Jem 302 MÜhendiSLİk jeolojiSİYüklə 36,28 Kb.
tarix07.01.2019
ölçüsü36,28 Kb.
#91570

JEM302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ

KISA SINAV SORULARI


Temel araştırmalarında amaç nedir?

Saha inceleme planlaması neleri kapsamalıdır?

Mühendislik yapılarında tipik saha inceleme maliyeti nasıldır?

Bolu Dağı Tüneli’ni temel araştırmaları açısından tartışınız.

Temel araştırmasının ilk aşamasında neler yapılır?

Temel araştırmasının esas aşamasında neler yapılır?

Gözlemsel saha çalışmasında neler yapılır?

Hava fotoğaflarında ton, doku, trend parametreleri neye yarar?

Hava fotoğraflarında kaya geçirgenliği nasıl yorumlanır?

Temel araştırmalarının ön aşaması olan büro çalışmaları sırasında hangi bilgi kaynaklarına başvurulur? Maddeler halinde yazınız.

Sondaj işlemi sırasında “içi delik burgu” kullanmanın üstün yönleri nelerdir?

Temel araştırmaları için yapılan sondajların sayı ve derinliğini belirlemede hangi ölçütler dikkate alınır?

Değişik zemin koşulları için araştırma sondaj aralıklarını belirlemede kullanılan kılavuz bilgiler nelerdir?

Bir sondaj sırasında elde edilen bilgi ve malzemeler nasıl saklanır?

“Örselenmemiş” dediğimiz numunelerin aslında kısmen örselenmiş olmasının sebebi nedir?

Shelby tipi numune alıcının özellikleri nasıldır? Bununla numune alma işlemi nasıl yapılır?

Aznacollar atık barajının yıkılmasında jeoteknik sorun ne idi?

Uzaktan algılama verilerinden mühendislik jeolojisinde nasıl yararlanılır?

Arazide gözlemsel incelemede hangi hususlar rapor edilir?

Yer araştırmalarında düşey elektrik sondajın nasıl yapıldığını bir paragraf ile özetleyiniz.

Yer araştırmalarında düşey sismik kırılma yönteminin nasıl uygulandığını bir paragraf ile özetleyiniz.

Kaç çeşit sondaj vardır? Yer araştırmalarında daha çok hangisi tercih edilmektedir?

Bir zemin sondaj logu üzerinde ne tür bilgilere yer verilir?

Bir kaya sondaj logu üzerinde ne tür bilgilere yer verilir?

Bir araştırma çukuru logu üzerinde ne tür bilgiler yer alır?

RQD nedir? Nasıl ölçülür? Nasıl sınıflama yapılır?

Mühendislik jeologları en çok hangi iş kazalarına ve nasıl kurban gitmektedir?
Uzaktan algılamanın mühendislik jeolojisindeki uygulamasına örnekler veriniz.

Rezistivite yöntemi hakkında bir paragraflık bilgi veriniz.

Sismik kırılma yöntemi hakkında bir paragraflık bilgi veriniz.

SPT deneyi nasıl yapılır?

SPT deneyinde kullanılan üç şahmerdan çeşidi hangileridir? Aralarındaki başlıca fark nedir?

SPT deneyinin tekrar edilebilirliği niçin kötüdür?

SPT teorik enerjisini hesaplayınız. Şahmerdan enerjileri hakkında genel bilgi veriniz.

Darbe sayısı düzeltmesi nedir? Kaç bileşeni vardır?

Örtü basıncı düzeltmesinin amacı nedir? Hangi formülle yapılır?

SPT deneyinin avantajları nelerdir?

SPT deneyinin dezavantajları nelerdir?

SPT deney sonuçlarına göre iri taneli zeminlerde nasıl bir sınıflama yapılır. Çizelge halinde veriniz. (araştırılarak öğrenilecek)

SPT deney sonuçlarına göre ince taneli zeminlerde nasıl bir sınıflama yapılır. Çizelge halinde veriniz. (araştırılarak öğrenilecek)

CPT deneyi nasıl yapılır?

CPT deneyinin avantajları nelerdir?

CPT deneyinin dezavantajları nelerdir?

Bir tablo çizerek, SPT ve CPT deneylerinin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırınız.

Zeminlerde örtü basıncı düzeltmesi niçin yapılır?

SPT, CPT vb. arazi deneyleri ne işe yarar?

Oda deneyi ne demektir?

CPT sonuçlarına dayalı zemin sınıflama abağı nasıl oluşturulmuştur?
Schmidt çekici ve nokta yükleme deneyleriyle arazide elde edilen ölçümler ne kadar güvenlidir?

Kaya kütlesi dayanımı arazide nasıl ölçülür?

Yassı kriko deneyi hakkında bilgi veriniz.

Hidrolik çatlatma hakkında bilgi veriniz.

Kayada geçirgenlik deneyi nasıl yapılır? Sonuçlar nasıl sınıflandırılır?

Bozuşma ve ayrışma arasındaki fark nedir?

Mağmatik kayalar, metamorfik kayalar ve sedimenter kayalar için birer bozuşma profili çiziniz.

Kayaları bozuşma derecesine göre sınıflayınız.


Belli başlı yamaç yenilme biçimleri nelerdir? Birer şekil çizerek açıklayınız.

En ölümcül kütle hareketi hakkında bilgi veriniz. (Yungay/Peru, Çin?)

“Kayma” çeşitleri hakkında bilgi veriniz.

Bir heyelanın bileşenleri nelerdir? Her birini birer cümle ile tanımlayınız.

Yamaçlarda krip gelişimini şekil çizerek açıklayınız.

Düz ve dönel kaymalar arasında ne fark vardır?

Heyelan incelemelerinde neler yapılır?

Kütle hareketlerinde önemli iki faktör nedir?

Kesme dayanımını azaltıcı faktörleri açıklayınız.

Kesme gerilmesini arttırıcı faktörleri açıklayınız.

Kütle hareketlerine karşı alınan önlemler konusunda açıklayıcı kısa bilgiler veriniz.

Sübsidans nedir? Nasıl gelişir? Çeşitleri nelerdir?

Imperial Vadisi’ndeki sübsidansı açıklayınız. (Internet’ten elde edeceğiniz ilave bilgiler de istenmektedir).
Uzun dönem ve kısa dönem duraylılığı ne demektir? Örnekler veriniz.

Beş çeşit yenilme yüzeyi hakkında şekil de çizerek kısa bilgi veriniz.

Kaya yamaçlarda/şevlerde düzlemsel kayma hakkında şekil de çizerek kısa bilgi veriniz.

Kaya yamaçlarda/şevlerde kama tipi kayma hakkında şekil de çizerek kısa bilgi veriniz.

Kaya yamaçlarda/şevlerde devrilme tipi kayma hakkında şekil de çizerek kısa bilgi veriniz.

Kaya yamaçlarda/şevlerde kemerlenme kayma hakkında şekil de çizerek kısa bilgi veriniz.

Sınır denge yöntemi ne demektir? Bunun için hangi parametrelere gerek duyulur?

Kayan bloğun tek parça olduğu duraylılık analizi hakkında bilgi veriniz.

İki değişik birim içeren, yeraltı suyu da bulunduran bir şev örneği çizerek uygun sayıda dilime bölünüz.

Bir dilim çizerek üzerine etkiyen kuvvetleri gösteriniz. Temel emniyet katsayısını elde ediniz.

Bir kaya bloğu üzerinde ilgili vektörleri göstererek, su kuvvetlerini ve ankraj kuvvetini içeren emniyet katsayısı denklemini elde ediniz.

Ağırlık azaltıp topuğa yük koyma şeklindeki şev iyileştirme yöntemi hakkında şekil de çizerek bilgi veriniz.

Ripraplı duvar şeklindeki şev iyileştirme yöntemi hakkında şekil de çizerek bilgi veriniz.

Ankrajlı duvar şeklindeki şev iyileştirme yöntemi hakkında şekil de çizerek bilgi veriniz.

Drenaj ile şev iyileştirme yöntemi hakkında şekil de çizerek bilgi veriniz.

Mikrokazık ile şev iyileştirme yöntemi hakkında şekil de çizerek bilgi veriniz.

Sepet duvar ile şev iyileştirme yöntemi hakkında şekil de çizerek bilgi veriniz.
Bir şekil çizerek, dilim tabanına etkiyen su kuvvetinin nasıl hesaplandığını gösteriniz.

Bir şekil çizerek, farklı birim ağırlıklar içeren dilimde toplam ağırlığın nasıl hesaplandığını gösteriniz.

Şevde akışın olduğu durumda bir dilimin tabanına etkiyen kaldırma kuvvetinin nasıl hesaplandığını gösteriniz.

Barajlar hangi amaç için inşa edilirler?

Baraj inşaatından kaynaklanan çevresel problemleri açıklayınız.

Çin’de inşa edilmekte olan Three Groges Barajı hakkında bilgi veriniz. Neden olduğu önemli çevre problemlerini sıralayınız.

Barajlar hangi sebeplerden dolayı yıkılmaktadır?

Malpasset barajının yıkılma nedenini şekil de çizerek ayrıntılı biçimde açıklayınız (internet kaynaklarına başvurunuz).

Teton Barajı neden yıkılmıştır?

Vajont Barajı’nda jeolojik/çevresel açıdan ne olmuştur?

Barajları yapıldığı malzemeye göre sınıflandırınız. Her biri hakkında 2-3er cümlelik açıklama yapınız.

Yardımcı baraj yapıları nelerdir?

Batardo ne demektir? Şekil de çizerek açıklayınız.

Derivasyon tüneli ne demektir? Şekil de çizerek açıklayınız.

Savak ne demektir? Şekil de çizerek açıklayınız. Kaç çeşit savak vardır?
Baraj yerlerinde sondaj derinliği hakkında bilgi veriniz.

Baraj yerlerinde geçirgenlik deneyleri hakkında bilgi veriniz.

Baraj yerinde enjeksiyon deneyleri hakkında bilgi veriniz.

Baraj yerlerinde dilatometre deneyleri hakkında bilgi veriniz.

Baraj yerlerinde büyük ölçekli deneyler hangileridir? Bunların yapılma amaçları nelerdir?

Deformasyon modülü farklı jeolojik birimler üzerine beton baraj mı yoksa toprak baraj mı inşa edilir? Nedenleriyle birlikte tartışınız.

Depremselliği yüksek bir bölgede vadinin de geniş ve yayvan olması halinde uygun baraj tipi hangisidir? Neden?

Baraj yerlerinde galeri araştırmalarına niçin gerek duyulur? Bu galerilerde ne tür bilgiler toplanır?

Şaft nedir? İçinde nasıl bir inceleme yapılır?

Baraj yerinde eğik sondaj yapmaya niçin gerek duyulur?

Baraj inşası için kaç çeşit malzemeye ihtiyaç vardır? Her bir malzemenin nerede kullanılacağını açıklayınız.

Baraj yerinde bulunması sıkıntılı olan mağmatik kayalar hangileridir? Neden?

Baraj yerinde bulunması sıkıntılı olan metamorfik kayalar hangileridir? Neden?

Baraj yerinde bulunması sıkıntılı olan sedimenter kayalar hangileridir? Neden?

Göl alanında bulunması sıkıntılı olan mağmatik kayalar hangileridir? Neden?

Göl alanında bulunması sıkıntılı olan metamorfik kayalar hangileridir? Neden?

Göl alanında bulunması sıkıntılı olan sedimenter kayalar hangileridir? Neden?

Barajlar bir bölgenin depremselliğine nasıl etki ederler? Şekil de çizerek açıklayınız.

Aznalcollar Barajı’nın yenilme mekanizması hakkında bilgi veriniz.

Toprak baraj gövdesinden veya bir baraj yapısı altından sızma miktarı nasıl hesaplanır?

Barajlardan sızma probleminde hidrolik eğimin nasıl bir etkisi/etkileri vardır? Gerekli formül ve şekilleri çizerek sorunla başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi veriniz.
Tüneller hangi amaçla inşa edilir?

Kara ve demiryolları için tipik tünel kesitleri nasıldır?

Tünel inşaatı önce yapılması gereken temel araştırmasının belli başlı aşamaları nelerdir?

Aşırı sökülme nedir?

Tünellerde başlıca sorun kaynakları nelerdir?

Tünelcilikte A ve B çizgileri neyi ifade eder?

Kıvrım eksenlerini geçen tünellerde karşılaşılan su/gerilme durumu hakkında bilgi veriniz.

Tünel inşaatı öncesinde yapılması gereken ön çalışmalar nelerdir?

Tünel tasarım aşamasında yapılması gereken jeoteknik faaliyetler nelerdir?

Tünel yapıları için ön çalışma aşamasında gerçekleştirilen jeofizik incelemenin kapsamında neler vardır?

Tünellere ait yer araştırmalarında sondajların sayı ve derinliği nasıl belirlenir?

Tünelcilik açısından birincil, ikincil ve üçüncül gerilme durumunu açıklayınız.

Jeomekanik zonlama ne demektir?

Gerede Tüneli’nde karşılaşılan yeraltı suyu boşalım problemi hakkında bilgi veriniz.

Gerede Tüneli’nde inşaatın geç bitirilmesinin nedenlerini tartışınız.

Gerede Tüneli’nde şafttan itibaren iki yönde açılan tünel kesiti/yöntemi hakkında bilgi veriniz.


Kemerlenme süresi ne demektir? Şekil üzerinde bir örnek veriniz.

Q sınıflamasına esas parametreler nelerdir? Bunlardan XXX hakkında bilgi veriniz.

Q sınıflamasına dayalı olarak destek seçimi nasıl yapılır?

Tünellerde destek yükü nasıl hesaplanır?

Ön yarma ne demektir? Neye yarar?

Tünellerde kaç çeşit kazı yöntemi vardır?

Delme-patlatma yönteminin aşamaları nelerdir?

Bir tünelin inşaat aşamasında jeoteknik mühendisinin (veya mühendislik jeoloğunun) yapması gereken işler nelerdir?

Ano ne demektir?

Tünelcilikte pilot tünellerin fonksiyonu nedir?

Tünelcilikte galeriler ne işe yarar?

Bir şekil çizerek tünel izleme sistemleri hakkında bilgi veriniz.

Yeni Avusturya Tünel Yöntemi’nin (NATM) en önemli 4 ilkesini açıklayınız.

Ekstansometre nedir? Sağladığı verilerden nasıl yararlanılır?

Bir tünel enine kesiti çizerek, tünel kazısı başlangıcından bitimine kadar gerçekleştirilen 10 aşamalı işlemi açıklayınız.

Süren (veya şemsiyeleme) nedir? Neye yarar?

Tünel etrafındaki süreksizlik pozisyonuna göre ankrajlama nasıl seçilir?

Bir ankraj kesiti çizerek, ankrajın nasıl çalıştığını gösteriniz.

Haldun Kahyaoğlu’nun TAG otoyolu NATM uygulamasına dair makalesinden sorular:

LİTOLOJİ-YAPISAL JEOLOJİ-TÜNEL AÇMA YÖNTEMİ-SORUNLAR

Niagara HES için açılan tünel hakkında bilgi veriniz.
http://study.com/academy/lesson/causes-of-tectonic-plate-movement.html

https://www.youtube.com/watch?v=zIipwGUaFAk
Deprem nedir? Nasıl oluşur? Hasar yapıcı depremler nerelerde oluşur?

Üst Manto’daki konveksiyon akımlarının kıtaları hareket ettirmesini a) bir fiziksel model ile, b) bölgesel jeolojik kesit ile açıklayınız (bkz. Genel Jeoloji kitapları)

Anadolu Levhacığı’nın tektonik hareketi hakkında bilgi veriniz.

Diri fay nedir?

Kuzey Anadolu Fayı’nın Kızılırmak’ı kestiği yerde ölçtüğünüz en büyük doğrultu atım kaç km’dir? KAF’nın yılda 2 cm hareket gösterdiği bilindiğine göre, KAF’nın yaşı kaç yıldır?

Sismik moment nedir? Sismik momente dayalı deprem büyüklüğü nasıl bulunur?

Fay parametrelerinden moment büyüklüğü nasıl hesaplanır?

Deprem büyüklüğü nedir? Richter büyüklüğü nasıl elde edilir?

MS ve mb büyüklükleri nasıl hesaplanır?

Deprem şiddeti nedir? Nasıl belirlenir? Birkaç örnek veriniz.

Bir şekil çizerek deprem büyüklüğü ile şiddet arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Eş-şiddet haritaları nasıl üretilir? Literatürden bulduğunuz bir şekli örnek olarak çiziniz.

Deprem dalgaları hakkında bilgi veriniz.
Sismik moment nedir? Yırtılma alanı 100 km2, maksimum atım miktarı 1,5 m ölçülen bir depremin moment büyüklüğü kaçtır? Yeryüzünde meydana gelmiş en büyük depremin, 2011 Tohoku (Japonya) ve 1999 Gölcük depremlerinin moment büyüklükleri ne idi?

Yatay yer ivmesi ne demektir?

Yapıların tasarımında yer ivmesi nasıl değerlendirilir?

Sönüm denklemi ne demektir? Nelerin fonskiyonudur? Kayaların elastik modülü ile deprem dalgası yayılması arasında nasıl bir ilişki vardır? Örnekler veriniz.

Gutenberg-Richter ampirik ilişkisi nedir? Neye yarar?

Bir mühendislik yapısını veya bir yeri etkileyecek belli bir büyüklükteki depremin tekrarlanma aralığı nasıl bulunur? Şekil çizerek açıklayınız.

Bir deprem sırasında yerde/zeminde meydana gelen deformasyonlar ve ilişkili diğer olaylar nelerdir? Her birini kısaca açıklayınız.
Zemin sıvılaşması nedir? Şekil çizerek, sayısal örnek vererek ayrıntılı biçimde açıklayınız.

Maksimum yatay yer ivmesi, gerilme değerleri ve derinlik verildiğinde, penetrasyon direnci de bilinen bir zemin için bir örnek sıvılaşma problemi çözümü.

Maksimum (en büyük) yatay yer ivmesi neye yarar?

Tasarım yer ivmesi ne demektir? Nasıl bulunur? Şekil çizerek gösteriniz.

Zemin yapısı ile deprem kaydı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Baskın periyod ne demektir? Bir yapının, bir zeminin ve bir deprem kaydının baskın periyodu nasıl bulunur?

Kuzey Anadolu Fayı’nın Gölcük Donanma Komutanlığı’nın duvarını kestiği yerde meydana gelen ilginç jeoteknik olayı şekil çizerek açıklayınız.

Deprem oluşturan bir fayın zemin türü malzemeyi kat etmesiyle kaya türü jeolojik birimleri kat etmesi arasında nasıl bir fark vardır?

Rezonans olayı nasıl keşfedilmiştir? Zeminde rezonansa yakın koşullar ne zaman gelişir? Çifte rezonans ne demektir?

Zeminle ilgili kalınlık ve S dalgası hızları verildiğinde zemin salınım (veya baskın) periyodunun sayısal hesaplanması problemi. Böyle bir zemin üzerine inşa edilmesi sakıncalı bir konut için kat durumu nasıl tayin edilmelidir?


Göçme nedir? Nasıl gelişir? Nerelerde gelişir?

Sübsidans nedir? Nasıl gelişir? Hangi durumlarda gelişir?

Sübsidansın yapılar/yerleşim alanları üzerindeki etkileri nelerdir?

Göçmeye/sübsidansa karşı alınabilecek önlemler nelerdir?Yeraltından su çekimi ile oluşan sübsidans mekanizmasını açıklayınız; bir örnek veriniz.

Yüklə 36,28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə