tərəzi növü ilə işləmək zəmin yaradır.

  1. Sabitlik, həssaslıq, çəki göstəricisinin dəyişməzliyi çəkinin dəqiqliyi

  2. Çəki göstəricilərinin uyğunluğu

  3. Ticarət – istismar

  4. Sanitar – gigenik

  5. Texniki istismar 1. Tərəzinin tarazlıq vəziyyətindən çıxıb, heç bir xarici qüvvə tətbiq edilmədən sonra tərəzinin əvvəlki vəziyyətinə qaytarması dedikdə nə başa düşülür.

  1. Tərəzinin sabitliyi

  2. Tərəzinin dəqiqliyi

  3. Tərəzinin həsaslığı

  4. Tərəzinin dəyişkənliyi

  5. Tərəzinin etibarlılığı
 1. Tərəzinin yolverilən xərç norması hüdudunda kütlə olucusunun həqiqi göstəricisindən nə qədər kənara cıxmasını dəqiq göstərmək dedikdə nə başa düşülür.

  1. Çəkinin dəqiqliyi

  2. Tərəzinin həsaslığı

  3. Tərəzinin dəyişməzliyi

  4. Tərəzinin möhkəmliyi

  5. Tərəzinin əyaniliyi
 1. İstismar üçün daha yararlı hesab edilən tərəzilər hansıdır

  1. Həssaslığı yüksək olan

  2. Möhkəmliyi daha çox olan

  3. Davamlılığı əyani olan

  4. Göstəricisi əyani olan

  5. Yük götürmə qabiliyyəti artıq olan
 1. Malı bir neçə dəfə çəkərkən eyni ğöstərici almaq xassəsi hansı xassə-dir?

  1. Çəki göstəricisinin dəyişməzliyi

  2. Çəki göstəricisinin davamlılığı

  3. Çəki göstəricisinin əyaniliyi

  4. Çəki göstəricisinin həssaslığı

  5. Çəki göstəricisinin dözümlulüyü
 1. Yol verilən xəta taxta metrlər ücün nə qədərdir?

  1. +- 1,5 mm

  2. +- 1,2 mm

  3. +- 1,3 mm

  4. +- 1,4 mm

  5. +-1,6mm
 1. Yol verilən xəta metal metrlər üçün nə qədərdir?

  1. +- 1mm

  2. +- 0,5mm

  3. +- 0,3mm

  4. +- 0,2mm

  5. +- 0,25mm
 1. Uzunluq ölcüsü necə ildən bir yoxlanılır?

  1. 2 ildən bir

  2. 1 ildən bir

  3. 1,5 ildən bir

  4. 1 ildə 2 dəfə

  5. 2 ildə 2 dəfə
 1. Şüşə parç və menzurkalar yalnız istehsalatdan buraxıldıqdan sonra damğa vurulur. Metal ölçu parcları neçə ildən bir yoxlanır?

  1. 2 ildə 1 dəfə

  2. 1 ildə 1 dəfə

  3. 2 ildə 2 dəfə

  4. 1 ildə 2 dəfə

  5. 1,5 ildə 1 dəfə
 1. Kütlənin olçü vahidi kimi yükün çəkilməsi üçün nədən istifadə edilir?

  1. Çəki daşları

  2. Tərəzilər

  3. Avtomatlar

  4. Ölçü cihazları

  5. Metirlər
 1. Dövlət standartına görə çəki daşları 5 sinifdə hazırlanır. Ticarətdə qiymətli metalları cəkmək üçün neçənci sinif çəki daşlarından istifadə edilir?

  1. 3 sinif

  2. 1 sinif

  3. 2 sinif

  4. 4 sinif

  5. 5 sinif
 1. Müxtəlif malları və təsərrüfat yüklərini çəkmək üçün necənçi sinif çəki daşından istifadə edilir?

  1. 5 sinif

  2. 3 sinif

  3. 2 sinif

  4. 1 sinif

  5. 4 sinif
 1. 5 –ci sinif çəki daşları nədən hazırlanır?

  1. Çuqundan, karbonlu poladdan

  2. Dəmirdən

  3. keramikadan

  4. Metaldan

  5. Tuncdan
 1. Dövlət standartına uyğun qəlməyən ölçu vasitələrinin dövriyyəyə buraxılmasını qadağan etmək huququ kimlərə verilmişdir?

  1. Dövlət metroloji xidmət orqanlarına

  2. Dövlət vergi orqanına

  3. Dövlət maliyyə nazirliyinə

  4. Dövlət gömrük orqanina

  5. Dövlət ədliyyə nazirliyi
 1. Metroloji təştiş kimlər tərəfindən aparılır?

  1. Dövlət metroloji xidmət orqanları

  2. Dövlət orqanları

  3. Vergi orqanları

  4. Məhkəmə orqanları

  5. Maliyyə orqanları
 1. Çəki ölçü cihazlarının məhkəmə, prokrorluq orqanlarının, dövlət arbitirajinın, mılisin, xalq nəzarəti orqanlarının, habelə müəsissələrin tələbi ilə aparılan yoxlama nə adlanır.

  1. Metroloji ekspertiza

  2. Keyfiyyət ekspertizası

  3. Gömrük ekpertizası

  4. Çinayət ekpertizası

  5. Məhkəmə ekpertizası
 1. İri mağazaların çəkib-büküçü şöbələrində yeyinti məhsullarının çəkmək və bükmək (qablaşdırmaq) üçün hansı tərəzilərdən istifadə edilir.

  1. Avtomat və yarımavtomat

  2. Mexaniki tərəzilər

  3. Stasiona tərəzilər

  4. Səyyar tərəzilər

  5. Şkalalı tərəzilər 1. Şəkər tozu yarmalar qablaşdırmaq üçün ikiqat kağız paketlər hazı-lamaq və onlara 0,5 kq dozada doldurmaq üçün hansı avtomatdan istifadə edilir.

  1. A5 APA – M

  2. A6 LRK – M

  3. A3 NRM – K

  4. A4 NRM – K

  5. A3 APM – M
 1. Məhsul dozalanarkən dozalama dəqiqliyi kütlənin normal dozasının neçə % - ni təşkil edir.

  1. +- 1% -ni dəşkil edir

  2. +- 2% -ni dəşkil edir

  3. +- 3% -ni dəşkil edir

  4. +- 1,5% -ni dəşkil edir

  5. +- 1,8% -ni dəşkil edir
 1. Çəkib büküçü avtomatlarla düzgün və bacarıqla nətiçəsində baş verən bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün hansı tədbirlərə riayət edilməlidir.

  1. Təhkükəsizlik texnikası qaydalarına

  2. Təbiətdən istifadə qaydalarına

  3. İşləmə qaydasına

  4. Sanitariya gigena qaydalarına

  5. İstismar qaydalarına
 1. Avtomatın mexanizmlərinin müntəzəm işləməsi və texnoloji əməliyyatların yerinə - yetirilməsinə lazımdır.

  1. Avtomatı əl ilə fırlatmaq

  2. Avtomatı tərpətmək

  3. Avtomatı düyməsini basmaq

  4. Avtomatı tənzimləmək

  5. Avtomatı düzəltmək
 1. Alıcılarla aparılan hesablaşmaların ən sadə üsulu hansıdır?

  1. Pulun satıcılar tərəfindən alınması

  2. Pulun işcilər tərəfindən alınması

  3. Pulun müdiriyyət tərəfindən alınması

  4. Pulun anbar müdirləri tərəfindən alınması

  5. Pulun ekspediterlər tərəfindən alınması
 1. Pulun satıcılar tərəfindən alınması üsulu eyni zamanda pul məbləğınin

üçotu, qorunub saxlanması, mal –material dəyərləri nə nəzarət və təftişi üçün tələb olunan sərtləri təmin edirmi?

  1. Təmin etmir

  2. Təmin edir

  3. Təmin edədə bilər rtməyədə

  4. 20% təmin edir

  5. 30% təmin edir
 1. Aşağıda göstərilən variantlarda hansı kassa aparatının əsas qovşağı sayılır?

  1. Qurğu mexanizmi

  2. Carx mexanizmi

  3. İşlək mexanizmi

  4. İşləməyən mexanizm

  5. Mühərrik mexanizmi
 1. Ticarət şəbəkəsində tətbiq olunan soyuducu maşınlar üçün Soyuducu Agent kimi nədən isrifadə edilir.

  1. Freon – 12, Freon – 22

  2. Amoniyak – 3, Amoniyak – 6

  3. Quru buz, Sulu buz

  4. Sıxılmış karbon qazı

  5. Dondurulmuş su buzu
 1. Xarici ticarətin məqsədi dediıcdə nə başa düşülür?

 1. Dövlətin digər ökələrlə münasibətlərinə məqsədyönlü təsiri

 2. Ölkənin digər ölkələrələ idxal-ixrac əməliyyatları

 3. Dövlətin digər ölkələrlə iqtisadi əlaqələri

 4. Dövlətin bnynəlxilq əmək bödgüsünə qoşulması

 5. Dövlətin digər ölkələrlə müqavilə-hüquqi münasibətlər
 1. Azad ticarət nədir

 1. məhdudlaşdırıcı tədbirlə səciyyələmnəyən xarici ticarət

 2. məhdudlaşdırıcı tədbirlə səciyyələmnəyən daxili və xarici ticarət

 3. məhdudlaşdırıcı tədbirlə səciyyələnməyən azad ticarət zonası

 4. məhdudlaşdırıcı tədbirlə səciyyələmnəyən offşor zona

 5. məhdudlaşdırıcı tədbirlə səciyyələmnəyən daxili ticarət
 1. Ticarət müəssisələri xarici dövlətlərlə ticarət əlaqələrini necə həyata keçirirlər

 1. Xarici dövlətlərdə sifariş planlarınm tərtib edilməsi

 2. Pərakəndə ınal dövriyyəsinin ümumi həcminin hesablanması

 3. Bağlamnış müqavilələrin üınumi müddəti

 4. Ticarət müəssisənin üınumi ticarət fəaliyyətinin təhlil edilməsi

 5. İdxal və ixrac əməliyyatlarının tərtib edilməsi
 1. Gömrük tarifi dedikdə nə başa düşülür

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. ənıtəə və malların qruplar üzrə gömrük rüsumlarının siyahısı

 3. xarici ticarətin əsas iqtisadi nizamlayıcısıdır

 4. xarici ticarətin tənzimlənməsinin tarifmetodudur

 5. əlamətlər əsasında bölmələr, qruplar və yarımqruplar üzrə bölünməklə siyahısma əsasən formlaşdırılr
 1. Aşağıdakılardan hansı xarici ticarət əməliyyatlarmm təşkili mərhələlərinə aid deyil

 1. xaricı ticarətin planlaşdırılması və idarə edilməsi

 2. müqavilələr bağlamaq üçün kontrağentlərin axtarışı və və seçilməsi

 3. müqavilələrin bağlanması və yerinə yetirilməsi

 4. xarici bazarın və onun konyukturunıuı öyrənilməsi

 5. xarici bazarda reallaşdınnaq məqsədi ilə ixrac resurslarının üçün kontrağentlərin axtarışı və seçilməsi
 1. Xarici ticarət əməliyyatlarmm tərtibat texnikası aşağıdakılardan hansmı nəzərdə tutmur

 1. sərhədlərdən əmtəələrin buraxılması

 2. ahcı tərəfındən sifarişin təsdiq edilməsi

 3. danışıqlarda iştirak etinək

 4. müqavilələrin tərtib olunması və imzalanması

 5. oferta (təkliflərin ) göndərilməsi
 1. Tədavül sferası müəssisələrinin iqtisadiyatı kursunun öyrənilməsinin metodoloji əsası nədir

 1. dialektik metod və iqtisadi nəzəriyyədir

 2. bazar iqtisadiyyatı nəzəriyyəsidir

 3. marksist nəzəriyyəsidir

 4. iqtisadi idarəetmə metodlarıdır

 5. azad bazar nəzəriyyəsidir

 1. Yüklə 0,56 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə