Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “ Biznes fəaliyyətinin təhlili” Müəllim: Soltanov Niyazi Soltan oğluYüklə 0,56 Mb.
səhifə1/5
tarix25.05.2018
ölçüsü0,56 Mb.
  1   2   3   4   5

Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması”

Fənn: “ Biznes fəaliyyətinin təhlili”
Müəllim: Soltanov Niyazi Soltan oğlu

1. Bir göstəricinin təsiri nəticəsində digər göstərici dəyişməyə tam məruz qalarsa, belə asılılıq necə adlanır:

A) riyazi asılılıq

B) xətti aslılıq

C) parabdk asılılıq

D) fərdi asılılıq

E) funksional asılılıq


2. İstehsal xərcləri ilə mənfəət arasında neçə asılılıq vardır?

A) onların arasında heç bir asılılıq yoxdur

B) istehsal xərcləri artdıqda mənfəət də artır

C) isthsal xərcləri azaldıqda mənfəət də azalır

D) istehsal xərcləri azaldıldıqca, mənfəət artır

E) sabit gəliri sabit xərclər təmin edir3. İqtisadiyyatın optimallaşmasını və ahəngdarlığını təmin edən modelləşdirmə necə adlanır:

A) səmərəli

B) İqtidsadi-riyazi

C) ödəmə qabiliyyyətli

D) optimal

E) vergi yüklü


4. Kəmiyyət göstəriciləri üzrə inkişafı və dinamikanı müəyyən etmək üçün hansı üsullardan istifadə etmək olar:

A) ekspert üsulundan

B) variasiya üsulundan

C) məntiqi yanaşmadan

D) oyunlar nəzəriyyəsindən

E) ekstrapolyasiya üsulundan


5. Məhdudiyyət şətləri və məqsəd fnksiyasının paraterləri tam, dəqiq kəmiyyətlərlə ifadə olunan model necə adlanır:

A) determinləşdirilmiş model

B) inkişaf modeli

C) cari model

D) proqnoz modeli

E) zəncirvari model


6. İqtisadi təhlildə istifadə olunan göstəricilər formalaşma səviyyəsinə görə necə qruplaşdırılır:

A) plan, uçot, analitik (qiymətləndirici)

B) plan və uçot

C) təhlil və qiymətləndirmə

D) cariv ə perspektiv

E) reqressiya təhlili və ekspertiza


7. İqtisadi təhlildə istifadə edilən üsulları necə qruplaşdırmaq olar:

A) ənənəvi üsullar və iqtisdi-riyazi üsullar

B) dinamik və ekstensiv üsullar

C) riyazi və məntiqi üsullar

D) şəkillər və qrafiklər

E) cariv ə perspektiv üsullar


8. Özünəməxsus əlamətlərinə görə öyrənilən göstəricilərin keyfiyyətcə oxşar qruplara aid edilməsinə nə deyilir:

A) bazis


B) yerdəyişmə

C) birləşmə

D) indeks

E) qruplaşdırma


9. Ümumiləşdirici göstəricilərin həm nisbi və həm də mütləq kənarlaşmalarını amillər üzrə ayırmağa imkan verən üsul necə adlanır:

A) interpolyasiya üsulu

B) bazis üsulu

C) qrafik üsulu

D) indeks üsulu

E) dinamika üsulu


10. Bazis səviyyəsindəki amillərin ardıcıl olaraq faktiki amillərlə əvə edilməsi yolu ilə ümumiləşdirici göstəricinin düzəliş edilmiş sırasının əldə edilməsinə imkanverən üsul necə adlanır:

A) zəncirvari yerdəyişmə üsulu

B) qrafik üsul

C) ekspert üsulu

D) sadə üsul

E) çəkili üsul


11. İqtisadiyyatın optimallaşdırılmasını və ahəngdarlığını təmin edən proses necə adlanır:

A) iqtisadi təhlil

B) iqtisadi-riyazi modelləşdirmə

C) qruplaşdırma

D) oyun nəzəriyyəsi

E) ekspert rəyi


12. Ümumiləşdirici iqtisadi göstəricilərinin həm nisbi və həm də mütləq kənarlaşmalarını amillər üzrə ayırmağa imkan verən metod necə adlanır:

A) riyazi metod

B) bazis indeks metodu

C) perspektiv proqnoz metodu

D) indeks metodu

E) funksional dəyər metodu


13. İqtisadi ekometrik təhlildə istiadə olunan göstəricilər sintez səviyyə və analitikliyinə görə necə qruplaşdırılır:

A) zəncirvari, funksional və determinik

B) açıq və qapalı

C) daimi, fərqləndirici və bazis

D) ümumiləşdirici, xüsusi köməkçi, mütləq və nisbi

E) mütləq, nisbi və perspektiv14. Müəssisəsinin ödəmə qabiliyyəti əmsalı hansı üç hissəyə bölünür:

A) mütləq likvidlik əmsalı] sürətləndirilmiş likvidlik əmsalı, ümumi və ya cari likvidlik əmsalı

B) cari, proqnoz və perspektiv

C) adi, mürəkkəb və dərəcəli

D) deduktiv, induktiv və perspektiv

E) assosiasiya kondensasiya və determinasiya


15. İqtsadi tsiklin fazaları necə adlanır?

A) alqı, satqı, yığım

B) istehsal, bölgü, istehlak

C) canlanma, yüksəliş, düzgünlük və böhran

D) istehsal, bölgü

E) istehsal, mübadilə, yığım, istehlak


16. Dinamika sıralarında hansı anlayışlar bir-birindən fərqlənir:

A) ilk, son və orta səviyyə

B) ilk, son

C) ilk və orta

D) son və orta

E) tam və səmimi


17. Fəaliyyətin qiymətləndirilməsində əhəmiyyətinə görə iqtisadi təhlildə istifadə olunan göstəricilər:

A) intensiv və üçüncü dərəcəli

B) əsas və ikinci dərəcəli

C) birinci və ikinci dərəcəli

D) birinci dərəcəli və dəyər

E) dolayı və birbaşa


18. Formalaşma səviyyəsinə görə iqtisadi təhlildə olunan göstəricilər:

A) plan, uçot və analitik

B) fakt, kənarlaşma və ekonometik

C) təftiş, audit və lizinq

D) ekonometik, carı və retrospektiv

E) fakt, plan və kənarlaşma


19. İqtisadi təhlil zamanı məlumatların işləmməsinin ənənəvi qaydaları:

A) müqayisə, nisbi kəmiyyətlər, orta kəmiyyətlər, qrafik, cədvəl, qruplaşdırma və balans əlaqəsi

B) müqayısə, təftiş, kontrollinq və balans əlaqəsi

C) fərqlər, kənarlaşmalar, təhlil, təftiş, audit və lizinq

D) lizinq, kompleks təhlil, audit, diaqramlar, qrafiklər

E) nisbi kəmiyyətlər, qrafik, cədvəl, reqəmlər, qruplaşdırma, kənarlaşmalar


20. İqtisadi yüksəlişə nail olmaq mümkündür:

A) kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları istehsalını artırmaqla

B) sənaye sahələrini inkişaf etdirməklə

C) maddi istehsalı hər vasitə ilə inkişaf etdirmək yolu ilə

D) infrastruktur və xidmət sahələrini inkişaf etdirməklə

E) sosial tələbatı ödəmək və məşğulluq problemini həll etməklə


21. Müəssisənin məhsuluna, işlərinə və xidmətlərinə ictimai tələbatın ödənilməsi tənzimlənir:

A) istehsal vasitəsi ilə

B) ictimai fondlarla

C) əsas fondlarla

D) iqtisadi artımla

E) iqtisadi üsullarla


22. Müəssisələrin həcmini hansı həddə qədər artırmaq məqsədəuyğundur?

A) yüksək həddədək

B) mümkün olan həddədək

C) orta səviyyəyə qədər

D) iqtisadi səmərəlilik əldə olunana qədər

E) orta və iri həcmi təmsil edənədək


23. İstehsal müəssisələrinin səmərəli yerləşdirilməsinin prinsip və amillərinin nəzərə alınması gətirib çıxarır:

A) istehsal xərclərinin azaldılmasına

B) xammal-materiallardan yaxşı istifadə olunmasına

C) iqtisadi səmərəliliyin əldə olunmasına

D) nəqliyyat xərclərinin ixtisar olunmasına

E) istehsalın səmərəli təşkilinə


24. Əsas fondların qiymətləndirilməsi üsulları:

A) ilkin dəyər üzrə, bərpa dəyəri üzrə, köhnəlmə nəzərə alınmaqla ilkin və ya bərpa dəyəri üzrə qiymətləndirmə

B) dəyər üzrə, bərpa dəyəri üzrə, köhnəlmə nəzərə alınmaqla ilkin və ya bərpa dəyəri üzrə qiymətləndirmə

C) ilkin dəyər üzrə, çəkilən xərclər üzrə, köhnəlmə nəzərə alınmaqla ilkin və ya bərpa dəyəri üzrə qiymətləndirmə

D) ilkin dəyər üzrə, bərpa dəyəri üzrə, ilkin və bərpa dəyəri üzrə qiymətləndirmə

E) ilkin dəyər üzrə, bərpa dəyəri üzrə, köhnəlmə nəzərə alınmadan qiymətləndirmə


25. Hansı qiymətləndirmə üsulu əsas fondların hələ məhsulun üzərinə keçirilməyən dəyərini ifadə edir?

A) bərpa dəyəri üzrə qiymətləndirmə

B) ilkin dəyər üzrə qiymətləndirmə

C) köhnəlmə nəzərə alınmaqla ilkin və ya bərpa dəyəri üzrə qiymətləndirmə

D) ilkin dəyər üzrə və bərpa dəyəri üzrə qiymətləndirmə

E) ilkin, bərpa və köhnəlmə nəzərə alınmaqla qiymətləndirmə


26. Mənfəətin əsas fondlarla dövriyyə vəsaitlərinin cəminə faizlə olan nisbəti əks etdirən səmərəlilik göstəricisi:

A) istehsalın rentabelliyi

B) fond verimi

C) fond tutumu

D) əməyin fondla silahlanması

E) əmək məhsuldarlığı


27. Məhsulun rentabelliyi necə müəyyən olunur?

A) mənfəətin əsas və dövriyə fondlarına faizlə olan nisbəti kimi

B) mənfəətin dövriyyə vəsaitlərinə faizlə olan nisbəti kimi

C) mənfəətin əmtəəlik məhsula faizlə olan nisbəti kimi

D) mənfəətin əsas fondlara faizlə olan nisbəti kimi

E) mənfəətin maya dəyərinə faizlə olan nisbəti kimi28. Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili neçə yerə bölünür:

A) dörd


B) üç

C) iki


D) on

E) yeddi
29. Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilinin hamsı növləri mövcuddur:

A) sadə və çəkili

B) ənənəni və müasir

C) xarici və daxili

D) birbaşa və mürəkkəb

E) çəkili və dolayı
30. Müəssisənin hesabat informasiyanın çap edilməsinə əsasən aparılan təhlil necə adlanır:

A) xarıcı

B) dolayı

C) birbaşa

D) sadə

E) funksional


31. Sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin inkişaf meylləri və qarşılıqlı əlaqələrinin dərindən öyrənilməsi əsasında gələcəyin qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulan proses necə adlanır:

A) proqnozlaşdırma

B) yerimə

C) sabitləşmə

D) dinamika

E) azalma


32. Proqnozlaşdırma hansı sıralar əsasında aparıla bilər:

A) həm işarəli, həm də qrafiki

B) həm ilkin, həm də təkrar

C) həm bir, həm də qarşılıqlı əlaqədə olan bir neçə müvəqqəti dinamika sırası

D) həm proqnoz, həm də operativ

E) həm keçmiş, həm cari, həm də proqnoz


33. Proqnozlaşdırmanın aparılmasında hansı yanaşma metodları vardır:

A) plan və layihə

B) ilkin və təkrar

C) tam, natamam və əlavə

D) lokal və şəxsi

E) keşfiyyat (axtarış) və normativ


34. Proqnozlaşdırmanın bütün metodları formalaşdırma dərəcəsinə görə neçə yerə bölünür:

A) iki


B) üç

C) yeddi


D) on

E) on iki35. İdarəçilik qararlarını qəbul etmək üçün idarəediciyə zəruri analitik materialların verilməsinin kompleks iqtisadi təhlili necə adlanır:

A) aşkar


B) intensiv

C) ekstensiv

D) daxili

E) qapalı


36. Marketinq təhlilinin əsas məqsədi:

A) məhsula olan tələbi və sifarişlərin həcmini öyrəmməkdir

B) tələb və strateqiyaların öyrənilməsi

C) məsrəflərlə gəlir arasında əlaqənin öyrənilməsi

D) ekonometik təhlinin aparılması

E) funksional anlılıq və dəyərin müəyyən olunması


37. Balans, gəlirlər haqqında hesabat, maliyyə vaziyyətinin dəyişməsi haqqında hesabat, bölüşdürülməmiş xalis mənfəət haqqında hesabat, xüsusi kapitalın dəyişilməsi haqqında hesabat, maliyyə hesabatına izahat və qeydlər nəyi təşkil edirlər:

A) strateji məqsədlərin aşkar edilməsini

B) mühasibat uçotunun əsas formalarının

C) daxili təftişıh əsas formalarını

D) auditin aparılması qaydasını

E) maliyyə hesabatını əsas formalarını


38. Müəssisənin marketinq fəaliyyətinin ilk nöqtəsi nədir:

A) audit


B) rəqabətin təhlili

C) kontrollinq

D) bazar imkanlarının təhlili

E) marketinq araşdırmaları


39. Proqnozlaşdırmanın ekspert metoduna aiddir:

A) özəl və ümumi metodlar

B) fərdi və kollektiv metodlar

C) daxili və xarici metodlar

D) riyazi və intuitiv metodlar

E) fərdi və xarici metodlar


40. Proqnozlaşdırmanın əsas metodlarına aiddir:

A) riyazi və statik metodlar

B) analitik və sinoptik metodlar

C) differensial və sinoptik metodlar

D) ekstrapolyasiya və riyazi modelləşdirmə metodları

E) statistik və empirik metodlar


41. Ekstrapolyasiya metodundan nə zaman istifadə edilir:

A) müvəqqəti (dinamika) sıraların öyrənilməsində

B) müvəqqəti (dinamika) sıraların birləşməsində

C) müvəqqəti (dinamika) sıraların dəyişməsində

D) müvəqqəti (dinamika) sıraların parçalanmasında

E) müvəqqəti (dinamika) sıraların genişləndirilməsində


42. Bir sıra amillər arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin kəmiyyətini əks etdirməyə şərait yaradan proses:

A) sintez

B) birləşmə

C) modelləşdirmə

D) təhlil

E) araşdırma


43. İqtisadi-riyazi modelləşdirmənin inkişaf etmiş forması:

A) struktur modeli

B) qrafiki təsvir

C) işarə və diaqramlar

D) simvol və rəqəmlər

E) rəqəmsal ifadə


44. Marketinq tədqiqatı neçə mərhələndən ibarət olan prosesdir:

A) on


B) altı

C) yeddi


D) beş

E) altı
45. Müəssisələrdə iqtisadi tədqiqatların aparılması nə ilə əlaqədardır?

A) istehsal proseslərinin yaxşılaşdırılması üzrə idarəedici qərarların qəbul edilməsi üçün təyin olunmuş iqtisadi informasiyanın toplanması və emalı

B) müəssisənin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və qərarların qəbul edilməsi üçün təyin olunmuş iqtisadi informasiyanın toplanması və emalı

C) müəssisənin iqtisadiyyatının yaxşılaşdırılması

D) müəssisənin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və qərarların qəbul edilməsi üçün təyin olunmuş iqtisadi informasiyanın toplanması və emalı

E) müəssisənin idarəetmə sisteminin yaxşılaşdırılması
46. Hadisələrin əhatə dairəsinə görə iqtisadi təhlildə istifadə olunan göstəricilər:

A) spesifik və çəkili

B) ümumi və xüsusi

C) birbaşa və üstəlik

D) ümumi və spesifik

E) funksional və ümumi


47. Prosesin mahiyyəti və dərinliyinə görə iqtisadi təhlildə istifadə olunan göstəricilər:

A) keyfiyyət və kəmiyyət

B) kəmiyyət və tələb

C) tələb və təklif

D) keyfiyyət və təklif

E) lizinq və əmtəə


48. Proseslərin tədqiqindəki roluna görə iqtisadi təhlildə istifadə olunan göstəricilər:

A) təklif və qiymət

B) tələb və qiymət

C) mayadəyəri və qiymət

D) nəticə və amilli

E) dəyər və fondveri49. Sintez səviyyəsinə görə iqtisadi təhlildə istifadə olunan göstəricilər:

A) dolayı və birbaşa

B) ümumi və ekstensiv

C) reqressiv və aşkar

D) ümumiləşdirici və xüsusi köməkçi

E) xüsusi köməkçi və reqressiv


50. Analitikliyinə görə iqtisadi təhlildə istifadə olunan göstəricilər:

A) orta siyahı və çəkili

B) mütləq və orta

C) mütləq və nisbi

D) dolayı və birbaşa

E) aşkar və qapalı


51. Müəssisələrdə iqtisadi modelləşdirmənin “tərtibat” metodunun məqsədi nədir?

A) müəssisədə məhsuldarlığın müəyyənləşdirilməsinə uyğun olmasıdır

B) müəssisənin maliyyə vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsinə uyğun olmasıdır

C) öz inkişafının müəyyən olunmuş mərhələsindəki müəssisədə mövcud olan problemlərə uyğun olmasıdır

D) müəssisədə buraxılan məhsulun keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsinə uyğun olmasıdır

E) müəssisənin əsas fondlarının vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsinə uyğun olmasıdır


52. Müəssisələrdə iqtisadi modelləşdirmənin “aprior” metodu hansı faktorları müəyyən edir?

A) müəssisədəki mövcud problemləri və ikinci dərəcəli faktorları B) müəssisədəki əsas problemi və ikinci dərəcəli faktorları

C) müəssisədəki iqtisadi vəziyyəti və ikinci dərəcəli faktorları

D) problemə təsir edən və bu problemi təhlil etməyə imkan verən əsas və ikinci dərəcəli faktorları

E) müəssisədə buraxılan məhsulun keyfiyyətini və ikinci dərəcəli faktorları
53. İqtisadi modelləşdirmənin “informasiya” metodunun aparılması üçün nə lazımdır?

A) müəssisənin debitor və kreditor borcunu tədqiq etmək

E) müəssisədə menecmentin vəziyyətini tədqiq etmək

B) müəssisənin balansını tədqiq etmək

C) müəssisənin istehsal gücünü tədqiq etmək

D) problemin ehtimal edilən səbəblərdən asılılığının səbəb-nəticə əlaqələrinin bütün dəyişənləri üzrə məlumatları topıamaq


54. Modelləşdirmə məsələləri üzrə hesablamaların əməktutumluğunu hansı yolla azaltmaq olar?

A) hesablama texnikasının inkişafı və modernləşdirilməsi yolu ilə

B) informasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi yolu ilə

C) müəssisələrin kompyuterləşdirilməsi yolu ilə

D) informasiya cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsi yolu ilə

E) müəssisələrin idarəetmə metodlarının inkişaf etdirilməsi yolu ilə


55. İntervallı proqnoz nə deməkdir?

A) nəticənin elə minimum və maksimum qiymətidir ki, faktorların verilmiş proqnoz qiymətlərində onlar arasında verilmiş ehtimal ilə nəticənin faktiki qiymətləri yerləşir

B) verilmiş ehtimal ilə ortalama qiymətdir

C) müəyyən olunmuş düstur üzrə xətti funksiyanın təyini üçün tətbiq edilir

D) qeyri-xətti çoxlu reqressiya modelləri üzrə proqnozlaşdırmadır

E) proqnozlaşdırma üçün başlanğıc verilənlərin müəyyənlşdirilməsidir


56. Dəyişənlər arasındakı xətti əlaqələrin strukturuna hansı əlamətlər əhəmiyyətli təsir edə bilər?

A) qeyri-xətti kəmiyyətlər

B) keyfiyyət əlamətləri təsir etmir

C) hər hansı göstəricilər

D) keyfiyyət əlamətləri

E) heç bir faktor təsir etmir


57. İstehsal funksiyası nəyi ümumiləşdirir?

A) texnoloji funksiyaların fərqini

B) istehsal funksiyasının məhsul istehsalına

C) iqtisadi və texnoloji funksiyaların fərqini

D) istehsal prosesni

E) hazır məhsul buraxılışını və istehsalın son nəticəsini


58. Texnoloji istehsal funksiyaları nəyi təsvir edir?

A) məhsul istehsalının konkret məhlələlərini

B) istehsal proseslərini

C) istehsal texnologiyasını

D) bu məhsul istehsalı funksiyasıdır

E) bu ekonometrik təhlil prosesidir


59. İqtisadi istehsal funksiyası nəyi təsvir edir?

A) bu funksiya müəssisənin iqtisadi fəaliyyətini təhlil edir

B) bu funksiya iqtisadi prosesləri təhlil edir

C) bu funksiya iqtisadi nailiyyətləri təhlil edir

D) bu funksiya ancaq iqtisadi aspektləri qəbul və təhlil edir

E) bu funksiya iqtisadi göstəriciləri müqayisə edir


60. Hansı asılılıqla əlaqədar olaraq texnoloji proseslər qiymətcə bərabər hesab edilə bilər?

A) eyni faktorlar dəstindən asılı olan müxtəlif texnoloji proseslər iqtisadi nöqteyi-nəzərdən qiymətcə bərabər hesab edilə bilər

B) bir iqtisadi faktordan asılı olan müxtəlif texnoloji faktorlara qiymətcə bərabərdir

C) iqtisadi faktorlardan asılı olan eyni texnoloji faktorlar qiymətcə bərabərdir

D) iqtisadi faktorlardan formalaşmış texnoloji faktorlar qiymətcə bərabərd ir

E) yaranma mahiyyətindən asılı olaraq texnoloji faktorlar qiymətcə bərabər ola bilər


61. Tələb funksiyası nə ifadə edir?

A) tələbin iqtisadi və qeyri-iqtisadi faktorlardan asılılığını ifadə edir

B) istehlakçılardan asılı olaraq məhsul istehsalının həcmini

C) məhsulun keyfiyyətini və rəqabət qabiliyyətliliyini

D) faktiki olaraq realizə olunmuş məhsulun həcmini

E) satış bazarının vəziyyətini


62. Tələb funksiyaları necə ola bilər?

A) bütün istehlak sferasını əhatə edirlərsə, makroiqtisadi, fərdi istehlakçıların tələbini əhatə edirlərsə, mikroiqtisadi olurlar

B) yalnız makroiqtisadi

C) yalnız mikroiqtisadi

D) istehlaıçının tələbini əks etdirə bilər

E) bütün istehsal sahəsini əhatə edə bilər


63. Proseslərin öyrənilmə vaxtına görə iqtisadi təhlildə istifadə olunan göstəricilər:

A) dəfə, sadə və çəkili

B) ekstensiv, intensif və proqnoz

C) çəkili, korelyasya və dəfə

D) multiplikativ, ekonometik və proqnoz

E) retrospektiv, cari və proqnoz


64. İqtisadi təhlildə necə indeksləri fərqləndirirlər:

A) bazis və zəncivari

B) əyani və qıyabı

C) mürəkkəb və sadə

D) dəfə və simpleks

E) inteqral və çəkili


65. Təhlilin texniki vasitələrini sadalayın:

A) araşdırma, cədvəl, qrafik, təftiş

B) anolitik araşdırmalar, kontrollinq və menecment

C) qrafik, təftiş, audit, təhlil

D) analitik cədvəllər, qrafiklər, diaqramalar

E) diaqrama, funksional əlaqə, təhlil


66. Analitik cədvəllər təhlil edilən məlumatların hansı xarakterıstikasını verirlər:

A) əyani, qısa və tam

B) qiyabi, tam və kompleks

C) induktiv, deduktiv və kompleks

D) funksional, aşkar və tam

E) əyani, çəkili, dəfə və tam


67. Qrafiklər hansı formada ola bilərlər:

A) şəbəkə və təqvim

B) hiperbola və parabola

C) ekstensiv və intensif

D) aşkar və qapalı

E) birbaşa və üstəlik


68. Analitik işdə istifadə edilən diaqramları hansı formada ola bilərlər:

A) hiperbola, dirəvi, işarələrlə

B) hiperbola, parabola, sütunlu

C) sözlərlə, rəqəmlərlə, dirəvi

D) dairəvi, əyri xətli, sülunlu

E) əyri xətli, funksional, düz xətli


69. Mətn olmayanda təhlilin məlumatları nədən ibarət olmalıdır:

A) ayrıca cədvəllərdən

B) ayrıca işarələrdən

C) ayrıca mətnlərdən

D) ayrıca diaqramlardan

E) ayrıca rəqəmlərdən


70. Biznes nədir ?

A) yenilik

B) münasibət

C) qarşılqlı hörmət

D) idarəetmə

E) işgüzarlıq


71. Sahibkar kimdir ?

A) Mal alan

B) Risk etməyən şəxs

C) Müəllim

D) Risk şəraitində fəaliyyət göstərən təşəbbüskar.

E) Dost
72. Biznesin məqsədi nədən ibarətdir ?

A) məhsul satmaq

B) məhsul istehsal etmək

C) xidmətlər göstərmək

D) mənfəət götürmək

E) müəssisənin öz fəaliyyətində cəhd etdiyi son nəticədir
73. Biznesin neçə növü fərqləndirilir ?

A) 4


B) 2

C) 3


D) 6

E) 5
74. Sahibkarlıq fəaliyyətində istehsalın neçə amili göstərilir ?

A) 4

B) 5


C) 8

D) 12


E) 6
75. Biznesi təsir edən mühitlər hansılardır ?

A) makromühit

B) işgüzarlıq

C) xarici və daxili mühit

D) mikromühit

E) ətraf mühit


76. Məhsulun bazar qiyməti hansı amillərin təsiri altında formalaşır ?

A) Bazarda tələb və təklif münasibətlərindən

B) rəqabətdən

C) istehsalçının arzularından

D) istehlakçının arzularından

E) istehsalçı ilə istehlakçı arasındakı razılaşmailə


77. Kontrolinqin əsas funksiyaları

A) uçot , planlaşdırma , nəzarət , informasiya

B) planlaşdırma və uçot

C) planlaşdırma və nəzarət

D) uçot , nəzarət və səmərəlilik

E) səmərəlilik


78. Biznesin xarici mühiti hansı xüsusiyyətlərə malikidir ?

A) amillərin qarışılıqlı asılı olması , mürəkkəblik , dinamiklik , qeyri müəyyənlik

B) mürəkkəblik , sabitlik , yüksəliş, dinamiklik

C) qeyri müəyyənlik , işgüzarlıq , sabitlik

D) amillərin qarışılığı , dinamiklik , işgüzarlıq

E) sabitlik , zərurilik , işgüzarlıq , dinamiklik


79. Biznesin xarici mühitini neçə qrupa bölmək olar və hansılardır ?

A) 3 – sabit , dəyişkən , qarışıq

B) 3- birbaşa , dolayı , qarışıq

C) 2- sabit , dolayı

D) 2- ənənəvi , dəyişkən

E) 2- birbaşa , dolayı


80. Biznesin iqtisadi mühiti nədir ?

A) onun təşkilini , fəaliyyət göstərməsini və səmərəliliyini seciyyələndirir

B) mühitlə qarşılıqlı əlaqəni səciyyələndirir

C) müəssisənin tənzimləyə biləcəyi istehsal və satışı səciyyələndirir

D) müəssisənin quruluşunu səciyyələndirir

E) biznesi birbaşa təsiri olmayan , sonradan özünü göstərən amilləri əhatə edir


81. Tələb funksiyası işlənib hazırlanarkən nə nəzərə alınmalıdır?

A) müəssisənin istehsal qabiliyyəti

B) yalnız sosial aspektlər

C) yalnız demoqrafik aspektlər

D) demoqrafik və sosial aspektlər

E) realizə olunmuş məhsulun həcmiYüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə